Реферат: Индексная оценка пародонтального статуса (на русском и украинском языке)

     В.Ф.  Куцевляк

Ю.В. Лахтін

ІНДЕКСНА ОЦІНКА

ПАРОДОНТАЛЬНОГО СТАТУСУ

Навчально-методичний посібник

Суми

ВВП “Мрія-1” ЛТД

2002

ББК 56.61

К 95

Друкуєтьсяз дозволу навчально-методичної

Ради ХМАПО(протокол № 5 від 22.05.2002 р.)

Рецензенти:

Г.Ф.Катурова — зав. кафедроютерапевтичної стоматології Харківського державного медичного університету, професор.

В.І.Гризодуб — зав. кафедроюортопедичної стоматології і ортодонтії Харківської медичної академії післядипломноїосвіти, д.м.н., професор.

              В.Ф.Куцевляк, Ю.В. Лахтін  Індексна оцінкапародонтального

 К95     статусу:Навчально-методичний посібник.- Суми: ВВП “Мрія-1”  

              ЛТД, 2002.- 80 с.

ISBN 966-566-188-4

          Автори посібника – К у ц е в л я к В.Ф. – д.м.н., професор, зав. кафедроютерапевтичної та дитячої стоматології Харківської медичної академіїпіслядипломної освіти, 

Л а х т і н Ю.В. –   к.м.н.,доцент цієї ж кафедри,- розглядають основні питання математичної оцінки станутканин пародонта: призначення індексів, методи їх обчислення, інтерпретаціяотриманих даних.  Наведені конкретніприклади використання індексів.

      Для лікарів-стоматологів, інтернів істудентів за фахом «Стоматологія».

.

ББК 56.61

ISBN 966-566-188-4                                                            © Куцевляк В.Ф.,2002

                                                                                                         © Лахтін Ю.В., 2002

                                                                                                         


ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………….…………...4

Індексна система оцінки стану тканин пародонта……………………......5

Клінічні індекси…………………………………………………………….…...6

Індексигігієни порожнини рота………………………………………………..6

Індекси гігієни порожнини рота длязубного нальоту…………………….….6

Індекси гігієни порожнини рота длязубного каменю……………………….13

Індекси гігієни порожнини ротакомбіновані………………………………...16

Індексизапалення ясен………………………………………………………….18

Індексидеструкції кісткової тканини………………………………………..21

Комбінованіпародонтальні індекси…………………………………………..23

Епідеміологічні індекси………………………………………………..……..32

СОДЕРЖАНИЕ

Введение…………………………………………………………………………41

Индекснаясистема оценки состояния тканей пародонта……………....42

Клиническиеиндексы………………………………………….……………..43

Индексы гигиены полости рта………………………………………………..43

Индексы гигиены полости рта для зубного налета………………………….43

Индексы гигиены полости рта для зубного камня………………………….50

Индексы гигиены полости рта комбинированные…………………………..53

Индексы воспаления десны……………………………………………...……..55

Индексы деструкции костной ткани………………………………………...59

Комбинированные пародонтальныеиндексы…………………………..……61

Эпидемиологическиеиндексы……………………………………………..70

Литература……………………………………………………………………..78

       


ВСТУП

Проблемапатології тканин пародонта дотепер зберігає свою актуальність у виді широкоїпоширеності захворювань серед населення і несприятливих наслідків для здоров'я.

Існуючіметоди діагностики поразок пародонта, в основному, задовольняють практичнимзапитам стоматологів. Серед діагностичних прийомів в пародонтології значну рольвідводять математичним методам оцінки стану тканин пародонта. На сьогоднішнійдень запропоновано близько 100 різних індексів. У навчальній літературі данахарактеристика деяким визнаним і часто застосовуваним методам математичноїоцінки пародонтального статусу, однак більшості з них не приділено належноїуваги. Крім того, в окремих публікаціях пропонуються нові методики, що незнайшли відображення в книгах, виданих раніше.

Відсутністьспеціальних навчальних посібників, що могли б систематизувати індекси попризначенню, чітко сформулювати показання до застосування, проілюструватиконкретні приклади їхнього застосування й обчислення, утрудняють у відомій міріосвоєння даного розділу пародонтології і широке впровадження індексної оцінки впрактику.

Цейнавчальний посібник спрямований на вирішення порушених питань.

У книзівикладена систематика індексної оцінки пародонтального статусу, якоюкористуються автори в лікувальній і педагогічній роботі, розглянуті питанняпризначення індексів, методи їхнього обчислення, інтерпретації отриманих даних.

Навчальнийпосібник призначений для самостійної підготовки слухачів системипіслядипломного удосконалення: лікарів-курсантів, інтернів за фахом«Стоматологія». Може бути корисним для студентів стоматологічних факультетівВУЗів.

ІНДЕКСНА СИСТЕМА ОЦІНКИ СТАНУ ТКАНИНПАРОДОНТА

Для оцінки стану тканинпародонта серед клінічних методів у сучасній пародонтології  використовують різноманітні індекси. Індекснаоцінка  дозволяє лаконічно і зручновідобразити статичний стан тканин пародонта в кількісному вираженні. З їхньоюдопомогою можна одержати представлення про поширеність, ступінь важкості,перебіг запально-деструктивного чи дистрофічного процесу, оцінити ефективністьпроведеного лікування і якість диспансерної роботи в конкретного хворого чи диспансернійгрупі.

Знаючи призначення індексів,лікар може вибрати ті з них, що відповідали би цілям його дослідження.

Існуючі пародонтальні індекси Т.В. Нікітіна (1982) умовноподіляє на 4 групи в залежності від їхнього призначення.

I. Індекси гігієни порожнинирота:

а) для зубного нальоту;

б) для зубного каменю.

II. Індекси запалення в тканинах ясен:

     а) для гінгівіту;

     б) дляпародонтиту.   

III. Індекси деструкції кісти альвеолярного відростка.

IV. Комбіновані індекси.

У свою чергу, індекси для оцінки гігієнічного станупорожнини рота  Л.О. Хоменко та спiвавт.(1993) відносять до 4-х груп:

1- індекси, що оцінюють площу зубного нальоту;

2- індекси, що оцінюють товщину зубного нальоту;

3- індекси, що оцінюють масу зубного нальоту;

4- індекси, що оцінюютьфізичні, хімічні, мікробіологічні параметри зубного нальоту.

В Україні стоматологикористуються класифікаціями хвороб пародонта, запропонованими XVI ПленумомВсесоюзного товариства стоматологів (1983), Н.Ф. Данилевським (1993),  в основі яких покладений  нозологічний принцип.

Відповідно до цього ми впрактичній діяльності керуємося власною систематикою математичних методівоцінки стану тканин пародонта, що задовольняє основним клінічним проявампатології  (запалення, дистрофія, деструкція):

I. Клінічні індекси

1.1. Індекси гігієни порожнинирота

1.1.1. Для зубного нальоту

1.1.2. Для зубного каменю

1.1.3. Комбіновані

1.2. Індекси запалення ясен

1.3. Індекси деструкції кісткової тканини

1.4. Комбіновані пародонтальні індекси

II. Епідеміологічні

КЛІНІЧНІІНДЕКСИ

Це основна група з всіх індексів, що дозволяє клініцистуоцінити стан тканин пародонта з різних позицій: оцінка  рівня гігієни порожнини рота, виразностізапального процесу, ступеня тяжкості деструкції кісти. З їхньою допомогою лікародержує загальне уявлення про характер перебігу захворювання, може плануватиобсяг лікувальних втручань, оцінює ефективність проведеного лікування ідиспансеризації.

До цієї групи відносяться індекси гігієни порожнини рота, індекси запаленняясен, деструкції кісткової тканини і комбіновані.

 ІНДЕКСИ ГІГІЄНИ ПОРОЖНИНИ РОТА

Участь мікроорганізмів урозвитку запальних захворювань пародонта є загальновизнаним фактом. Численнідані літератури свідчать про те, що зубний наліт є одним з важливихетіологічних і патогенетичних ланок даної патології (А.П. Левицкий, И.К. Мизина,1987).

Тому індекси застосовуютьсядля оцінки рівня гігієни порожнини рота і її контролю. Є невід'ємною частиноювиховних заходів щодо прищеплювання гігієнічних навичок серед населення.


 Індекси гігієнипорожнини рота для зубного нальоту

    

Гігієнічні індекси даноїкатегорії служать для оцінки гігієни порожнини рота з позицій тільки зубногональоту.

1. ІндексФедорова-Володкіної (Ю.А. Федоров, В.В. Володкина, 1971).

Методика визначення.  Вестибулярнаповерхня 43, 42, 41, 31, 32, 33, зубів офарблюється розчином Шіллера-Писарєвачи іншим барвником. Площа пофарбованої поверхні оцінюється в балах:

1 — відсутність фарбування;

2 — фарбування 1/4 коронкизуба;

3 — фарбування 1/2 коронкизуба;

4 — фарбування 3/4 коронкизуба;

5 — фарбування всієї поверхнікоронки зуба.

Для обчислення індексувикористовується формула:

        S

ІГсер.= ¾¾¾ ,

        6

де      S — сума балів усіх 6 зубів;

          6 — число досліджуваних зубів.

Оцінка результатів. По ІГсер. визначають рівень гігієни порожнинирота, що рекомендують інтерпретувати в такий спосіб:

1,1 — 1,5 бала — гарний рівеньгігієни;

1,6 — 2,0 бали — задовільний;

2,1 — 2,5 бали — незадовільний;

2,6 — 3,4 бали — поганий;

3,5 — 5,0 бали — дуже поганий.

Індекс гігієни заФедоровим-Володкіною не може бути вище 5 і нижче 1 бала.

Приклад 1.

Обчислюємо відповідні бали,вносимо в зубограму, одержуємо:

бали

зуби

8

7

6

5

4

3

2

1

1

2

3

4

5

6

7

8

зуби

8

7

6

5

4

3

2

1

1

2

3

4

5

6

7

8

бали

2

1

1

1

1

2

 

ГІ = (2+1+1+1+1+2): 6 = 18:6= 1,33.

Висновок: гарний рівеньгігієни порожнини рота.

2.Модифікований індекс Пахомова (Г.Н. Пахомов, 1974).

Відрізняється від ГІФедорова-Володкіної тим, що враховує площу зубного нальоту в 12 зубів: 16, 11,21, 26, 36, 33, 32, 31, 41, 42, 43, 46. Додаткове включення в дослідження іншихзубів на нижній і верхній щелепі, а також зубів різної групової приналежностідозволяє об’єктивно оцінити рівень гігієни. Кількісна і якісна оцінкапроводиться аналогічно індексу Федорова-Володкіної.

Приклад 2.

Обчислюємо відповідні бали,вносимо в зубограму, одержуємо:

бали

4

1

1

3

зуби

8

7

6

5

4

3

2

1

1

2

3

4

5

6

7

8

зуби

8

7

6

5

4

3

2

1

1

2

3

4

5

6

7

8

бали

4

2

1

1

1

1

2

3

ГІ = (4+1+1+3+4+2+1+1+1+1+2+3): 12 = 24:12 = 2.

Висновок: задовільний рівеньгігієни порожнини рота.

3.Модифікований індекс Федорової (Л.В. Федорова, 1982).

Відрізняється від ГІФедорова-Володкіної тим, що дослідження проводиться в ділянці 16 зубів (16, 13,12, 11, 21, 22, 23, 25, 36, 33, 32, 31, 41, 42, 43, 45). Це дозволяє більшоб'єктивно оцінити рівень гігієни всіх груп зубів.

Площа зубного нальотуоцінюється аналогічно ГІ Федорова-Володкіної.

4. ІндексРамф’єрда  (1956).  

Є складовою частиноюпародонтального індексу Рамф’єрда, однак може виступати в ролі самостійногогігієнічного індексу, що характеризує площу нальоту на поверхні зубів. Індексуємізуби представлені зубами всіх груп. Враховує площу нальоту на всіх поверхняхзуба. Складність застосування індексу полягає в тім, що практично неможливооцінити площу нальоту на апроксимальних поверхнях.

Методика визначення. Розчином бісмарка коричневого офарблюють вестибулярні,оральні і бічні поверхні шести зубів (14, 11, 26, 34, 31, 46), результатиоцінюють у балах:

0 — відсутність зубногональоту;

1 — зубний наліт є на деяких,але не всіх апроксимальних, вестибулярних і оральних поверхнях зуба;

2 — наліт є на всіх поверхнях,але покриває не більше половини зуба;

3 — наліт є на всіх поверхняхі покриває більше половини зуба.

Обчислення проводять заформулою:

                                                              S

ГІ= ¾¾¾ ,

    6

де S — сума балів біля кожного зуба,

     6 — число обстежених зубів.

Приклад 4.

Обчислюємо відповідні бали,вносимо в зубограму, одержуємо:

бали

2

3

зуби

8

7

6

5

4

3

2

1

1

2

3

4

5

6

7

8

зуби

8

7

6

5

4

3

2

1

1

2

3

4

5

6

7

8

бали

3

2

ГІ = (2+0+3+3+0+2): 6 = 10:6= 1,66.

5. ГІСтеларда (K. Stallard, 1969).

Аналогічний комбінованомугігієнічному індексу Грина-Вермильйона в частині зубного нальоту. Індексуємізуби представлені зубами всієї групової приналежності. Оцінка площі нальотупроводиться на вестибулярній і язичній поверхні.

Методика визначення.  Розчиномеритрозина офарблюються вестибулярні поверхні 16, 11, 26, 31 зубів і язичніповерхні 36, 46 зубів. Отримані результати оцінюють у балах:

0 — відсутність фарбування;

1 — офарблюється не більше 1/3поверхні зуба;

2 — офарблюється більше 1/3,але не більше 2/3 поверхні зуба;

3 — офарблюється більш 2/3поверхні коронки зуба.

Обчислення проводять заформулою:

         S

ІГсер..= ¾¾¾ ,

        6

де      S — сума балів усіх 6 зубів;

          6 — число досліджуваних зубів.

Приклад 5.

Обчислюємо відповідні бали,вносимо в зубограму, одержуємо:

бали

1

1

зуби

8

7

6

5

4

3

2

1

1

2

3

4

5

6

7

8

зуби

8

7

6

5

4

3

2

1

1

2

3

4

5

6

7

8

бали

2

2

ГІ = (1+0+1+2+0+2): 6 = 6:6 =1.

6. ІндексКвіглей-Хайна (I.M. Navy, E. Quigley, Z. Hein, 1962).

Оцінює площу нальоту тільки нафронтальних зубах верхньої і нижньої щелепи.

Методика визначення. Порожнину рота прополоскують 0,75% розчином основногофуксину. Площу пофарбованого нальоту враховують на вестибулярній поверхні 12зубів (13, 12, 11, 21, 22, 23, 33, 32, 31, 41, 42, 43) і виражають у балах:

0 — відсутність фарбування;

1 — окремі ділянки зубногональоту в пришийковій частини;

2 — зубний наліт у виді тонкоїбезупинної смужки шириною до 1мм у пришийковій частини;

3 — пришийкова частина покритазубним нальотом шириною більш 1 мм, але менш 1/3 коронки зуба;

4 — зубний наліт покриває від1/3 до 2/3 коронки зуба;

5 — зубний наліт покриваєбільш 2/3 коронки зуба.

Обчислення ГІ проводять заформулою:

        S

ГІ = ¾¾¾¾,

      12

де S — сума балів для кожного зуба;

    12 — число обстежених зубів.

Приклад 6.

Обчислюємо відповідні бали,вносимо в зубограму, одержуємо:

бали

1

зуби

8

7

6

5

4

3

2

1

1

2

3

4

5

6

7

8

зуби

8

7

6

5

4

3

2

1

1

2

3

4

5

6

7

8

бали

2

1

1

1

1

2

ГІ = (1+0+0+0+0+0+2+1+1+1+1+2): 12 = 9:12 = 0,75.

7. ІндексТурескі (S. Tureski et al., 1970).

Аналогічний за методикоювизначення й інтерпретації результатів індексу Квіглей-Хайна, однак зубнийналіт визначається не тільки на вестибулярній, але і на язичній поверхні.

8. ІндексS. Arnim (1963).

Дозволяє найбільше точновизначити площу зубного нальоту. Застосовується в основному для науковихдосліджень, тому що в практичному плані дуже трудомісткий.

Методика визначення. Вестибулярну поверхню 12, 11, 21, 22, 32, 31, 41, 42зубів офарблюють еритрозином, після чого фотографують і друкують знімки зізбільшенням у 4 рази. Контури досліджуваних зубів і пофарбованих ділянок переводятьна папір і обчислюють за допомогою планіметра відсоток пофарбованоїділянки.    

9. Індексзубного нальоту Сільнес-Лое (IPl Silness-Löe, 1964).

Характеризує товщину зубногональоту.  Для його визначення спеціальногофарбування не проводять.

Методика визначення. Після ретельного висушування поверхні зубів кінчикомзонда проводять у пришийковій частини зуба з усіх 4-х сторін і результати оцінюютьу балах:

0 — наліт біля шийки зондом невизначається;

1 — наліт візуально невизначається, тільки при русі кінчика зонда;

2 — помірне нагромадженнязубного нальоту в ясенній кишені, на поверхні ясен і зуба, обумовлене візуально(без зондування);

3 — інтенсивне в надлишкувідкладення зубного нальоту на поверхні зуба, ясенної кишені, ясенного краю.

Досліджують або всі зуби, абообрану групу зубів. Обчислення роблять для одного зуба, групи зубів ііндивідуума.

1. Індекс нальоту одного зуба- сума балів, отримана при обстеженні чотирьох сторін одного зуба, поділяєтьсяна 4 (поверхні).

2. Індекс нальоту групи зубів- сума індексу нальоту кожного зуба поділяється на число групи зубів (різці,моляри і т.д.).

3. Індекс нальоту індивідуума- сума індексу нальоту кожного зуба поділяється на число обстежених зубів.

Етапи обчислення індексу дужетрудомісткі, що можна підтвердити прикладом7.

Визначаємо наліт на вестибулярній поверхні:

бали

3

2

2

1

1

1

1

2

2

3

зуби

8

7

6

5

4

3

2

1

1

2

3

4

5

6

7

8

зуби

8

7

6

5

4

3

2

1

1

2

3

4

5

6

7

8

бали

3

2

2

1

1

1

1

2

2

2

Визначаємо наліт на оральнійповерхні:

бали

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

зуби

8

7

6

5

4

3

2

1

1

2

3

4

5

6

7

8

зуби

8

7

6

5

4

3

2

1

1

2

3

4

5

6

7

8

бали

3

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

Визначаємо наліт надистально-апроксимальній поверхні:

бали

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

зуби

8

7

6

5

4

3

2

1

1

2

3

4

5

6

7

8

зуби

8

7

6

5

4

3

2

1

1

2

3

4

5

6

7

8

бали

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

Визначаємо наліт намедіально-апроксимальній поверхні:

бали

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

зуби

8

7

6

5

4

3

2

1

1

2

3

4

5

6

7

8

зуби

8

7

6

5

4

3

2

1

1

2

3

4

5

6

7

8

бали

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

Індекс нальоту окремих зубів:

-     ІН46= (2+2+3+3): 4 = 10:4 = 2,5;

-     ІН47= (2+2+3+3): 4 = 10:4 = 2,5;

-     ІН48= (3+3+3+3): 4 = 12:4 = 3.

Індекс групи зубів (правихнижніх молярів):

-     обчислюємоІН зубів 46,47,48 (див. вище);

-     ІНгр.= (2,5+2,5+3): 3 = 8:3 = 2,67.

Індекс нальоту індивідуума:

-     обчислюємоІН кожного зуба (принцип див. вище);

-    ІНи=(0,75+0,75+0,75+0,75+0,75+0,75+0,75+0,75+0,75 +0,75+0,75+0,75+1+1+1+1+1+1+1+1+2,5+2,5+2,5+2,5+2,5+2,5+ 2,5+2,5+2,5+2,75+2,75 +3): 32 =50,5:32 = 1,58.

10. Індекс ефективності гігієни (Podshadley, Haley,1968).

Методика визначення. Будь-яким барвником для гігієнічного індексу обробляютьсявестибулярні поверхні 16, 11, 26, 31 і язичні поверхні 36, 46 зубів. Післяполоскання порожнини рота водою оглядають наступні сектори поверхні кожного здосліджуваних зубів: медіальний — 1, дистальний — 2, серединно-оклюзійний — 3,центральний — 4, серединно-пришийковій- 5.

Оцінюютьу балах:

0 — відсутність фарбування на окремому секторі;

    1 — фарбування на окремому секторі.

ІЕГ обчислюють за формулами

для зуба:

              S n

ІЕГз = ¾¾¾¾,

                5

де S n — сума балів усіх секторів поверхні зуба;

        5 — число секторів наповерхні зуба.

для індивідуума

                                                  S ІЕГз

                                ІЕГі = ¾¾¾ ,

                                               6

де S ІЕГз — сума індексів ефективностігігієни  кожного  зуба;

             6 — число обстежуваних зубів.

Оцінка результатів.

    0 — відмінна гігієна порожнини рота;

    0,1-0,6 — гарна гігієна;

    0,7-1,6 — задовільна гігієна;

більш 1,7 — незадовільна гігієна.

Приклад 8:

— обчислюємо ІЕГ кожного зуба (наприклад 11);

ІЕГ11 =(1+1+1+0+0): 5 = 3:5 = 0,6;

— за аналогією обчислюємо ІЕГ інших індексуємих зубів.Одержуємо:

бали

0,6

0,4

зуби

8

7

6

5

4

3

2

1

1

2

3

4

5

6

7

8

зуби

8

7

6

5

4

3

2

1

1

2

3

4

5

6

7

8

бали

0,2

0,6

— обчислюємо ІЕГ індивідуума:

ІЕГі = (0+0,6+0,4+0,2+0+0,6): 6 = 1,8:6 = 0,3.

Висновок: гарний рівень гігієни.


 Індекси гігієни порожнини рота для зубногокаменю

Багато авторів вважають зубнийкамінь одним з етіологічних факторів у розвитку пародонтита. Гадають, що зубнийкамінь, особливо розташований у шийки зуба, викликає механічне подразненняясен, закриває вихід із зубоясенної кишені і тим самим перешкоджає виходженню знього мікробів, мігруючих лейкоцитів і продук

еще рефераты
Еще работы по медицине