Реферат: SWOT-аналіз діяльності ЗАТ "Рівне-Борошно"

Міністерство освіти та науки України

Національний університет водного господарства таприродокористування

Кафедра обліку та аудиту

Індивідуальна робота з дисципліни

«Стратегічний аналіз»

на тему

«SWOT-аналіз діяльності ЗАТ „Рівне-Борошно“

Рівне — 2010


Зміст

Вступ

1. Сильні і слабкі сторони ЗАТ „Рівне-Борошно“

2. Можливості і загрози ЗАТ „Рівне-Борошно“

3. Зіставлення сильних і слабкихсторін підприємства з можливостями і загрозами ринку

Висновок


Вступ

Сьогодні компаніїпрацюють в умовах великої невизначеності. Їм доводиться розв’язувати багатоскладних проблем. Вони мають конкурувати не лише з вітчизняними компаніями та зіноземними, пропозиція яких інколи виглядає привабливішою, але в умовахсучасного кризового становища так організувати свою діяльність, обрати такустратегію, залишитися наданому ринку і водночас отримувати прибутки.

Метою індивідуальноїроботи є проведення SWOТ-аналізу діяльності підприємства, а також визначеннявідповідної стратегії підприємства.

Об’єктомдослідження є Закрите акціонерне товариство “Рівне-Борошно», яке єпідприємницьким господарським товариством, що підпорядковується зборамакціонерів, і створено відповідно до Конституції України, Цивільного кодексуУкраїни, Господарського кодексу України, “Про власність", “Про цінніпапери і фондову біржу", “Про зовнішньоекономічну діяльність” та іншихнормативно-правових актів.

Юридична адреса тамісце знаходження Товариства: Україна, м. Рівне, вул. Біла 35.

Метою діяльностіпідприємства є задоволення спільних потреб у товарах народного споживання,продукції виробничо-технічного та іншого призначення, роботах, послугах та реалізаціїна основі одержаного прибутку економічних і соціальних інтересів акціонерів татрудового колективу Товариства.

Основними видамидіяльності Товариства є наступне: виробництво борошна; виробництво готовихкормів для тварин, що утримуються на фермах; інші види оптової торгівлі; оптоваторгівля зерном та кормами для тварин; роздрібна торгівля в неспеціалізованихмагазинах переважно з продовольчим асортиментом.

Основними завданняіндивідуальної роботи є:

з'ясуватиекономічну природу SWOТ-аналізу в сучасних умовах та проаналізувати класичні тасучасні теоретичні засади стратегічного аналізу на підприємстві;

провестистратегічний аналіз діяльності ЗАТ „Рівне-Борошно”;

провести аналіззовнішнього та внутрішнього середовища ЗАТ „Рівне-Борошно” і на основі цьогорозробити SWOТ-матрицю;

визначити сильніта слабкі сторони діяльності товариства;

з’ясуватиможливості та загрози для подальшого розвитку товариства;

розробитистратегічні напрямки підвищення ефективності діяльності та обґрунтуватидоцільність обраної стратегії розвитку товариства.

Предметомдослідження є економічні методи та підходи до проведення SWOT-аналізу напідприємстві.

SWOT-аналіз — цевизначення сильних і слабких сторін підприємства, а також можливостей і загроз, яківиходять із його найближчого оточення (зовнішнього середовища).

Сильні сторонипідприємства — те, у чому воно досягло успіхів або якась особливість, котрадасть додаткові можливості. Сила може полягати в наявному досвіді, доступі до унікальнихресурсів, наявності передової технології й сучасного устаткування, високійкваліфікації персоналу, високій якості продукції, популярності, тощо.

Слабкі сторонипідприємства — це відсутність чогось важливого для функціонування підприємства або те, що покине вдається в порівнянні з іншими компаніями й ставить у несприятливе положення.

Ринкові можливості- це сприятливі обставини, які підприємствоможе використати для одержання переваги.

Ринкові загрози — події,настання яких може несприятливо вплинути на діяльність підприємства.


1. Сильні і слабкі сторони ЗАТ «Рівне-Борошно»

SWOТ-аналіз — цеаналіз зовнішнього та внутрішнього середовища організації. Аналізу підлягаютьсильні сторони (Strength), слабкі сторони (Weakness) внутрішнього середовища, атакож можливості (Opportunities) і загрози (Threats) зовнішнього середовищаорганізації. Методологія SWOT-аналізу передбачає спочатку виявлення сильних іслабких сторін, можливостей і загроз, після цього встановлення зв'язків міжними, які в подальшому можуть бути використані для формулювання стратегіїорганізації.

Отже, складемоперелік параметрів за якими буде оцінено внутрішнє середовище підприємства,зокрема його сильні та слабкі сторони (табл.1.1):

Таблиця 1.1

Групипоказників, за якими визначаються сильні і слабкі сторони ЗАТ «Рівне-Борошно»

Показники 2007 р. 2008 р. Відхилення Тр%

1. Прибутковість:

— обсяг прибутку 979 2381 1402 243,21 — рентабельність продукції 0, 19 0,21 0,02 110,53 — рентабельність капіталу 0,03 0,06 0,03 200 — рентабельність власного капіталу 0,06 0,12 0,06 200

2. Репутація:

— прихильність споживачів За рахунок високої якості товару, помірних цін та різноманітності у виборі продукції, товариство користується високою прихильністю у споживачів. — довіра ділових партнерів ЗАТ «Рівне-Борошно» користується великою довірою у ділових партнерів, а тому має велику кількість партнерів, з якими намагається підтримувати постійні ділові стосунки, зокрема: підприємство реалізує товар покупцям в кредит, надає знижки постійного клієнта, займається доставкою товару, а також, постійно шукає нових партнерів.

3. Продуктивність:

— продуктивність праці 185,67 308,16 122,49 165,97 — фондовіддача 3,09 4,88 1,79 157,92 — Матеріаловіддача 2,62 2,67 0,05 101,91

4. Асортимент продукції (робіт, послуг)

 На підприємстві наявний великий асортимент продукції, зокрема:

борошно вищого ґатунку;

борошно 1 ґатунку;

борошно житнє;

висівки та відходи від переробки зернових культур;

мука кормова пшенична.

5. Фінансові ресурси:

— коефіцієнт фінансової незалежності 0,25 0,26 0,01 104 — частка позичкового капіталу у структурі капіталу 0,75 0,74 -0,01 98,67 — співвідношення власного і позикового капіталу 0,33 0,35 0,02 106,06 — оборотність капіталу 1,13 1,53 0,4 135,40

6. Виробничі потужності:

— вартість необоротних активів 9152 10806 1654 118,07 — ступінь зношеності 0,34 0,35 0,01 102,94

7. Дослідження і впровадження новинок:

На підприємстві наявні сучасні виробничі потужності, яким властива висока гнучкість

8. Організація фірми

Розподіл ділових обов’язків між працівниками підприємства здійснюється згідно організаційної структури. Зокрема, найвищу посаду на підприємстві посідають збори акціонерів, яким підпорядковується спостережна рада, ревізійна комісія та директор, якому в свою чергу підпорядковуються всі інші працівники.

9. Трудові ресурси,%:

— коефіцієнт обороту по прийому 4 5 1 125 — коефіцієнт обороту по звільненню 7,9 7,2 -0,7 91,14 — коефіцієнт плинності кадрів 7,9 7,2 -0,7 91,14 — підвищення професійного рівня Підприємство здійснює первинну професійну підготовку працівників, а також підвищення їх кваліфікації шляхом направлення їх на навчання у професійно технічні навчальні заклади за договорами, — робоча дисципліна Робоча дисципліна на підприємстві на високому рівні, всі працівники сумлінно виконують свої обов’язки за що вони отримують винагороду у вигляді премії.

10. Соціальна відповідальність:

— працевлаштування безробітних Працевлаштування безробітних здійснюється через відділ кадрів, де безпосередньо відбувається подальше їх направлення на роботу. — підтримка благочинних фондів Підприємство здійснює щорічні благодійні внески для дітей сиріт. /> /> /> /> /> />

/>

На основівизначених показників, сформуємо оцінку грипи факторів за балами (табл.1.2):

Таблиця 1.2

Оцінка сильних іслабких сторін підприємства

№ п/п Фактори Оцінка (від 1 до 10 балів) 1. Прибутковість 10 2. Репутація 10 3. Продуктивність 9 4. Асортимент продукції 10 5. Фінансові ресурси 10 6. Виробничі потужності 8 7. Дослідження і впровадження новинок 2 8. Організація фірми 10 9. Трудові ресурси 6 10. Соціальна відповідальність 8

Для оцінки ймовірностібанкрутства, визначимо коефіцієнт Альтмана та коефіцієнт Бівера:

1. КоефіцієнтАльтмана:


Ка = 1.2X1 + 1.4X2+ 3.3X3 + 0.6X4 + X5,де Ка — коефіцієнт Альтмана;

Х1 — оборотнийкапітал/сума активів;

Х2 — чистийприбуток/власний капітал;

Х3 — виручка відреалізації товарів (робіт, послуг) /середньорічна вартість активів;

Х4 — власнийкапітал/зобов’язання;

Х5 — виручка/сумаактивів.

/>

/>

2. КоефіцієнтБівера:

 

Кб = (ЧП — Ар):(ДЗ + ПЗ),

де Кб — коефіцієнтБівера;

ЧП — чистийприбуток;

Ар — амортизація;

ДЗ — довгостроковізобов’язання;

ПЗ — поточнізобов‘язання.

Кб2007= (979 — 910): 25513 = 0,003

Кб2008= (2381 — 1003): (550 — 29915) = — 0,05

Розрахувавшикоефіцієнти, можна сказати, що діяльність підприємства є досить сприятливою таефективною, з дуже низькою ймовірністю банкрутства, оскільки коефіцієнтАльтмана у 2007 — 2008 рр. становить > 3 та з кожним роком зростає, зокремау 2008 р., порівняно з 2007 р., він зріс на 0.85.

Проте потрібновідмітити і те, що коефіцієнт Бівера у 2007 — 2008 рр. не досягає норми істановить < 0,2, а також, спостерігається постійна тенденція до зниженняданого коефіцієнта, зокрема у 2008 р., порівняно з 2007 р., він знизився на0,053, що відображає небажане скорочення частки прибутку, яка направляється нарозвиток виробництва. Така тенденція в кінцевому випадку призводить до незадовільноїструктури балансу, коли підприємство починає працювати в борг.

На основіпроведених розрахунків, визначимо сильні та слабкі сторони ЗАТ «Рівне-Борошно»(табл.1.3):

Таблиця 1.3

Сильні і слабкісторони ЗАТ «Рівне-Борошно»

Сфера діяльності Сильні сторони Слабкі сторони Прибутковість

Підприємство є досить прибутковим.

Всі показники рентабельності зростають швидкими темпами

Репутація

Велика прихильність споживачів.

Хороші, налагоджені стосунки з діловими партнерами.

Велика кількість покупців.

Довготривалі стосунки з діловими партнерами.

Багаторічний досвід роботи на ринку.

Надійні постачальники сировини та матеріалів.

Продуктивність

Постійне збільшення продуктивності праці працівників, фондовіддачі та матеріаловіддачі.

Конкурентоспроможність продукції.

Добре обізнаний у специфіці діяльності фірми персонал

Відсутність роздрібної торгівлі.

Поява конкурентів.

Зростання ціни на сировину.

Сезонність.

Асортимент продукції Різноманітний асортимент продукції. Фінансові ресурси

Постійне зростання фінансової незалежності підприємства та оборотності капіталу.

Зменшення частки позикового капіталу.

Низький рівень фінансової незалежності. Виробничі потужності

Збільшення вартості необоротних активів.

Наявність своїх виробничих цехів.

Зростання ступеня зношеності обладнання. Дослідження і впровадження новинок Сучасні виробничі потужності, яким властива висока гнучкість. Організація фірми

Розроблена організаційна структура ЗАТ «Рівне-Борошно».

Чіткий розподіл обов’язків між працівниками.

Швидке прийняття управлінських рішень.

Трудові ресурси

Постійне збільшення коефіцієнта обороту по прийому та зменшення коефіцієнту обороту по звільненню.

Підвищення якості праці та мотивація персоналу.

Залучення молодих та перспективних працівників.

Постійне звільнення персоналу. Соціальна відповідальність

Здійснює набір працівників через відділ кадрів.

Займається благочинністю

Проаналізувавшисильні та слабкі сторони діяльності підприємства, можна відмітити про доситьсприятливу та ефективну діяльність товариства загалом, оскільки сильні сторонипідприємства значно переважають над слабкими сторонами.

2. Можливості і загрози ЗАТ «Рівне-Борошно»

Визначивши сильніта слабкі сторони ЗАТ «Рівне-Борошно», визначимо його можливості тазагрози (табл.2.1):

Таблиця 2.1

Фактори,за якими визначаються можливості і загрози зовнішнього середовища підприємства

Група факторів Показники Фактори макросередовища

1. Економіка:

Кризові явища в економіці країни Обтяжлива система оподаткування Падіння попиту через зниження рівень доходів населення Високі темпи інфляції Високий рівень безробіття

2. Політика:

Нестабільність законодавчої бази Політична нестабільність Низький рівень правової грамотності населення Значна частка тіньової економіки

3. Науково-технічний прогрес:

Низький рівень розвиток технології Низький рівень запровадження інновацій

4. Природне середовище:

Постійне забруднення навколишнього середовища Збільшення кількості модифікованих товарів

5. Соціальна сфера:

Збільшення рівня народжуваності Низький рівень соціальної захищеності населення Еміграція населення Фактори безпосереднього оточення

1. Попит:

Велика частка ринку Постійне збільшення попиту на продукцію Висока прихильності покупців до товарів підприємства

2. Конкуренція:

Лише декілька основних конкурента

3. Збут:

Велика кількість покупців Підприємство здійснює самостійну доставку товару, що покращує ділові стосунки з партнерами

Визначимо ступіньважливості кожного з факторів за десятибальною шкалою, потенційні загрозивідображатимемо зі знаком "-", а потенційні можливості — зі знаком"+" (табл.2.2):

Таблиця 2.2. Оцінкаможливостей і загроз підприємства

№ п/п Фактор Оцінка (від 1 до 10 балів)

1.

Економіка:

1.1 Кризові явища в економіці країни -8 1.2 Обтяжлива система оподаткування -6 1.3 Падіння попиту через зниження рівень доходів населення -6 1.4 Високі темпи інфляції -10 1.5 Високий рівень безробіття -5

2.

Політика:

2.1 Нестабільність законодавчої бази -4 2.2 Політична нестабільність -4 2.3 Низький рівень правової грамотності населення -2 2.4 Значна частка тіньової економіки -1

3.

Науково-технічний прогрес:

3.1 Низький рівень розвиток технології -4 3.2 Низький рівень запровадження інновацій -5

4.

Природне середовище:

4.1 Постійне забруднення навколишнього середовища -8 4.2 Збільшення кількості геномодифікованих товарів -6 4.3 Еміграція населення -6

5.

Соціальна сфера:

5.1. Збільшення рівня народжуваності +7 5.2. Низький рівень соціальної захищеності населення -6

6.

Попит:

6.1. Велика частка ринку +9 6.2. Постійне збільшення попиту на продукцію +10 6.3. Висока прихильності покупців до товарів підприємства +8

7.

Конкуренція:

7.1. Лише декілька основних конкурента +7

8.

Збут:

8.1. Велика кількість покупців +8 8.2. Підприємство здійснює самостійну доставку товару, що покращує ділові стосунки з партнерами +5

На основівизначених можливостей і загроз ЗАТ «Рівне-Борошно», сформуємотаблицю можливостей і загроз підприємства (табл.2.3):

Таблиця 2.3. Можливостіі загрози для ЗАТ «Рівне-Борошно»

Групи факторів Можливості Загрози Економіка

Кризові явища в економіці країни.

Обтяжлива система оподаткування.

Падіння попиту через зниження рівень доходів населення.

Високі темпи інфляції.

Високий рівень безробіття.

Політика

Нестабільність законодавчої бази.

Політична нестабільність.

Низький рівень правової грамотності населення.

Значна частка тіньової економіки.

Науково-технічний прогрес

Низький рівень розвиток технології.

Низький рівень запровадження інновацій.

Природне середовище

Постійне забруднення навколишнього середовища.

Збільшення кількості гемодифікованих товарів.

Еміграція населення.

Соціальна сфера

Поява на рику праці більшої кількості кваліфікованих кадрів.

Збільшення рівня народжуваності.

Низький рівень соціальної захищеності населення. Попит

Велика частка ринку.

Постійне збільшення попиту на продукцію.

Висока прихильності покупців до товарів підприємства.

Конкуренція

Зниження цін постачальників.

Лише декілька основних конкурента.

Збут

Велика кількість покупців.

Підприємство здійснює самостійну доставку товару, що покращує ділові стосунки з партнерами.

Отже, дослідивши можливостіі загрози підприємства, можна сказати, що найбільшу загрозу для підприємствастановлять економічні, політичні, науково-технічні та природні фактори, анайбільші можливості — соціальна сфера, попит, конкуренція та збут.

3. Зіставлення сильних і слабкихсторін підприємства з можливостями і загрозами ринку

Сильні і слабкісторони, можливості та загрози позиціонуються на полях матриці SWOT — аналізу (табл.3.1).Кожне поле матриці має своє позначення:

Поле СіМ — поєднання сильних сторін і можливостей;

Поле СлМ — поєднання слабких сторін і можливостей;

Поле СіЗ — поєднання сильних сторін і загроз;

Поле СлЗ — поєднання слабких сторін і загроз.

Таблиця 3.1

МатрицяSWOT-аналізу

Можливості

Поява на рику праці більшої кількості кваліфікованих кадрів.

Збільшення рівня народжуваності.

Велика частка ринку.

Постійне збільшення попиту на продукцію.

Висока прихильності покупців до товарів підприємства.

Поява на рику праці більшої кількості кваліфікованих кадрів.

Збільшення рівня народжуваності.

Загрози

Кризові явища в економіці країни.

Обтяжлива система оподаткування.

Падіння попиту через зниження рівень доходів населення.

Високі темпи інфляції.

Нестабільність законодавчої бази.

Політична нестабільність.

Значна частка тіньової економіки.

Низький рівень запровадження інновацій.

Постійне забруднення навколишнього середовища.

Еміграція населення.

Сильні сторони

Висока прибутковість.

Швидкі темпи зростання рентабельності.

Прихильність споживачів.

Налагоджені стосунки з діловими партнерами.

Багаторічний досвід роботи на ринку.

Постійне збільшення продуктивності праці працівників, фондовіддачі та матеріаловіддачі.

Різноманітний асортимент продукції.

З зростання фінансової незалежності підприємства та оборотності капіталу.

Збільшення вартості необоротних активів.

Наявність своїх виробничих цехів.

Наявність організаційної структури.

Чіткий розподіл обов’язків між працівниками.

Швидке прийняття управлінських рішень.

Підвищення якості праці та мотивація персоналу.

Поле СіМ

Розширення асортименту продукції, наприклад, відкриття цеху по виготовленню хлібобулочних виробів.

Вихід на іноземні ринки.

Збільшення обсягів реалізації продукції.

Захоплення нових сегментів ринку.

Випуск екологічно частих продуктів.

Застосування прогресивних систем і форм оплати праці.

Впровадження нової і менш відхідної технології.

Поле СіЗ

Диверсифікація діяльності підприємства.

Пошук нових каналів збуту.

Поліпшення цінової політики.

Поліпшення якості продукції.

Вдосконалення маркетингової діяльності.

Слабкі сторони

Відсутність роздрібної торгівлі.

Поява конкурентів.

Зростання ціни на сировину.

Сезонність.

Низький рівень фінансової незалежності.

Зростання ступеня зношеності обладнання.

Постійне звільнення персоналу.

Поле СлМ

Зменшення вартості товару шляхом зменшення витрат.

Пошук більш дешевших джерел сировини.

Інформування населення про товар.

Збільшення асортименту продукції.

Поліпшення умов праці.

Поле СлЗ

Пошук додаткових інвесторів.

Здача в оренду пустих складських приміщень.

Продажа зайвого устаткування.

Реалізація застарілої продукції за дешевшими цінами.

Скорочення персоналу.

На основі матриціSWOT-аналізу чітко видно, що основною стратегією діяльності ЗАТ «Рівне-Борошно»є стратегія Максі-Максі (Поле СіМ), а отже, підприємство повинно зміцнюватисвої позиції на ринку шляхом:

диверсифікаціїтовару;

збільшення своєїчастки на ринку, зокрема, вихід на іноземні ринки;

виведення на риноктоварів новинок.


Висновок

Проаналізувавшисильні та слабкі сторони діяльності підприємства, можна відмітити про доситьсприятливу та ефективну діяльність товариства загалом, оскільки сильні сторонипідприємства значно переважають над слабкими сторонами.

Щодо можливостейта загроз, то можна сказати, що найбільшу загрозу для підприємства становлятьекономічні, політичні, науково-технічні та природні фактори, а найбільшіможливості — соціальна сфера, попит, конкуренція та збут.

На основі матриціSWOT-аналізу чітко видно, що основною стратегією діяльності ЗАТ «Рівне-Борошно»є стратегія Максі-Максі (Поле СіМ), а отже, підприємство повинно зміцнюватисвої позиції на ринку шляхом:

розширенняасортименту продукції, наприклад, відкриття цеху по виготовленню хлібобулочнихвиробів;

вихід на іноземніринки;

збільшення обсягівреалізації продукції;

захоплення новихсегментів ринку;

випуск екологічночастих продуктів;

застосування прогресивнихсистем і форм оплати праці;

впровадження новоїі менш відхідної технології.

еще рефераты
Еще работы по менеджменту