Реферат: Діяльність відділу маркетингу на машинобудівному заводі

Вступ

Впроцесі економічних перетворень, що характеризувалися відмовою від раніше діючихадміністративних структур та переходом народного господарства на ринковімеханізми функціонування та регулювання, з'явилося багато фірм, акціонернихтовариств, комерційних банків, холдингів з переважно ринковою орієнтацією. Ціпідприємства конкурують один з одним, активно беруть участь в світовійконкуренції товарів та послуг. Для того, щоб підприємство успішно функціонувалота конкурувало в умовах ринкової економіки, продукція підприємства повиннавідповідати певним стандартам якості, ціна повинна відповідати можливостямпотенційних покупців, обслуговування клієнтів повинно бути на дуже високомурівні. Для того, щоб забезпечити всі ці умови підприємству необхідно матидосконалу організаційну структуру, добре наладжений процес виробництва, необхідномотивувати працівників. Отже, дослідження діяльності підприємства є доситьактуальним питанням. Важливою особливістю є те, що перш за все необхідно наприкладі конкретного підприємства розглядати всі аспекти діяльностіпідприємства. Об'єктом практики є ЗАТ «НКМЗ».

Метоюпроходження практики є вивчення діяльності підприємства в цілому, вивченнядіяльності маркетингової служби, практичне використання набутих теоретичнихзнань, збір інформаційних матеріалів.

Задачамипрактики є дослідження діяльності підприємства, його цілей та задач,організаційної структури, також дослідження маркетингової діяльності, а самепринципів роботи відділу маркетингу, його організаційної структури, мікро – тамакро – середовища, асортиментної політики, політики збуту, методівціноутворення. Важливим питанням є також аналіз фінансового стану підприємства.


1. Загальнахарактеристика Новокраматорського машинобудівного заводу

 

1.1Основні напрями діяльності

«Ново-Краматорськиймашинобудівний завод» є найбільшим в Україні та відомим у світі виробником високовиробничогопрокатного, металургійного, гідротехнічного, горно рудного та спеціалізованогообладнання. Форма власності НКМЗ – приватна.

«НКМЗ»є одним з флагманів машинобудівного комплексу країни. Його колектив вдосконалюєвиробництво, з метою повноцінного використання можливостей підвищеннятехнічного рівня та якості вироблених машин та обладнання, збільшити свій вкладв виконання планів реконструкції народного господарства на базі новітніхдосягнень науки та техніки.

28вересня 1934 року відбулося офіціальне відкриття заводу. З 1934 року заводвипустив машин загальною вагою 16000 тонн. З кожним послідуючим роком випуск машинта агрегатів продовжував збільшуватися. За цей час «НКМЗ» – заводіндивідуального машинобудування для важкої промисловості – спроектував тавиготовив 102 прокатних стана, 189 міксерів для перевозки чавуну, 45 молотівдля штамповки, 142 преса різного призначення, 17 машин для скачування шлаку ізчавуновозних ковшей, 2002 шагаючих екскаватора, більше 2000 шахтних підйомних машин,18 роторних та горнодобуваючих комплексів.

Нанайбільших підприємствах країни успішно використовувалось різне обладнання,виготовлене на НКМЗ. В цих умовах висока якість управління, правильно обранастратегія та її розуміння персоналом дозволили здійснити нові психологічніустановки та позитивні мотиви виробничої діяльності, створити зацікавлений вефективній роботі колектив.

Заводмає могутній арсенал технічних засобів. Мощности підприємства дозволяютьвиробляти конкурентоспроможну продукцію, що користується великим попитом як вкраїнах СНД та і за рубежем: металургійне, прокатне, горно рудне, спеціальнутехніку для освоєння космосу, товари побутового призначення.

Втеперішній час на заводі проектується, виготовляється та комплектнопоставляється широкополосні стани гарячої та холодної прокатки чорних такольорових металів, машини непереривного лиття заготовок, літейно – прокатні

модулі,товстолистові, обжимні, сортові та проволочені стани, також здійснюєтьсяреконструкція та модернізація діючих об'єктів.

Новітехнології та вироблене ЗАТ «НКМЗ» сучасне обладнання дозволяє вивести основнучастину металопродукції вітчизняних металургійних підприємств наконкурентоспроможній рівень, тим самим значно розширити експортні можливостіУкраїни, майже вдвічі скоротити енергоємність листопрокатного виробництва.Машини ЗАТ «НКМЗ» працюють у 49 країнах світу, серед яких Японія, Германія,Франція, Італія, Канада.

Потужнавиробнича, науково – дослідна та експериментальна база сучасної технології тависоко кваліфіковані кадри дозволяють колективу підприємства створюватикомплексне обладнання високої якості в найкоротші строки, підтримувати його експлуатаціонніможливості у замовника.

Напідприємстві розроблена та використовується система якості ISO 9001, що охоплюєвесь комплекс виробництва від досліджень до монтажу та технічногообслуговування.

ЗАТ«НКМЗ» постійно укріплює свій виробничий потенціал, гарантує випуск продукції,що відповідає вимогам міжнародних стандартів та науково – технічний потенціал,що дозволяє забезпечити виробництво сучасного високоякісного обладнання в кількості,необхідної для насичення ринку. Окрім цього, до сильних сторін діяльностіпідприємства відносяться:

- стабільний рівень якості продукціі, що випускається, відсутністьрекламацій зі сторони замовників;

- гнучкість виробничої та організаційної структури підприємства;

- неоднократні перемоги міжнародних та республіканських тендерів;

- чітка збалансованість окремих функціональних стратегій в межаходнієї стратегії (цінової, збутової, стратегії просування товару);

- постійний пошук та освоєння нових ринків збуту для традиційної танової продукції;

- активна рекламна діяльність.

Організаційнаструктура заводу зображена на додатку А.

Розглянемоосновні техніко-економічні показники діяльності

ЗАТ «НКМЗ»в таблиці 1.1

Таблиця1.1. Техніко-економічні показники діяльності ЗАТ «НКМЗ» за 2006–2007 роки

Показники 2006 рік 2007 рік Темп росту, % Об'єм продажів, млн. грн. 494,5 706,7 142,9 Об'єм товарної продукції в діючих цінах, млн. грн. 410,8 770,1 187,4 Реалізація товарної продукції, млн. грн. 400,4 645,7 161,2 В тому числі: А) експорт-всього, млн. грн. 268,8 384,9 143,2 Б) питома вага експорту в реалізованій продукції, % 67,1 59,6 88,8 Об'єм механовиробів, тн. 38535 59192 153,6 Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток, тис. грн. 248560,9 572901,8 230 Витрати на 1 грн. товарної продукції, коп. 66,0 49,0 74 Середньосписочна чисельність работаючих 16377 16255 99,3 Виработка товарної продукції на 1 работаючого, тис. грн. 25,08 47,38 189 Середньомісячна заробітна плата 1-го роботаючого, грн. 990,6 1200,4 123 Виробництво основних видів продукції в натуральному вираженні: А) прокатне обладнання, т 1178 1490 146,1 Б) валки прокатні, т 9283 12903 139,0 В) комбайни для проходки, шт. 6 6 100,0 Г) запасні частини до металургійного обладнання, т 2140 2630 122,9 Є) інше обладнання, т 4950 5247 106,0 Об'єм інвестицій в розвиток виробництва, млн. грн. 61,4 61,5 100,1

Факторамиуспіху, які сприяли досягненню високих показників сприяли глибокі якісні зміни,що здійснювались у всіх сферах діяльності, мобільність і оперативність реакціїна зміну ринку, інвестиційна політика, що дала новий імпульс для розвиткузаводу, мінімізація затрат, нові економічні методи хазяйнування.

Темпросту об'єму продажів як основного показника роботи підприємства в цілому,склав у 2007 в порівнянні з 2006 роком 142,9%, об'єм товарної продукції -187,4%,реалізованої продукції -161,2%.Досягнуті результати підтвердили правильністьобраної стратегії, що забезпечує створення конкуренто-спроможнього підприємствасвітового рівня.

Стратегіяекспортної діяльності підприємства орієнтована на те, що продукція, щовипускається була конкурентоспроможною в порівнянні з продукцією найкращихзахідних фірм. Доля реалізованої на експорт продукції у 2007 році склала 59,6%.

Постійнеоновлення основних виробничих фондів на новій технічній основі і на базіпрогресивних технологій, створення техніки світового рівня дозволяє НКМЗзалишатися лідером в машинобудівній галузі. У 2007 році об'єм інвестицій уреконструкцію та технічне переозброєння виробництва складав 61,5 млн. грн.

1.2Цілі і задачі ЗАТ «НКМЗ»

Аналізуючицілі ЗАТ «НКМЗ» варто зазначити, що метою заводу, як і багатьох підприємств є максимізаціяприбутку та стабілізація положення в ринкових умовах, тобто збереженнябеззбитковості. Наступною метою є підвищення рентабельності. Рентабельність – цевідношення прибутку до активів підприємства.

Збільшенняприбутку призводить до наступних задач та цілей – підвищенняконкурентоспроможності та якості продукції, заміна та вдосконалення обладнання,використання нових технологій. Збільшення прибутку неможливо без зниження витратвиробництва, тому оптимізація витрат виробництва є постійною задачею всьогопідприємства та кожного з виробництв.

Підвищеннярентабельності, в свою чергу, пов'язано з збільшенням об'єму продаж та розширенняринків збуту. Для розширення ринків збуту необхідно проведення засад щодовдосконалення системи розподілення збуту. Для збільшення об'єму продажнеобхідно розширення номенклатури ї продукції.

Однієюз важливих цілей є постійне проведення маркетингових досліджень, вивченняринку, стимулювання збуту, дослідження конкурентного середовища, стимулюванняпопиту.


2.Маркетингова діяльність ЗАТ «НКМЗ»

 

2.1Відділ маркетингу та контрактів, його функції, задачі, організаційна структура

НаЗАТ «НКМЗ» особливу роль в формуванні бізнес – плану підприємства відіграє планмаркетингу. Його розробкою займаються маркетингові підрозділи підприємства.Розглянемо відділ маркетингу та контрактів ЗАТ «НКМЗ».

Хочаз 1991 року на підприємстві функціонувала служба маркетингу та реклами, однакїї діяльність не могла бути ефективною, так як було відсутнє довгостроковестратегічне планування, ця служба також не мала підтримки зі сторони іншихструктурних підрозділів та характеризувалася безсистемністю.

Заостанні роки була змінена організаційна структура відділу маркетингу таконтрактів.

Можнавизначити основні цілі служби маркетингу та контрактів:

- досягнення максимально можливого споживання, що створює умови дляросту виробництва, зайнятості, благополуччя;

- в максимально короткий строк адаптувати діяльність та системууправління виробництвом до внутрішніх та зовнішніх економічних умов, щозмінюються;

- покращення якості життя: якість, кількість, доступність тавартість продукції;

- забезпечити стабільне фінансове та матеріальне становище ЗАТ«НКМЗ».

Всямаркетингова діяльність на підприємстві будується на принципах розумінняспоживача, максимальне задоволення його потреб, пристосування виробництва кпотребам ринку. Служба маркетингу виконує такі функції:

- управління маркетинговою діяльністю;

- дослідження поведінки споживачів;

- комплексне дослідження ринку;

- планування асортименту товарів;

- участь в розробці цінової політики;

- організація товароруху у каналах збуту;ї

- реклама, стимулювання продажів;

- організація сервісного обслуговування;

- формування суспільної думки.

Всвоїй практичній діяльності начальник відділу маркетингу керується нормативнимиактами діючого законодавства, приказами та інструкціями керівництвапідприємства.

Основнізадачі відділу маркетингу:

- виявлення стратегічних зон хазяйнування, організація рекламипродукції, розробка пропозицій щодо випуску конкурентоспроможної продукції;

- пошук потенціальних замовників та замовлень;

- забезпечення реалізації продукції;

- контроль за виконанням завдань та обов'язків по поставкампродукції згідно з контрактами;

- розв'язання питань щодо ціноутворення;

- постійний аналіз результатів комерційної діяльності підприємства,зовнішніх та внутрішніх факторів, що впливають на його роботу;

- прогнозування продажів та ринкової долі підприємства;

- розробка разом з іншими підрозділами підприємства стратегіїдіяльності на внутрішньому та зовнішньому ринках;

- забезпечення всіх підрозділів інформацією про стан ринка;

- розробка плану маркетингу.

Отже,робота по створенню сучасної конкурентоспроможної техніки вимагає швидкоїадаптації до змін внутрішнього та зовнішнього середовища. А забезпечити такіумови можливо лише при комплексному одночасному ефективному функціонуванню всіхпідрозділів.

2.2Аналіз внутрішнього, зовнішнього ринків

Напочатку 90-х років відбулося різке зниження обсягів виробництва традиційноїноменклатури. Сьогоднішній ринок України і країн СНД характеризується восновному тим, що обладнання здобувається не тільки з метою заміни старого (вобмеженому обсязі), а також для поновлення зупинених виробництв. Аналізситуації на ринках говорить про збереження потенційного попиту на більшучастину обладнання ЗАТ «НКМЗ».

Внутрішнійринок можна охарактеризувати таким чином: ринок засобів виробництва;олігопольний за пропозицією, тому що на ньому діє обмежена кількість виробників(при цьому дробарки типу КМД, КСД і КВД у даний час випускає тільки ЗАТ «НКМЗ»,а, виходить, у виробництві цього обладнання є монополістом); сегментований інасичений (тому що ситуація склалася таким чином, що виробництво шукає покупцясвоєї продукції, а основними задачами маркетингової служби є створеннярозвинутої збутової мережі, формування попиту на продукцію і пошук нових ринківзбуту).

Закордонніринки по кількості учасників у ринкових відносинах варто охарактеризувати якринок повноцінної конкуренції, оскільки на них працює значна кількість компаній– виробників гірничодобувного обладнання.

Навнутрішньому ринку виділимо наступних конкурентів: Криворізький рудоремонтнийзавод, «Азовмаш» і Донецькгормаш. Показники престижу цих підприємств і ЗАТ «НКМЗ»у процентному виразі склали:

ЗАТ «НКМЗ» – 45%;

Криворізький рудоремонтний завод – 25%;

«Азовмаш» – 15%;

Донецькгормаш – 15%.

Навнутрішньому ринку, серед українських підприємств, конкурентами можуть виступати:«Азовмаш», Донецькгормаш, Петровский машзавод (м. Донецьк) і Миколаївськиймашзавод – що виготовляють щекові дробарки.

Основнимиконкурентами в постачанні запчастин гірничорудного обладнання є Криворізькийцентральний рудоремонтний завод і дрібні заводи Укррудпрома.

Слідзазначити, що у виробництві конусних дробарок КМД, КСД, КВД на внутрішньомуринку НКМЗ не має конкурентів.

Наросійському ринку і ринках країн СНД до числа основних конкурентів вартовіднести підприємства, які десятиліттями спеціалізуються на визначенихноменклатурах, а саме:

«Уралмаш» м. Єкатеринбург

Сизраньський завод важкого машинобудування м. Сизрань –

«Волгоцеммаш» м. Тольяті

Усть-Катавский механічний завод м. Усть-Катав

Крімтого, потенційними конкурентами у виробництві обладнання на міжнародному ринку,як і в колишні роки, залишаються такі відомі фірми як: «Бюсайрус-Ірі», «Друссер»,«Харнігіфегер», «Алліс Чармес» – У США; «Маннесманн-Делаг», «Крупп» – уНімеччині; «Армстронг», «ММД», «Паркер» – в Англії; «Мітсуі», «Кобе-стіл» – уЯпонії.

2.3Аналіз асортименту ЗАТ «НКМЗ»

Асортиментпродукції, що виробляє промислове підприємство є одним з факторів, якийвизначає ступінь збалансованості попиту та пропозиції цієї продукції. В ціломупроблеми ефективного управління асортиментом на сучасному етапі розвиткуринкової економіки стоїть перед українськими підприємствами достатньо гостро,що пов'язано з важкими умовами та факторами зовнішнього макро – мікро середовища,що динамічно змінюються.

Насьогоднішній день ЗАТ «НКМЗ» створює продукцію, що відповідає світовому рівнюякості. За короткі строки був освоен ряд принципово нових видів обладнання,створені нові високопродуктивні машини для шахтарів, залізничників.

Асортиментвиробленої продукції такий:

1. Прокатнеобладнання

– товстолистовістани, широкополосні стани, реверсивні міні-стани, проволочені стани, агрегатита лінії різки

– основнетехнологічне обладнання (устрої загрузки слябів, устрої безударної видачіслябів),

– допоміжнеобладнання,

– електричніта гідро-, пневматичні технологічні системи.

2. Металургійнеобладнання

– електродуговісталеплавильні печі, установки «Ковш – піч», установки «Ковш-піч» в комплексі змашинами неперервного лиття, машини неперервного лиття товстих та тонкихслябів, комплекси для переробки металолому електропечі для виплавки кольоровихсплавів

3. Збагачувальнеобладнання

– змішувачі,агломераційні машини, обжинові машини, установки брикетування, дробаркиодновалкові, дробарки 4-х валкові, дробарки молоткові, грохоти інерціонні тавібраційного типу, обладнання систем газоочистки.

4. Доменнеобладнання

Сталеплавильнеобладнання (конвертери кисневі ємністю 50…350 т, дугові електропечі, обладнаннядля печей електрошлакового переплаву, машини для загрузки мартенівських печей, машинибезперервного лиття заготівель горизонтального типу, ковші для чавуну, піч-ковші,установки позапічної обробки сталі, установки для сушки та підігріву ковшей)

5. Кузнечно-пресовеобладнання

Пресигідравлічні, преси кривошипні, молоти, нагрівачі та термічні печі (двокамерні печі,нагрівальні печі з шагаючим подом, термічні печі,

6. Гірничоруднеобладнання

Роторніекскаватори, дробарно – перегрузочні модулі стаціонарні, полу стаціонарні,самоходні, дробарки конусні, дробарки щекові,

Дробаркидвувалкові зубчасті, комбайни для проходки, циклони, бурові станки,

7. Обладнаннядля гідро будівель

8. Підйомно-транспортнеобладнання (крани металургійні, крани мостові електричні грейферні

9. Спеціальнеобладнання (посівні агрегати, культиватори,)

10. Редукторита зубчасті передачі

Асортиментпослуг:

Виготовленняпоковок, відливок

Сварочневиробництво

Механозборочневиробництво

Інструментальневиробництво

Асортиментпродукції та послуг досить широкий, протягом останніх років він не змінювався.

2.4Політика ціноутворення

Ціна– це гнучкий інструмент маркетингу, так як ціну можна швидко і легко змінити,враховуючи фактори попиту, конкуренції або витрат. Кожне підприємство, в томучислі і ЗАТ «НКМЗ» в процесі діяльності виробляє свою цінову політику, що взначній мірі залежить від типу ринку. На олігополістичному ринку, в умовахякого працює НКМЗ, діє відносно невелика кількість продавців, вони закріпилисяна ринку промислової продукції, володіють різними засобами видалення з ринкунових конкурентів, наприклад методом зниження цін, представлення скидок доціни. Від типу ринку залежить і політика цін товаровиробника, при її формуваннінеобхідно враховувати конкурентоспроможність продукції, ємність ринку, еластичність.

Дометодів установлення вихідної ціни на ЗАТ «НКМЗ» відносяться:

– витратний

– ціннісний

– методпитомих нормативів

– метод«директ-костінг»

Основнимметодом ціноутворення є витратний метод. Формування ціни на виріб, що впершевиготовляється на підприємстві здійснюється на основі планової собівартості тадобавленням до неї нормативу прибутку, визначеного для даного видумашинобудівної продукції. В процесі формування ціни служби та відділизаповнюють форми для відділу цін.

Конструкторськимислужбами ЗАТ «НКМЗ» визначається склад виробу, вага матеріалів, кількість комплектуючихвиробів. Технологічні служби розраховують планову кількість нормо – годин навиготовлення виробу та оснастки до нього.

З1995 року на підприємстві також стали використовувати ціннісний метод. Вінпоказує які затрати може дозволити собі виробник, якщо ціна вже встановлена наринку.

Втеперішній час намітилася тенденція використання метода ціноутворення«директ-костінг».

Необхідноюумовою отримання прибутку є визначена ступінь розвитку підприємства, щозабезпечує перевищення виручки від реалізації над витратами по виробництву тазбуту. Головний факторний ланцюг виглядає так: «витрати – об’єм – прибуток».Складові цієї схеми повинні постійно знаходиться під контролем. Ця задачарозв'язується на основі організації обліку затрат по системі «директ-костінг».

Оптимізаціяприбутку підприємства потребує постійного притоку інформації не тількизовнішнього характеру, але і внутрішнього – про формування витрат навиробництво та собівартість продукції. Ця інформація спирається на системувиробничого обліку витрат по місцях їхнього виникнення та по видам виробів, навиявлення відхилень расходу ресурсів від стандартних норм, на дані прокалькуляцію собівартості окремих видів продукції.

Теоретичноюбазою оптимізації прибутку і аналізу є система обліку прямих витрат –«директ-костінг», яку ще називають «системою управління вартістю».

Сутністьсистеми «директ-костінг» є розділення витрат на виробництво на постійні та переміннів залежності від змін в об'ємі виробництва. Цінність такого розподілу- вспрощенні обліку та підвищенні оперативності отримання даних про прибуток.Даний метод передбачає визначення суми перемінних витрат по виду виробу чиобладнанню. Від предпологаемой ціни замовника, або ціни, що діє на ринку,відраховуються перемінні витрати, в результаті отримують маржинальний прибутокпідприємства. З іншого боку, маржинальний прибуток підприємства – це сумапостійних витрат підприємства та чистого прибутку, тобто прибутку, щозалишається підприємству після оплати свої перемінних расходів. Отже, чим нижчеумовно-постійні рас ходи, тим більше чистий прибуток підприємства.

Цейметод мобілізує підприємство ефективніше використовувати ресурси.

Такожвідділ цін ЗАТ «НКМЗ» використовує метод розрахунку ціни по питомим нормативам.Розрахунок цін по питомим нормативам пов'язан з довідником питомих нормативів,де наведені ціни по кожному виду обладнання. Цей метод є методом «швидкогоціноутворення», при якому ціна формується, виходячи з виду обладнання, йогомаси, та ринку збуту.

Воснові встановлення ціни також лежать і виробничі витрати, тому зниження витратна кожному етапі виробництва в цілому призводить до скорочення собівартостійого виготовлення, і як наслідок до зниження ціни.

Характеризуючиосновні фактори ціноутворення, їх можна розділити на 2 групи:

а)внутрішні:

– величинаматеріальних витрат;

– величинатрудових витрат;

– величинапостійних рас ходів;

– рівеньрентабельності.

б)зовнішні:

– рівеньцін у підприємств-конкурентів;

– світовийрівень цін.

Прийнятана підприємстві методика калькуляції собівартості передбачає строгий облік внутрішніхфакторів ціноутворення. Величина матеріальних витрат нормується, враховуєтьсявартість відходів, що вертаються, транспортно-заготівельних расходів.

2.5Аналіз ринків збуту

Збутздійснюється в основному методом прямих контрактів. Потфель замовлень НКМЗ приблизно50% – це Росія, Білорусія, Казахстан та інші країни СНД, 20% – Україна, 30% – далекезарубіжжя. З кожним роком доля України зменшується, хоча спочатку експортскладав лише 10%.

Пошукпотенційних споживачів ведеться не тільки в традиційних для виробництвагалузях. В даний час виділені для виробництва галузі, що працюють стабільнозараз і будуть стабільно працювати і в майбутньому. До них відносяться:видобуток золота, алмазів; видобуток руд кольорових металів (кольороваметалургія); виробництво феросплавів; чорна металургія; вугільна промисловість,зокрема видобуток коксівного вугілля; хімічна промисловість; вториннапереробка; автомобільна промисловість.

У цихгалузях виділені географічні зони, перспективні для розширення зони постачанняпродукції виробництва. Це:

– Криворізький регіон (видобуток і переробка залізної руди);

– Дніпропетровсько-Запоріжський регіон (видобуток і переробкамарганцевої руди);

– Актюбінський регіон, Казахстан (видобуток і переробкамарганцевої і хромової руди);

– Алмалик, Навоі, Узбекистан (видобуток і переробка золота).

І,нарешті, складений перелік підприємств, перспективних для розширення зонипостачань продукції (табл. 2.1).

Таблиця2.1. Перелік підприємств перспективних для розширення зони постачання продукціїНКМЗ

Казахстан ТОВ розріз «Богатир» Конвеєри, роторні екскаватори ТОВ розріз «Північний» Роторні перевантажувачі АТВТ ЕЕК розріз «Східний» ЕШ, дробарки Узбекистан Навойський ГМК Роторні екскаватори, дробарки Якутія-Саха АК Алмази Росія-Саха Дробарки, конвеєри Айхальський ГЗК Млини Україна Дружківський кар'єр Норинський щебзавод Коростенський щебзавод Щерсовське кар`єроуправління Дробарки, Овручський щебзавод Конвеєри Ушицький комбінат Млини, ТОВ ГПМК «Толкачевський» Малинський завод ВАТ «Ориана» м. Калуш Беховський комбінат Кримська автономія ПО «Титан» Дробарки, Балаклавське РУ млини

Сучасноютенденцією у розробці, виробництві та торгівлі технологічними засобамивиробництва є стремление задовольнити диференційований (адресний) попитзамовників. В загальному вигляді сутність можна виразити так:

1. Вивчення споживачів та їх переваг.

2. Пристосування до ринку пропозиції тільки тієї продукції, якавідповідає попиту

3. Активне воздействие на ринок з метою формування попиту та стимулюваннязбуту.

Длявирішення наведених вище задач необхідно створення ефективних збутовихмаркетингових систем. Завдяки цьому можна зайняти активну позицію тастимулювати розвиток процесу просування товару, маючи кінцеву мету – контрактуна поставку. Одним з засобів досягнення мети можливе створення регіональнихцентрів моніторингу. Це дозволить безперервно ситуацію на локальному ринку,виявляти потреби замовників та підбирати засоби реалізації можливостейвиробництва. Для виробництва і збуту машинобудівної техніки регіональнімоніторингові центри будуть найбільш ефективними, так як кількість підприємств –споживачів машинобудівної техніки нараховується більше 150 в Україні, та в країнахСНД.


3.Аналіз фінансового стану ЗАТ «НКМЗ»

Розрахуємокоефіцієнти, що характеризують фінансову стійкість підприємства.

1. Розрахуємо коефіцієнтфінансової автономії на 2007 рік

kавт= ряд. 380 ф. 1 / ряд. 640 ф. 1

kавтн.г.= />=0,74

kавтк.г=/>=0,67

Критичнезначення цього коефіцієнту -0,5. Розрахунок коефіцієнтів свідчить про те, щоджерела фінансування підприємства більше ніж на половину сформовані за рахуноквласних засобів.

Розрахуємокоефіцієнт фінансової автономії на 2006 рік.

kавт= ряд. 380 ф. 1 / ряд. 640 ф. 1

kавтн.г.= />=0,78

kавтк.г=/>=0,74

Розрахуємокоефіцієнт фінансової автономії на 2005 рік.

kавтн.г.= />=0,81

kавтк.г=/>=0,78

Розрахувавшикоефіцієнт фінансової автономії за 3 роки, можна зробити висновок, що напідприємстві спостерігається тенденція зменшення використання власних засобів якджерел фінансування підприємства, підприємство стало більш залежне відзовнішніх кредиторів.

2. Розрахуємокоефіцієнт фінансової залежності за формулою:


kзал= 1 / kавт = ряд. 640 ф. 1 / ряд. 380 ф. 1

2007рік

kзалн.г. = 1,35

kзалк.г.=1,49

2006рік

kзалн.г. = 1,28

kзалк.г.= 1,35

2005рік

kзалн.г. = 1,23

kзалк.г.= 1,28

Критичнезначення коефіцієнту – 2.

Можназробити висновок, що спостерігається тенденція збільшення коефіцієнту з 1,23 у2005 році до 1.35 у 2007 році, що свідчить про збільшення долі засобів вфінансуванні підприємства.

3. Розрахуємокоефіцієнт фінансового ризику за формулою:

kф.р.= (ряд. 430 ф. 1+ ряд. 480 ф. 1 + ряд. 620 ф. 1. + ряд. 630 ф. 1)/ ряд. 380 ф. 1

2007рік

kф.рн.г. =/>=0,36

kф.рк… г.= />=0,48

2006рік

kф.рн.г. =/>=0,28

kф.рк… г.= />=0,36

2005 рік

kф.рн.г. =/>=0,24

kф.рк… г.= />=0,28

оптимальнезначення цього коефіцієнту -<=0,5.

Спостерігаєтьсязріст цього показника з 0,24 у 2005 році до 0,36 у 2007 році, і це свідчить проте, що на підприємстві посилюється залежність від зовнішніх інвесторів такредиторів, фінансова стійкість знижується.

4. Розрахуємокоефіцієнт маневреності власного капіталу за формулою:

kман= (ряд. 380 ф. 1 – ряд. 080 ф. 1) / ряд. 380 ф. 1

2007рік

kманн.г =/>=0,49

kманк.г. =/>=0,53

2006рік

kманн.г =/>=0,48

kманк.г. =/>=0,49

2005рік

kманн.г =/>=0,46

kманк.г. =/>=0,48

Цейпоказник показує, яка частина власного оборотного капіталу знаходиться в обороті.З 2005 до 2007 року коефіцієнт змінився незначно, і це свідчить про те, щопідприємство функціонує нормально. Підприємство характеризується відносновисоким рівнем маневреності власного капіталу.

Аналізліквідності

1. Розрахуємокоефіцієнт загальної (поточної) ліквідності за формулою:

kзаг.(поточ.) = (ряд. 280 ф. 1 – ряд. 080 ф. 1) / (ряд. 620 ф. 1+ ряд. 430 ф. 1 + ряд. 630 ф. 1)

2007рік

kзаг.(поточ.) н.г.= />=2,43

kзаг.(поточ.) н.г.= />=2,1

2006рік

kзаг.(поточ.) н.г.= />=2,82

kзаг.(поточ.) н.г.= />=2,48

2005рік

kзаг.(поточ.) н.г.= />=2,97

kзаг.(поточ.) н.г.= />=2,83

Коефіцієнтзагальної ліквідності показує, в якій степені оборотні активи що достатньо для оплатипоточних зобов'язань.

Коефіцієнтповинен знаходитися в межах від 1 до 2.

Спостерігаєтьсяперевищення короткострокових засобів над зобов'язаннями більше ніж в 2 рази, щосвідчить про порушення структури капіталу. Але спостерігається позитивнатенденція зниження цього показника з 2,97 у 2005 році до 2,43 у 2007 році.

2. Розрахуємокоефіцієнт термінової ліквідності за формулою:

kпром(терм.) = (ряд. 260 ф. 1 – ряд. 100 ф. 1 – ряд. 110 ф. 1 –ряд. 120 ф. 1 – ряд. 250 ф. 1) / (ряд. 620 ф. 1 + ряд. 430 ф. 1+ ряд. 630 ф. 1)


2007рік

kпром(терм.) н.г. =/>=2,0

kпром(терм.) к.г. =/>=1,63

2006рік

kпром(терм.) н.г. =/>=2,06

kпром(терм.) к.г. =/>=2,04

2005рік

kпром(терм.) н.г. =/>=1,72

kпром(терм.) к.г. =/>=2,06

Допустимезначення коефіцієнту – 0,7–0,8. Бажане значення – близько 1,5.

Яквидно з наведених вище розрахунків коефіцієнти термінової ліквідності вище завизнаний нормальний рівень.

3. Розрахуємокоефіцієнт абсолютної ліквідності за формулою:

kаб= (ряд. 220 ф. 1 + ряд. 230 ф. 1 + ряд. 240 ф. 1) / (ряд.620 ф. 1 + ряд. 430 ф. 1 + ряд. 630 ф. 1)

2007рік

kабн.г.=/>=1,07

kабк.г.=/>=0,97

Відхилення– =-0,1

2006рік

kабн.г=/>=1,25

kабк.г=/>=1,09

Відхилення-= 0,16

2005рік

kабн.г=/>=0,74

kабк.г=/>=1,25

Відхилення-= 0,51

Оптимальнезначення 0,2–0,35

Коефіцієнтиабсолютної ліквідності з2005 до 2007 року як на початок так і на кінець рокуперевищують рекомендоване оптимальне значення, що свідчить про нераціональневикористання грошових коштів.

Тількиу 2007 році спостерігається позитивна тенденція зниження коефіцієнту.

Аналізрентабельності підприємства

Рентабельністьсукупного капіталу розраховуємо за формулою:

RROA= ряд. 170 ф. 2 / ряд. 640 ф. 1

2007рік

RROAн.г. = /> =0,27

RROAк.г.= />=0,08

Відхилення– (–) 0,19

2006рік

RROAн.г. = /> =0,14

RROAк.г.= />=0,09

Відхилення– (–) 0,05

2005рік

RROAн.г. = /> =0,13

RROAк.г.= />=0,08

Відхилення– (–) 0,05

Спостерігаєтьсяпозитивна тенденція збільшення рентабельності з 13% в 2005 році до 27% у 2007році. Цей показник є цікавим для інвесторів.

Розрахуєморентабельність власного капіталу за формулою:

RROЕ= ряд. 220 ф. 2 / ряд. 380 ф. 1

2007рік

RROЕн.г. =/>=0,29

RROЕк.г.=/>=0,10

Відхилення– -0,19

2006рік

RROЕн.г. =/>=0,15

RROЕк.г.=/>=0,10

Відхилення– -0,05

2005рік

RROЕн.г.=/>=0,12

RROЕк.г=/>=0,10

Відхилення– -0,02

Рентабельністьвласного капіталу показує, який прибуток дає кожна інвестована власникамигрошова одиниця. Спостерігається тенденція зростання показнику рентабельності з12% (на початок року) 2005 до 29% у 2007 році (на початок року)

Розрахуємокоефіцієнти валової рентабельності продажів за формулою:

RGPM= ряд. 050 ф. 2 / ряд. 035 ф. 2

2007рік

RGPMп.г.=/>=0,33

RGPMк.г.=/>=0,28

Відхилення:-0,05

2006рік

RGPMп.г =/>=0,28

RGPMк.г=/>=0,28

Відхилення-0,00

2005рік

RGPMп.г=/>=0,28

RGPMк.г=/>=0,32

Відхилення– 0,04

Коефіцієнтвалового прибутку показує ефективність виробничої діяльності підприємства, атакож ефективність політики ціноутворення.

У2005 та 2006 році (на початок року) значення коефіцієнту не змінилося, у 2007 рентабельністьзросла з 28% до 32%, що свідчить про ефективну політику ціноутворення напідприємстві протягом 2007 року.

Розрахуємоопераційну рентабельність продажів за формулою:


ROIM= ряд. 100 ф. 2 / ряд. 035 ф. 2

2007рік

ROIMп.р. =/>=0,22

ROIMк.р.=/>=0,14

Відхилення:-0,08

2006рік

ROIMп.р.=/>=0,14

ROIMп.р=/>=0,16

Відхилення:0,02

2005рік

ROIMп.р=/>=0,16

ROIMп.р=/>=0,17

Відхилення:0,01

Цейкоефіцієнт показує рентабельність підприємства після відрахування витрат навиробництво та збут товарів. Спостерігається тенденція зростання рентабельностіу 2007 році (на початок року) на 6% у порівнянні з 2005 роком.

Розрахуємокоефіцієнт чистої рентабельності продажів

RNPM= ряд. 220 ф. 2 / ряд. 035 ф. 2

2007рік

RNPMп.р.=/>=0,21

RNPMк.р=/>=0,12

Відхилення:-0,09

2006рік

RNPMп.р=/>=0,12

RNPMк.р=/>=0,11

Відхилення: –0,01

2005рік

RNPMп.р=/>=0,11

RNPMк.р=/>=0,14

Відхилення:0,03

Спостерігаєтьсяпозитивна тенденція зростання рентабельності у 2007 році в порівнянні з 2006роком (на початок року) на 9%.

Аналізділової активності

Розрахуємокоефіцієнт оборотності активів за формулою:

kоб.а.= ряд. 035 ф. 2 / (1/2 (гр. 3 ряд. 280 ф. 1 + гр. 4 ряд. 280ф. 1)  

2007рік

kоб.а.=/>=0,75

2006рік

kоб.а.=/>/>=0,78

2005рік

kоб.а=/>=0,75

Цейкоефіцієнт показує, наскільки ефективно підприємство використовує всі ресурси,незалежно від джерела їх прибуття. Розрахувавши коефіцієнт оборотності активівможна зробити висновок, що спостерігається негативна тенденція зниження оборотностіз 0,78 у 2006 році до 0,75 у 2007 році.

Розрахуємокоефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості за формулою:

kоб.д.з.= ряд. 035 ф. 2 / (1/2 (гр. 3 ряд. 160 ф. 1 + гр. 4 ряд. 160ф. 1)

 

2007рік

kоб.д.з.=/>=27,39

2006рік

kоб.д.з.=/>=37,17

2005рік

kоб.д.з=/>=28,77

Коефіцієнтпоказує, скільки раз на рік дебіторська заборгованість погашається.

У2005 і 2007 році коефіцієнт знаходиться приблизно на одному рівні, але у 200гроці в порівнянні з 2006 роком спостерігається негативна тенденція різкогозниження коефіцієнту оборотності на 9,78 об.

Розрахуємокоефіцієнт оборотності запасів за формулою:

kоб.з.= ряд. 040 ф. 2 / (1/2 (гр. 3 ряд. 100 – ряд. 140 ф. 1 + гр. 4ряд. 100 – ряд. 140 ф. 1)

 

2007рік

kоб.з.=/>=12,79

2006рік

kоб.з.=/>=14,16

2005рік

kоб.з.=/>=4,07

Коефіцієнтоборотності запасів показує, скільки обертів за рік зробили запаси, тобтоскільки раз вони перенесли свою вартість на готові вироби. Розрахувавшикоефіцієнти спостерігається значне збільшення (на 10 обертів) оборотностізапасів у 2006 році в порівнянні з 2005 роком.

У2007 році оборотність запасів знизилася в порівнянні з 2006 роком на 1,37оберт.

Розрахуємотривалість оборотності оборотних коштів:

2007рік

Розрахуємокоефіцієнт кредиторської заборгованості за формулою:

kоб.к.з.= ряд. 040 ф. 2 / (1/2 (гр. 3 ряд. 530 ф. 1 + гр. 4 ряд. 530ф. 1)

kоб.к.з=/>=17,31

Розраховуємоперіоди оборотності кредиторської, дебіторської заборгованостей та запасів

tоб.д.з.=/>=28,15

tоб.з.=/>=13,14

tоб.к.з=/>=20,80

Розрахуємотривалість оборотності оборотних коштів за формулою:


tоб.об.к.= tод.цз + tоб.дз. – tоб.к.з.

 

tоб.об.к=28,15+13,14–20,80=20,49

2006рік

kоб.к.з=/>=26,71

Розраховуємотривалість оборотності кредиторської, дебіторської заборгованостей та запасів

tоб.д.з=/>=25,42

tоб.з=/>=9,69

tоб.к.з=/>=13,48

Розрахуємотривалість оборотності оборотних коштів за формулою:

 

tоб.об.к.= tод.цз + tоб.дз. – tоб.к.з.= 25,42+9,69–13,48=21,63

2005рік

kоб.к.з=/>=50,29

Розраховуємотривалість оборотності кредиторської, дебіторської заборгованостей та запасів

tоб.д.з=/>=88,45

tоб.з=/>=12,51

tоб.к.з=/>=7,16

Розрахуємотривалість оборотності оборотних коштів за формулою:

 

tоб.об.к.= tод.цз + tоб.дз. – tоб.к.з.= 88,45+12,51–7,16=93,80


значеннятривалості оборотності обротних коштів за 3 роки позитивне, що свідчить про те,що у підприємства виникає потреба у грошових коштах.

Розрахуємокоефіцієнт оборотності основних коштів за формулою:

kф= ряд. 040 ф. 2 / (1/2 (гр. 3 ряд. 030 ф. 1 + гр. 4 ряд.030 ф. 1)

2007рік

kф=/>=1,73

2006рік

kф=/>=1,6

2005рік

kф=/>=1,39

Спостерігаєтьсяпозитивна тенденція зростання фондовіддачі з 1,39 у 2005 році до 1,73 у 2007році. Це свідчить про те, що на підприємстві спостерігається підвищеннятехнологічного рівня, і як наслідок – знижуються витрати.

Діагностикабанкрутства

Розрахуємопоточну платоспроможність підприємства:

Пп= ряд. 040 ф. 1 + ряд. 045 ф. 1 + ряд. 220 ф. 1 + ряд. 230ф. 1 + ряд. 240 ф. 1 + ряд. 620 ф. 1

2007рік

П=((73,3+42,7)/2+(528904,7+802090,4)/2+(773,9+8677,0)/2+(56275,8+126364,2)/2+(546914,4+962479,0)/2)=1516297,7

2006рік

Пп=((0+0)+(33533,3+73,3)/2+(369903,9+528904,7)/2+(1760,1+773,9)/2+(90053,2+

56275,8)/2+(368452,0+535228,7)/2=989979,45

2005рік

Пп=((0+(33533,3+33533,3)/2+(150133,8+369903,9)/2+(5583,9+1760,1)/2+(58649,7+

90053,2)/2+(291303,7+368450,9)/2=701452,9

Поточнаплатоспроможність >0, що свідчить про стійкий фінансовий стан підприємства.

Розрахуємокоефіцієнт забезпечення за формулою:

kзаб= (ряд. 380 ф. 1 – ряд. 080 ф. 1) / ряд. 260 ф. 1

2007рік

kзабп.р. =/>=0,58

kзабк… р.=/>=0,52

2006рік

kзабп.р.=/>=0,63

kзабк… р=/>=0,58

2005рік

kзабп.р=/>=0,66

kзабк… р=/>=0,63

Коефіцієнтзабезпечення >0,1, це свідчить про те, що ступінь неплатоспроможності – поточна.Але спостерігається негативна тенденція зниження коефіцієнту з 0,66 у 2005 роцідо 0,58 у 2007 році.

Розрахуємокоефіцієнт покриття за формулою:

 


kп= ряд. 260 ф. 1 / ряд. 620 ф. 1

2007рік

kпп.р.=/>=2,43

kпк.р. =/>=2,10

2006рік

kпп.р=/>=2,83

kпк.р.=/>=2,48

2005рік

kпп.р=/>=2,97

kпк.р.=/>=2,83

Коефіцієнтпокриття перевищує нормативне значення 1,5, і це свідчить про те, що напідприємстві ступінь неплатоспроможності – поточна, але спостерігаєтьсянегативна тенденція зниження коефіцієнту у 2007 році в порівнянні з 2006 і 2005роками.

Чистийприбуток (тис. грн.)

2007рік

П.р. –461285,9

к.р. –198487,5

2006рік

п.р. –200494.9

к.р. –151103,9

2005рік

П.р. –151103,9

К.р. –140162,3

Спостерігаєтьсязначне збільшення прибутку у 2007 році в порівнянні з 2005 та 2006 роком.

Розрахуємокоефіцієнт Бівера за формулою:

(ряд.220 ф. 2 + ряд. 260 ф. 2) / (ряд. 480 ф. 1 + ряд. 620 ф. 1)

2007рік

К.п.р.=/>=0,93

К.к.р.=/>=0,29

2006рік

К.п.р.=/>=0,74

К.к.р.=/>=0,39

2005рік

К.п.р=/>=0,76

К.к.р.=/>=0,51

Значеннякоефіцієнту Бівера значно перевищує нормативне, що свідчить про те, щобанкротство підприємству не загрожує. Позитивна тенденція також спостерігаєтьсяв збільшенні цього коефіцієнту за останній рік.

Такождля діагностики банкрутства розрахуємо коефіцієнт Альтмана за формулою:

Z =1,2 X1 + 1,4 X2 + 3,3 X3 + 0,6 X4 +1 X5,

де Z– інтегральний показник рівня загрози банкрутства;

X1– відношення власного оборотного капіталу до суми всіх активів підприємства;

X2– відношення нерозподіленого прибутку до суми всіх активів;

X3– рівень прибутковості активів;

X4– коефіцієнт фінансового ризику;

X5– коефіцієнт оборотності активів.

Z =    1,2((ряд. 380 ф. 1 – ряд. 80 ф. 1) / ряд. 280 ф. 1) +

1,4 (ряд.350 ф. 1 / ряд. 640 ф. 1) +

3,3 (ряд.050 ф. 2 / ряд. 280 ф. 1) +

0,6 (ряд.035 ф. 2 / (ряд. 640 ф. 1 – ряд. 380 ф. 1) +

1 (ряд.035 ф. 2 / (1/2 (гр. 3 ряд. 280 ф. 1 + гр. 4 ряд. 280 ф. 1))

2007рік

Z=1,2* (/>)+1,4*(/>)+3,3*(/>)+

0,6*(/>+1*(/>=0,43+0,13+0,92+2,03+0,75=4,26

2006рік

Z=1,2*(/>)+1,4*(/>)+3,3 (/>)+0,6*/>+1*(/>)=0,44+0,14+0,79+2,36+0,78=4,5

2005рік

Z=1,2*(/>)+1,4*(/>)+3,3*(/>)+0,6*(/>+1(/>)=0,46+0,15+0,79+2,52+0,75=4,67

Такяк коефіцієнти Альтмана складають вище 3, то ймовірність банкрутства дуженизька.


4.Індивідуальне завдання

 

4.1Рекомендації по вдосконаленню служби маркетингу

машинобудівний завод маркетинг ринок

Впроцесі проведеного аналізу було виявлено, що на ЗАТ «НКМЗ» відділ маркетингута контрактів виконує дуже багато функцій. Тому я вважаю, що з метою підвищенняефективності врахування основними структурними підрозділами побажань споживачівможна створити в рамках відділу маркетингу довідкову службу маркетингу. Алеварто зазначити, що це буде не звичайне довідкове бюро, де можна отриматикоротку інформацію, а основні задачі її будуть такими:

1. виявитисутність проблеми, яка стоїть перед споживачем та запропонувати для ньоговаріант з використанням продукції підприємства;

2. проконсультуватиспоживача про технічні характеристики продукції, організацію сервісногообслуговування;

3. надатиінформацію про наявність продукції, ціну, умови розрахунку

4. сформуватиу споживача позитивний імідж підприємства;

5. отриматита внести в базу даних як можна більше інформації про до служби споживача,включаючи сутність питання, адресу, телефон, дані про намір по придбаннюпродукції підприємства.

Вякості операторів на цій лінії повинні працювати висококваліфікованіспеціалісти, що добре знають продукцію. Що стосується обладнання робочогомісця, то воно повинно бути обладнане комп'ютером, що підключена до єдиноїкомп'ютерної мережі підприємства. Інформація, занесена в базу даних повиннаоперативно аналізуватися не тільки службами, що пов'язані з реалізацієюпродукції, але ї зі спеціалістами конструкторських, технологічних служб, ОТК.

Створеннятакої структури на підприємстві позитивно відобразиться не тільки на зрості обсягупродажів, але і буде сприяти врахуванню вимог споживачів при розробці новоговиду обладнання, вдосконаленню організації сервісного обслуговування таформуванню позитивного іміджу підприємства.

4.2Асортиментна політика підприємства та шляхи просування товару

АсортиментЗАТ «НКМЗ» є найбільш широким у машинобудівній галузі. За останні роки вінмайже не змінювався, лише за останні три роки НКМЗ розширив номенклатуру машиндля відкритого та підземного видобутку, транспортування та переробки кориснихкопалин.

Щостосується просування продукції, то з з метою регулювання виробництва продукціїі налагодження відносин з потенційними споживачами, НКМЗ активно бере участь уміжнародних і регіональних виставках, що відвідують також і представникипосередницьких фірм, фірм-конкурентів і безпосередніх споживачів.

Участьу виставках дозволяє зібрати велику інформацію про продукцію фірм-конкурентів,їхні прогресивні розробки, а також інформацію про потреби покупців вустаткуванні і запасних частинах. Крім того, ярмарки сприяють налагодженнюконтактів зі споживачами продукції.

Так,НКМЗ брав участь у:

– міжнародних науково-технічних конференціях у м. Севастополій на АТ НКМЗ, а також у конференції в м. Кривій Ріг «Стійкий розвиток ГМК»;

– с 16 по 19 березня 2000 року проходила виставка «Mintek – 2000»,у якій брало участь 57 компаній і фірм;

– с 17 по 20 червня 2000 року в місті Алмати (Казахстан проходиламіжнародна виставка «Євразія – 2000» у результаті участі в якій було отриманотехнічне завдання на піднімальний конвеєр для розрізу «Богатир», була визначеназразкова номенклатура необхідних запасних частин для комплексів НКМЗ; бувпереданий комплект рекламних матеріалів потенційним замовникам і проведеніпереговори з фірмою «Ман-Такрай», у яких обмовлялася участь у тендері в містіНавоі;

– с 13 по 16 травня 2003 року в місті Новокузнецьку проходилавиставка-ярмарок «Вугілля Росії»;

– отримані сертифікати відповідності на дробарку ДШЗ-500, на ШПМ МПБ5–2,5–2,5, на ШПМ ЦР-5*3,6/0,6, дробарку ДШЗ-1000/320, на ШПМ 1–5*5,6/0,8, нациліндр гідравлічний, на ШПМ 2Ц-6*2,8, на ШПМ МПБ 6,3–2,8–2,8, на дробарки КСД-2200_ГР-Ді КСД-2200Т-Д;

– отриманий диплом – платиновий знак Якості на ШПМ із діаметромбарабана 4, 5 і 6 метрів;

– надруковано статті в журналі «Гірські машини й автоматика»:«Нове обладнання ЗАТ НКМЗ для дроблення матеріалів», «Досвід створення шахтнихпіднімальних машин в ЗАТ НКМЗ», «Порівняльна оцінка роботи розмеленогообладнання й шляхи його інтенсифікації».

– подані заявки на винаходи й патенти: патент №68569 «Спосібтранспортування корисних копалин із глибоких кар'єрів і встаткування для йогореалізації». заявка 2004032227 від 26.03.04 і рішення про видачу патенту від03.11.04 р. «Дробарка зубчаста»;

Участьу виставках і ярмарках показує, що продукція НКМЗ відома не тільки середтрадиційних споживачів, але й у міжнародних колах і була визнана гідною високоїоцінки за свою якість і технічний рівень.

Урезультаті участі у виставках проведені переговори з редакторами періодичнихжурналів, що публікують інформацію з профілю – «Гірський журнал», «Гірськапромисловість», «Глюкауф», «Металургія» і інші – про можливості публікаціїматеріалів про НКМЗ.

Рекламапродукції НКМЗ покликана вирішити наступні основні задачі:

– повідомити потенційним споживачам про те, що потрібна їмпродукція є або може бути виготовлена на НКМЗ;

– проінформувати потенційного замовника про споживчі властивостіпропонованої продукції і про ті переваги, що споживач одержить, вибравшипродукцію НКМЗ;

– максимально знизити бар'єр недовіри потенційного споживача.

Дляпроведення рекламної і виставково-ярмарочної роботи створюються друкованірекламні матеріали: престижний буклет ЗАТ «НКМЗ»; рекламно-комерційний перелікпродукції акціонерного товариства; високоякісні барвисті буклети по основнимноменклатурам і рекламні аркуші з описом продукції, габаритними кресленнями ітехнічними характеристиками.

Крімучасті у виставках, НКМЗ брав участь у ряді тендерів. Отримано замовлення наоснащення Харцизького гірничорудного й Одеського нафтотерміналу. Відбувся

ендерпо Запорізькому феросплавному заводу і Дніпровському металургійному комбінату.Отримано попереднє замовлення на дробарки: КМД – 4 одиниці і ДЩ – 4 одиниці.

Збутпродукції в основному здійснюється методом прямих контактів з потенційними ітрадиційними споживачами.

4.3Рекомендації по вдосконаленню товароруху продукції

Товарорух– це діяльність по плануванню, перетворенню в життя и контролю за фізичнимпересуванням матеріалів та готових виробів від місць їх вироблення до місцьвикористання з метою задоволення шляхів споживача. Товарорух включає: транспортування,обробку замовлень, упаковка, складування, розподілення та збут продукції.Затрати товароруху визначаються засобом транспортування, кількістю проміжних ланоксистеми.

Приймаючирішення про вдосконалення якої – небудь з ланок системи товароруху необхіднослідкувати за тим, щоб це не відобразилось негативно на загальному ефекті,особливо якщо всі заходи направлені на мінімізацію витрат на товарорух. Прозначення товароруху свідчать затрати на нього, які за даними дослідниківколиваються від 15 до 25% суми продаж. Варто також зазначити, що середнівитрати на рекламу та стимулювання продажів значно нижче.

Проаналізувавшизбутову політику ЗАТ «НКМЗ» можна зробити висновок, що близько 50% виробів таобладнання експортується за рубіж, при цьому використовується інструмент посередництва.Для ефективної організації товароруху через посередників варто визначити такі фактори:

1. необхіднооптимізувати кількість посередників, виключивши зайві посередницькі ланки

2. пошук,відбір посередницьких фірм за кордоном варто вести самостійно, тому що приперепорученні виникає ймовірність помилок в інформації;

3.при виборі іноземного посередника варто впевнитися в його високій кваліфікаціїта надійному фінансовому стані.

4.детальне ознайомлення з діяльністю посередника, в тому числі в країні йогознаходження;

5. здійснюватипостійний контроль за діяльністю посередників;

6. чітковизначити умови договору та оплати послуг

Такожшляхами удосконалення товароруху є користування наступними принципами:

– привиборі та підписанні контрактів необхідно враховувати територіальне розміщенняпідприємства, це значно впливає на вибір виду транспорту.

– вартообирати транспорт в залежності від рівня тарифів та дальності перевозки.

– прискоренняоборотності капіталу, можна досягти за рахунок контролю часу процесів виконаннязамовлень

– Скороченнятранспортних витрат можна досягнути за рахунок високої узгодженості учасників впитаннях використання транспорту.

– вартоточно визначити час упаковки, відгрузки, доставки обладнання.

Суттєвимфактором, що впливає на надійність поставки є наявність передбачених договоромзобов'язань, в силу яких виробник несе відповідальність в випадках порушеннястроків поставки.


Висновки

Впроцесі проходження практики була зібрана інформація про всі аспекти діяльностіЗАТ «НКМЗ». На основі зібраної інформації було розглянуто основні напрямидіяльності заводу. Також була проаналізована маркетингова діяльністьпідприємства, і можна зробити висновки, що відділ маркетингу ефективноорганізовує збут та розподілення, робить збір інформації, розробляє рекламу,займається розробкою асортиментної політики. Протягом останніх років асортиментмайже не змінювався, на заводі значно поширилася доля експорту, постійновідбуваються заходи, що сприяють просуванню товару на міжнародні ринки. Такожбуло проаналізовано фінансовий стан підприємства за 2005,2006,2007 роки.

Напідприємстві спостерігається тенденція зменшення використання власних засобів якджерел фінансування підприємства, підприємство стало більш залежне відзовнішніх кредиторів. Також спостерігається порушення структури капіталу.

Розрахувавшикоефіцієнт Бівера і отримавши результати, можна зробити висновок, щопідприємству не загрожує банкрутство.

Віндивідуальному завданні були розроблені рекомендації щодо вдосконаленнятовароруху. Так як 50% обладнання йде на експорт і при цьому використовуєтьсяінструмент посередництва варто чітко досліджувати та аналізувати всі аспектистосовно посередників. Також варто при підписанні контракту точно визначати всіумови доставки. Також розроблені пропозиції щодо створення в структурі відділумаркетингу довідкову службу маркетингу, яка забезпечить більше ефективне здійсненнявідділом маркетингу головних функції, а також буде сприяти врахуванню вимогспоживачів при розробці нового виду обладнання, вдосконаленню організаціїсервісного обслуговування та формуванню позитивного іміджу підприємства.


Література

 

1. Бородина Е.И. Финансыпредприятий: Учеб. пособие. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995.-421 с.

2. Герчикова И.Н. Международноекоммерческое дело: Учебник для ВУЗов. Москва: Юнити. 1996 г.-603 с.

3.Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика.– М.: Издательство «Финпресс», 1998. -211 с.

4. Дихтль Е. Практическиймаркетинг: Учеб. пособие / Пер. с нем. М.: Высш. шк. 1995.-267 с.

5.Завьялов П.С. Формула успеха: маркетинг: (Сто вопросов – сто ответово том, как эффективно действовать на внешнем рынке) / П.С. Завьялов, В.Е. Демидов.– М., 1991. – 415 с.

6. Кононенко О,Маханько О. Аналіз фінансової звітності. – 4-те вид, перероб.ідоп..-Х: Фактор, 2006.-200 с.

7. Котлер Основымаркетинга. – Издательский дом «Вильямс», 2002. – 656 с.

8. Панков В.А. Функционально-стоимостныйанализ – ключ к эффективности.-К.: Наук.світ, 2003.-138 с.

9. Парсяк В.Н., Рогов Г.К. Маркетинговыеисследования. – Киев: Наукова думка, 2000. – 174 с.

10. Примак Т.О. Маркетинг. –К., 2001.–110 с.

11. Плоткін Я.Д.,Янушкевич О.К. Організація і планування виробництва на машинобудівномупідприємстві.-Львів: Світ, 1999.-470 с.

12.Пунин Е.И. Маркетинг, менеджмент и ценообразование на предприятиях вусловиях рыночной экономики.-М.: Международные отношения, 1999.-364 с.

еще рефераты
Еще работы по маркетингу