Реферат: Порядок розробки та зміст бізнес-плану на прикладі ТОВ "МТВ-плюс"

Зміст

Вступ

1. Теоретичні засади складання бізнес-плану

1.1Сутність та функції бізнес-плану

1.2 Методологія та стадії розробкибізнес-плану

1.3 Аналізефективності бізнес-плану

2. Складання бізнес-плану консультаційного агентства звивчення ринку харчових продуктів

2.1 Резюме

2.2 Оперативний та інноваційний плани діяльності

2.3Клієнти

2.4 Конкуренти

2.5Потреба в ресурсах

2.6 Організаційний план

2.7Виробничий план

2.8 Фінансовий план

2.9 Оцінкаможливих ризиків

2.10 Товарна політика

2.11Маркетинг

2.12 Інноваційне й стратегічне планування

Висновки

Список використаної літератури

Додаток 1

Додаток 2


Вступ

Актуальність теми цієї кваліфікаційної роботи визначаєтьсятим, що в умовах ринкової економіки будь-яка більш-менш масштабна підприємницькадіяльність (бізнес) пов’язана з господарським ризиком. Багато підприємців банкрутуютьчерез те, що не мають достатніх знань і навичок господарювання. Як свідчать дослідженняпричин банкрутств малих фірм США, 98% невдач у бізнесі пояснюються незадовільнимуправлінням (45% — некомпетентність, 20% — низький професіоналізм, 18% — брак управлінськогодосвіду, 9% — відсутність досвіду роботи на виробництві, 3% — невиконання взятихна себе зобов’язань, 2% — шахрайство, 1% — стихійне лихо і лише 2% — причинами,що не залежать від якості управління фірмою [9]. Тому всяка комерційна акція (створенняприватної фірми, залучення інвестицій, перехід на нову технологію, організація випускунової продукції тощо) вимагає ретельної і професійно грамотної підготовки до їїздійснення. Наскільки ґрунтовно буде підготовлена, організована і проведена такаробота, настільки успішно буде реалізовуватися підприємницька ідея. Результатомроздумів, критичного аналізу та пошуків відповідей на питання реалізації нової ідеї,що виникла, саме і є бізнес-план. Попередня розробка бізнес-плану має величезнезначення, оскільки, знаючи свої майбутні дії, можна уникнути можливих проблем абонейтралізувати їх, унеможливити виникнення затримок у виконанні задуманого. Саметому тема цієї кваліфікаційної роботи є актуальною. За сучасних складних економічнихумов питання, висвітлені в цій кваліфікаційній роботі, є надзвичайно важливими длякожного підприємця та менеджера, а отже, потребують ретельного теоретичного та практичногоопрацювання.

Соціально-економічні та організаційно-управлінськіпроблеми розробки засновницьких документів та бізнес-плану підприємства висвітлювалисяв працях І.Т. Балабанова, С. Покропивного, Т.В. Кашаніної, Л.В. та М.Ю. Тихомирових,Ю.М. Осіпова, А.П. Перхунова та В.П. Сорокіна, Г.В. Щокіна. При виконанні цієї кваліфікаційноїроботи використані їхні праці.

Метою моєї кваліфікаційної роботи є характеристикапорядку розробки та змісту бізнес-плану. До завдань, що виконуються при написанікваліфікаційної роботи, належать:

розкрити сутність та функції бізнес-плану;

схарактеризувати методологію та стадії розробкибізнес-плану;

розкрити напрями аналізу ефективності бізнес-плану;

скласти бізнес-план консультаційного агентстваз вивчення ринку харчових продуктів.

Таким чином, предметом дослідження в даній кваліфікаційнійроботі є зміст бізнес-плану цього підприємства.

В першій, теоретичній частині роботи показано,який саме зміст доцільно викласти в бізнес-плані, наведено структуру й порядок розробкиcкладових частин бізнес-плану підприємства з короткими коментарями до кожної з них.

В другій, практичній частині кваліфікаційної роботиподається зміст та порядок розробки бізнес-плану підприємства з надання послуг- консультаційного агентства з вивчення ринку харчових продуктів. Це підприємствозареєстроване, як товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ)«МТВ-плюс».Організаційно-правова форма ТОВ є однією з найбільш поширених форм діяльності, щопояснюється досить зручною формою формування його статутного капіталу.

Досвід розглянутого підприємства має практичнуцінність, позаяк за сучасних складних економічних умов йому вдається забезпечуватизростання обсягів виробництва, утримувати стійке положення на ринку. Результатомздійсненого в роботі аналізу є визначення перспективних шляхів подальшого розвиткупідприємства, вибір тих видів продукції, які зможуть забезпечити зростання йогоприбутків та тих, від виробництва яких варто відмовитися. Насамкінець викладенодеякі запропоновані рекомендації щодо вдосконалення бізнес-плану підприємства.


1. Теоретичні засади складаннябізнес-плану1.1 Сутність та функції бізнес-плану

Виникнення будь-якоїпідприємницької ідеї ставить багато різноманітних запитань: хто є конкретними споживачами,яким є ринок продукту підприємства, які кошти необхідні для реалізації проекту,чи виправдовує себе проект економічно тощо. Задля отримання відповідей на ці запитанняй складається бізнес-план.

“Тлумачний словник з управління” подає таке визначеннябізнес-плану: “Бізнес-планплан комерційної діяльності підприємства, організації,який містить опис виду діяльності; номенклатуру продукції, робіт і послуг; визначеннясвого цільового ринку; ресурси, які має підприємство; чисельність працівників; системууправління; фінансування й кредитування” [26, c. 19].

Зі складання бізнес-плану розпочинається cтвореннябудь-якого підприємства. Бізнес-план покликаний допомогти підприємцям здобути перемогув конкурентній боротьбі, отримати національні і іноземні інвестиції для підйомувітчизняної економіки і окремих її галузей, для успішного розвитку суб’єктів господарювання.

“Бізнес-план — це документ, який описує всі основніаспекти майбутнього комерційного підприємства, аналізує всі проблеми, з якими вономоже стикнутись, а також визначає способи вирішення цих проблем. Правильно складенийбізнес-план врешті-решт відповідає на питання — чи варто взагалі вкладати грошів цю справу та чи дасть воно прибуток? Дуже важливо скласти бізнес-план відповіднодо певних вимог та провести спеціальні розрахунки — це допомагає заздалегідь побачитимайбутні проблеми й зрозуміти, чи переборні вони й де потрібно заздалегідь “підкластисоломку" [27, c.32].

бізнес план консультаційне агентство

В розробці бізнес-плану обов’язково бере особистуучасть керівник підприємства. Деякі зарубіжні банки та інвестиційні фірми навітьвідмовляються розглядати заявки на виділення коштів, якщо стає відомо, що бізнес-планбув підготовлений консультантами та лише підписаний керівником.

Бізнес-план є перспективним документом, його рекомендуєтьсяскладати на 3-5 років. Основні показники для першого року бажано планувати в помісячнійрозбивці, для другого року — поквартальній і лише починаючи з третього року можнаобмежитися річними показниками.

“Жоден юридичний документ поки що не закріпляєобов’язковості підготовки такого документу… але нехтуючи складанням бізнес-плану,підприємець виявляється неготовим до неприємностей, які його очікують, і починаєзвичайно гарячково імпровізувати. А це найчастіше закінчується сумно" [27,c.33].

У бізнес-плані формулюютьсяперспективи та поточні цілі реалізації ідеї, оцінюються сильні й слабкі сторонибізнесу, наводяться результати аналізу ринку та його особливостей, викладаютьсяподробиці функціонування підприємства за цих умов, визначаються обсяги фінансовихі матеріальних ресурсів для реалізації проекту.

Бізнес-план дає можливістьвизначити життєздатність фірми за умов конкуренції, прогнозує процеси розвитку виробництва,конкретизує шляхи досягнення мети і подолання перешкод, є чинником, що стимулюєінтереси потенційних інвесторів у їхніх пошуках вкладання коштів у розвиток виробництва.

У ринковій системігосподарювання бізнес-план виконує дві найважливіші функції:

1) зовнішню — ознайомитирізних представників ділового світу із сутністю та основними аспектами реалізаціїконкретної підприємницької ідеї;

2) внутрішню (життєвоважливу для діяльності самого підприємства) — опрацювати механізм самоорганізації,тобто цілісну, комплексну систему управління реалізацією підприємницького проекту.

Традиційно бізнес-планрозглядається як інструмент залучення необхідних для реалізації проекту фінансовихресурсів. Зовнішні інвестори та кредитори ніколи не вкладатимуть гроші в бізнес,якщо не ознайомляться з ретельно підготовленим бізнес-планом. Такий план має переконатипотенційних інвесторів у тому, що підприємницький проект має чітко визначену стратегіюуспіху та заслуговує на фінансову підтримку.

Не менш важливою єі внутрішня функція бізнес-плану, в межах якої можна виділити два напрямки йогозастосування:

1) як інструменту стратегічногопланування та оперативного управління діяльністю підприємства. Розробка бізнес-планувимагає визначення не тільки стратегічних напрямків і цілей діяльності, а й оперативнихдій для досягнення таких. Тобто бізнес-план є основою поточного планування всіхаспектів діяльності підприємства, він сприяє глибшому усвідомленню працівникамиособистих завдань, пов'язаних зі спільним для них бізнесом;

2) як механізму аналізу,контролю й оцінки діяльності підприємства. Бізнес-план дає змогу аналізувати, контролюватий оцінювати успішність діяльності в процесі реалізації підприємницького проекту,виявляти відхилення від плану та своєчасно коригувати напрямки розвитку бізнесу.

Таким чином, в умовахринкової системи господарювання бізнес-план — це активний робочий інструмент управління,відправний пункт усієї планової та виконавчої діяльності підприємства; це документ,який визначає оптимальні за часом і найменш ризиковані шляхи реалізації підприємницькогопроекту.

Ступінь деталізаціїбізнес-плану залежить від характеристики фірми незалежно від того, належить вонадо сфери послуг чи до виробничої сфери. Специфіка бізнес-плану полягає в тому, щоце комплексний документ, який відображає всі основні аспекти підприємницького проекту.В ньому розглядається широке коло проблем, на які може натрапити підприємець і визначаютьсяспособи їх розв'язання. Водночас слід зазначити, що принципи управління за допомогоюбізнес-плану передбачають необхідність урахування в процесі розробки конкретногобізнес-плану багатьох специфічних для даного підприємницького проекту факторів.Відтак з'являється можливість класифікувати бізнес-плани за певними ознаками:

1) за сферою бізнесу(виробництво, будівництво, роздрібна та оптова торгівля, надання послуг, посередницькадіяльність тощо);

2) за масштабами бізнесу(великий, середній, малий);

3) за характеристикамипродукту бізнесу (традиційний, принципово новий, виробничо-технічного чи споживчогопризначення).

У межах кожної класифікаційноїознаки можна виділити такі види бізнес-планів:

а) повний бізнес-планкомерційної ідеї або інвестиційного проекту (для потенційних партнерів та інвесторів);

б) бізнес-план фірми(для ради директорів або зборів акціонерів);

в) бізнес-план структурногопідрозділу (для вищого керівництва фірми).

Можуть також складатисяспеціальні (скорочені) бізнес-плани для певного кола заінтересованих осіб, а такожбізнес-плани розвитку конкретного регіону для органів із бюджетними повноваженнями.

1.2 Методологія та стадії розробки бізнес-плану

Сьогодні вже очевидно,що без бізнес-плану не можна управляти виробничою діяльністю. Складання бізнес-плану- нагальна потреба, продиктована виробничою діяльністю. Робота над планом — це роботанад організацією виробничої діяльності. Запорукою успіху підприємницької діяльностіє успішний початок справи. Процес складання бізнес-плану є специфічним у кожномуконкретному випадку. Тому практично неможливо дати якусь універсальну (стандартну)схему його розробки.

Найбільш складною єпроцедура опрацювання бізнес-плану для започаткування нового бізнесу. Узагальненняпідприємницького досвіду дає змогу виділити в процесі розробки такого бізнес-планутри стадії: початкову, підготовчу, основну.

Якщо йдеться про розробкубізнес-плану для розширення вже наявного бізнесу, то необхідність у початковій стадіївідпадає. Обґрунтовуючи проект удосконалення діяльності підприємства, теж можнаобмежитися лише основною стадією. Розглянемо докладніше кожну зі стадій розробкибізнес-плану.

Початкова стадія. Опрацюваннябізнес-плану для заснування нового бізнесу починається з розробки концепції, тобтотих принципових рішень, які закладаються в його основу. У межах роботи над концепцієюмайбутнього бізнесу:

1) здійснюється пошукпідприємницької ідеї;

2) вибирається сферадіяльності;

3) обґрунтовуєтьсядоцільна форма організації бізнесу;

4) приймається рішеннящодо способу започаткування бізнесу.

Найвідповідальнішиметапом, від якого багато в чому залежать усі інші рішення щодо створення бізнесу,є пошук ідеї майбутнього бізнесу. Джерелами таких ідей найчастіше бувають: вивченнязапитів і побажань споживачів; критичний аналіз товарів, які випускають інші фірми;бесіди з продавцями торговельних закладів; вивчення технічної літератури та патентноїінформації; результати власних досліджень і розробок. Для пошуку підприємницькихідей використовуються різноманітні методи («мозкового штурму», конференціїідей, «колективного блокнота», контрольних запитань, фокальних об'єктівтощо).

Вибір сфери підприємницькоїдіяльності (виробництво, оптова торгівля, роздрібна торгівля, послуги, будівництво,фінансова діяльність тощо) відбувається з урахуванням:

1) суті та спрямованостісамої ідеї майбутнього бізнесу;

2) особистих факторів(власний практичний досвід та потенціал, наявність відповідної освіти та знань,відповідність сфери бізнесу інтересам і вподобанням самого підприємця);

3) зовнішніх факторів(реальна економічна ситуація, законодавче заборонені сфери й види діяльності, необхідністьліцензування діяльності, державні пріоритети в розвитку окремих галузей, сучасній майбутні потреби споживачів, ступінь конкуренції в галузі, стадії життєвого циклувиробів, наявність необхідних ресурсів, інші специфічні зовнішні фактори).

Будь-яка підприємницькадіяльність відбувається в межах певної організаційної форми. Процедура вибору організаційно-правовоїформи бізнесу передбачає:

1) визначення форморганізації бізнесу, які відповідають законодавству України;

2) визначення особливостей,переваг і недоліків кожної з цих форм;

3) визначення критеріїввибору форми організації бізнесу (ступінь відповідальності, ситуація з податками,обсяг фінансових потреб для започаткування бізнесу, ступінь контролю за фірмою,можливість залучення інших власників, наявність управлінських здібностей у підприємця,можливість зростання бізнесу в майбутньому чи простота його ліквідації);

4) безпосередній вибірформи організації бізнесу.

До основних питаньопрацювання концепції майбутнього бізнесу належить також вибір способу започаткуваннябізнесу. Традиційно розглядають три основні способи започаткування бізнесу:

1) створення новогопідприємства «з нуля»;

2) придбання фірми,що вже існує;

3) придбання франшизи,тобто ліцензії, яка надає підприємцеві (фірмі) право на продаж (виробництво, заняттяпевною діяльністю) товарів чи послуг, у великої фірми, яка вже добре відома споживачам.

Підготовча стадія.Наявність концепції власної справи ставить перед підприємцем велику кількість цілкомконкретних запитань. Чим його бізнес відрізнятиметься від бізнесу конкурентів? Щосприятиме або заважатиме його становленню та розвитку? На які конкурентні перевагислід орієнтуватися? Якими мають бути програма дій та пріоритети діяльності майбутньогобізнесу? Отримати відповіді на них — це завдання підготовчої стадії розробки бізнес-плану.Відтак на підготовчій стадії:

1) збирається та аналізуєтьсямаркетингова, виробнича, фінансова й загальноекономічна інформація про майбутнійбізнес (процес формування інформаційного поля бізнес-плану). Чим більше інформаціїбуде зібрано, тим більш обґрунтованими будуть наступні розрахунки;

2) з'ясовуються сприятливіможливості та загрози розвитку бізнесу в зовнішньому середовищі. Для вивчення факторівзовнішнього середовища всю їх сукупність, як правило, поділяють на три групи: загальноекономічніфактори, галузеві фактори, конкуренти;

3) оцінюються сильніта слабкі сторони фірми. Сильні сторони фірми — це її особливі, унікальні або принаймніоригінальні способи конкурентної боротьби. Слабкі сторони — це те, в чому фірмавідстає від конкурентів;

4) визначається місіяфірми, тобто головне призначення, специфічна роль, особливий шлях у бізнесі, щовідрізнятимуть її від конкурентів;

5) формулюються конкретніцілі діяльності фірми, тобто чітко визначається те, чого фірма хоче досягти за певнийпроміжок часу;

6) аналізуються стратегічніальтернативи та вибирається стратегія діяльності фірми. Вибираючи стратегію, підприємець,як правило, орієнтується на одну з можливих типових стратегій бізнесу: контрольза витратами, диференціацію; фокусування.

Основна стадія — цебезпосереднє опрацювання бізнес-плану. Головна мета цієї стадії — довести економічнудоцільність створення даного бізнесу, переконливо показати, як саме гроші чи іншіресурси потенційного інвестора забезпечать йому очікуваний зиск. Інвестор має побачитиприбуток не після, а до того, як вкладе гроші в запропонований проект. Звичайно,зробити це можна за допомогою ретельно підготовленого бізнес-плану. При цьому сформульованіна початковій і підготовчій стадіях концепція, місія, цілі та стратегія майбутньогобізнесу утворюють «каркас» бізнес-плану, визначають його спрямованість,логіку побудови і зміст відповідних розділів.

Більшість підприємцівопрацьовують бізнес-плани для залучення інвесторів до фінансування свого проекту.Найскладнішою TJ найбільш повною щодо висвітлення питань є процедура розробки бізнес-планудля виробничої діяльності. Тому далі розглядатимемо структуру, зміст та методикурозробки бізнес-плану, орієнтованого на залучення інвестицій у виробничу діяльність,у структурі якого, як правило, виділяють такі складові.

1. Титульний аркуш.

2. Зміст бізнес-плану.

3. Резюме.

4. Галузь, фірма таїї продукція (послуги).

4.1 Поточна ситуаціяі тенденції розвитку галузі.

4.2 Опис продукту(послуги) фірми.

4.3 Патенти, товарнізнаки, інші права власності.

4.4 Стратегія зростанняфірми.

5. Дослідження ринку.

5.1 Загальна характеристикаринку продукту.

5.2 Цільовий ринокбізнесу.

5.3 Місцезнаходженняфірми.

5.4 Оцінка впливу зовнішніхчинників.

6. Маркетинг-план.

6.1 Стратегія маркетингу.

6.2 Передбачувані обсягипродажу.

7. Виробничий план.

7.1 Основні виробничіоперації.

7.2 Машини й устаткування.

7.3 Сировина, матеріалита комплектуючі вироби.

7.4 Виробничі й невиробничіприміщення.

8. Організаційний план.

8.1 Форма організаціїбізнесу.

8.2 Потреба в персоналі.

8.3 Власники бізнесуй команда менеджерів.

8.4 Організаційна схемауправління.

8.5 Кадрова політиката стратегія.

9. Оцінка ризиків.

9.1 Типи можливих ризиків.

9.2 Способи реагуванняна загрози для бізнесу.

10. Фінансовий план.

10.1. Прибутки і збитки.

10.2. План руху готівки.

10.3. Плановий баланс.

10.4. Фінансові коефіцієнти.

11. Додатки.

Зазначена структурає лише приблизною схемою бізнес-плану. Конкретний бізнес-план може бути і не такимдокладним. Але тут указані ті основні розділи, які необхідно включити до бізнес-плану,орієнтованого на залучення інвестицій у виробничу діяльність.

Деякі підприємці помилкововважають, що структура бізнес-плану й послідовність його розробки — одне й те саме,що завжди є якась позиція, з котрої треба починати. Такий хибний погляд на логікурозробки бізнес-плану підтримується існуванням програмних продуктів із жорсткоюструктурою, які задають одну-єдину послідовність дій. Але, як свідчить практика,щодо бізнес-плану це зовсім не так. Наприклад, популярне гасло: «Хочеш створитибізнес — починай з маркетингу» не завжди ефективне для фірми малого бізнесу.Малі фірми, як правило, добре знають свій ринок, використовуючи маркетинг за фактом.Спеціальні маркетингові дослідження можуть і не дати таким фірмам додаткової корисноїінформації.

Водночас можна стверджувати,що процес розробки бізнес-плану має внутрішню логіку, яка заважає підприємцеві«перескочити» через ключові етапи цього процесу. Наприклад, неможливодосліджувати ринок майбутнього бізнесу, не визначивши спочатку, який конкретно продуктчи послуга будуть продаватися. Доки не будуть проведені дослідження ринку, неможливоскласти реальний маркетинг-план.

Бізнес-план — це своєріднийрекламний документ, на підставі якого можна зробити висновки не лише про бізнес,а й про його власників. Тому важливим є як зміст, так і зовнішній вигляд бізнес-плану.

Бізнес-план, як і будь-якийінший документ, підлягає певним вимогам щодо стилю написання:

1) бізнес-план маєбути стислим, простим, але адекватно розкривати сутність підприємницького проекту.Для більшості невеликих проектів (для реалізації яких потрібно 80-100 тис. грн.),як свідчить практика, обсяги бізнес-планів обмежуються 20-25 сторінками. В іншихвипадках має бути підготовлений докладніший бізнес-план. При цьому в бізнес-планірекомендується уникати жаргонних виразів, суто технічного опису продукції, операцій,процесів. Слід використовувати загальновідомі терміни; інформацію треба викладатив діловому стилі, але якомога доступніше;

2) бізнес-план маєбути функціональним, тобто містити лише корисну інформацію, яка цікавить або можецікавити читача. За необхідності додаткова, пояснювальна, первинна інформація можебути винесена в додатки (обсяг додатків не обмежується);

3) бізнес-план маєґрунтуватися на реалістичних припущеннях. Прогнози та передбачення (як найбільш«вразлива» частина бізнес-планування) мають бути обґрунтовані й підкріпленіпосиланнями на тенденції та пропорції розвитку галузі, на проведені дослідженняринку, на досвід діяльності конкурентів тощо. Довіра до бізнес-плану може бути серйознопідірвана, якщо заплановані в ньому відхилення від середньо-галузевих показниківне мають достатніх підстав;

4) бізнес-плану протипоказанийзайвий оптимізм. Будь-яке припущення в бізнесі дає «на виході» кількарезультатів — від найгіршого до найліпшого. У процесі бізнес-планування треба орієнтуватисяна найгірший результат, створюючи в такий спосіб певний запас «міцності»бізнесу;

5) бізнес-план маєбути легким для сприйняття, чітким та логічним; таким, щоб у ньому можна було швидкознайти потрібну інформацію. Отже, у структурі бізнес-плану треба виділяти розділита параграфи;

6) бізнес-план маєзабезпечувати охорону конфіденційної інформації про фірму та її діяльність. Дляцього можна жорстко контролювати сферу його розповсюдження або скласти окремий додаток,який міститиме всю конфіденційну інформацію і буде доступний тільки тим, кому требатаку інформацію знати.

Існують також певніправила технічного оформлення бізнес-плану. Вони передбачають:

наявність титульного аркуша;

наявність сторінки змісту;

розміщення резюме на початку бізнес-плану;

розміщення в кінці бізнес-плану додатків;

наявність приміток та посилань на джерела використаноїінформації.

Форма титульного аркуша.На титульному аркуші зазначаються:

повна назва фірми;

адреса фірми;

телефон фірми;

прізвища (назви), титули, адреси, телефони власників(засновників) фірми;

відомості щодо характеру та сфери бізнесу фірми;

відомості про загальні фінансові потреби;

вказівка на конфіденційність бізнес-плану;

місяць та рік складання бізнес-плану;

прізвища авторів бізнес-плану.

На титульному аркушіне повинно бути зайвих подробиць.

Оформлення змісту.Бізнес-план треба поділити на розділи та параграфи. Тому за титульним аркушем наводитьсязміст, який містить перелік розділів, параграфів, таблиць та іншого ілюстративногоматеріалу, додатків.

Бізнес-план розпочинаєтьсяз резюме. Резюме відкриває бізнес-план, але складають його тільки після того, якнаписано основні розділи бізнес-плану. Головне завдання резюме — показати, що підприємецьдобре усвідомлює основні положення бізнес-плану та здатний чітко й логічно їх викласти.Занадто детальне та великого обсягу резюме важко читати. Занадто стисле — може створитинеадекватне уявлення про бізнес.

Резюме — це короткий(1-2 сторінки) огляд підприємницького проекту, його ключових, найбільш важливихта значущих аспектів, здатних привернути увагу потенційного інвестора та зацікавитийого в подальшому детальнішому вивченні бізнес-плану.

Фактично резюме є граничностислою версією бізнес-плану, не вступом до нього, а ніби «повідомленням пронаміри».

Складання резюме — важливий та відповідальний етап завершення роботи над бізнес-планом. Потенційніінвестори отримують багато різних підприємницьких проектів. Вони, як правило, спочаткучитають резюме і, якщо воно їх не зацікавило, бізнес-план далі не розглядають. Томурезюме обов'язково:

1) має бути написанетак, щоб максимально зацікавити в подальшому ознайомленні з бізнес-планом;

2) має дати читачевідостатньо чітке уявлення про питання, детальніше розглянуті в основній частині бізнес-плану.

На практиці резюмескладають, використовуючи вже написану основну частину бізнес-плану. З кожного йогорозділу вибирають найбільш суттєві та «яскраві» аспекти майбутнього бізнесу.

Орієнтовний перелікключових аспектів бізнесу, які викладаються в резюме, такий:

опис концепції бізнесу,його можливостей, які забезпечуватимуть переваги на ринку та стратегії їх реалізації;

відомості про цільовийринок бізнесу (основні споживачі, особливості їх обслуговування, передбачувані обсягипродажу, частка ринку);

унікальні характеристикибізнесу, найсуттєвіші конкурентні переваги фірми, які мають місце або будуть створенівнаслідок реалізації розробленої стратегії;

відомості про компетенціюй професіоналізм керівника фірми та членів команди менеджерів;

основні передбачуваніпоказники фінансової діяльності фірми (прибутковість, період досягнення беззбитковості,термін повернення інвестицій тощо);

характеристика загальнихпотреб у коштах, бажаної форми їх отримання, порядку та напрямків їх використання,форм повернення інвестору.

Резюме завершуєтьсяособистою оцінкою підприємцем шансів на успіх його проекту.

Підрозділ, галузь,фірма та її продукція опрацьовується в бізнес-плані, щоб:

переконати читача вперспективності галузі, до якої належить вибраний бізнес;

породити довіру доданого бізнесу описом переваг та особливостей його продуктів (послуг).

У структурі цього підрозділу,як правило, виділяють такі основні складові:

1) сучасна ситуація та тенденції розвитку галузі;

2) фірма, її продукти і (або) послуги;

3) патенти, товарні знаки, інші права власностіна продукт (послуги);

4) стратегія зростання фірми.

Бізнес-план оцінюєтьсяінвесторами за певними критеріями, одним з яких є галузь, що до неї належить фірмаабо в котрій вона має намір розпочати свою діяльність. Галузь із ринком, що швидкозростає, розглядається, звичайно, як сприятливіша для бізнесу. Тому цей підрозділбізнес-плану починається, як правило, зі стислого аналізу стану справ у галузі.Для цього необхідно:

навести загальні відомостіпро поточний стан справ у галузі та тенденцій її розвитку;

стисло охарактеризуватинові для галузі продукти і ринки;

визначити нові чинники,які можуть у перспективі позитивно або негативно вплинути на розвиток галузі.

Важливе місце в бізнес-плані належить опису продуктуабо послуги, яку передбачається запропонувати майбутнім покупцям і заради виробництваяких розроблено весь проект. “Керівництву фірми необхідно відповісти на питання:“В якій області ми хочемо діяти? ” Відповідь має стосуватися як асортиментно-галузевого(“В якій галузі ми хотіли б діяти? ”), так і функціонального аспекту (“Чи хочемоми виробляти продукцію, надавати послуги, бути торговим посередником тощо? ”) Вибірздійснюється на підставі оцінки фактичної та потенціальної привабливості даної сфери,можливостей досягнення успіху в ній" [32, c.266-267].

Отже, в цьому випадку необхідно чітко і лаконічновідповісти на питання:

а) які потреби покликаний задовольнити продукт(послуга), що проектується до виробництва;

б) його особливості і відмінні якості, які змусятьспоживача віддати йому перевагу перед товарами (послугами) конкурентів;

в) наявність патентів або авторських свідоцтв,що захищають особливості товару (послуги), що проектується, технології;

г) чи є наочне зображення товару, виробів, отриманихз допомогою нових технологій (фотографії, малюнки);

д) яка приблизна оцінка реалізаційної ціни товару(послуги) і витрат, яких потребує його виробництво;

е) приблизна величина прибутку, яку буде даватикожна одиниця товару;

ж) характеристика якості товару, переваги йогодизайну, упаковки;

з) організація сервісу товару (якщо це технічнийвиріб).

При розробці бізнес-плану необхідно розробити товар,що помітно відрізняється або високим рівнем якості при стандартному наборі параметрів,або нестандартним набором властивостей, які покликані зацікавити покупця.

Вибір найбільш вдалої для підприємства стратегіїзалежить від того, які можливості має підприємство. Якщо на ньому встановлено застарілеустаткування, працівники мають невисоку кваліфікацію і немає технічних новинок,але водночас не дуже висока заробітна плата та інші витрати на виробництво, підприємствоможе орієнтуватися на виготовлення дешевих товарів, не надто високої якості, призначенихдля менш забезпечених (але звичайно багаточисельних) покупців.

І навпаки, якщо сировина та матеріали коштуютьпідприємству дорого, але воно має непогане устаткування, чудові конструкторськідоробки або винаходи, а працівники мають високу кваліфікацію, то можна спробуватидосягти конкурентоздатності за рахунок організації випуску товарів унікальних абоз таким високим рівнем якості, який надолужить в очах покупців чималу ціну.

Оцінка ринку збуту — чи не найважливіша частинабізнес-плану. Невдача більшості комерційних проектів, що зазнали краху, була пов’язанасаме зі слабим вивченням ринку й переоцінкою його місткості. Об'єм даного розділуповинен містити не більше за 5-6 сторінок машинописного тексту.

“Необхідність дослідження ринку пов’язана зі складністюсоціально-економічних процесів, що відбуваються при взаємодії основних ринковихкатегорій — попиту й пропозиції. Неможна однозначно й наперед визначати напрямирозвитку ринку в цілому й окремих його параметрів: обсягів, асортиментної структури,розмірів необхідного виробництва" [1, c.23].

Типовий процес дослідження ринку включає в себечотири етапи:

1. Визначення даних, які дозволяють налагодитизбут:

а) умови постачання, виробництва і збуту продукції;

б) потенціал своїх можливих конкурентів (їх товари;якість продукції; зразкові ціни; умови продажу);

2. Визначення джерел отримання інформації:

а) власні дослідження;

б) місцеві (регіональні, територіальні) торговіпалати (асоціації підприємців).

3. Аналіз даних:

а) хто, чому, скільки, коли буде готовий купититовар (продукцію) в найближчій і довгостроковій перспективі;

б) визначення приблизної реалізаційної ціни власноїпродукції в умовах конкуренції.

4. Реалізація заходів, що дозволяють використатиці дані на користь підприємству.

Наступна частина бізнес-плану- оцінка конкуренції.

На думку сучасних українських економістів, “зростанняпродуктивності праці, насичення ринку наукомісткою, високотехнологічною й високоякісноюпродукцією, що спостерігається останніми десятиріччями, надали конкуренції як основнійрушійній силі ринкової економіки нову якість” [21, c.124]. Про це пише й М. Портер:“…конкуренція в галузі виростає з фундаментальної економічної структури останньоїі означає щось значно більше, ніж поведінка існуючих конкурентів" [20, c.20].

Втім, аналізуючи конкуренцію при складанні бізнес-плану,потрібно об'єктивно відповісти на питання:

1. Хто є найбільшим виробником аналогічних товарів;

2. Як йдуть їх справи:

а) з об'єктами продажу;

б) з прибутками;

в) з впровадженням нових моделей;

г) з технічним сервісом (якщо йдеться про машиниабо обладнання);

д) чи багато уваги і коштів приділяють вони рекламісвоїх виробів;

3. Що являє собою продукція конкурентів (основніхарактеристики; рівень якості; дизайн; думка покупців);

4. Який рівень цін на продукцію конкурентів, узагальних рисах (орієнтовно) їх політика цін.

Однак потрібно оцінювати конкурентів досить точно,інакше виникає великий ризик набути репутацію поганого підприємця. При розробціцього розділу бізнес-плану важливо утриматися від такої помилки, як лакування дійсності.Автори бізнес-плану повинні утриматися від спокуси зменшувати або замовчувати перевагисвоїх конкурентів, проте випинати їх реальні чи уявні недоліки.

Аналізуючи своїх конкурентів, треба врахувати всіфактори, що впливають на попит покупців, не звужувати своє поле зору тільки найбільшпомітними параметрами — ціною й основними якісними характеристиками. Необхідно зрозуміти,що насправді важливо для майбутніх клієнтів і як можна задовольнити їх потреби дляуспіху підприємства.

Центральне місце в стратегії будь-якої фірми займає стратегія маркетингу.Фірма для того й існує, щоб поставляти свою продукцію на ринок. Розвиток фірми тавеличина отримуваного прибутку залежать від того, наскільки повно й ефективно воназадовольнятиме потреби своїх клієнтів. Інші компоненти загальної стратегії фірми(фінанси, виробництво, дослідження й розробки) мають сприяти досягненню загальноїмети маркетингу. Одночасно й сама стратегія маркетингу має враховувати наявні ресурсифірми та поєднуватися з іншими напрямками її діяльності.

У широкому розумінністратегія маркетингу — це система конкретних стратегій щодо вибору і формування:

1) цільового ринкуфірми;

2) номенклатури таасортименту продукції;

3) системи збуту тареалізації продукції;

4) політики ціноутворення;

5) способів організаціїрекламної кампанії;

6) політики підтримкипродукції фірми.

Розділ, присвяченийстратегії маркетингу, повинен бути змістовним, корисним і переконливим.Основне завдання — пояснити потенційним партнерам і інвесторам основні елементисвого плану маркетингу (цей документ використовується і для свого внутрішнього користування).Об'єм цього розділу бізнес-плану становить 3-4 сторінки машинописного тексту.

До основних елементів плану маркетингу належать:

1. Схема розповсюдження товарів:

а) через власні фірмові магазини;

б) через оптові організації.

2. Ціноутворення:

а) методика визначення цін на товари;

б) очікуваний рівень рентабельності на вкладенікошти.

3. Реклама:

а) методи організації реклами;

б) величина коштів, необхідних для реалізації реклами.

4. Методи стимулювання продажу:

а) за рахунок розширення збуту;

б) за рахунок нових форм залучення покупців.

5. Організація післяпродажного обслуговування клієнтів(для технічних товарів);

а) методи організації служби сервісу;

б) величина необхідних для цього фінансових ресурсів.

6. Формування громадської думки про фірму і товари:розробка методик, що дозволяють домагатися хорошої репутації своїх товарів і самоїфірми в очах громадськості.

7. У разі реалізації товару за кордоном бажанонавести відомості про оцінку патентознавцями патентної чистоти цих товарів в країнахїх реалізації.

Бізнес-план як документдля внутрішньофірмового користування має бути детальним планом виробничої діяльності.Це дає змогу розв'язати багато проблем фірми заздалегідь, на папері, раніше, ніжпідприємець перейде до конкретних практичних дій.

Невід'ємною складовоюбізнесу, орієнтованого на виробничу діяльність, є оцінка того, як фірма вироблятимесвою продукцію. Основне завдання виробничого плану — довести, що фірма:

реально спроможна організувативиробництво;

здатна виготовлятинеобхідну кількість товарів відповідної якості;

має можливості придбатинеобхідні для цього ресурси.

На думку Е. Гроува, основні вимоги виробництваполягають у тому, щоби “виготовляти й постачати продукцію у відповідь на попит збоку споживача відповідно до встановленого за графіком часом постачання,за прийнятного рівня якості, а також за найменших можливих витрат”[10, с.23].

Для написання виробничого плану необхідно визначитинаступне:

1. Місце виробництва товарів або надання послугна діючому або на новоствореному підприємстві.

2. Необхідні для цього виробничі потужності і їхзростання з року в рік.

3. Де і у кого, на яких умовах буде закуповуватисясировина, матеріали, напівфабрикати, яка репутація цих постачальників, чи є досвідроботи з ними.

4. Чи передбачається виробнича кооперація і з ким.

5. Чи можливі якісь обмеження обсягів виробництваабо постачання ресурсів.

6. Яке обладнання потрібно і де передбачаєтьсяйого придбати, чи можливі при цьому проблеми і якого роду.

Дані цього розділу наводяться в перспективі на2-3 роки вперед, а для великих підприємств і на 4-5 років.

При цьому рекомендується скласти схему виробничихпотоків безпосередньо на підприємстві, на якій має бути наочно показано:

а) звідки і як будуть надходити на підприємствовсі види сировини і комплектуючих;

б) в яких цехах і як вони будуть перероблятисяв продукцію;

в) як і куди ця продукція буде постачатися з підприємства.

На цій схемі повинні бути відображені процеси контролюякості, де повідомляється:

а) на яких стадіях і якими методами буде проводитисяконтроль якості;

б) які стандарти будуть при цьому використані.

Отже, виробничий планмає дати відповіді на наступні запитання:

Які виробничі операціїбудуть застосовуватись фірмою в процесі виготовлення продукції (надання послуг)?

Які конкретно матеріально-технічніресурси потрібні для виготовлення продукції (надання послуг)?

Які зовнішні факторивпливатимуть (або можуть вплинути) на виробничий процес?

Виробничий план доцільнорозпочинати з короткої характеристики виробничого процесу, тобто з опису основнихвиробничих операцій у їх послідовності.

У виробничому планінеобхідно також вказати і на зовнішні фактори, які впливатимуть на виробничий процесабо обмежуватимуть виробничі можливості фірми.

Отже, у виробничомуплані, як правило, виділяють такі блоки (підрозділи):

1) основні виробничі операції;

2) машини та устаткування;

3) сировина, матеріали і комплектуючі вироби;

4) виробничі та невиробничі приміщення;

5) вплив зовнішніх факторів.

Обсяг і ґрунтовністьвиробничого плану залежать від характеру бізнесу фірми та сфери, до якої він належить.Зрозуміло, що цей розділ бізнес-плану буде найдокладнішим для виробничого підприємства.Більше того, у певних випадках саме виробничий процес (особливості його технологій,унікальність обладнання тощо) може бути одним із найпривабливіших факторів для зовнішніхінвесторів. Навпаки, фірми, які займаються, наприклад, оптовою або роздрібною торгівлею,можуть взагалі обійтися без цього розділу.

Завершує даний розділ бізнес-плану оцінка можливихвитрат виробництва і її динаміка на перспективу.

Привабливість фірми,віра в успіх її бізнесу багато в чому залежать від ділових навичок і професіоналізмуперсоналу фірми та команди менеджерів. Досвідчені керівники і кваліфіковані виконавціможуть вивести підприємство з кризи, а безпорадні, навпаки, здатні зіпсувати найліпшусправу. Тому організаційний план, в якому розглядаються кадрові питання, займаєособливе місце серед інших розділів бізнес-плану.

Розробляючи організаційнийплан, підприємець має на меті:

по-перше, переконатипотенційних інвесторів і кредиторів у тому, що ним вибрано доцільну організаційно-правовуформу бізнесу;

по-друге, показати,з ким він збирається організовувати своє діло, тобто охарактеризувати менеджерів,які відіграватимуть провідні ролі в процесах становлення та управління фірмою;

по-третє, довести,що він, його команда менеджерів та інший персонал фірми здатні практично реалізуватибізнес-план.

Розробку цього розділубізнес-плану рекомендується починати з обґрунтування вибору організаційної формибізнесу, оскільки вона позначається на всій подальшій підприємницькій діяльностій багато в чому визначає інші організаційно-правові аспекти бізнесу.

Далі в організаційномуплані слід охарактеризувати потреби фірми в трудових ресурсах, тобто визначити,які саме працівники (основні, допоміжні, спеціалісти) необхідні для ведення справи.

Принципово важливоподати в організаційному плані відомості про власників та провідний управлінськийперсонал фірми. Організаційний план має містити короткі характеристики практичновсіх тих працівників, від яких у кінцевому підсумку залежить успіх або невдача бізнесуфірми. Загальну характеристику команди менеджерів варто доповнити інформацією провикористання зовнішньої допомоги в управлінні бізнесом. Ураховуючи, що багато фірм,особливо малих, залучають для виконання окремих функцій управління спеціалістівзі сторони, організаційний план треба доповнити описом консалтингових потреб фірми.

Кінцевий розділ організаційногоплану містить пояснення щодо кадрової політики та стратегії фірми. З нього має статизрозумілим, як будуть здійснюватися добір, підготовка та оплата праці працівниківфірми. Можна подати й відомості про передбачувані для працівників фірми пільги стимулюючогохарактеру. При цьому відправною точкою повинні бути кваліфікаційні вимоги, де вказується:

а) які саме фахівці (якого профілю, освіти, досвіду)і з якою заробітною платою необхідні для успішного ведення справ;

б) на яких умовах приймаються на роботу фахівці(постійна робота, сумісники (зовнішні експерти));

в) чи є можливість скористатися послугами якоїсьорганізації по найму такого роду професіоналів;

г) у випадку, якщо частина персоналу вже найнята,необхідно дати про своїх працівників короткі біографічні дані:

кваліфікація;

наявний досвід роботи і його корисність для підприємства.

Так само в цьому розділі наводиться і організаційнаструктура підприємства, яка відображає:

а) хто і чим буде займатися;

б) взаємодія всіх служб одна з одною;

в) координація і контроль їх діяльності.

Доцільно обумовити в цьому розділі і питання оплатипраці керівного персоналу і його стимулювання.

Отже, організаційнийплан, як правило, складається з таких підрозділів:

організаційна формабізнесу;

потреба фірми в персоналі;

власники фірми, командаменеджерів і зовнішні консультанти;

організаційна схемауправління;

кадрова політика істратегія.

Юридичний план як розділ бізнес-плану фахівці радятьготувати разом з юристом, зокрема, можна домовитися про консультацію з юрисконсультомоднієї з діючих комерційних фірм. Конкретне наповнення розділу залежить від вибраноїформи організації, яку необхідно вказати:

а) приватне підприємство;

б) господарське товариство;

в) державне підприємство;

г) спільне підприємство і так далі.

У бізнес-плані необхідновиділити й розглянути лише найбільш імовірні для даного бізнесу ризики. Найчастішев бізнес-плані розглядаються ризики, що можуть виникнути як наслідки:

1) несприятливих тенденційу зовнішньому середовищі галузі, до якої належить даний бізнес;

2) реакції конкурентів(наприклад, можливе зниження цін на аналогічні види продукції чи послуг);

3) сезонної циклічностіобсягів продажу;

4) недостатньої компетентностіперсоналу, який займається маркетингом, виробництвом чи управлінням;

5) появи нових технічнихі технологічних досягнень, які можуть призвести до надто швидкого техніко-економічногостаріння продукту даного бізнесу;

6) перевищення виробничихвитрат над запланованими:

7) труднощів з одержаннямсировини, матеріалів, комплектуючих виробів, а також кредитів;

8) циклічності потокуготівки тощо.

З погляду можливоговпливу на кінцеві результати діяльності слід розрізняти динамічний та статичнийризики. Динамічний ризик може бути зумовлений непередбачуваними змінами вартостіосновного капіталу внаслідок прийняття певних управлінських рішень або непередбачуванихзмін у зовнішньому середовищі. Цей тип ризику може стати причиною як збитків, такі доходів (за сприятливих змін). Статичний ризик завжди призводить до збитків, оскількийого сутнісна характеристика пов'язана з утратою реальних активів, а також з утратоюдоходу через недієздатність суб'єкта господарювання.

Фінансовий план є ключовимрозділом бізнес-плану. Головна мета фінансового плану — узагальнити основні положеннявсіх попередніх розділів бізнес-плану, зводячи їх в одне ціле у вартісній формі,та обґрунтувати доцільність реалізації даного підприємницького проекту з економічногопогляду.

Особливий інтерес дофінансового плану пов'язаний з тим, що в ньому:

узагальнюються у вартіснійформі результати розробки решти розділів бізнес-плану;

кількісно визначаєтьсяпотреба даного бізнесу в інвестиціях;

обґрунтовується висновокщодо економічної доцільності реалізації підприємницького проекту.

Розрахунки, які міститьфінансовий план, мають дати чіткі та ясні відповіді на такі запитання самого підприємця,потенційних інвесторів і кредиторів:

Звідки фірма отримуватимекошти і на що конкретно останні будуть витрачені?

Як співвідносятьсяпоточні потреби фірми у грошах з рухом готівки?

Яким буде фінансовийстан фірми на кінець прогнозованого періоду?

Чи зможе підприємецьвиконати взяті на себе зобов'язання?

Чи здатний підприємецьналежно розпорядитися отриманими коштами, щоб своєчасно повернути борги та забезпечитидостатній прибуток на вкладений капітал?

У процесі розробкицього розділу бізнес-плану слід враховувати такі його особливості.

По-перше у багатьохвідношеннях фінансовий план є найменш гнучкою за формою частиною бізнес-плану. Навідміну від інших розділів він має містити відповідний перелік фінансових документів(у тому числі таблиць і графіків). Кожен із цих документів повинен мати стандартнуформу. Жорсткі вимоги до опрацювання цих документів викликані необхідністю забезпеченняєдиної методики розрахунків фінансових показників. Це означає, що потенційний інвесторабо кредитор може самостійно за стандартною методикою провести аналіз фінансовоїінформації, яку містить бізнес-план, оцінити фінансовий стан даної фірми та прийнятирішення щодо вкладання своїх коштів у даний проект.

По-друге, інвесторита кредитори, як правило, вимагають, щоб фінансовий план складався з перспективоюна три роки (до того ж із щомісячними показниками за перший рік та щоквартальними- за другий і третій).

По-третє, фінансовийплан не може мати розбіжностей з іншими розділами бізнес-плану. Якщо, наприклад,у маркетинг-плані йдеться про наміри розгорнути широкомасштабну рекламну кампанію,то це обов'язково має знайти відображення в плані доходів і видатків. Якщо на бізнесфірми впливає фактор сезонності продажу, то його слід ураховувати, проектуючи рухготівки, тощо.

По-четверте, у зв'язкуз тим, що будь-який фінансовий аналіз майбутнього неминуче характеризується певнимступенем невизначеності, у фінансовому плані доцільно опрацювати кілька сценаріїврозвитку подій. Рекомендується розробляти як мінімум два варіанти фінансових показників.Один із них має ґрунтуватися на консервативних припущеннях, а другий — враховуватиповний потенціал бізнесу.

По-п'яте, у фінансовомуплані треба (по можливості) підкреслювати достовірність інформації, яку він містить.Якість первинної інформації безпосередньо позначається на точності фінансових розрахунків.Інвестори часто проводять власні дослідження з метою оцінки достовірності розрахунківу бізнес-плані. Тому в разі відхилення відповідних фінансових показників бізнес-планувід середніх по галузі, до якої належить даний бізнес, обов'язково треба дати вичерпнепояснення цього.

Мета та особливостірозробки фінансового плану визначають його зміст, послідовність і рівень деталізаціїопрацювання. Фінансовий план містить такі основні підрозділи.

1. План доходів і видатків (план прибутків і збитків).

2. План грошових надходжень і виплат (план рухуготівки).

3. Плановий баланс.

Поряд з основними показникамицих підрозділів у фінансовому плані мають бути наведені припущення, на підставіяких ці показники розраховано. Чітко й стисло викласти всі ці припущення й передбаченнянеобхідно в текстовій частині фінансового плану. Без цього всі наведені у фінансовомуплані розрахунки не матимуть належного практичного значення. Лише після ретельногоаналізу таких припущень можна оцінити, наскільки вони заслуговують на довіру. Оскількирозрахунки всіх зазначених фінансових документів ґрунтуються на таких передбаченнях,вони є важливою складовою фінансового плану.

Для вже існуючої фірмиу фінансовому плані обов'язково слід навести динаміку основних фінансових показниківза минулі роки (як мінімум за три). Копії відповідних фінансових документів подаютьсяв додатках.

Відповідно обґрунтованийфінансовий план може бути використаний не тільки для залучення інвесторів і кредиторів,а й для оцінювання результатів діяльності фірми після фактичного започаткуваннябізнесу.

1.3 Аналіз ефективності бізнес-плану

Оцінку економічної ефективності бізнес плану ідоцільності інвестиційного проекту і бізнес-плану можна умовно розділити на двіосновні частини:

1. Попередня оцінка інвестиційного проекту на стадіїухвалення рішення про розробку бізнес-плану. На цій стадії важливим є виявленнядоцільності подальшого детального опрацювання інвестиційного проекту, а також розробкидетального бізнес-плану, експертиза інвестиційного проекту по вже наявному бізнес-планудля оцінки достовірності і доказовості цього документа й оцінювання спроможностіі реальності інвестиційного проекту.

2. Процес виконання робіт за оцінкою інвестиційнихпроектів включає декілька основних етапів:

Технічний аналіз можливості здійснення інвестиційногопроекту (терміни, місце розташування, загальні витрати з точки зору технології,доступність ресурсів і ринків, технологічні процеси);

Фінансовий аналіз підприємства, що претендує нареалізацію інвестиційного проекту;

Моделювання потоків продукції, ресурсів і грошовихкоштів;

Розрахунок показників ефективності інвестиційногопроекту для його учасників;

Аналіз невизначеності і оцінка рисок, пов'язанихіз здійсненням проекту;

Аналіз організаційної структури інвестиційногопроекту.

У результаті замовник отримує експертний висновокна розроблений інвестиційний проект, що включає:

оцінку ефективності інвестиційного проекту;

оцінку доцільності участі в реалізації інвестиційногопроекту різних сторін;

порівняння варіантів проекту;

аналіз відповідності розробленого інвестиційногопроекту українським і міжнародним стандартам.

Оцінка ефективності інвестиційних проектів проводитьсяу випадках, коли:

ведеться пошук інвестора, вибір оптимальних умовінвестування або кредитування, підготовка якісного інвестиційного проекту, вибірумов страхування рисок;

виникають сумніви відносно доцільності участі вінвестиційному проекті і його ефективності;

існує невизначеність результатів інвестиційногопроекту.

Оцінювання бізнес-плану завжди включає оцінку вірогідностівиникнення самих песимістичних сценаріїв розвитку бізнесу. Основні види ризику:

виробничий ризик, пов'язаний з можливістю невиконанняпідприємством своїх зобов'язань перед замовником;

фінансовий ризик — можливість невиконання фінансовихзобов'язань перед інвесторами унаслідок використання для фінансової діяльності позиковихзасобів;

інвестиційний ризик — можливість знецінення інвестиційно-фінансовогопортфеля, що складається як з власних, так і з придбаних цінних паперів;

ринковий ризик — можливе коливання ринкових процентнихставок на фондовому ринку і курсів валют;

політичний ризик — можливі збитки від нестабільноїполітичної ситуації.

Оцінка ризику реалізації бізнес-плану проводитьсяза наступною схемою:

1. Вибір найбільш невизначених і ризикових параметрівбізнес-плану (зниження об'ємів продажів, зниження ціни продажів, підвищення собівартостіодиниці товару і так далі).

2. Проведення оцінки ефективності проекту для граничнихзначень кожного параметра, обчислення NPV і IRR для різних умов реалізації проекту.

3. Аналіз сценаріїв реалізації бізнес-плану:

оптимістичного;

базового (нормального);

песимістичного.

В основі виводу про можливість позитивної реалізаціїпроекту повинен лежати песимістичний сценарій.

Отже, підсумовуючивикладене в першому розділі кваліфікаційної роботи, доходимо висновку, що бізнес-план- це письмовий документ, в якому викладено сутність підприємницької ідеї, шляхий засоби її реалізації та охарактеризовано ринкові, виробничі, організаційні тафінансові аспекти майбутнього бізнесу, а також особливості управління ним. Бізнес-планпідсумовує ділові можливості та перспективи, пояснює, як ці можливості можуть бутиреалізовані існуючою командою менеджерів.


2. Складання бізнес-плануконсультаційного агентства з вивчення ринку харчових продуктів2.1 Резюме

Ідея: створення консультаційного агентства з вивченняринку харчових продуктів.

1. Основна мета підприємства — збір даних про ринокхарчових продуктів, створення бази даних з метою надання клієнтам інформаційнихі консультаційних послуг.

2. Послуги, які буде надавати підприємство — проведеннямаркетингових досліджень ринку й надання споживачам-клієнтам консультаційного агентстваінформації з наступних проблем:

можливість позиціонування конкретного товару чигрупи товарів на ринку;

група потенційних споживачів цього товару (групитоварів);

споживчі очікування;

основні конкуренти, дослідження конкурентних переваг;

потенційна місткість ринку;

можлива стратегія дій на ринку;

оцінка ефективності діяльності підприємства.

3. Особливості послуг підприємства, що дозволяютьперевершити подібні послуги конкурентів:

надійність відомостей;

якісна інформація (висока ступінь повноти й точності);

консультування по суті предмету;

швидкість надання інформації;

вироблення оптимальних рішень.

Справа обіцяє бути прибутковою, позаяк подібнаінформація необхідна як фірмам-початківцям, так і підприємствам, що зайняли певнемісце на ринку, але бажають збільшити обсяг реалізації продукції наявного товаручи вивести на ринок новий товар.

4. Основні сегменти клієнтів: на первинному етапіроботи агентства основними клієнтами будуть дрібні й середні підприємства, що виробляютьвже існуючі продовольчі товари.

5. Основні вимоги:

приміщення: добрий технічний стан, респектабельнийзовнішній вигляд, доступне місцезнаходження;

матеріали й обладнання: комп’ютерна техніка й комплектуючівироби високої якості;

персонал: спеціалісти-маркетологи високої кваліфікації,що мають досвід роботи в цій області не менше 4-5 років;

бухгалтер зі спеціальною освітою, досвід роботине менше 2-3 лет;

Генеральний директор — його обов’язки виконуватимеодин із співвласників підприємства.

6. Роль кредиту: на початковому етапі кредит потрібний,оскільки організація цього виробництва вимагатиме не менше 30000-45000 доларів угривневому еквіваленті і потрібні витрати на рекламу.

2.2 Оперативний та інноваційний планидіяльності

Розпочнемо з операційного плану. Тут першим пунктоммає бути опис товару.

1 Опис товару

1.1 Товар (послуга). Консалтингове агентство надаєклієнтові інформацію з питань, що цікавлять його, про ринок харчових продуктів:

аналіз реальної і потенційної позиції конкретноготовару на ринку;

виокремлення груп потенційних споживачів;

аналіз споживчих очікувань;

основні конкуренти і специфічні особливості їхпродукції;

стратегічні альтернативи дій конкретного підприємствана цьому ринку;

консультації з урахуванням і аналізом отриманоїінформації.

1.2 Цей товар задовольняє потреби клієнтів у одержаннінеобхідної, якісної, максимально повної інформації, що має високу ступінь достовірності.

1.3 Відмітні особливості цього товару:

висока якість;

достовірність видаваної інформації;

швидкість отримання клієнтом необхідній йому інформації;

достатня повнота інформації;

1.4 Унікальність цього товару виявляється у швидкостізбору інформації, можливості глибокого професійного аналізу отриманої інформації,розробки короткої і довгострокової маркетингової стратегії.

Ці якості нашої послуги і приваблюватимуть споживача.

1.5 Життєвий цикл такої галузі, як послуги з наданняінформації і подальших консультацій має чотири етапи:

1 — зародження;

2 — зростання;

3 — зрілість;

4 — спад.

На українському ринку консультаційні послуги перебуваютьна початку другого етапу (зростання). Попит на них ще не задоволений повністю. Томув цій галузі поки немає необхідності зниження цін, але потрібна активна рекламадля залучення клієнтів. Проектованому агентству необхідно виділити первинний сегментклієнтів, ретельно проаналізувати свої можливості і визначити первинну «нішу»своїх послуг на ринку.

2. Перейдемо до інноваційного плану діяльностіТОВ «МТВ-плюс».

2.1 Інноваційні елементи вносяться в:

ринок — в Україні вже існує ринок консультаційнихпослуг, але час його існування відносно невеликий, хоча і «новим» йоговважати не можна;

товар — новими рисами наших послуг є:

А) застосування багатьох методів маркетинговогодослідження,

Б) послуги з вивчення ринку конкретного товару,

В) розробка стратегій позиціонування і просуваннятовару, в короткому і тривалому періодах;

технологію — поєднання маркетингових і статистичнихметодів, а саме:

а) панельні дослідження споживчих переваг, тобтостворення власної стратегічної панелі;

б) математичні методи розрахунку вірогідності ітак далі

сировина — інноваційних елементів немає.

організацію справи — залучення тимчасових співробітниківдля організації опитувань і наступного оцінювання результатів.

2.2 Вплив змін в сімох областях за Друкером [11]:

несподівана подія: може вплинути на зростання чизниження попиту на цю послугу;

невідповідність: підприємці хочуть мати надійнуповну інформацію про якесь явище або процес у максимально-короткі терміни і за помірноюціною. Реальна інформація часто буває застарілою, недостатньо повною або важкодоступною.Проектоване консультаційне агентство має можливість надати максимально повну інформаціюпро ринок конкретного товару, виконати її якісний аналіз завдяки поєднанню маркетинговихі статистичних методів дослідження;

зовнішня потреба: дедалі більш зростаюча потребав інформації приведе до зростання попиту ці послуги, можливо, виникне необхідністьстворення відділу реклами, власного відділу соціологічних досліджень, збільшеннячисельності персоналу;

зовнішній тиск: зростання числа конкурентів підштовхнедо завоювання нових ринків (наприклад, за географічним або товарним принципом),розробці додаткових послуг (наприклад, реклама), використання в технології новихметодів;

демографічна ситуація: тенденція до зниження народжуваності- люди можуть більше часу приділяти роботі і потреба в інформації зросте;

культура: зараз в нашому суспільстві яскраво вираженатенденція — бути таким, що досягає успіху, мати свою справу — підприємцям потрібнозабезпечити успішний вихід на ринок, а отже їм потрібна детальна, якісна інформаціяпро ринок конкретного товару, конкурентів, ціни, рекламні засоби і так далі. Крімтого, зараз спостерігається прагнення до нового способу життя, у тому числі і діловогожиття, а це має на увазі використання сучасних методів в роботі, маркетингових,консультаційних послуг;

наука: використання наукових досягнень може допомогтизбільшити швидкість отримання і обробки інформації, створити комплексний метод,що дозволяє досліджувати конкретну проблему усебічно і знайти нові джерела інформації.

2.3 Клієнти

При складанні цього розділу бізнес-плану насампередмає бути здійснено сегментування клієнтів на ринку. Сегментація відбувається залежновід:

а) розміру підприємств:

малі;

середні;

великі;

б) наявність товару на цьому ринку:

новий;

сталий.

Найбільший попит забезпечать середні підприємства(60-70% усіх клієнтів).

До нашої послуги клієнтів приваблюють такі споживчівластивості:

надійність;

висока якість:

висока міра повноти і точності інформації;

досить помірна, доступна ціна:

консультування за результатами дослідження.

Коло клієнтів розширюватиметься за рахунок реклами;особистих зустрічей з представниками інших підприємств на виставках, ділових семінарахі т.д.

Потенційна частка ринку для ТОВ «МТВ-плюс»складає близько 10% від потенційної місткості ринку інформаційних консалтинговихпослуг.

Необхідно розробити товарний знак і символіку ТОВ«МТВ-плюс», які будуть приваблювати клієнтів, тобто продумати створенняфірмового стилю.

2.4 Конкуренти

До основних конкурентів підприємства, які займаютьсявивченням ринку харчових продуктів у західноукраїнському регіоні, слід віднести:

- «Українську маркетингову групу» (УМГ), м.Київ;

- ТОВ «Дошка реклами», м. Рівне;

- ТОВ УЦСМД «Соціум», м. Львів;

- ТОВ «Про-консалтинг», м. Київ.

Результати порівняльного аналізу цих підприємствта ТОВ «МТВ-плюс» наведено в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 — Конкурентна таблиця

Фірма /

критерії

ТОВ «МТВ-плюс» Основні конкуренти УМГ «Дошка реклами» «Соціум» «Про-консалтинг» Відповідність запитам споживачів Повна відповідність Часткова відповід-ність Повна відповід-ність Часткова відповід-ність Часткова відповід-ність Надійність Висока ступінь Висока ступінь Висока ступінь Середня ступінь Середня ступінь Якість Дуже висока висока висока Добра Задовільна ціна Висока середня висока Середня Нижче середньої Швидкість обслуговування Дуже швидко швидко Досить швидко середньо середньо Коло охоплюваних проблем широке Широке Середнє Досить вузьке вузьке Післяпродажне обслуговування Консультаційна підтримка, систематичний аналіз ефективності Консультаційна підтримка - - - Час роботи 9.00-18.00 10.00-17.00 10.00-18.00 9.00-17.00 9.00-17.00 Репутація фірми Нове підприємство, нові послуги надійна Надійна, постійні клієнти Ненадійна, постійних клієнтів немає Сумнівна

Для оцінювання конкурентоздатності зазначених утабл.2.1 підприємств застосуємо рейтингові оцінки, зроблені на підставі дослідженнядумок представників підприємств-споживачів (таблиця 2.2).

Таблиця 2.2 — Розрахунок конкурентоздатності

чинники Вагомість чинників «МТВ-плюс» Основні конкуренти «УМГ» «Дошка реклами» «Соціум» «Про-консалтинг» р а ар а ар а ар а ар а ар Відповідність запитам споживачів 0,15 0,95 0,143 0,7 0,105 0,95 0,143 0,7 0,105 0,65 0,096 надійність 0,10 0,9 0,09 0,9 0,09 0,9 0,09 0,6 0,06 0,6 0,06 Якість 0, 20 1,0 0,2 0,8 0,16 0,8 0,16 0,7 0,14 0,7 0,12 Ціна 0,05 0,7 0,035 0,8 0,04 0,7 0,035 0,8 0,04 0,9 0,045 швидкість 0, 20 1,0 0,2 0,9 0,18 0,8 0,16 0,7 0,14 0,65 0,13 Коло охоплюваних проблем 0,18 0,8 0,144 0,8 0,144 0,6 0,108 0,5 0,09 0,4 0,072 Післяпродажне обслуговування 0,04 0,8 0,032 0,7 0,028 Час роботи 0,02 0,7 0,014 0,6 0,012 0,65 0,013 0,65 0,013 0,65 0,013 Репутація 0,06 0,8 0,048 0,9 0,054 0,6 0,036 0,4 0,024 Сума ар 1,0 0,858 0,807 0,763 0,624 0,550

У відсотковому вираженні коефіцієнти конкурентоспроможності(суми ар) відображають дійсне становище фірми на ринку. Перевага ТОВ «МТВ-плюс»вище, ніж аналогічні переваги конкурента «Про-консалтинг» на 30,8%, конкурента«Соціум» — на 24%. Ці конкуренти не дуже небезпечні, наше становище наринку відносно них стійкіше.

Однак товариству «МТВ-плюс» слід звернутиособливу увагу на рівненську рекламну агенцію ТОВ «Дошка реклами», якаспеціалізується не лише на розміщення зовнішньої реклами в м. Рівне та Рівненськійобласті та проведенні комплексних рекламних кампаній, а й на проведення маркетинговихдосліджень різних ринків у західноукраїнському регіоні (опитування, вивчення громадськоїдумки тощо). ТОВ «МТВ-плюс» перевершує ТОВ «Дошка реклами» лишена 9,5%. Крім того, на особливу увагу заслуговує «Українська маркетингова група»(5,1%). ТОВ «Дошка реклами» та «Українська маркетингова група»мають сформовану, міцну репутацію, користуються повагою клієнтів. ТОВ «МТВ-плюс»слід вжити заходів із покращення якості послуг, щоби завоювати симпатії клієнтів.Наш найбільший плюс — швидкість і надійність інформації. Це дозволить залучити значнукількість споживачів наших послуг і забезпечить фірмі місце на ринку.

2.5 Потреба в ресурсах

Етапами технологічного процесу надання послуг проектованимпідприємством є наступні:

постановка проблеми;

визначення кола джерел інформації;

збір необхідної інформації;

аналіз;

розрахунок результатів;

вироблення необхідних стратегій;

контроль за втіленням на практиці;

інформаційна підтримка.

Для успішного виконання цього плану товариству«МТВ-плюс» необхідно:

комп’ютер доброї якості (мінімальна конфігурація:двоядерний процесор ATHLON 64х2 та ОЗУ 2 Gb);

принтер доброї якості;

набір комп’ютерних програм:

довідково-правові;

бухгалтерські;

програми фінансового й маркетингового планування;

програми оцінювання ефективності діяльності;

- спеціалізовані видання;

- приміщення;

автомобіль (ТОВ «МТВ-плюс» вирішило непридбавати автомобіля, а використовувати автомобіль одного з членів товариства,виплачуючи йому орендну плату та суму витрат на пальне).

2.6 Організаційний план

Організаційною формою створюваного консультаційногоагентства з вивчення ринку харчових продуктів є товариство з обмеженою відповідальністю.Співвласниками є генеральний директор та маркетологи.

Статутний капітал товариства складається з внесківзасновників і становить у цілому:

- квартира (генеральний директор): 200 000 грн.;

- грошові кошти (маркетологи) 55 500 тис. грн.

В разі банкрутства та за укладеними договорамикожен засновник відповідає у розмірі свого вкладу, а підприємство всім своїм майном.

Обґрунтування організаційно-правової форми:

1. Для створення товариства та забезпечення йогоуспішної роботи необхідний значний капітал. Статутний фонд ТОВ утворено з внесківчотирьох осіб, тобто форма приватного підприємства не підходить.

2. Стабільний за складом характер учасників такожзабезпечує успішну роботу товариства.

3. Область роботи консультаційного агентства звивчення ринку харчових продуктів — досить ризикова, позаяк інформація про цей ринокзмінюється і застаріває надзвичайно швидко. Тому оптимальна відповідальність — умежах тільки свого вкладу, а не всім своїм майном як би це було у простому товаристві.

/> <td/> />
Схема управління консультаційного агентства з вивчення ринку харчовихпродуктів показана на рисунку 2.1.Рисунок 2.1 — Схема управління ТОВ«МТВ-плюс»

Визначимо обов’язки працівників та вимоги до них.

Генеральний директор — жінка 23 років з дипломоммагістра економіки — займається укладенням операцій, веде переговори з клієнтами,відвідує виставки і конференції, веде підбір кадрів, відповідає за постачання обладнання.

Маркетолог-збирач інформації — жінка 27 років здипломом магістра про закінчення вузу за фахом "Інформаційні технології"- займається пошуком і відбором необхідної інформації, відповідає за своєчасне придбанняспеціалізованих видань, забезпечує агентству сучасне програмне забезпечення Досвідроботи в даній сфері не менш 4-х років.

Маркетолог-аналітик — чоловік 30 років з дипломоммагістра про закінчення вузу за фахом «Маркетинг» з досвідом роботи — не менше 6 років — аналізує інформацію, зібрану його колегою, виробляє розрахунки,робить виводи, надає свої результати для роботи маркетолога, що займається розробкоюстратегії.

Маркетолог-стратег — мужчина 30 лет с дипломоммагістра маркетингу — на підставі проведеного аналізу розробляє варіанти стратегіївідповідно до цілей і завдань певного клієнта. При необхідності разом з маркетологом-аналітикомперіодично оцінює ефективність діяльності підприємства при використанні запропонованоїстратегії.

Бухгалтер-жінка 26 років з дипломом бакалавра зафахом «Бухоблік і фінанси», з досвідом роботи — не менш 4-х років — ведевсю фінансову діяльність фірми: розрахунок доходів, нарахування і сплату податків,розподіл прибутку, нарахування амортизації, розрахунок і видачу зарплати,

секретар — комунікабельна жінка 24 років, з сертифікатомпро закінчення річних курсів секретарів-референтів, з досвідом роботи не менше двохроків — відповідає за організацію діловодства, дає довідки по телефону, зустрічаєклієнтів, виконує ділові доручення керівника, готує зразки документів тощо.

Працівникам консультаційного агентства з вивченняринку харчових продуктів необхідні такі якості, як сумлінність; відповідальність;порядність; чесність; ввічливість; серйозність; високий професіоналізм.

2.7 Виробничий план

Проведемо розрахунок витрат підприємства за 2011-2013роки. Розпочнемо з витрат, запланованих на 2011 році (таблиця 2.3).

Таблиця 2.3 — Витрати, заплановані на 2011 р.

№ Постійні витрати Сума, грн. 1 2 3 1. Оренда приміщення 10800 2. Комунальні платежі 4800 3.

Зарплата

генеральний директор

маркетолог по роботі з інформацією

маркетолог-стратег

бухгалтер

секретар

170400

60000

19200

19200

42000

30000

4. Нарахування в Пенсійний фонд на зарплату 62656 5.

Амортизація основних засобів

комп’ютера

офісного обладнання

принтера

2400

1400

600

400

6. Реклама 6000 Разом постійних витрат 257056 змінні витрати 1. Консультація юриста 3000 2. Оформлення документів 1800 3. Реєстрація документів 400 4. Страховка 300 5. Рахунок у банку 100 6. Інші податки 1500 7. Інформаційне обслуговування 2000 8. Оренда автомобіля 7200 9. Пальне 20000 10. передплата 200 11.

Матеріали

В т. ч. канцтовари

Компакт-диски

2100

2000

100

Разом змінних витрат 38600 Всього витрат 295656

На 2012 рік заплановані такі витрати (таблиця 2.4).

Таблиця 2.4 — Витрати, заплановані на 2012 р.

№ Постійні витрати Сума, грн. 1 2 3 1. Оренда приміщення 11340 2. Комунальні платежі 5040 3.

Зарплата

генеральний директор

маркетолог по роботі з інформацією

маркетолог-стратег

бухгалтер

секретар

178920

63000

20160

20160

44100

31500

4. Нарахування в Пенсійний фонд на зарплату 65789 5.

Амортизація основних засобів

комп’ютера

офісного обладнання

принтера

2200

1300

550

350

6. Реклама 5000 Разом постійних витрат 268289 змінні витрати 1. Консультація юриста 3150 2. Оформлення документів 1900 3. Реєстрація документів 420 4. Страховка 320 5. Рахунок у банку 6. Інші податки 1600 7. Інформаційне обслуговування 2000 8. Оренда автомобіля 7500 9. Пальне 21000 10. передплата 200 11.

Матеріали

В т. ч. канцтовари

Компакт-диски

2200

2100

100

Разом змінних витрат 40290 Всього витрат 308579

Витрати консультаційного агентства з вивчення ринкухарчових продуктів на 2013 рік заплановані в обсягах, показаних у таблиці 2.5.

Таблиця 2.5 — Витрати, заплановані на 2013 р.

№ Постійні витрати Сума, грн. 1 2 3 1. Оренда приміщення 11880 2. Комунальні платежі 5280 3.

Зарплата

генеральний директор

маркетолог по роботі з інформацією

маркетолог-стратег

бухгалтер

секретар

187440

66000

21120

21120

46200

33000

4. Нарахування в Пенсійний фонд на зарплату 68922 5.

Амортизація основних засобів

комп’ютера

офісного обладнання

принтера

2000

1200

500

300

6. Реклама 5000 Разом постійних витрат 280522 змінні витрати 1. Консультація юриста 3300 2. Оформлення документів 2000 3. Реєстрація документів 440 4. Страховка 330 5. Рахунок у банку 6. Інші податки 1650 7. Інформаційне обслуговування 2000 8. Оренда автомобіля 7900 9. Пальне 21500 10. передплата 200 11.

Матеріали

В т. ч. канцтовари

Компакт-диски

2300

2150

150

Разом змінних витрат 43920 Всього витрат 324442 2.8 Фінансовий план

Складемо план доходів і витрат на 2011 р. (таблиця2.6).

Таблиця 2.6 — План доходів і витрат ТОВ «МТВ-плюс»на 2011 р.

№ Показники Сума, грн. 1 Обсяг продажу 369000 2 Постійні витрати 257056 3 Змінні витрати 38600 4 Валовий прибуток 73344 5 податки 36284 6 Чистий прибуток 37060 7 інвестиції 29640

План доходів і витрат на 2012 рік показано в таблиці2.7.

Таблиця 2.7 — План доходів і витрат ТОВ «МТВ-плюс»на 2012 р.

№ Показники Сума, грн. 1 Обсяг продажу 385700 2 Постійні витрати 268289 3 Змінні витрати 40290 4 Валовий прибуток 77121 5 податки 38174 6 Чистий прибуток 38947 7 інвестиції 31158

План доходів і витрат на 2013 рік показано в таблиці2.8.

Таблиця 2.8 — План доходів і витрат ТОВ «МТВ-плюс»на 2013 р.

№ Показники Сума, грн. 1 Обсяг продажу 400000 2 Постійні витрати 280522 3 Змінні витрати 43920 4 Валовий прибуток 75553 5 податки 37398 6 Чистий прибуток 38154 7 інвестиції 35865

Складемо план-звіт руху грошових коштів на 2011р. (таблиця 2.9)

Таблиця2.9 — План-звіт руху грошових коштів ТОВ «МТВ-плюс» на 2011 р.

№ Показники Сума, грн. 1 Обсяг продажу 369000 2 Постійні витрати 257056 3 Змінні витрати 38600 4 Процент банку 23546 5 Поступлення коштів 49798 6 Залишок на рахунку 74302

Складемо балансовий звіт на 2011 р. (таблиця 2.10)

Таблиця 2.10 — Балансовий звіт на 2011 р.

№ Актив сума № Пасив сума 1 Оренда основних засобів 2500 1 Статутний капітал 255500 2 Основні засоби 7000 2 Короткостроковий кредит 50000 3 Доходи від реалізації 369000 3 Розрахунки за соціальним страхуванням 62656 4 Кошти на рахунку 74302 4 Розрахунки за заробітною платою 14200 5 амортизація 2400 6 Проценти банку 23546 7 Податки 35000 8 Використання прибутку 9300 баланс 452802 баланс 452802

Суми поточних активів та поточні боргів ТОВ«МТВ-плюс» показано в таблиці 2.11.

Таблиця 2.11 — Поточних активи та поточні боргиТОВ «МТВ-плюс»

№ Поточні активи Сума, грн. 1 Грошові кошти на рахунку 74302 2 Реалізовано послуг 369000 3 Виробничі фонди 7000 Разом 450302 Поточні борги 1 Короткостроковий кредит 50000 2 Розрахунки за соціальним страхуванням 62656 3 Розрахунки за заробітною платою 14200 4 Проценти банку 23546 5 Податки 35000 разом 185402 Чисті поточні активи 264900 Резервний фонд 94600

Відповідно до запланованих змін доходи у 2012 роціпорівняно з 2011 роком зростуть на 5%, а у 2013 році порівняно з 2011 роком на 10%.

На підставі проведених розрахунків планових доходіві витрат у 2011-2013 роках визначаємо точку беззбитковості на підставі даних аналітичноїтаблиці (таблиця 2.12).

Таблиця 2.12 — Доходи та витрати ТОВ «МТВ-плюс»у 2011-2013 рр.

Показники 2011 рік 2012 рік 2013 рік Доходи 369000 385700 400000 Постійні витрати 257056 268289 280522 Змінні витрати 38600 40290 43920

Для графічного визначення точки беззбитковостіпобудуємо графік, показаний на рисунку 2.1.

Як бачимо, доходи запланованого підприємства перевищуютьйого витрати протягом усіх років його перспективної діяльності.

/>

Рисунок 2.2 — Доходи та витрати ТОВ «МТВ-плюс»

2.9 Оцінка можливих ризиків

1) Ризик втрати часу: 0,1

2) Ризик майновий: 0,5.

3) Ризик грошовий: 0,5.

4) Ризик трудовий: 0,2,5) Ризик заподіяння шкодинавколишньому середовищу: 0,05.

6) Ризик, пов’язаний з власним здоров’ям: 0,3.

7) Ризик престижу, «втрати обличчя»:0,4.

8) Політичні ризики: 0,4.

9) Ризик форс-мажорних обставин: 0,2.

Можливі джерела виникнення ризиків:

недостатня інформація про попит на послуги консультаційногоагентства з вивчення ринку харчових продуктів;

недостатній аналіз ринку;

недооцінка конкурентів;

падіння попиту на даний товар/послугу.

Дія перерахованих ризиків може бути обмежена:

а) регулярним аналізом ринкової ситуації;

б) розробкою ефективної реклами і інших засобівзалучення клієнтів;

в) своєчасною розробкою і введенням нових послуг;

г) аналізом дій конкурентів;

д) розумним розподілом робочого часу;

е) суворим контролем руху грошових та інших активів;

ж) розпорошенням ризиків: страхування, вкладеннячастини коштів в державні цінні папери.

2.10 Товарна політика

Основні принципи, яких ми дотримуємося:

забезпечення стабільного положення на ринку;

активізація купівельного попиту;

дотримання державних правових актів.

Цілями ТОВ «МТВ-плюс» є:

досягнення максимального прибутку;

утримання клієнтів і розширення їх кола;

витиснення конкурентів;

завоювання стійкого становища на ринку.

Схарактеризую цінову політику. В якості методувизначення базової ми обрали метод маржинальних витрат, що має такі переваги:

забезпечує повне покриття витрат і максимізаціюприбутку;

краще підходить до сфери діяльності товариствай може бути застосований практично скрізь.

Послуги консультаційного агентства з вивчення ринкухарчових продуктів мають високу ціну та якість, тому найкращою буде стратегія преміальнихнацінок, оскільки:

спостерігається досить високий рівень поточногопопит з боку багатьох клієнтів;

вигідно виробляти навіть неповний обсяг товару;

висока ціна підтримує образ високої якості товару.

2.11 Маркетинг

Основними методами залучення покупців будуть:

1) реклама. Ми вибрали наступні засоби поширення:

преса (газети, журнали),

друкарська реклама (каталоги, проспекти, візитнікартки);

реклама в Інтернеті.

Нам необхідно ретельно продумати текст звернення,зробити відповідне оформлення, що привертає увагу і наголошує на хороших діловихякостях ТОВ «МТВ-плюс»;

2) участь у ділових семінарах. Увага споживачівбуде залучатися за допомогою особистих контактів.

Кожного місяця ми порівнюватимемо кількість споживачів,залучених кожним з цих способів, і залежно від результату розподіляти грошові кошти;скільки витрачати на рекламу в Інтернеті, скільки на інші засоби поширення інформаціїпро послуги консультаційного агентства з вивчення ринку харчових продуктів. За допомогоюмаркетингової політики ми плануємо забезпечити оптимальний попит на послуги агентства.


2.12 Інноваційне й стратегічне планування

Розпочнемо з плану інновацій.

Протягом перших трьох років роботи ми повинні:

освоїти вивчення ринку нового товару (наприклад,ринку одягу);

створити власну панель для проведення статистичнихдосліджень;

створити власний відділ статистичних досліджень;

створити свій відділ реклами;

почати застосування нових технологій (зет-рахунок,модель ідеального підприємництва).

Перейдемо до стратегічного плану діяльності.

4 тижні: розробка реклами, початок створення базиданих про ринок харчових продуктів в Україні, підключення до Інтернету, початокроботи із замовлень клієнтів.

8 тижнів: активізація реклами в друкованих виданнях,виконання замовлень, продовження створення бази даних.

12 тижнів: робота по замовленнях клієнтів, початокроботи із створення власної панелі (визначення первинного обсягу, вибірки).

24 тижні: замовлення, початок формування панелі.

1 рік: розширення фірми, залучення 2-8 нових спеціалістів,початок дослідження нових ринків, впровадження нових методів аналізу ефективностідіяльності підприємств.

3 роки: вивчення якогось нового ринку (наприклад,ринку одягу), створення відділу статистичних досліджень.


Висновки

1. Бізнес-план — це план розвитку підприємства,необхідний для освоєння нових сфер діяльності, створення нових видів бізнесу.

Бізнес-план — це письмовий документ, у якому викладеносутність підприємницької ідеї, шляхи й засоби її реалізації та охарактеризованоринкові, виробничі, організаційні та фінансові аспекти майбутнього бізнесу, а такожособливості управління ним.

2. У ринковій системі господарювання бізнес-планвиконує дві найважливіші функції: зовнішню та внутрішню. Вдало розробивши бізнес-план,можна отримати надійний інструмент у змаганні з конкурентами і в розширенні своєїособистої справи.

Бізнес-план надає можливість оцінити життєздатністьпідприємства в умовах конкуренції, дає орієнтири для першочергової діяльності, служитьаргументом для одержання фінансової підтримки від зовнішніх інвесторів.

3. Бізнес-плани можна класифікувати за певнимиознаками: за сферою бізнесу; за масштабами бізнесу; за характеристиками продуктубізнесу.

4. У процесі розробки бізнес-плану виділяють тристадії: початкову, підготовчу, основну.

5. У структурі бізнес-плану, як правило, виділяютьтакі складові: титульний аркуш; зміст бізнес-плану; резюме; галузь, фірма та їїпродукція (послуги); дослідження ринку; маркетинг-план; виробничий план; організаційнийплан; оцінка ризиків; фінансовий план; додатки.

6. Ключовим розділом бізнес-плану є фінансовийплан. Головна мета фінансового плану — узагальнити основні положення всіх попередніхрозділів бізнес-плану, зводячи їх в одне ціле у вартісній формі, та обґрунтуватидоцільність реалізації даного «підприємницького проекту з економічного погляду.

7. Бізнес-планування допомагає підприємцю:

визначити ступінь життєздатності та майбутньоїстійкості підприємства, зменшити ступінь ризику підприємницької діяльності;

конкретизувати перспективи бізнесу у вигляді системикількісних і якісних показників розвитку;

привернути увагу, зацікавити, забезпечити підтримкуз боку потенційних інвесторів фірми;

отримати досвід планування, що розвиває перспективнийпогляд на свою компанію та її робоче середовище.

8. Практика свідчить, що на сучасному етапі розвиткупідприємництва в Україні бізнес-план більш за все потрібен підприємцям, які сподіваютьсязалучити іноземні інвестиції, оскільки більшість іноземних інвесторів віддають перевагутрадиційній схемі надання коштів, вирішальним моментом якої виступає розгляд бізнес-плану.

9. У практичній частині цієї кваліфікаційної роботинаведено основні ідеї бізнес-плану створення консультаційного агентства з вивченняринку харчових продуктів. Це підприємство на замовлення займатиметься проведенняммаркетингових досліджень західноукраїнського ринку згаданих товарів й надаватимесвоїм клієнтам інформацію про можливість позиціонування конкретного товару чи групитоварів на ринку; про потенційних споживачів цього товару (групи товарів); про їхспоживчі очікування; про конкурентів та їх конкурентні переваги, визначатиме потенційнумісткість ринку та розроблятиме стратегію дій на ринку.


Список використаної літератури

1. Аванесов Ю.А., Клочко А.Н., Васькин Е.В. Основы коммерциина рынке товаров и услуг: Учебник для высших учебных заведений. — М.: ТОО»Люкс — арт", 1995.

2. Берл Г. Создать свою фирму. Бизнес-план предприятия// Человек и труд. — 1993. — № 8. — С.106-108.

3. Бизнес-план: Зарубежный и отечественный опыт. Новаяпрактика разработки и документация. В 2-х ч. Ч.1/Под общ. ред.В.М. Попова. — М.:Финансы и статистика, 1995. — 176 с.

4. Бизнес-план инвестиционного проекта: Практическое пособие/ Под ред. И.А. Иванниковой. — М.: Экспертное бюро — М., 1997. — 112 с.

5. Бизнес-план / Под ред.Р.Г. Маниловского. — М.: Финансыи статистика, 1994. — 60 с.

6. Бизнес-план. Программа «Менеджмент в малом бизнесе».- М.: ИКК «ДеКА», 1992. — 59 с.

7. Бизнес-план — ключ к успеху // Финансовая Украина.- 1994. — 7 сент.

8. Блэквелл Эдвард. Как составить бизнес-план. — М.: ИНФРА,1996.

9. Вітлінський В.В., Наконечний С.І. Ризик у менеджменті.- К., 1997.

10. Гроув Э. Высокоэффективный менеджмент / Перевод с англ.- М.: Информационно-издательский дом «Филинъ», 1996.

11. Друкер П. Эффективный управляючий // www.management.com.ua/bp/bp020.html

12. Латынов Г.Д. Как составить бизнес-план: рекомендации// США: Экономика, политика, идеология. — 1993. — № 8. — С.63 — 72.

13. Липсиц И.В. Бизнес-план — основа успеха. — М.: Машиностроение,1992. — 80 с.

14. Липсиц И.В. Ваша путеводная звезда — бизнес-план //Экономика и жизнь. — 1991. — № 33; 34; 35.

15. Маркова В.Д., Кравченко Н.А. Бизнес-планирование. — Новосибирск: ЭКО, 1994. — 320 с.

16. Медведев А. Экономическое обоснование предпринимательскогопроекта // МЭ и МО. — 1992. — № 6. — с.86 — 98.

17. Методическое пособие по разработке бизнес-плана инвестиционногопроекта. — Ростов-на-Дону: Ростовский региональный информационно-консалтинговыйцентр «Инфо-Консульт», 1996. — 86 с.

18. Мое малое предприятие: Основы успешного предпринимательства// И.В. Жиляев, В.Р. Костюк, Ю.А. Клочко, С.Н. Соболь, А.В. Щур — К.: Венчур. — 1995. — 136 с.

19. Петкоски Дж., Дмитриев Р. Методическая записка: Каксоставить бизнес-план. Сер. по упр. предприятием в процессе его перестройки и приватизации.- Всемирный банк, 1992. — 48 с.

20. Портер М.Е. Стратегія конкуренції/ Пер. з англ.А. Олійник,Р. Скільський. — К.: Основи, 1998.

21. Пушкарь А., Тридед А. Стратегическое управление предприятием// Бизнес Информ. — 1999. — №11-12. — С.124.

22. Скворцов Н.Н. Как разработать бизнес-план предприятия?Практическое руководство для бизнесменов. — К.: МКП «Прометей», 1994.- 96 с.

23. Соболь С.Н. Предпринимательство (начало бизнеса). — К.: Венчур, 1994. — 176 с.

24. Соколов В.Г. Бизнес-план: опыт и проблемы реализации// ЭКО, 1994. — № 12. — С.64-68.

25. Современный бизнес: Учеб. В 2-х т. / Д. Дж. Регмен,М.Х. Мескон, К.Л. Боуви, Дж.В. Тилл; Пер. с англ. — М.: Республика, 1995. — 431с.

26. Толковый словарь по управлению. — М.: Издательство«Аланс», 1994.

27. Управление бизнесом: Экспресс-курс для деловых людей/Г.В. Щекин. — 2-е изд. — К.: МАУП, 1996.

28. Хизрич Р., Питерс М. Предпринимательство, или как завестисобственное дело и добиться успеха: Вып.2: Создание и развитие нового предприятия/ Пер. с англ.; Общ. ред.В.С. Загашвили. — М.: Прогресс, 1992. — 256 с.

29. Хизрич Р., Питерс М. Предпринимательство, или как завестисобственное дело и добиться успеха: Вып.3: Финансирование нового предприятия / Пер.с англ.; Общ. ред.В.С. Загашвили. — М.: Прогресс, 1993. — 192 с.

30. Хизрич Р., Питерс М. Предпринимательство, или как завестисобственное дело и добиться успеха. Вып.5: Советы начинающему предпринимателю /Пер. с англ.; Общ. ред.В.С. Загашвили. — М.: Прогресс, 1992. — 192 с.

31. Шудра В.Ф., Беличко А.Н. Как подготовить успешный бизнес-план.- К.: 1994. — 106 с.

32. Щокін Г.В. Практична психологія менеджменту: Як робитикар’єру. Як будувати організацію: Науково-практичний посібник. — К.: Україна, 1994.

33. Энциклопедия малого бизнеса, или как начать свое дело/ Под ред. Слука А. Т.; Пер. с англ. — М.: 1994. — 288 с.

34. Эрик С. Зигель, Лорен А. Шульц, Брайен Р. Форд, ДэвидС. Карни. Пособие ЭРНСТ энд ЯНГ. Составление бизнес-плана / Пер. с англ. — 2-е изд.- М.: Джон Уайли энд Санз, 1994. — 224 с.

35. Юридический справочник предпринимателя / Рук. авт. колл.Ю.С. Шемшученко. — К.: Перлит продакшн ЛТД, 1992. — 636 с.

36. Scarborough N., Zimmerer T., Naumes W. Effective SmallBusiness Management. — Ohio. Merrill Pub.company, — 1989.

37. Nicholas C. Siropolis. Small Business Management: AGuide to Entrepreneurship. — Boston. Houghton Mifflin Company, — 1990.


Додаток 1

Орієнтовна типова структура бізнес-плану

/>


Додаток 2

Етапи розробки бізнес-плану

/>

еще рефераты
Еще работы по маркетингу