Реферат: Укладання трудового контракту з працівником іноземної компанії в Ірландії

Міністерство освіти України

Державний університет “Львівська політехніка”

 

Факультетекономіки та менеджменту

Кафедраменеджменту

іміжнародного підприємництва


Індивідуальнезавдання

з дисципліни “Управлінняперсоналом в міжнародній діяльності”

на тему: “Укладаннятрудового контракту з працівником іноземної компанії в Ірландії”


Виконав:

 ст.гр.групи МЗД-51м

ШулярР.В

 

Перевірила:

доцентБарвінська Є.С.


Львів

1. Соціально-економічні й політичніпередумови розвитку соціального партнерства та трудових відносин в Ірландії

До 1922 р, Ірландія входила доскладу Великої Британії й дещо успадкувала від неї в регулюваннісоціально-трудових відносин· Так, Британський акт 1905 р, про трудові споридіяв у країні до 1990 р· Проте на різних етапах історичного розвитку ірландціпоступово відходили від британської системи соціально-трудових відносин,зближуючись з європейською, а з 80-х років і з американською системами.· Ниністворено власну, надумку фахівців, досконалу систему таких відносин.

Поштовх до соціальногопартнерства, яке стало невід'ємною складовою частиною загальнодержавноїполітики, дала економічна криза 1979—1986 рр. Вона супроводжувалася значнимзниженням виробництва (до 25%), рівня життя, різким зростанням безробіття (з 7до 18%), посиленням соціального напруження·. Кредити, взяті країною,використовувались, головним чином, на поточне споживання (до речі, як і в Україні),від чого зовнішній борг досяг 40 млрд.дол., або 130% обсягу ВВП.

Необхідні більш рішучі дії дляподолання кризи. Ставка була зроблена на два рушійних чинника: соціальнепартнерство, консолідацію сил суспільства і створення сприятливого інвестиційногоклімату в країні.

3 цією метою Уряд звернувся допрофспілок і роботодавців провести дискусію про шляхи подолання кризи івироблення узгодженої програми дій. Так, у 1997 р. у результаті майжедвомісячної дискусії, а потім саміту трьох сторін була опрацьована і схваленапарламентом перша «Програма національного оздоровлення». За цейдесятирічний період було прийнято ще три трирічні програми: «Економічний ісоціальний прогрес», «3а конкурентоспроможність і прогрес» і«Партнерство—2000». Остання реалізується нині.

Характерно, що всі п'ять провіднихполітичних партій країни підтримують ідеї соціального партнерства ізабезпечують успішне проходження в парламенті програм, законопроектів, котрірозробляються партнерами на основі узгодження інтересів. Процедура цієї роботитака:

· один раз на три роки за один рік дозавершення терміну дії Програми проводиться саміт на державному рівні за участюУряду, профспілок, роботодавців і фермерів для вироблення основних підходів доекономічного і соціального розвитку на наступні три роки;

· розробляється цільова комплекснапрограма, що розглядається і затверджується Національною радою з економічних ісоціальних питань (тристоронній орган соціального партнерства), яка стає власнеугодою на національному рівні;

· програма схвалюється парламентом інабуває законодавчо обов'язкового для виконання характеру;

· контроль за реалізацією угодизабезпечує спеціально утворений Центральний моніторинговий комітет, який очолюєуповноважена особа прем’єр-міністра (за нашим статусом — міністр КабінетуМіністрів) і складається з фахівців трьох сторін.· Результати реалізації угодирозглядаються цим комітетом один раз на три місяці, пропозиції для реагуванняпередаються сторонам.· При цьому галузеві угоди, як правило, не укладаються, алише колективні договори (на виробничому рівні нині діє понад 1000колдоговорів).

Досягнуті Ірландієюрезультати:за останніх 10 років забезпечено стабільне зростання ВВП (у 1997 р· — 7,7%,прогнозування на 1998 р, — 11,4%);

— зовнішній борг скоротився з 40млрд, до 235 млн.дол· (обсяг зовнішніх позик не перевищує 55% обсягу ВВП);

— рівень безробіття скоротився більшніж удвічі, за рахунок притоку інвестицій щотижня створюється 1 тис· робочихмісць;

— істотно підвищився рівень життя,середньомісячна заробітна плата досягла рівня розвинутих країн;

— стабілізувалися соціально-трудовівідносини (щорічно відбувалося до 200 страйків, у 1997 р· — 27);

— емігранти, які покинули країну вперіод економічної кризи, повертаються.

Суттєву роль в економічному зростаннізіграло зменшення ставки оподаткування прибутків компаній до 10%, щозабезпечило значний приплив іноземних інвестицій (для порівняння: ставкаоподаткування прибутків у країнах ЄС близько 12%). Це дало поштовх до утворенняспільних підприємств, які нині забезпечують 70% експорту Загалом позитивнесальдо у зовнішньоторговельних операціях становить 800 млн.дол,

3 огляду на це можна зауважити продеякі недосконалості української системи соціально-трудових відносин:

по-перше, відсутність політичноїєдності й не-сприйняття деякими партіями ідеології соціального партнерства;

— по-друге, відсутність соціальногодіалогу при розробленні програм діяльності уряду, державного бюджету,меморандуму з МВФ тощо;

— по-третє, Генеральні угоди хочарегулярно і укладаються, проте ще не стали головним засобом регулюваннятрудових відносин і узгодження соціально-економічних інтересів у країні. Крімтого, через нерозвиненість організацій роботодавців приватного секторатазменшення державного сектора економіки сфера поширення їх дії останнім часомзначно звузилася;

— по-четверте, немає державноїсистеми моніторингу соціально-трудових відносин і зокрема реалізаціїколективних угод і договорів, низька гласність роботи соціальних партнерів.·

2. Система соціально-трудових відносин в Ірландії та її  інститути

Основою соціально-трудових відносин єколективно-договірний процес між роботодавцями і профспілками за сприяння іучастю держави.· Ці відносини ґрунтуються на довірі й взаємній повазі сторін.На відміну від України, багатьох інших країн ведення колективних переговорівтут є добровільною справою.· За виникнення трудового спору роль державиполягає, насамперед, у тому, щоб сприяти його вирішенню сторонами(попередженню) на ранній стадії, а не застосовувати до них примус за наслідкамиконфлікту.

Із цією метою держава законодавчостворила мережу інститутів, основними завданнями яких є сприяння соціальномудіалогу та врегулюванню спорів.· Головними з них є Комісія з трудових відносині Трудовий суд.

Комісія з трудових відносин (КТВ)започаткована у 1991 р, на виконання Закону із соціально-трудових відносин 1990р.· Вона є тристороннім органом: до правління входять по два представника відпрофспілок і роботодавців й три призначених Урядом.

Завданням Комісії є сприяння розвиткуі поліпшення клімату в сфері соціально-трудових відносин, процедур і практикисоціального діалогу на різних рівнях за допомогою надання послуг роботодавцям,профспілкам і найманим працівникам. Таким чином, її діяльність спрямована напопередження конфліктів в економіці або зведення їх до мінімуму.· Якщо ж всі їїможливості в цьому плані будуть вичерпані й конфлікт усе-таки станеться, то вінвирішуватиметься за допомогою Трудового суду, як останньої інстанції щодо йоговирішення.

еще рефераты
Еще работы по менеджменту