Реферат: Структура бізнес-аналізу (в формі питань)

СередовищеЕкономічні тенденції

·    Якіключові світові, національні, регіональні чи місцеві фактори (наприклад,процентні ставки), можуть мати значний вплив на діяльність банку? Які тенденціїрозвитку цих факторів?

·    Якийвплив інфляції на діяльність банку і яким чином він може себе від цьогозахистити?

·    Наскількивелику небезпеку для банку становлять коливання обмінного курсу іноземнихвалют?

·    Якийвплив на банк мають зміни і тенденції міжнародної фінансової системи?

Політичні і законодавчі фактори

·    Якийвплив на банк мають політичні події на ринках? Яку позицію він повинен зайняти,щоб скористатися перевагами і звести до мінімуму несприятливі фактори?

·    Якийвплив на банк мають державні або місцеві розпорядчі органи? Які обмеження абоможливості це створює?

Демографічна ситуація

·    Якийвплив має демографічна ситуація на робочу силу банку та клієнтську базу?

·    Які діїздійснює банк для забезпечення себе робочою силою і клієнтами у зв’язку іззначними демографічними змінами?

Технологічні досягнення

·    Якіосновні технологічні зміни впливають на діяльність банку? Банк є лідером чипослідовником у сфері технологічних досягнень?

·    Якіосновні технологічні зміни впливають на процеси надання послуг? Банк є лідеромчи послідовником у цій сфері?

Соціальні/культурні зміни

·    Які основнісоціальні і культурні зміни мають вплив на банк?

·    Якупозицію має зайняти банк, щоб скористатись перевагами змін культурногосередовища та соціальних тенденцій?

Екологічні проблеми

·    Якіосновні екологічні фактори впливають на діяльність банку? Що банк робить длятого, щоб зменшити до мінімуму ці негативні впливи?

ІнформаціяОтримання необхідної інформації

·    Якіпершочергові типи інформації (наприклад, звіти, спеціальна інформація і т.п.)використовуються керівництвом для управління діяльністю банка? Яким чином воноотримує цю інформацію? Наскільки добре ця інформація задовольняє потреби?

·    Якіметоди використовуються для регулярного отримання інформації про потреби табажання клієнтів? Яким чином ця інформація передається до різних організаційнихпідрозділів та рівнів банка?

·    Якуінформацію банк регулярно отримує про дії конкурентів, зміни розподілу ринку,про сильні та слабкі сторони конкурентів?

·    Якуінформацію банк регулярно отримує про зміни в ключових оточуючих факторах, якімають вплив на діяльність банку?

·    Якуінформацію банк регулярно отримує про зміни в наявності, якості або вартостіресурсів, необхідних для діяльності?

·    Якуінформацію керівництво використовує для контролю та управління операціями?

Інформаційні системи

·    Чи єінформаційні системи достатніми для надання своєчасної точної інформації,необхідної для діяльності банка? Які зауваження має керівництво щодо цихсистем?

·    Наскількиефективними є системи бухгалтерського обліку у відображенні та обробціоперацій? Наскільки ефективними є системи бухгалтерського обліку при звітуваннібюджету у порівнянні з наявними розходженнями?

·    Якіпроцедури застосовуються для контролю за розвитком прикладних комп’ютернихпрограм і змін цих програм?

·    Якізаходи безпеки існують для захисту цілісності інформації в системахуправлінської інформації?

Використання інформації

·    Якіметоди застосовуються, щоб забезпечити працівникам банка наявність інформації,необхідної для прийняття вірних рішень при виконанні своїх обов’язків?

·    Якіметоди застосовуються для забезпечення належного розслідування бюджетнихрозходжень?

ВласникиОсновні власники

·    Якаструктура капіталу банка (тобто, частка капіталу надана власниками звичайнихакцій, привілейованих акцій, довготермінова заборгованість, короткотерміновазаборгованість і т.п.)? В чому суть цієї структури?

·    Якіголовні типи і концентрація власності (наприклад, єдиний власник, сім’я,організації, інвестори, спеціаліст по приєднанню підприємств і т.п.)? Яка сутьтакого становища?

Перспективи

·    Якіключові сподівання або “інвестиційна філософія” власників банка (наприклад,довготермінове зростання, поточні прибутки, податкові пільги і т.п.)? Наскількисправджуються ці сподівання?

Стосунки з керівництвом

·    Якістосунки підтримує керівництво з ключовими акціонерами? Що робиться для зміцненняцих стосунків?

·    Яку рольвиконують власники в управлінні банком (наприклад, діючий власник-керівник,активні групи акціонерів)?

Зміни і потенційні зміни

·    Чивідбувались суттєві зміни власності? Як ці зміни впливають на банк?

·    Наскількиреальна ймовірність злиття або об’єднання з іншими банками?

·    Чи булиспроби продати важливі активи, підрозділи або банк загалом? Яка ситуаціясьогодні?

ПостачальникиТрудові ресурси

·    Чиіснують труднощі, пов’язані з нестачею кваліфікованих працівників, які бвідповідали потребам банка?

·    Чиважливим фактором є плинність кадрів? Що спричиняє плинність кадрів? Які крокиздійснював банк для вирішення цієї проблеми (наприклад, набір на роботупрацівників з різною кваліфікацією і з різним робочим досвідом, внутрішнінавчальні програми, наголос на утриманні існуючих кадрів)?

·    Якимчином банк забезпечує працівникам адекватне формальне навчання та навчання безвідриву від роботи, для того, щоб забезпечити ефективне виконання їхобов’язків?

·    Читраплялись на підприємстві проблеми пов’язані з трудовими відносинами? Щоспричинило ці проблеми?

Робочі ресурси

·    Якіпроблеми існують стосовно наявності або вартості засобів, необхідних дляробочих процесів? Які кроки здійснював банк для вирішення цих проблем?

·    Якіпроблеми мав банк зі своїми ключовими партнерами? Що спричинило ці проблеми?Які кроки були здійснені для зміцнення стосунків з партнерами?

·    Якимчином банк пов’язує свої операції з партнерами (наприклад, метод розрахунківточно в обумовлений час, об’єднання, зворотна інтеграція)? Які переваги такихстосунків (наприклад, добре налагоджені процеси, зменшення затрат)?

Капітал

·    Чи маєбанк суттєву потребу в додатковому капіталі? Яким чином банк забезпечуєдостатнє фінансування своїх операцій?

Технологія

·    Якісуттєві кроки плануються або здійснюються, щодо розвитку надання нових послугабо нових процесів?

·    Чи маєбанк достатній доступ до нових технологій, необхідних для розвитку?

Загальне

·    Якимчином банк забезпечує узгодження своїх ресурсних потреб з потребами клієнтів?

·    Якіальтернативні ресурси могли б допомогти банку покращити свою діяльність абопідтримувати існуючі стандарти?

КонкурентиІснуюча конкуренція

·    Хто єголовними конкурентами і яке їх становище на ринку (наприклад, сектор,стратегія обслуговування клієнтів і т.п.)?

·    Яка часткаринку в кожного головного конкурента?

·    Що єголовним фактором конкуренції в цій галузі (наприклад, ціна, якість,обслуговування, вихід на нові ринки)?

·    Як би виоцінили рівень конкуренції?

·    Що банкробить краще або гірше ніж основні конкуренти?

·    Чирозробив банк ефективну тактику, щодо кожного свого конкурента? Наскільки точнобанк передбачає дії і реакцію своїх конкурентів?

·    Якимчином банк збирає інформацію про своїх конкурентів?

·    Якимчином банк захищає свої власні фірмові процеси та інформацію (наприклад,новаторські процеси, розробки нових послуг, інформацію про собівартість послуг,плани маркетингу та розширення і т.п.) від конкурентів?

Нові виробники

·    Хто єнайновішими конкурентами в галузі? Який вплив вони мали?

·    Якіперспективи мають нові конкуренти в галузі? Які це може мати наслідки?

·    Якіперепони існують для новачків?

Послуги замінники

·    Якіпослуги замінники існують сьогодні? Які проблеми і занепокоєння існують щодоцих замінників?

·    Якіперспективи розвитку послуг замінників? Який це може мати вплив?

КлієнтиВимоги клієнтів

·    Якінайважливіші вимоги і потреби клієнтів?

·    Якимчином банк дізнається про вимоги та потреби клієнтів? Які програми буливпроваджені для отримання регулярної інформації від клієнтів (наприклад,дослідження, контрольна група і т.п.)?

Оперативність товарів та послуг

·    Наскільки добре рівень послуг банка відповідаєвимогам? Які існують проблеми і які є можливості для покращення?

·    Які крокиздійснював банк для підтримки або покращення своїх послуг йдучи назустрічпотребам клієнтів?

·    Наскількивчасно здійснюється надання послуг? Які дії здійснив банк для поліпшенняпунктуальності?

·    Якимчином банк забезпечує розуміння і виконання своїми працівниками основних потребклієнтів? Яким чином забезпечується зосередження працівників банка на виконаннівимог і потреб та перевищенні сподівань клієнтів?

·    Якііснують можливості кращого задоволення потреб клієнта шляхом проведенняконсультацій протягом усього терміну надання послуг?

Нові послуги, ринки і потреби

·    Які новіпослуги або технологічні нововведення, щодо існуючих послуг знаходяться встадії розробки або плануються з метою задоволення існуючих або очікуванихвимог клієнтів?

·    Що можебанк здійснити з метою раціоналізації процесу розробки з метою надання новихпослуг на ринок?

·    Якимчином банк модернізував свої послуги, щоб задовольнити специфічні вимогиклієнтів на міжнародних ринках або інших сегментах місцевого ринку?

·    Якимчином банк реагує на зміни потреб клієнтів?

ЦінністьАкціонерна цінність

·    Якафінансова продуктивність банка? Чи траплялись збитки або прибутки нижчі відочікуваних або нижчі від середніх по галузі? Чи прибутки або темпи зростання єнижчими від очікуваних? Якщо це так, назвіть причини цього та кроки, здійсненібанком з метою покращення ситуації.

·    Чивідбувалося достатнє зростання власного капіталу? Які кроки здійснив банк длязабезпечення достатнього зростання капіталу власників?

·    Якоцінюють банк фінансові ринки (наприклад, фінансову спроможність, рівенькерівництва, оцінка заборгованості)? Чи занижена ціна на акції банка?

Цінність для клієнтів

·    Якурепутацію має банк серед клієнтів та потенційних клієнтів?

·    Наскількидобре частка ринку банка і зміна частки ринку відображає його увагу до оцінки збоку клієнтів?

Цінність для працівників

·    Чивважається банк хорошим місцем для праці? Які головні фактори є підставою длятакої оцінки?

Цінність для партнерів

·    Чивстановив банк стабільні довготермінові стосунки з ключовими партнерами? Якурепутацію має банк серед партнерів?

Громадська цінність

·    Якийімідж банка серед громадян? Як банк реагував на події, що могли зашкодити йогорепутації? Які були вжиті заходи з метою покращити свій імідж?

Загальне

·    Якимчином банк збалансовує потенційно суперечливі потреби і цінності різнихзацікавлених сторін?

Управління

Керівництво:

Структура керівництва

·    Хто єголовними керівниками банка? Які важливі зміни стались останнім часом укерівництві?

·    Чизаймається керівництво банка активним плануванням щодо своїх наступників вінтересах банка, його власників та співробітників?

Здібності керівництва

·    Якукваліфікацію та досвід мають головні керівники? Наскільки успішно їхкваліфікація та досвід допомагають їм керувати банком?

·    Яким єстиль керівництва головних керівників (наприклад, керує як учасник роботи,автократичний, агресивний, офіційний, неофіційний і т.п.)? Наскільки добре цейстиль узгоджується з потребами банка?

·    Якіпогляди керівників на ризиковані дії? Чи йдуть вони на доречний рівень ризику,беручи до уваги рід діяльності?

·    На якійсистемі цінностей робить наголос керівництво (наприклад, збалансованість інаголос на надання послуг клієнтам, підвищення продуктивності та підвищенняякості і т.п.)?

Заохочення співробітників

·    Якимчином керівництво забезпечує те, що працівники намагаються і виконують завданняпоставлені керівництвом? Яким чином відбувається спілкування з співробітникамистосовно питань стратегії, планів та результатів?

·    Якіофіційні та неофіційні методи використовує керівництво для поширення в банкусвоїх ідей? Наскільки ефективними є ці методи?

·    Чи заохочує керівництво працівників розробляти іповідомляти творчі ідеї, щодо вдосконалення діяльності? Які методи використовуєкерівництво для отримання цих ідей?

Контроль за зовнішніми силами

·    Якимчином керівництво контролює події, які стосуються клієнтів, партнерів тавласників? Які типи контрактів укладаються з клієнтами? З партнерами? Звласниками?

·    Якимчином керівництво слідкує за розвитком подій серед основних конкурентів?

·    Якимчином керівництво контролює зміни у навколишньому оточенні?

Стратегія:

Мета діяльності

·    Яка метадіяльності банка?

·    На якігрупи клієнтів та які потреби клієнтів спрямована ця стратегія?

·    Якимчином ця стратегія виділяє банк серед його конкурентів?

Аналіз стратегічних сил

·    Якими єключові стратегічні проблеми?

·    На якихключових припущеннях грунтується стратегія діяльності?

·    Якимчином стратегія банка враховує зміни побажань та потреб клієнтів? Яким чиномтовари та послуги вдосконалюються з метою задоволення цих потреб?

·    Якимчином стратегія діяльності враховує сильні сторони та можливі дії конкурентів?

·    Якимчином банк враховує очікування власників при розробці стратегії? Яка свободадій дається керівництву власниками при розробці і впровадженні стратегії?

·    Які змінивідбуваються або очікуються, щодо наявності, якості або вартості основнихресурсів? Як ці зміни вплинуть на стратегію діяльності?

·    Яківажливі зміни відбуваються або очікуються серед ключових оточуючих факторів,які стосуються діяльності (наприклад, демографічні зміни, нові закони абоправила і т.п.)? Як ці зміни вплинуть на стратегію діяльності?

Плани дій

·    Чирегулярно керівництво здійснює перспективну оцінку руху грошових коштів банкачи кожного з його головних підрозділів?

·    Чиприпущення, які лежать в основі прогнозу руху грошових коштів, в достатній мірігрунтуються на інформації про банк, його діяльність та його управлінськустратегію?

·    Якщопрогнози руху грошових коштів не готуються, яким чином керівництво оцінюєздатність банку дотримуватись своєї стратегії та виконувати завдання?

·    Якаосновна тактика керівництва при впровадженні стратегії та контролю за цимпроцесом?

·    Якимчином керівництво інформує співробітників про стратегію діяльності? Чи вірятьспівробітники в цю стратегію і чи розуміють свою роль в її впровадженні?

·    Якікритерії банку в розміщенні обмежених ресурсів (наприклад, людські ресурси,капітал і т.п.) при наявності альтернативи згідно з стратегією діяльності?

·    Які новіплани (наприклад, нові послуги, вихід на нові ринки) заплановані стратегієюдіяльності?

Довготермінові перспективи

·    Якою банкбачить свою діяльність у віддаленій перспективі? Яким чином це баченнявраховане в стратегії діяльності?

Процеси діяльності

Працівники:

Структура

·    Чи існуєчітке визначення повноважень та відповідальності?

·    Які єофіційні і неофіційні канали всередині банка, по яким здійснюється критичнадіяльність? Наскільки ефективно функціонують ці канали?

Компетенція

·    Як би виоцінили професійні знання, навики управління та технічну кваліфікаціюперсоналу? Які головні недоліки?

·    Якимчином банк залучає працівників, які мають кваліфікацію, необхідну для роботи вбанку?

·    Наскількиефективно такі дії, як прийом на роботу, підвищення по службі, наради тазвільнення з роботи впливають на підвищення кваліфікації основних працівниківбанку?

·    Наскількиефективно навчальні програми сприяють розвитку професійних знань?

·    Наскількиефективно офіційні та неофіційні системи заохочення впливають на компетенцію тазацікавленість співробітників?

Культура

·    Як би виоцінили зацікавленість співробітників у здійсненні якісної роботи? Які основніфактори сприяють цьому?

·    Як би виоцінили робочу атмосферу в банку (наприклад, робоча етика, дух співробітництва,колективна робота, довіра і т.п.)?

·    Що банкзробив для створення позитивної робочої атмосфери (наприклад, інформування процілі та точку зору керівництва, участь співробітників у прийнятті ключовихрішень)?

·    Чивкорінилась у керівництва і у співробітників ментальність, спрямована наобслуговування клієнтів?

Діяльність:

Увага до клієнтів

·    Якимчином підприємство забезпечує те, що його виробничі процеси відповідаютьвимогам та потребам клієнтів? Яким чином банк отримує інформацію про вимоги тапотреби клієнтів стосовно виробничого процесу?

Якість

·    Якихзусиль докладає банк з метою забезпечення першорядної якості, що є невід’ємноючастиною надання послуг? Яким чином це контролюється та вимірюється? Якііснують проблеми (наприклад, час виконання послуг, порушення строків або датвиконання послуг і т.п.)?

·    Якіметоди використовує банк для підвищення якості та визначення проблем, які маютьнегативний вплив на якість (наприклад, контроль робочого процесу)? Чи здійснюєбанк перевірки якості на всіх стадіях роботи, чи лише в кінці?

Продуктивність

·    Читрапляються довгі затримки на різних етапах робочого процесу? Які цьомупричини? Які кроки здійснив банк, щоб зменшити та скоротити тривалість робочогопроцесу?

·    Які новіідеї були впроваджені в розміщення або обладнання офісу? Яким чином можнапідвищити ефективність в робочій сфері?

Гнучкість

·    Чивимагає робочий процес частої зміни для надання різноманітних послуг? Чиобмежує конкурентноздатність висока вартість впровадження інших послуг абодовгі затримки, які з цим пов’язані, та чи перешкоджає гнучкості у реагуванніна різні потреби та вимоги клієнтів?

Координація

·    Наскількидобре різні підрозділи координують свою діяльність? Які існуючі проблеми перешкоджаютьпродуктивності та оперативності реагування на потреби клієнтів?

Постійне вдосконалення

·    Що зробивбанк для створення атмосфери постійного вдосконалення своєї діяльності у сферіякості, продуктивності та оперативного реагування на потреби клієнтів?

·    Якіробочі заходи запровадив банк для підвищення оперативності реагування на вимогиі потреби клієнтів (наприклад, заходи по підвищенню якості, продуктивності,своєчасності і т.п.)?

Технологія:

Робоче оточення

·    Якимчином технологія змінює оточення, в якому діє банк і яке положення займає банку порівнянні з іншими?

·    Якимчином банк використовує технологію з метою кращого взаєморозуміння з своїмиклієнтами і з метою поліпшення обслуговування потреб клієнтів?

·    Чивикористовує банк технологію з метою ефективнішого визначення необхіднихресурсів та їх отримання?

·    Чивикористовує банк технологію для отримання переваги над своїми конкурентами, чивін є послідовником конкурентів у використанні технології?

Внутрішня діяльність

·    Технологіяє помічником чи перешкодою в цій галузі діяльності?

·    Чивикористовує банк технологію для підвищення продуктивності своїх операцій?

·    Чивикористовує технологію керівництво з метою отримання ефективнішого і більшсвоєчасного доступу до інформації, необхідної для прийняття рішень?

·    Чи ведебанк планування людських ресурсів, включаючи прийом на роботу нових працівниківта навчальні програми, для забезпечення притоку достатньої кількості людей знеобхідною технічною кваліфікацією?

·    Чивикористовує банк технологію для досягнення своїх цілей?

·    Чивикористовує банк технологію з метою збільшення об’єму, своєчасності таточності інформації, необхідної працівникам для оптимізації виконання своїхобов’язків, включаючи використання “бази знань”, щоб задіяти інформацію дляпідвищення конкурентноздатності?

еще рефераты
Еще работы по менеджменту