Реферат: Управление процесами технического развития АО

РЕФЕРАТ

Дипломна робота містить ___ сторінок, ___ таблиць, ___ рисунків, списоклітератури з ___ найменувань, ___ додатків.

УПРАВЛІННЯПРОЦЕСАМИ ТЕХНІЧНОГО РОЗВИТКУ АТ

Об’єктом дослідження є теоретичні та прикладні аспекти процесів управліннятехнічним розвитком корпоративної структури.

Предметом дослідження є удосконалення системи управління технічнимрозвитком ВАТ „Галактон”.

Мета дипломної роботи полягає в розробці та обґрунтуванні пропозицій поудосконаленню управління технічним розвитком АТ.

Завданнями роботи є узагальнити теоретичні засади управління процесамитехнічного розвитку підприємства; проаналізувати результати господарськоїдіяльності ВАТ „Галактон”, систему управління товариством та середовище йогофункціонування; оцінити сучасну ситуацію з управління технічним розвитком наВАТ „Галактон”; розробити проект впровадження нової лінії і оцінитиефективність його реалізації і опрацювати систему управління реалізації даногопроекту.

За результатами дослідження сформульовані основні напрямки управліннятехнічним розвитком ВАТ „Галактон”.

Одержані результати можуть бути використані у діяльності ВАТ „Галактон”.

Рік виконання дипломної роботи – 2007

Рік захисту роботи –

ЗМІСТ

Вступ...……………………………………………………………………………..3

1. Теоретичні засади управлінняпроцесами технічного розвитку…………….5

1.1 Сутність, характеристика та класифікація напрямків технічного розвиткупідприємства…………………………………………..…....5

1.2 Поняття і зміст категорії «управління технічним розвиткомпідприємства»…………………………………………..…………..19

2. Аналіз результатів господарської діяльності ВАТ „Галактон” та системиуправління його технічним розвитком……………………………………...26

2.1 Загальна характеристика ВАТ «Галактон» та середовища йогофункціонування……………………………………………….……..26

2.2 Характеристика системи управління процесамитехнічного розвитку  ВАТ«Галактон»…………………….…………………....46

3. Обґрунтування проекту впровадження нової лінії повиробництву продукції в ПЕТ – пляшку і системи управління ним …………………….49

   3.1 Оцінка ефективності реалізації проекту…………..………………...49

 3.2 Формуваннясистеми управління проектом впровадження ПЕТ — лінії…………………………………………………………………....69

Висновки…………………………………………………………………………74

Списоквикористаних джерел…………………………………………………..76

Додатки…………………………………………………………………………...79

ВСТУП

Перспективи розвитку ринку молочних продуктів в Україні напряму залежатьвід рівня доходів населення та можливостей підприємств розв’язувати проблемионовлення основних фондів. Це призведе до розширення ринку молочних продуктівта підвищенню їх якості.

Процес модернізації і впровадження нових технологій на українських молочнихпідприємствах проходить досить активно. В результаті асортимент молочноїпродукції на внутрішньому рину сьогодні більш широкий.

Тому предмет управління саме технічним розвитком підприємства є доситьактуальним для молочних підприємств. Маючи мету завоювати статус  лідера на ринку молокопродуктів, підприємствоі в даному напрямі має удосконалювати і бути конкурентноспроможним, визначаючинайоптимальніші і найефективніші заходи технічного розвитку.

Мета дипломної роботи полягає в розробці та обґрунтуванні пропозицій поудосконаленню управління технічним розвитком АТ.

Завданнями роботи є узагальнити теоретичні засади управління процесамитехнічного розвитку підприємства; проаналізувати результати господарськоїдіяльності ВАТ „Галактон”, систему управління товариством та середовище йогофункціонування; оцінити сучасну ситуацію з управління технічним розвитком наВАТ „Галактон”; розробити проект впровадження нової лінії і оцінити ефективністьйого реалізації і опрацювати систему управління реалізації даного проекту.

Об’єктом дослідження є теоретичні та прикладні аспекти процесів управліннятехнічним розвитком корпоративної структури.

Предметом дослідження є удосконалення системи управління технічнимрозвитком ВАТ „Галактон”.

Інформаційною базою при створенні роботи були: спеціальна економічналітература (монографії, підручники, навчальні посібники), періодичні видання,статистичні щорічники, результати власних спостережень і обстеження діяльностіпідприємства, статистична фінансова звітність підприємства.

При отриманні інформації також використовувалися такі методи дослідженняяк: опитування, аналіз, прогнозування тощо.

При розгляді роботи на підприємстві, було зазначено реальність реалізації,представлених у роботі, пропозицій у майбутньому періоді.

1. Теоретичні засади управлінняпроцесами технічного розвитку

1.1 Сутність, характеристика такласифікація напрямків технічного розвитку підприємства

В умовах переходу доринкової економіки орієнтація технічного й організаційного розвитку підприємства на кінцеві результати діяльності є однієї з найбільш важливих задачуправління.

Однією з головних умовуспішного функціонування будь-якого підприємствав умовах конкурентного ринку є впровадженняу вироб­ництво досягнень науково-технічного прогресу (НТП), тобто йогома­теріалізація у новітні види продукції,сучасні методи організації вироб­ництваі менеджменту, застосування нової техніки та технологій.

Технічний розвиток підприємствапредставляє  собою процес удосконалення техніки, технології, продукції і послуг,що виробляються,йпрофесіональних можливостейкадрів з метою інтенсифікації виробництва<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;letter-spacing:.25pt; mso-ansi-language:UK;mso-fareast-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">*

, підвищення його ефективності йякості продукції[8, с. 3].

Технічний розвитоквідображає процес формування тавдосконалення техніко-технологічної бази підприємства, що має бути постійнозорієнтованим на кінцеві результати його виробнича-господарської, комерційноїчи іншої діяльності [12, с. 229] .

Необхідністьтехнічного розвитку підприємства (ТРП) єнаслідком дій багатьох чинників, основними з них є:

§<span Times New Roman""> 

зростання складності виробів і їх номенклатури;

§<span Times New Roman""> 

необхідність підвищення якості продукції та її конкурентоспроможності;

§<span Times New Roman""> 

моральне старіння техніки йтехнології;

§<span Times New Roman""> 

необхідність рішення задачсоціального розвитку колективу;

§<span Times New Roman""> 

потреба узаощадженні всіх видів ресурсів;

§<span Times New Roman""> 

необхідність охорони навколишнього середовища;

§<span Times New Roman""> 

зміни в організації виробництва,й в першу чергу тих, що єнаслідком процесів спеціалізації й концентрації.

Технічний розвиток як об’єкт організаційно-економічногоуправління охоплює різноманітні форми, які мають відображати відповідні стадіїпроцесу розвитку виробничого потенціалу і забезпечувати просте та розширеневідтворення основних засобів підприємства. Із сукупності форм технічногорозвитку доцільно виокремлювати такі, що характеризують, з одного боку,підтримування техніко-технологічної бази підприємства, а з іншого – їїбезпосередній розвиток через удосконалення й нарощування виробництва (рис.1.1). [12, с. 230]

Капітальний ремонтустаткування

Заміна спрацьованого устаткування новим

Технічне доозброєння підприємства

<img src="/cache/referats/28012/image001.gif" v:shapes="_x0000_s1049 _x0000_s1050 _x0000_s1057 _x0000_s1064 _x0000_s1065 _x0000_s1066 _x0000_s1067">


Підтримуваннятехніко-технологічної бази

<div v:shape="_x0000_s1051">

Технічний розвиток підприємтва


Розвиток техніко-технологічної бази

Розширення

Нове

будівництво

Реконструкція

Технічне переозброєння

Модернізація

<img src="/cache/referats/28012/image002.gif" v:shapes="_x0000_s1052 _x0000_s1053 _x0000_s1054 _x0000_s1055 _x0000_s1056 _x0000_s1058 _x0000_s1059 _x0000_s1060 _x0000_s1061 _x0000_s1062 _x0000_s1063">


Рис.1.1. Форми технічногорозвитку підприємства

Розглянемо зміст окремих форм технічного розвитку підприємства.

Реконструкція означаєзміну підприємства або окремихйого виробництв. Причини, що викликають необхідність реконструкції, різноманітні. Головними з них є моральний й фізичний знос основних засобів, моральне старіннятехнології й продукції,що виробляється.

Проведення робіт по реконструкції передбачає, що частина раніше створених й тих, що використовуютьсяна діючому підприємствіелементів основних засобів зберігається у складі виробничого апарата після реконструкції. Приріст, що отриманий в результаті виробництва або економія витрат вимагає меншихкапітальних вкладень в порівнянні з новим будівництвом або розширенням на величину вартості використовуваних в проекті реконструкції елементів основних засобівраніше діючого підприємства.

Реконструкція може служити засобом подолання вузьких місць на виробництві й охоплює його як цілком, так й частково, зачіпаючиокремі його частині абовиди. Наприклад, в умовах діючого підприємства можливе проведення реконструкції допоміжного виробництва або транспортногогосподарства й т.д.

Проведення реконструкції може бути із зупинкою діючого виробництва і без неї. У останньому випадку об’єм виробництва, якправило, зменшується, хочапрактика знає випадки реконструкції без зупинки виробництва й навіть без зниження об’ємів продукції, що випускається.Зазначена обставина вимагає при плануванні реконструкції враховувати разом з позитивним кінцевим результатом можливий збиток від зменшення об’єміввипуску продукції в період реконструкції. Звідси витікає ще одна особливість –необхідно одночасно планувати тривалість реконструкції, контролювати їївиконання у ході проведення робіт.

Модернізаціяозначає роботу по оновленню обладнання й інших елементів основних засобів. Так само,як й реконструкція,необхідність модернізації викликається моральним зносом устаткування або моральним старіннямтехнології. Ефективність модернізації порівняно з іншими способами розвитку виробничої бази підприємства визначається можливістю економії витрат за рахунок використання пасивної частини устаткування.

Включенню в план технічногорозвитку заходів по модернізації устаткування, споруд, технологічнихпроцесів має передуватитехніко-економічне обґрунтування її доцільності. Конкуруючим варіантом при цьому є заміна.Модернізація має перевагуперед заміною, якщозабезпечує мінімум приведених витрат при порівнянні об’єміввиробництва й якостіпродукції, тривалості проведенняробіт по модернізації й заміні, періоду часу, протягом якого виявлятиметься тривалий ефект модернізації йзаміни.

Технічнепереозброєння — це напрям технічного розвитку перш за все активноїчастини промислово-виробничих основних засобів. В ході технічного переозброєння проводиться заміна застарілого й зношеного устаткування новим, більш прогресивним й економічним. При цьомуодночасно розв'язуються задачі соціальногопрогресу — скорочується застосуванняважкоїфізичної праці, ручної праці зі шкідливими умовами праці, з підвищеноюнебезпекою для життя й т.д. Заходи щодотехнічного переозброєння сприяютьтакож підвищенню якості продукції,коли традиційне устаткування й технологія вже не забезпечують збільшених вимогдо надійності, довговічності, естетичним вимогам.

Технічне переозброєння — це не тільки й не стільки засіб вдосконалення техніки й технології,але й перш за все спосіб формування необхідних значень показників ефективності виробництва. Виникаючі іноді диспропорції в динаміці цін й продуктивностімашин й устаткування не відміняютьпопереднє положення. Показники ефективності господарської діяльності після проведення технічного переозброєння повинні бути не гірше  за показники в умовах до виконаннявідповідних робіт.

Серед задач по розвитку виробництва технічне переозброєння розглядається до реконструкції, розширення й нового будівництва. Це пов'язане з тим, що технічне переозброєння проводиться в рамкахнаявних будівель й споруд,використовуючи їх резерви. Якщо жтаких резервів немає, то може бити сформованийваріант, що поєднує в собі й реконструкцію, й технічне переозброєння,показники якого порівнюються з показникамиваріанту нового будівництва йрозширення.

Приобґрунтуванні варіантів технічного переозброєння доцільно використовувати ідеїфункціонально-вартісного аналізу з метою уникнути витрат, що не виправдовують збільшеннявиробничої потужності підприємства або виробничих можливостей його підрозділів (як цільової функціївитрат). При проведенні технічного переозброєння слід дотримувати вимоги послідовної економії всіхвидів ресурсів («ресурсозберігаючий» тип технічного переозброєння), причому не повинно збільшуватися число робочих місць.

Розширення виробництва й  нове будівництво—ці заходи, хочай називаються разом, мають різний зміст:розширення виробництва, виходячи з вимог швидкості задоволення потреб в додатковій продукції, може бути досягнуто на базі вже наявної техніки й технології. Розширення виробництва,щопроводиться таким чином, означатимеекстенсивний шлях розвитку виробництва.Його можливість визначиться наявністю додаткових «вільних» ресурсів всіхвидів для випуску додаткового об’єму  продукції. При розширенні виробництва на екстенсивній основі йогоефективність може збільшитися хоча бза рахунок економії на умовно-постійній частинівитрат. Проте розміри такого зростання вельми незначні й не можуть задовольнятисучаснимвимогамкратного (по відношенню до бази) зростання ефективності за період, що планується.

Якщо   розширення виробництва  здійснюється на новій технічній (прогресивній) основі, то в цьому випадку  варіант  розширення   виробництва  практично співпадає з новим будівництвом.

Перед новим будівництвом висувається як мінімальна вимога використання ресурсозберігаючої техніки, технології й організаціївиробництва (порівняно ізстаном до його проведення). Максимальна ж полягає в тому, щоб показники ефективності об’єкта капітальногобудівництва були б вище, ніж показники кращого раніше здійсненого варіанту або проекту. Таким чином, нове будівництво повинне служити засобомінтенсифікації виробництва. При його обґрунтуванні слід також використовувати функціонально-вартісний аналіз, розглядаючи його як засіб пошуку резервів зниженнякошторисної вартості будівництва,з однієї стороні, а з другої — як засіб об’єктивізації її величини (при спробах заниження з метою забезпечити узгодження проектів), тобто запобіганняневиправданому заниженню з суб’єктивних причин.

Крім вище зазначених форм  технічногорозвитку підприємства, наукові видання виділяють ще й такі підтипи як:впровадження нової техніки; застосування нової прогресивної технології;впровадження засобів механізації і автоматизації; забезпечення охоронинавколишнього середовища; використання прогресивних матеріалів, сировини,енергії; оптимізація структури „основне-допоміжне виробництво”; розвитоктехнічної бази управління на основі ЕОМ; підвищення кваліфікаційного рівня іудосконалення структури кадрів робочих.

Впровадження нової технікиє одним з напрямів реалізації технічного переозброєння. Поняття «нова техніка» — досить змістовне і включаєв себе більшдосконалі технологічні процеси, знаряддя й предмети праці, при використанні яких забезпечуєтьсядосягнення високих техніко-економічних показників.

До нової техніки відносять також створення й використанняпрогресивнішої організаціївиробництва й управління,результати розвитку винахідництва й раціоналізації, що приводять до підвищення техніко-економічних показників. Обов’язковою ознакою нової техніки є позитивний їївплив на ефективність виробництва, за умови праці.

 Плануючи технічний розвиток, в сучасних умовахне можна залишати осторонь вимогукомплексного рішення задач створення йвикористання нової техніки, так якоснащення нею якоїсь однієї ланки або навіть технологічної операції не призведе до бажаного ефекту, якщо не супроводжуватиметься відповідними заходами на паралельних процесах й виробництвах.

Особливу увагу при підготовці плану технічногорозвитку необхідно приділяти новій техніці, яка забезпечує скорочення ручноїпраці, упровадження сучасноїпрогресивної технології, наприклад порошкової, плазмових й лазерних методів обробки, біотехнології й т.д.

Застосування нової прогресивноїтехнології— це напрям технічного розвитку, заснований перш за все на використанні нової техніки як знарядь й предметів праці.

В умовах стабільної номенклатури продукції, що випускається застосування нової прогресивної технології покликане забезпечити зниження собівартості виробівза рахунок економії трудовихй матеріальних витрат. Крімтого, можливе зростання прибутку завдяки підвищенню якості продукції.

Для того щоб віднести аналізовану технологію до прогресивної, необхідне дотримання наступних умов :

§<span Times New Roman""> 

безвідходність;

§<span Times New Roman""> 

замкнутість (по відношенню донавколишнього середовища);  

§<span Times New Roman""> 

мінімум міжопераційних переходів(а при їх наявності — обробка   без  проміжного   складування й очікувань);

§<span Times New Roman""> 

гнучкість по відношенню до предмету праці, способам й режимам його обробки;

§<span Times New Roman""> 

безпека обслуговуючого персоналу;більш висока ефективність відносно аналогів.

Заходи щодо використання новоїпрогресивної технології   здійснюються   практично  одночасно зпереходом  на нову техніку,  що  необхідно враховуватипри плануванні технічного розвитку виробництва.

Впровадження засобів  механізації і автоматизації  як   задача  плану технічного розвитку пов’язане знеобхідністюзниження частки ручної :праці,особливо тяжкої.

Особлива роль в цьому належить промисловим роботам (маніпуляторам), ефективність яких тим вище,чим менш перервний  процес й чим більшевідповідності параметрів роботиосновного технологічногоустаткування й обслуговуючих промислових роботів. Проте це не виключає можливості у ряді процесів ефективного застосування й інших, зокремапростіших засобів економії живої праці.

Одна з особливостей процесів механізації й автоматизації виробництва полягає у тому, щовони можуть відбуватися без збільшення об’ємів продукції, що виробляється (наприклад, в умовах насиченоїпотреби). У цьомувипадку обґрунтування включення тих або інших варіантів в план ґрунтується на зниженні сукупних витрат праці (живої йуречевленої).

Використання прогресивних матеріалів, сировини й енергії передбачається в плані технічногорозвитку в цілях забезпечення зниження матеріаломісткості продукції, скорочення у ряді випадківзагальної трудомісткості обробки предмету праці,наближення заготівок по формах й властивостямдо готового виробу. Застосуваннянових матеріалів різноманітне — знижуєтьсявага, а отже, скорочується об’єм обробки,що виражений не тільки в трудомісткості, але й в машиноємкості. Але машина з меншою власною вагою вимагає меншихенергоустановок для застосування в дії йвиконання своїх функцій, отже, з'являєтьсяможливість економії енергії при експлуатації техніки. Прогресивність матеріалів означає також наявність у нього властивостей, завдяки яким знижується питомавитрата або відпадає додаткова обробка, забезпечуючи надійну й тривалуексплуатацію (наприклад, відносно корозії). Іноді застосування нового матеріалуабо сировини може викликати зміни й взнаряддях праці, й в технології, як, наприклад,у разі переходу до широкого використання металевих порошків для виготовленнядеталей машин, замість обробки металу різанням.

Забезпечення охоронинавколишнього середовища  — це порівняно новий напрям планування технічного розвитку підприємства. Тут є однаособливість,  пов'язана  з   взаємодією   колективу  працівників йкінцевим результатом: якщо відносно продукції, що випускається воно не пряме, а через систему міжгалузевих зв'язків й розподілів, тошкідливі викиди в навколишнє середовище впливають прямо й безпосередньо на працівників   підприємства   й   всіх,  хто   проживає   поблизу від нього.

Вже    в даний час    суспільство   витрачає (черезсвої  підприємства  головним чином)  значні суми   на  охорону   природи   й  раціональне використання природнихресурсівй   далі  ці витрати      зростатимуть. Тому, важливе економічне ставлення до ресурсів,що наявні. Необхідно, щоб в процесі проектування техніки й технології виробництва закладалися такі рішення, які виключать взаємодію з навколишнімсередовищем у формі, якавідрізняється від замкнених  циклів. Все   це    слід    мати   на увазі при    плануванні технічного розвитку підприємства.

Оптимізація структури «основне—допоміжне виробництво». У   плані технічного   розвитку оптимізація співвідношення міжосновним й допоміжним   виробництвом   має свій   аспект:   по-перше підвищення  організаційно-технічного рівнядопоміжного виробництва до рівня основного, по-друге забезпечення  збалансованого   резервування   виробничих   можливостей     й,   по-третє,    підвищення  якості   продукції  й   послуг   допоміжного  виробництва.   Співвідношення  між   основним  й  допоміжним виробництвом слідрахувати оптимальним у разі досягнення мінімуму сукупних приведених витрат   на  одиницю   продукції.   При  цьому в якості основногофактора служить співвідношення виробничих потужностей обох підрозділів й виробництва, прогнозуючи  тут  можливість вираження її  в допоміжномувиробництві також методом вузької ланки.

Розвиток технічної бази управління на основі
ЕОМ й засобів оргтехніки.Через план технічного розвитку можуть проходити роботи поформуванню програмного забезпечення системи забезпечення й ЕОМ. Дужеважливо в ньому передбачати також впровадження машинних носіїв інформації й системи неперервного введення даних зі всіхцентрів відповідальності,
заходів по забезпеченнюнадійності й збереженню інформації.

Підвищення кваліфікаційногорівня й удосконалення структури кадрів робочих, інженерів й техніків— ця задача плану по праці й підвищенню кваліфікації. У плані технічного розвитку одночасно з постановкою задач, розглянутих раніше, повинніформулюватися цільовіустановки в областікваліфікації й структури кадрів длявідповідних спеціалізованих розділівплану підприємства.

Задачі планутехнічного розвитку можуть бити згруповані врозділи відносно до об’єктів:

I.<span Times New Roman"">       

Розвитокпромислово-виробничих засобів
з  виділенням   активної  й   пасивної  частин основного
і допоміжного виробництва.

II.Вдосконалення виробів йпідвищення технологічностій якостіпродукції.

III.  Вдосконалення  технології   виробництва.

IV.<span Times New Roman"">    

Вдосконалення технічної  бази  системи
управління.

V.<span Times New Roman"">         

Розвиток   кадрової   складової  потенціалу
підприємства. [8, с. 9]

Зметою інтенсифікації використання матеріально-технічних і тру­дових ресурсів,постійного підвищення технічного рівня виробництва, оновлення продукції та забезпечення їїконкурентноздатності на рин­ку, напідприємствах розробляють систему планів науково-технічного розвитку та планів удосконалення організаціївиробництва і управ­ління.

Вихіднимиданими для розробки планів науково-технічного розви­тку підприємства є:

§<span Times New Roman""> 

маркетинговідослідження на ринку товарів і послуг;

§<span Times New Roman""> 

державні замовлення ігосподарські угоди на продукцію, що випускається;

§<span Times New Roman""> 

результатизавершених науково-технічних робіт та інформація про

досягнення науково-технічного прогресу усвіті;

§<span Times New Roman""> 

відгуки споживачів та аналізякості продукції, що випускається;

§<span Times New Roman""> 

ліцензії, патенти,пропозиції раціоналізаторів та винахідників;

§<span Times New Roman""> 

інформація про диспропорціївиробничих потужностей, результа­ти атестаціїробочих місць та аналізу організації виробництва,

праціі управління;

§<span Times New Roman""> 

пропозиціївиробничих підрозділів, філій, дочірніх підприємств,

функціональнихслужб, робітників і службовців.

Розробленняпланів науково-технічного розвитку проводиться, як правило,у два етапи. На першому етапі детально аналізується існую­чий організаційно-технічний рівень виробництва іпродукції, що випу­скається, проводиться збір пропозицій від підрозділів іробітників під­приємства щодо удосконалення техніки, технологій виготовленняпро­дукції, організації її виробництва. На другому етапі результатипрове­деного аналізу та зібрані пропозиції техніко-економічно обґрунтову­ються, визначається економічна ефективність заходів,призначених до включення у план, джерела фінансування та виконавці.

Розробленітаким чином проекти планів погоджуються з трудовим колективомпідприємства і після доопрацювання затверджуються ор­ганами управління підприємством.

Для плануваннятехнічного та організаційного розвитку підприєм­ства важливе значення маєоцінка досягнутого рівня організації вироб­ництвата продукції, яка випускається. Оцінка здійснюється на основі системи показників, які в комплексіхарактеризують продукцію, обла­днання, технологію, технічну та енергетичнуоснащеність праці, меха­нізацію й автоматизацію, організацію виробництваі праці, управління підприємством. [13, с. 139]

Оцінкутехнічного рівня різногалузевих підприємств треба проводити періодично (одинраз на кілька років) у процесі аналізу та узагальнення певної системипоказників, які відбивають ступінь технічної оснащеності праці персоналу,рівень виробничого устаткування, рівень механізації та автоматизації основногой допоміжного виробництва.

Найбільш важливій типові для всіх підприємств (незалежно від галузевої належності) показникинаведено в таблиці 1.1

Таблиця1.1

Основні показники технічного рівняпідприємства

Ознаки групування показників

Показники

Ступінь технічної оснащеності праці

§<span Times New Roman""> 

Фондоозброєність праці

§<span Times New Roman""> 

Енергоозброєність праці

Технічний рівень устаткування

§<span Times New Roman""> 

Продуктивність

§<span Times New Roman""> 

Надійність, довговічність

§<span Times New Roman""> 

Питома металомісткість

§<span Times New Roman""> 

Середній строк експлуатації

§<span Times New Roman""> 

Частка прогресивних видів обладнання в загальній кількості

§<span Times New Roman""> 

Частка технічно та економічно застарілого обладнання в загальному парку

Рівень прогресивності технології

§<span Times New Roman""> 

Структура технологічних процесів за трудомісткістю

§<span Times New Roman""> 

Частка нових технологій за обсягом або трудомісткістю продукції

§<span Times New Roman""> 

Середній вік застосовуваних технологічних процесів

§<span Times New Roman""> 

Коефіцієнт використання сировини й матеріалів

Рівень механізації та автоматизації виробництва

§<span Times New Roman""> 

Ступінь охоплення робітників механізованою працею

§<span Times New Roman""> 

Частка обсягу продукції, що виробляється за допомогою автоматизованих засобів праці

Об’єктивністьтакої оцінки можна забезпечити лише за умови не тільки методично правильногообчислення відповідних показників, а й порівняння їхньої динаміки на даномупідприємстві за кілька років, а також порівняння з досягнутим рівнем на іншихспоріднених підприємствах. Для поглибленої аналітичної оцінки рівня технічногорозвитку підприємства, необхідність у проведенні котрої, як правило, виникає зарозробки спеціальної перспективної програми, треба застосовувати також іншіпоказники, включаючи ті з них, що характеризують галузеві особливостівиробництва, а саме:

§<span Times New Roman""> 

Механоозброєність праці;

§<span Times New Roman""> 

Коефіцієнт фізичного спрацюванняустаткування;

§<span Times New Roman""> 

Коефіцієнт технологічної оснащеностівиробництва;

§<span Times New Roman""> 

Рівень утилізації відходів виробництва;

<sp

еще рефераты
Еще работы по менеджменту (теория управления и организации)