Реферат: Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота

з предмету «Культура управління»

на прикладі підприємства «Житомирський облавтодор»

Виконала: ст. гр. ТМм-6-1

Поспєлова К.А.

Перевірила: ІвасишинаН.В.


Київ-2010


План

 

Вступ

1. Характеристика підприємства

2. Розрахунок оцінки професійнихта особистих якостей працівників

3. Розрахунок оцінки рівня кваліфікації робітника

4. Розрахунок оцінки складності виконуваних робіт

5. Розрахунок оцінки результатів праці

6. Розрахунок комплексної оцінки результатів праці та ділових якостей працівників

Висновки

 


Вступ

Вихідні дані:

З метою підвищення ефективності праці, здійсненняціле направленої кадрової політики в області матеріального та морального стимулюванняспівробітників, проведення атестації співробітників, їх просування по службі і підвищеннякваліфікації, проводиться оцінка результатів праці та ділових якостей працівників.Для цього використовується інтегральний коефіцієнт, комплексно враховуючий такіпоказники, як професіональні та особисті якості, рівень кваліфікації, складністьробіт і результатів праці.

Постановка задачі:

1. Розрахувати оцінку професійних та особистихякостей працівників.

2. Розрахувати оцінку рівня кваліфікації робітника.

3. Розрахувати оцінку складності виконуваних робіт.

4. Розрахувати оцінку результатів праці.

5. Розрахувати комплексну оцінку результатів праціі ділових якостей робітників підприємства.

6. За результатами комплексної оцінки розробитипропозиції по:

·         преміюванню кращих співробітників;

·         зміні рівня посадового окладу;

·         просування по службі;

·         підвищення кваліфікації співробітників підприємства(вибір форм і методів).

Оцінка ділових якостей працівників, основана на факторах, якіхарактеризують:

а) самого працівника, який володіє певними знаннями,навичками, здібностями;

б) вид та зміст трудових функцій, які він фактичновиконує;

в) конкретні результати його діяльності.

Оцінка проводиться на основі комплексного (інтегрального)показника, який може бути отриманий шляхом об’єднання двох часткових оцінок. Першавизначає показники, які характеризують робітника, тобто ступінь розвитку професіональнихта особистих якостей працівника (П) і рівень кваліфікації (К), а також їх кількіснівимірники; друга — показники, які характеризують виконувану роботу, тобто дозволяєспіввідносити результати праці робітників (Р) з обліком рівня складності виконуванихними функцій (С).

Комплексна оцінка (Д) визначається по формулі:

Д = ПК + РС (1)

Кожний елемент комплексної оцінки характеризуєтьсясвоїм набором ознак та має відповідну шкалу для їх кількісного виміру. При розрахункукомплексної оцінки значення кожного елемента виражається в долях одиниці.


1. Характеристика підприємства

Дочірнє підприємство «Житомирський облавтодор»відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія „Автомобільнідороги України“» Створене відповідно до наказу Державної служби автомобільнихдоріг України від 09.04.2002 №156 на власності відкритого акціонерного товариства«Державна акціонерна компанія „Автомобільні дороги України“.

Місцезнаходження підприємства: 10003, м. Житомир,Богунський район, вул. Перемоги, 75.

Підприємство засноване з метою забезпечення економічнихінтересів держави, задоволення потреб держави, населення та оборони країни в удосконаленніі розвитку автомобільних доріг загального користування, розширення можливостей виробничогота соціального розвитку підприємства дорожнього господарства, підвищення ефективностівикористання матеріальних, фінансових та інших ресурсів на основі спільної діяльності,розподілу праці і кооперації.

Для цього підприємство:

-          здійснює будівництво, ремонт та утримання автомобільнихдоріг загального користування, виконання відповідних державних програм;

-          проводить науково-технічну політику з метою скороченняінвестиційного циклу і впровадження найновіших досягнень вітчизняної та зарубіжноїнауки і техніки, концентрації науково-технічного і виробничого потенціалу з розробленнята впровадження нових прогресивних видів техніки, технологій і матеріалів.

-          На Підприємстві налічується 4 відділи:

-          1. Відділ менеджменту, в якому працюють4 особи.

-          2. Відділ бухгалтерії, де працює 4 особи

-          3. Юридичний відділ, в якому працює 2 особи.

-          4. Технічний відділ, в якому працює 3 особи.


Таблиця 1. Відомості про працівників „Житомирськогооблавтодор“

Відділ Посада у відділі Освіта керівника Стаж Менеджменту Голова правління по перевезеннях вища 10 Старший менеджер вища 6 Менеджер 1 вища 2 Менеджер 2 середня 0,5 Бухгалтерський Головний бухгалтер вища 15 Бухгалтер 1 вища 7 Бухгалтер 2 середня 1,5 Касир середня 6 Юридичний Начальник юридичного відділу вища 8 Юрист середня 1 Технічний Головний інженер вища 1,5 Замісник головного інженера середня 1 Інженер середня 0,5 2. Розрахунок оцінки професійнихта особистих якостей працівників

Для визначення величини показника П проводитьсяоцінка ступені впливу кожної із ознак, з врахуванням їхньої питомої значимості,яка визначається експертним шляхом для керівників та спеціалістів.

Кожна ознака професіональних та особистих якостей(для керівників — 5, для спеціалістів — 6) має три рівня проявлення і оцінюєтьсяпо принципу відхилення від середнього значення. При відповідності конкретної ознакисередньому рівню його кількісна оцінка дорівнює — 1, вище середнього — 1,25, нижчесереднього — 0,75.

Оцінка по всій сукупності ознак, які визначаютьпрофесіональні та особисті якості робітників (П), проводиться шляхом сумування оцінокознак, що помножені на їх питому вагу, і розраховується по формулі:

 

П = />аij×хі (2)

де і — порядковий номер ознаки (і = 1, 2,., n)(для керівників n = 5, для спеціалістів n = 6);

j — рівень виявлення ознаки (j = 1, 2,3);

аij — кількісна міра ознаки працівника;

хі — питома вага ознаки в загальнійоцінці (в долях одиниці).

Таблиця2. Оцінка ознак, які визначають професійні та особисті якості керівників

Ознаки професійних та особистих якостей Питома вага ознак в загальній оцінці ділових якостей Голова правління по перевезеннях Головний бухгалтер Начальник юридичного відділу Головний інженер Професійна компетентність — знання законодавчих актів, управлінських та нормативних документів, широта професіонального кругозору 0,27 0,27 0, 203 0,27 0,34 Вміння оперативно і самостійно приймати обґрунтовані рішення і відповідати за них, вміння швидко та правильно реагувати на ситуації, які виникають, аргументовано відстоювати свою точку зору, оперативно приймати міри, направлені на ліквідацію 0,23 0,23 0,173 0,23 0,29 Вміння практично організовувати роботу колективу і направляти діяльність робітників на здійснення поставлених задач (вміння планувати і розподіляти роботу між підлеглими, координувати роботу співробітників) 0,13 0,13 0,10 0,13 0,16 Вміння виховувати у робітників, почуття відповідальності за доручену справу, стимулювати творчу, ініціативу, направлену на підвищення ефективності праці, ріст кваліфікації, вміння створювати в колективі приємний морально — психологічний клімат вміння направляти діяльність підлеглих підтримувати дисципліну проявляти систематичну турботу про них 0,12 0,12 0,09 0,12 0,15 Вміння працювати в екстремальних умовах, виконувати роботи, які потребують аналітичної оцінки в процесі виробітки і прийняття нестандартних рішень 0,25 0,25 0,188 0,25 0,31 Σ 1 1 0,75 1 1,25

 

Таблиця3. Оцінка ознак, які визнають професійні та особисті якості спеціалістів відділуменеджменту

Ознаки професійних та особистих якостей Питома значимість ознак в загальній оцінці ділових якостей Оцінка ознак з врахуванням питомої значимості Старший менеджер (0,75) Менеджер1 (1,25) Менеджер 2 (1,0) Професійна компетентність — знання законодавчих актів, управлінських та нормативних документів, широта професіонального кругозору, вміння працювати з документами 0,34 0,255 0,425 0,34 Визнання відповідальності за результатами своїх дій, рішень, які приймаються 0,17 0,128 0,213 0,17 Вміння чітко організовувати і планувати виконання доручених завдань, вміння раціонально використовувати робочий час, зосередитися на головному 0,12 0,09 0,15 0,12 Вміння виконувати посадові функції, самостійно без допомоги керівника або старшого по службі 0,10 0,08 0,125 0,10 Творчий підхід до вирішення поставлених задач, активність та ініціатива в освоєнні нової комп’ютерної та інформаційної технологій, вміння швидко адаптуватись до нових умов та потреб 0,10 0,08 0,125 0,10 Вміння зберігати високу працездатність в екстремальних умовах 0,17 0,128 0,213 0,17 Всього П 0,761 1,251 1

Таблиця4. Оцінка ознак, які визнають професійні та особисті якості спеціалістів відділубухгалтерії

Ознаки професійних та особистих якостей Питома значимість ознак в загальній оцінці ділових якостей Оцінка ознак з врахуванням питомої значимості Бухгалтер1 (1,25) Бухгалтер2 (0,75) Касир (1,0) Професійна компетентність — знання законодавчих актів, управлінських та нормативних документів, широта професіонального кругозору, вміння працювати з документами 0,34 0,425 0,255 0,34 Визнання відповідальності за результатами своїх дій, рішень, які приймаються 0,17 0,213 0,128 0,17 Вміння чітко організовувати і планувати виконання доручених завдань, вміння раціонально використовувати робочий час, зосередитися на головному 0,12 0,15 0,09 0,12 Вміння виконувати посадові функції, самостійно без допомоги керівника або старшого по службі 0,10 0,125 0,08 0,10 Творчий підхід до вирішення поставлених задач, активність та ініціатива в освоєнні нової комп’ютерної та інформаційної технологій, вміння швидко адаптуватись до нових умов та потреб 0,10 0,125 0,08 0,10 Вміння зберігати високу працездатність в екстремальних умовах 0,17 0,213 0,128 0,17 Всього П 1,251 0,761 1

Таблиця5. Оцінка ознак, які визнають професійні та особисті якості спеціалістів юридичноговідділу

Ознаки професійних та особистих якостей Питома значимість ознак в загальній оцінці ділових якостей Оцінка ознак з врахуванням питомої значимості Юрист (1,0) Професійна компетентність — знання законодавчих актів, управлінських та нормативних документів, широта професіонального кругозору, вміння працювати з документами 0,34 0,34 Визнання відповідальності за результатами своїх дій, рішень, які приймаються 0,17 0,17 Вміння чітко організовувати і планувати виконання доручених завдань, вміння раціонально використовувати робочий час, зосередитися на головному 0,12 0,12 Вміння виконувати посадові функції, самостійно без допомоги керівника або старшого по службі 0,10 0,10 Творчий підхід до вирішення поставлених задач, активність та ініціатива в освоєнні нової комп’ютерної та інформаційної технологій, вміння швидко адаптуватись до нових умов та потреб 0,10 0,10 Вміння зберігати високу працездатність в екстремальних умовах 0,17 0,17 Всього П 1

Таблиця6. Оцінка ознак, які визнають професійні та особисті якості спеціалістів технічноговідділу

Ознаки професійних та особистих якостей Питома значимість ознак в загальній оцінці ділових якостей Оцінка ознак з врахуванням питомої значимості Замісник (1,25) Інженер (1,0) Професійна компетентність — знання законодавчих актів, управлінських та нормативних документів, широта професіонального кругозору, вміння працювати з документами 0,34 0,425 0,34 Визнання відповідальності за результатами своїх дій, рішень, які приймаються 0,17 0,213 0,17 Вміння чітко організовувати і планувати виконання доручених завдань, вміння раціонально використовувати робочий час, зосередитися на головному 0,12 0,15 0,12 Вміння виконувати посадові функції, самостійно без допомоги керівника або старшого по службі 0,10 0,125 0,10 Творчий підхід до вирішення поставлених задач, активність та ініціатива в освоєнні нової комп’ютерної та інформаційної технологій, вміння швидко адаптуватись до нових умов та потреб 0,10 0,125 0,10 Вміння зберігати високу працездатність в екстремальних умовах 0,17 0,213 0,17 Всього П 1,251 1 3. Розрахунок оцінки рівня кваліфікаціїробітника

Для оцінки рівня кваліфікації працівників приймаєтьсяєдиний набір ознак, які відносяться до всіх категорій працівників, рівень спеціальноїосвіти та досвіду роботи по спеціальності.

По рівню освіти всі працівники розподіляються надві групи:

1 група — яка має середню спеціальну освіту;

2 група — які мають вищу або незакінчену вищу освіту.

У відповідності з тим, в яку з вказаних груп попадаєпрацівник, йому присвоюється кількісна оцінка, по цій ознаці, величина якої складає1 або 2.

В залежності від стажу роботи по спеціальностіпрацівники розподіляються на 4 групи по кожному рівню освіти.

Оцінка рівня кваліфікації визначається по формулі:

 

К = (ОБ + СТ) / 3 (3)

де ОБ — оцінка освіти (ОБ = 1,2)

СТ — оцінка стажу роботи по спеціальності (СТ =0,25, 0,50, 0,75, 1)

З — постійна величина, яка відповідає сумі максимальнихоцінок по освіті та стажу роботи.

Таблиця 7. Оцінка рівня кваліфікації

Назва відділу Посада Стаж Освіта Оцінка стажу Оцінка рівня Відділ менеджменту Голова правління по перевезеннях 10 вища 0,50 0,83 Старший менеджер 6 вища 0,25 0,75 Менеджер 1 2 вища 0,25 0,75 Менеджер 2 0,5 середня 0,25 0,42 Бухгалтерський відділ Головний бухгалтер 15 вища 0,50 0,83 Бухгалтер 1 7 вища 0,25 0,75 Бухгалтер 2 1,5 середня 0,25 0,42 Касир 6 середня 0,25 0,42 Юридичний відділ Начальник юридичного відділу 8 вища 0,25 0,75 Юрист 1 середня 0,25 0,42 Технічний відділ Головний інженер 1,5 вища 0,25 0,75 Замісник головного інженера 1 середня 0,25 0,42 Інженер 0,5 середня 0,25 0,42

 

4. Розрахунок оцінки складності виконуванихробіт

Для оцінки складності виконуваних робіт по кожнійознаці (характер робіт, їх різноманітність, ступінь самостійності при їх виконанні,масштаб і складність керівництва, додаткова відповідальність) встановлені значення,обумовлені поступовим ускладненням робіт (від менш складних до більш складних)

Таблиця 8. Середні коефіцієнти складності робіт.

Назва відділу Посада Коефіцієнт складності Відділ менеджменту Голова правління по перевезеннях 1,00 Старший менеджер 0,62 Менеджер 1 0,50 Менеджер 2 0, 20 Бухгалтерський відділ Головний бухгалтер 1,00 Бухгалтер 1 0,89 Бухгалтер 2 0,68 Касир 0,55 Юридичний відділ Начальник юридичного відділу 1,00 Юрист 0,89 Технічний відділ Головний інженер 0,79 Замісник головного інженера 0,50 Інженер 0,35 5. Розрахунок оцінки результатів праці

Для визначення оцінки результатів праці проводитьсяоцінка рівня (ступеню) проявлення кожного з наступних ознак:

·         Кількість виконуваних планових та непланових робіт;

·         Кількість виконаних робіт (завдань);

·         Дотримання термінів виконання робіт (завдань);

Кількісні оцінки по кожній з ознак визначаєтьсяшляхом співставлення фактично досягнутих результатів з критеріями оцінки у виглядіотриманих завдань, встановлених термінів, середнього рівня досягнутих результатівпо групі працівників та інше.

Кожна ознака має три рівня (степені) проявленняі оцінюється по принципу відхилення від середнього значення по кожній посадовійгрупі. При відповідності конкретної ознаки середньому рівню його кількісна оцінкадорівнює 1, вище середнього — 1,25, нижче середнього — 0,75.

Відділи Посада Ознаки Питома вага Оцінка ознак Результат ∑ Відділ менеджменту Голова правління по перевезеннях

1) Кількість виконаних робіт

2) Якість виконання робіт

3) Дотримання термінів виконання робіт

0,30

0,40

0,30

1,0

0,75

1,25

0,3

0,3

0,38

0,98 Старший менеджер

1) Кількість виконаних робіт

2) Якість виконання робіт

3) Дотримання термінів виконання робіт

0,30

0,40

0,30

1,25

1,0

0,75

0,38

0,4

0,225

1,005 Менеджер 1

1) Кількість виконаних робіт

2) Якість виконання робіт

3) Дотримання термінів виконання робіт

0,30

0,40

0,30

0,75

1,0

1,25

0,225

0,4

0,38

1,005 Менеджер 2

1) Кількість виконаних робіт

2) Якість виконання робіт

3) Дотримання термінів виконання робіт

0,30

0,40

0,30

1,25

0,75

1,0

0,38

0,3

0,3

0,98 Відділ бухгалтерії Головний бухгалтер

1) Кількість виконаних робіт

2) Якість виконання робіт

3) Дотримання термінів виконання робіт

0,30

0,40

0,30

1,0

1,25

0,75

0,3

0,5

0,225

1,025 Бухгалтер 1

1) Кількість виконаних робіт

2) Якість виконання робіт

3) Дотримання термінів виконання робіт

0,30

0,40

0,30

0,75

1,25

1,0

0,225

0,5

0,3

1,025 Бухгалтер 2

1) Кількість виконаних робіт

2) Якість виконання робіт

3) Дотримання термінів виконання робіт

0,30

0,40

0,30

1,0

1,25

0,75

0,3

0,5

0,225

1,025 Касир

1) Кількість виконаних робіт

2) Якість виконання робіт

3) Дотримання термінів виконання робіт

0,30

0,40

0,30

0,75

1,0

1,25

0,225

0,4

0,38

1,003 Юридичний відділ Начальник юридичного відділу

1) Кількість виконаних робіт

2) Якість виконання робіт

3) Дотримання термінів виконання робіт

0,30

0,40

0,30

1,25

0,75

1,0

0,38

0,3

0,3

0,98 Юрист

1) Кількість виконаних робіт

2) Якість виконання робіт

3) Дотримання термінів виконання робіт

0,30

0,40

0,30

1,0

1.25

0,75

0,3

0,5

0,225

1,025 Технічний відділ Головний інженер

1) Кількість виконаних робіт

2) Якість виконання робіт

3) Дотримання термінів виконання робіт

0,30

0,40

0,30

1,0

1.25

0,75

0,3

0,5

0,225

1,025 Замісник головного інженера

1) Кількість виконаних робіт

2) Якість виконання робіт

3) Дотримання термінів виконання робіт

0,30

0,40

0,30

0,75

1,25

1,0

0,225

0,5

0,3

1,025 Інженер

1) Кількість виконаних робіт

2) Якість виконання робіт

3) Дотримання термінів виконання робіт

0,30

0,40

0,30

1,25

1,0

0,75

0,38

0,4

0,225

1,005 /> /> /> /> /> /> /> /> />

 


6. Розрахунок комплексної оцінки результатівпраці та ділових якостей працівників

Комплексна оцінка результатів праці і ділових якостейпрацівника отримується на основі врахування всіх розглянутих вище показників оцінки- професійних та особистих якостей, рівня кваліфікації, складності робіт та результатівпраці:

Д = ПК + РС (4)

П — сума оцінок ознак, які визначають професійніта особисті якості працівників;

К — оцінка рівня кваліфікації працівників;

Р — сума оцінок ознак, що визначають результатипраці працівників;

С — коефіцієнт складності роботи працівників.

Таблиця7. Розрахунок комплексної оцінки результатів праці та ділових якостей працюючих

Назва відділу Посада П К Р С Розрахунок Відділ менеджменту Голова правління по перевезеннях 1 0,83 0,98 1,00 1,81 Старший менеджер 0,761 0,75 1,005 0,62 1, 19 Менеджер 1 1,251 0,75 1,005 0,50 1,44 Менеджер 2 1 0,42 0,98 0, 20 0,62 Бухгалтерський відділ Головний бухгалтер 0,75 0,83 1,025 1,00 1,65 Бухгалтер 1 1,251 0,75 1,025 0,89 1,85 Бухгалтер 2 0,761 0,42 1,025 0,68 1,02 Касир 1 0,42 1,005 0,55 0,97 Юридичний відділ Начальник юридичного відділу 1 0,75 0,98 1,00 1,73 Юрист 1 0,42 1,025 0,89 1,33 Технічний відділ Головний інженер 1,25 0,75 1,025 0,79 1,75 Замісник головного інженера 1,251 0,42 1,025 0,50 1,04 Інженер 1 0,42 1,005 0,35 0,77
Висновки

Зробивши розрахунки оцінки результатів праці персоналу»Житомирський облавтодор", можна зробити такий висновок, що дане підприємствопрацює ефективно. Це підтверджує комплексна оцінка керівників і спеціалістів підприємства,яка характеризується набором ознак, таких як розвиток професійних та особистіснихякостей працівника. З усіх відділів на підприємстві найвище місце займає відділ«Бухгалтерія», так як в нього високі показники. Серед робітників першемісце посідає директор, тобто можна сказати що лідер колективу є професіонал нетільки у своїй справі але й дуже відповідальною, комунікабельною та пунктуальноюлюдиною.

Дочірнє підприємство «Житомирський облавтодор»має висококваліфікованих працівників, що підтверджує ефективна робота підприємства.

еще рефераты
Еще работы по менеджменту