Реферат: Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний університет „Львівська політехніка”

Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту

Кафедра менеджменту і

міжнародного підприємництва

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни „Менеджмент” на тему:

„Розробка системи менеджменту в організації малого

підприємства по технічному обслуговуванню та ремонтуавтомобілів.”

Виконав:

студент групи:

Керівник:

Львів 2002
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний університет „Львівська політехніка”

Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту

Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри ________________

ЗАВДАННЯ

на виконання курсової роботи з дисципліни

„Менеджмент” студенту групи:

___________________________

1.  Виконати курсову роботу натему: „Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічномуобслуговуванню та ремонту автомобілів.„

2.  Основні вихідні дані.

2.1.    Чисельність працівників:                                      фактична50,  раціональна 70.

2.2.    Кількість формальних группрацівників:            фактична 4,    раціональна 7.

2.3.    Кількість неформальнихгруп працівників:        фактична 4,    раціональна 7.

2.4.    Кількість виробничихпідрозділів:                       фактична 6,    раціональна8 .

2.5.    Кількість заступниківголовного керівника:       фактична 2,    раціональна 4.

2.6.    Кількість управлінськихслужб:                           фактична 2,    раціональна 4.

2.7.    Середня заробітна плата:                                      фактична340, раціональна 370.

2.8.    Кількість виробів(послуг), яківиготовляє                                                               (надає)організація:                                                фактична 6,    раціональна8.

2.9.    Кількість конкурентів вданому секторі:             фактична 7,    раціональна 9.

2.10.  Кількість груп споживачів:                                  фактична 5,    раціональна 7.

2.11.  />Кількість керівників професійні якості яких оцінюються             3           чол.

2.12.  Перелік проблем (методівменеджменту), які визначають необхідність розробки управлінських рішень:

2.12.1.          ______________________________________________________________

2.12.2.          ______________________________________________________________

2.12.3.          ______________________________________________________________

2.12.4.          ______________________________________________________________

2.12.5.          ______________________________________________________________

Термін виконання: _____________________

Дата отримання завдання: _______________

Підпис студента який отримав завдання _______________

Завдання видав ____________________________________


АНОТАЦІЯ

 

В даній роботі основним напрямком курсового проектування є розробкафактичної та раціональної системи менеджменту в організаціях конкретних видівдіяльності, розмірів, форми. В процесі виконання роботи були розглянуті:загальні характеристики організації, планування, організування, мотивування,контролювання, регулювання, використання методів менеджменту, механізмиприйняття управлінських рішень, комунікації, управління групами працівників,розроблені пропозиції з удосконалення керівництва та дана оцінка ефективностісистеми менеджменту.

In the given work as the basic direction ofcourse designing there is a development of actual and rational system ofmanagement in the organizations of concrete kinds of activity, the sizes, theform. During performance of work have been considered: general characteristicsof the organization, planning, the organization, motivation, monitoring, regulation,use of methods of management, mechanisms of acceptance of administrative decisions,communications, management of groups of the workers, the developed offers onimprovement of a manuals and the given estimation of a system effectiveness ofmanagement.


ЗМІСТ

Вступ 5 1. Загальна характеристика організації 6 2. Формування функцій менеджменту на підприємстві 2.1. Планування 7 2.2. Організування 11 2.3. Мотивування 13 2.4. Контролювання 15 2.5. Регулювання 16 3. Використання методів менеджменту в організації 17 4. Розробка механізмів прийняття управлінських рішень в організації 19 5. Проектування комунікацій на підприємстві 27 6. Формування механізмів управління групами працівників в організації 31 7. Розробка пропозицій з удосконалення керівництва 33 8. Оцінка ефективності системи менеджменту 37 Висновки 39 Список використаної літератури 40

ВСТУП

 

Час, в який ми живемо — епоха змін. Наше суспільствоздійснює винятково важку, багато в чому суперечливу, але історично неминучу інеобхідну перебудову. У соціально-політичному житті це перехід відтоталітаризму до демократії, в економіці — від адміністративно-командноїсистеми до ринку, у житті окремої людини — перетворення його з«гвинтика» у самостійного суб'єкта господарської діяльності. Такізміни в суспільстві, економіці, у всьому нашому життєвому укладі складні тим,що вони вимагають зміни нас самих. Подібну ситуацію, американці звиклі дорізких поворотів долі, до конкуренції, визначають словом   «виклик».По їхньому поняттю, кожен виклик таїть у собі для особистості, організації,країни, як можливості, так і погрози. Щоб справитися з цим безпрецедентним ужитті нинішніх поколінь викликом, нам, крім всього іншого, потрібно опановуватиновим знанням, навчитися користатися ними на практиці. Важлива частина цихзнань, як показує світовий досвід, — збагнення науки і мистецтва менеджменту. Злегкої руки американців це англійське слово стало відомо сьогодні практичнокожній людині.

У спрощеному розумінні, менеджмент — це уміння домагатисяпоставлених цілей, використовувати працю, інтелект, мотиви поводження іншихлюдей. Менеджмент у перекладі з латинського  «керування» — функція,вид діяльності по керівництву людьми в найрізноманітніших  організаціях. Нарешті, менеджмент як збірне від менеджерів — це визначена категорія людей,соціальний шар тих, хто здійснює роботу по керуванню. Значимість менеджментубула особливо ясно усвідомлена в тридцяті роки. Уже тоді стало очевидним, щодіяльність ця перетворилася в професію, область знань — у самостійну дисципліну,а соціальний шар — у дуже впливову суспільну силу. Зростаюча роль цієї суспільноїсили змусила  заговорити про «революцію менеджерів», коли виявилося,що існують корпорації-гіганти, що володіють величезним економічним, виробничим,науково-технічним потенціалом, порівнянним по мощі з цілими державами.Найбільші корпорації, банки складають стрижень економічної і політичної силивеликих націй. Від них залежать уряду, багато хто з них мають транснаціональнийхарактер, простираючи свої виробничі, сервісні, розподільні, інформаційні мережіпо усьому світі. Тому рішення менеджерів, подібно рішенням державних діячів,можуть визначати долі мільйонів людей, держав і цілих регіонів. Але в ринковійекономіці не менш важливий і малий бізнес. За значенням — це найбільшанаближена до повсякденних потреб споживачів і в той же час полігон технічногопрогресу й інших нововведень. Для більшості населення — це ще і робота. Уміло керуватив малому бізнесі — значить вижити, устояти, вирости. Як це зробити — тежпитання ефективного менеджменту.

Метою написання цієї курсової роботи є розробка фактичної тараціональної системи менеджменту в малому підприємстві по технічномуобслуговуванню та ремонту автомобілів, їх зіставлення та визначення перевагоднієї системи над іншою.

Основними завданнями є: закріпити теоретичні знання вгалузі менеджменту, оволодіти прикладними аспектами менеджерської підготовки,які дозволять в майбутньому успішно здійснювати управлінську діяльність.


1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ

                                                                                                                 Таблиця 1

Загальна характеристика малого підприємства потехнічному обслуговуванню та ремонту автомобілів.

Параметр, який

характеризується

Зміст та особливості Основні відмінності Законодавча база заснування та функціонування організації Участь у зовнішньоекономічній діяльності

1.Форма

   підприємства

Господарське товариство Товариство з обмеженою відповідальністю Закон „Про господарське товариство”

Спільне підприємство

з іноземним

інвестором

2 Профіль По технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів іноземного виробництва Обслуговування машин іноземного виробництва Рішення органів місцевого самоврядування

Купівля

запчастин за кордоном та

реалізація їх на Україні

3.Види

   діяльності

Сервісне обслуговування автомобілів Співпраця з іноземним фірмами Статут  підприємства Гарантійне авторизоване обслуговування автомобілів

4.Форма

   власності

Товариство з обмеженою відповідальністю Обмежена відповідальність в межах внеску в статутний фонд Закон „Про господарське товариство” Спільна з іноземним капіталом

5. Внутрішнє

    середовище

Наявність  будівель, обладнання,  висококваліфікованих працівників Іноземні інвестиції Закон „Про режим іноземного інвестування” Внесок в статутний фонд у вигляді грошових коштів

6. Зовнішнє

    середовище

Насиченість ринку авто іноземного виробництва які потребують сервісного обслуговування Потреба в кваліфікованому обслуговуванні авто іноземного виробництва та постачанні оригінальних запчастин „Митний кодекс України”

Ділерство по продажу автозапчастин та обслуговуванню автомобілів концерну Volkswagen”


2. ФОРМУВАННЯ ФУНКЦІЙ МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

 

2.1. Планування

Вид діяльності, який визначає перспективу і майбутнійстан малого підприємства ( далі МП ). З допомогою планування створюється орієнтирмайбутнього. Під плануванням в даному проекті розуміємо відособлений видуправлінської ї діяльності МП

В даному проекті виділяються два види планування:

-    стратегічне планування;

-    планування реалізаціїстратегії;

2.1.1 Стратегічне планування полягаєу розробці стратегії. В свою чергу стратегія – це всебічний комплексний план,призначений для забезпечення здійснення місії МП та досягнення її цілей. Внашому випадку стратегія планування здійснюється в плановому відділі 3-макерівниками, професійні якості,  яких оцінюється і приймається на нарадах одинраз в рік.

Розглянемо складові процесустратегічного планування.

Місія – це чітко виражена причина існування МПВ зв’язкуз тим, що на Українському ринку появились автомобілі концерну „Volkswagen”, який включає „Audi”, „Skoda”, „Seat”, а також великий інтерес покупця до цих іномарок, виникла необхідність встворенні малого підприємства по сервісному обслуговуванні автомобілів данихмарок. Цілі  МП формуються на довгострокові (5 років ), середньострокові ( 1 – 5 років )  і короткострокові ( до 1 року) Дане підприємство має конкретні цілі: –   збільшитикількість постійних клієнтів, шляхом складення з ними контрактів наобслуговування автомобілів;–   посиленнямаркетингової діяльності;

–   створити склад запчастин іввести нові сучасні технології (комп’ютерна діагностика і т. д.);

–   якісноі своєчасно проводити технічне обслуговування автомобілів

–    підвищувати кваліфікаціюпрацюючих (вивчення іноземних мов, технічного сучасного обладнання, комп’ютеріві т. д.);

Оцінка і аналіз зовнішньогосередовища проводиться шляхом поділу його на дві  групи:

1)    Фактори прямої дії, якібезпосередньо впливають на діяльність МП. До них відносяться: державні органивлади ( ДАІ, податкова інспекція), законодавчі акти (Закон України  «Про  митний тарифУкраїни», Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств” ЗаконУкраїни „Про підприємництво”  і. т д.), складніекономічні відносини на Україні, споживачі, які  психологічно доросли до іномарки,конкуренти, яким вдається мати ширшу номенклатуру запасних частин і таким чиномбільш оперативно обслужити клієнта.

2)    Фактори непрямої дії, яківпливають не безпосередньо, а через певні механізми і відносини. До нихвідносяться: міжнародне оточення — так як Україна находиться в оточеннітехнічно високорозвинених країн, де можна купити будь-яку запчастину, навітьавто і кваліфіковано зробити сервіс, також не секрет, що науково-технічнийпрогрес в нашій країні різко призупинився, стан ремонтної техніки та новітехнології для діагностики моторів бажає кращого, а економічна ситуація важка.Що стосується особливостей економічних відносин, то склалися умови для залучення іноземного інвестора і створення підприємства з іноземними інвестиціями.   

Управлінське дослідження сильних та слабихсторін проводиться внапрямку вивчення стану фінансів, технічного рівня МП, використання робочоїсили, маркетингові дослідження.

 До сильних сторін можна віднести: наявність інвестора,який вклав в підприємство кошти, високий рівень професійної підготовки кадрів,висококваліфікована робоча сила за низьку оплату праці, а найголовніше – істотноючасткою на ринку легкових автомобілів тепер представляють автомобілі концерну„Volkswagen”.

До слабих сторін можна віднести: невисокий рівеньтехнічного обладнання, недостатньо розроблений маркетинг і реклама, низька платоспроможністьнаселення, а також наявність ряду законодавчих обмежуючих актів і законів.

При  Аналізі стратегічних альтернатив  використовуємо варіант обмеженогоросту для нашого МП, в зв’язку з тим що ринок Львівського регіону є недостатньонасичений автомобілями даних марок і відповідно сервіс теж має обмежену кількістьавтомобілів.

2.1.2. Останній  етап  стратегічного  планування  завершується Вибором стратегії.

Оцінюючиреальну ситуацію на ринку Україниавтомобілів концерну„Volkswagen”(від 3 до 26% ринку України (див. рис. 5))можна вибрати наступну стратегію:

–    в 2005 – 2010 роках ємність ринкуУкраїни буде оцінюватися біля 700 – 800 тис. автомобілів при позитивномурозвитку економічних реформ суспільства. Звідси 50 – 70 тис шт. концерну „Volkswagen”повинно бути продано в 2010 році. З того,на Львівському регіоні буде охоплювати 3 – 5%    від загального кількості–тобто 2 тис. автомобілів в рік і 160 в місяць

–    Взявши до уваги середній ресурслегкового автомобіля, що складає 5 –7 років всього буде знаходиться  вексплуатації біля 200 – 400 тис автомобілів. З того у Львівському регіоні - приблизно 12 тис. автомобілів Це являється реальним навантаженням  пообслуговуванні на наш регіон. Враховуючи досвід минулих років, частинуобслуговування і ремонтних робіт візьмуть на себе: майстри-одиночки а такожтрадиційно для нашої психології ремонт будуть робити самі власники автомобілів,приходимо до висновку, що реальних клієнтів  в нашому МП залишиться  5 – 7 тис.в рік

Стратегія МП –створити якісний сервіс  по найнижчих цінах.

Тактика – створити імідж сервісу в нашому регіоні, замежами його, а також по всій Україні. Створити такі умови, щоб люди не боялиськупувати автомобілі даної марки, розуміли, що вони є економічні та надійні вексплуатації і, що завжди якісно і своєчасно можна їхобслужити на одному з сервісів фірми серед яких наш є найкращий.

Політика спрямована на досягнення наших цілей:

–   для постійних клієнтів ввести грошові знижки;

–   для якісного сервісу створити технічно оснащеніробочі місця, застосувати комп’ютерної діагностику;

–   для своєчасного сервісу – організувати складзапчастин на місці з широким асортиментом деталей, які найчастіше підлягаютьзаміні.

Правило для нормального функціонування нашого підприємства є:

–   свій склад запчастин;

–   своя діагностика;

–   повна комп’ютерна обробка фактур, накладних таробочих і технічних документів;

–   постійне підвищення професійного рівня.

Для досягнення даних цілей здійснюється формування бюджету.

Бюджет  виражається в конкретних грошових одиницях. В основі його грошовихнадходжень лежать інвестиції іноземного капіталу, а також кошти вкладені взапчастини, які віддаються під реалізацію.

Що стосується управління зацілями, то на даному підприємстві треба:

виходячи, ізчисла 5 –7 тис автомобілів в рік, звідси 20 автомобілів в робочий день повиннопройти через наш сервіс, а один робітник в зміну обслуговує в середньому 3 – 4машини, беручи до уваги, щоб клієнт не чекав треба створити:

–   10 робочих місць універсальногоремонту, техогляду;

–   5 вузькоспеціалізованих місць для кузовних робіт.

При оцінці стратегії  приходимодо висновку, що необхідно створити для керівника, його замісника і майстрів групививчення німецької (англійської) мови, організувати групи працівників  дляпоїздки в Німеччину та Чехію, щоб ознайомитись з сучасним сервісом і перейнятидосвід роботи.

2.1.3.  Бізнес-планування

2.1.3.1. Вступ

Діяльність МП планується проводити вмежах, дозволених чинним законодавством України.

Базовими видами діяльності єгарантійний та післягарантійний ремонт автомобілів, технічне обслуговування тапродаж запасних частин, що використовуються для ремонту автомашин марок:„Volkswagen”, „Audi”, „Skoda”, „Seat”.  

2.1.3.2. Характеристика послуг ітовару реалізації.

Вид послуг є типовим і широковикористовується в сфері автомобільного бізнесу. Специфікою даної діяльності є вузькаспеціалізація в рамках сервісу всієї гами моделей однієї західної фірми по типурадянських станцій ТО ВАЗ.

Підприємство має повноваженняавторизованого сервісу фірми – це основна специфіка, перевага івідповідальність.

Можливий обсяг сервісногообслуговування до 100 одиниць. Орієнтований прибуток 5000 гр.

Поточна ситуація на ринку сервісногообслуговування характеризується як така, що розвивається. Передбачаєтьсястворення, аналогічних авторизованих підприємств фірмами конкурентами Opel, Renault, Daewoo.

Сервіс переживає момент переходу відприватних одиночок до спеціалізованих станцій, обладнаних сучасним обладнаннямдля діагностики і ремонту з наданням гарантій і знижок постійним клієнтам.

2.1.3.3. Оцінка ринку збуту і конкуренції

Автомобілі даного концернурозраховані на рівень споживача вище середнього рівня, а така марка як „Skoda” на середнього споживача. Беручи до увагистабілізацію економічної ситуації в країні та зростання добробуту населеннялюди все більше будуть купувати автомобілі даного концерну, тому що вони єкомфортними, практичними та надійними. Продукція даного концерну охоплює всітипи споживачів з різними смаками та бажаннями, тому привабливим аргументомстане розвинутий сервіс та доступність на ринку фірмових запасних частин.

Ціни на запасні частини близькі до конкурентів,крім витратних частин – фільтри, паси, гумові вироби та світлотехніка, що єбазова для всіх моделей і становить біля 70 % від цін конкурентів.

2.1.3.4.  Стратегія маркетингу.

Продаж автозапчастин плануєтьсяпроводити через автомагазин. Базовий логічно розмістити інтегрально разом зісервісом на оживленій автомагістралі по аналогу зі світовими стандартними.Додатково, в міру дохідності першої хвилі роботи на ринку, розвиток експозиціїтовару провести через магазини-салони в центральних частинах міст ЗахідноїУкраїни. Конкурентність цін дає можливість використати вигідне географічне положеннябазового підприємства, що істотно знижує ( на 30 % ) транспортні витрати по доставціавтозапчастин від заводу-виробника.

Промоція товару з використанням всіхзасобів масової інформації доцільна, проте найефективніший засіб реклами –телебачення – обмежений в зв’язку  з високими коштами, тому реальнішевикористовувати рекламні оголошення в газетах, журналах, на дорожніх рекламнихщитах, радіо та Інтернет.

Стимулювання продажу запчастин, крімпрямої оплати авансом, розвивається шляхом:

–         впровадження продажу в кредит;

–         поставок запчастин по договорам;

–         розширення об’єму і гарантійного періоду до 2-3років;

Комплектування сервісу персоналом зновим підходом до роботи знаннями електроніки, обчислювальної техніки, комп’ютерноїобробки результатів, роботи майстрів-механіків і повне тестування результатівогляду – кожне відвідування з дрібним ремонтом плюс, за згодою клієнта,оперативне тестування профілактичного плану функціонування механізмів, щовпливають на безпеку руху, в т.ч. світлотехніку. 

2.1.3.5. План виробництва.

Виробнича база складається з двохосновних підрозділів.

Салон продажу 20 м² і станціяобслуговування. Салон продажу розміщений в оглядовому місці, “лицем до купця”. Створеномаксимальний доступ до взірців, освітлення, музичне супроводження, повний набіркаталогів.

Сервісна майстерня 200 м²обладнана 5 робочими місцями з підйомниками та одним резервним з оглядовоюямою, з розрахунку – 4 клієнти в ремонті по запису плюс один терміновий, екстрений.

Забезпечення витратними матеріаламита запчастинами на перших порах через спеціалізовані фірми в Україні. По мірірозвитку об’ємів – створення власного консигнаційного складу запчастин черезпостачання від заводу-виробника. Витрати на утримання складу перекриваютьсядоходами від продажу частин.

Обладнання, крім підйомників, повнийкомплект ручного інструменту універсального та спеціалізованого і обов’язковотестери і комп’ютери для ремонту сучасних авто з електронними системамикерування та захисту.

Загальна вартість статутного фондудля забезпечення старту — 1 млн. гр.     

2.2. Організування

2.2.1.У відповідності до стратегічногоплану вибираємо структуру нашого малого підприємства по технічномуобслуговуванню та ремонту автомобілів. Для цього будуємо органіграму управліннярис .1.

/>

 

 

 

 

 

 

 

 


Рис. 1   Органіграма управління МП

2.2.2. Далі описуємо чисельність іфункції посадових осіб, розв’язуємо питання їх делегування і повноваження. Данізаносимо в табл. 2.

Таблиця 2

Фактична (раціональна) чисельність і функції посадових осіб в маломупідприємстві по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів.

Посади  керівників Чисельність               осіб

Функції

(види діяльності працівників)

Відповідальність і

повноваження

Генеральний директор

Керівник сервісу

Заступник з маркетингу

Бухгалтер

Начальник відділу постачання

Начальник торгового відділу

Начальник відділу реклами

  Один   

  Один

  Один

 Один

Один

Один

Один

Загальне керівництво,

робота з інвестором.

Рішення технічних питань, пов’язаних з сервісом.

Керівництво відділами постачання, збуту та реклами.

Фінансовий облік.

Забезпечення запчастинами по оптимальних цінах.

Продаж запчастин, пошук потенційних клієнтів, забезпечення товарообігу.

Забезпечення активної дії на ринок за допомогою всіх доступних заходів.

Вирішує всі фінансові і кадрові питання, питання роботи з інвестором.

Відповідає за технічний стан відремонтованих автомобілів. Приймає роботу і здає клієнтам.

Відповідає за якісну роботу підпорядкованих відділів, цінову політику та створення іміджу МП.

Відповідає за фінансовий стан на МП, податки і розрахунки з клієнтами.

Відповідає за створення консигнаційного складу запчастин, облік і своєчасне поповнення. Вибирає поставників і ціни.

Вирішує текучі питання пов’язані з номенклатурою пропозицій і проводить цінову політику до потенційних покупців.

Реклама, формування  попиту, СТИЗ, прямий маркетинг...

 

В раціональній органіграмі МПліквідуються Заступник з маркетингу та відділ реклами. Начальник Відділупостачання та Начальник торгового відділу стають заступниками Генеральногодиректора. Функції відділу реклами переходять в торговий відділ.

2.3. Мотивування

2.3.1. З врахуванням місії і цілей МПописуємо механізми мотивування і заносимо їх в табл. 3.

Таблиця 3

Застосовування теорії мотивації на малому підприємстві по технічномуобслуговуванню та ремонту автомобілів.

Назва теорії    мотивації

Короткий зміст та

особливості

застосування

Обґрунтування

можливості  застосування  в організації

Елементи системи матеріального  стимулювання праці, в яких знаходить відображення теорія. Герцберга

ГІГІЄНІЧНІ  ФАКТОРИ:

1.Політика МП і адміністрації – скерована на спільну зацікавленість в створенні іміджу підприємства.

 

2.Умови праці – близькі  до взірцевих західних.

 

3.Заробіток – пов’язаний з результатом роботи кожного і відчуттям перспективи росту.

 

4.Міжособисті відносини – ієрархічна, виконавча. Залежність при колегіальних ступенях.

 

5. Контроль за роботою – самоконтроль в системі “батога і пряника” – від “нагороди” за результат втрати роботи.

 

МОТИВАЦІЇ:

1.Успіх МП – гордість працівників, що там працюють.

 

2.Просування на службі – розвивається фірма – є шанс зайняти вищий ранг.

 

3.Визнання – подвійне від керівництва від клієнтів

 

4.Висока ступінь відповідальності – матеріальна, зв’язана з працею з автомобілем і професійна – безпека руху.

 

5. Можливість творчого і ділового росту – зв’язана з сервісом автомобіля 2002 року, комп’ютеризація робочих місць.

Економічна ситуація на Україні 2002 р змушує застосування мотивації, що дає фізіологічний мінімум сьогодні і стимулює всі фактори психологічного плану на підготовку особистості до роботи в реальному ринку завтра. Тісне пов’язання теорії очікувань росту з теорією справедливої винагороди.

Для  менеджменту    комбінована комісійна або прогресивно-комісійна форма оплати з фіксованим мінімумом.

Для робітників   комбінована (почасово-відрядна).


2.3.2 На основі теорії мотиваціївстановлюємо оплату працівникам МП. Величини розрахунків заносимо в табл. 4.

                                                                                                                          Таблиця 4

Результати розрахунків заробітної плати працівників на малому підприємствіпо технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів.

Посадові особи Посадовий оклад (тарифна ставка), грн.

Надбавки,

доплати

Премії Величина місячної заробітної плати, грн. Величина раціональної заробітної плати, грн. Характер Величина, грн. Характер Величина, грн.

Генеральний директор

Керівник сервісу

Заступник з маркетингу

Начальник відділу постачання 

Начальник торгового відділу

Начальник відділу реклами.

Бухгалтер

Спеціаліст по комп’ютерах

Майстер

Комірник

Робітники

Водії

Прибиральниці

600

500

500

400

400

400

400

400

300

270

250

250

250

Персональна

 За поза нормований час

-

-

-

-

-

100

100

50

50

50

50

30

Від  прибутку

Від прибутку

Від прибутку

Від прибутку

Від прибутку

Від прибутку

Від прибутку

За виконання О.В.З

За якість робіт

За освоєння суміжних професій

Особливі умови праці

Від р

500

300

300

100

100

100

100

50

50

20

20

1200

800

800

500

500

500

500

550

400

320

320

320

280

1200

800

800

500

500

500

500

550

450

350

370

370

300


2.4. Контролювання

Показникивідповідних видів контролю приводимо в табл. 5.

                                                                                                                       Таблиця 5

Контроль в  малому підприємстві по технічному обслуговуванню та ремонтуавтомобілів.

Види контролю Характеристика процесу контролю Оцінка впливу контролю на посадових осіб і підрозділи організації Служби і посадові особи, які    відповідають за результати контролю

Попередній контроль ресурсів:

Людських

Матеріальних

Фінансових

 

Поточний

Людських

 

Матеріальних

 

 

Фінансових

 

 

 

Заключний

Людських

Матеріальних

Фінансових

                                  

                  

Аналіз ділових та професійних навичок претендентів на роботу, кваліфікації.

Перевіряється якість та кількість отриманих від постачальників матеріальних ресурсів, по договорам.

Перевіряються усі грошові надходження та видатки підприємства.

Перевірка роботи працівників, рішення виробничих проблем.

Перевірка ефективності використання мат. Ресурсів, їх норми використання.

Відповідність фін. документації та фін. операцій нормам чинного законодавства.

Перевіряється продуктивність праці, здатність до удосконалення працівників.

Перевіряється вихід і якість робіт при використанні даної матеріальної бази.

Перевіряються фактичні фінансові результати та порівнюються із запланованими.

Зменшення нетрудових витрат, завантаження робочих місць.

Зменшення матеріальних витрат

Мінімізація податкового навантаження, ріст прибутку

Взаємна дія в досягненні прибутку.

Корекція відхилень від заданого режиму в процесі роботи.

Відсутність рекламацій, штрафних санкцій, втрат матеріальних, фінансових.

Стимуляція при виконанні або санкції при порушенні.

Можливість внесення змін в організацію праці, роботу з клієнтами в напрямі маркетинг.

Корекції при відхиленнях.

Менеджери підрозділів

Менеджери сервісу та постачання

Головний бухгалтер

Менеджери

Менеджери

Технічний контроль

Головний бухгалтер

Менеджери

Керівник сервісу

Головний бухгалтер


2.5. Регулювання

Розробляємоі впроваджуємо відповідні заходи спрямовані на усунення відхилень, збоїв,недоліків, що були виявлені у процесі контролювання. Данні заносимо в табл. 6.

        Таблиця 6

Регулюванняв малому підприємстві по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів.

Види контролю Виявлені в процесі контролю недоліки, відхилення та збої Прийняття відповідних управлінських рішень в керуючій системі з метою усунення недоліків, відхилень, збоїв Оцінка впливу регулювання на посадових осіб та підрозділи організації

Попередній контроль ресурсів:

Матеріальних

У процесі здійснення контролю виявлено, що отримані запчастини від постачальника з Польщі не відповідають встановленим критеріям. Укладення угоди з новим партнером з Німеччини щодо постачання необхідних запчастин. Зменшення матеріальних витрат

Поточний

Людських

У процесі здійснення контролю виявлено, що продуктивність праці робітників зменшилась, якість ремонту не відповідає нормам. Застосування нової системи матеріального стимулювання для основних робітників (запровадження премій, надбавок доплат). Взаємна дія в досягненні прибутку.

Заключний

Матеріальних

У процесі здійснення контролю виявлено збільшення витрат на обслуговування одного автомобіля. Необхідність удосконалення діагностики автомобілів. Внесення змін в організацію праці.

3. ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ МЕНЕДЖМЕНТУ В ОРГАНІЗАЦІЇ

 

 В цьомурозділі в табл. 7:

–   характеризуємо  систему методів менеджменту;

–   приводимо їх застосування;

–   розкриваємо механізм взаємодії.

          Таблиця 7

Застосовування методів менеджменту в малому підприємстві по технічномуобслуговуванню та ремонту автомобілів.

Групи методів Види методів Приклади використання конкретних методів в організації Характеристика взаємозв’язку функцій і методів менеджменту в організації Характеристика механізмів взаємодії різних методів менеджменту в організації 1     2     3     4     5     Економічні

Стратегічні плани

Тактичні плани

Поточне планування

Економічні стимули

Бюджет

Стратегія діяльності МП визначає кістяк мобілізаційних мір, діяльності колективу і привабливість інвестицій.

Визначають напрям діяльності підрозділів сервісу продажу  для досягнення стратегічних планів.

Текучі завдання в тому числі по усуненні витратних позицій, рекламацій.

Раціональне використання матеріальних ресурсів при збереженні стимулюючих факторів: зарплати, премій, доплат, надбавок,  пайової участі в капіталі МП.

Формування бюджету, напрямки економії витрат та збільшення надходжень, залучення

Плани три і річні  визначають техніко-економічні напрямки дії для досягнення цілі.

Дають можливість  створити механізм рівномірної і рівно вантажної дії своєчасно усувати недоліки.

Текучі розпорядження по всіх ходах зв’язують окремих виконавців в часі і рівні відповідальності.

Положення про застосування прогресивно-комісійної форма оплати з фіксованим мінімумом. Положення про застосування почасово-відрядної форми оплати праці для основних робітників.

Положення про преміювання, виплату надбавок, доплат, дотацій. Положення про нагородження цінними подарунками.

План накопичення коштів, вибір шляхів поза виробничого кредитування, бізнес плану-

Вони обумовлюються різноманітними економічними важелями, за допомогою яких досягається взаємне та індивідуальне задоволення потреб на усіх рівнях. Повинні формалізуватися з допомогою адміністративних методів.

Продовження таблиці 7

1     2     3     4     5    

Соціально-психологічні

Адміністративні

Соціальні стимули

Моральні стимули

Формування відносин в колективі

Організаційні дії

Розпорядчі дії

Дисциплінарні дії

прибутків та кредитів для розвитку бізнесу.

Їхній вплив здійснюється через створення умов праці, забезпечення відпочинку, організації побуту, медичного обслуговування, та ін.

Позитивна оцінка діяльності в колективі, нагородження грамотами, створення умов для підвищення кваліфікації, стажування закордоном, і. т. д.

Підбір людей по принципу безконфліктності при одночасно яскраво вираженому прояву особистості по роду діяльності.

Робота обмежена рамками законів в тому числі „Про  митний тариф України”, „Про оподаткування прибутку підприємств”, „Про підприємництво”, “Про податок на додану вартість”, “Про рекламу”,

Правилами дорожнього руху України в частині технічних вимог до безпеки руху; Правилами протипожежної безпеки та іншими.

Розпорядчі способи впливу реалізуються через: накази, розпорядження, вказівки в тому числі усними.

Дисциплінарні способи впливу виражаються у зауваженнях, доганах, переміщення по службі, звільненнях.

вання оборотних схем поповнення бюджету.

План покращення умов праці робітників. Проект фінансування побудови спортзалу, бані.

План підвищення кваліфікації робітників. План-графік стажування робітників у Німеччині.

Психологічне тестування робітників, формування колективу на засадах сумісності.

План виробничо-господарської діяльності. Посадові інструкції для майстрів та робочих місць, інструкції з експлуатації обладнання, норми витрат фінансових коштів, посадові інструкції для працівників торгового відділу, та інші.

Наказ про перехід на двозмінний режим роботи та інші.

Вони використовуються для підвищення активності робітників та створення відповідних соціально-психологічних умов для їх трудової діяльності. Це методи які використовують індивідуальну і групову свідомість, психологію та які базуються на суспільно-значимих морально-етичних категоріях, цінностях та вихованні. Повинні формалізуватися з допомогою адміністративних методів.

Завдяки цим методам відбувається вплив на діяльність організації в цілому та на окремих її працівників.

Вони мають свої власні способи і прийоми впливу керуючої системи на керовану.

Вони узаконюють вплив інших методів менеджменту, забезпечуючи їм правовий супровід.

Виступають ефективним засобом оптимізації управлінських рішень, надаючи їм юридичної сили.


4. РОЗРОБКА МЕХАНІЗМІВ ПРИЙНЯТТЯ

УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В ОРГАНІЗАЦІЇ

 

4.1. В цьому розділі охарактеризуємовсю сукупність управлінських рішень, сформулюємо умови прийняття їх в даномуМП, оцінюємо фактори, які впливають на процес прийняття цих рішень і розробляємопідходи до застосування в нашому МП методів оптимізації управлінських рішень

Для розкриття механізмів прийнятихрішень використовуємо табл. 8.

                                                                                                              Таблиця 8

Управлінські рішення в малому підприємстві по технічному обслуговуваннюта ремонту автомобілів.

Характеристика управлінських рішень Приклади, які відображають характеристики управлінських рішень Механізми забезпечення ефективності використання характеристик управлінських рішень в організації 1     2     3     1.Вид управлінського рішення Загальне рішення про розширення ремонтної бази МП на перспективу приймається на вищому рівні управління, належить до категорії запрограмованих рішень. Базується на основі знань і досвіду керівників і формується колегіальним шляхом, затверджується менеджментом і закріпляється наказом по МП.

Чіткий опис завдання.

Колективне прийняття рішення. Індивідуальна відповідальність за правильність рішення і їх виконання. Формальний контроль.

Умови прийняття управлінських рішень Приймається в умовах компетенції технічного менеджера, його повноважень, при дотриманні умов фінансових можливостей. Відповідальність за технічний проект і його виконання в рамках кошторису і терміни несе керівник сервісу. Відповідальність за економічну доцільність вкладених коштів несе генеральний директор МП. Оплата за результат роботи. Індивідуальна відповідальність. Фактори впливу на процес Рівень досвіду і знань менеджменту. Степінь ризику вкладення коштів.

Продовження таблиці 8

1     2     3     прийняття управлінських рішень Інформаційний прогноз політико-економічного стану в країні. Фінансова оцінка можливостей і потреб. Технічна оцінка доцільності вибору спеціального обладнання чи  універсального для всіх марок авто. Підходи до оптимізації управлінських рішень Застосування формальних та неформальних методів прогнозування з метою визначення очікуваних результатів. 2. Вид управлінського рішення Рішення про поставку наступної партії автозапчастин для реалізації є частковим або поточним, належить до незапрограмованих рішень що базується на раціональному аналізі продаж та замовленнях клієнтів. Приймається начальником торгового відділу і затверджується заступником з маркетингу в виді специфікації на партію запчастин до річного контракту. Індивідуальна відповідальність за правильність рішення і його виконання. Прямий контроль. Умови прийняття управлінських рішень На основі повноважень і відповідальності начальником торгового відділу. Оплата за результат роботи. Індивідуальна відповідальність. Фактори впливу на процес прийняття управлінських рішень Зовнішні – замовлення клієнтів; наявність автозапчастин на складі фірми; оптимальне завантаження транспорту по доставці. Досвід та виконавча дисципліна менеджера. Розрахунки максимального завантаження транспорту. Підходи до оптимізації управлінських рішень Оцінка ризику втрати клієнта від зриву термінів постачання або відсутності потрібної кількості запчастин.

4.2. Далірозглядаємо процес виробки раціонального управлінського рішення на декількохприкладах застосовуючи графічну модель на рис. 2

1 Етап: Виникнення ситуації, яка вимагає прийняття рішення

/>1.1. Виникнення проблеми

1.2. Діагноз проблеми

1.3. Формування вимог до інформації

2 Етап: Збір і обробка інформації щодо розроблених методів менеджменту

/>2.1. Збір інформації

2.2. Оцінка інформації

2.3. Формування обмежень та критеріїв для прийняття рішень

/>3 Етап: Виявлення та оцінка альтернатив, закладених у розроблених методах менеджменту

/>3.1. Установлення альтернатив

3.2. Оцінка альтернатив

4 Етап: Підготовка та оптимізація рішення, яке приймається

4.1. Вибір оптимального варіанта рішення

4.2. оформлення оптимального варіанта

5 Етап: Прийняття управлінського рішення

5.1. Обговорення проекту

5.2. Затвердження рішення

5.3. Оформлення рішення і видача розпорядження про його виконання

6 Етап: Реалізація управлінського рішення та оцінка результатів

6.1. Організація виконання рішення

6.2. Контроль за виконанням рішення та оцінка його ефективності

6.3. Звіт про виконання рішення

Рис. 2 Процес вироблення раціональних управлінських рішень.

4.2.1. Тепер розглянемо процесвироблення раціонального управлінського рішення необхідності посиленнямаркетингової діяльності.

1 етап.  Необхідністьреклами про наявність підприємства, його можливості та 

             переваги перед конкурентами:

1.1. Виникнення проблеми:

–   низька динаміка обслуговування автомобілів тапродаж автозапчастин.

1.2. Діагноз проблеми :

–   слаба поінформованість потенційних купців;

–   низька платоспроможність суспільства;

–   відсутність регіональних джерел інформації;

–   законодавчі обмеження для розвитку.

1.3. Вимоги до інформації – достовірність, всебічність факторів впливу,

              конфіденційність.

2 етап.  Збірі обробка інформації.

2.1. Збір інформації:

–    вибірка друкованої реклами в тому числі конкурентів;

–   аналіз аналогічного матеріалу за кордоном;

–   записи вербальної реклами;

–   оцінка варіантів рухомого само маркування набортах;

                              транспортних засобів.

2.2. Оцінка інформації:

–   по глибині проникнення до фінального споживача;

–   по швидкодії;

–   по затратах на її впровадження;

–   по сезонності застосування;

–   по адресності впливу.

         3.3. Обмеження та критерії:

–   по оптимуму затрат і результату;

–   по кількісних можливостях підприємства;

–   по об’єму бюрократичних бар’єрів.

3  етап.  Виявленняі оцінка альтернатив.

3.1. Установлення альтернатив:

–   друкована дрібна у всіх регіональних друкованихвиданнях чи             

велика, кольорова в 2-3х престижних;

–   наглядна на рекламних щитах;

–   створити Web сторінку в Інтернеті;

–   пересувна майстерня для дрібного ремонту по викликуабо

транспортування авто на станцію сервісу.

3.2. Оцінка альтернатив:

–   по вартості;

–   по проникненнюдо купця.

4  етап. Підготовка та оптимізація рішення.

4.1. Вибір оптимального варіанту рішення:

–   друкована дрібна у всіх регіональних друкованихвиданнях;

–   наглядну рекламу подати в активному рухомому видіна бортах

    службових машин та міському транспорті.

4.2. Оформлення  вибраного варіанту:

–   друкована реклама в виді фото салону сервісу тапереліком надання послуг;

–   надання в Інтернеті всієї інформації про нас;

–   наглядна в виді фірмового символу на фоні кольорівфірми  з поданням адреси, контактних телефонів.

5  етап. Прийняття рішення

5.1. Обговорення проекту:

–    на рівні менеджменту підприємства;

–    на рівні засновників підприємства;

–    з залученням для консультацій спеціалістів рекламних агенцій;

–   з чиновниками, що дозволяють або забороняють,пильнуючи закони.

5.2. Затвердження рішення:

–   протоколом наради;

–   актом погодження співвласників ПМ.

5.3. Оформлення рішення:

–    наказ по МП про рекламу.

6   етап.  Реалізація рішення та оцінка результатів.

6.1. Організація виконання рішень:

–     доручення на підписання угод з рекламнимиагенціями;

–     підписання угоди з художнім закладом про виконання

                        бортової реклами;

6.2. Контроль за виконанням:

–   графіки по напрямках діяльності;

–   фінансові звіти по угодах;

–   аналіз росту сервісного обслуговування та продаж докінця 2003 р.

6.3. Звіт про виконання:

–   річний звіт по результатах господарської діяльностіМП.


4.2.2. Процес виробленняраціонального управлінського рішення необхідності розширення видів послуг.

1 етап.  Необхідність розширення видів послуг для більшого задоволенняпотреб споживачів:

1.1. Виникнення проблеми:

–     попит споживачів про на дання розширених послуг.

1.2. Діагноз проблеми :

–   необхідність надання послуг по виклику

–   оперативність надання послуг

–   чергування машин тех. помочі цілодобово.

1.3. Вимоги до інформації – достовірність, всебічність факторів впливу.

2 етап.  Збірі обробка інформації.

2.1. Збір інформації:

–   вивчення аналогічної діяльності на інших тех.сервісах;

–   аналіз аналогічного матеріалу за кордоном;

–   опитування клієнтів;

–   оцінка діяльності оперативних тех. служб по іншихмістах.

2.2. Оцінка інформації:

–   по глибині проникнення до фінального споживача;

–   по швидкодії;

–   по затратах на її впровадження;

–   по сезонності застосування;

–   по адресності впливу.

         3.3. Обмеження та критерії:

–   по оптимуму затрат і результату;

–   по кількісних можливостях підприємства;

3  етап. Виявлення і оцінка альтернатив.

3.1. Установлення альтернатив:

–   укладення договорів з уже існуючими службами подоставці несправних авто на нашу станцію;

–   власна пересувна майстерня для дрібного ремонту повиклику або транспортування авто на станцію сервісу та доставки клієнта у необхіднейому місце;

3.2. Оцінка альтернатив:

–   по вартості;

–   по задоволеннюспоживача.

4  етап. Підготовка та оптимізація рішення.

4.1. Вибір оптимального варіанту рішення:

–   власна пересувна майстерна для дрібного ремонту повиклику або транспортування авто на станцію сервісу та доставки клієнта у необхіднейому місце.

4.2. Оформлення  вибраного варіанту:

–   створення цілодобової служби по наданню тех.помочі.

5  етап. Прийняття рішення

5.1. Обговорення проекту:

–    на рівні менеджменту підприємства;

–    на рівні засновників підприємства;

–     з залученням для консультацій тех. спеціалістів;

–     з чиновниками, що дозволяють або забороняють,пильнуючи           закони.

5.2. Затвердження рішення:

–   протоколом наради;

–   актом погодження співвласників ПМ.

5.3. Оформлення рішення:

–    наказ по МП про створення цілодобової служби;

–    розпорядження по підготовці ТЕО на пересувну майстерню.

6   етап.  Реалізація рішення та оцінка результатів.

6.1. Організація виконання рішень:

–     доручення на вибір типу машини, персоналу та засобівзв’язку для пересувної майстерні.

6.2. Контроль за виконанням:

–   графіки по напрямках діяльності;

–   фінансовий звіт по роботі цілодобової служби;

–   аналіз росту сервісного обслуговування до кінця2003 р.

6.3. Звіт про виконання:

–   річний звіт по результатах господарської діяльностіМП.


4.2.3. Процес виробленняраціонального управлінського рішення необхідності удосконалення діагностикиавтомобілів.

1 етап.  Необхідність швидкої та якісної діагностики автомобіля длязменшення витрат на тех. обслуговування:

1.1. Виникнення проблеми:

–     збільшені витрати на тех. обслуговування та ремонтавтомобілів.

1.2. Діагноз проблеми :

–   один пункт комп’ютерної діагностики не встигаєобслуговувати клієнтів;

–   без комп’ютерної діагностики збільшується час напошук несправності;

–   росте незадоволення клієнтів великим часом ремонтуавто;

–   необхідність підбору кваліфікованого персоналу якийшвидко та точно може виявити несправність  автомобіля.

1.3. Вимоги до інформації – достовірність, всебічність факторів впливу,

                  конфіденційність.

2 етап.  Збірі обробка інформації.

2.1. Збір інформації:

–   аналіз роботи пункту діагностики автомобілів;

–   аналіз аналогічного матеріалу за кордоном;

–   оцінка кваліфікації робітників по встановленнюнесправності автомобіля.

2.2. Оцінка інформації:

–   по швидкодії;

–   по затратах на її впровадження;

–   по адресності впливу.

         3.3. Обмеження та критерії:

–   по оптимуму затрат і результату;

–   по кількісних можливостях підприємства;

3  етап. Виявлення і оцінка альтернатив.

3.1. Установлення альтернатив:

–   встановлення декількох універсальних пунктівкомп’ютерної

діагностики автомобілів;

–   підвищення рівня кваліфікації робітників;

–   створення вузькоспеціалізованих пунктів діагностикиокремих марок автомобілів;

–   створення груп робітників, які спеціалізуються наодному типу автомобілів.

3.2. Оцінка альтернатив:

–   по вартості;

–   по швидкості впровадження;

–   по ефективності роботи;

–   по задоволенню споживача;

–   по розвиткуна майбутнє.

4  етап. Підготовка та оптимізація рішення.

4.1. Вибір оптимального варіанту рішення:

–   встановлення декількох універсальних пунктівкомп’ютерної діагностики автомобілів;

–   підвищення рівня кваліфікації робітників;

4.2. Оформлення  вибраного варіанту:

–   створення ще двох універсальних пунктівкомп’ютерної діагностики автомобілів;

–   підвищення рівня кваліфікації робітників шляхомнавчання.

5  етап. Прийняття рішення

5.1. Обговорення проекту:

–    на рівні менеджменту підприємства;

–    на рівні засновників підприємства;

–     з залученням для консультацій тех. спеціалістів;

5.2. Затвердження рішення:

–   протоколом наради;

–   актом погодження співвласників ПМ.

5.3. Оформлення рішення:

–     наказ по МП про створення додаткових пунктівдіагностики автомобілів;

–     план-графік навчання робітників.

7   етап.  Реалізація рішення та оцінка результатів.

6.1. Організація виконання рішень:

–      доручення на підписання угод на поставкудодаткового обладнання на автосервіс;

–     підписання угоди про навчання робітників закордоном.

6.2. Контроль за виконанням:

–   графіки по напрямках діяльності;

–   фінансові звіти по угодах;

–   аналіз якості сервісного обслуговування до кінця2003 р.

6.3. Звіт про виконання:

–   річний звіт по результатах господарської діяльностіМП.


5. ПРОЕКТУВАННЯ КОМУНІКАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВ

 

Характеристика всіх видівкомунікацій, опис використання інформації та пропозиція системи роботи з документамиМП приводяться в табл. 9.

                                                                                                                      Таблиця 9

Комунікації в малому підприємстві по технічному обслуговуванню таремонту автомобілів.

Види комунікацій Характеристика конкретних видів комунікацій Приклади використання інформації при різних видах комунікацій Приклади застосування документів при здійсненні різних видів комунікацій Зовнішні

Телефонні переговори. Звіти. Реклама. Факсимільні перекази. Пошта.

Інтернет. Кур’єрська періодична та спонтанна разова преса.

Вирішення адміністративних питань.

Погодження відряджень.

Передача специфікацій, замовлень на запасні частини.

Передача контрактів та фінансових документів.

Прийом інформації про пропозиції на ринку  автозапчастин конкурентів.

Передача декларацій в податкову інспекцію.

Робота з банками та державними чиновниками всіх рівнів та мастей.

Текуча інформація та погодження спільних дій в комерційній та кадровій політиці.

Передача запрошень на оформлення віз.

Оперативне рішення проблем техобслуговування окремих специфічних агрегатів.

Документи для розрахунків через банки.

Фактури для митниці.

Роздрукування новинок проспектів для роботи з клієнтами.

Декларації в ДПА.

Декларації для митниці.

Платіжні доручення для банку.

Нові закони і постанови всіх рівнів влади.

Внутрішня

Телефонні переговори.

Кур’єрська пошта.

Гучномовний та селекторний зв’язок. Адресна пошта. Тестування. Розмова. Розповідь.

Передача розпоряджень та вказівок про плани робіт усунення недоліків та рекламацій.

Передача  документів.

Адміністративного, фінансового, технічного характеру.

Розподіл замовлення серед майстрів.

Контроль за виконанням.

Збір замовлень на автозапчастини.

          Інформація клієнтів про результат виконання.

Накази, розпорядження, нормативні  документи.

Технічні вимоги і інструкції для ремонту.

Видача нарядів на роботу, звітів місячних, річних, замовлення на автозапчастини та продаж-рахунок, фактура і інше.

 

Графіки діяльності комунікацій  в малому підприємстві по технічномуобслуговуванню та ремонту автомобілів зображаються на рис. 3, рис. 4, рис. 5 ірис. 6

 

 

/> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Рис. 3  Органіграма технічного обслуговування машин

/>

 

 

 

 


/>

 

 

 

 


Рис. 4  Топограма розміщення обладнання технічного сервісу

автомобілів.

/>Рис. 5  Діаграма попиту машин на ринку Україниза 2000-2001 роки.

Марка

Кількість автомобілів

Volkswagen

2686

Opel

1946

Audi

1882

Mercedes

1846

BMW

1835

Toyota

1818

Ford

1674

Skoda

1673

Daewoo

1576

Mazda

1304

Honda

1192

Nissan

1134

Mitsubishi

690

ЗАЗ

638

Renault

555

Peugeot

524

Volvo

488

Subaru

449

Fiat

403

Рис. 6 Діаграма попиту машин на ринку України за грудень2002 року.


Графічна модель комунікаційного процесу в малому підприємстві потехнічному обслуговуванню та ремонту автомобілів.

/>/>Відділ постачання. Відповідальний за створення бази даних та облік запчастин.

/>/>Разові вимоги на видачу матеріалів та запчастин.

/>Передавання накладної посильним або каналом внутрішньої комп’ютерної мережі.

/>Оптимальний спосіб — каналом внутрішньої комп’ютерної мережі.

/>/>Комірник отримує накладну, готує запчастини до видачі.

Після видачі комірник передає данні у відділ постачання про залишки даних запчастин на складі.

6. ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ

ГРУПАМИ ПРАЦІВНИКІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ

 

В цьомурозділі визначаємо і охарактеризуємо формальні і неформальні   групипрацівників, розробляємо заходи по підвищенню ефективності груп працівників. Результатизаносимо в табл. 10.

                                                                                                            Таблиця10

Особливості груп працівників в малому підприємстві по технічному обслуговуваннюта ремонту автомобілів.

Характеристика груп працівників Види формальних груп Види неформальних груп Керівників Командна Виробнича Торгівельна Автохоббі Ініціативна Соціальна За стажем роботи Склад Директор з заступниками Начальники відділів Бригади робітників Менеджери по збуту Інженери-техніки Енергійних та винахідливих робітників Співпрацівники, сусіди Більш досвідчені в роботі працівники Чисельність 4 3 36 6 5 10 20 15 Характеристика зв’язків Безпосередня підпорядкованість Пряма залежність Технологічна схема ремонту Вузька спеціалізація роботи Професійна орієнтація Професійні Спонтанні безконфліктні Обмін досвідом в ремонті авто. Мотиви виникнення Організація управління Організація роботи підрозділів Виробничі потреби Розширення мережі збуту. Група однодумців Бажання досягти успіхів у роботі Економія витрат. Вирішення складних питань по ремонту Заходи з підвищення ефективності Єдність у досягненні цілей та мети організації. Логічний розподіл заробітків.

Формування витрат.

Створення колективного ділового клімату.

Професійна підготовка.

Взаємовиручка.

залежність заробітку від збуту.

Всебічна інформованість.

Інтереси до технічних новинок.

Бажання стати лідером в частині знань. Координація взаємодії в напрямку раціоналізації транспорту до і після робочого часу. Створення вечорів по обміну досвідом з молодим персоналом.

В раціональній схемі формальна виробнича група ділиться ще на три:

­   групапідвищення кваліфікації;

­   групабригад виїзної технічної помочі;

­   групапідвищення продуктивності праці.

Данізаносимо в табл. 11.

Таблиця 11

Особливості раціональних груп працівниківв малому підприємстві по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів.

Характеристика груп працівників Види раціональних формальних груп Види раціональних неформальних груп Група підвищення кваліфікації Бригад виїзної технічної помочі Робітників на підйомниках Аматорів футболу Водіїв Активного відпочинку Склад Робітники різних спеціальностей Найбільш досвідчені робітники Механіки по ремонту автомобілів Різні категорії робітників Власники автомобілів Співпрацівники, сусіди Чисельність 15 9 10 20 10 20 Характеристика зв’язків Тимчасова професійна Цілодобове чергування Рівнобіжність роботи Спонтанна за інтересом Спонтанні безконфліктні Спонтанні безконфліктні Мотиви виникнення Освоєння суміжних спеціальностей Необхідність точного „діагнозу” та швидкого ремонту Необхідність більш якісного обслуговування авто Підчас проведення різних чемпіонатів по футболу. В напрямку вирішення проблем з експлуатації та ремонту власних авто В задоволенні від відпочинку Заходи з підвищення ефективності Стимулювання до самовдосконалення.

Необхідність постійного обміну досвідом.

Додаткові доплати за якісне обслуговування клієнтів

Професійна підготовка.

Взаємовиручка.

Ведення статистики чемпіонатів та вивішування на дошці оголошень. Надати можливість ремонту власних авто робітників на нашій станції. Координація взаємодії в напрямку організації проведення дозвілля.

7. РОЗРОБКА ПРОПОЗИЦІЙ В ОРГАНІЗАЦІЇ ТА

УДОСКОНАЛЕННЯ КЕРІВНИЦТВА

7.1 Визначаємо характеристики керівників підприємства, вибираємо іобґрунтовуємо форми влади і впливу на колективи працівників підприємствавикористовуючи табл. 12.

                                                                                                            Таблиця 12

Характеристика і обґрунтування застосування підходів до керівництва вмалому підприємстві по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів.

Підходи до ефективного керівництва Загальна характеристика Обґрунтування параметрів керівництва конкретними посадовими особами апарату управління Генеральний директор Керівник сервісу Заступник  з  маркетингу

1. Форми влади:

— примусу

— винагороди

— законна

— еталонна

Виконавець вірить в те, що влада може заважати задоволенню певної потреби або спричинити інші неприємності

Виконавець вірить в те, що влада може надати йому можливість на певних умовах отримати цінну винагороду

Виконавець вірить в те, що керівник має право віддавати накази, а його обов’язок – виконувати їх

 

Влада власного прикладу того керівника, що впливає

Використовує експертну форму владу

Способи впливу:

       Переконання підлеглих, що керівник володіє запасом спеціальних знань і досвіду, які задовольнять певні потреби.

 Формує  довіру до себе, вміє оцінити інтелект підлеглих.

Підходи до лідерства:

        З позиції особистих якостей: чесність, інтелект, економічна освіта, здоровий глузд, мудрість  почуття гумору, впевненість у собі.

       З позиції поведінки:

Демократичний, орієнтований на досягнення цілей.

      

Використовує законну форму влади.

Способи впливу:

       Базуються на традиціях, які здатні задовольнити бажання підлеглих бути потрібними і захищеними

 

Підходи до лідерства:

       З позиції особистих  якостей:

чесність, технічна освіта, доброзичливість, наполегливість, вимогливість.

        З позиції поведінки:

Демократичний, орієнтований на роботу.

       Ситуаційний:

в залежності від конкретного моменту.

Використовує влади винагороди та законну.

Способи впливу:

       Базуються на традиціях, які здатні задовольнити бажання підлеглих бути потрібними і захищеними, а також бажання підлеглих отримати певну винагороду за роботу.

Підходи до лідерства:

       З позиції особистих якостей:

чесність, наполегливість, енергійність, рішучість, інтелект, економічна освіта, здоровий глузд.

       З позиції поведінки:

Демократичний, орієнтований на роботу.

      


Продовження таблиці 12

— експертна Виконавець вірить, що влада має спеціальні знання, які зможуть задовольнити певні потреби

Ситуаційний:

Адаптивний, орієнтований на реальність.

Раціонально ще використовувати ще законну та еталонну форми влади.

         Ситуаційний: в залежності від конкретних задач.

2. Стилі керівництва:

— на засадах систем Лайкерта

Існує чотири системи для підбору керівником стилю керівництва, які базуються на оцінці поведінки керівника по відношенню до підлеглих . Необхідно використовувати четверту систему при якій керівник широко використовує принцип самоуправління і ініціативу підлеглих до рішення спільних цілей.

— ситуаційний підхід

„шлях-ціль”

Мітчела і Хауса

Керівник спрямовує підлеглих на досягнення цілей організації  через вплив на шляхи досягнення цих цілей Чітке формулювання задач та спрямування зусиль підлеглих на досягнення цілей, ведення наставництва, усунення перепон у роботі  підлеглих, задоволення потреб підлеглих після досягнення цілей. — на засадах прийняття рішень Врума та Йєттона Концентрує увагу на процесі прийняття управлінських рішень і має п’ять стилів керівництва, які керівник може використовувати залежно від участі підлеглих у прийнятті рішень Використовуючи фактори якості рішень та фактори, які обмежують згоду підлеглих керівник вибирає стилі прийняття рішень: автократичні, консультативні  чи повної участі.

7.2. Даліна прикладі нашого МП проводимо оцінку керівників і результати заносимо в табл.12.

                                                                                                            Таблиця 12

Результати оцінки професійних якостей керівників в малому підприємствіпо технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів.

№ Фактори які відображають професійні якості керівників Генеральний директор Керівник сервісу Заступник з маркетингу оцінка множний коефіцієнт оцінка в балах оцінка множний коефіцієнт оцінка в балах оцінка множний коефіцієнт оцінка в балах 1. Морально — етичні

всього:

440

всього:

390

всього:

405 1 дотримання традицій 4 10 40 4 10 40 5 10 50 2 гуманність 5 15 75 5 15 75 4 15 60 3 дотримання етичних норм по відношенню до підлеглих та колег 5 15 75 4 15 60 4 15 60 4 чесність 5 15 75 5 15 75 5 15 75 5 принциповість 5 15 75 4 15 60 4 15 60 6 врівноваженість 5 20 100 4 20 80 5 20 100 2. Професійні навички

всього:

685

всього:

660

всього:

660 1 професійні знання 5 25 125 5 25 125 5 25 125 2 професійні уміння і навички 5 25 125 5 25 125 5 25 125 3 виконання посадових обов’язків 5 25 125 5 25 125 5 25 125 5 здатність до накопичення професійного досвіду та реалізація його у службовій діяльності 5 10 50 5 10 50 4 10 40 7 мотивація до професійного самовдосконалення 5 15 75 4 15 60 5 15 75 9 стан фізичної підготовки 4 15 60 4 15 60 4 15 60 10 працездатність 5 15 75 5 15 75 4 15 60 11 зовнішній вигляд 5 10 50 4 10 40 5 10 50 3. Ділові всього : 800 всього : 735 всього : 735 1 стиль управління 5 15 75 4 15 60 4 15 60 2 уміння формувати морально — психологічний клімат в колективі 5 20 100 4 20 80 4 20 80 3 уміння організовувати та проводити організаційні заходи 5 15 75 4 15 60 4 15 60 4 уміння проводити наради 5 15 75 5 15 75 5 15 75 5 уміння висловлювати свої думки 5 15 75 5 15 75 5 15 75 6 уміння здійснювати публічні виступи 5 15 75 4 15 60 5 15 75

Продовження таблиці 12

7 самостійність та ініціативність 5 25 125 5 25 125 5 25 125 8 відповідальність та виконавча дисципліна 5 25 125 5 25 125 5 25 125 9 уміння здійснювати дисциплінарну практику 5 15 75 5 15 75 4 15 60 4. Індивідуально-психологічні

всього:

710

всього:

655

всього:

705 1 творчість мислення 5 15 75 4 15 60 5 15 75 2 здатність до самооцінки 5 15 75 5 15 75 4 15 60 3 лідерські якості 5 20 100 4 20 80 5 20 100 4 авторитетність 5 20 100 5 20 100 5 20 100 5 наполегливість 5 10 50 5 10 50 5 10 50 6 активність 5 10 50 4 10 40 5 10 50 7 комунікабельність 4 10 40 5 10 50 5 10 50 8 стійкість до стресів 4 20 80 3 20 60 4 20 80 9 самоконтроль в повсякденній діяльності 4 10 40 4 10 40 4 10 40 10 особиста мотивація до роботи 5 20 100 5 20 100 5 20 100

 

Інтегральна оцінка Генерального директора:

 

Iінт=I1+I2+I3+I4= 440+685+800+710=2635 балів

 

 

Інтегральна оцінка Керівника сервісу:

 

Iінт=I1+I2+I3+I4= 390+660+735+655=2440 балів

 

 

Інтегральна оцінка Заступника з маркетингу:

 

Iінт=I1+I2+I3+I4= 405+660+735+705=2505 балів

 

/> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> />

Таблиця 13

Висновки по кількості набраних балів.

Сума балів Висновки 900 — 1699 Займаній посаді не відповідає. Доцільно використовувати на іншій посаді. 1700 — 2499 Займаній посаді відповідає. Необхідно працювати над подальшим вдосконаленням необхідних якостей. 2500 і вище Займаній посаді відповідає. Доцільно призначити на вищу посаду.

8. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ

 

Ефективність менеджменту – це результат управлінської діяльності, якийхарактеризується з двох боків:

-    показниками, які відображають побудову тафункціонування системи менеджменту, їх соціальну сутність;

-    показниками, що відображають результативиробничо-господарської діяльності;

Виділяютьекономічну, соціальну та організаційну ефективність менеджменту.

8.1.Економічна ефективність менеджменту – відображає економічні результати, які характеризуютьдіяльність організації при певній системі управління.

8.1.1.Показники, які відображають функціонування системи менеджменту:

— по рівню автоматизації робочих місць управлінців це наявністькомп’ютерів, їх під єднання до мережі Інтернет та внутрішньої локальної мережі;наявність зовнішнього та внутрішнього телефонних зв’язків; наявністьселекторного та гучно мовного зв’язків;

— по рівню розробки інструктивного та нормативного матеріалу ценаявність чітко визначених посадових обов’язків, інструкцій, технологічних схемремонту та інших документів які враховують специфіку кожного робочого місця.

— по рівню технічної озброєності управлінців це наявність мобільногозв’язку, портативних оргтехніки, автомобілів.

8.1.2. Показники, що відображають результати виробничо-господарськоїдіяльності з яких основними є показники платоспроможності та фінансовоїстабільності:

— коефіцієнт ліквідності:

       Кл = (II розділ + III розділ активу балансу)/(III розділ пасиву балансу)

— коефіцієнт абсолютної ліквідності:

       Кал = (Грошові кошти(коди рядка 260-290 балансу))/ (III розділ пасиву балансу)

— коефіцієнт фінансової стійкості:

       Кфс = (II розділ + III розділ пасиву балансу)/(Iрозділ пасиву балансу)

— коефіцієнт фінансової незалежності:

       Кфн = (I розділ пасиву балансу)/(I розділ + II розділ + III розділактиву балансу)

— коефіцієнт ефективності використанняактивів:

       Кева = (балансовийприбуток (форма №2))/(I розділ + II розділ + III розділ активу балансу)

— коефіцієнт ефективності використаннявласних коштів (капіталу):

       Кк = (балансовийприбуток (форма №2))/(I розділпасиву балансу)

8.2. Організаційна ефективність менеджменту – характеризує якістьпобудови організації, її системи управління, прийняття управлінських рішень,реакцію системи управління на стреси, конфлікти, організаційні зміни.

В нашому підприємстві по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілівменеджери вищого рівня беруть участь в зовнішніх контактах з державними інстанціями,організовують роботу менеджерів нижчого рівня, приймають участь у вирішенніпитань економічного плану. Менеджери нижчого рівня організовують роботумайстрів сервісу, беруть участь у вирішенні питань постачання запчастинами. Організовуютьроботу салону продажу, вирішують питання маркетингу та реклами.

Уменеджерів вищого рівня ненормована управлінська праця. У менеджерів нижчогорівня — нормована погодинна з пристосуванням до вигідної роботи з клієнтом.

Поспіввідношенні чисельності управлінських працівників між різними рівнямиуправління визначено що найбільше керівників середньої ланки тому швидкістьприйняття управлінських рішень буде гальмуватись. Необхідна перебудова організаційноїструктури підприємства в раціональну див. п. 2.2.2..

8.3.Соціальна ефективність менеджменту – відображає вплив системи менеджменту напроцеси формування професійних характеристик працівників та керівників, формуваннякорпоративного духу, психологічного клімату в колективі, атмосфери захищеностіта причетності до цілей організації.

8.3.1.Показники, що відображають соціально-культурну сферу функціонування організації:

Умовипраці на підприємстві близькі  до взірцевих західних. Трудові успіхи, визнаннязаслуг, висока ступінь відповідальності, гордість працівників, що там працюють,зростання службове та професійне – все це посилює позитивні мотиви поведінкилюдини в процесі праці. Звідси і мала текучість кадрів, високий рівень трудовоїдисципліни.

8.3.2.Показники, що відображають вплив на досягнення виробничо-господарськихпоказників та задоволення потреб ринку:

Виходячи змотивування робітників до праці – продуктивність праці буде підтримуватись нависокому рівні. Заробіток робітників пов’язаний з результатом роботи кожного іякомога ліпше задовольнити потреби споживача. Робітники мають спільну зацікавленістьв створенні іміджу підприємства. Із збільшенням прибутку підприємстваможливість створення дитсадка для дітей робітників.

 


ВИСНОВКИ

В данійкурсовій роботі була розроблена система менеджменту в організації малогопідприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів.

Була данахарактеристика організації, розглянуті функції, методи менеджменту, механізмиприйняття управлінських рішень, управління групами працівників та комунікаціїна підприємстві.

В процесіаналізу всій діяльності підприємства була дана характеристика керівників зточки зору впливу та влади в колективі, підходу до лідерства. Рекомендованістилі керівництва, проведена оцінка професійних якостей  та дана оцінка ефективностісистеми менеджменту.

Працюючинад проектом були розроблені фактична та раціональна системи менеджменту ворганізації. Їх зіставлення дало можливість визначити переваги однієї системинад іншою. Ще раз була доказана ефективність роботи менеджера та необхідністьйого роботи в нових економічних умовах.


СПИСОК ВИКОРИСТАННОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

1. Гончаренко Ю. „Обзорукраинского автомобильного рынка за I полугодие 2001 года”. ГалицкиеКОНТРАКТЫ №37, 2001.

2. ИАГ „AUTO-Consulting” „Статистика продаж автомобилей за июль в Восточном регионе”.  Опубликовано: 30.08.2002.

3. ИАГ „AUTO-Consulting” „В июле рекорд продаж новых автомобилейв Украине ”.  Опубликовано: 13.08.2002.

4. Кузьмін О.Є.,Мельник О.Г. „Теоретичні та прикладні засади менеджменту”

„Інтелект –Захід”, 2002. – 228 с.

5. Кузьмін О.Є. „Сучасний менеджмент”. Львів: Центр Європи, 1995. – 176с.

6. Лучко М.Р., Мех. Я.В. „Розробка системи обліку”. Тернопіль, 2001. –96с.

7. Мескон М.Х., АльбертМ., Хедоури Ф. «Основы менеджмента».

Пер. С англ. -  М.: Дело,1992. – 702 с.

8. Пилипенко І.І., Бутинець Ф.Ф. „Удосконалення національних нормативів аудиту” Житомир ЖІТІ, 2000. – 206 с.

9. „Синица в руках или журавль в небе:мнения автолюбителе”. Журнал „Практический маркетинг” №3 2000.


еще рефераты
Еще работы по менеджменту