Реферат: Розробка моделі сертифікації продукції

1. АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ НАЦІОНАЛЬНИХ І НОРМАТИВНИХДОКУМЕНТІВ З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ

сертифікація продукціянормативний

Головним завданням введення сертифікації- вдосконалення діючих в країні методів підвищення якості продукції, щовипускається, і розвиток експортних можливостей продукції машинобудування.

В даний час законодавчу базу державноїсистеми сертифікації складають:

— Закон України «Простандарти, технічні регламенти та процедури оцінкивідповідності» №3164від 1.12.2005р. Цей Закон визначає правові та організаційні засади розробленняі застосування національних стандартів, технічних регламентів та процедуроцінки відповідності, а також основоположні принципи державної політики у сферістандартизації, технічного регулювання та оцінки відповідності;

— Закон України «Про стандартизацію»№2408 від 17.05.2001р. Цей Закон встановлює правові та організаційні засадистандартизації в Україні і спрямований на забезпечення єдиної технічноїполітики у цій сфері;

— Закон України «Про акредитаціюорганів з оцінки відповідності» №2408 від 17.05.2001р.Цей Законвизначає правові, організаційні та економічні засади акредитації органів зоцінки відповідності в Україні;

— Закон України «Про підтвердженнявідповідності» №2406 від 17.05.2001р. Цей Закон визначає правові таорганізаційні засади підтвердження відповідності продукції, систем якості,систем управління якістю, систем управління довкіллям, персоналу та спрямованийна забезпечення єдиної державної технічної політики у сфері підтвердженнявідповідності;

— Декрет Кабінету Міністрів України «Простандартизацію і сертифікацію» №46 від 10.05.93р. Цей Декрет визначає правовіта економічні основи систем стандартизації та сертифікації, встановлюєорганізаційні форми їх функціонування на території України;

— ДСТУ 3410‒96Система сертифікації УкрСЕПРО. Основні положення. Стандарт розробленийУкраїнським державним науково-виробничим центром стандартизації, метрології тасертифікації і Українським науково-дослідним інститутом стандартизації,сертифікації та інформатики; внесено Головним управлінням системного аналізу,координації робіт з питань стандартизації, метрології, сертифікації тадержавного нагляду Держспоживстандарту України; затверджено і введено вдіюнаказом Держспоживстандарту України від 31 грудня 1996 р. №583. Цей стандартустановлює основні принципи, структуру та правила Української державної системисертифікації продукції — Системи сертифікації УкрСЕПРО. Положення цьогостандарту поширюються на членів та учасників Системи, а також на підприємствата організації, що одержали доступ до неї;

— ДСТУ 3411:2004 Система сертифікаціїУкрСЕПРО. Вимоги до органів сертифікації продукції та порядок їх призначення інадання повноважень на діяльність у системі. Стандарт розроблений Державнимпідприємством «Українським державним науково-виробничим центром стандартизації,метрології та сертифікації» та Державним підприємством «Українськимнауково-дослідним та навчальним центром проблем стандартизації, сертифікації таякості». Прийнято та надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 10вересня 2004 р. № 196з2005-01-01 на заміну ДСТУ 3411‒96.Цей стандарт встановлює основні вимоги до органів сертифікації продукції,процесів, послуг, що здійснюють діяльність в Системі сертифікації УкрСЕПРО тапорядок їх призначення і уповноваження на діяльність в Системі. Вимоги стандартуобов’язкові для всіх членів та учасників Системи;

— ДСТУ 3412‒96Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до випробувальних лабораторій та порядокїх акредитації. Стандарт розроблений Українським державним науково-виробничим центромстандартизації, метрології та сертифікації і Українським науково-досліднимінститутом стандартизації, сертифікації та інформатики. Внесено Головнимуправлінням системного аналізу, координації робіт з питань стандартизації,метрології, сертифікації та державного нагляду Держспоживстандарту України.Затверджено і введено в дію наказом Держспоживстандарту України від 31 грудня1996 р. № 583. Перевидання 2000 p., липень, зі зміною № 1 (ІПС № 5-98).Стандарт є обов’язковим для випробувальних лабораторій та органів, що проводятьїх акредитацію. Стандарт розроблено з урахуванням вимог настанов ISO/IEC таєвропейських стандартів в галузі сертифікації;

— ДСТУ 3413‒96Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції.Стандарт розроблений Українським державним науково виробничим центромстандартизації, метрологи та сертифікації та Українським науково-досліднимінститутом стандартизації, сертифікації та інформатики. Внесено Головнимуправлінням системного аналізу і координації робіт з питань стандартизації,метрології, сертифікації та державного нагляду Держспоживстандарту України.Затверджено і введено вдію наказом Держспоживстандарту України від 31 грудня 1996р. №583. Стандарт враховує положення настанов ISO 27, ISO/IEC 7, 28, 60;

— ДСТУ 3414 — 96 Система сертифікаціїУкрСЕПРО. Атестація виробництва. Порядок проведення. Стандарт розробленийДержавним науково-дослідним інститутом «Система» та Українськимнауково-дослідним інститутом стандартизації, сертифікації та інформатики.Внесено Головним управлінням системного аналізу, координації робіт з питаньстандартизації, метрології, сертифікації та державного нагляду ДержспоживстандартуУкраїни. Затверджено і введено в дію наказом Держспоживстандарту України від 31грудня 1996 р. №583. Цей стандарт встановлює основні вимоги щодо порядкупроведення робіт з атестації виробництв в Системі сертифікації УкрСЕПРО.Порядок проведення атестації виробництва встановлюється органом з сертифікаціїпродукції з урахуванням вимог цього стандарту, особливостей виробництваконкретної продукції та атестації виробництва. Вимоги цього стандартуобов’язкові для виконання під час проведення підготовки до атестації, їїпроведення та технічного нагляду за атестованим виробництвом. Цей стандартрозроблений на підставі нормативних документів Системи з урахуванням настановISO/IEC 28, 60, 62;

— ДСТУ 3415-96 Система сертифікаціїУкрСЕПРО. Реєстр системи. Стандарт розроблений Державним науково-досліднимінститутом «Система» та Українським науково-дослідним інститутом стандартизації,сертифікації та інформатики. Внесено Головним управлінням системного аналізу,координації робіт з питань стандартизації, метрології, сертифікації тадержавного нагляду Держспоживстандарту України. Затверджено і введено в дію наказомДержспоживстандарту України від 31 грудня 1996 р. № 583. Цей стандартустановлює об’єкти та суб’єкти реєстрації в Системі сертифікації УкрСЕПРО,правила та порядок проведення їх реєстрації та ведення Реєстру Системи. Стандартє обов’язковим для організацій та підприємств, які здійснюють роботи з сертифікації,атестації та акредитації в Системі;

— ДСТУ 3417-96 Системасертифікації УкрСЕПРО. Процедура визнання результатів сертифікації продукції,що імпортується. Стандарт розроблений Державним підприємством «Українським науково-досліднимі навчальним центром проблем стандартизації, сертифікації та якості»;

— ДСТУ 3418-96 Системасертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до аудиторів та порядок та порядок їх атестації.Стандарт розроблений Державним науково-дослідним інститутом «Система».Затверджено і введено в дію наказом Держспоживстандарту України від 27листопада 1996 р. №500. Цей стандарт установлює кваліфікаційні вимоги доаудиторів з сертифікації, їх обов’язки та права, порядок підготовки таатестації у державній Системі сертифікації УкрСЕПРО. Стандарт поширюється нааудиторів, атестованих у Системі, та кандидатів в аудитори. Вимоги цьогостандарту є обов’язковими для всіх учасників робіт з сертифікації, щоздійснюються в Системі;

— ДСТУ 3419-96 Система сертифікаціїУкрСЕПРО. Сертифікація систем якості. Стандарт розроблений Українськимнауково-дослідним інститутом стандартизації, сертифікації та інформатики таДержавним науково-дослідним інститутом «Система». Внесено Головним управліннямсистемного аналізу, координації робіт з питань стандартизації, метрології,сертифікації та державного нагляду Держспоживстандарту України. Затверджено івведено в дію наказом Держспоживстандарту України від 31 грудня 1996 р. № 583.Цей стандарт установлює основні вимоги до порядку проведення сертифікаціїсистем якості в Системі сертифікації УкрСЕПРО. Стандарт призначено длявикористання під час здійснення робіт з сертифікації систем якості і є обов’язковимдля організацій та осіб, що беруть участь у цій роботі, враховує положення ДСТУ3410 і ДСТУ 3413, а також положення ДСТУ ISO 10011 і Настанови ISO/IEC 62;

— ДСТУ 3420-96 Системасертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до органів, що здійснюють сертифікацію системуправління. Стандарт розроблен Державним підприємством «Українськимнауково-дослідним і навчальним центром проблем стандартизації, сертифікації таякості». Внесено Головним управлінням системного аналізу, координації робіт зпитань стандартизації, метрології, сертифікації та державного наглядуДержспоживстандарту України. Прийнято та надано чинності: наказДержспоживстандарту України від 21 вересня 2006 р. № 284.


2. ВИБІР ОРГАНУ ПО СЕРТИФІКАЦІЇ

 

У сучасному суспільствіпідприємства та організації у великих обсягах закуповують, встановлюють таексплуатують комп’ютери, телекомунікаційну, медичну техніку, високотехнологічніпромислові установки. Радіоелектронні технології широко використовуються внавігації, аерокосмічній галузі, військовій справі. Численні електротехнічні таелектронні прилади (мікрохвильові печі, холодильники, електробритви, пилососи,радіоприймачі, магнітофони, телевізори, телефони та інші засоби розваг іспілкування) стали звичними і абсолютно необхідними у нашому побуті.

Побутовеелектрообладнання та радіоелектронна апаратура є одними з тих видів продукції,обов’язкову сертифікацію якої в Україні було запроваджено.

Обов’язковусертифікацію цієї продукції здійснює орган з сертифікації електротехнічнихвиробів УкрСЕРТЕЛЕК — Державний випробувальний центр побутових електричнихмашин та приладів. Введення з 1 липня 1993 р. обов’язкової сертифікаціїспрямоване на те, щоб протягом року надати можливість підприємствам-виробникамзавчасно сертифікувати свою продукцію. Починаючи з 1 липня 1994 р.вищезазначена продукція може бути реалізована тільки за наявності сертифікатавідповідності Української державної системи сертифікації продукції УкрСЕПРО,виданого органом з сертифікації електротехнічних виробів УкрСЕРТЕЛЕК.

Передбачаютьзастосування однієї з нижчеперелічених схем сертифікації:

• Схема Т — первіснітипові випробування зразків продукції та наступний технічний нагляд завідповідністю сертифікованої продукції шляхом проведення періодичнихконтрольних випробувань зразків, вилучених у виробника (не більше двохперевірок на рік). Сертифікат видається терміном на один рік.

• Схема І — первісні типовівипробування зразків продукції та перед ліцензійна інспекція виробництва знаступним технічним наглядом за відповідністю сертифікованої продукції шляхомперіодичних контрольних випробувань зразків, вилучених у виробника, та поточнихперіодичних інспекцій виробництва (не більше двох перевірок на рік). Термін діїсертифіката — три роки.

• Схема АС — первіснітипові випробування зразків продукції та атестація виробництва або сертифікаціясистеми якості з наступним технічним наглядом за відповідністю сертифікованоїпродукції шляхом проведення періодичних контрольних випробувань зразків,вилучених у виробника, та контрольних перевірок атестованого виробництва абосертифікованої системи якості (не більше двох перевірок на рік). Термін діїсертифіката збігається з терміном дії атестата виробництва або сертифікатасистеми якості.

• Схема П — випробування партії продукції. Ця схема використовується, як правило, длясертифікації партій продукції, що імпортується в Україну.

• Схема С — випробування кожної одиниці продукції (100%-випробування).

Сертифікаціяелектрообладнання в Україні здійснюється за показниками безпеки таелектромагнітної сумісності (ЕМС) кількома сертифікаційними центрами: Державнимвипробувальним центром електропобутових машин та приладів (ДВЦ ЕМП), Державнимвипробувальним центром (ДВЦ) «МАГІС», Науково-технічним центромстандартизації та сертифікації електронної техніки (НТЦ ССЕТ) «ЕЛСІ»,м. Київ.

Сертифікація з безпекирадіоелектронної апаратури здійснюється на відповідність вимогам міждержавногостандарту ГОСТ 12.2.006-87 «Безопастность апаратуры электроной сетевой исходных с ней устройств, предназначеных для бытового и аналогичного общегоприменения. Общие требования и методы испытаний», що є гармонізованим звідповідним стандартом Міжнародної електротехнічної комісії (ІЕС 65). Електропобутовеобладнання сертифікується за вимогами стандартів, що гармонізовані зістандартами Міжнародної електротехнічної комісії серії ІЕС 335. У зв’язку зновими публікаціями стандартів ІЕС серії 335 в Україні розпочато розробку, якуфінансує Держспоживстандарт України.

Основні вимоги доорганів по сертифікації продукції, процесів, послуг (далі — орган посертифікації) і порядок їх призначення і вповноваження на діяльність в СистеміУкрСЕПРО встановлюється ДСТУ 3411.

Призначеними і уповноваженими органамипо сертифікації можуть бути організації — резиденти України, які відповідаютьвимогам ДСТУ 3411, мають статус юридичної особи і можуть бути визнані «третьою»стороною.

Національний орган України посертифікації за допомогою процедури призначення (вповноваження) делегує органампо сертифікації функції проведення сертифікації продукції на відповідністьобов’язковим вимогам, нормам і правилам, що діють в Україні.

Діяльність призначеного (вповноваженого)органу по сертифікації здійснюється під керівництвом Національного органу посертифікації на основі ув’язненоної з ним угоди згідно додатку А ДСТУ 3411.

Орган по сертифікації може бутипризначений за умови, що він:

‒є незалежним від розробника, виготівника, постачальника, споживача;

‒має технічну компетентність, що дозволяє проводити сертифікацію продукції,перелік якої визначає Національний орган України по сертифікації припризначенні органу по сертифікації. Підтвердженням технічної компетентності є наявністьатестата акредитації або іншого документа, виданого за наслідками оцінювання органупо сертифікації в установленому порядку;

‒надає документальне підтвердження фінансового забезпечення своєївідповідальності (гарантію банку або страхову угоду) для відшкодування збитків,які можуть бути заподіяні унаслідок його діяльності в Системі;

‒має не менше ніж трирічний досвід сертифікації закріпленої за ним продукції;

‒статуту, що визначає види його діяльності;

‒достатньої кількості компетентного штатного персоналу і аттестованних аудиторів,кваліфікація яких підтверджена документально за наслідками сертифікації вСистемі згідно вимогам ДСТУ 3418;

‒штатного персоналу для здійснення технічного нагляду за сертифікованою продукцієюабо відповідних угод з іншими органами по сертифікації або державними центрамистандартизації, метрології і сертифікації;

‒актуалізованого фонду нормативних документів на продукцію і методи їївипробувань;

‒необхідного інформаційно-технічного забезпечення робіт по сертифікації;

‒положення про орган по сертифікації продукції;

‒власної системи управління якістю;

‒комплекту організаційно-методичних і нормативних документів Системи;

‒можливостей для забезпечення конфіденційності одержаної при проведеннісертифікації інформації, що представляє комерційну або професійну таємницюзаявників.


3 ВИБІР СХЕМИ (МОДЕЛІ) СЕРТИФІКАЦІЇ

 

3.1 Схема сертифікації

Схемою сертифікації є сукупністьпослідовних дій, що доводить відповідність продукції, що виготовляється абоввозиться, певним вимогам.

У Системі УкрСЕПРО розрізняють сертифікаціюпартії продукції (або одиничного виробу), і сертифікацію продукції, щовипускається серійно.

Залежно від вибраної моделі (схеми)сертифікації продукції, термін дії сертифікату відповідності на продукцію, щовипускається серійно, складає:

Модель (схема) сертифікації продукції, що випускається серійно Термін дії сертифікату відповідності на продукцію Сертифікація продукції по схемі з аналізом документації, представленої заявником (без обстеження виробництва) до одного року Сертифікація продукції по схемі з обстеженням виробництва до двох років Сертифікація продукції по схемі з атестацією виробництва до трьох років Сертифікація продукції по схемі з сертифікацією (оцінкою) системи управління якістю виробництва до п’яти років

При сертифікації продукції, щовипускається серійно, сертифікація проводиться з перевіркою виробництвакомісією ОС «Промбезопастность» (обстеження або атестаціявиробництва, або сертифікація (оцінка) системи якості виробництва). Для деякихвидів продукції можливо застосування моделі сертифікації з аналізомдокументації, наданої заявником і без проведення обстеження виробництва, але вцьому випадку необхідне надання додаткової документації, що характеризуєсистему якості виробництва (перелік встановлюється окремо для конкретноїпродукції).

 


3.2Сертифікація серійної продукції з атестацією виробництва

Сертифікат відповідності видається настрок до 3-х років.

Мета атестації виробництва: проведенняоцінки технічних можливостей підприємства-виробника забезпечувати стабільнийвипуск продукції, з параметрами, що відповідають вимогам нормативнихдокументів.

Атестація виробництва проводитьсяорганом по сертифікації продукції (ОС) і виконується за ініціативою заявникаабо за рішенням ОС. Порядок проведення цих робіт встановлений в ДСТУ 3414‒96.

Результати атестації оформляютьсяатестатом виробництва, який видається заявнику.

Атестація виробництва передбачаєотримання кількісної оцінки стабільності показників продукції і визначенняпорядку проведення технічного нагляду за виробництвом сертифікованої продукції.

Підприємство, яке має намір атестувативиробництво продукції в Системі УкрСЕПРО, повинно мати повний комплект технічноїдокументації на продукцію і її виробництво (включаючи нормативну документацію,конструкторську документацію, або документацію, що визначає склад продукції,технологічну документацію). Склад технічної документації визначаєтьсяособливостями продукції і технологією її виробництва.

Підприємство до початку атестаціїповинне мати документи підприємства, в яких приводяться відомості відносно:

— організації контролю якості;

— організації контролю за випускомпродукції;

— структури відповідальності виробничогоперсоналу перед вищим рівнем керівництва за якість виготовлення продукції івиконання робіт;

— системи контролю якості в ходітехнологічного процесу, включаючи контроль матеріалів і виробів;

— системи контролю за внесенням змін втехнічну документацію на продукцію;

— засобів вимірювальної техніки,контрольного і випробувального устаткування, які використовуються під часвиробництва продукції;

— наявність системи перевірки засобіввимірювальної техніки, контрольного і випробувального устаткування;

— порядку формування і позначення партійпродукції, що випускається, порядку формування і позначення вибірок з них длявипробувань або контролю;

— порядку, що забезпечує випускпродукції, яка відповідає вимогам нормативної документації.

До моменту проведення атестаціїпідприємство повинне розробити інструкцію по атестації технічних можливостей.

При позитивних результатах атестаціївиробництва заявнику видається атестат виробництва. Атестат спільно зпозитивними протоколами сертифікаційних випробувань, є підставою для видачісертифікату на продукцію на строк до трьох років.

Атестація виробництва в Системі УкрСЕПРОдля не українських виробників (іноземних фірм), як правило, не рекомендується іпроводиться дуже рідко. Це пояснюється тим, що для проведення атестаціївиробництва необхідно мати на підприємстві розроблений і упроваджений комплектдокументів для забезпечення якості продукції. Вимоги до документів і змістуінструкції по атестації технічних можливостей вказані в ДСТУ 3414‒96.У комплект повинна входити інструкція по атестації технічних можливостейпідприємства при виробництві кожного типу продукції. Ці вимоги достатньоскладні, відрізняються від вимог, що пред’являються до систем управління якістю(ISO 9001), проте також направлені на забезпечення якості продукції. Длявиробників за межами України буває дуже складно розробити цей комплектдокументів. У тому випадку, коли на виробництві упроваджена система управлінняякістю (ISO 9001), набагато простіше провести сертифікацію продукції в СистеміУкрСЕПРО по схемі з сертифікацією системи управління якістю.


4. РОЗРОБКА ПАКЕТУ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯПРОВЕДЕННЯ СЕРТИФІКАЦІЇ

 

4.1 ГОСТ 23450 — 79Радіоперешкоди індустріальні від промислових, наукових, медичних іпобутових високочастотних установок. Норми і методи вимірювань

 

На даний вид продукції розповсюджуєтьсятмкі нормативні документи — ГОСТ 23450 — 79, ДСТУ IEC 60335-2-25-2003.

Галузь застосування: справжній стандартрозповсюджується на високочастотні установки промислового, наукового, медичногоі побутового призначень і встановлює норми і методи вимірювань індустріальнихрадіоперешкод в смузі частот від 0,15 до 1000 МГц .

Стандарт не розповсюджується нарадіоелектричні засоби, призначені для передачі інформації, медичну апаратуруелектрохірургії, електроерозійне устаткування, установки спеціальногопризначення, зварювальне устаткування з високочастотними осциляторами, а такожна високочастотні установки (генератори). Середньої або імпульсно-пікової дляустановок, що працюють в імпульсному режимі вихідною потужністю до 5 Вт безвідкритого випромінювання, призначені для медичних, наукових, учбових івимірювальних цілей. Установками без відкритого випромінювання вважаються такіустановки, які не призначені для випромінювання високочастотної енергії і незабезпечені штатними антенами або іншими випромінюючими елементами(опромінювачами).

Дата введення в дію: 01.01.1981

Дата видання: 01.10.1990

Дата останньої зміни: 23.11.2008

Вид стандарту: стандарти на методиконтролю.

Вид вимог: вимоги для обов’язковоїсертифікації.


4.2 Порядок проведення сертифікаціїпродукції в Системі УкрСЕПРО

Порядок проведення сертифікації продукціївідповідно до прийнятої моделі передбачає:

‒подачу в орган по сертифікації заявки на сертифікацію продукції;

‒подачу документації для сертифікації, що додається до заявки згідно перелікудокументів;

‒розгляд в органі по сертифікації заявки на сертифікацію продукції і аналізнаданої документації;

‒ухвалення рішення по заявці з вказівкою схеми сертифікації;

‒для продукції, що сертифікується, випускається серійно: обстеження виробництва,атестацію виробництва, сертифікація системи управління якістю виробництва;

‒відбір і ідентифікацію зразків продукції для проведення сертифікаційнихвипробувань;

‒проведення сертифікаційних випробувань зразків продукції;

‒аналіз отриманих результатів і ухвалення рішення про можливість видачісертифікату відповідності;

‒занесення сертифікованої продукції в реєстр Системи УкрСЕПРО, видачусертифікату відповідності, укладення ліцензійної угоди;

‒технічний нагляд за сертифікованою продукцією;

‒інформацію про результати робіт по сертифікації продукції.

Для початку робіт по сертифікації вУкраїні, виробник, або уповноважена їм особа, яка може подавати заявку насертифікацію на підставі письмово оформленої довіреності від виробника, подаєзаявку на сертифікацію продукції. Заявка подається на відповідному бланкузаявки.

При подачі заявки, групують продукцію втипові групи, вказують моделі (при їх наявності), датють коди ТН ВЕД (у УкраїніУК ТЗЕД, за кордоном — customs cod). У випадку, якщо склад продукції великий,дають її перелік у вигляді додатку до заявки.

Одночасно із заявкою в ОС подаєтьсякомплект документів на продукцію і, при необхідності, систему управлінняякістю. Перелік документів, що додаються до заявки, встановлюється зурахуванням особливостей продукції, що сертифікується. Даний перелік складенийдля всіх видів робіт по технічному регулюванню: сертифікація продукції зурахуванням всіх схем сертифікації, сертифікація систем управління якістю,проведення технічної експертизи для отримання дозволу на експлуатацію продукціїв Україні, отримання санітарно — епідеміологічного висновку. Документи,відповідно до цього переліку готують в повному об’ємі.

ОС проводить розгляд і аналіз поданоїзаявки і наданої документації. При необхідності запрошуються додаткові дані.Після цього ОС ухвалює рішення по заявці (за правилами УкрСЕПРО в строк небільше одного місяця) з вказівкою моделі сертифікації, яку, як правило,погоджують із заявником.


5. ВИПРОБУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ ТА ЇХМЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

5.1 Випробування продукції

Завдання випробування — отримання кількісних або якісних оцінок характеристик продукції, тобтооцінювання здатності виконувати необхідні функції в заданих умовах. Це завданнярозв’язується у випробувальних лабораторіях, її рішенням є підготовленийпротокол випробувань з вказівкою параметрів продукції.

Завдання контролю — встановлення відповідності характеристик продукції заданим в нормативнихдокументах вимогам, у тому числі і за наслідками випробувань. Цю задачувирішують експерти органу по сертифікації на підставі протоколу випробувань.Тому завдання контролю можна назвати завданням експертної оцінки.

Випробування продукції з метоюсертифікації проводяться випробувальною лабораторією (центром), акредитованоюна право проведення видів випробувань, які передбачені нормативними документамина продукцію, або на право проведення випробувань цієї продукції. Відповідно довимог стандарту ДСТУ 3411:2004 випробувальні лабораторії, що співробітничають зОС на основі договорів про співпрацю, включаються в список, який поступає вреєстр системи УкрСЕПРО при уповноваженні органу на роботи в системі УкрСЕПРО.

ОС відбирає зразки (проби) продукції длявипробувань і одержує технічну документацію на них. Склад технічноїдокументації встановлюється ОС. Кількість зразків для випробувань і правила їхвідбору встановлюються ОС. Випробування продукції, що імпортується, проводятьсявипробувальними лабораторіями, акредитованими в системі УкрСЕПРО. У разі проведеннявипробувань зразків продукції великогабаритної або нетранспортабельної аботакої, що вимагає монтажу на місці експлуатації, або такої, що вимагаєзастосування унікального випробувального устаткування, допускаєтьсявипробування з метою сертифікації проводити на підприємстві — виготівнику звикористанням його випробувального устаткування і засобів вимірювань, яківідповідають встановленим вимогам. Випробування при цьому повинні проводитифахівці випробувальної лабораторії.

У разі позитивних результатів, протоколивипробувань передаються в ОС і копії — заявнику.

У разі отримання негативних результатівхоч би по одному з показників, сертифікаційні випробування припиняються,інформація про негативні результати передається заявнику і в ОС, який анулюєзаявку. Повторні випробування можуть бути проведені тільки після представленнянової заявки і надання в ОС переконливих доказів про проведення підприємствомкоректуючих заходів щодо усунення причин, які викликали невідповідність.

Зразки продукції, які пройшливипробування з метою сертифікації, зокрема руйнуючими методами, залишаютьсявласністю заявника. Порядок списання, утилізації і повернення зразків, а також,зберігання зразків-свідків, регламентується документацією ОС.

5.2 Метрологічне забезпечення продукції

Створення системи метрологічногозабезпечення в рамках вимог стандартів серії ISO 9000 дає великі переваги дляпідприємств. Вона забезпечує інтегрований підхід до управління якістюпродукції, що випускається, і стає частиною організаційної структурипідприємства в цілому. Дієва система метрологічного забезпечення підприємствдозволяє уникнути кризових ситуацій, приводить до підвищення ефективностівиробництва, удосконалинь управління в цілому, робить підприємствопривабливішим для всіх зацікавлених сторін і забезпечує конкурентоспроможністьпродукції.

Достовірність визначення показниківякості продукції, що підлягають підтвердженню при сертифікації, в першу чергузалежить від рівня метрологічного забезпечення сертифікаційних випробувань, щопередбачає:

‒відповідність вимогам Державної системи забезпечення єдності вимірювань;

‒всіх необхідних засобів вимірювань, передбачених методиками випробувань і щомають діючі клейма або свідоцтва про їх перевірку (калібруванню);

‒кваліфікованого метрологічного персоналу;

‒системипідтвердження метрологічної придатності вимірювального устаткування;

‒системи контролю впливі навколишніх умов на результати вимірювань.

Головним, принциповим моментом вметрологічному забезпеченні сертифікації є забезпечення єдності вимірювань. Поаналогії з поняттям «єдність вимірювань» повинно бути забезпечено «єдністьвипробувань» — такий стан цих операцій, при яких їх результати виражаються водиницях, допустимих до застосування, а похибки їх відомі із заданоюймовірністю і не виходять за встановлені межі.

Виконання цих умов дає підстави дляукладення угод про взаємне визнання результатів випробувань практично набудь-якому рівні між випробувальними лабораторіями, між системами акредитаціївипробувальних лабораторій, між урядами і урядовими органами.

Міжнародні норми і правила у сферіметрологічного забезпечення знайшли віддзеркалення в Законі України «Про внесеннязмін в Закон України «Про метрологію і метрологічну діяльність» від 15.06.2004 р.№1765-ГУ, що передбачає розвиток державної метрологічної системи (ДМС),основним завданням якої є створення необхідних основ для забезпечення єдності вимірюваньв державі. Діяльність ДМС направлена:

‒реалізацію єдиної технічної політики у сфері метрології;

‒захист громадян і національної економіки від наслідків недостовірнихрезультатів вимірювань;

‒підвищення рівня фундаментальних досліджень і наукових розробок;

‒економію всіх видів матеріальних ресурсів;

‒забезпечення якості і конкурентоспроможності вітчизняної продукції;

‒створення нормативно-правових, нормативних, науково-технічних і організаційнихоснов забезпечення єдності вимірювань в державі.

Діяльність по забезпеченнюфункціонування і розвитку ДМС координує спеціально уповноважений центральнийорган виконавчої влади у сфері метрології.

З метою колегіального розглядуконцептуальних питань забезпечення функціонування і розвитку ДМС прицентральному органі виконавчої влади у сфері метрології створенийконсультатівний орган — Науково-технічна комісія з метрології. Основною метоюдіяльності цієї комісії є формування пропозицій щодо напрямів технічноїполітики і науково-технічних робіт у сфері метрології і метрологічноїдіяльності.

Вимірювальні лабораторії можутьвиконувати вимірювання у сфері розповсюдження державного метрологічного наглядуза умови їх атестації на проведення цих вимірювань.

Методики виконання вимірювань, щовикористовуються у сфері дії державного метрологічного нагляду, повинні бутиатестовані.

Їх атестація проводиться метрологічнимицентрами, територіальними органами, підприємствами і організаціями,уповноваженими в ДМС на проведення цих атестацій.

Атестовані методики заносяться вДержавний реєстр методик виконання вимірювань, які застосовуються у сфері діїдержавного метрологічного нагляду.

Необхідність атестації, методиквиконання вимірювань, які використовуються поза сферою дії метрологічногонагляду, визначається їх розробниками або користувачами.

Нормативною основою для створенняметрологічного забезпечення випробувальних і калібрувальних лабораторій є такожстандарт ДСТУ ЕС 17025, що регламентує необхідність оцінювання невизначеностівимірювань. Проте в національному вступі до цього стандарту допускається заузгодженням із замовником проводити оцінку похибки замість невизначеності.

Основними завданнями метрологічногозабезпеченнявипробувань є:

‒підвищенняякості випробувального устаткування і його своєчасна атестація;

‒дотримання графіків перевірки засобів вимірювальної техніки;

‒забезпеченняефективного автоматизованого управління процесом випробувань;

‒розробка і впровадження програмного забезпечення процесів випробувань;

‒вдосконалення нормативної документації по всіх видах випробувань;

‒забезпеченняпідготовки висококваліфікованого персоналу.


6. РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ РОБІТ З ПИТАНЬПРОВЕДЕННЯ СЕРТИФІКАЦІЇ

 

Вартістьробіт із сертифікації продукції та послуг розраховується виконавцем на підставітрудомісткості їх виконання та вартості калькуляційної одиниці — одноголюдино-дня./> Склад витрат і порядок калькулювання собівартостіодного  нормативного дня роботи виконавця визначається згідно з Типовим положеннямз планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості,затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.96 N 473 (473-96-п).

Підчас сертифікації продукції (послуг) оплаті підлягають:

/>‒ прийняття рішення зазаявкою, включаючи визначення схеми сертифікації;/>

‒відбір, ідентифікація зразків продукції та їхнє випробування;

/>‒ оцінка станувиробництва (якщо це передбачено схемою сертифікації);/>

‒аналіз одержаних результатів та прийняття рішення про видачу  (або відмову щодовидачі) сертифіката відповідності;

/>‒ видача сертифіката відповідностіта укладання ліцензійної угоди;

/>‒ здійснення технічного наглядуза сертифікованою продукцією (якщо це передбачено схемою сертифікації);

/>‒ коригувальні заходи вразі порушення відповідності продукції  встановленим вимогам та неправильного застосуваннязнака відповідності;/>

Складвитрат і порядок калькулювання собівартості одного  нормативного дня роботивиконавця визначається згідно з Типовим положенням з планування, обліку і калькулюваннясобівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, затвердженим постановоюКабінету Міністрів України від 26.04.96 N 473 (473-96-п)./>

Прикалькулюванні визначаються прямі і непрямі витрати на виконання робіт ізсертифікації продукції та послуг.

/>До прямих витрат включаються:/>

‒витрати на оплату праці (основна й додаткова заробітна платня);

/>‒ внески на соціальнізаходи (державне соціальне страхування, державне пенсійне страхування тощо);/>

‒амортизація основних фондів, що використовуються для виконання робіт ізсертифікації продукції та послуг;

/>‒витрати, пов’язані зпридбанням матеріалів, палива, пального, енергії, інструменту, пристроїв,спеціального одягу і взуття, спеціального харчування у випадках, передбаченихзаконодавством;

/>‒ витрати на утримання, поточнийремонт, технічний огляд і технічне обслуговування основних фондів, щовикористовуються для виконання робіт із сертифікації продукції та послуг;

/>‒ оплата послуг зв’язку,засобів сигналізації;/>

Донепрямих витрат включаються загальногосподарські витрати, пов’язані з діяльністювиконавця в цілому, що розподіляються шляхом пропорційного віднесення їх досуми основної заробітної платні працівників, зайнятих виконанням робіт із сертифікаціїпродукції та послуг.

Непрямівитрати розраховуються за даними бухгалтерського обліку за попередній звітнийрік.

/>Витрати на відрядження, послуги сторонніхорганізацій, транспортні послуги включаються безпосередньо до вартості конкретновиконуваних робіт, якщо це передбачено умовами договору на виконання робіт ізсертифікації.


/>Таблиця 6.1 — Найменування і граничні нормативитрудомісткості робіт, які виконуються ОС під час сертифікації конкретної продукціїта оплачуються заявником

Найменування робіт

Граничні нормативи/> трудомісткості, людино-день

Прийняття рішення за заявкою, у/> тому числі визначення схеми />сертифікації

Приймання, вхідний контроль та/> реєстрація заявки

0.4

Розгляд документів, що додаються />до заявки

1.5

/>/>Попереднє ознайомлення зі станом/> виробництва продукції, що/> сертифікується/>/>/>/>/>

2.0 Визначення схеми сертифікації 0.4

/>Визначення організацій />співвиконавців робіт

1.0

/>/>Підготовка рішення щодо заявки

1.0

/>/>Відбір, ідентифікація зразків/> продукції/>/>/>./>/>

Оплата здійснюється на підставі/> договору за трудомісткістю згідно/> з програмою випробувань/>/>/>

1.0 Аналіз протоколів випробувань 1.0

/>/>Аналіз виробництва/>

1.0

/>/>Обстеження виробництва/>/>/>/>

0.5

Атестація виробництва/>/>/>/>

1.0

Аналіз одержаних результатів/>/>/>

/>/>Видача сертифіката відповідності

1.0

/>/>/>Здійснення технічного нагляду/>/>

/>/>Розробка програми технічного />нагляду/>

1.5

/>Проведення однієї перевірки з технічного нагляду/>./>

Перелікробіт, що виконуються під час сертифікації конкретної продукції, визначається відповіднодо обраної схеми сертифікації./>

Оплатавидачі сертифіката відповідності, свідоцтва про визнання іноземного сертифікатавідповідності, атестата виробництва, додатків береться із розрахунку 0,1 Дmin;копій цих документів — 0,1 М Дmin, де: М — число копій сертифікатавідповідності; Дmin — неоподатковуваний мінімум доходів громадян,  установленийчинним законодавством.


Таблиця6.2 — Найменування і граничні нормативи трудомісткості робіт, що виконуються ОСпід час сертифікації послуг та оплачуються заявником

Найменування робіт Граничні нормативи трудомісткості людино-день

Прийняття рішення за заявкою/>/>

Приймання, вхідний контроль та реєстрація заявки 0,4

Розгляд документів, що додаються />до заявки/>

1,5

/>Ознайомлення з процесом />надання послуги

Визначення схеми сертифікації/>

0,4

/>Підготовка рішення щодо заявки/>

1.0

/>Проведення перевірки послуги

/>/>Вибіркова перевірка результатів />послуги

1.0

/>Оцінка майстерності виконавця

0.5

/>/>Оцінка процесу надання послуги

0.5

/>/>/>/>/>Аналіз одержаних результаті/>/>/>/>в

1.0

/>Видача сертифіката відповідност/>/>і

0.5

/>Технічний нагляд/>

1.0

Таблиця6.3 — Граничні нормативи трудомісткості робіт ОС, що оплачуються заявником, підчас сертифікації системи якості, яка проводиться в рамках сертифікаціїпродукції та послуг

Кількість працівників на підприємстві

Граничні нормативи трудомісткості, людино-день/> (перша група складності продукції)

Модель системи якості ДСТУ ISO 9001-96 ДСТУ ISO 9002-95 ДСТУ ISO 9003-95 До 100 15,0 10,0 10,0 Від 101 до 1000 28,0 23,0 16,0 Від 1001 до 5000 53,0 43,0 21,0 Від 5001 до 10000 68,0 58,0 28,0 Понад 10000 78,0 68,0 38,0

Длявизначення граничних нормативів трудомісткості під час сертифікації системякості продукції другої та третьої груп складності до граничних нормативів, зазначениху таблиці 3, застосовуються відповідно коефіцієнти 1,5 та 2,0.

Таблиця6.4 />Групи складності виробництва

Група складності/>виробництва

Середня кількість технологічних операцій під час виготовлення продукції (надання послуги) 1 До 200 2 Від 201 до 2000 3 Від 2001 до 5000 4 Понад 5000

/>/>/>/>

Усіфактично виконані роботи із сертифікації, крім тих, що виконуються відповідно дочинного законодавства за рахунок державного бюджету, оплачуються власним коштомпідприємств, організацій, громадян, які звернулися із заявкою на проведення відповіднихробіт, згідно з їх трудомісткістю, незалежно від прийнятих за їх результатамирішень./>

Рівеньрентабельності робіт із сертифікації, який закладається в розрахунки, не повиненперевищувати 20 відсотків собівартості./>

Роботиіз сертифікації, що виконуються для іноземних замовників, оплачуються згідно зчинним законодавством.

еще рефераты
Еще работы по маркетингу