Реферат: Розкриття невизначеностей за правилом Лопіталя

Міністерство охорони здоров’я України

Житомирський фармацевтичний коледж

ім. Г.С. Протасевича

Реферат

на тему:

Розкриттяневизначеностей за правилом Лопіталя

 

                                                                           Роботу виконала

                                                               Студентка211 групи

                                                               ПіщукОлеся

                                                               Викладач:

                                                               ВиговськаВ.Г.

                                                               Отриманийбал:

                                                               _____________

м. Житомир – 2006

 

План

 

І. Розкриттяневизначеностей з використанням правила Лопіталя.

1) ПравилоЛопіталя.

     а) Наслідок.

     б) Приклад 1.

2) Розкриттяневизначеностей виду: ∞-∞; 0∙∞; 1∞; 00;∞0.

     а) Приклад 2.

     б) Приклад 3.

     в) Приклад 4.

Список використаноїлітератури.

І. Розкриття невизначеностей з використаннямправила Лопіталя.

 

Лопіталь де Гійом Франсуа (1661-2.02.1704 рр.). Французькийматематик, член Парижської АН, народився в Парижі, вивчав математику підкерівництвом У. Бернуллі. Видав перший друкований підручник по диференціальномуобчисленню – “Аналіз нескінченно малих” (1696р.). В підручнику є правило Лопіталя – правилознаходження межі дробу, чисельник і знаменник якого прямує до 0. Крім того, вінстворив курс аналітичної геометрії конічних перетинів. Йому також належить дослідження ірозвиток за допомогою математичного аналізу декількох важких задач по геометріїі механіці, а також одне із рівнянь знаменитої задачі о браністохроні.

 

1.  Правило Лопіталя.

Нехай виконані умови:

1. функції f(х)та g(х) визначені і диференційовані в колі точки х0;

2. часткацих функцій /> в точці х0має невизначеність вигляду /> або />;

3. існує />.

Тоді існує /> івиконує рівність:

/>            (1)

 

а) Наслідок.

Нехай:

1. Визначені в колі точки х0 функції f(х), g(х) та їх похідні до n-гопорядку включно;

2. Частки />, />, …, /> мають невизначеністьвигляду /> або />;

3. Існує />, тоді

/>               (2)

 

б) Приклад 1.

Знайти: />.

Розв’язання:

Функції /> та /> визначені з усіма своїмипохідними в околі точки х=0.

Маємо:

/>.

2) Розкриття невизначеностей виду: ∞-∞;0∙∞; 1∞; 00; ∞0.

Існують прийоми, що дозволяють зводити вказані невизначеностідо невизначеностей вигляду /> або />, які можна розкривати звикористанням правила Лопіталя.

1.  Нехай /> і />,  тоді

/>             (3)

За умовою /> при />, тому /> при />.

Якщо /> непрямує до 0 при />, то границя вправій частині (3) не існує, а тому і границя лівої частини (3) не існує.

Якщо /> при />, то вираз /> має невизначеність />.

2. Нехай />, />, тоді /> має невизначеність вигляду/> при />.

В цьому випадку поступають так:

/>

Під знаком останньої границі маємо невизначеність />.

3.  Нехай />, /> при />. Тоді /> має невизначеність вигляду/>.

Позначимо />.Шляхом логарифмування цієї рівності одержимо:

/>

Отже, обчислення натурального логарифма границі /> зводиться до розкриттяневизначеності вигляду />.

4. Невизначеності вигляду /> та/> зводять доневизначеностей  /> або /> шляхом логарифмуванняаналогічно до невизначеності вигляду />.

а)Приклад 2.

Знайти границю />.

Розв’язання:

Функції /> та /> диференційовані, а їхчастка /> має невизначеність вигляду/> при />.

Використовуючи правило Лопіталя, одержимо:

/>.

б)Приклад 3.

Знайти границю />.

Розв’язання:

В цьому випадку маємо невизначеність вигляду />. Позначимо /> і про логарифмуємо цюрівність. Одержимо:

/>, тобто невизначеність вигляду />. Використовуючи правилоЛопіталя, одержимо:

/>.

Отже, />.

в)Приклад 4.

Знайти границю />.

В цьому випадку маємо невизначеність вигляду />. Нехай />. Логарифмуючи цю рівність,одержимо:

 />.

Чотири рази застосували правило Лопіталя.

Отже, маємо:

/>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список використаної літератури:

 

1.               КривуцаВ.Г., Барковський В.В., Барковська Н.В. К.82. Вища математика. Практикум.Навчальний посібник.–Київ: Центр навчальної літератури, 2005.–536с.

2.               БородинА.И., Бугай А.С., Биографическийсловарь деятелей в области математики. Радянська школа 1979.

3.               Алгебра и началаанализа: В 2-х ч./ Под. ред. Г.Н. Яковлева.–2-е изд. –К.: Вища шк., Головноеизд-во, 1984.–Ч.2. 293с.

еще рефераты
Еще работы по математике