Реферат: Інформаційні системи маркетингу

КУРСОВА РОБОТА


на тему:

 

"ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ МАРКЕТИНГУ"


ЧЕРНІВЦІ 201


/>Вступ

Актуальність теми. Дослідження інформаційних систем в економіці, зокрема всфері маркетингу сьогодні є актуальним. Адже на програмному ринку України немаєспеціалізованих інформаційних систем, які б комплексно реалізували маркетинговізадачі та задовольняли все більш зростаючі вимоги спеціалістів з маркетингу.Тому сьогодні існує гостра необхідність повноцінного використання новітніхапаратно-програмних інформаційно-технологічних засобів для забезпеченняуправління маркетинговою діяльністю.

Роль інформації в процесах керування, зростання вимогфахівців з маркетингу до оперативності, якості і форми представлення інформаціїзумовили необхідність використання сучасних апаратних, програмних,інформаційних і технологічних засобів для її обробки. Найпоширенішим варіантомсистемного застосування цих засобів у складних економічних об'єктах єорганізація інформаційних систем.

Головна мета функціонування ІСМ – підвищення якостімаркетингу, забезпечення фахівців необхідною інформацією для прийняттяефективних маркетингових рішень. Інформаційну систему маркетингу (ІСМ) можнавизначити як сукупність процедур та методів які використовуються для створення,аналізу та розповсюдження інформації для випередження маркетингових рішень нарегулярній постійній основі.

Мета. Здійсненняоднієї задачі маркетингу, а саме сегментування споживчого ринку, на основіінформаційної системи Акцент 7.0.

Поставлена мета обумовила необхідність вирішення рядувзаємопов’язаних завдань:

· опис актуальності інформації вуправлінні маркетинговою діяльністю;

· опис сутності інформаційних систем вмаркетингу;

· необхідність і сучаснітенденції використання МІС в управлінні маркетинговою діяльністю підприємства;

· огляд інформаційних систем, якімістять маркетинговий модуль та функції управління маркетингом;

· аналіз споживчого ринку засегментами в ІС Акцент 7.0.

Об’єкт дослідження. Інформаційні системи маркетингу

Предмет дослідження. Проблемні аспекти застосування прикладних інформаційнихсистем для вирішення існуючих питань в маркетинговій діяльності.

У структурному відношенні робота складається зі вступу,трьох розділів, висновків, переліку використаної літератури. Перший і другийрозділи роботи за характером є науково-теоретичними. В першому розділірозглянуто зміст і види інформації, що застосовується в маркетингу та виділеноосновні вимоги до неї, а також яку роль інформація відіграє в управліннімаркетинговою діяльністю. В другому розділі роботи здійснено ознайомлення зсутністю ІСМ їх метою і результатом діяльності, також встановлено необхідність,сучасні напрямки використання та проведено огляд існуючих на програмному ринкуУкраїни ІСМ. Третій розділи є аналітично – експериментальним за характером. Вінприсвячений практичному використанню напрацьованого матеріалу в процесіпроведення сегментування споживчого ринку за різними факторами на базі даних,використовуючи можливості інформаційної системи Акцент 7.0.


1. Інформаціяв управлінні маркетинговою діяльністю1.1 Маркетинг як об’єкт управління

Поняття маркетингу тісно пов’язане з виникненням торгівлі,а значить і ринку. «Маркетинг» (з англ.) означає комерційну або іншу діяльністьв умовах ринку. За свідченнями археологів організована торгівля вперше виниклана території стародавньої держави Фінікії (сучасна територія Єгипту, Лівії,Тунісу), приблизно 4 тис. р. до н.е. [7].

Термін «маркетинг» виник на початку ХХ ст. В 1905 роцімаркетинг почали читати в деяких університетах США. І в цей же час на деякихпідприємствах виникли маркетингові відділи. У 1926 році створена організаціявикладачів маркетингу та реклами на базі якої пізніше виникла Американськаасоціація маркетингу.

Найбільший внесок у розвиток маркетингу як науки про риноквнесло США. У зв’язку з великою економічною кризою, постало питання пророзробку основ теорії функціонування ринку, в результаті чого була створенайого кейнсіанська модель. В СРСР маркетинг розглядався як «буржуазна теоріягнилого капіталізму», в результаті чого СРСР не був суб’єктом світового ринку.В Україні теорія маркетингу почала впроваджуватись на початку 90-х рр., післяздобуття незалежності.

Ідеї маркетингу виникли раніше ніж сам термін. Так АдамСміт писав: «Споживання є єдиною метою виробника, а інтереси виробниківзаслуговують на увагу лише тоді коли вони служать інтересам споживачів» [7].

Маркетинг у своєму розвитку пройшов деякі етапи (концепціїрозвитку):

· 1860–1920 р. – виробничаконцепція;

· 1920–1930 р. – товарнаконцепція;

· 1930–1955 р. – збутоваконцепція;

· 1950–1980 р. – традиційнаконцепція маркетингу;

· 1980–1995 р. – концепціясоціально – етичного маркетингу;

· 1995 р. – концепціямаркетингових стосунків [9].

Існує біля 2000 різних визначень поняття маркетингу. Найбільшпоширене: «маркетинг – комплексний системний підхід до вивчення проблемринку, що охоплює усі стадії руху товарів від вивчення попиту на нього до збутуконкретним споживачам».

Теодор Левітт пише: «маркетинг – це діяльність людейспрямована на одержання інформації, це те, що потрібно покупцям з тим щобифірма могла розробити і поставити товар на ринок для задоволення потребспоживачів і реалізації ідей фірми» [7].

Філіп Котлер визначає, що «маркетинг – це діяльність людейспрямована на задоволення потреб споживачів шляхом обміну» [9].

Всі визначення маркетингу можна поділити на дві групи:

1. Класичні;

2. Сучасні.

Представники класичної школи визначають маркетинг якдіяльність по просуванні товарів від виробників до споживачів.

Представники сучасної школи включають в свої визначеннякрім збуту також інші функції. Так Американська асоціація маркетингу даєнаступне визначення: «маркетинг це процес планування і розробки товару,ціноутворення, знаходження шляхів збуту товарів, реклами та стимулювання збутуз метою як найкращого задоволення потреб споживачів та одержання максимальногоприбутку» [7].

В процесі формування маркетингу з’явилися об’єкти тасуб’єкти цієї науки.

Об'єкти маркетингу:

· споживачі (цільові покупці) – вони є головним об'єктом маркетингу;

· конкуренти;

· маркетингові посередники – сприяють просуванню, продажу й розподілу товарусеред кінцевих споживачів.

Суб'єкти маркетингу:

· продуцент або обслуговуючаорганізація;

· оптова торгівля;

· роздрібна торгівля;

· спеціалісти та спеціалізованімаркетингові фірми;

· кінцеві споживачі.

Маркетингові функції– окремі види або комплекси видів спеціалізованої діяльності, що здійснюються впроцесі функціонування підприємства як учасника ринку. Орієнтуючись напринципову методологію маркетингу як ринкову концепцію управління і збуту,доцільно вирізнити чотири блоки комплексних функцій, кожний з яких містить усвоїй структурі низку під функцій [9]:

Аналітична функція маркетингу реалізується шляхомвикористання низки інструментів аналізу ринку і його складників для проведеннямаркетингових досліджень різних масштабів і цільового спрямування, результатяких – розробка обґрунтованіших маркетингових планів стратегічного, тактичногота оперативного рівня.

Аналітична функція містить такі складники:

· вивчення ринку як такого;

· вивчення споживачів;

· вивчення фірмової структуриринку;

· вивчення товару;

· аналіз внутрішнього середовищапідприємства.

Виробнича функція маркетингу призначена для формування і реалізації інноваційногоскладника у товарній політиці підприємства через розробку і підтримку програмстворення нових товарів і вдосконалення наявних.

Виробнича функція містить такі складники:

· Організація виробництва новихтоварів;

· Організаціяматеріально-технічного забезпечення;

· Управління якістю таконкурентоспроможністю продукції.

Збутова функція маркетингу спрямована на створення ефективної збутової мережі дляпідтримування конкурентоспроможної пропозиції підприємства та реалізовування їїз найбільшою вигодою для підприємства.

Збутова функція містить такі складники:

· організація системи товароруху;

· провадження цілеспрямованоїтоварної політики;

· організація сервісу;

· провадження цілеспрямованоїзбутової політики.

Функція управління маркетингом – це систематичний цілеспрямований вплив на маркетинговудіяльність через планування, організацію, мотивацію і контроль для досягненнямаркетингових цілей підприємства.

Управління маркетингом включає такі складники:

· планування маркетинговоїдіяльності;

· організація маркетинговоїдіяльності;

· інформаційне забезпечення;

· контроль маркетинговоїдіяльності.

Однією з головних проблем маркетингу є проблемаінформаційного забезпечення. І залежно від того, якого типу ця інформація,якими є джерела інформації, які засоби збирання, передавання, дослідження татлумачення результатів, вирішуються питання використання її менеджерамикомпаній. За допомогою обґрунтованих маркетингових рішень фірма пристосовуєсвою продукцію та послуги до потреб споживачів.

Існує також інформація, яку слід розглядати як об’єктінформаційного маркетингу, яке сприяє економічному розвитку:

· Інформаційні проекти (проектиIT), для яких на етапі розроблення бізнес-плану необхідно проводити аналізситуації на ринку;

· Конкуренти – виробники,посередники, продавці, їх асортимент, ціни, географія розташування, часткаринку тощо;

· Потреби споживачів та їхмотивації у виборі товарів.

 1.2 Поняття та класифікація інформації/>/>/>/>/>«Хто володієінформацією той володіє світом» Р. Уотерман.

Інформація є фундаментальним науковим поняттям, яке не маєстрогого наукового визначення. Особливість цього поняття є його універсальність– воно використовується практично у всіх сферах людської діяльності:природничих науках, філософії, біології, економіці тощо. Разом з тимфундаментальної природничо-наукової дисципліни, яка б займалась природою інформації,не існує.

Інформація абстрактне поняття, що має різні значеннязалежно від контексту. Походить від латинського слова «informatio», яке маєдекілька значень; зокрема:

· роз'яснення, виклад фактів, подій;

· представлення, поняття;

· ознайомлення.

Особлива увага до тлумачення поняття «інформація» виявиласьу зв'язку з розвитком технічних засобів передавання, сприйняття і аналізурізних за походженням (природою) відомостей (даних). У сучасній науці існуєуособлена теорія інформації, її зародження пов'язують з кібернетикою. Поняття «інформація»стало об'єктом спеціального і різнобічного дослідження.

Одне з перших сучасних визначень інформації, що відноситьсядо становлення сучасного «кібернетичного» періоду суспільства належить Н.Вінеру: «Інформація – це визначення змісту, одержаного із зовнішнього світу впроцесі нашого пристосування до нього та пристосування до нього нашихвідчуттів. Процес отримання і використання інформації є процесом нашого пристосуваннядо випадковостей зовнішнього середовища і нашої життєдіяльності в цьомусередовищі» [5].

На сьогоднішній день поки що відсутнє стале поняттяінформації. У різних науках в нього вкладається різний зміст, що не збігаєтьсяіз повсякденним. Тому для усунення багатозначності можна навести два визначенняіз енциклопедичного словника. По-перше, інформація – це відомості, щопередаються людьми усним, письмовим або іншим способом, а по-друге, інформація– це загальнонаукове поняття, яке включає обмін відомостями між людьми, людиноюі автоматом, автоматом і автоматом; обмін сигналами втваринному й рослинному світі; передавання ознак від клітини до клітини, відорганізму до організму.

Інформація – основа управлінської діяльності. Не випадковоодне із визначень поняття «управління» формулюється як «обмін інформацією між суб'єктомі об'єктом управління». Образно кажучи, інформація – це «хліб» управління [3].Академік А.І. Берг зауважував, що для функціонування будь-якої системинеобхідно:

· зібрати інформацію про стансистеми та оточуючого її середовища;

· передати цю інформацію поканалах зв'язку в місце її переробки;

· здійснити переробку цієїінформації з метою розробки команд управління;

· здійснити відповідні дії таконтроль.

За метою та завданням управління інформація визначається яккомплекс необхідних відомостей (даних, знань) для успішного проведення аналізу,розробки, формулювання, прийняття та організації виконання управлінськихрішень, контролю, прогнозування, а також інших функцій соціального управління.

До основних характеристик інформації можна віднести:цільове призначення, обсяг, цінність, повноту, надійність, вірогідність,надмірність, швидкість передавання та переробки інформації.

Цільове призначення інформації є однією з важливіших їїхарактеристик, оскільки одна і та ж інформація часто використовується з різноюметою. Для передачі та обробки інформації важливого значення набуває її обсяг,який в простішому випадку залежить від кількості знаків (символів), щопередаються. Цінність інформації багато в чому визначається як своєчасністю їїпередачі, ступенем впливу на рішення, що приймається на її основі, так іважливістю самого рішення.

Інформація вважається повною, якщо вона відповідає обсягу,що потребується. Невідповідність між інформацією, яка викликана і яка отримана,свідчить або про неповноту, або про надлишок інформації.

За допомогою надійності характеризується наявність помилокв інформації, що передається. Надійність багато в чому залежить від технічнихзасобів, що використовуються.

Інформація може відповідати чи неповністю відповідати томуоб'єктові, явищу чи процесу, який вона відображає. Для визначення ступенявідповідності використовують характеристику, яку називають вірогідністю.

Під надмірністю інформації розуміється збільшення обсягівданих, що передаються, але які не спричиняють одержання додаткових новихвідомостей.

Остання характеристика інформації це швидкість передаваннята переробки інформації. Вона залежить від швидкості технічних засобів тасистем, що використовуються.

Залежно від способу передачі та сприйняття можна виділититакі види інформації:

· машинно-орієнтована– сприймається і обробляється ЕОМ;

· візуальна – сприймається органами зору;

· аудіальна – сприймається органами слуху;

· тактильна – сприймається тактильними рецепторами;

· нюхова – сприймається нюховими рецепторами;

· смакова – сприймається смаковими рецепторами.

За формою подання інформацію поділяють на:

· текстову – що передаєтьсяу вигляді символів;

· числову – у вигляді цифр ізнаків, що позначають математичні дії;

· графічну – увигляді зображень, подій, предметів, графіків;

· звукову – усна абоу вигляді аудіо запису.

При розробці інформаційних технологій(процесів збирання, передавання, накопичування та обробки даних) та припроектуванні інформаційних систем маркетингу (ІСМ), важливим є з’ясуванняосновних характеристик відповідної інформації і тому потрібно враховуватикласифікацію маркетингової інформації за різними ознаками. В свою чергу, цестає реальним при здійсненні її систематизації. При виділенні класівмаркетингової інформації враховуються сім головних ознак визначення її видів.

· застабільністю:

а) постійна (інформація зберігає своє значенняпротягом тривалого часу без змін, наприклад, рекомендовані значення цін, даніматематичних таблиць; і кількість такої інформації є обмеженою у використанні);

б) умовно-постійна (інформація протягом певного часу незмінюється і багаторазово використовується одним чи кількома спеціалістами прирозв’язуванні відповідних задач. Прикладом є довідкова інформація щодо товарів,ринків, покупців, конкурентів);

в) змінна (це фактична облікова інформація, щопостійно змінюється в якісних і кількісних показниках);

· за місцемутворення:

а) внутрішня (інформація, що виникає безпосередньо наоб’єкті і характеризує його діяльність. Такі дані формуються на стадіїконструкторсько-технологічної підготовки виробництва, у поточному виробництві ізбуті товарів, оперативному, бухгалтерському та статистичному обліку);

б) зовнішня (інформація виникає за межами об’єкта імає безпосереднє відношення до досліджуваної предметної області. Це дані простан ринку, споживачів та конкурентів, державне регулювання ринкових відносин іпопит на продукцію);

· за стадіямиперетворення:

а) вхідна (дані про фактичні витрати на виготовленнятоварів та їх продаж, дані анкетних опитувань і маркетингових досліджень);

б) вихідна (це результат обробки даних у внутрішньомусередовищі об’єкта. Інформація містить проміжні чи кінцеві результатирозв’язання задач);

· занасиченістю:

а) достатня (це інформація, конкретна за змістом, щовраховує усі фактори ситуації. Саме на її основі приймаються маркетинговірішення);

б) недостатня (інформація не містить усіх необхіднихданих, може призвести до неможливості розв’язання задачі або до отриманнярезультату низького рівня вірогідності.);

в) надмірна (дані, що дублюються або невикористовуються в процесах управління.);

· за впливом намаркетингові рішення:

а) релевантна (дані, які можуть бути змінені внаслідокприйняття маркетингового рішення, наприклад щодо обсягів виробництва, розробкинових товарів, встановлення цін на товари власного виробництва);

б) не релевантна (інформація не може бути змінена напідставі рішень управлінського персоналу об’єкта і не залежить від них. Це даніпро попит на товари, рівень прибутків покупців, дії конкурентів, а такожінформація щодо загальної економічної ситуації);

в) частково релевантна (інформація, що може бути зміненачастково і лише щодо певних об’єктів. Це вплив на попит за допомогою засобівреклами, через пресу, виставки та інші засоби комунікації);

· за записом намашинних носіях:

а) фіксована (використовується на всіх сучаснихвиробничих, торговельних та інших підприємствах і переважно записана у базіданих.

б) нефіксована (це переважно зовнішня інформація, щозберігається в друкованому вигляді і не заноситься безпосередньо до базиданих);

· заактуальністю:

а) актуальна (інформація дає реальне відображення стануоб’єкта чи явища і забезпечує ефективний процес прийняття рішень);

б) неактуальна (інформація не є суттєвою за сьогоденногоприйняття рішень, хоча може використовуватися при розв’язанні задач умайбутньому.

Інформаційні ресурси – це вся накопичена інформація прооточуючу нас дійсність, зафіксована на матеріальних носіях і в будь-якій іншійформі, яка забезпечує її передачу у часі і просторі між різними споживачами длявирішення наукових, виробничих, управлінських та інших завдань [1].

Інформаційні ресурси – це і предмет, і продукт праціінформаційних технологій (ІТ), особливістю яких є те, що засобами праціінформаційних технологій виступають засоби обчислювальної техніки і зв'язку.Виділяють таку класифікацію інформаційних ресурсів:

· за носієм інформаційнихресурсів: інформаційне забезпечення; персонал (пам'ять людей); інформаційнаструктура організації; інтелектуальна власність;

· за часом дії: стратегічні;тактичні; оперативні;

· за напрямом дії: внутрішні тазовнішні;

· за швидкістю оновлення: основніта оборотні;

· за рівнем використання:персональні; регіональні; національні; міжнародні;

· за рівнемдоступності: загальні (відкритого доступу); конфіденційні; секретні;

· за сфероюзастосування: універсальні; спеціалізовані; вживанітільки в тих або інших структурах;

· за стабільністю: постійні та змінні.


1.3 Інформація в управліннімаркетинговою діяльністю

управління інформаційний маркетинг споживчий

Для ефективного функціонуванняпідприємства в умовах маркетингу, необхідно одержувати адекватну інформацію до і після прийняттярішень. Існує безліч причин, через які маркетингова інформація повинна збиратисяпри розробці, реалізації і перегляді маркетингового плану фірми або яких-небудьйого елементів. Недостатньо спиратися на інтуїцію думки керівників і досвідминулого.

Хороша інформація дозволяє маркетологам:

· одержуватиконкретні переваги;

· знижуватифінансовий ризик і небезпеки для зразка;

· визначитивідносини споживачів;

· стежити зазовнішнім середовищем;

· координуватистратегію;

· оцінюватидіяльність;

· підвищитидовіру до реклами;

· одержатипідтримку в рішеннях;

· підкріпитиінтуїцію;

· поліпшитиефективність.

Процес управління маркетинговою діяльністює динамічним і пов’язаний з використанням значних обсягів різнобічноїінформації. Вона відображає зовнішнє і внутрішнє середовище досліджуваногооб’єкта і постійно змінюється. Тому основною метою управління маркетингом єсвоєчасне виявлення цих змін, можливість оперативно реагувати на них, а такожприймати на основі отриманих результатів правильні рішення.

Маркетингова інформація – це сукупність даних,повідомлень і відомостей, що характеризують маркетингове середовище, об’єкти,явища, процеси і зв’язки між ними, в результаті обробки яких приймаютьсяуправлінські рішення. Якість цих рішень значною мірою залежить від якостіінформації, яка використовується [15].

Виділимо основні вимоги до інформації, щовикористовується в управлінні маркетингом, такі як: повнота, достовірність,актуальність, оперативність, оптимальність тощо.

Повнота інформації передбачає використання широкого коладаних, які необхідно збирати по різних каналах: законодавство, міжнароднікодекси та правила, інформація про ринок, товари, конкурентів, ціни іншихдержав тощо. Потреба в повноті інформації значно зросла за умов становлення вУкраїні ринкової економіки і переходу від орієнтації маркетингової діяльностіна регіональні умови до державних і міжнародних умов. Виникає необхідністьвивчати потреби споживачів та їх мотивацію у виборі товарів, а не просто попит.А це пов’язано зі збиранням та обробкою більш деталізованої інформації,виявленням тенденцій і перспектив. Усе більшого значення набувають заходи щодостимулювання збуту, товаропросування, рекламної діяльності.

Достовірність інформації визначається її унікальноювластивістю, яка полягає у тому, що відсутність інформації про товар, об’єкт,процес чи явище створює ілюзію відсутності зазначених елементів. Якщо виробникне має достовірної інформації про економічну політику конкурентів, то вінпомилково вважатиме себе монополістом на ринку і, виходячи з цього, прийматимемаркетингові рішення.

Актуальність інформації дозволяє постійно стежити застаном зовнішнього і внутрішнього середовища господарюючого суб’єкта такоординувати маркетингову стратегію з урахуванням виявлених змін.

Оперативність збирання інформації передбачає отримання своєчасноїінформаційної підтримки при прийнятті рішень, що в підсумку дозволяє покращитирезультати діяльності підприємства.

Оптимальність інформації пришвидшує процес виробленнярішень, тому що не треба проводити додатковий пошук даних при їх нестачі іфільтрування даних при їх надмірності./>


2. Інформаційнісистеми маркетингу2.1 Поняттяінформаційних систем маркетингу

Інформаційна система, як системауправління, тісно пов’язується, як з системами збереження та видачі інформації,так і з іншої – з системами, що забезпечують обмін інформацією в процесіуправління. Вона охоплює сукупність засобів та методів, що дозволяютькористувачу збирати, зберігати, передавати і обробляти відібрану інформацію.Інформаційні системи існують з моменту появи суспільства, оскільки на кожнійстадії його розвитку існує потреба в управлінні. Місією інформаційної системи євиробництво потрібної для організації інформації, потрібної для ефективногоуправління всіма її ресурсами, створення інформаційного та технічногосередовища для управління її діяльністю. В будь-якій інформаційній системіуправління вирішуються задачі трьох типів:

· задачі оцінкиситуації (деколи їх називають задачами розпізнавання образів);

· задачіперетворення опису ситуації (розрахункові задачі, задачі моделювання);

· задачіприйняття рішень (в тому числі і оптимізаційні).

Інформаційна система маркетингу (ІСМ) – це сукупністьінформації, апаратно-програмних і технологічних засобів, засобів телекомунікації,баз і банків даних, методів і процедур, персоналу управління, об’єднаних втехнологічний ланцюг для збирання, передавання, оброблення й нагромаджуванняінформації для підготовки і прийняття управлінських рішень у маркетингу [15]. Успеціальній літературі з маркетингу більш вживаною є назва «маркетинговіінформаційні системи» (МІС). Під цим розуміють сукупність планових ісистематизованих методів і процесів збирання, аналізу та обробки маркетинговоїінформації, необхідної для прийняття відповідних рішень. Сучасна концепція використанняобчислювальної техніки та інформаційних технологій передбачає створенняінформаційних систем у конкретних предметних областях діяльності: інформаційнісистеми менеджменту, статистики, міжнародного бізнесу, фондового ринку тощо.

Розвиток систем маркетингової інформації було пов'язано,перш за все, зі зміною ролі маркетингу в діяльності компаній і розробкою новихінформаційних технологій. Якщо на першому етапі функціонування маркетинговихінформаційних систем (МІС) робота відбувалася з розрізненими масивамиінформації, що надходять із зовнішнього середовища нерегулярно, то поступовопроцес збору й обробки маркетингової інформації став більш систематизованим, аінформація – більш інтегрованою, що помітно полегшило аналіз івикористання даних всередині компанії, поліпшило якість даних, що надходять всистему.

Великий імпульс до розвитку сучасних систем маркетинговоїінформації дало вдосконалення інформаційних технологій в 90-і роки ХХ ст., колибули розроблені і стали широко використовуватися системи, що дозволяють значноскоротити витрати зберігання одиниці інформації, збільшити швидкість обробки іаналізу даних, отримали подальший розвиток телекомунікації та електронні засобипередачі інформації, розширилися можливості роботи з глобальним інформаційнимпростором Інтернет.

Розвиток систем маркетингової інформації і збільшенняможливостей обробки та аналізу даних привели до посилення ролі МІС вінформаційному забезпеченні прийняття рішень на високих щаблях управлінськоїієрархії. Якщо раніше менеджери високого рівня спиралися при прийнятті рішеньбільшою мірою на свою інтуїцію, ніж на наявну в компанії інформацію, аінформаційні системи використовувалися, головним чином, для забезпечення потребв інформації нижчої управлінської ланки, то в даний час використання системмаркетингової інформації менеджерами вищого і середньої ланки неухильнозростає.

Маркетингові інформаційні системи створюються з урахуваннямконкретних потреб підприємств, і тому в кожного підприємства – своя система.Будь-яке підприємство має низку специфічних особливостей як внутрішньогохарактеру (продукція, ціна, дистриб’юторська мережа, зв’язки), так ізовнішнього (ринок, конкуренція, замовники і т. п.), що впливають напроцеси прийняття рішень. Мінімальна вимога до маркетингової інформаційної системи– задоволення інформаційних потреб кожного елементу маркетингу.

Головна мета функціонування ІСМ – підвищення якостімаркетингу, забезпечення фахівців необхідною обробленою інформацією дляприйняття ефективних маркетингових рішень.

Результат функціонування ІСМ – доведення до кожногокористувача (керівника, фахівця) інформації, що по змісту, часу представлення іметодам відображення дає можливість ефективно виконувати функції і процедурикерування.

Таким чином, інформаційну систему маркетингу (ІСМ) можнавизначити як сукупність процедур та методів, які використовуються длястворення, аналізу та розповсюдження інформації для випередження маркетинговихрішень на регулярній постійній основі.

2.2Необхідність і сучасні тенденції використання МІС в управлінні маркетинговоюдіяльністю підприємства

Розвиток товарних і фінансових ринків став потужнимпоштовхом до інтенсивного прискорення процесів інформатизації усіх сфер життясуспільства. Відповідно зросла потреба в розробці автоматизованих систем науково-технічногота економічного характеру. Кількісне накопичення подібних розробоксупроводжується якісним оформленням та диференціацією ринку інформаційнихтехнологій. Найбільш очевидною передумовою такого розвитку процесів інформатизаціїє перехід від використання електронно-обчислювальних машин морально застарілихсерій до персональних комп'ютерів і мереж. Тим самим інформаційні такомунікаційні технології вийшли на якісно новий рівень, що дозволяє без значнихкапітальних затрат вирішувати складні економічні та інші завдання не лише вдержавному масштабі, але й на рівні підприємств, організацій, фірм.

Бурхливий розвиток інформаційних процесів викликано такожзмінами в підходах до оцінки ролі інформації в політичному та економічномужитті країни. Наше суспільство стало відкритим, зросли вимоги до споживаної нимінформації, яка повинна бути актуальною, достовірною, повною та доступною. Вданий час інформація пронизує всі сфери діяльності суб'єктів економіки івиробництва, доставляє менеджменту всіх рівнів безвідмовний механізм управлінняза умови правильної постановки завдань і обґрунтованого вибору методів іпрограмно-технічних засобів для їх вирішення. В умовах ринкових відносин цеповною мірою відноситься і до управління маркетингом, де аналіз, планування,реалізація і контроль за проведенням комплексів заходів з метою досягненнявигідних обмінів із споживачами продукції і послуг, отримання прибутку від них,зростання обсягу збуту, збільшення частки ринку ґрунтуються на якісному інформаційномуобслуговуванні всіх етапів маркетингової діяльності.

На сучасному етапі розвитку економіки України існуєоб’єктивна необхідність автоматизації процесів і функції управліннямаркетингом, використання для цих цілей засобів обчислювальної техніки і новихінформаційних технологій.

Передусім це спричинюється гострою потребою в інформації,яка відображає внутрішній фактичний стан справ на підприємстві, у фірмі тазовнішнім середовищем. Ця інформація слугує основою для розробки стратегії ітактики маркетингу, подальшого контролю за їх реалізацією, прийняттяобґрунтованих управлінських рішень. За цих умов обробка інформації традиційнимиметодами не відповідає вимогам до якості управління маркетингом.

В маркетингу використовуються значні обсяги інформації,існують складні інформаційні зв’язки між показниками, наявні тенденції допостійного збільшення обсягів інформації, що обробляється. Це зумовлюєнеобхідність організації автоматизованих систем збирання, передавання,накопичування та обробки інформації.

Для управління маркетингом характерна різнорідність даних іджерел, де вони формуються або відображаються (обліково-статистична звітністьпідприємства, публікації, опитування тощо). Цю інформацію треба зберігати знеобхідним складом показників, занести у базу даних фірми для подальшоїобробки, повсякчас підтримувати в актуальному стані. При цьому необхіднозабезпечити оперативність та актуальність інформації, що вкрай важливо дляприйняття маркетингових рішень. Це зумовлює необхідність організації локальнихі глобальних інформаційно-обчислювальних мереж, побудови розподіленої системиобробки даних, створення баз і банків даних, які містять інформацію длявиконання функцій управління маркетингом

Важливою передумовою для впровадження нових інформаційнихтехнологій та організації інформаційних систем маркетингу є удосконаленняорганізації управління маркетингом, високі вимоги до якості цього процесу,рівень якого прямо впливає на виживання підприємства, подальше зростанняобсягів збуту та прибутків. На підприємствах, у фірмах та акціонернихтовариствах організовуються маркетингові служби, різні за структурою тарозподілом функцій між спеціалістами. Тому важливо, щоб створювані маркетинговіорганізаційні структури базувалися на використання обчислювальної техніки,нових інформаційних технологій, передбачали організацію і поступовевдосконалення інформаційних систем маркетингу. За такого підходу маркетинговіслужби відповідатимуть своєму призначенню і зможуть найбільш повно реалізуватиможливості маркетингу як способу господарювання підприємців в умовах ринковоїекономіки.

Управління органічно пов'язане з інформацією, з перебігомінформаційних процесів. Безперервна циркуляція інформації між компонентамисистеми, між системою в цілому та оточуючим її середовищем є неодмінниматрибутом управління. Саме завдяки інформаційним процесам система здатназдійснювати доцільну взаємодію з оточуючими умовами, координувати тасубординувати відносини власних компонентів, спрямовувати їхній рух надосягнення запрограмованої мети. Внаслідок цього самокерована система здатназберігати свою цілісність, якісну специфіку, а часто (мова йде насамперед просоціальні системи) не тільки зберігатися, але й вдосконалюватися, розвиватися.

На сьогодні існує значна потреба в інформації з маркетинговихдосліджень, які досі проводилися дуже обмежено і на галузевому чи державномурівні щодо більшості товарів (особливо виробничого призначення) практичновідсутні. Водночас необхідно вивчати потреби споживачів та їх мотивації увиборі товарів, а не просто попит. А це пов’язано зі збиранням та обробкоюбільш деталізованої інформації, виявленням тенденцій і перспектив.

Автоматизація маркетингової діяльностікомпаній, вибір конкретного програмного продукту або набору програмних засобівдля розв’язання маркетингових задач залежать від характеру бізнесу,інфраструктури, сфери діяльності, масштабів підприємства.

Функціональна структура інформаційнихсистем маркетингу формується під потреби конкретного об’єкта автоматизації,проте можна визначити основні функції відділу маркетингу, які знаходятьпрограмну реалізацію у вітчизняних і закордонних програмних продуктах [11]. Такими функціями є:

· розробка і ведення на підприємствах системи договірного обліку, щовключає аналіз цін комерційних пропозицій, які надходять на підприємство,формування та укладання контракту, моніторинг виконання укладених угод зпартнерами;

· пошук реальнихі потенційних партнерів – постачальників сировини таматеріалів, обладнання, товарів, ведення історії угод з постачальниками;

· оцінювання конкурентоспроможності продукції підприємства звизначенням ринку збуту, темпів зростання ринку, а також з аналізомконкурентного середовища, в якому функціонує підприємство;

· збирання тааналіз інформації про реалізацію товарної продукції за визначеними цінами накожному об’єкті карти ринку, а також облік маркетингових витрат для відповідноїкарти ринку;

· проведеннясегментного аналізу прибутковості для визначених об’єктів карти ринку;

· вибір цільовихсегментів ринку, на яких підприємство має концентрувати свої зусилля таресурси;

· створеннястратегічного плану маркетингу.

Аналізуючи стан ринкупрограмного забезпечення, необхідно відмітити значне зростання програмнихпродуктів для маркетингу як іноземного, так і вітчизняного виробництва тавиділити такі їх класи:

· корпоративніінформаційні системи, в яких присутній модуль маркетингу;

· спеціалізованіпрограми, що дають змогу автоматизувати окремі маркетингові функції;

· програми, щомають маркетингову складову.

 2.3 Огляд інформаційних систем тапрограмного забезпечення маркетингу 

Корпоративні інформаційні системи (КІС) дають змогувиконувати комплексну автоматизацію діяльності підприємств, фінансових установ,організацій тощо.

Корпоративні інформаційні системи мають низку суттєвихособливостей, обумовлених базовими принципами або концепцією їх побудови [13].

Концепція ERP (Enterprise Resource Planning) є фактичнимстандартом для сучасних КІС у світі. ERP призначенадля планування ресурсів підприємства, автоматизації обліку та управління. ERP-системибудуються за модульним принципом, охоплюючи, помодульно, практично всі ключовімоменти в діяльності компанії.

Концепція SCM (Supply Chain Management) реалізує новутехнологію управління, описану стандартом CSRP (Customer Synchronized ResourcePlanning), який передбачає наявність у системі можливостей управліннязовнішніми щодо підприємства елементами [11].

SCM – управління розширенимвиробничим процесом, тобто не тільки внутрішніми ресурсами підприємства, а йважливішими зовнішніми (наприклад, облік замовників у замовників тапостачальників у постачальників).

Концепція MRP (Material Requirement Planning) плануванняпотреб в матеріалах. Комп'ютерна методологія, створена для плануваннявиробництва і управління запасами [18].

Концепція MRP II (Manufacturing Resource Planning) II – метод планування виробничих ресурсів. MRP II концепція, якалежить в основі систем класу ERP, є закономірним розвитком стандарту MRP.Головною відмінністю від попереднього стандарту є автоматизація тих сфердіяльності, від яких залежить поповнення або витрати матеріалів. У MRP II вжеє функція планування виробничих потужностей (Capacity Requirements Planning, CRP), яка пов'язує можливості виробництва зпотребами в матеріалах [19].

Серед найвідоміших закордонних інформаційних системуправління виробничими ресурсами, в яких функціонують підсистеми маркетингу [11]:

· MANMAN/X і CAS (ComputerAssociates, США);

· SAP R/3 (Німеччина);

· BAAN (Голландія);

· SCALA (Швеція);

· PRODIS;

· Галактика (СНГ).

Корпоративна інформаційна система SAP R/3 – програмний продукт, автоматизує майже весь спектрвиробничо-економічних і фінансово-господарських функцій корпорації, у томучислі й маркетингову діяльність. Окремі функції управління маркетингом здійснюютьсяв таких функціональних модулях:

· виробниче планування (РР);

· управління матеріальнимипотоками (ММ);

· збут (SD).

Корпоративна інформаційна система SCALA охоплюєосновні аспекти бізнесу – фінанси,матеріально-технічне постачання, виробництво, обслуговування, управлінняпроектами. Маркетингові функції зосереджено у модулях:

· матеріально-технічне постачання;

· управління замовленнями наобслуговування.

Корпоративна інформаційна система BAAN призначена для інформаційної татехнологічної підтримки управління проектами на всіх стадіях – від наданняпотенційному замовнику кошторису до постачання готового виробу.

Функції управління маркетингом у ційсистемі реалізовано у модулі «Збут, постачання, склади». Модуль забезпечує:управління запасами – їх зберіганням, плануванням потреб і розподіленням;управління закупівлею; управління продажем. Крім того, модуль формує інформаціюз маркетингу та торгівлі.

У інформаційній системі PRODIS теж функціонують модулі, щорозв’язують маркетингові задачі; а саме:

· управліннязапасами (INV);

· управліннязамовленнями на закупівлю (SQM);

· управліннязамовленнями та вимогами.

Програма «Галактика» – комплексна системауправління підприємством, яка охоплює всі аспекти його внутрішньої тазовнішньої господарської діяльності. У програмі міститься окремий модуль, якийназивається «Маркетинг», який входить до контуру «Контур адміністративного управління». Цей модуль забезпечує:

· введеннярозширеної інформації про товари та послуги;

· реєстрацію таоброблення контактів з потенційними постачальниками;

· управлінняканалами збуту;

· аналіз ринку рекламних послуг, планування рекламних кампаній,розміщення реклами, аналіз ефективності рекламних вкладень;

· збирання таоброблення незалежних відзивів;

· ведення досьєна фірми конкурентів і товари-аналоги;

· аналіз ринкупропозицій, управління ціновою політикою;

· контроль «життєвого» циклу товарів, аналіз сегментів ринку;

· реєстраціюсерійного продажу, облік рекламацій, гарантій;

· маркетинговийаналіз збуту в розрізах каналів збуту, товарів, груп товарів (послуг), напрямівреалізації.

Крім вище наведених на українському ринку програмнихпродуктів набувають поширення програмні продукти «Міракл Віртуоз» (розробник – компанія «МІРАТЕХ»), «ІТ підприємство» (розробник – фірма «Інформаційні технології»).

Програми сімейства Акцент є універсальнимиповнофункціональними системами автоматизації господарської діяльностіпідприємства і передбачають реалізацію загальних і спеціальних задач в сферімаркетингової діяльності. Система вирішує такі загальні задачі маркетингу:

· оформлення складського обліку;

· оформлення обліку закупок іпродаж;

· створення документів всіх видівдля ведення маркетингової діяльності;

· збирання, зберігання та обробкаінформації про всіх кореспондентів (клієнти, партнери, конкуренти, посередники,інші організації).

До спеціальних задач маркетингу, які реалізує ІС Акцент,належать:

· проведення сегментування ринку;

· здійснення аналізу за всімасегментами споживчого ринку;

· розрахунок оптимальних цін натовари чи послуги;

· визначення попиту на товари чипослуги.

В системі Акцент використовуються моделі різних типів дляздійснення маркетингових задач. Вихідні результати у вигляді звітів різних формможна застосовувати безпосередньо для аналізу об’єкта, або ж імпортувати доінших програм (наприклад, MS Excel), і проводити на їх основі додатковий аналіз(шляхом побудови діаграм, графіків тощо) [2].

Застосування корпоративних інформаційнихсистем доцільне для досить великих підприємств. Малі та середні підприємствадля автоматизації маркетингової діяльності найчастіше використовуютьспеціалізовані програмні продукти.

Спеціалізовані програмні продукти можнаподілити за функціональними ознаками [11]. Ціпрограмні продукти дають змогу автоматизувати такі функції:

· маркетинговідослідження;

· моделюваннястану ринку;

· підтриманняприйняття рішень щодо окремих маркетингових заходів.

Розглянемо ці продукти:

Програма «БЭСТ-Маркетинг» дає змогу виконувати різноманітнівиди маркетингового аналізу, а також формує конкретні рекомендації для поліпшення становища фірми наринку.

Програма дозволяє: проведення аналізуринку (визначення перспективних ринкових ніш; аналіз конкурентоспроможностітовару; рекомендації щодо підвищення конкурентоспроможності товару; аналізреклами, рекомендації щодо підвищення її ефективності; public relations;стимулювання продажу); проведення аналізу конкурентів (ступінь присутностіконкурентів на ринку; порівняльний аналіз за товаром; порівняльний аналізрекламних кампаній; проведення фінансового планування маркетингової діяльності –прогноз продажу; бюджет реклами; зведений бюджет; підготовка бюджету витрат зпросування продукції і контроль за його виконанням).

Програма «Marketing Explorer». Головнимизадачами цієї програми є: виявлення потреби покупців (споживачів), сегментаціяспоживачів з метою повнішого розуміння потреб та уподобань покупців, виявленняголовних конкурентів фірми, аналіз маркетингових заходів. Програма дає змогупроводити багатокритеріальну сегментацію ринкового простору, виявити негативнітенденції у сегментному позиціюванні товарів фірм, що конкурують між собою.

Російський програмний пакет «КОБРА» (комплекс обробленняанкет). Цей програмний продукт орієнтований, насамперед, на введення інформаціїз анкет і стандартні базові процедури аналізу даних. У разі використанняскладніших методів створені файли даних конвертуються у формат пакета SPSS.

Програма «Да-система» призначена для детермінаційногоаналізу даних, отриманих за результатами маркетингової діяльності (опитування,оброблення оперативної інформації, оброблення фінансових результатів діяльностіфірми тощо). Система дає змогу виявити наявність і логічну сутністьзакономірностей, які можуть бути визначені на основі даних статистичногомасиву.

Програма SPSS («Statistikal Package for the Social Sciences»)створена з орієнтацією на обробку результатів статистичних спостережень, якими,зокрема, є маркетингові дослідження з використанням анкет. Цей пакет містить необхідністатистичні процедури –від базових, які пов’язані ізвивченням одномірних і двомірних розподілів, до складніших – факторного, регресійного і кластерного аналізу. Крім того,у SPSS можна створюватинаочні та інформативні звіти – з використаннямрізноманітних графічних і табличних форм. Дослідницькі задачі виконуються вєдиному режимі – від уведення вихідних даних з анкет до одержаннязвіту про результати аналізу.

Програмний продукт «PrimeDecisions» –аналітичний інструментальний засіб підтримки прийняття управлінських рішень.Одним з можливих напрямів застосування програми PrimeDecisions у маркетинговійдіяльності є аналіз конкурентоспроможності товарів, продукції, послуг.

Програма «Менеджмент і маркетинг» належитьдо класу CRM (Customer Relationships Management) систем, тобто систем керуваннявзаємовідносинами з клієнтами. Програма орієнтована на компанії, що займаютьсяпродажем товарів і наданням різного роду послуг, сервісним обслуговуваннямклієнтів, і може бути використана всіма службами таких компаній – віддепартаменту продажу і маркетингу до відділів обслуговування клієнтів ісервісних центрів.

Програмний комплекс «Marketing Analytic 5» призначений длявирішення завдань накопичення маркетингових даних, автоматизації маркетинговихдосліджень, стратегічного і оперативного планування маркетингової діяльності.

Програма «VORTEX» призначена для введення первинної інформації,зібраної під час маркетингового або соціологічного дослідження, обробки тааналізу цієї інформації, подання отриманих результатів аналізу у виглядітаблиць, текстів, графіків і діаграм з можливістю їх перенесення в MicrosoftWord та інші додатки Windows.

Програма «Market Segmentation» призначена для анкетування споживачів,сегментування ринку, позиціонування товару.

Програма «Сетевой маркетинг» створена з урахуваннямосновних проблем і побажань керівників фірм багаторівневого маркетингу. Воназабезпечує першим особам компанії надійний і неупереджений фінансовий облік,надаючи точні відомості про всі прибутки та видатки і автоматизуючи складнийпроцес розрахунку виплат для численного штату співробітників.

Система Statistika використовуєтьсядля статистичного аналізу даних, що включає широкий набір аналітичних процедурі методів: більше 100 різних типів графіків, описові та внутрішньогруповістатистики, розвідувальний аналіз даних, кореляції, таблиці частот, спряженості,множинна регресія, непараметричні статистики, загальна модель дисперсійного іковаріаційного аналізу. Відповідно за допомогою такого інструментарію можнаобробляти дані, які отримані під час маркетингового дослідження.

Програма Marketing Expert належить до систем, що забезпечують підтримкумаркетингових рішень і називаються MDSS (Marketing Decision Support System). Це інструментальний засіб для розробкистратегічного і тактичного планів маркетингу, розв’язання задач з аудиту іпланування маркетингу. За допомогою графічного процесора в програмі можнапобудувати модель підприємства, яке характеризуються складною структурою збуту,оперує на декількох ринках, має певних конкурентів і проводить маркетинговудіяльність для встановлених цільових груп споживачів. Це дає змогу виконуватисегментний аналіз прибутковості шляхом розрахунків прибутків і витрат потоварах та їх групах для будь-якого сегмента ринку чи структурного елементафірми. За допомогою програми можна встановити цілі підприємства та визначитистратегії їх досягнення. Marketing Expert дає змогу будувати матричні моделі,які забезпечують розробку стратегічних рекомендацій щодо номенклатури продукціїі привабливих сегментів ринку. За допомогою інструментальних засобів програмиможна виконувати багатоваріантний аналіз ринку з урахуванням факторів якзовнішніх (обсяг ринку, частка ринку), так і внутрішніх (витрати на маркетинг,змінні виробничі витрати, прибуток від продажу). Програма дозволяє вирішити йзворотну задачу – встановити необхідні початкові параметри, виходячи з заданогорозміру прибутку всієї фірми (пошук варіантів цін, що покривають загальнівитрати для групи товарів). Marketing Expert може зберігати в одному проектіпрогноз і декілька варіантів плану, що дає змогу вводити фактичні дані тапорівнювати їх з плановими показниками. За допомогою процедурбагатокритеріальної оптимізації можна оптимально розподілити бюджет маркетингу.


3. Реалізаціямаркетингових задач в «Акцент»

Маркетингові дослідження не можуть бути повноцінними безпроведення досліджень споживчого ринку. Основним методом такого дослідження єпроведення ринкового сегментування, за допомогою чого втілюється у життянайважливіший принцип маркетингу – орієнтація на споживачів [15].

Сегментування ринку– це розподіл споживачів на групи (сегменти ринку) на основі різниці впотребах, характеристиках смаків, поведінці і розроблення для кожної з групокремого комплексу маркетингу. Окремий сегмент ринку складається із споживачів,що однаково реагують на один і той самий набір спонукальних стимулівмаркетингу.

Метою проведення сегментування споживчого ринку є виявленняокремих груп споживачів, на яких і буде спрямована виробнича чи торговадіяльність підприємства. Провівши аналіз усіх можливих сегментів, в кінцевомурезультаті вибирають один чи декілька з них, і виробляють продукцію призначенуза своїми характеристиками виключно для обраних споживачів. Також для кожногосегменту ринку розробляють окремий комплекс маркетингу, що буде ефективним лишедля вибраної групи споживачів [4].

Процес сегментування необхідно здійснювати покроково, і вчітко визначеній послідовності.

Проведемо сегментування на базі ІС «Акцент 7.0»

Завдання: Підприємство «АБВ», яке знаходиться в містіЧернівці займається оптовим продажем товару «А», товару «Б» і товару «В» пообластях України. Потрібно проаналізувати:

· який з товарів користуєтьсянайбільшим попитом?

· в якій області товарикористуються найбільшим попитом?

· в якому сегменті ринку?

Розглянемо виконання завдання поетапно.

Створюємо в меню «Корреспонденты» наших покупців:область та підприємство, яке знаходиться в ній (рис. 3.1), тобто здійснимосегментування ринку за географічним принципом.

/>

Рис. 3.1. Меню «Кореспонденты»

У меню «Объекты учета» (рис. 3.2)створимо товар «А», товар «Б», товар «В».

/>

Рис. 3.2. Меню «Объекты учета»

Відповідно доотриманих замовлень отриманих від підприємств займаємось оптовою реалізацієютовару за допомогою первинного документа «Расходная накладная» (рис. 3.3).


/>

Рис. 3.3. Первиннийдокумент «Расходная накладная»

Програма «Акцент» має можливість побудовані звіти (поточнітаблиці) експортувати в MS Excel. За допомогою MS Excelпо звітах побудуємо гістограмиспоживання товарів.

Визначення товару, який користується найбільшим попитом(рис. 3.4).

/>

Рис. 3.4. Найбільший попит на товар

З рис. 3.4 видно, що товар «Б» користується найбільшимпопитом і складає 40% від загального продажу, а найменший попит на товар «А»частина його складає 21% від загальної суми продажу.

Для визначення області, в якій товари користуютьсянайбільшим попитом побудуємо гістограму (рис. 3.5).


/>/>/>

/>Рис. 3.5. Попит в області на товар

/>З рис. 3.5 можна зробити висновок, що за географічнимпринципом найбільший попит на товари в Чернівецькій області, його часткаскладає 15.8% від загального продажу.

/>Враховуючи дані показники попиту на товари в областяхУкраїни можна сегментувати ринок за географічним положенням на чотири частини: західний, східний,північний та південний регіони, а також визначити, в якому сегменті ринкутовари користуються найбільшим попитом (рис. 3.6).

/>/>/>

/>Рис. 3.6. «Сегменти ринку»


/>Проаналізувавши рис. 3.6 видно, що основним сегментомринку є західний регіон, його частка складає 69%. Це зумовлено близьким розташуванням областей західногорегіону до підприємства «АБВ», яке знаходиться в м. Чернівці.


Висновки

1. В міру розвитку ринкових відносин вУкраїні, усвідомлення ролі маркетингу як інструмента підвищення функціонуванняпідприємства підсилюється і його складові все більше адаптуються до конкретнихринкових умов.

2. Сучасний розвиток підприємств вимагаєсвоєчасність, достовірність, повноту інформації, без якої неможлива ефективнамаркетингова діяльність підприємства, тому використання в управлінніпідприємства інформації, що відповідає вказаним вимогам дозволяє отриматиринкові переваги, підкріплює інтуїцію та ефективно підтримує прийняттяуправлінських рішень.

3. Інформаційна система маркетингу – це сукупність процедурта методів, які використовуються для створення, аналізу та розповсюдженняінформації для випередження маркетингових рішень на регулярній постійнійоснові. В ІСМ вирішується комплекс взаємозалежних задач, реалізація яких наоснові використання сучасних методів керування, застосуванняекономіко-математичних методів і моделей, комплексу технічних засобів іінформаційних технологій забезпечує автоматизацію виконання функцій і процедурмаркетингу.

4. В маркетингу використовуються значні обсяги інформації,існують складні інформаційні зв’язки між показниками, наявні тенденції до постійногозбільшення обсягів інформації, що обробляється. Це зумовлює необхідністьорганізації автоматизованих систем збирання, передавання, накопичування таобробки інформації.

5. На ринку корпоративних інформаційних систем можнавиділити такі системи, у яких функціонують модулі, що розв’язують маркетинговізадачі.

6. Для автоматизації маркетингової діяльності підприємстванайчастіше використовують спеціалізовані програмні продукти, які вирішують такіфункції, як маркетингові дослідження, моделювання стану ринку, підтриманняприйняття рішень щодо окремих маркетингових заходів тощо.

7. На основі аналізу виконаних завдань вІС «Акцент» визначили:

· найбільшимпопитом користується товар «Б»;

· найбільший попит на товари вЧернівецькій області;

· основним сегментом ринку єзахідний регіон.

8. Оперуючи даними щодо попиту назапропоновані товари по окремих сегментах ринку, підприємство має змогурозробляти заходи, спрямовані виключно на характер споживання в кожному регіоні(рекламні, паблік рілейшнз, участь в ярмарках, виставках чи аукціонах тощо).Крім цього, можна визначити товари, що користуються найвищим попитом, або ті,що не користуються ним взагалі в кожному сегменті ринку.

9. Відповідно до наданої інформації,керівництво підприємства має змогу приймати ефективні управлінські рішення щодорозробки маркетингової стратегії, комунікаційної діяльності, ціноутворення,методів розподілу і збуту кожного виду товару по кожному сегменту споживчогоринку. Також проведене дослідження дозволяє проводити прогнозування та плануванняочікуваних доходів у майбутніх періодах.


Список джерел

1.  Азарова Т.В., Абрамов Л.К.Інформаційний компонент діяльності НДО – Кіровоград: ІСКМ, 2009 – 80 с.

2.  Акцент 7.0. Руководствопользователя. – Донецк: ООО «Импакт», 2001. – 267 с.

3.  Берг А.Й. Кибернетика йобщественные науки // Методологическиепроблемы науки. – М, 1964. – С. 259–260.

4.  Білик В.М., Костирко В.С.Інформаційні технології та системи: Навч.посіб. – К.: Центр навчальноїлітератури, 2006. – 232 с.

5.  ВинерН. Кибернетика и общество. – М., 1958. – С. 31.

6.  Галузинський Г.П., Гордієнко І. В.Сучасні технологічні засоби обробки інформації: Навчальний посібник. – К.:КНЕУ, 1998. – 224 с.

7.  Гаркавенко С.С. Маркетинг:Підручник. – К.: Лібра, 2002. – 712 с.

8.  Гужва В.М. Інформаційнісистеми і технології на підприємствах: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ,2001. – 400 с.

9.  Котлер Ф. Основы маркетинга:Пер. с англ. – К.; М.; СПб.; Вильнюс, 1998. – 1056 с.

10.  Організація інформаційних системмаркетингу. Методичні вказівки до лабораторних робіт / Укл В.С Григорків,Л.Л Маханець, Н.Й. Ходаковська, О.Ю. Якутова. – Чернівці: Рута, 2004.– 52 с.

11.  Пінчук Н.С., Галузинський Г.П., Орленко Н.С. Інформаційнісистеми і технології в маркетингу: Навч.-метод. посібник для самост. вивч.дисц. – К.: КНЕУ, 2001. – 296 с.

12.  Пономаренка В.С. Інформаційні системиі технології в економіці: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. –К.: Академія, 2002. – 544 с.

13.  Ситник В.Ф. та ін. Основиінформаційних систем: Навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. / В.Ф. Ситник,Т.А. Писаревська, Н.В. Єрьоміна, О.С. Краєва; За ред. В.Ф. Ситника. –К.: КНЕУ, 2001. – 420 с.

14.  Ситник В.Ф. та ін. Системи підтримкиприйняття рішень. – К.: Техніка, 1995. –162 с.

15.  Титоренко Г.А. Информационныетехнологии в маркетинге: Учебник. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2001. –335 с.

16.  Шарапов О.Д., Дербенцев В.Д., Семьонов Д.Є.Економічна кібернетики: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ,2004. – 231 с.

17.  Эксперт мира ERP-систем: [Электрон.ресурс]. – Режим доступа: erp-expert.com.ua/erp_technology

18.  Эксперт мира ERP-систем: [Электрон.ресурс]. – Режим доступа: erp-expert.com.ua/mrp_technology.

19.  Эксперт мира ERP-систем: [Электрон.ресурс]. – Режим доступа: erp-expert.com.ua/mrpII_technology.

еще рефераты
Еще работы по маркетингу