Реферат: Розробка системи менеджменту в організації

  

Міністерство освіти і науки України

 

 

 

Кафедра менеджменту організацій

 

 

 

 

 

 

 

 

К у р с о в а   р о б о т а

 

з дисципліни «Основи менеджменту»

на тему: «Розробка системи менеджменту

в організації     Т О В   « С К С   Л Т Д  »

                                                   (форма, розмір та назва підприємства) 

 

 

 

 

 

 

Виконав (ла): студент (ка)

___ курсу ___ групи спец.

“Менеджмент організацій”

                                                                                                                                             

 

 Коміссія:

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запоріжжя 2010

 

Зміст

стор.

Вступ...................................................................................................3

 

1.<span style=«font: 7pt „Times New Roman“;»>           

Вибір організаційно-правової форми підприємства.......................4

2.<span style=«font: 7pt „Times New Roman“;»>           

Оцінка внутрішнього і зовнішнього середовища організації........8

2.1.<span style=«font: 7pt „Times New Roman“;»>    

Внутрішнє середовище: сильні та слабкі сторони..........................8

2.2.<span style=«font: 7pt „Times New Roman“;»>    

Зовнішнє середовище: вплив та можливості..................................18 

3.<span style=«font: 7pt „Times New Roman“;»>           

Формування функцій менеджменту в організації………………..24 

3.1.<span style=«font: 7pt „Times New Roman“;»>    

Обґрунтування стратегії підприємства та стратегічних цілей його

        підрозділів…………………………………………………………..22

3.1.1. Централізація і децентралізація управління

        уТОВ«СКСЛТД»………………………………………………….22

3.2.     Матеріальне і моральне стимулювання працівників…………… .27

3.3.     Система контролю виробничих процесів………………………. .30

3.4.     Основиопераційного менеджменту……………………………...34

 

Висновки............................................................................................36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

 

У спрощеному розумінні, менеджмент — це уміння домагатися поставлених цілей, використовувати працю, інтелект, мотиви поводження інших людей. Менеджмент у перекладі з латинського  «керування» — функція, вид діяльності по керівництву людьми в найрізноманітніших  організаціях.  Нарешті, менеджмент як збірне від менеджерів — це визначена категорія людей, соціальний шар тих, хто здійснює роботу по керуванню. Значимість менеджменту була особливо ясно усвідомлена в тридцяті роки. Уже тоді стало очевидним, що діяльність ця перетворилася в професію, область знань — у самостійну дисципліну, а соціальний шар — у дуже впливову суспільну силу.

Рішення менеджерів, подібно рішенням державних діячів, можуть визначати долі мільйонів людей, держав і цілих регіонів. Але в ринковій економіці не менш важливий і малий бізнес. За значенням – це найбільша наближена до повсякденних потреб споживачів і в той же час полігон технічного прогресу й інших нововведень. Для більшості населення — це ще і робота. Уміло керувати в малому бізнесі — значить вижити, устояти, вирости. Як це зробити — теж питання ефективного менеджменту.

Метоюнаписання цієї курсової роботи є розробка фактичної та раціональної системи менеджменту на підприємстві  з надання інтернет-послуг (звязку), їх зіставлення та визначення переваг однієї системи над іншою.

Основні завдання:закріплення теоретичних знань в галузі менеджменту, оволодіння прикладними аспектами менеджерської підготовки, які дозволять в майбутньому успішно здійснювати управлінську діяльність.

 

 

 

1 Вибір організаційно-правової форми підприємства 

 

Насамперед, для створення нового підприємства необхідно визначитися з формою власності цього підприємства. Для того, щоб вибрати форму власності, засновником даного підприємства необхідно врахувати наступні фактори:

— співвідношення основних і оборотних фондів;

— можливість забезпечення власними фінансами;

— формування статутного фонду.

Згідно зі ст. 50 Закону України “Про господарські товариства” товариством з обмеженою відповідальністю є товариство, що має статутний фонд, розділений на частки, розмір яких визначається установчими документами та діє на підставі статуту та установчого договору, що підписується учасниками до моменту створення .

Товариство з обмеженою відповідальністю є господарським товариством, учасники якого несуть відповідальність в межах їх внесків. Тобто під терміном “обмежена відповідальність” мається на увазі не обмеження відповідальності товариства як суб’єкта господарювання певними сумами коштів або майна, а саме обмеження відповідальності учасників товариства розміром внесків, що були ними зроблені. Власне ця обставина найбільш приваблює потенційних підприємців – шляхом створення товариства з обмеженою відповідальністю вони, так би мовити страхують себе від ризику погашати збитки (борги) фірми за рахунок додаткового майна всупереч своїй волі. Саме тому для даного підприємства найкращою організаційно-правовою формою буде Товариство з обмеженою відповідальністю, в подальшому Товариство, створене у відповідності з Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, законами України „Про господарські товариства”, „Про власність”, „Про зовнішньоекономічну діяльність”.

Скорочена назва Товариства – ТОВ «СКС ЛТД».

Назва в англійській транскрипції –  SKSLTD. 

Така форма власності сприятиме забезпеченню ефективного управління підприємством, при цьому будуть створені необхідні засади для подальшого розвитку та розширення підприємства. 

У всіх випадках, що не передбачені чинним Статутом Товариство керуватимуться рішенням Учасників та вимогами чинного законодавства України. Товариство за своїми зобов’язаннями відповідатиме всім закріпленим за ним майном, на яке згідно чинного законодавства може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів. Учасники Товариства несуть відповідальність в межах своїх вкладів. Перевагами даної організаційно-правової форми є ефективність та професіоналізм управління  Згідно ЗаконуУкраїни “Про трудовий колектив” трудовий колектив підприємства створений із фізичний осіб, які у відповідності з трудовим договором (контрактом) приймає участь в його діяльності.  

Товариство є юридичною особою, має відповідні права та обов’язки і здійснює свою діяльність на підставі Статуту, згідно чинного законодавства України. Товариство має поточні та вкладні (депозитні) рахунки в установах банків, печатку та штамп зі своєю назвою, а також інші реквізити і проводить свою діяльність на засадах самофінансування і самоокупності. У всіх випадках, що не передбачені чинним Статутом Товариство керується рішенням Учасників та вимогами чинного законодавства України.Учасники Товариства несуть відповідальність в межах своїх вкладів. Свою діяльність Товариство здійснює згідно чинного законодавства на всій території України, а також за її межами.

Місцезнаходження Товариства: 69000,Україна, Запорізька область, м.Запоріжжя,  Орджонікідзевський район, вул. Сталеварів, 10.

 Отже, в даному курсовому проекті розглядається товариство з обмеженою відповідальністю “СКС ЛТД”, фірма діє в умовах жорсткої конкуренції, недосконалої політики держави в області оподаткування та дотацій, нестійкої ринкової. Усе це ускладнює та уповільнює розвиток фірми. Дана фірма належить до сфери надання послуг, серед яких присутні: інтернет-послуги через оптоволокно (для юридичних осіб і  приватних осіб), інтернет по радіоканалу (тарифи, картка покриття, заявка на вимірювання, питання та відповіді ADSL Інтернет, інтернет крізь телефонну мережу, безкоштовний, інтернет-карты, точки продажу, міські телефонні номери, об’еднання мереж, хостинг, програмні рішення. Таблиця № 1.1 відображає загальну характеристику  ТОВ «СКС ЛТД». 

     

 Таблиця 1.1 Загальна характеристика  ТОВ «СКС ЛТД»                        

№ п/п

Параметр, який характе-ризується

Зміст та особливості

Основні відмінності від інших організацій

Законодавча база заснування та функціонування організації

Участь у ЗЕД

1

Форма підприємства

Приватне підприємство

Багатопрофільна сфера діяльності

Надання повного спектонра послуг.

«Закон про підприємства в Україні»,

 

«Закон про підприємництво»,

 

«Закон про господарське право»,

 

«Закон про господарські товариства»,

 «Закон про власність»,             

немає

2

Профіль

Обслуговування

Дане підприємство є типовим для своєї галузі: особливих відмінностей не виявлено.

3

Види діяльності

Послугу в сфері зв’язку

Основні відмінності від інших організацій:

*вікористання передових технологій;

*висока якість наданих послуг;

*особлива кваліфікація спеціалістів; 

4

Форма власності

приватна

Приватна форма власності відрізняється від державної і змішаної тим, що: державне підприємство-це таке, власником якого є держава, що розпоряджається і керує підприємством на власний розсуд; змішане підприємство-це таке, власниками якого є як фізична особа(би), так і держава.

 

 

/> 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Рис.1.1  Органіграма управління організації

 

У своїй діяльності фірма має серйозних конкурентів, зокрема, “Optica”, “Integral”.   Організаційна структура, яка є оптимальною для існування та діяльності фірми, — це лінійно – штабна. На фірмі працює 56 осіб.  На даний момент, у фірми налічується 2 групи споживачів (юридичні та  приватні особи).   Рисунок № 1.1 Органіграма управління організації розкриває структуру управління ТОВ «СКС ЛТД».

 

 

 

 

 

2 Оцінка внутрішнього і зовнішнього середовищаорганізації

2.1  Внутрішнє середовище: сильні та слабкі сторони

 

Як правило, підприємство створене з діючих на основі внутрішнього господарського розрахунку виробничих підрозділів, а також апарата управління. В теорії господарського права вони одержали назву функціональних підрозділів. Підприємство може створювати допоміжні підрозділи.

Одним з основних на підприємстві є внутрішнє середовище – це та частина загального середовища, яка перебуває в межах організації. Воно є універсальним, незалежним від організаційно-правової форми організації, а також охоплює всі функціональні сфери її діяльності, зокрема:

-   кадри підприємства;

-   дослідження та розвиток;

-   виробничі процеси;

-   стан фінансів;

-   маркетинг;

-   досконалий процес управління;

-   аналіз господарської діяльності.

Кожну з цих складових можна охарактеризувати за допомогою основних чинників, які можуть стати джерелом як переваг, так і недоліків для підприємства.

Структура підприємства – це логічні взаємовідносини рівнів управління і функціональних областей, які побудовані в такій формі, яка дозволяє найбільш ефективно досягти цілей організації.

Оцінюючи фактори внутрішнього середовища підприємства, застосуємо метод оцінки сильних та виявлення слабких сторін його діяльності.

В першу чергу необхідно проаналізувати структуру підприємства. Взявши до уваги процес прийняття рiшень, можна сказати, що вiн є децентралiзованим, але також iснує невелика кiлькiсть рiшень, якiприймаються на нижчих рівнях управління.

Таким чином, структура даного підприємства має невисокий рівень децентралізації. Оскільки на ринку панує нестабільна економічна ситуація, даний стан підприємства є негативним, ринок прагне до підвищення рівня децентралізації.

Взагалі, виробнича структура підприємства не є досить простою та легкою, тому виникає потреба в кваліфікованих працівниках. Це питання буде стосуватися і керівництва всіх рівнів.

Як показав донедавній досвід, успіх організації залежить не тільки від технології і техніки менеджменту, організації та інших складових управління, але й від стилю управління й культури організації. Що є важливим фактором впливу на продуктивність і результативність організаційної структури підприємства. В даному випадку повна відповідальність покладається на керівника підприємства, як на головного носія культури та традицій підприємства.

Всі працівники підприємства поділяються на:

-<span style=«font: 7pt „Times New Roman“;»>  

працівників управління;

-   виробничих працівників; 

-   технічний персонал.

Підприємство планує проводити перепідготовку власних працівників. Отже, головною метою підприємства в галузі управління персоналом є перепідготовка персоналу, що стане результатом підвищення продуктивності нового обладнання. Підприємством планується активно застосовувати методи мотивації та стимулювання праці, такі як премії, позачергові відпустки, різного роду путівки.

Підприємством планується використовувати авторитарний метод управління, який з часом планується змінити на консультативно-демократичний. Саме це спричинить зниження ролі лінійного менеджера на підприємстві. Та якби відбулася зміна стилю керівництва, то ця роль значно б зросла, середня і низька ланки управління отримали б внутрішню винагороду. Тобто, при здійсненні самостійного прийняття рішень, делегуванні частини повноважень, керівники цих ланок отримають, в деякій мірі, задоволення психологічних потреб.

Оцінюючи фактори внутрішнього середовища організації необхідно застосувати метод оцінки сильних та виявлення слабких сторін у діяльності організації.

 

 А. Структура організації

1.<span style=«font: 7pt „Times New Roman“;»> 

Аналіз існуючої структури підприємства.

1.1 Процес рішень на підприємстві є централізованим.

1.2 Організація структурована за функціональним принципом. 

2.1 Структура працівникам зрозуміла и сприймається ними.

2.2 Структура відповідає корпоративним цілям, стратегіям і програмам.

                Вцілому корпоративна культура впливае позитивно. Можливо розглянути два шляхи, перший — культура і поведінка взаємно впливають один на одного, другий — культура впливае не стільки на те, що люди роблять, скільки на те, як вони це роблять.

 

Б. Ресурси і сфера діяльності організації

1.<span style=«font: 7pt „Times New Roman“;»> 

Працівники.

            1.1 Одна зпоточних цілей в області управління персоналом — це донести до кожного  з працівниківстратегічні цілі компанії.

       1.2 Персонал функціонує ефективно  відповідно до займаних посад.

Проаналізувати, як впливає на підприємство плинність кадрів, звільнення, страйки, необхідність впровадження системи перепідготовки, якість виробничої діяльності працівників. Які тенденції випливають із цього аналізу? Чи підкріпляють отримані результати минулі та прогнозні рішення?

Якщо проаналізувати плинність кадрів, то цей факт негативно впливає на роботу усіх підрозділів, тому компанія намагається знизити плинність до мінімуму.Звільнення фіксуються дуже рідко. При прийнятті нових працівників використовується випробувальний термін, що суттєво зменшуе плинність і звільнення. Страйки не відбуваются, усі питання вирішуются за допомогою бесід у яких знаходять консенсус.

Проаналізувавши данні по плинністі і звільненню, можно виявити негативний вплив цих факторів на загальну роботу підприємства.

1.1 Проаналізувавши таблицю 2.1 можна дійти висновку що треба підвищувати роль лінійного менеджера в процесі стратегічного планування. Особливо треба звернути увагу на навчання персоналу, та закріплення здобутих навиків в процесі роботи. 

1.2 Наводимо аналіз діяльності організації в сфері управління персоналом порівняно з аналогічними показниками інших фірм. Для цього вибираємо конкурента, який працює на тому ж сегменті ринку, що й наше  підприємство. Аналіз проводимо в таблиці 2.2., де позиціонується наше підприємство порівняно з обраним конкурентом (кращі позиції конкурента в таблиці знаходяться справа) після чого робимо висновки..

Проаналізувавши таблиці 2.1 та 2.2 можна дійти висновку що ТОВ «СКС ЛТД» порівняно з ТОВ «Binline» в сфері управління знаходяться приблизно на одному рівні, тобто треба звернути увагу на покращення основних показників.

                         Таблиця 2.1 Аналіз системи управління персоналом

<table class=«MsoNormalTable» style=«width: 481.75pt; border-collapse: collapse; border: medium none;» border=«1» c
еще рефераты
Еще работы по менеджменту (теория управления и организации)