Реферат: Розв'язання рівнянь методом оберненої матриці та методом Гауса

Контрольна робота

З дисциплiни: Вища математика

За темою (роздiлом навчального плану)

Прізвище,ім’я, по батькові студента

Данiщук Мирослава Евгенiївна

Прiзвище та інiцiали викладача

Дюженкова Ольга Юріївна

Київ 2008 рiк.

Завдання 1

Систему рівнянь записати в матричній формі та розв’язати методом оберненої матриці та методом Гауса.

(*)

Розв’язання.

Запишемо дану систему рівнянь (*) в матричній формі:

= . (1)

Введемо позначення:

А≡ — матриця системи,

Х ≡ — вектор-стовпець з невідомих членів,

В ≡ — вектор-стовпець з вільних членів.

1) Розв’яжемо систему рівнянь (*) методом оберненої матриці.

Домноживши рівність (1) зліва на обернену матрицю A-1 одержимо:

Знайдемо обернену матрицю до даної:

A-1 = ,

де А11 = (-1) 2 ‌·=10-24=-14, А12 = (-1) 3 ‌·=- (-6+6) =0, А13 = (-

1) 4 ‌·=-12+5=-7, А21 = (-1) 3 ·=- (-2+4) =-2, А22 = (-1) 4 ‌

·=-6-1=-7, А23 = (-1) 5 ‌·=- (-12-1) =13, А31 = (-1) 4 ‌·=-

6+5=-1, А32 = (-1) 5 ‌·=- (-18-3) =21, А33 = (-1) 6 ‌·=-15-3=-18.

det A = = 30-6-12+5+6-72=-49.

Тому

A-1 = = — .

Отже, розв’язок даної системи в матричній формі запишеться так:

X = — ·=-=

=-=.

Тобтох1 =1, х2 =1, х3 =1.

2) Розв’яжемо систему рівнянь методом Гауса.

Метод Гауса полягає в послідовному виключенні невідомих за допомогою елементарних перетворень.

Спочатку виключимо х1 з другого та третього рівнянь системи (*).

Помножимо друге рівняння системи (*) на — 1 і додамо його до першого — запишемо замість другого рівняння,

Помножимо третє рівняння на — 3 і додамо його до першого — запишемо замість третього рівняння:

(2)

Тепер виключимо х3 з третього рівняння отриманої системи (2). Для цього помножимо третє рівняння системи (2) на — 1 і додамо до другого — запишемо замість третього рівняння системи:

(3)

З рівняння (3) маємо:

х2 = 1, х2 == 1, х3 = 5-3·1-1=1.

Відповідь. дана система в матричній формі:

= ,

її розв’язок (1; 1;1).

Завдання 2

Показати, що перші три вектори , , утворюють базис тривимірного векторного простору, і розкласти вектор за цим базисом (при розв’язанні системи лінійних рівнянь використати формули Крамера):

= (1,2,3), = (2,2,3), = (1,1,1), = (5,7,10)

Розв’язання.

Для того, щоб вектори , , утворювали базис, необхідно щоб вони були лінійно незалежними. Тобто має виконуватись рівність:

α +β +γ = 0, за умови, що α = β = γ = 0.

Тобто

α +β +γ = 0,

або

= .

Тоді, система:

повинна мати тільки нульове рішення. Це можливо тільки, якщо її визначник не дорівнює нулю.

Визначник системи:

А = , det A = 1*2*1+2*1*3+2*3*1-3*2*1-2*2*1-3*1*1=10.

Отже, вектори , , утворюють базис тривимірного векторного простору.

Тоді вектор є їх лінійною комбінацією:

= b1+ b2 + b3 .

Числа b1, b2, b3 будуть координатами вектора у базисі , , . Знайдемо їх, розв’язавши відповідну систему:

Систему лінійних рівнянь розв’яжемо, використовуючи формули Крамера:

b1 = ,

b2 =

b3 = .

= det= 5*2*1+2*1*10+7*3*1-10*2*1-7*2*1-3*1*5 = 2,= det = 1*7*1+5*1*3+2*10*1-3*7*1-5*2*1-10*1*1 = 1,= det =1*2*10+2*7*3+2*3*5-3*2*5-2*2*10-3*7*1 = 1.

Тоді b1 = 2,b2 = 1,b3 = 1.

Отримали вектор у базисі , , : = 2+ + .

Відповідь. вектори , , утворюють базис тривимірного векторного простору, = 2+ + .

Завдання 3

Задано: координати трьох точок А, В, С. Записати рівняння сторін трикутника АВ, АС і ВС, висоти АК, знайти кут А і координати точки К.

A (0;

2), B (2;

3), С (1;

3).

Розв’язання.

рівняння АВ:

,

звідси рівняння прямої АВ: х — 2у + 4=0;

рівняння АС:

,

звідси рівняння прямої АС: х — у +2=0;

рівняння ВС:

,

звідси рівняння прямої ВС: у = 3.

2) З урахуванням перпендикулярності прямої ВС і висоти АK нормальний вектор прямої ВС є напрямним прямої АК: (0;

1) — нормальний вектор прямої ВС, (0;

1) — напрямний вектор прямої АК. Напишемо рівняння цієї прямої, враховуючи, що їй належить т. А (0;

2) —

=0

х = 0 — рівняння прямої АК.

3) кут А — гострий кут між прямими АВ і АС:

∟A = ∟BAK — ∟CAK,

де ∟BAK = arctg (BK / AK) = arсtg (2/1) = arсtg 2,∟CAK=arctg (CK / AK) = arctg (1/1) = ,

тому ∟ A = arctg 2 — .

4) Знайдемо точку К — точку перетину висоти АК і прямої ВС, тобто координати т. К є розв’язком системи рівнянь даних прямих:

Маємо: К (0;

3).

Відповідь. ( АВ): х — 2у + 4=0, (АС): х — у +2=0;

(ВС): у = 3;

(АК): х=0;

∟ A = arctg 2 — ;

К (0;3).

Завдання 4

Знайти границі функцій (не використовуючи правило Лопіталя):

а) ;

б) ;

в)

Розв’язання:

а) Коли x прямує до нескінченності, молодшими степенями x можна нехтувати:

= ==-3;

б) Здійснимо заміну змінних y = x — 2:

== — ,

розпишемо синус за допомогою формули Тейлора:

sin у = y — +…

Тоді:

= — = — = — 1 — (-) +…=-1+0+…=-1;

в) Скористаємося визначенням числа e:

е =

і здійснимо заміну змінних y = — 2x — 1:

= = = =

= = е2 .

Відповідь. — 3; — 1; е2 .

Завдання 5

Знайти похідну функції:

у = еsin x ln x

Розв’язання.

Скористаємося формулою диференціювання добутку і складної функції:

.

Відповідь. .

Завдання 5

Дослідити функцію методами диференціального числення і побудувати її графік. Досліджувати функцію рекомендується за такою схемою:

1) знайти область визначення й область зміни функції;

2) дослідити функцію на неперервність, знайти точки розриву функції (якщо вони існують) і точки перетину її графіка з осями координат;

3) знайти інтервали зростання і спадання функції і точки її локального екстремуму;

4) знайти інтервали опуклості й угнутості графіка функції та точки перегину;

5) знайти асимптоти графіка функції.

у = .

Розв’язання.

1) Область визначення — вся числова вісь за винятком x = — 3 и x = +3, коли знаменник перетворюється в нуль:

х є (-∞; — 3) U (-3; +3) U (+3; +∞),

область значень функції — вся числова вісь за виключенням y = 0: у є (-∞; 0) U (0; +∞).

2) Точки розриву x = — 3 и x = +3, коли знаменник перетворюється в нуль;

функція перетинає вісь y при х = 0, у = — .

3) Інтервали зростання і спадання функції і точки її локального екстремуму:

знайдемо похідну функції:

,

похідна додатна при x < 0, тому функція при x <0 зростає,

похідна від’ємна при x > 0, тому функція при x > 0 спадає,

похідна дорівнює 0 при x = 0, тому функція при x = 0 досягає локального екстремуму;

знайдемо другу похідну функції:

,

друга похідна дорівнює — при x = 0, тобто від’ємна, тому даний локальний екстремум — це локальний максимум.

4) Знайдемо інтервали опуклості й угнутості графіка функції та точки перегину:

друга похідна додатна в інтервалах (-∞; — 3), (+3; +∞), тому в них функція випукла вниз;

друга похідна від’ємна в інтервалі (-3; +3), тому в ньому функція випукла вгору;

відповідно, точки x = — 3 и x = +3 — точки перегину

5) Знайдемо асимптоти графіка функції:

при х→-∞ і х→+∞ функція прямує до нуля, тому пряма y = 0 — горизонтальна асимптота;

точки x = — 3 и x = +3, коли знаменник перетворюється в нуль, визначає дві вертикальні асимптоти.

6) Побудуємо графік функції:

Відповідь.1) х є (-∞; — 3) U (-3; +3) U (+3; +∞), у є (-∞; 0) U (0; +∞);

2) точки розриву x = — 3 и x = +3;

функція перетинає вісь в т. (0; — );

3) функція при x <0 зростає,

функція при x > 0 спадає,

функція при x = 0 досягає локального екстремуму;

у=-при x = 0 — локальний максимум;

4) в інтервалах (-∞; — 3), (+3; +∞) функція випукла вниз;

в інтервалі (-3; +3) функція випукла вгору;

точки x = — 3 и x = +3 — точки перегину;

5) y = 0 — горизонтальна асимптота;

x = — 3 и x = +3 — вертикальні асимптоти.

Завдання 6

Знайти невизначені інтеграли:

а) , б) .

Розв’язання.

а) Здійснимо заміну змінних y = cos x — 4, dy = — sin x dx:

;

б) Скористаємося формулою інтегрування за частинами:

=

=-

Відповідь. ; .

Завдання 7

Знайти частинні похідні за обома змінними функції двох змінних:

z (x,y) =x ln y + y

Розв’язання.

Скористаємося формулою диференціювання і складної функції:

,

Відповідь. ; .

еще рефераты
Еще работы по математике