Реферат: Особливості вивчення кон'юнктури міжнародного ринку готельних і ресторанних послуг

Тема 3

Роль і місце моніторингукон’юнктури світового ринку готельних і ресторанних послуг у системі ринковихвідносин (2год.)

 


Особливостівивчення кон’юнктури міжнародного ринку

готельних іресторанних послуг

кон'юнктура ринок готельний ресторанний

Кон’юнктураринку – ситуація, що склалася на ринку, збігобставин чи стан речей на ринку, здатних впливати на господарську діяльністьконкретного підприємства і розвиток економіки в цілому.

Вивченнякон’юнктури країни чи окремого товарного ринку необхідне для того, щобправильно оцінити її поточний стан, передбачити можливі зміни і розробитивідповідну стратегію розвитку.

Особливостямививчення кон’юнктури міжнародного ринку готельних і ресторанних послуг євизначення характеру і ступеня його збалансованості, насамперед співвідношенняпопиту і пропозиції, які виявляють себе в прагненні до рівноваги. Проте цейпроцес має стохастичний характер і відбувається під постійним впливом комплексусуперечливих чинників, які обумовлюють постійні коливання і відхилення відосновної тенденції розвитку ринку.

Характерніриси кон’юнктури ринку:

–  динамічність;

–  пропорційність;

–  варіабельність;

–  циклічність.

Виходячиз цього, концептуальними завданнями дослідження кон’юнктури ринку є:

1)  аналіздинамічних закономірностей, тенденцій;

2)  визначенняступеня пропорційності розвитку ринку;

3)  оцінкастійкості ринку на теперішній час і в перспективі;

4)  аналізперіодичності розвитку ринку, виділення циклів.

Прививченні кон’юнктури конкретного ринку необхідно враховувати загальноекономічнуситуацію, яка може знаходитись в різній стадії циклу розвитку економіки –кризи, депресії, пожвавлення, підйому. Також ситуація на конкретному ринкутоварів і послуг може в значній мірі залежати від положення на інших ринках:наприклад, інвестицій, нерухомості, цінних паперів та інше. Кон’юнктура ринкуформується і розвивається під впливом ряду чинників, які можна поділити на двігрупи: постійні і непостійні. До постійних відносяться науково-технічнийпрогрес, рівень монополізації, державне і між державне регулювання, станінформаційних систем, валютна і кредитно-грошова ситуація. Непостійні чинникивключають політичні та соціальні конфлікти, сезонність, стихійні лиха, крупніаварії та ін. Специфікою функціонування індустрії надання ресторанних іготельних послуг є нерівномірність завантаження закладів, яка коливається ізалежить від загальноекономічної ситуації регіону, сезонності туристичногопопиту, свят та інше.

Точністьі правильність прогнозу при аналізі кон’юнктури ринку залежить від виявленняпровідних факторів, які визначають кон’юнктуру. Дослідження кон’юнктури ринкускладається із декількох етапів:

1)аналіз кон’юнктури;

2)  прогнозкон’юнктури;

3)  оцінкаефективності дослідження кон’юнктури.

Дляаналізу кон’юнктури ринку готельних і ресторанних послуг із сукупності факторіввиділяють складові елементи, статистичні показники, які впливають на коливаннякон’юнктури, як наслідок будуються динамічні ряди впливу факторів, визначаєтьсярезультат їх комплексного впливу та місце і роль кожного з них у формуваннікон’юнктури ринку.

Прогнозуваннякон’юнктури індустрії готельних і ресторанних послуг – це науково обґрунтованийпрогноз ринку попиту і пропозиції, вивчення ймовірного обсягу надання послуг наоснові вивчення діючих на ринку тенденцій і закономірностей.

Оцінкаефективності дослідження кон’юнктури ринку готельних і ресторанних послугприпускає аналіз своєчасності виконання маркетингових заходів, аналіз рівня ціні портфель послуг (ресторанних, готельних), які характерні для досліджуваногоперіоду.

Кон’юнктуруринку характеризують наступні основні показники:

–масштаб ринку (його ємкість, обсяг послуг, які надаються, чисельністьпідприємств готельно-ресторанного господарства різних типів, що виступають наринку);

–ступінь збалансованості ринку (співвідношення попиту і пропозиції);

–рівень цін;

–динаміка ринку (зміна основних параметрів ринку надання готельних і рестораннихпослуг, його швидкість та інтенсивність, основні тенденції);

–ступінь ділової активності;

–сила і розмах конкурентної боротьби (чисельність конкурентів та їх активність);

–ступінь держаного регулювання даного ринку;

–бар’єри для входу на ринок.

Дослідженняринку готельних і ресторанних послуг передбачає виявлення умов та факторів, щоза певного періоду найсуттєвіше впливають на формування попиту і пропозиції.Залежно від масштабу ринку, кон’юнктуру якого аналізують, склад показників, якіхарактеризують умови розвитку ринку, змінюються. При відмінності показників, щохарактеризують зовнішні умови (політичні, соціальні, психологічні, кліматичніта інші), кон’юнктура ринку готельних і ресторанних послуг визначаєтьсявзаємодією трьох її зовнішніх складових – попитом, пропозицією і ціною. Аналізкон’юнктури міжнародного ринку готельних і ресторанних послуг та її прогнозвключає вивчення макроекономічних показників, які впливають на формуванняпопиту, пропозиції і відповідно ціни.

Основніметодичні вимоги до кон’юнктурних досліджень:

1)врахування взаємозв’язку явищ економічного життя суспільства;

2)неможливість перенесення тенденцій загальної кон’юнктури на конкретний ринок(готельно-ресторанних послуг), навіть при наявності деякої суміжності;

3)забезпечення постійного моніторингу ринку внаслідок відсутності стабільності наринку готельних і ресторанних послуг.

Класифікаціяринків:

1.Залежно від співвідношення попиту на певний вид послуг розрізняють:

а)ринок продавця, коли попит значно перевищує пропозицію;

б)ринок покупця, який виникає при перевищування пропозиції над попитом.

2.З точки зору просторових характеристик (територіального охоплення) виділяютьринки:

–місцевий (локальний);

–регіональний (у середині країни);

–національний;

–регіональний за групою країн (Західна Європа, країни СНД, Балтії, Північної,Америки, Латинської Америки);

–світовий ринок.

Проблематериторіального охоплення ринку вирішується підприємством залежно від йогофінансового стану і особливостей продукту, що пропонується. Великого значеннянабуває наявність інфраструктури. В ресорному бізнесі прийнято географічнодиференціювати ринки і називати їх торговими територіями чи районамиобслуговування. Фізично розміри ринку конкретного ресторану можна визначити,якщо описати окружність певним радіусом, центром якого слугує даний ресторан.Залежно від типу ресторану і характеристик регіону торгові територіїзмінюються.

3.Залежно від кон’юнктурної оцінки розрізнять наступні ринки:

–що розвивається;

–що скорочується;

–стабільний;

–нестабільний;

–стогнучий.

4.З точки зору особливостей і вмісту маркетингової діяльності виділяють наступніринки:

–цільовий, на якому підприємство реалізує або збирається реалізувати свої цілі;

–безплідний, тобто той, що не має перспектив для реалізації певних послуг;

–основний, де реалізується основна частина послуг;

–додатковий, на якому забезпечується реалізація певного об’єму послуг;

–зростаючий, тобто той, що має реальні можливості для росту об’єму послуг;

– міжшаровий, наякому комерційні операції нестабільні, але є перспективним перетворення його вактивний ринок при певних умовах.

еще рефераты
Еще работы по маркетингу