Реферат: Визначення маркерів компенсованих, субкомпенсованих та декомпенсованих станів за кишкової непрохідності

Міністерствоосвіти і науки України

Дніпропетровськийнаціональний університет ім. Олеся Гончара

Механіко-математичнийфакультет

Кафедрастатистики й теорії ймовірностей

КУРСОВА РОБОТА

Визначеннямаркерів компенсованих, субкомпенсованих та декомпенсованих станів за кишковоїнепрохідності

Виконавець студентка

Бондаренко Наталія Сергіївна

Керівник роботи

к.ф.-м.н., доцент

Турчин Валерій Миколайович

м.Дніпропетровськ

2009 р.


Зміст

Вступ

Розділ 1. Перевіркагіпотези про нормальний розподіл параметрів загального аналізу крові длякомпенсованого, субкомпенсованого та декомпенсованого станів за кишковоїнепрохідності

Розділ 2. Перевіркигіпотези />про рівність середніх значень параметрів загального аналізу кровідля компенсованого, субкомпенсованого та декомпенсованого станів за кишковоїнепрохідності

Розділ 3. Перевіркагіпотези про незалежність параметрів загального аналізу крові длякомпенсованого, субкомпенсованого та декомпенсованого станів за кишкової непрохідності

Висновки

Список використанихджерел

Додатки


Вступ

Товстакишка є одним з найбільш розповсюджених місць локалізації злоякісного процесу.Незважаючи на можливості сучасних діагностичних методів, кількість ускладненихформ раку товстої кишки залишається високою. У структурі ускладненого ракутовстої кишки провідне місце займає товстокишкова непрохідність.

Розрізняютьтри ступіні товстокишкові непрохідності.

Компенсованаступінь – це рання ступінь непрохідності, характеризується посиленоюперистальтикою кишечника, при цьому вміст травного каналу намагається подолатиперешкоду, що виникла – пухлину.

Субкомпенсованаступінь характеризується частковим порушенням проходження вмісту травногоканалу, зумовленим пухлиною.

Декомпенсованаступінь характеризується повним порушенням проходження вмісту травного каналувнаслідок пухлини.

В роботірозглядаються дані 289 хворих з кишковою непрохідністю: у 102 хворих –компенсована ступінь, у 103 хворих – субкомпенсована ступінь, у 84 хворих –декомпенсована ступінь непрохідності.

Медикамибули запропоновано розглянути такі фактори, що можуть суттєво впливати надиференціацію хворих з компенсованою та декомпенсованою ступінню, компенсованоюта субкомпенсованою ступінню, субкомпенсованою та декомпенсованою ступіннюнепрохідності, а, отже, і на прийняття рішення щодо невідкладної операції: вікхворого та параметри загального аналізу крові, а саме гемоглобін, еритроцити,кольоровий показник, гематокрит, лейкоцити, швидкість осідання еритроцитів,еозінофіли, нейтрофіли палочкоядерні, нейтрофіли сегментоядерні, лімфоцити тамоноцити.

Необхідновстановити зв’язок між значеннями цих факторів та ймовірністю диференціаціїдекомпенсованої (субкомпенсованої) ступіні кишкової непрохідності у хворого.

Припервинній обробці даних було розглянуто 14 параметрів загального аналізу крові,що могли б диференціювати (відрізняти) компенсований, субкомпенсований тадекомпенсований стани за кишкової непрохідності. Це гемоглобін, еритроцити, ЦП,Ht, лейкоцити, СОЕ, базофіли, еозінофіли, міелоцити, юні, нейтрофілипалочкоядерні, нейтрофіли сегментоядерні, лімфоцити та моноцити.

Крімвищезазначених параметрів розглядалися також такі параметри як стать, вік, діагноз(1- рак сліпої кишки, 2 — рак висхідної ободової кишки, 3 — рак печінковоговигину ободової кишки, 4 — рак поперечної ободової кишки, 5 — рак селезінковоговигину ободової кишки, 6 — рак низхідної ободової кишки, 7 — рак сигмовидноїкишки, 8 — ураження ободової кишки, яке виходить за межі вищезазначенихлокалізацій, 9 — рак ободової кишки, неуточнений, 10 — рак ректосигми), характеристикапухлини (1 — пухлина інфільтрує підслизову оболонку, 2 — пухлина інфільтруєм’язову оболонку, 3 — пухлина інфільтрує підсерезну основу або тканину, якаприлягає до неперитонізованих ділянок ободової кишки, 4 — пухлина поширюєтьсяна інші органи або структури і (або)проростає вісцеральну очеревину, 5 — недостатньо даних, 6 -первинна пухлина не визначається), наявні метастази (1-N1 — метастази в 1-3 периколічних ЛВ, 2 — метастази в 4 і більше ЛВ, 3 — метастази в ЛВ вздовж судинних стовбурів, 4 -недостатньо даних для оцінки ЛВ, 5- немає ознак враження ЛВ), віддалені метастази (0 — немає віддаленихметастазів, 1 — наявні віддалені метастази, 2 — недостатньо даних), стадія (1 — стадія 1 — Т1-2N0M0, 2 — стадія 2 — Т3-4N0M0, 3 — стадія 3 — Т1-4N1-3M0, 4 — стадія 4 — Т1-4, любі N, M).

Привиконанні курсової роботи застосований програмно-методичний апарат комплексустатистичного аналізу та побудови графічної інтерпретації результатів“STATISTIKA 6.0”.


Розділ1. Перевірка гіпотези про нормальний розподіл параметрів загального аналізукрові для компенсованого, субкомпенсованого та декомпенсованого станів закишкової непрохідності

Нехай/> - вибірка з невідомогорозподілу />, стосовно якоговисувається гіпотеза />.

Дляперевірки гіпотези /> скористаємосякритерієм />. Невідоміпараметри /> і /> оцінюються за вибіркою згідно з методоммаксимальної правдоподібності.

Спільноющільністю розподілу незалежних випадкових величин /> є

/>

Функцієюмаксимальної правдоподібності вибірки /> є

/>

/> диференційована за /> і />. Точкою />, в якій функція /> набирає найбільшого значення, є


/>, />.

Статистикоюкритерію є величина

/>,

де /> – імовірність того, щовибіркове значення потрапить до множини /> обчислена за гіпотетичним розподілом />, />– кількість вибіркових значень, що потрапили домножини />. Гіпотезу /> будемо відхиляти, якщо />, і не будемо відхиляти всупротивному разі; при цьому з імовірністю /> гіпотеза /> буде відхилятися, коли вона справджується, />– верхня />–межа />–розподілу з /> ступенями вільності (рівень значущості критеріюдорівнює />).

Результатиперевірки гіпотези про нормальний розподіл параметрів загального аналізу кровідля компенсованого, субкомпенсованого та декомпенсованого станів в таблицях1.1-1.21 (див. також відповідні рисунки при кожній таблиці).

Невідхиленнягіпотези /> означає, що даліза розподіл параметра крові ми можемо розглядати нормальний розподіл.


Гемоглобіну стані компенсації

/>

Таблиця1.1

Результатиперевірки гіпотези /> пронормальний розподіл гемоглобіна у стані компенсації

Показник Обсяг вибір-ки n

Оцінки параметрів

(a; />)

Значення

/>

Число /> ступенів вільності

/>

Гіпотеза

/>

Гемоглобін 104 (110,09; 819,83) 3,86 7 14,07 Не відхиляється

Гемоглобіну стані декомпенсації

/>


Таблиця1.2

Результатиперевірки гіпотези /> пронормальний розподіл гемоглобіна у стані декомпенсації

Показник Обсяг вибір-ки n

Оцінки параметрів

(a; />)

Значення

/>

Число /> ступенів вільності

/>

Гіпотеза

/>

Гемоглобін 86 (124,5; 584,1) 0,86 3 7,82 Не відхиляється

Гемоглобіну стані субкомпенсації

/>

Таблиця1.3

Результатиперевірки гіпотези /> пронормальний розподіл гемоглобіна у стані субкомпенсації

Показник Обсяг вибір-ки n

Оцінки параметрів

(a; />)

Значення

/>

Число /> ступенів вільності

/>

Гіпотеза

/>

Гемоглобін 108 (107,7; 518,3) 3,56 3 7,82 Не відхиляється

Еритроцитиу стані компенсації

/>

Таблиця1.4

Результатиперевірки гіпотези /> пронормальний розподіл еритроцитів у стані компенсації

Показник Обсяг вибір-ки n

Оцінки параметрів

(a; />)

Значення

/>

Число /> ступенів вільності

/>

Гіпотеза

/>

Еритроцити 104 (3,77; 0,44) 0,43 1 3,84 Не відхиляється

Еритроцитиу стані декомпенсації

/>


Таблиця1.5

Результатиперевірки гіпотези /> пронормальний розподіл еритроцитів у стані декомпенсації

Показник Обсяг вибір-ки n

Оцінки параметрів

(a; />)

Значення

/>

Число /> ступенів вільності

/>

Гіпотеза

/>

Еритроцити 86 (124,5; 584,15) 0,86 3 7,82 Не відхиляється

Еритроцитиу стані субкомпенсації

/>

Таблиця1.6

Результатиперевірки гіпотези /> пронормальний розподіл еритроцитів у стані субкомпенсації

Показник Обсяг вибір-ки n

Оцінки параметрів

(a; />)

Значення

/>

Число /> ступенів вільності

/>

Гіпотеза

/>

Еритроцити 108 (3,59; 0,266) 4,32 3 7,82 Не відхиляється

7.Ht у стані компенсації

/>

Таблиця1.7

Результатиперевірки гіпотези /> пронормальний розподіл Ht у стані компенсації


Показник

Обсяг вибір-ки n

Оцінки параметрів

(a; />)

Значення

/>

Число /> ступенів вільності

/>

Гіпотеза

/>

Ht 104 (31,49; 73,03) 3,13 1 3,84 Не відхиляється

8.Ht у стані декомпенсації

/>


Таблиця1.8

Результатиперевірки гіпотези /> пронормальний розподіл Ht у стані декомпенсації


Показник

Обсяг вибір-ки n

Оцінки параметрів

(a; />)

Значення

/>

Число /> ступенів вільності

/>

Гіпотеза

/>

Ht 86 (34,85; 3839) 3,04 1 3,84 Не відхиляється

9.Ht у стані субкомпенсації

/>

Таблиця1.9

Результатиперевірки гіпотези /> пронормальний розподіл Ht у стані субкомпенсації


Показник

Обсяг вибір-ки n

Оцінки параметрів

(a; />)

Значення

/>

Число /> ступенів вільності

/>

Гіпотеза

/>

Ht 104 (29,02; 42,04) 4,583 2 5,99 Не відхиляється

10.Лейкоцити у стані компенсації

/>

Таблиця1.10

Результатиперевірки гіпотези /> пронормальний розподіл лейкоцитів у стані компенсації


Показник

Обсяг вибір-ки n

Оцінки параметрів

(a; />)

Значення

/>

Число /> ступенів вільності

/>

Гіпотеза

/>

Лейкоцити 104 (6,9; 4,84) 13,52 1 3,84 відхиляється

11.Лейкоцити у стані декомпенсації

/>


Таблиця1.11

Результатиперевірки гіпотези /> пронормальний розподіл лейкоцитів у стані декомпенсації


Показник

Обсяг вибір-ки n

Оцінки параметрів

(a; />)

Значення

/>

Число /> ступенів вільності

/>

Гіпотеза

/>

Лейкоцити 86 (9,28; 11,489) 2,43 2 5,99 Не відхиляється

12.Лейкоцити у стані субкомпенсації

/>

Таблиця1.12

Результатиперевірки гіпотези /> пронормальний розподіл лейкоцитів у стані субкомпенсації


Показник

Обсяг вибір-ки n

Оцінки параметрів

(a; />)

Значення

/>

Число /> ступенів вільності

/>

Гіпотеза

/>

Лейкоцити 108 (7,59; 8,35) 9,62 1 3,84 Відхиляється

13.Нейтрофіли палочкоядерні у стані компенсації

/>

Таблиця1.13

Результатиперевірки гіпотези /> пронормальний розподіл нейтрофіли палочкоядерні у стані компенсації


Показник

Обсяг вибір-ки n

Оцінки параметрів

(a; />)

Значення

/>

Число /> ступенів вільності

/>

Гіпотеза

/>

Нейтрофіли

палочкоядерні

104 (6,; 18,2) 5,23 2 5,99 Не відхиляється

14.Нейтрофіли палочкоядерні у стані декомпенсації

/>


Таблиця1.14

Результатиперевірки гіпотези /> пронормальний розподіл нейтрофіли палочкоядерні

устані декомпенсації


Показник

Обсяг вибір-ки n

Оцінки параметрів

(a; />)

Значення

/>

Число /> ступенів вільності

/>

Гіпотеза

/>

Палочкоядерні 86 (12,76,; 75,32) 5,56 1 6,64 Не відхиляється

15.Нейтрофіли палочкоядерні у стані субкомпенсації

/>

Таблиця1.15

Результатиперевірки гіпотези /> пронормальний розподіл нейтрофіли палочкоядерні у стані субкомпенсації


Показник

Обсяг вибір-ки n

Оцінки параметрів

(a; />)

Значення

/>

Число /> ступенів вільності

/>

Гіпотеза

/>

Палочкоядерні 108 (8,72; 39,02) 5,15 1 6,64 Не відхиляється

16.Нейтрофіли сегментоядерні у стані компенсації

/>

Таблиця1.16

Результатиперевірки гіпотези /> пронормальний розподіл нейтрофіли сегментоядерні у стані компенсації


Показник

Обсяг вибір-ки n

Оцінки параметрів

(a; />)

Значення

/>

Число /> ступенів вільності

/>

Гіпотеза

/>

Сегментоядерні 104 (59,23; 127,51 0,15 1 3,84 Не відхиляється

17.Нейтрофіли сегментоядерні у стані декомпенсації

/>


Таблиця1.17

Результатиперевірки гіпотези /> пронормальний розподіл нейтрофіли сегментоядерні у стані декомпенсації


Показник

Обсяг вибір-ки n

Оцінки параметрів

(a; />)

Значення

/>

Число /> ступенів вільності

/>

Гіпотеза

/>

Сегментоядерні 86 (62,95; 110,04) 4,94 1 6,64 Не відхиляється

18.Нейтрофіли сегментоядерні у стані субкомпенсації

/>

Таблиця1.18

Результатиперевірки гіпотези /> пронормальний розподіл нейтрофіли сегментоядерні у стані декомпенсації


Показник

Обсяг вибір-ки n

Оцінки параметрів

(a; />)

Значення

/>

Число /> ступенів вільності

/>

Гіпотеза

/>

Сегментоядерні 108 (59,89; 85,02) 6,17 4 9,48 Не відхиляється

19.Лімфоцити у стані компенсації

/>

Таблиця1.19

Результатиперевірки гіпотези /> пронормальний розподіл лімфоцитів у стані компенсації


Показник

Обсяг вибір-ки n

Оцінки параметрів

(a; />)

Значення

/>

Число /> ступенів вільності

/>

Гіпотеза

/>

Лімфоцити 108 (29,73; 110,12) 7,72 5 11,07 Не відхиляється

20.Лімфоцити у стані декомпенсації

/>


Таблиця1.20

Результатиперевірки гіпотези /> пронормальний розподіл лімфоцитів у стані декомпенсації


Показник

Обсяг вибір-ки n

Оцінки параметрів

(a; />)

Значення

/>

Число /> ступенів вільності

/>

Гіпотеза

/>

Лімфоцити 86 (20,36; 105,02) 1,74 3 7,82 Не відхиляється

21.Лімфоцити у стані субкомпенсації

/>

Таблиця1.21

Результатиперевірки гіпотези /> пронормальний розподіл лімфоцитів у стані субкомпенсації


Показник

Обсяг вибір-ки n

Оцінки параметрів

(a; />)

Значення

/>

Число /> ступенів вільності

/>

Гіпотеза

/>

Лімфоцити 108 (26,90; 100,25) 1,85 4 9,48 Не відхиляється

Отже,за розподіл гемоглобіна, еритроцитів, Ht, лейкоцитів, нейтрофілівпалочкоядерних, нейтрофілів сегментоядерних та лімфоцитів ми можемо розглядатинормальний розподіл.


Розділ2. Перевірки гіпотези />про рівність середніх значень параметрів загального аналізу кровідля компенсованого, субкомпенсованого та декомпенсованого станів за кишковоїнепрохідності

Утермінах перевірки статистичних гіпотез цю задачу можна сформулювати так. Маємореалізації двох незалежних вибірок /> значень параметра крові для компенсованого стану та /> значень параметра крові для субкомпенсованого станів з розподілом/> та /> відповідно. Відносно параметрів /> і /> висувається гіпотеза />. Це гіпотеза про відсутність відмінностей між значеннями параметрадля компенсованого та субкомпенсованого станів.

Якщо/>, то може бути як />, так />; тому альтернатива двобічна. Відхилення гіпотези /> на користь цієї альтернативи інтерпретується як наявністьвідмінностей між значеннями параметрів для компенсованого та субкомпенсованогостанів за кишкової непрохідності, невідхилення – це відсутність відмінностейміж значеннями параметрів для компенсованого та субкомпенсованого станів закишкової непрохідності.

Згідноз критерієм Стьюдента для перевірки гіпотези /> за двобічний альтернативи треба порівняти значення

/>

з /> – верхньою /> - межею розподілу Стьюдента з /> ступенями вільності.

Якщо         />, то гіпотеза /> відхиляється, у супротивному разі – ні (рівень значущостікритерію />).

Перевіркагіпотези />(про рівність середніх нормальних розподілів) значень параметрівкрові для субкомпенсованого та декомпенсованого станів, компенсованого тадекомпенсованого станів проводиться аналогічно.

Порівняємосередні значення факторів для компенсованого та субкомпенсованого станів хворихза кишкової непрохідності

Фактор n m

/>

комп

/>

субкомп

/>

комп

/>

субкомп

/>

n+m-2

/>

Гіпотеза Вік 104 108 62,05 64,60 9,73 10,55 1,82 210 1,652 відхиляється Діагноз 104 108 5,25 6,67 3,03 2,52 3,72 210 1,652 відхиляється

Характерис-

тика пухлини

104 108 3,30 3,60 0,68 0,54 3,46 210 1,652 відхиляється

Наявні

Метастази

104 108 0,36 0,44 0,65 0,68 0,85 210 1,652

не

відхиляється

Віддалені

Метастази

104 108 0,10 0,17 0,30 0,38 1,46 210 1,652

не

відхиляється

Гемоглобін 104 108 110,09 107,70 28,63 22,76 0,67 210 1,652

не

відхиляється

Еритроцити 103 104 3,77 3,59 0,66 0,51 2,11 205 1,652 відхиляється ЦП 75 75 0,81 0,79 0,09 0,07 1,38 148 1,655

не

відхиляється

Ht 74 87 31,49 29,02 8,54 6,48 2,08 159 1,654 відхиляється Лейкоцити 103 104 6,90 7,59 2,20 2,89 1,93 205 1,652 відхиляється СОЭ 95 100 16,68 14,92 15,44 12,30 0,88 193 1,652

не

відхиляється

Базофіли 2 2 Еозінофіли 75 69 2,06 1,91 1,43 1,56 0,61 142 1,655

не

відхиляється

Міелоцити 1 1 Нейтрофіли 103 107 6,00 8,72 4,27 6,24 3,68 208 1,652 відхиляється Нейтрофіли 104 108 59,23 59,89 11,29 9,22 0,47 210 1,652

не

відхиляється

Лімфоцити 104 108 29,73 26,90 10,49 10,01 2,00 210 1,652 відхиляється

Моноцити

и⟈_

104 107 3,52 3,05 2,84 2,28 1,33 209 1,652

не

відхиляється

Згідноз критерієм Стьюдента гіпотеза />про рівність середніх значень таких факторів як вік, діагноз,характеристика пухлини, еритроцити, Ht, лейкоцити, нейтрофіли палочкоядерні, талімфоцити на рівні значущості 0,05 відхиляється.        

Цейрезультат можна трактувати так. Припущення про відсутність відмінностей міжвіком, діагнозом, характеристикою пухлини, еритроцитами, Ht, лейкоцитами,нейтрофілами палочкоядерними та лімфоцитами хворих компенсованого стану тасубкомпенсованого стану суперечить експериментальним даним. Іншими словами,експеримент дає підстави говорити про наявність відмінностей між віком,діагнозом, характеристикою пухлини, еритроцитами, Ht, лейкоцитами, нейтрофіламипалочкоядерними та лімфоцитами хворих у компенсованому та субкомпенсованомустанах.

2.Порівняємосередні значення факторів для cубкомпенсованого та декомпенсованого станівхворих за кишкової непрохідності

/> n m

/>

субкомп

/>

декомп

/>

субкомп

/>

декомп

/>

n+m-2

/>

Гіпотеза Вік 108 86 64,60 65,56 10,552 11,36 0,61 192 1,652

не

відхиляється

Діагноз 108 86 6,67 6,22 2,52 2,26 1,30 192 1,652

не

відхиляється

Характерис-

тика пухлини

108 86 3,60 3,56 0,54 0,52 0,41 192 1,652

не

відхиляється

Наявні

метастази

108 86 0,44 0,41 0,688 0,67 0,26 192 1,652

не

відхиляється

Віддалені

метастази

108 86 0,17 0,12 0,38 0,33 0,91 192 1,652

не

відхиляється

Гемоглобін 108 86 107,70 124,56 22,76 24,16 4,98 192 1,652 відхиляється Еритроцити 104 83 3,59 3,77 0,51 0,57 2,28 185 1,653 відхиляється ЦП 75 28 0,79 0,80 0,078 0,07 0,63 101 1,660

не

відхиляється

Ht 87 69 29,02 34,85 6,48 6,19 5,68 154 1,654 відхиляється Лейкоцити 104 85 7,59 9,28 2,89 3,38 3,6 187 1,653 відхиляється СОЭ 100 66 14,92 17,10 12,30 11,19 1,16 164 1,654

не

відхиляється

Базофіли 2 /> Еозінофіли 69 32 1,91 1,62 1,56 1,21 0,91 99 1,660

не

відхиляється

Міелоцити 1 /> Юні 1 5 />

Нейтрофіли

палочкоядерні

107 85 8,72 12,76 6,24 8,67 3,74 190 1,652 відхиляється

Нейтрофіли

сегментоядерні

108 85 59,89 62,95 9,22 10,49 2,14 191 1,652 відхиляється Лімфоцити 108 85 26,90 20,36 10,01 10,24 4,46 191 1,652 відхиляється Моноцити 107 85 3,05 2,98 2,28 1,91 0,21 190 1,652

не

відхиляється

Згідноз критерієм Стьюдента гіпотеза />про рівність середніх значень таких факторів як гемоглобін,еритроцити, Ht, лейкоцити, нейтрофіли палочкоядерні, нейтрофіли сегментоядерніта лімфоцити на рівні значущості 0,05 відхиляється.

Цейрезультат можна трактувати так. Припущення про відсутність відмінностей між гемоглобіном,еритроцитами, Ht, лейкоцитами, нейтрофілами палочкоядерними, нейтрофілами сегментоядернимита лімфоцитами хворих субкомпенсованого стану та декомпенсованого станусуперечить експериментальним даним. Іншими словами, експеримент дає підставиговорити про наявність відмінностей між гемоглобіном, еритроцитами, Ht,лейкоцитами, нейтрофілами палочкоядерними, нейтрофілами сегментоядерними талімфоцитами хворих у субкомпенсованому та декомпенсованому станах.

3. Порівняємосередні значення факторів для компенсованого та декомпенсованого станів хворихза кишкової непрохідності

n m

/>

комп

/>

декомп

/>

комп

/>

декомп

/>

n+m-2

/>

Гіпотеза Вік 104 86 62,06 65,57 9,74 11,36 2,29 188 1,653 відхиляється Діагноз 104 86 5,25 6,22 3,04 2,26 2,45 188 1,653 відхиляється

Характерис-

тика пухлини

104 86 3,31 3,57 0,68 0,52 2,92 188 1,653 відхиляється

Наявні

метастази

104 86 0,37 0,42 0,65 0,68 0,55 188 1,653

не

відхиляється

Віддалені

метастази

104 86 0,11 0,13 0,31 0,34 0,47 188 1,653

не

відхиляється

Гемоглобін 104 86 110,10 124,57 28,63 24,17 3,72 188 1,653 відхиляється Еритроцити 103 83 3,77 3,78 0,66 0,58 0,09 184 1,653

не

відхиляється

ЦП 75 28 0,82 0,81 0,09 0,07 0,45 101 1,660

не

відхиляється

Ht 74 69 31,49 34,86 8,55 6,20 2,68 141 1,656 відхиляється Лейкоцити 103 85 6,90 9,28 2,20 3,39 5,80 186 1,653 відхиляється СОЭ 95 66 16,68 17,11 15,45 11,20 0,19 159 1,654

не

відхиляється

Базофіли 2 /> Еозінофіли 75 32 2,07 1,63 1,44 1,21 1,52 105 1,659

не

відхиляється

Міелоцити 1 /> Юні 1 5 />

Нейтрофіли

палочкоядерні

103 85 6,00 12,76 4,27 8,68 6,96 186 1,653 відхиляється

Нейтрофіли

сегментоядерні

104 85 59,23 62,95 11,29 10,49 2,33 187 1,653 відхиляється Лімфоцити 104 85 29,73 20,36 10,49 10,25 6,17 187 1,653 відхиляється Моноцити 104 85 3,53 2,99 2,84 1,91 1,50 187 1,653

не

відхиляється

Згідноз критерієм Стьюдента гіпотеза />про рівність середніх значень таких факторів як вік, діагноз,характеристика пухлини, гемоглобін, Ht, лейкоцити, нейтрофіли палочкоядерні,нейтрофіли сегментоядерні та лімфоцити на рівні значущості 0,05 відхиляється.       

Цейрезультат можна трактувати так. Припущення про відсутність відмінностей між віком,діагнозом, характеристикою пухлини, Ht, лейкоцитами, нейтрофілами палочкоядерними,нейтрофілами сегментоядерними та лімфоцитами хворих компенсованого стану та декомпенсованогостану суперечить експериментальним даним. Іншими словами, експеримент даєпідстави говорити про наявність відмінностей між віком, діагнозом,характеристикою пухлини, Ht, лейкоцитами, нейтрофілами палочкоядерними,нейтрофілами сегментоядерними та лімфоцитами хворих у компенсованому та декомпенсованомустанах.


Розділ3. Перевірка гіпотези про незалежність параметрів загального аналізу крові длякомпенсованого, субкомпенсованого та декомпенсованого станів за кишковоїнепрохідності

Гіпотезапро незалежність факторів нейтрофіли палочкоядерні та нейтрофілисегментоядерні.

Висуваєтьсягіпотеза /> про незалежність нейтрофілів палочкоядерних та нейтрофілівсегментоядерних.

Таблицяспряженості ознак

Нейтрофіли

палочкоядерні

Нейтрофіли сегментоядерні Разом 16-60,53 60,53-86 1-6 54 78 132 6-46 79 87 166 Разом 133 165 298

Перевіримонеобхідну умову використання критерію /> незалежності:

/>

Нейтрофіли

палочкоядерні

Нейтрофіли сегментоядерні Разом 16-60,53 60,53-86 1-6 74,09 91,91 132 6-46 58,91 73,09 166 Разом 133 165 298

Отже,необхідна умова використання критерію /> незалежності виконується. Обчислимо відхилення:


/>

/>

Затаблицями математичної статистики знаходимо: />.

Оскільки1,328<3,84, то гіпотеза про незалежність нейтрофілів палочкоядерних інейтрофілів сегментоядерних не відхиляється.

/>

Гіпотезапро незалежність факторів Ht і нейтрофіли палочкоядерні.

Висуваєтьсягіпотеза /> про незалежність нейтрофілів палочкоядерних та Ht.


Таблицяспряженості ознак

Ht

Нейтрофіли

палочкоядерні

Разом 1-6 6-46 18-31 59 62 121 31-50 42 66 108 Разом 101 128 229

Перевіримонеобхідну умову використання критерію /> незалежності:

/>

Ht

Нейтрофіли

палочкоядерні

Разом 1-6 6-46 18-31 53,36 67,63 121 31-50 47,63 60,36 108 Разом 101 128 229

Отже,необхідна умова використання критерію /> незалежності виконується. Обчислимо відхилення:

/>

/>

Затаблицями математичної статистики знаходимо: />.

Оскільки2,255<3,84, то гіпотеза про незалежність нейтрофілів палочкоядерних і Ht невідхиляється.


/>

Гіпотезапро незалежність факторів Ht і нейтрофіли сегментоядерні.

Висуваєтьсягіпотеза /> про незалежність нейтрофілів сегментоядерних та Ht.

Таблицяспряженості ознак

Ht

Нейтрофіли

сегментоядерні

Разом 16-60,53 60,53-86 18-31 59 62 121 31-50 46 62 108 Разом 105 124 229

Перевіримонеобхідну умову використання критерію /> незалежності:

/>


Ht

Нейтрофіли

сегментоядерні

Разом 16-60,53 60,53-86 18-31 55,48 65,52 121 31-50 49,52 58,48 108 Разом 105 124 229

Отже,необхідна умова використання критерію /> незалежності виконується. Обчислимо відхилення:

/>

/>

Затаблицями математичної статистики знаходимо: />.

Оскільки0,874<3,84, то гіпотеза про незалежність нейтрофілів сегментоядерних і Ht невідхиляється.


/>

Гіпотезапро незалежність факторів лейкоцити і Ht.

Висуваєтьсягіпотеза /> про незалежність лейкоцитів та Ht.

Таблицяспряженості ознак

Лейкоцити Ht Разом 18-31 31-50 2,8 — 8 77 61 138 8 — 19,2 43 43 86 Разом 120 104 224

Перевіримонеобхідну умову використання критерію /> незалежності:

/>


Лейкоцити Ht Разом 18-31 31-50 2,8 — 8 73,93 64,07 138 8 — 19,2 46,07 39,93 86 Разом 120 104 224

Отже,необхідна умова використання критерію /> незалежності виконується. Обчислимо відхилення:

/>.

Оскільки 0,716</>, то гіпотеза про незалежність Ht і лейкоцитів невідхиляється.

/>

Гіпотезапро незалежність факторів лейкоцити і нейтрофіли палочкоядерні.

Висуваєтьсягіпотеза /> про незалежність нейтрофілів палочкоядерн та лейкоцитів.

Таблицяспряженості ознак

Лейкоцити Нейтрофіли палочкоядерні Разом 1-6 6-46 2,8-4,5 15 9 24 4,5-19,2 114 151 265 Разом 129 160 289

Перевіримонеобхідну умову використання критерію /> незалежності:

/>

Лейкоцити Нейтрофіли палочкоядерні Разом 1-6 6-46 2,8-4,5 10,71 13,29 24 4,5-19,2 118,29 146,71 265 Разом 129 160 289

Отже,необхідна умова використання критерію /> незалежності виконується. Обчислимо відхилення:

/>

Оскільки3,379</>, то гіпотеза пронезалежність лейкоцитів і нейтрофілів палочкоядерних не відхиляється.


/>

Гіпотезапро незалежність факторів лейкоцити і нейтрофіли сегментоядерні.

Висуваєтьсягіпотеза /> про незалежність лейкоцитів та нейтрофілів сегментоядерних.

Таблицяспряженості ознак

Лейкоцити Нейтрофіли сегментоядерні Разом 16-60,53 60,53-86 2,8 — 7 74 73 147 7 — 19,2 57 87 144 Разом 131 160 291

Перевіримонеобхідну умову використання критерію /> незалежності:

/>

Лейкоцити Нейтрофіли сегментоядерні Разом 16-60,53 60,53-86 2,8 — 7 66,18 80,82 147 7 — 19,2 64,82 79,18 144 Разом 131 160 291

Отже,необхідна умова використання критерію /> незалежності виконується. Обчислимо відхилення:

/>

Оскільки3,4</>, то гіпотеза пронезалежність лейкоцитів і нейтрофілів сегментоядерних не відхиляється.

/>

Гіпотезапро незалежність факторів еритроцити і нейтрофіли сегментоядерні.

Висуваєтьсягіпотеза /> про незалежність еритроцитів та нейтрофілів сегментоядерних.


Таблицяспряженості ознак

Еритроцити Нейтрофіли сегментоядерні Разом 16-60,53 60,53-86 1,3-3,7 72 89 161 3,7-5,85 59 70 129 Разом 131 159 290

Перевіримонеобхідну умову використання критерію /> незалежності:

/>

Еритроцити Нейтрофіли сегментоядерні Разом 16-60,53 60,53-86 1,3-3,7 72,73 88,27 161 3,7-5,85 58,27 70,73 129 Разом 131 159 290

Отже,необхідна умова використання критерію /> незалежності виконується. Обчислимо відхилення:

/>

Оскільки0,029</>3,84, то гіпотезапро незалежність еритроцитів і нейтрофілів сегментоядерних не відхиляється.


/>

Гіпотезапро незалежність факторів еритроцити і нейтрофіли палочкоядерні.

Висуваєтьсягіпотеза /> про незалежність еритроцитів та нейтрофілів палочкоядерних.

Таблицяспряженості ознак

Еритроцити Нейтрофіли палочкоядерні Разом 1-6 6-46 1,3-3,7 71 90 161 3,7-5,85 57 69 126 Разом 128 159 287

Перевіримонеобхідну умову використання критерію /> незалежності:

/>


Лейкоцити Нейтрофіли палочкоядерні Разом 1-6 6-46 1,3-3,7 71,80 89,20 161 3,7-5,85 59,20 69,80 126 Разом 128 159 287

Отже,необхідна умова використання критерію /> незалежності виконується. Обчислимо відхилення:

/>.

Оскільки0,037</>, то гіпотеза пронезалежність еритроцитів і нейтрофілів палочкоядерних не відхиляється.

/>

Гіпотезапро незалежність факторів еритроцити і Ht.

Висуваєтьсягіпотеза /> про незалежність еритроцитів та Ht.


Таблицяспряженості ознак

Еритроцити Ht Разом 18-27 27-50 1,3-3,6 31 68 99 3,6-5,85 30 99 129 Разом 61 167 228

Перевіримонеобхідну умову використання критерію /> незалежності:

/>

Лейкоцити Ht Разом 18-27 27-50 1,3-3,6 26,49 72,51 99 3,6-5,85 34,51 94,49 129 Разом 61 167 228

Отже,необхідна умова використання критерію /> незалежності виконується. Обчислимо відхилення:

/>

Затаблицями математичної статистики знаходимо: Оскільки 1,855</>, то гіпотеза про незалежність еритроцитів і Ht невідхиляється.


/>

Гіпотезапро незалежність факторів еритроцити і лейкоцити.

Висуваєтьсягіпотеза /> про незалежність еритроцитів та лейкоцитів.

Таблицяспряженості ознак

Еритроцити Лейкоцити Разом 2,8-8 8-19,2 1,3-3,7 101 58 159 3,7-5,85 77 49 126 Разом 178 107 285

Перевіримонеобхідну умову використання критерію /> незалежності:

/>

Еритроцити Лейкоцити Разом 2,8-8 8-19,2 1,3-3,7 99,30 59,70 159 3,7-5,85 78,70 47,30 126 Разом 178 107 285

Отже,необхідна умова використання критерію /> незалежності виконується. Обчислимо відхилення:

/>

Оскільки0,174</>, то гіпотеза пронезалежність еритроцитів і лейкоцитів не відхиляється.

/>

Гіпотезапро незалежність факторів гемоглобін і лімфоцити.

Висуваєтьсягіпотеза /> про незалежність гемоглобін та лімфоцити.

Таблицяспряженості ознак

Гемоглобін Лімфоцити Разом 3-26 26-64 50-113 72 67 139 113-178 81 78 159 Разом 153 145 298

Перевіримонеобхідну умову використання критерію /> незалежності:

/>

Гемоглобін Лімфоцити Разом 3-26 26-64 50-113 71,37 67,63 139 113-178 81,63 77,37 159 Разом 153 145 298

Отже,необхідна умова використання критерію /> незалежності виконується. Обчислимо відхилення:

/>

Оскільки0,022</>3,84, то гіпотезапро незалежність гемоглобіна і лімфоцитів не відхиляється.


/>

Гіпотезапро незалежність факторів гемоглобін і нейтрофіли палочкоядерні.

Висуваєтьсягіпотеза /> про незалежність гемоглобін та нейтрофіли палочкоядерні.

Таблицяспряженості ознак

Гемоглобін Нейтрофіли палочкоядерні Разом 1-5 5-46 50-113 50 89 139 113-178 50 106 156 Разом 100 195 295

Перевіримонеобхідну умову використання критерію /> незалежності:

/>


Гемоглобін Нейтрофіли палочкоядерні Разом 1-5 5-46 50-113 47,12 91,88 139 113-178 52,88 103,12 156 Разом 100 195 295

Отже,необхідна умова використання критерію /> незалежності виконується. Обчислимо відхилення:

/>

Оскільки0,504</>, то гіпотеза про незалежність гемоглобіна і нейтрофілівпалочкоядерних не відхиляється.

/>

Гіпотезапро незалежність факторів гемоглобін і нейтрофіли сегментоядерні.

Висуваєтьсягіпотеза /> про незалежність гемоглобіна та нейтрофіли сегментоядерні.

Таблицяспряженості ознак

Гемоглобін Нейтрофіли сегментоядерні Разом 16-60,53 60,53-86 50-113 60 79 139 113-178 73 85 158 Разом 133 164 297

Перевіримонеобхідну умову використання критерію /> незалежності:

/>

Гемоглобін Нейтрофіли сегментоядерні Разом 16-60,53 60,53-86 50-113 62,25 76,75 139 113-178 70,75 87,25 158 Разом 133 164 297

Отже,необхідна умова використання критерію /> незалежності виконується. Обчислимо відхилення:

/>

Оскільки0,275</>, то гіпотеза пронезалежність гемоглобіна і нейтрофілів сегментоядерних не відхиляється.


/>

Гіпотезапро незалежність факторів гемоглобін і лейкоцити.

Висуваєтьсягіпотеза /> про незалежність гемоглобіна та лейкоцитів.

Таблицяспряженості ознак

Гемоглобін Лейкоцити Разом 2,8-7 7-19,2 50-113 76 60 136 113-178 71 85 156 Разом 147 145 292

Перевіримонеобхідну умову використання критерію /> незалежності:

/>


Гемоглобін Лейкоцити Разом 2,8-7 7-19,2 50-113 68,47 67,53 136 113-178 78,53 77,47 156 Разом 147 145 292

Отже,необхідна умова використання критерію /> незалежності виконується. Обчислимо відхилення:

/>

Затаблицями математичної статистики знаходимо: />.

Оскільки3,125<3,84, то гіпотеза про незалежність гемоглобіна і лейкоцитів невідхиляється.

/>

Гіпотезапро незалежність факторів лімфоцити і еритроцити.

Висуваєтьсягіпотеза /> про незалежність лімфоцитів та еритроцитів.

Таблицяспряженості ознак

Лімфоцити Еритроцити Разом 1,3-3,7 3,7-5,85 3-26 88 60 148 26-64 73 68 141 Разом 161 128 289

Перевіримонеобхідну умову використання критерію /> незалежності:

/>

Лімфоцити Еритроцити Разом 1,3-3,7 3,7-5,85 3-26 82,45 65,55 148 26-64 78,55 62,45 141 Разом 161 128 289

Отже,необхідна умова використання критерію /> незалежності виконується. Обчислимо відхилення:

/>

Затаблицями математичної статистики знаходимо: />.

Оскільки1,728<3,84, то гіпотеза про незалежність лімфоцитів і еритроцитів невідхиляється.


/>

Гіпотезапро незалежність факторів лімфоцити і Ht.

Висуваєтьсягіпотеза /> про незалежність лімфоцитів та Ht.

Таблицяспряженості ознак

Лімфоцити Ht Разом 18-31 31-50 3-26 56 63 119 26-64 65 45 110 Разом 121 108 229

Перевіримонеобхідну умову використання критерію /> незалежності:

/>

Лімфоцити Ht

Разом

18-31

18-31 31-50 3-26 62,88 56,12 56 26-64 58,12 51,88 65 Разом 121 108 121

Отже,необхідна умова використання критерію /> незалежності виконується. Обчислимо відхилення:

/>

Затаблицями математичної статистики знаходимо: />.

Оскільки3,321<3,84, то гіпотеза про незалежність лімфоцитів і Ht не відхиляється.

/>

Гіпотезапро незалежність факторів гемоглобін і еритроцити.

Оскількиеритроцити насичені гемоглобіном, то фактори гемоглобін та

еритроцитизалежні. Між гемоглобіном і еритроцитами існує залежність, яка описуєтьсялінійною регресією


/>.

Модельвиявилася адекватною, регресія значуща.

/>

/>


Гіпотезапро незалежність факторів гемоглобін і Ht.

Між гемоглобіномі Ht існує залежність, яка описується лінійною регресією

/>.

Модельвиявилася адекватною, регресія значуща.

/>

Таблиця3

Фактори Гемоглобін Еритроцити Лейкоцити

Нейтрофіли

палочкоядерні

Нейтрофіли

сегментоядерні

Лімфоцити Гемоглобін ––––– відхиляється

не

відхиляється

не

відхиляється

не

відхиляється

не

відхиляється

Еритроцити відхиляється –––––

не

відхиляється

не

відхиляється

не

відхиляється

не

відхиляється

Ht відхиляється

не

відхиляється

не

відхиляється

не

відхиляється

не

відхиляється

не

відхиляється

Лейкоцити

не

відхиляється

не

відхиляється

–––––

не

відхиляється

не

відхиляється

відхиляється

Нейтрофіли

палочкоядерні

не

відхиляється

не

відхиляється

не

відхиляється

–––––

не

відхиляється

відхиляється

Нейтрофіли

сегментоядерні

не

відхиляється

не

відхиляється

не

відхиляється

не

відхиляється

––––– відхиляється Лімфоцити

не

відхиляється

не

відхиляється

відхиляється відхиляється відхиляється –––––

Перевіркагіпотези про незалежність параметрів загального аналізу крові


Висновки

Товстакишка є одним з найбільш розповсюджених місць локалізації злоякісного процесу.Незважаючи на можливості сучасних діагностичних методів, кількість ускладненихформ раку товстої кишки залишається високою. У структурі ускладненого ракутовстої кишки провідне місце займає товстокишкова непрохідність.

Розрізняютьтри ступіні товстокишкові непрохідності.

Компенсованаступінь – це рання ступінь непрохідності, характеризується посиленоюперистальтикою кишечника, при цьому вміст травного каналу намагається подолатиперешкоду, що виникла – пухлину. Групу хворих з компенсованою ступенню непрохідністюбудемо позначати через А.

Субкомпенсованаступінь характеризується частковим порушенням проходження вмісту травногоканалу, зумовленим пухлиною. Групу хворих з субкомпенсованою ступеннюнепрохідності будемо позначати через В.

Декомпенсованаступінь характеризується повним порушенням проходження вмісту травного каналувнаслідок пухлини. Групу хворих з декомпенсованою ступенню непрохідності будемопозначати через С.

Вроботі розглядаються дані 289 хворих, кожний з яких належить одній з груп: 102– у групі А, 103 – у групі B, 84 – у групі C.

Припервинній обробці даних було розглянуто 14 параметрів загального аналізу крові,що могли б диференціювати (могли б допомогти відрізнити) компенсований,субкомпенсований та декомпенсований стани 298 хворих з кишковою непрохідністю.

Цегемоглобін, еритроцити, ЦП, Ht, лейкоцити, СОЕ, базофіли, еозінофіли,міелоцити, юні, нейтрофіли палочкоядерні, нейтрофіли сегментоядерні, лімфоцитита моноцити.

Крімвищезазначених параметрів розглядалися також такі параметри як

вік,діагноз, характеристика пухлини, наявні метастази, віддалені метастази.

Фактори,що можуть суттєво впливати на диференціацію хворих групи А та групи В, групи Вта групи С, групи А та групи С, а, отже, і на прийняття рішення щодоневідкладної операції були запропоновані такі: вік хворого (/>) та параметри загального аналізу крові, асаме гемоглобін (/>),еритроцити (/>), кольоровийпоказник (/>), гематокрит (/>), лейкоцити (/>), швидкість осідання еритроцитів (/>), еозінофіли (/>), нейтрофіли палочкоядерні (/>), нейтрофіли сегментоядерні (/>), лімфоцити (/>) та моноцити (/>).

Зних незалежними факторами виявилися наступні: вік хворого (/>), еритроцити (/>), кольоровий показник (/>), гематокрит (/>), лейкоцити (/>), швидкість осідання еритроцитів (/>), еозінофіли (/>), нейтрофіли палочкоядерні (/>), нейтрофіли сегментоядерні (/>), моноцити (/>). Гіпотези про незалежність факторівперевірялися за допомогою критерія /> незалежності ознак.

Незалежніфактори загального аналізу крові хворих та вік нормально розподілені. Гіпотезипро нормальний розподіл факторів перевірено за допомогою критерія /> (гіпотетичний розподіл залежитьвід невідомих параметрів).

Дляхворих груп А та С була виявлена суттєва відмінність таких факторів: вік,гематокрит, лейкоцити, нейтрофіли палочкоядерні та сегментоядерні.

Дляхворих груп А та В була виявлена суттєва відмінність таких факторів: вік,еритроцити, гематокрит, лейкоцити, нейтрофіли палочкоядерні.

Дляхворих груп В та С була виявлена суттєва відмінність таких факторів: еритроцити,гематокрит, лейкоцити, нейтрофіли палочкоядерні та сегментоядерні.

Гіпотезипро рівність середніх значень перевірялися за допомогою критерія Стьюдента.

Задопомогою критерію Стьюдента була виявлена суттєва відмінність 8 параметрів загальногоаналізу крові для компенсованого й субкомпенсованого станів, а саме вік,діагноз, характеристика пухлини, еритроцити, Ht, лейкоцити, нейтрофілипалочкоядерні та лімфоцити. Згідно з критерієм Стьюдента гіпотеза />про рівність середніх значень на рівні значущості 0,05 відхиляється.      

Задопомогою критерію Стьюдента була виявлена суттєва відмінність 7 параметрів загальногоаналізу крові для субкомпенсованого й декомпенсованого станів, а саме гемоглобін,еритроцити, Ht, лейкоцити, нейтрофіли палочкоядерні, нейтрофіли сегментоядерніта лімфоцити. Згідно з критерієм Стьюдента гіпотеза />про рівність середніх значень на рівні значущості 0,05 відхиляється.      

Задопомогою критерію Стьюдента була виявлена суттєва відмінність 8 параметрівзагального аналізу крові для компенсованого й декомпенсованого станів, а самевік, діагноз, характеристика пухлини, гемоглобін, Ht, лейкоцити, нейтрофілипалочкоядерні, нейтрофіли сегментоядерні та лімфоцити. Згідно з критеріємСтьюдента гіпотеза />про рівність середніх значень на рівні значущості 0,05 відхиляється.      

Задопомогою критерія /> перевіреногіпотезу про нормальний розподіл параметрів загального аналізу крові длякомпенсованого, субкомпенсованого та декомпенсованого станів. За розподілгемоглобіна, еритроцитів, Ht, лейкоцитів, нейтрофілів палочкоядерних,нейтрофілів сегментоядерних та лімфоцитів ми можемо розглядати нормальнийрозподіл.

Такожвстановлено незалежність параметрів загального аналізу крові (див. табл. А.4Додатку А).


Списоквикористаних джерел

1.               Тутубалин В.Н. Теориявероятностей и случайных процессов: Учеб. пособие. – М.: Изд-во МГУ, 1992. – 400с.

2.               Прикладная статистика:Классификация и снижение размерности: Справ. изд./Айвазян С.А., Бухштабер В.М.,Енюков И.С., Мешалкин Л.Д.: Под ред. С.А. Айвазяна. – М.: Финансы и статистика,1989. – 607 с.

3.               Ивченко Г.И., Медведев Ю.И.Математическая статистика: Учеб. пособие для втузов. – М.: Высш.шк., 1984. – 248с.

4.               Юнкеров В.И., Григорьев С.Г.Математико-статистическая обработка данных медицинских исследований. – СПб.: ВмедА,2002. – 266 с.

5.               Турчин В.Н. Теориявероятностей и математическая статистика. Учебник. Д.: Изд-во Днепропетр. нац.ун-та, 2008. – 656 с.


ДодатокА

Визначеннямаркерів компенсованих, субкомпенсованих та декомпенсованих станів за кишковоїнепрохідності

Гемоглобін,еритроцити, кольоровий показник (ступінь насиченості еритроцитів гемоглобіном),Ht, лейкоцити, СОЕ, базофіли, еозинофіли, мієлоцити, юні, нейтрофілипалочкоядерні, нейтрофіли сегментоядерні, лімфоцити, моноцити

Вік

Діагноз     1 — рак сліпої кишки

2 — рак висхідної ободової кишки,

3 — рак печінкового вигину ободової кишки,

4 — рак поперечної ободової кишки,

5 — рак селезінкового вигину ободової кишки,

6 — рак низхідної ободової кишки,

7 — раксигмовидної кишки,

8 — ураження ободової кишки, яке виходить за межі

вищезазначенихлокалізацій,

9 — рак ободової кишки, неуточнений,

10 — рак ректосигми

Характеристикапухлини

1 — пухлина інфільтрує підслизову оболонку

2 — пухлина інфільтрує м’язову оболонку

3 — пухлина інфільтрує підсерозну основу або тканину, яка прилягає донеперитонізованих ділянок ободової кишки

4 — пухлина поширюється на інші органи або структури і (або)проростає вісцеральнуочеревину

5 — недостатньо даних

6 — первинна пухлина не визначається

Наявніметастази         1 — метастази в 1-3 периколічних ЛВ

2 — метастази в 4 і більше ЛВ

3 — метастази в ЛВ вздовж судинних стовбурів

4 — недостатньоданих для оцінки ЛВ

5 — немає ознак враження ЛВ

Віддаленіметастази     0 — немає віддалених метастазів

1 — наявні віддалені метастази

2 — недостатньо даних

ТаблицяА.1

Перевіркигіпотези />про рівність середніх значень факторів для компенсованого та субкомпенсованогостанів за кишкової непрохідності

Фактор n m

/>

комп

/>

субкомп

/>

комп

/>

субкомп

/>

n+m-2

/>

Гіпотеза Вік 104 108 62,05 64,60 9,73 10,55 1,82 210 1,652 відхиляється Діагноз 104 108 5,25 6,67 3,03 2,52 3,72 210 1,652 відхиляється

Характерис-

тика пухлини

104 108 3,30 3,60 0,68 0,54 3,46 210 1,652 відхиляється

Наявні

метастази

104 108 0,36 0,44 0,65 0,68 0,85 210 1,652

не

відхиляється

Віддалені

метастази

104 108 0,10 0,17 0,30 0,38 1,46 210 1,652

не

відхиляється

Гемоглобін 104 108 110,09 107,70 28,63 22,76 0,67 210 1,652

не

відхиляється

Еритроцити 103 104 3,77 3,59 0,66 0,51 2,11 205 1,652 відхиляється ЦП 75 75 0,81 0,79 0,09 0,07 1,38 148 1,655

не

відхиляється

Ht 74 87 31,49 29,02 8,54 6,48 2,08 159 1,654 відхиляється Лейкоцити 103 104 6,90 7,59 2,20 2,89 1,93 205 1,652 відхиляється СОЭ 95 100 16,68 14,92 15,44 12,30 0,88 193 1,652

не

відхиляється

Базофіли 2 2 Еозінофіли 75 69 2,06 1,91 1,43 1,56 0,61 142 1,655

не

відхиляється

Міелоцити

Юні ер

Нейтрофіли

 палочк

1 1

Нейтрофіли

палочк

ядерні

103 107 6,00 8,72 4,27 6,24 3,68 208 1,652 відхиляється

Нейтрофіли

сегмент

ядерні

104 108 59,23 59,89 11,29 9,22 0,47 210 1,652

не

відхиляється

Лімфоцити 104 108 29,73 26,90 10,49 10,01 2,00 210 1,652 відхиляється

Моноцити

и⟈_

104 107 3,52 3,05 2,84 2,28 1,33 209 1,652

не

відхиляється

ТаблицяА.2

Перевіркигіпотези />про рівність середніх значень факторів для субкомпенсованого тадекомпенсованого станів за кишкової непрохідності

/> n m

/>

субкомп

/>

декомп

/>

субкомп

/>

декомп

/>

n+m-2

/>

Гіпотеза Вік 108 86 64,60 65,56 10,552 11,36 0,61 192 1,652

не

відхиляється

Діагноз 108 86 6,67 6,22 2,52 2,26 1,30 192 1,652

не

відхиляється

Характерис-

тика пухлини

108 86 3,60 3,56 0,54 0,52 0,41 192 1,652

не

відхиляється

Наявні

метастази

108 86 0,44 0,41 0,688 0,67 0,26 192 1,652

не

відхиляється

Віддалені

метастази

108 86 0,17 0,12 0,38 0,33 0,91 192 1,652

не

відхиляється

Гемоглобін 108 86 107,70 124,56 22,76 24,16 4,98 192 1,652 відхиляється Еритроцити 104 83 3,59 3,77 0,51 0,57 2,28 185 1,653 відхиляється ЦП 75 28 0,79 0,80 0,078 0,07 0,63 101 1,660

не

відхиляється

Ht 87 69 29,02 34,85 6,48 6,19 5,68 154 1,654 відхиляється Лейкоцити 104 85 7,59 9,28 2,89 3,38 3,6 187 1,653 відхиляється СОЭ 100 66 14,92 17,10 12,30 11,19 1,16 164 1,654

не

відхиляється

Базофіли 2 /> Еозінофіли 69 32 1,91 1,62 1,56 1,21 0,91 99 1,660

не

відхиляється

Міелоцити 1 /> Юні 1 5 />

Нейтрофіли

палочко

ядерні

107 85 8,72 12,76 6,24 8,67 3,74 190 1,652 відхиляється

Нейтрофіли

сегменто

ядерні

108 85 59,89 62,95 9,22 10,49 2,14 191 1,652 відхиляється Лімфоцити 108 85 26,90 20,36 10,01 10,24 4,46 191 1,652 відхиляється Моноцити 107 85 3,05 2,98 2,28 1,91 0,21 190 1,652

не

відхиляється

ТаблицяА.3

Перевіркигіпотези />про рівність середніх значень факторів для компенсованого тадекомпенсованого станів за кишкової непрохідності

n m

/>

комп

/>

декомп

/>

комп

/>

декомп

/>

n+m-2

/>

Гіпотеза Вік 104 86 62,06 65,57 9,74 11,36 2,29 188 1,653 відхиляється Діагноз 104 86 5,25 6,22 3,04 2,26 2,45 188 1,653 відхиляється

Характерис-

тика пухлини

104 86 3,31 3,57 0,68 0,52 2,92 188 1,653 відхиляється

Наявні

метастази

104 86 0,37 0,42 0,65 0,68 0,55 188 1,653

не

відхиляється

Віддалені

метастази

104 86 0,11 0,13 0,31 0,34 0,47 188 1,653

не

відхиляється

Гемоглобін 104 86 110,10 124,57 28,63 24,17 3,72 188 1,653 відхиляється Еритроцити 103 83 3,77 3,78 0,66 0,58 0,09 184 1,653

не

відхиляється

ЦП 75 28 0,82 0,81 0,09 0,07 0,45 101 1,660

не

відхиляється

Ht 74 69 31,49 34,86 8,55 6,20 2,68 141 1,656 відхиляється Лейкоцити 103 85 6,90 9,28 2,20 3,39 5,80 186 1,653 відхиляється СОЭ 95 66 16,68 17,11 15,45 11,20 0,19 159 1,654

не

відхиляється

Базофіли 2 /> Еозінофіли 75 32 2,07 1,63 1,44 1,21 1,52 105 1,659

не

відхиляється

Міелоцити 1 /> Юні 1 5 />

Нейтрофіли

палочкоядерні

103 85 6,00 12,76 4,27 8,68 6,96 186 1,653 відхиляється

Нейтрофіли

сегментоядерні

104 85 59,23 62,95 11,29 10,49 2,33 187 1,653 відхиляється Лімфоцити 104 85 29,73 20,36 10,49 10,25 6,17 187 1,653 відхиляється Моноцити 104 85 3,53 2,99 2,84 1,91 1,50 187 1,653

не

відхиляється

еще рефераты
Еще работы по математике