Реферат: Менеджмент

ІНСТИТУТ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТАСУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Писаренко Б.А., Проценко Н.Б.

ПРОГРАМА

курсуМенеджмент

(длястудентів заочної форми навчання)

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

на засіданнікафедри економіки

та менеджменту

Протокол № __

Від _________2001 р.

ЖитомирІПСТ

2001


Програма курсу“Менеджмент”/ укладач к.т.н., доцент Б. А. Писаренко, — Житомир, ІПСТ, 2001 р.

Рецензент –к.е.н., доцент Урманов Ф.Ш.

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

ПРОГРАМАКУРСУ “МЕНЕДЖМЕНТ”

(длястудентів заочної форми навчання)

Укладач БорисАндрійович Писаренко

Інститутпідприємництва та сучасних технологій

 м. Житомир, пл.Путятинська

Замовлення №________Дата випуску ________


ВСТУП

До останнього часу вітчизнянівузи не займалися підготовкою кадрів управлінського профілю. В більшостівипадків керівниками підприємств ставали спеціалісти з техніко – технологічноюосвітою, які вважали ключовими моментами у своїй роботі знання виробництва танауково – технічний прогрес. Передбачалось, що професійний рівень керівництвазабезпечується досвідом управлінської роботи.

Але досвідрозвинутих країн свідчить, що професійне мислення менеджерів формується впроцесі навчання. Тобто потрібна фундаментальна підготовка менеджерів. Прицьому можна виділити три підходи до підготовки управлінських кадрів.

Американськийпідхід полягає у тому, що менеджер розглядається як професіонал, який маєспеціальну освіту (у багатьох випадках як доповнення до технологічної,юридичної, економічної). У відповідності до цього у США створена розгалуженасистема навчальних закладів (коледжі, університети, школи бізнесу, центрипідвищення кваліфікації), діяльність яких спрямована на підготовку менеджерів.

Японський підхідмає інший наголос. Японці готують керівників безпосередньо на фірмі на закладіконцепції “навчання за допомогою досвіду”, цілеспрямовано проводячи їх черезланцюг посад. Це дозволяє майбутнім керівникам не тільки ретельно вивчити своюфірму та зрозуміти специфіку різних аспектів бізнесу, але й розвинути навичкиспілкування та подолання конфліктних ситуацій.

Європейськийпідхід займає як би проміжне положення між американським та японським.Європейці, з одного боку, мають школи бізнесу та центри підвищеннякваліфікації, а з другого – широка освітня підготовка менеджерів пов`язується здетальним розглядом практики управління через опрацювання багатьохуправлінських ситуацій та участі в розробці консультаційних проектів.

Формуваннявітчизняної системи підготовки управлінських кадрів лише тільки починається.Невід`ємною складовою частиною цієї системи вже стали вищі навчальні заклади,які пропонують студентам цикл курсів управлінського спрямування. Одна з дисциплінцього циклу – курс “Менеджмент”, предметом якого є дослідження загальнихзакономірностей формування, функціонування та розвитку систем управління.Основна мета курсу – розкрити зміст процесу управління та прищепити навикипрактичної управлінської діяльності .

Конкретні цілікурсу :

1.        Усвідомленнясуті та змісту основних понять та категорій науки управління.

2.        Отриманняфундаментальних знань щодо основних функцій управління.

3.        Розвитокнавиків використання методів обґрунтування управлінських рішень.

Досягнення цілейкурсу підпорядкована логіка його викладання. Спочатку з`ясовується сутністьменеджменту та діяльності менеджерів. В основній частині курсу послідовнорозкривається зміст процесу управління через характеристику функцій управління:планування, організації, керування та контролю. Остання тема узагальнює курс зточки зору оцінки ефективності управління та діяльності організації в цілому.

 
Навчально – тематичний план курсу “Менеджмент”

Теми Заочна форма навчання Лекції Практичні заняття 1.Поняття менеджменту - -

2.Еволюція управлінської

 думки

- -

3. Технологія прийняття

 управлінських рішень

2 2 4. Планування 2 5. Організація 2 2 6. Мотивація - - 7. Лідирування - - 8. Управління груп 9. Контроль в управлінні 2 -

10. Оцінка ефективності

 управління та діяль ності організації

2 2 10 6

ПРОГРАМА

курсу“Менеджмент”

Тема 1. Поняття менеджменту

Менеджмент якнавчальний курс. Предмет, мета і завдання курсу.

Логіко-структурнасхема викладання курсу.

Менеджмент якнаука і мистецтво. Організація: цілі її діяльності та критерії успіху. Поділ праці ворганізації та необхідність управління. Еволюція поглядів та сутністьменеджменту. Функції менеджменту. Менеджмент як мистецтво. Сучасне поняттяменеджменту.

Менеджери ворганізації. Сутністьуправлінської праці та ознаки діяльності менеджера. Роль керівника (міжособові, інформаційні, пов`язані з прийняттям рішень). Горизонтальний поділуправлінської праці: сфери діяльності менеджерів. Вертикальний поділуправлінської праці: рівні менеджменту. Якості менеджера ( технічні якості;вміння взаємодіяти з людьми; концептуальні здібності; здібності до діагностики;аналітичні здібності). Розвиток якостей, що необхідні менеджеру.

Тема 2.Еволюція управлінської думки.

Ранні теоріїменеджменту.Передумови виникнення науки управління. Класична теорія менеджменту: школанаукового управління та адміністративна школа управління. Поведінська теоріяменеджменту: школа поведінки та школа людських стосунків. Кількісна теоріяменеджменту: школа науки управління.

Інтегрованіпідходи до управління. Процес ний підхід до управління (функції управління,сполучні процеси). Системний підхід до управління (відкрита та закрита система,підсистема, синергія, ентропія)ю Ситуаційний підхід до управління (ситуаційнізміни).

Сучаснінапрямки розвитку науки управління. Тенденція посилення технократичного аспектуменеджменту. Гуманізація управління. Феномен організаційної культури.Інтернаціоналізація менеджменту.

Тема 3.Технологія прийняття управлінських рішень

Прийняття рішеньв процесі управління. Розширене та вузьке поняття прийняття рішень. Місцеприйняття рішень в процесі управління. Прийняття рішень як складова частинабудь-якої функції управління. Фактори, що впливають на процес прийняття рішень.Інтуїтивна та раціональна технологія прийняття рішень.

Основні етапипроцесу прийняття рішень. Діагноз проблеми. Накопичення інформації про проблему.Опрацювання альтернативних варіантів рішення. Оцінка альтернативних рішень.Прийняття рішень.

Методиобґрунтування управлінських рішень. Класифікація методів обґрунтування управлінськихрішень. Можливості використання статистичних методів. Сфери призначення методівпрограмування. Теоретико-ігрові методи.

Обґрунтуваннярішень в умовах невизначеності використання критеріїв Уолта, Севіджа, Гурвіца.Платіжна матриця. Дерево рішень. Експертні методи прийняття рішень.

Тема 4. Планування

Основипланування в організації. Сутність планування як функції управління. Цілі як основауправлінського планування. Класифікація цілей. Концепція управління за цілями.Принципи та типи планування. Схема процесу планування.

Стратегічнепланування.Поняття стратегії, її значення та необхідність розробки. Рівні стратегії(корпоративна стратегія; стратегія бізнесу; функціональна стратегія).Формулювання стратегії: визначення місії організації; аналіз зовнішньогосередовища; аналіз внутрішніх можливостей, визначення цілей організації; оцінкастратегічних альтернатив та вибір стратегії. Вибір корпоративної стратегії(методи пакетного менеджменту). Вибір стратегії бізнесу (типові стратегії М.Портера). Вибір функціональних стратегій.

Наданнястратегії конкретної форми. Тактичні плани, програми, політика, стандартні процедури,правила. Фактори, що впливають на ефективність планування в організації.

Тема 5. Організація

Організація якфункція управління. Сутність функції організації та її місце в організації управління. Ціліорганізаційної діяльності. Принципи організації А. Файоля. Модель бюрократичноїорганізації М. Вебера.

Основніелементи організації. Поділ праці (спеціалізація). Групування (департаментизація).Способи групування: за функціями; за продуктом; за географічною ознакою; заспоживачами. Лінійні та штабні повноваження. Координація. Механізмгоризонтальної та вертикальної інтеграції.

Організаційніструктури управління. Типи організаційних структур управління: лінійна,лінійно-штабна, функціональна, лінійно-функціональна, дивізіональна, матрична.Їх переваги та недоліки. Фактори формування організаційних структур управління:зовнішнє середовище, стратегія, технологія, розміри організації, стадіяжиттєвого циклу організації. Методи вибору типу організаційної структуриуправління: метод аналогії, методи структуризації, цілей, метод організаційногомоделювання.

Управлінняорганізаційними змінами. Поняття організаційних змін. Зовнішні та внутрішні факториорганізаційних змін. Процес організаційних змін: підготовчий етап, вибіртактики проведення змін (примушування, переконання, залучення); вибірпідрозділу, що здійснює зміни (внутрішні, зовнішні); методи подолання опорузмінам (залучення, навчання, сприяння, аналіз поля сил, пілотні проекти).

Тема 6. Мотивація

Людськийфактор в управлінні та сутність мотивації. Природа та значення людськогофактора в управлінні. Взаємозв`язокпотреб, спонук, дій та цілей. Модель процесу мотивації. Еволюція поглядів намотивацію (проста мотивація, концепції соціальної та психологічної мотивації).

Змістовнітеорії мотивації. Сутність змістовного підходу до мотивації. Теорія “ієрархії потреблюдини” А. Маслоу. Теорія потреб Д. Мак Клеланд. Теорія “мотиваційної гігієни”Ф. Герцберга. Метод “збагачення праці”. Концепція “якості трудового життя”.

Процеснітеорії мотивації. Сутність процесного підходу до мотивації. Теорія сподівань В. Врума. Теоріясправедливості С. Адамса. Модель Портера-Лоулера .

Винагородженняяк інструмент мотивації. Система винагороджень. Вплив винагороджень на ставлення дороботи, на поведінку та на мотивацію. Параметри ефективної системивинагороджень. Загальна характеристика сучасних систем винагородження.

Тема 7. Лідирування

Вплив, владата лідирування. Поняття впливу та влади. Форми влади та впливу: влада примушування,влада на засадах винагородження, експертна влада, влада прикладом, традиційнавлада. Вплив шляхом переконання та участі. Поняття лідирування.

Теоріїлідирування.Класифікація підходів до розумінь лідирування. Підхід до лідирування з точкизору особистості (лідирування як сукупність певних рис характеру керівника).Ситуаційний підхід до лідирування (ситуаційна модель керування Ф.Фідлера, модель“шлях-мета” Т Мітчела та Р.Хауса, теорія життєвого циклу П. Херсі та К.Бланшара, модель прийняття рішень керівником В. Врума та Ф. Йєттона).

    Стильлідирування. Стилі, що ґрунтуються на використанні влади. Система стилівР.Лайкерта. Класифікація стилів лідирування Р.Танненбаума та В.Шмідта. Типикерівника.

Тема 8. Управліннягрупами

Природа груп ворганізації.Поняття групи. Типи груп. Вертикальний та горизонтальний поділ праці тастворення формальних груп. Причини виникнення неформальних груп (почуттянезалежності до груп, допомога, захист, спілкування, взаємна симпатія).Організація як система взаємодіючих груп.

Формальні танеформальні групи. Стадії формування та загальна характеристика груп. Типи формальних груп:командні групи, робочі групи, комітети. Неформальні групи та їх специфічнівластивості (соціальний контроль, опір змінам, неформальний лідер). Модельгрупової поведінки Дж. Хоманса.

Управліннягрупами.Переваги та недоліки існування груп в організації. Особливості управлінняформальними групами. Фактори, що обумовлюють ефективність функціонуваннянеформальних груп.   

Тема 9. Контрольв управлінні

Сутністьпроцесу контролю. Поняття контролю та його місце в системі управління. Модель процесу контролю.Етапи процесу контролю. Встановлення стандартів, вимірювання процесів,порівняння дійсного виконання з стандартами, оцінки та реакція. Види контролю:упереджу вальний, поточний, заключний.

Системаконтролю.Основні характеристики ефективної системи контролю (точність, об`активність, своєчасність, стратегічнаспрямованість, орієнтація на результати). Причина опору контролю та методи їхподолання. Основні фактори, що обумовлюють вибір системи контролю (стилькерування, організаційні параметри, методи вимірювання, особисті якості).

Інструментиуправлінського контролю. Фінансовий контроль (розробка бюджетів, аналіз фінансовоїзвітності, аналіз фінансових коефіцієнтів, аналіз беззбитковості). Операційнийконтроль (графік Г.Гранта, сітьові графіки, методи управління запасами,інструменти контролю якості). Контроль поведінки робітників: модель процесуконтролю поведінки, прямий управлінський контроль (мотивація, дисципліна,винагородження), замінники прямого управлінського контролю (селекція кадрів,організаційна культура, тренінг.

Тема 10. Оцінкаефективності управління та діяльності організації.

Ефективністьдіяльності організації. Поняття організаційної ефективності. Підходи до вивченняорганізаційної ефективності: цільовий, системний, з точки зору споживача, зточки зору конкуренції. Оцінка організаційної ефективності.

Продуктивністьорганізації.Поняття продуктивності організації. Фактори, що впливають на динамікупродуктивності. Методи підвищення продуктивності організації.

Ефективністьуправління.Поняття ефективності управління. Підходи до вивчення ефективності управління:цільовий, поведінський, композиційний, множинний. Ключові елементи системиоцінки ефективності управлінської діяльності.

Контрольні завдання

З курсу“Менеджмент” навчальним планом заочного навчання передбачено виконаннястудентами контрольних робіт.

В контрольнійроботі студенту належить дати відповідь на три питання з різних розділів курсу.Відповіді повинні бути в короткій формі, але достатньо повно розкривати сутьданого питання курсу.

До виконанняконтрольної роботи слід приступати тільки після того, як засвоєні відповіднірозділи курсу.

Контрольна роботане повинна перевищувати 20 сторінок рукописного тексту. Робота повинна бутинаписана розбірливо, з залишенням полів для зауважень рецензента ( не менше 3см). Текст контрольної роботи може бути виконаний на друкарській машинці.

Завдання зконтрольних робіт розроблені в 10 варіантах. Варіант відповідає останній цифріномера залікової книжки. Коли номер залікової книжки закінчується на “0”, тойому відповідає 10-й варіант, коли “1” – перший варіант і т.д.

Варіант – 1

1.        Предмет ізавдання менеджменту.

2.        Технологіяприйняття управлінських рішень.

3.        Складітьі опишіть структуру управління цеху (дільниці, відділу, служби), в якому випрацюєте.

Варіант – 2

1.        Основніпоняття і елементи менеджменту, їх змісту.

2.        Плануванняроботи менеджменту.

3.        Складітьсхему організаційної структури підприємства за місцем роботи і проаналізуйтеїї.

Варіант – 3

1.        Принципиуправління в менеджменті, їх класифікація і короткий зміст.

2.        Делегування(передача) своїх повноважень підлеглим.

3.        Опишітьроботу функціональних підрозділів підприємства, на якому ви працюєте.

Варіант – 4

1.        Теорії“Х”, “Y”, “Z” їх зміст.

2.         Комунікаціїв менеджменті.

3 Складіть і опишіть організаційну структуру і функціо-

нальні ланкиекономічної служби підприємства за місцем

роботи.

 

Варіант – 5

1.        Функціїуправління, їх класифікація.

2.        Еволюціянауки управління. Основні школи управління.

3.         Нововведенняі їх місце в інноваційній діяльності.

Варіант – 6

1.        Стратегічнепланування.

2.        Технічнізасоби управління. Автоматизовані системи управління.

3.        Складітьі опишіть етапи раціоналізації системи управління підприємством (організацією)за місцем роботи.

Варіант – 7

1.        Методиуправління і їх характеристика.

2.         Інформаціяв системі управління.

3.         Опишітьорганізацію праці керівника тієї ланки управляючої  системи (відділувиробництва), в якій ви працюєте.

Варіант – 8

1.        Схеми структур управління,  їх  класифікація і характе-

ристика.  

2.        Системакадрової роботи, характеристика основних її еле-

ментів.

3.        Опишіть  алгоритм прийняття  рішень  в  роботі, де ви

безпосередньобрали участь.

Варіант – 9

1.        Раціональневикористання часу менеджера.

2.        Основиорганізації роботи з персоналом: підбір, розстановка та навчання.

3.        Опишітьсклад і зміст документації проектування організаційної структури управлінняцеху (відділу, служби).

 

Варіант – 10

1.        Управлінняефективністю.

2.        Управлінняконфліктами.

3.        Охарактеризуйтеорганізаційні форми застосування засобів автоматизації управління напідприємстві (організації) за місцем роботи.


ТЕМАТИКАКОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

1.        Менеджменту виробництві як процесі як система.

2.        Особистістьменеджера – здібності, задатки, талановитість.

3.        Управлінськіорганізації: спеціалізації і розділ праці по вертикалі та по горизонталі.

4.        Взаємодіяуправляємої організації з навколишнім середовищем.

5.        Спілкуванняі комунікації в процесі управління.

6.        Вертикальнакомунікація в процесі менеджменту по зростаючій та спадаючій лініях.

7.        Горизонтальнакомунікація в процесі менеджменту.

8.        Менеджментяк процес підготовки, прийняття і організація виконання рішень.

9.        Умовиприйняття рішень в менеджменті.

10.      Процес ісистема прийняття рішень в менеджменті.

11.      Оцінкаефективності рішень, прийнятих в менеджменті.

12.      Експериментуванняі моделювання при прийнятті рішень

13.      Стратегічнеуправління.

14.      Управлінняпо цілях.

15.      Політика,стратегія і тактика в менеджменті.

16.      Процедурареалізації стратегії в процесі менеджменту.

17.      Делегуванняповноважень в процесі менеджменту.

18.      Лінійніповноваження в менеджменті.

19.      Функціональніповноваження в менеджменті.

20.      Штабніповноваження в менеджменті.

21.      Відповідальністьменеджера за результати діяльності організації.

22.      Побудовалінійних структур управління.

23.      Побудовафункціональних структур управління.

24.      Побудовадивізійних структур управління.

25.      Побудоваорганізаційних структур управління підприємствами на міжнародних ринках.

26.      Мотиваціявисокопродуктивної роботи персоналу як функція менеджменту.

27.      Системаконтролю в менеджменті.

28.      Менеджментяк управляюча система із зворотнім зв`язком

29.      Інформаційно– управляючі системи в менеджменті.

30.      Формуваннягруп і колективів в менеджменті.

31.      Лідерствоі лідери в менеджменті. Стиль роботи сучасного менеджера.

32.      Управлінняконфліктами в процесі менеджменту.

33.       Формуванняі розвиток трудових ресурсів в процесі менеджменту.

34.       Оцінкадіяльності робітників в процесі менеджменту.

35.       Організаціяпраці в управлінні .

36.       Системнийпідхід до управління організаціями в процесі

менеджменту.

37.      Проектуванняопераційних систем у виробництві.

38.      Управлінняфункціюванням операційних систем в процесі

менеджменту.

39.      Менеджментяк процес переробки ресурсів у результати.

40.      Продуктивністьі взаємозв`язок організацій.

41.      Управлінняорганізаціями за критерієм продуктивності.


ПИТАННЯ

до екзаменів ізаліків

1.        Менеджменту виробництві як процес і як система.

2.        Особистістьменеджера – здібності, задатки, талановитість.

3.        Спілкуванняі комунікації в процесі управління.

4.        Процес ісистема прийняття рішень в менеджменті.

5.        Стратегічнеуправління.

6.        Управлінняза цілями.

7.        Делегуванняповноважень в процесі менеджменту.

8.        Побудоваструктур управління.

9.        Мотиваціявисокопродуктивної роботи персоналу як функція менеджменту.

10.      Інформаційно– управляючі системи в менеджменті.

11.      Формуваннягруп і колективів в менеджменті

12.      Лідерствоі лідери в менеджменті.

13.      Стильроботи сучасного менеджера.

14.      Управлінняконфліктами в процесі менеджменту.

15.      Формуванняі розвиток виробничого персоналу в процесі менеджменту.

16.      Оцінкадіяльності робітників в процесі менеджменту.

17.      Організаціяпраці в управлінні.

18.      Системнийпідхід до управління організаціями в процесі

менеджменту.

19.      Управліннявиробничою системою на стадіях життєвого циклу.

20.      Менеджментяк процес переробки ресурсів в результати.

21.      Управліннявиробничими системами і організаціями за критерієм продуктивності.

22.      Управлінняпродуктивності праці.

23.      Методикавизначення продуктивності праці.

24.      Управлінняорганізаційними факторами росту продуктивності праці.

25.      Управлінняекономічними факторами росту продуктивності праці.

26.      Розробкаефективної системи підбору і розподілення управлінського персоналу.

27.      Розробкасистеми кількісної оцінки потенційної і фактич-

ної ефективностіуправлінського персоналу.

28.      Розробкасистеми оптимізації свіввідношень структури уп-

равлінськогоперсоналу.

29.      Розробкаметодики визначення численності управлінського пресоналу на підприємствахрізної форми власності.

30.      Управліннярозробкою бізнес –плану підприємства.

31.      Розробкаі обгрунтування методики оцінки продуктивності

праці управлінськогоперсоналу.

32.      Розробкасистеми оплати і стимулювання праці управлін-

ського персоналу.

33.      Розробкаметодики оцінки вартості робочої сили.

34.       Управліннясистемою розвитку підприємства.

35.       Системауправління ефективністю роботи підприємства.

36.      Розробкасистеми управління раціональним використан-

ням ресурсів на підприємстві.

37.      Розробкасистеми управління собівартістю продукції на

підприємтсві.

38.      Розробкасистеми управління робочим часом на підприємстві.

39.      Розробкарегламентарної системи управління ритмічною

роботоюпідприємства.

40.      Розробкарегламентарної системи управління виробничи-

ми процесами на основісітьових матриць.

42.      Діагностикарозвитку підприємства.

43.      Розробкасистеми управління резервами виробництва.

44.      Аналіз іпроектування трудових процесів.

45.      Аналіз ірозробка заходів підвищення прибутку підприємства.

46.      Аналіз ірозробка заходів по зниженню собівартості продукції.

47.      Організаціяроботи відділу маркетингу на підприємстві.

48.      Розробкаметодики оцінки системи управління підприємством.

49.      Розробкасистеми управління конкурентноздатністю продукції.

50.      Використанняфункціонально – вартісного аналізу для підвищення ефективності виробництва.

51.      Розробкасистеми управління розвитком в підприємниць-

кій діяльності.

52.      Розробкасистеми управління матеріальними ресурсами на

підприємстві.

53.      Розробкасистеми обліку і контролю фінансових ресурсів.

54.      Фінансовийменеджмент.


ЛІТЕРАТУРА

1.        Ансофф И.Стратегическое управление. – М.: Экономика, 1989.-252с.

2.        Какаработают японские предприятия,-М.: Экономика, 1989.-252с.

3.        Колтер Ф. Основымаркетинга. – М.: Прогресс, 1992. – 736с.

4.        Оучи Уильям Г.Методы организации производства: японский и американский подход. – М.:Экономика, 1984. – 204с.

5.        Тичи Н., ДеванинаА. Лидеры организации. Из опыта американских корпораций. – М.: Экономика,1990-204с.

6.        Тарасов В.И.Персонал – технология: отбор и подготовкаменеджеров.-Л.: Машиностроение,1989-388с.

7.        Питерс Т.,Уортерман Р. В поисках эффективного управления.-М.: Прогресс.,1986-423с.

8.        Зигерт В., ЛангЛ. Руководитель без конфликтов.-М.: Экономика, 1990-305с.

9.        Грейсон Дж-К.,О`Делл К. Американский менеджмент на пороге XXI века.-М.: Экономика,1991-319с.

10.      Попов А.В. Теорияи организацияамериканского  менеджмента.-М.: изд-во МГУ,1991-125с.

11.      Яккока Л. Карьераменеджера.– М.: Прогресс,1991–384с.

еще рефераты
Еще работы по менеджменту