Реферат: Органи з сертифікації продукції та систем якості, випробувальні лабораторії системи УкрСЕПРО

Органи з сертифікації продукції та систем якості,випробувальні лабораторії системи УкрСЕПРО

 

1.Вимоги до органів зсертифікації продукції та порядок їх акредитації

 

Вимоги до органів з сертифікаціїпродукції і порядок їхньої акредитації регламентовані положеннями стандарту ДСТУ3411-96.

Стандарт встановлює основні вимоги до органів зсертифікації, процесів, послуг, їхньої функції, а також порядок їхньоїакредитації в системі сертифікації УкрСЕПРО.

Цей стандарт враховує положення настанов ISO 27,ISO/IEC 65 і стандарту ДСТУ EN 45011.

Як орган з сертифікації може бути акредитованаорганізація, що не залежить від розроблювача, виробника, постачальника,споживача і, що має необхідну в заявленій сфері акредитації компетенцію.

Організація повинна мати (п.4 стандарту):

Þ    Організаційну структуру, адміністративні і юридичні права длякерівництва роботами з сертифікації в заявленій області

Þ    Компетентний персонал, кваліфікація якого підтвердженадокументально за результатами атестацій

Þ    Актуалізований фонд нормативних документів на продукцію іметоди її випробувань

Þ    Систему двосторонніх зв'язків з чи виробникамипостачальниками

Þ    Договірні зобов'язання з акредитованими в Системі випробувальнимилабораторіями, у разі потреби – з органами з сертифікації систем якості

Þ    Штатний персонал, що веде технічний нагляд за виробництвомсертифікованої продукції, чи договору з органами з сертифікації систем якості,а також територіальними центрами стандартизації метрології і сертифікації(ДЦСМС) на проведення нагляду

Þ    Статут, що визначає її діяльність

Þ    Положення про орган з сертифікації продукції

Þ    Настанова з якості

Þ    Комплект організаційно-методичних і нормативних документів системисертифікації в заявленій сфері акредитації

Þ    Документи, що встановлюють правила і порядок проведення технічногонагляду за виробництвом і випробуваннями сертифікованої продукції

Þ    Підтверджений документально досвід роботи із сертифікації.

Потрібно, щоб орган з сертифікації проводиввнутрішні перевірки ефективності функціонування системи забезпечення якостівідповідно до вимог Керівництва ISO/IEC 65. Документально оформлені результатиперевірок повинні бути доступні при проведенні інспекційного контролю. Вимогидо органа з сертифікації можуть бути доповнені під час його акредитації зурахуванням положень настанов ISO/IEC 39, ДСТУ EN 45011.

Організаційна структура органа з сертифікації, щорекомендується

/> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> <td/> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> <td/> /> /> /> /> /> /> /> /> />

До складу Ради органа з сертифікації, що очолює іякої підзвітний керівник органу, можуть входити представник національногооргану з сертифікації, представники виконавчих груп, випробувальних центрів, атакож чи періодично постійно залучатися представники органа з сертифікаціїсистем якості, державних органів (наприклад, Госнадзор охорони праці,Госкоматомнадзор і ін.), союзів споживачів, інших зацікавлених сторін.

У пункті 5 стандарту визначені основні функціїкерівника, Ради і виконавчих груп органу з сертифікації.

Вимоги до персоналу органа з сертифікації (п.6)

Персонал повинен бути підготовлений для компетентноговиконання своїх обов'язків. Повинний вестися облік даних про кваліфікацію,навчання і професійний досвід співробітників. Персонал повинний бути вільнийвід контролю облич зацікавлених у результатах сертифікації. У складіпрацівників повинні бути, чи залучатися для роботи із сертифікації, атестованізгідно ДСТУ 3418-96 аудитори.

Вимоги до документації органу з сертифікації(п.7)

Пункт 7 стандарту вимагає, щоб орган зсертифікації мав:

Þ       Положення про орган з сертифікації (додаток Б)

Þ       Порядок сертифікації (додаток У)

Þ       Настанова з якості, що містить заява про політика в областіякості, короткий опис юридичного статусу органа з сертифікації, кваліфікацію іповноваження персоналу органа, процедури підбора і навчання персоналу,процедури розгляду апеляцій, процедури проведення внутрішніх перевірокфункціонування системи якості, повноваження Ради органа, організаційнуструктуру, відповідальність і розподіл обов'язків між виконавчими групами,копії атестатів акредитації і паспортів випробувальних лабораторій, переліксубпідрядників і копії документів, що підтверджують їхня компетентність,посадові інструкції персоналу.

Þ       Фонд актуалізованих нормативних документів на сертифицируемуюпродукцію і методи її випробувань

Þ       Систему реєстрації і протоколювання

Þ       Систему контролю за документацією, що забезпечує наявність наробочих місцях необхідних документів і їхню актуалізацію.

Акредитація органа з сертифікації

Порядок акредитації органа зсертифікації описаний у п.8 стандарту.

Акредитація органа з сертифікаціїорганізовується і проводиться Держстандартом України (органом з акредитації).Акредитація органа з сертифікації в системі є офіційним визнанням його правопроводити сертифікацію продукції на відповідність вимогам нормативнихдокументів відповідно до області його акредитації.

У період дії атестата акредитації й угодиДержстандарт (орган з акредитації) чи інша організація за його дорученнямздійснює інспекційний контроль діяльності органа з сертифікації.

У випадку порушення умов акредитації й угоди, Держстандартприймає рішення про скасування дії атестата акредитації і розірвання угоди.Орган з сертифікації у цьому випадку може подати апеляцію в орган закредитації.

За шість місяців до закінчення дії атестата, чи увипадку, коли орган з сертифікації претендує на розширення сфери акредитації,він подає заявку про продовження терміну акредитації відповідно до додатка Г.


Основні етапи акредитації органу з оцінки відповідності

 

/> 

 Обов'язкові додатки до стандарту містять:

Додаток А Угода між Держстандартом України й органом з сертифікації Додаток Б

Положення про орган з сертифікації

(вимоги до змісту)

Додаток У

Порядок сертифікації

(вимоги до змісту)

Додаток Г Заявка на акредитацію органа з сертифікації Додаток Д Атестат акредитації органа з сертифікації продукції вказівкою області акредитації Додаток Е Перелік органів з сертифікації систем якості, випробувальних лабораторій (центрів), організацій, що співпрацюють з органом з сертифікації Додаток И

Перелік підприємств, продукція яких сертифікується органом з сертифікації

 

2.Вимоги довипробувальних лабораторій та порядок їх акредитації

 

Стандарт ДСТУ 3412-96 встановлює загальнівимоги до випробувальних лабораторій, що аккредитуются в системі УкрСепро,права й обов'язки лабораторій, порядок їхньої акредитації.

Стандарт розроблений з урахуванням вимог настановISO/IEC і європейських стандартів у сфері сертифікації.

У п.4 стандарту надане визначення акредитаціївипробувальної лабораторії в Системі:

акредитація є офіційним визнанням технічноїкомпетенції і незалежності лабораторії від розроблювачів, виробників(постачальників) і споживачів (покупців) продукції (послуг, процесів), читільки технічної компетенції щодо проведення випробувань конкретної чипродукції конкретних видів випробувань відповідно до вимог стандартів і іншихнормативних документів.

Допускається проводити випробування з метоюсертифікації випробувальними лабораторіями, акредитованими тільки на технічнукомпетентність, але з контролем представниками органу з сертифікації продукції.Відповідальність за необ'єктивність при цьому несе орган з сертифікації.

Може бути акредитована будь-яка бажаючалабораторія, не залежно від галузевої підпорядкованості і форми власності.

Основною функцією випробувальноїлабораторії є проведення випробувань у закріпленій області акредитації.

Випробувальна лабораторія відповідно до додатка Астандарту повинна мати наступний зразковий комплект юридичних,організаційно-методичних, нормативних і інших документів:

1.        Правова документація

Þ       Положення про випробувальну лабораторію

Þ       Паспорт випробувальної лабораторії

Þ       Атестат акредитації

Þ       Область акредитації.

2.        Організаційно-методична документація

Þ       Комплект організаційно-методичних нормативних документів Системисертифікації УкпСЕПРО

Þ       Документи ISO/IEC, стандарти серії ДСТУ EN 45000, що регламентуютьорганізаційні і методичні питання акредитації і діяльність акредитованихлабораторій.

3.        Нормативна документація на продукцію, що випробовується

Документація, що регламентує технічні вимоги допродукції, методи її випробувань і вимірів у сфері акредитації лабораторії,стандарти й інші нормативні документи, настанови ISO, IEC і т.д.

4.        Документація на систему забезпечення якості

Настанова з якості випробувальної лабораторії.

5.        Документація на засоби випробувань

Реєстраційні документи на устаткування (журнали,картки, аркуші, порядок і графіки атестації, методики перевірок і т.д.).

6.        Документація щодо персоналу лабораторії

Þ       Особисті справи співробітників

Þ       Посадові інструкції

Þ       Матеріали щодо атестації.

7.        Документація на зразки продукції, що випробуються

Технічні умови, стандарти, на які є посилання втехнічних умовах.

Паспорт, технічний опис і настанова зексплуатації на випробовувані вироби, що містять:

Þ       Порядок ідентифікації зразків виробів

Þ       Порядок перевірки комплектності і працездатності зразків під часїхнього приймання

Þ       Вимоги до комплектності документів на зразки виробів

Þ       Порядок збереження зразків

Þ       Порядок списання, утилізації і (чи) повернення замовнику зразків.

8.        Документація на порядок проведення випробувань і реєстрації даних

Þ       Програми і методики проведення випробувань

Þ       Документи, що містять порядок розрахунків і розрахункові дані

Þ       Робочі журнали, що містять результати випробувань і вимірів

Þ       Протоколи випробувань

Þ       Звіти щодо проведених випробувань

Þ       Інструкції з охорони праці і техніку безпеки.

9.        Документація щодо підтримки умов у приміщеннях

Þ       Інструкції з забезпечення належного порядку у виробничихприміщеннях

Þ       Журнал контролю стану навколишнього середовища в приміщеннях

Þ       Експлуатаційна документація на устаткування, що контролює чипідтримує необхідні умови навколишнього середовища в приміщеннях.

10.      Документація щодо веденню архіву

Інструкція з порядку ведення архіву даних виміріві випробувань, робочих журналів, розрахункових даних, протоколів, супровіднихдокументів до зразків і т.д.

Основні вимоги до випробувальних лабораторій:

1. Незалежність

2. Технічна компетентність.

Незалежність випробувальних лабораторій

Випробувальна лабораторія повинна мати юридичний статус,організаційну структуру, адміністративну підпорядкованість, фінансове положенняі систему оплати праці співробітників, що забезпечують необхідну впевненість утім, що вона визнається об'єктивної і незалежний від розроблювачів, виробниківі споживачів із усіх питань оцінки показників, що підтверджуються під чассертифікації конкретної продукції.

На незалежність може претендувати лабораторія, що є юридичноюособою, тобто самостійним підприємством (організацією) і, що має у своїйвласності приміщення, випробувальне устаткування і засоби вимірювальноїтехніки, чи має довгостроковий договір на оренду приміщення, випробувальногоустаткування і засобів вимірювальної техніки. Засновники лабораторії не можутьбути розроблювачами, виробниками, постачальниками, споживачами продукції всфері її акредитації.

Якщо випробувальна лабораторія сама не є юридичною особою, авходить до складу підприємства (організації), вона повинна бути структурнимпідрозділом цієї організації. Така організація не може бути розроблювачем,виробником, постачальником, споживачем продукції в сфері акредитаціїлабораторії.

У такому випадку повинний бути оформлений відповідний документ(наказ, положення і т.д.), що передбачає повну юридичну і фінансовувідповідальність підприємства за діяльність лабораторії з чітким поділомвідповідальності між керівництвом лабораторії й адміністрацією підприємства, заоб'єктивність результатів випробувань, невтручання адміністрації підприємства впоточну діяльність лабораторії під час проведення сертифікаційних випробувань, атакож за надання печатки підприємства для посвідчення підпису керівникалабораторії в документах з результатами випробувань.

Основні права випробувальних лабораторій

·          Вказувати в різних документах і рекламних матеріалах, що вонаакредитована в системі Укрсепро

·          Разом з органом з сертифікації визначати конкретні термінипроведення випробувань продукції, що сертифікується

·          Визначати форму протоколу випробувань

·          Укладати з іншими лабораторіями, акредитованими в Системі напроведення випробувань у тій же сфері, субпідрядні договори на проведенняконкретних випробувань у сфері акредитації (обсяг робіт із субпідрядів неповинний перевищувати 25% загального обсягу робіт,повинна збиратися і зберігатися документація про компетентність такоїлабораторії, а також вестися реєстрація всіх робіт із субпідряду).

Основні обов'язки випробувальних лабораторій

Обов'язки випробувальних лабораторійскладаються з:

ü   Обов'язків, щовипливають зі статусу її акредитації

ü   Обов'язківстосовно Держстандарту України (як органу з акредитації)

ü   Обов'язківстосовно замовника проведення випробувань.

Акредитація випробувальних лабораторій

Відповідно до вимог п.6 акредитація випробувальнихлабораторій складається з наступних етапів:

Þ       Заявка на акредитацію

Þ       Експертиза наданих документів

Þ       Складання договору з Держстандартом на проведення робіт закредитації

Þ       Перевірка випробувальної лабораторії

Þ       Ухвалення рішення про акредитацію лабораторії за результатамиперевірки

Þ       Оформлення, реєстрація і видача атестата акредитації

Þ       Висновок договору з Держстандартом України (органом закредитації), внесення лабораторії до реєстру Системи.

Кожен наступний етап виконується увипадку позитивного результату попереднього.

Зразки оформлення необхідних документівприведені в обов'язкових додатках до стандарту:

Додаток Б Форма заявки на акредитацію Додаються до заявки: Додаток У Положення про акредитовану випробувальну лабораторію (центрі) Додаток Г Настанова з якості випробувальної лабораторії (зразок титульного листа) Додаток Д Паспорт випробувальної лабораторії Додаток Е Заповнена опитувальна анкета Додаток Ж Проект області акредитації випробувальної лабораторії

У додатках також надані форми:

Додаток И Акта перевірки випробувальної лабораторії Додаток ДО Угоди Держстандарта з випробувальною лабораторією Додаток Л Атестата про акредитацію Додаток М Атестата про акредитацію тільки на технічну компетентність

Атестат акредитації видається не більше ніж натри роки.

Після закінчення процесу акредитації полягаєдоговір з Держстандартом України на проведення інспекційного контролю. Умовиінспекційного контролю визначаються для кожної конкретної лабораторії під часухвалення рішення про акредитацію.

Інспекційний контроль передбачає:

¨         Періодичні перевірки діяльності лабораторії

¨         Присутність в акредитованій лабораторії представників, призначенихДержстандартом

¨         Надання лабораторією регулярної інформації про якість проведенихвимірів, про порівняльні виміри (якщо вони проводяться), про результатиперіодичних внутрішніх перевірок системи забезпечення якості випробувань, пропретензії клієнтів і т.д.

¨         Підбор і аналіз інформації від організацій, що здійснюютьсуспільний і державний контроль якості продукції

¨         Будь-які інші дії контрольного характеру, що можуть забезпечитивпевненість у тім, що лабораторія протягом дії її атестата акредитації постійнозабезпечує відповідність вимогам, що висувалися під час акредитації.

Акредитація лабораторії може бути припинена чискасована у випадку:

-       невідповідності лабораторії вимогам, висунутим до акредитованоївипробувальної лабораторії

-       самостійного рішення лабораторії про дострокове закінчення діїакредитації.

3.Вимоги до органів зсертифікації систем якості та порядок їх акредитації

 

Організаційна структура і функції органу зсертифікації систем якості встановлені стандартом ДСТУ 3420-96.

Організаційна структура органу з сертифікаціїсистем якості:

-   керівник

-   Рада

-   виконавчі групи (підрозділи).

Керівник органу здійснює управління діяльністю органу і несе відповідальність зайого функціонування перед національним органом з сертифікації. Керівник органуочолює Раду органу, він підзвітній Раді у своїй діяльності. Рада органускладається з представників Національного органу з сертифікації, виконавчихпідрозділів органу з сертифікації систем якості, органів з сертифікаціїконкретної продукції.

До діяльності Ради можуть залучатися (постійно, чи періодично)представники державних органів, що здійснюють наглядові функції і взаємодіють зорганом сертифікації систем якості.

Функції Ради органу з сертифікації систем якості:

-   формування політики органу з сертифікації;

-   розробка пропозицій щодо розширення галузі акредитації та удосконаленняроботи органу;

-   участь у проведенні внутрішніх перевірок ефективностіфункціонування системи забезпечення якості;

-   контроль діяльності виконавчих підрозділів.

Виконавчі підрозділи здійснюють такі функції:

-   формують та актуалізують фонд нормативних документів

-   розробляють організаційно-методичні документи з сертифікаціїсистем якості

-   проводять попередню оцінку систем якості

-   взаємодіють з органами з сертифікації конкретної продукції,територіальними органами держстандарту, іншими організаціями

-   здійснюють атестацію виробництва за дорученням органу зсертифікації конкретної продукції

-   оформлюють та видають сертифікати на системи якості

-   ведуть облік сертифікованих систем якості та виданих сертифікатів

-   готують документи для включення до Реєстру Системи

-   готують рішення щодо визнання зарубіжних сертифікатів та доводятьприйняті рішення до заявників

-   здійснюють технічний нагляд за сертифікованими системами якості таатестованими виробництвами

-   готують рішення про скасування або припинення дії виданихсертифікатів, інформують про прийняті рішення

-   організують підвищення кваліфікації та атестацію персоналу,підготовку аудиторів до їх атестації

-   приймають до розгляду апеляції

-   готують звіти про результати діяльності органу

-   забезпечують самооцінку діяльності з сертифікації систем якості таатестації виробництв, постійне удосконалення внутрішньої системи забезпеченняякості.

Як органи з сертифікації систем якостіможуть бути акредитовані державні організації, що мають статус юридичної особиі можуть бути визнані третьою стороною. Діяльність органу повинна здійснюватисьна підставі угоди з національним органом з сертифікації. Організація може бутиакредитована як орган з сертифікації систем якості, якщо вона є незалежною відрозробника, виробника, постачальника, споживача і має компетентність, якадозволяє їй проводити сертифікацію систем якості.

Організація повинна мати:

Þ    Організаційно-функціональну структуру, адміністративні іюридичні права, що забезпечують виконання робіт із сертифікації систем якості

Þ    Компетентний персонал, в т.ч. аудиторів, атестованих у Системіна проведення сертифікації систем якості

Þ    Актуалізований фонд нормативних документів відповідно догалузі акредитації, зокрема комплект стандартів та інших нормативних документівз вимогами до продукції визначених видів та методами її випробувань

Þ    Угоди з органами з сертифікації конкретних видів продукції щодоздійснення атестації виробництва та сертифікації систем якості зазначеноїпродукції

Þ    Статут, що визначає його діяльність

Þ    Положення про орган з сертифікації систем якості

Þ    Документовану систему якості, правила та процедури, щозабезпечують проведення сертифікації систем якості та здійснення технічногонагляду за сертифікованими системами та атестованими виробництвами

Þ    Досвід роботи з сертифікації, що підтверджується документальноза результатами виконаних робіт.

Орган з сертифікації систем якості повинензабезпечувати конфіденційність інформації про результати сертифікації тарегулярно здійснювати внутрішню перевірку ефективності функціонування системизабезпечення якості.

Персонал органу з сертифікації систем якості повинен бутипідготовленим для компетентного виконання своїх обов'язків, а також мати певнийрівень технічних знань, досвід, особисті якості.

Орган з сертифікації систем якості повинен матиефективну документовану систему якості, що відповідає характеру та обсягуробіт, які виконуються органом, та інші документи, необхідні для виконаннязазначених функції, а саме:

Þ       Положення про орган з сертифікації систем якості

Þ       Заяву про політику в сфері якості органу з сертифікації (якщо вонане увійшла до складу Настанови з якості)

Þ       Настанову з якості органу

Þ       Порядок організації навчання аудиторів

Þ       Типові програми, опитувальні анкети перевірок та оцінок елементівсистеми якості

Þ       Типові методики атестації виробництв

Þ       Процедури (робочі інструкції для аудиторів) з сертифікації системякості та атестації виробництв

Þ       Список аудиторів з сертифікації систем якості та атестації виробництв

Þ       Список спеціалістів промисловості, науково-дослідних організацій,вузів та інших організацій, що залучаються до роботи з сертифікації системякості та атестації виробництв

Þ       Посадові інструкції персоналу, що визначають службові обов”язки тавідповідальність

Þ       Порядок оформлення та подання результатів перевірок систем якостіта атестованих виробництв.

Фонд нормативних документів органу з сертифікаціїсистем якості має постійно актуалізуватися, і повинен включати:

— міжнародні, міждержавні, національні стандартита інші нормативні документи в галузі сертифікації систем якості

-   Міжнародні, міждержавні, національні стандарти та інші нормативнідокументи, що визначають вимоги до продукції, методів її випробувань,організації виробничих процесів відповідно до галузі акредитації органу

-   Стандарти ДСТУ ISO серії 9000 та серії 10000, дсту EN серії 45000

-   Настанови ISO/IEC в галузі сертифікації

-   Комплекти нормативних документів з сертифікації, які діють врамках Системи УкрСЕПРО та інших систем сертифікації.

Орган має підтримувати в робочому стані системуреєстрації та протоколювання. Зберіганню підлягають: програми перевірок,методики атестації, акти перевірок і протоколи заключних нарад, звіти зарезультатами перевірок, акти технічного нагляду та інспекційного контролю,журнали обліку заявок, сертифікатів, атестатів, договори на проведення робіт зсертифікації.

Акредитація органу з сертифікації систем якості в системі єофіційним визнанням його права проводити сертифікацію систем якості (атестаціювиробництв) на відповідність вимогам нормативних документів. Організацію тапроведення робіт з акредитації органів сертифікації систем якості здійснюєДержстандарт України.

Комплект документів, що подається разом іззаявкою:

-   проект «Положення про орган …»

-   Настанова з якості

-   Відомості про аудиторів

-   Копія наказа керівнака органу-заявника про створення на її базіоргану з сертифікації систем якості

-   Заповнена опитувальна анкета

-   Декларація про відповідність вимогам до органів з сертифікації системякості.

Перевіркою встановлюється відповідністьорганізаційної структури заявника, персоналу, внутрішньої системи якості,документованих процедур сертифікації вимогам поданих на експертизу документівта його здатність виконувати функції органу з сертифікації систем якості.

 

4.Вимоги до аудиторів.Порядок їх атестації

Кваліфікаційні вимоги до аудиторів зсертифікації, їх обов”язки та права, порядок підготовки та атестації у системіУкрСЕПРО встановлені у стандарті ДСТУ 3418-96.

Офіційно визнаними в системі аудиторами можутьбути фахівці різних галузей науки, техніки, промисловості, сфери послуг таінших видів діяльності.

Вимоги до аудиторів:

1. Кандидат в аудитори повинен мати закінченувищу освіту.

2. Кандидат повинен пройти теоретичнупідготовку і стажування, необхідні для забезпечення його компетентностіу питаннях, пов”язаних з проведенням обраних видів робіт з сертифікації всистемі. він повинен володіти знаннями з наступних питань: нормативнідокументи, на відповідність до вимог яких проводиться сертифікація,акредитація, атестація; основоположні документи Системи; методи проведенняперевірок, складання звітів; економічні правові основи ведення робіт зсертифікації, атестації, акредитації; міжнародні та європейські системисертифікації і акредитації.

3. Кандидат в аудитори повинен мати щонайменшечотирирічний стаж роботи в одному з таких видів діяльності, якрозроблення, виробництво, технологія, будівництво, сфера послуг, управління,економіка.

1.        Кандидат повинен бути неупередженим і витриманим, володітилогічним мисленням, мати аналітичний склад розуму, відрізнятисяскрупульозністю, бути здатним реально оцінювати ситуацію, вміти розбиратися взагальному механізмі складних процесів, розуміти роль окремих підрозділів уфункціонуванні організації.

Аудитори з сертифікації продукції (послуг)залучаються в Системі до виконання (керівництва виконанням) таких функцій:

§  перевірка заявок на сертифікацію та прийняття рішень за заявками(у т.ч. перевірка правильності вибору нормативних документів на відповідністьяким буде проводитися сертифікація продукції (послуг); встановлення схеми(моделі) сертифікації; встановлення правил відбирання та ідентифікації зразківпродукції для випробувань; визначення видів випробувань та нормативнихдокументів щодо їх проведення; вибір лабораторії для проведення сертифікаційнихвипробувань);

§  аналіз одержаних результатів сертифікаційних випробувань тапідготовка рішень щодо можливості видачі сертифіката відповідності;

§  прийняття рішень щодо необхідності проведення повторних абопорівняльних випробувань;

§  підготовка рішень щодо визнання сертифікатів відповідності,виданих в інших країнах або в інших системах сертифікації.

Згідно до вимог стандарту ДСТУ 3418-96 аудитор зобов”язаний:

— дотримуватися вимог до проведення робіт зсертифікації, встановлених у нормативних документах Системи;

-   підтримувати рівень своєї компетентності щодо проведення обранихробіт з сертифікації в Системі, зокрема, знати всі зміни нормативних документівСистеми, а також зміни нормативних документів, на відповідність якимздійснюється сертифікація;

-   забезпечувати об”єктивність та вірогідність результатів перевірок;

-   у всіх ситуаціях дотримуватися норм етики;

-   забезпечувати конфіденційність інформації, що отримана під часвиконання робіт з сертифікації (атестації, акредитації);

-   щорічно до 31 грудня надавати до Національного органу зсертифікації звіт про свою діяльність в Системі як аудитора, а такожповідомляти про зміни і доповнення до даних його особової картки.

Аудитор має право:

-   знайомитись з необхідною документацією підприємства (організації),що є об”єктом перевірки;

-   запитувати додаткову інформацію, необхідну для виконання робіт навсіх етапах проведення сертифікації (атестації, акредитації);

-   відмовлятись від участі у виконанні робіт, якщо документи об”єктаперевірки викладені не на державній мові, або якщо члени комісії не забезпеченікваліфікованим технічним перекладом на всіх етапах виконання робіт

-   звертатись до Національного органу з сертифікації у випадках тискуз боку зацікавлених сторін або відповідного органу з сертифікації (акредитації)

-   пропонувати Національному органу з сертифікації або органу зсертифікації (акредитації) залучення себе до проведення робіт з сертифікації(акредитації відповідно до спеціалізації, за якою його атестовано.

Підготовка кандидатів в аудитори передбачаєтеоретичну підготовку і стажування.

Теоретичну підготовку проводять учбовізаклади, які отримали дозвіл Національного органу з сертифікації. Теоретичнапідготовка здійснюється з відривом від виробництва за учбовими планами тапрограмами, затвердженими Національним органом з сертифікації. Кандидати ваудитори з сертифікації систем якості у межах теоретичної підготовки проходятьучбове стажування, пов”язане з участю у розробленні або експертизі документівсистеми якості на підприємстві. Після закінчення курсу теоретичної підготовкикандидат здає іспит.

У разі наявності посвідчення про закінчення курсутеоретичної підготовки кандидат проходить стажування, яке організовуєвідповідний учбовий заклад. Стажування передбачає участь кандидата щонайменше удвох перевірках, які проводяться акредитованими в системі органами зсертифікації або органом з акредитації.

Стажування здійснюється відповіднодо конкретних завдань, програм, методів та процедур перевірок, що здійснюютьсяпід час проведення сертифікації продукції (послуг), систем якості, атестаціївиробництв, акредитації випробувальних лабораторій, за програмою стажування,затвердженою керівником органу з сертифікації (акредитації).

Кандидату під час стажування можуть бути дорученібудь-які роботи, що виконують атестовані аудитори в процесі проведенняперевірок. Кандидат повинен вести щоденник виконання доручених робіт. Позакінченні перевірки керівник стажування складає відгук-оцінку.

Атестацію аудиторів здійснює постійно діючаатестаційна комісія Національного органу з сертифікації.

Основні етапи атестації аудиторів:

-   розгляд заявки кандидата і аналіз поданих документів

-   перевірка і оцінка кандидата

-   оформлення результатів атестації

-   видача сертифіката аудитора.

Разом із заявкою подаються такі документи:особова картка, копія диплома, відгук-оцінка про стажування, довідка, яказатверджує наявність практичного досвіду роботи, відомості про володінняіноземними мовами.

Перевірку та оцінку кандидата здійснюєатестаційна комісія, яка встановлює форму перевірки (екзамен, тести,співбесіда, розгляд письмового реферату на задану тему, тощо). Кандидат,кандидатура якого була відхилена, має право на повторну перевірку.

Сертифікат аудитора реєструється в РеєстріСистеми. Термін його дії – три роки. Скасування сертифікатів аудиторівздійснюється за таких обставин:

-   відсутність практичної діяльності аудитора з проведення робіт зсертифікації (атестації, акредитації) в Системі протягом двох календарнихроків;

-   наявність грубих порушень з боку аудитора (недостовірність оцінок,необ'єктивність в разі аналізу фактичних даних, порушення етичних норм тощо).

еще рефераты
Еще работы по менеджменту