Реферат: Ідентифікація водо-дисперсійних фарб

Міністерство освіти,науки, молоді та спорту України

Київський національнийторговельно-економічний університет

Кафедра товарознавствата експертизи продовольчих товарів

Індивідуальне завдання

з дисципліни:«Фальсифікація непродовольчих товарів»

на тему: «Ідентифікаціяводо-дисперсійних фарб»

/>

Київ 2011


Ідентифікація - процедура, внаслідок якоївстановлюється відповідність продукції вимогам, які пред’являються до неї (доданого виду чи типу) в нормативних чи інформаційних документах.

Залежно від призначеннярозрізняють такі види ідентифікації — асортиментна, якісна і партійна.

Асортиментна ідентифікація — встановлення відповідності найменування товару його асортиментнійхарактеристиці, яка обумовлює пред’явлені до нього вимоги. Цей видідентифікації застосовується для підтвердження відповідності товару при усіхвидах оцінної діяльності, але особливе значення вона має при товарознавчійекспертизі та сертифікації товарів. Виявлення невідповідності визначається якасортиментна фальсифікація товару.

Якісна ідентифікація — встановлення відповідності вимогам якості, які передбачені нормативноюдокументацією. Цей вид ідентифікації дозволяє виявити відповідність товарномусорту чи іншим градаціям якості, які вказані на маркуванні та/чи в супровіднихдокументах.

Партійна ідентифікація — визначення належності представленої частини товару (середнього зразка,одиничних екземплярів) конкретній товарній партії. Складність полягає у тому,що в більшості випадків відсутні чи не досить надійні критерії дляідентифікації.

Процедураідентифікації продукції складається з таких етапів:

· Відбір зразків;

· Реєстрація зразків у «Журналі облікузразків»;

· Ідентифікація інформації на упакуванні;

· Проведення органолептичноїідентифікації;

· Проведення фізико-хімічних випробувань;

· Повернення частини зразків заявнику абосписання зразків;

· Забезпечення умов та зберіганнязразків-свідків протягом терміну-зберігання.

Спочаткупроводять відбір проб згідно відповідної нормативної документації, узгодженоїміж заявником та органом з сертифікації. Для водо-дисперсійних фарб відбір пробрегулюється у ГОСТ 9980.2-86 «Матеріали лакофарбові. Відбір проб длявипробувань».

Під часідентифікації інформації на упакуванні застосовується метод аналізу інформаціїна етикетці чи маркування, візуальний огляд продукції та звіряють результати,отримані під час цієї ідентифікації, з нормативними документами,товаро-супровідними документами та маркуванням, які є засобами ідентифікації.Відповідно до ГОСТ 9980.4-2002 «Матеріали лакофарбові. Маркування» на кожнуодиницю споживчої і транспортної тари з лакофарбовим матеріалом, на транспортніпакети, на засоби пакетування, на спеціалізовані контейнери, на автоцистерни тазалізничні цистерни наносять маркування містить наступні дані:

а) щохарактеризують продукцію:

1) найменуванняпідприємства (фірми)-виготовлювача (найменування фірми-виробника може бутидодатково позначено літерами латинського алфавіту),

2) товарний знакпідприємства (фірми)-виготовлювача (за наявності),

3) найменуваннякраїни-виробника,

4) юридичнаадреса виготовлювача і (або) продавця,

5) найменування,марка і сорт матеріалу,

6) найменуваннякольору (для пігментованих матеріалів),

7) маса нетто,

8) маса брутто,

9) кількістьодиниць споживчої тари і маса нетто одиниці споживчої тари,

10) номерпартії,

11) датавиготовлення (місяць, рік),

12) позначеннянормативного документа (НД) або технічного документа (ТД) на матеріал,

13) інформаціяпро обов'язкову сертифікацію (за матеріалами, що підлягають обов'язковійсертифікації),

14) інформаціяпро добровільну сертифікацію (за наявності),

15) інформаціяпро знак відповідності товару державними стандартами (на добровільній основі),

16) символштрихового коду для товарів роздрібної торгівлі відповідно до правилЄвропейської асоціації товарної нумерації і Ради по уніфікованому коду (EAN /UCC) і національної організації нумерації EAN (на добровільній основі),

17) призначеннята спосіб застосування,

18) правила таумови безпечного зберігання, транспортування, використання та утилізаціїматеріалу,

19) заходибезпеки при поводженні з матеріалом,

20) основніспоживчі властивості або характеристики матеріалу,

21) строкпридатності або гарантійний термін матеріалу,

22) напис«Берегти від вогню» для легкозаймистих матеріалів,

23) склад(розчинник);

б)характеризують небезпеку вантажу (для матеріалів, що відносяться до небезпечнихвантажів по ГОСТ 19433):

1) знакнебезпеки,

2) транспортнийнайменування вантажу,

3) номер ООН,

4)класифікаційний шифр,

5) номераварійної картки (при транспортуванні вантажу залізничним транспортом);

в) що характеризуютьтранспортне маркування за ГОСТ 14192:

Маніпуляційнізнаки

1) «Крихке.Обережно»,

2) «Берегти відвологи»,

3) «Герметичнаупаковка»,

4) «Верх»,

5) «Берегти відсонячних променів»,

Основні ідодаткові написи

6) повненайменування вантажоодержувача,

7) найменуванняпункту призначення [повне найменування станції (порту) та скорочененайменування дороги (пароплавства) призначення],

8) номервантажного місця в партії — вказується дробом: у чисельнику — порядковий номермісця в партії, в знаменнику — кількість місць в партії,

9) кількістьпакетів у партії — у чисельнику; кількість вантажних місць у пакеті — узнаменнику; в дужках порядковий номер пакету, наприклад: (2),

10) повне абоумовне зареєстроване у встановленому порядку найменування вантажовідправника,

11) найменуванняпункту відправлення із зазначенням залізничної станції відправлення і скорочененайменування дороги відправлення,

12) написитранспортних організацій (відповідно до правил перевезень вантажів навідповідному виді транспорту),

13) кількістьодиниць тари у штуках;

г) щохарактеризують додаткове маркування продукції:

1) рекламнаінформація, що характеризує особливі властивості чи переваги даного матеріалу впорівнянні з аналогами (встановлюється виробником або продавцем),

2) додатковізнаки, зареєстровані і затверджені в установленому порядку,

3) міжнароднаунікальна ідентифікація транспортуються одиниць у вигляді символу штриховогокоду (для транспортуються одиниць) (за наявності);

д) щохарактеризують продукцію, що поставляється на експорт:

1) номерконтракту і (або) замовлення іноземного покупця,

2) номервантажного місця — вказується дробом: у чисельнику — порядковий номер місця впартії; в знаменнику — кількість місць в партії,

3) повненайменування або умовне позначення іноземного вантажоодержувача,

4) найменуванняпункту призначення з зазначенням станції або порту перевантаження (притранспортуванні залізничним і водним видами транспорту) у повній відповідностіз нормативними документами на матеріали,

5) країнапризначення вантажу,

6) станція ідорога призначення вантажу (при транспортуванні залізничним транспортом),

7) товарні знакиі марки вантажовідправника,

8) найменуванняекспортера організації (фірми, підприємства) — повне або умовне,

9) пунктвідправлення вантажу,

10) станція і дорогавідправлення (при транспортуванні залізничним транспортом),

11) габаритнірозміри вантажного місця в сантиметрах,

12) маси бруттота нетто в кілограмах,

13) обсягвантажного місця в кубічних метрах,

14) написи«Експорт», «Країна-виробник і (або) постачальник»,

15) додатковівимоги контракту в частині маркування продукції.

Текст етикеткина одиниці продукції повинен відповідати вимогам ГОСТ 28196-89 і містити такуінформацію:

Фарбиводно-дисперсійні

__________________________________

(Марка)

Призначення

Фарба… (Марка) призначена для… (З вступної частинита п. 1.1 цього стандарту).

Спосібзастосування

Спосібпідготовки поверхні — відповідно до розд. 6 цього стандарту і залежно відпризначення фарби.

Передзастосуванням фарбу ретельно перемішують і при необхідності розбавляють водою,фільтрують через два шари марлі.

Фарбу наносятьна підготовлену поверхню кистю, валиком, фарборозпилювачем в два шари зпроміжною сушкою 1 год. при температурі 18 — 22 ° С.

Витрата фарби наодношарове покриття складає… (Розділ 6 цього стандарту).

Допускаєтьсяподколеровка фарби водними пігментними пастами.

Інструмент,тару, плями відмити теплою водою з милом до висихання фарби.

Фарбу зберігатив щільно закритій тарі при температурі вище 0 ° С. Допускається зберіганняфарби при температурі до мінус 40 ° С протягом не більше 1 міс. У разізамороження фарбу слід розморозити при кімнатою температурі і перемішати доотримання однорідної маси.

Гарантійнийтермін зберігання — 12 міс.

За проведеноюідентифікацією заявнику видається відповідний сертифікат:


/>

Та додаток донього:


/>

Потім проводятьорганолептичну та фізико-хімічну ідентифікацію.

Органолептичнуідентифікацію проводять за різними критеріями і, оскільки водо-дисперсійніфарби відносяться до продукції, яка необов‘язкова до сертифікації, ці показникивизначає заявник, у погоджені з органом з сертифікації. Засоби, з якимизвіряють результати ідентифікаціє є товаросупровідні документи, ГОСТ тамаркування. Методами, яким визначають критерії є органолептичні. Основнимикритеріями для водо дисперсійних фарб є колір покриття та зовнішній виглядплівки. Їх визначають органолептичним методом і засобом при їх визначенні єГОСТ 28196-89 «Фарби водо-дисперсійні. Технічні умови» п. 4.3.

Фізико-хімічнікритерії теж визначає виробник за погодженням з органом сертифікації. Основнимикритеріями для водо-дисперсійних фарб, відповідно до ГОСТ 28196-89 «Фарбиводо-дисперсійні. Технічні умови», є: масова частка нелетких речовин, ph фарби,покривістисть висушеної плівки, час висихання, стійкість плівки покриття достатичної дії води, умовна в‘язкість по віскозиметру, ступінь перетру, умовна світлостійкість.Основними засобами ідентифікації є ГОСТ, ТУ виробника, товаросупровіднідокументи, маркування. Методи, які використовуються відносяться довимірювальних, реєстраційних та розрахункових і визначаються заявником упогодженні з органом сертифікації.

Після проведенняорганолептичної та фізико-хімічної ідентифікації і визначення відповідностівипробувальної продукції (водо дисперсійної фарби), заявнику видаєтьсясертифікат відповідності даного зразка:

/>

ідентифікаціятовар якісна асортиментна


Таблиця 3.1. Критерії,методи та засоби ідентифікація водо-дисперсійних фарб

Критерій Засіб Метод Назва і марка товару ГОСТ 28196-89 «Фарби водо-дисперсійні. Технічні умови» Експертний, Органолептичний Упаковка ГОСТ 9980.3-86 «Матеріали лакофарбові. Упаковка» Органолептичний, Експертний Маркування, Товаросупровідні документи ГОСТ 9980.4-2002 «Матеріали лакофарбові. Маркування», ГОСТ 28196-89 «Фарби водо-дисперсійні. Технічні умови» Органолептичний Показники якості: Колір плівки фарби ГОСТ 28196-89 «Фарби водо-дисперсійні. Технічні умови», п.4.3. Органолептичний Зовнішній вигляд плівки ГОСТ 28196-89 «Фарби водо-дисперсійні. Технічні умови», п.4.3. Органолептичний Масова частка нелетких речовин ГОСТ 28196-89 «Фарби водо-дисперсійні. Технічні умови», п.4.4., ГОСТ 17537-72 «Матеріали лакофарбові. Методи визначення масової частки летких і нелетких, твердих і плівкоутворюючих речовин» Вимірювальний, розрахунковий рН фарби ГОСТ 28196-89 «Фарби водо-дисперсійні. Технічні умови», п.4.5. Вимірювальний, розрахунковий Покриваність висушеної плівки ГОСТ 28196-89 «Фарби водо-дисперсійні. Технічні умови», п.4.6., «ГОСТ 8784-75 Матеріали лакофарбові. Методи визначення покриваності» Вимірювальний, розрахунковий, реєстраційний Стійкість плівки до статичного впливу води ГОСТ 28196-89 «Фарби водо-дисперсійні. Технічні умови», п.4.7., ГОСТ 9.403-80 «Єдина система захисту від корозії і старіння. Покриття лакофарбові. Методи випробувань на стійкість до статичного впливу рідин», метод А Вимірювальний, розрахунковий Морозостійкість фарби ГОСТ 28196-89 «Фарби водо-дисперсійні. Технічні умови», п.4.8. Вимірювальний Умовна світлостійкість ГОСТ 28196-89 «Фарби водо-дисперсійні. Технічні умови», п.4.9., ГОСТ 21903-76 «Матеріали лакофарбові. Методи визначення умовної світлостійкості», метод 2 Вимірювальний, розрахунковий Ступінь перетирання ГОСТ 6589-74 «Матеріали лакофарбові. Метод визначення ступеня перетиру приладом» Вимірювальний Час висихання до ступеня 3 ГОСТ 19007-73 «Матеріали лакофарбові. Метод визначення часу і ступеня висихання» Реєстраційний /> /> /> />
еще рефераты
Еще работы по маркетингу