Реферат: Процес проведення маркетингових досліджень

Міністерствоосвіти і науки України

Вінницькийнаціональний технічний університет

Кафедраекономіки промисловості і організації виробництва

Курсоваробота

здисципліни: Економіка та організація підприємства

Процеспроведення маркетингових досліджень

Керівник асистент

Лисюк Ю. В.

Виконав ст. гр.1АМ-05

ст. гр. 1АМ-05 ТкачЛ.М.

2010


Анотація

В даній курсовійроботі в теоретичній частині розглянуто процес проведення маркетинговихдосліджень.

В розрахунковійчастині цієї роботи проведено розрахунки за базовим та проектним варіантамикалендарно-планових нормативів: ефективний фонд часу роботи обладнання,кількість та розмір партій деталей відповідного найменування, періодичністьчергування партій деталей, річний фонд часу, тривалість виробничого циклу,величину незавершеного виробництва, чисельність виробничого персоналу, числоодиниць транспортних засобів, визначено собівартість виготовлення продукції тачас протягом якого окупляться затрати на виготовлення продукції.


Abstract

In this course work in the theoretical part of the process of conductingmarketing research.

In settlement of this work calculations in the baseline and projectvariations calendar of planned regulations: effective time of the equipmentfund, the number and size of the respective parties' parts name, frequency ofalternation of parties of details, the annual fund of time, duration ofproduction cycle, the value of work in progress, the number of productionstaff, number of units of vehicles defined cost in products and pay off timeduring which expenses for manufacturing products.


Вступ

 

Джереломіснування, розвитку та підвищення життєвого рівня людини є виробничадіяльність. Виробнича діяльність спрямована на задоволення потреб. Засоби длязадоволення потреб, тобто споживчі блага, створюються у виробництві. Інколитлумачення слова «виробництво» зводиться до позначення ним масового випускупродукції, виготовлення матеріальних цінностей на численних підприємствах, щозначно звужує зміст цього поняття. У широкому розумінні «виробництво» — цецілеспрямована діяльність зі створення будь-якого корисного продукту (товари,предмети, речі, послуги, інформація, знання тощо).

Основна метавиробництва в ринкових умовах, згідно зі статутом підприємства, полягає взабезпеченні споживача необхідною йому продукцією (послугами) у певні строки,заданої якості та комплектації, з мінімальними витратами для виготовлювача(продуцента).

Метою формуваннята реалізації виробничої політики є пристосування підприємства до вимог ринку змінімальними витратами, але це потребує від керівників та спеціалістівобізнаності з широкого кола питань за межами сфери виробництва. Виробництво —це тільки частина процесу, що постійно оновлюється, і тому всі техніко-технологічніта організаційно-економічні рішення можна приймати тільки на підставі аналізудостатньо повної і точної інформації про вимоги ринку, що очікуються,можливості і загрози зовнішнього середовища, слабкі та сильні сторони власноїдіяльності.

Особливостямиорганізації виробництва є розгляд у взаємозв’язку елементів виробництва і вибіртаких методів та умов їх використання, які найповніше відповідають метівиробництва.

Отже метою даноїроботи є розгляд процесу проведення маркетингового дослідження, встановленняосновних його етапів та цілей. А також розрахунок основних параметрів ГВС тавизначення доцільності проведення модернізації технологічного процесу.


1. Процеспроведення маркетингових досліджень

 

Основнепризначення маркетингових досліджень – забезпечення маркетингового менеджеравсією інформацією, необхідною йому для виконання своїх функціональнихобов’язків у процесі управління маркетингом, а саме: аналізу, розробкимаркетингових стратегій, планування, контролю й регулювання маркетинговоїдіяльності. Необхідність маркетингового дослідження зумовлена потребою зниженняризику прийняття неправильного рішення за рахунок кращого знання й розуміннястану та динаміки факторів навколишнього середовища. Роль маркетинговихдосліджень полягає в оцінці потреб, запитів і попиту споживачів, яка допомагаєстворенню програми їх задоволення, ідентифікації та визначення як проблем, такі можливостей фірми здійснити та оцінити свою маркетингову діяльність. Метамаркетингових досліджень – виявлення можливостей фірми посісти конкурентніпозиції на ринку, знизити ризик і ступінь невизначеності, збільшити ймовірністьуспіху маркетингової діяльності.

Початковий етаппроцесу маркетингового дослідження — визначення проблеми (предметадослідження). Такою проблемою можуть бути негативні симптоми (зменшення часткиринку підприємства, рентабельності, прибутковості, дохідності тощо).

Для виявленняпроблеми можна використати дані аналізу результатів виробничо-господарської тазбутової діяльності підприємства, експертних опитувань, спостережень завиконанням Маркетингових функцій.

Наступний етаппроцесу маркетингових досліджень — оцінка можливостей дослідження проблеми.Така можливість визначається реальністю отримання необхідної маркетинговоїінформації, достатністю часу та ресурсів, прогнозною оцінкою результативностідосліджень, визначенням повного переліку альтернативних дій, які можуть бутивикористані для розв'язання проблеми.[1]

Третій етапмаркетингових досліджень — точне формулювання їх завдань та цілей (конкретнийперелік дослідних робіт, які треба виконати). Завданням маркетинговихдосліджень є аналіз розробленого варіанта розв'язання певної маркетинговоїпроблеми (чи забезпечить бажаний результат реалізація тих чи тих маркетинговихзаходів як порівняти із іншими варіантами розв'язання).

На четвертомуетапі розробляють дослідницький проект. Тут визначається об'єкт дослідження,джерела інформації, методи її збирання, обробки та аналізу, а також те, хто, які коли її збиратиме та інтерпретуватиме.

П'ятий етаппроцесу маркетингових досліджень — це збирання та систематизація маркетинговоїінформації. Цей етап потребує найбільших затрат часу і витрат коштів, єджерелом найбільшої кількості помилок. Через складності в налагодженнікомунікацій з респондентами (неправильні відповіді, відмова відспівробітництва, необхідність додаткових зустрічей тощо), проблеми зі збирачамиінформації (упередженість суджень, низька кваліфікація, недобросовісністьтощо).

Результатомназваних етапів маркетингових досліджень є масиви інформації, тобто та «сировина»,яку необхідно обробити, щоб вона стала придатною для прийняття відповіднихрішень. Тому наступним етапом процесу маркетингових досліджень є аналізотриманої інформації, розрахунки відповідних коефіцієнтів, індексів, рядівдинаміки тощо.

Кінцевим етапомпроцесу маркетингових досліджень є підготовка звіту та його захист, а такожприйняття конкретних маркетингових рішень.

Маркетинговідослідження підприємства можуть виконувати самостійно (власні організаційніформи) або з допомогою спеціалізованих дослідницьких організацій.[2]

Під часрозроблення програми і збирання даних необхідно враховувати, що часто обсягиреалізації продукції не пов'язані з цим процесом. Крім того, потрібно чітковизначити конкурентів. Зазвичай вважається, що конкурентом виробника молока єінший виробник молока. Хоча насправді ним може бути виробник безалкогольнихнапоїв або ліків з підвищеним вмістом кальцію.

Алгоритмпроведення маркетингових рішень зображений на рисунку 1

/>

Рисунок 1 –Алгоритм проведення маркетингових досліджень

Після визначеннямети маркетингового дослідження, розроблення програми його здійснення необхіднозібрати і проаналізувати дані про зовнішнє середовище. З метою якнайбільшоїконкретизації інформації слід збирати первинні та вторинні дані (у разі потребиїх може бути й більше).[3]

Первинні дані —інформація про стан ринку і всі його елементи з перших вуст. Виробниками йносіями первинної маркетингової інформації є споживачі. Маркетологам дужеважливо зберігати нейтралітет, щоб не нав'язувати респондентам «правильну»відповідь.

Вторинні дані —інформація з так званих вторинних джерел (статистичні довідники, періодика,теле-, радіопередачі тощо) стосовно одного з елементів ринку, наприклад споживачів.

Первинні дані, якправило, достовірніші, проте дорожчі, до того ж їх важче збирати йопрацьовувати.

Існує багатометодів збирання первинної та вторинної інформації. Залежно від того, яку самеінформацію збиратиме фірма, маркетингові дослідження поділяють на польові такабінетні. Польові дослідження передбачають збирання первинної інформації,кабінетні — вторинної.

Збиранняпервинної інформації. Для цього використовують такі методи: опитування,спостереження, фокусування, експерименту, імітації. Методи опитування. Під часопитування інформацію збирають, контактуючи з людьми особисто, телефоном абочерез листування. За допомогою цього методу можна довідатися про ставлення споживачівдо фірми чи товару, отримати дані про минулі покупки й характеристику їхспоживачів. Проте точність опитування залежить від щирості відповідейопитуваних. Усі відповіді заносять до анкети.

Збираннявторинної інформації. Моніторинг — постійне відстеження чіткого кола вторинноїінформації та її систематизація. Цей метод часто використовують у дослідженнізасобів масової інформації, для відстеження відвідування театрів, виставок,магазинів, спортивних і політичних заходів. Спосіб спостереження, колидослідник стає частиною досліджуваної групи (фірми, курсу), не повідомляючи проце інших членів колективу, називається включеним. Переваги такого спостереженняперед зовнішнім полягають у тому, що члени групи не відчувають дискомфорту відприсутності стороннього, а отже, не змінюють своєї поведінки.[4]

Для визначеннятого, хто саме виконуватиме маркетингові дослідження, ураховують такі чинники:

— вартістьдослідження (що дешевше?);

— наявністьдосвіду та відповідної кваліфікації персоналу;

— знання технічнихособливостей продукту;

— наявністьспеціального обладнання;

— можливістьзбереження комерційної таємниці;

— швидкістьвиконання.

Будь-якемаркетингове дослідження починається з визначення його цілей. їх може бутибезліч, проте маркетологи поділяють їх на чотири групи, що легкоідентифікуються:

— пошукові —збирання додаткової інформації;

— описові —детальний опис окремих фактів і явищ, а також їх взаємозв'язок і взаємовплив;

— експериментальні — перевірка маркетингових гіпотез і форм при-чинно-наслідковихзв'язків між попитом й істотними характеристиками товару та споживача;

— виправдовувальні — підтверджують об'єктивною інформацією вже сформовану думку,переконання, позицію або погляд керівника фірми.

Після цьогорозробляють програму або визначають завдання, які потрібно розв'язати для того,щоб досягти поставленої мети (наприклад, дослідити ринок продуктів харчування):

1) дослідитиспоживачів певного товару сьогодні й на майбутнє;

2) визначитипотенційних і безпосередніх споживачів;

3) дослідитинаявність конкурентів сьогодні й у майбутньому;

4) визначитинайсильніших конкурентів на ринку;

5) виявитиагресивно налаштованих конкурентів і виробити шляхи протидії їм;

6) знайти власнунішу;

7) дослідитимакросередовище і визначити його вплив на діяльність підприємства.

Отже Процесдослідження –це багатоступінчастий процес — від визначення потреб в інформаціїдо видачі результатів її обробки менеджеру; він має бути спланований‚ звизначенням його основних стадій.


2.Розрахунок основних параметрів ГВС

 

2.1 Розрахуноккалендарно-планових нормативів гнучкої виробничої системи

 

2.1.1  Розрахунок ефективного фондучасу роботи обладнання

Календарний фондчасу складає 365 днів у році.

Номінальний фондчасу роботи обладнання визначаємо за формулою

/> (днів),                                           (2.1)

де />Fk, Fсв – числокалендарних та вихідних днів у році.

Цей же фонд вгодинах складає

FH=FHПtсм+ FHПР tсмпр = 247. 8 + 4. 7 = 2004 (год),         (2.2)

де FHП, FHПР – числоповних та передсвяткових днів у році;

tсм, t смпр — тривалістьповної та передсвяткової робочої зміни (8 та 7 год. відповідно).

Річний ефективнийфонд часу роботи обладнання (при роботі обладнання в одну зміну) розраховуємоза формулами:

Fe = FHKn.o= 2004. 0,8 = 1603,2 (год),                                      (2.3)

Fe1=FH1Kn.o = 251. 0,8 = 200,8 (днів),                                      (2.4)

де Kn.o –коефіцієнт продуктивності обладнання, Kn.o=0,7…0,9. К = 0,8.

Дійсний(ефективний) річний фонд робочого часу одного виробничого робітника визначаємона підставі складання балансу робочого часу таблиця 2.1. При цьому прийнято,що робота здійснюється 5 днів на тиждень, а тривалість робочого дня 40/5=8 год.

Таблиця 2.1 –Баланс робочого часу одного виробничого робітника

 Склад фонду робочого часу  План В відсотках 1 Календарний фонд часу, днів 365 100

2 Число неробочих днів за рік

В тому числі:

святкові дні

вихідні (субота, неділя)

114

11

104

31,5

3,01

28,5

3 Номінальний фонд часу (рядок 1- рядок 2), днів 250 68,5

4 Цілодобові втрати робочого часу, днів

В тому числі:

основні та додаткові відпустки

відпустки у зв’язку з навчанням

відпустки у зв’язку з вагітністю

хвороби

виконання державних та громадських обов’язків

неявки з дозволу адміністрації

прогули

цілоденні простої

40

20

-

20

11

5,5

-

5,5

5 Число робочих днів (рядок 3- рядок 4) 210 57,5 6 Тривалість робочого дня, годин 8 - 7 Внутрішньо змінні втрати робочого часу, годин - - 8 Середня тривалість робочого дня (рядок 6- рядок 7), годин 8 - 9 Дійсний (ефективний) фонд одного робітника (рядок 8*- рядок 5), годин Fep 1680 -

 

Число партійдеталей за базовим (б) і проектним (п) варіантом (враховуючи припущення, щопартія має бути оброблена протягом зміни) розраховуємо за формулою

Пп = НFe1Kзм,                                                                       (2.5)

Пп б = 3. 200,8. 1 ≈ 603 шт,

Пп п = 3. 200,8.2 ≈ 1205 шт,


де Н-номенклатура деталей, що обробляються;

Кзм – число змінроботи обладнання.

Розмір партіїдеталей відповідного ј-го найменування визначаємо за формулою

/>,                                                                                      (2.6)

/> шт,

/> шт.,

де Nj — річнийобсяг випуску продукції ј-го найменування.

Числопереналагоджень обладнання в рік складає:

Пппер = Пп п = 1205шт,                                                       (2.7)

Пбпер = Пб п = 603шт.                                                        (2.8)

Розрахунокрічного фонду часу проводимо за формулою

/>,                                                                                      (2.9)

де tн – середнівитрати часу на налагодження обладнання на конкретній операції при переході довиготовлення виробу іншого найменування (розраховуємо як середнє арифметичневід показника tн* кожного найменування виробу для конкретної операції).

Розрахованийрічний фонд часу, який витрачається на переналагодження обладнання, необхіднозвести до таблиці 2.2.


Таблиця 2.2 — Витратичасу на переналагодження обладнання

Операція  Базовий варіант  Проектний варіант tнб, хв Пперб, шт Тнб, год tнп, хв Пперп, шт Тнп, год Токарна 1 5.0 603 50,25 2.8 1205 56,23 Токарна 2 4.7 603 47,23 2.8 1205 56,23 Токарна 3 4.7 603 47,23 2.8 1205 56,23 Фрезерна 4.8 603 48,24 4,5 1205 90,37 Шліфувальна 5.0 603 50,25 5,0 1205 100,41  Всього 243,2 359,47

виробничийнорматив обладнання вкладення

Період чергуванняпартій деталей визначимо за формулою

/>,                                                                               (2.10)

/>год.

/>год.

2.2Розрахунок кількості обладнання

Число одиницьобладнання розраховуємо за формулою

/>,                                                                    (2.11)

/>2.55 ≈ 3

/>2.63 ≈ 3

/>2.59 ≈ 3

/>3.97 ≈ 4

/>4.85 ≈ 5

/>1.08 ≈ 2

/>1.15 ≈ 2

 />1.17 ≈ 2

/>1.69 ≈ 2

/>2.6 ≈ 3

Розрахунокнеобхідної кількості обладнання наведений в таблиці 2.3.

Таблиця 2.3 — Розрахунок необхідної кількості обладнання (базовий варіант)

Розрахункові показники Програма випуску виробів, Nj шт. Трудомісткість робіт по операціях, нормо-год. Токарна 1 Токарна 2 Токарна 3 Фрезерна Шліфувальна

/>

/>

/>

/>

/>

Виріб 1 18389 1287.2 50,25 1287,23 47,23 1348,52 47,23 2022,79 48,24 2421,21 50,25 Виріб 2 18389 1348,5 1379,17 1379,17 2114,73 2605,1 Виріб 3 18389 1409,8 1501,7 1379,17 2176,03 2697,05 Всього 4095,75 4215,33 4154,09 6361,18 7773,61

Річний ефективний фонд часу роботи обладнання (/>), год

1603,2 1603,2 1603,2 1603,2 1603,2

Розрахункове число одиниць обладнання (/>)

2.55 2.63 2.59 3,97 4.85 Прийняте число одиниць обладнання (Спр) 3 3 3 4 5 Коефіцієнт завантаження робочого місця (Кз) 0.85 0.87 0.86 0.99 0.97

Розрахунокнеобхідної кількості обладнання для проектного варіанті наведено в таблиці 2.4.

Таблиця 2.4-Розрахунок необхідної кількості обладнання (проектний варіант)

Розрахун-кові показники Програма випуску виробів, Nj шт. Трудомісткість робіт по операціях, нормо-год. Токарна 1 Токарна 2 Токарна 3 Фрезерна Шліфувальна 1 2

/>

/>

/>

/>

/>

 3  4  5  6  7 Виріб 1 18389 1133.98 56,23 1164,6 56,23 1220.6 56,23 1716,3 90,37 2329.27 100,41 Виріб 2 18389 1164.63 1195,2 1195,2 1777.6 2451,86 Виріб 3 18389 1164.63 1287,2 1287,2 1838.9 2788.99 Всього 3462,94 3703.23 3759.23 5423,17 8570,5 1  2 3 4 5 6

Річний ефективний фонд часу роботи обладнання (/>), год

1603,2 1603,2 1603,2 1603,2 1603,2

Розрахункове число одиниць обладнання (/>)

1.08 1.15 1.17 1,69 2,6 Прийняте число одиниць обладнання (Спр) 2 2 2 2 3 Коефіцієнт завантаження робочого місця (Кз) 0.54 0.575 0.585 0.845 0.866

Необхідне числоодиниць транспортних засобів визначаємо за формулою

/>,                                                       (2.12)

/>б = 1603.2,

/>п = 3206.4,

/>шт.,

/>шт.

Розрахунокнеобхідної кількості роботів (ПР)

Розрахунокнеобхідної кількості промислових роботів проводимо тільки для проектноговаріанта з врахуванням особливостей встановленого обладнання.

Визначаємокількість верстатів, що їх може обслуговувати один промисловий робот, заформулою


/>верстатів,        (2.13)

/> 

 

2.3 Розрахуємотривалість технологічного циклу та величину незавершеного виробництва заформулою

Тривалістьтехнологічного циклу визначаємо за формулою

/>                                              (2.14)

/>

/> 

/> 

/> 

/> 

/> 

Величинунезавершеного виробництва визначаємо за формулою

/>.                                                                                (2.15)

/>,

/> ,

/> ,

/> ,

/>,

/> .

В нормо-годинахвеличина незавершеного виробництва складає

/>,                                                                           (2.16)

/>

/>

2.4 Розрахунокчисельності виробничого персоналу

Чисельністьоператорів, які здійснюють спостереження за роботою технологічного обладнання,за проектом визначаємо за формулою

/> ,                                                              (2.17)

де λ = 0.1,a = 0.07, B = 0.03;

/>

/>

/> 

За базовимваріантом чисельність даних операторів розраховуємо за формулою

/>,                                       (2.18)

де Ноб = 2,

/>

/>

/>

/>

/> чол.

Чисельність наладчиківрозраховуємо за формулою

/>,                                                                           (2.19)

де />= 1год,

/>,

/>.

Чисельністьробітників, що виконують налагодження інструменту, розраховуємо за формулою

/> , (2.20)

/>,

/>,

де /> — 1 год, h- 4 год.

Чисельністьскладальників пристосувань визначаємо за формулою

/>, (2.21)

/>,

де tск = 1, h = 4.

Чисельністьміжопераційних транспортних робітників розраховуємо за формулою

/>,                              (2.22)

/>,

/>21 чоловік,

/>7 чоловік.

2.5 Розрахуноквеличини капітальних вкладень

Повні капітальнівкладення в виробничі фонди за базовим варіантом в загальному випадкувизначаються як

/> 

/>

/>

2.6 Розрахуноксобівартості продукції, що випускається

Витрати наматеріали розраховуємо за кожним видом матеріалів за формулою

/>,                                                               (2.23)

/>,

де Ні – витратиматеріалу і-го найменування, кг;

Ці – вартістьматеріалу і-го найменування, грн./кг;

Кі – коефіцієнттранспортних витрат, Кі=1,1…1,15;

Ві – масавідходів і-го найменування, кг;

Цв – вартістьвідходів і-го найменування, кг;

n – кількістьвидів матеріалів.

Проведенірозрахунки зводимо в таблицю 2.5.


Таблиця 2.5 –Витрати на матеріали

Найменування матеріалу, марка, тип, сорт Ціна за 1 кг, грн Витраче-но, кг Величи-на від-ходів, кг Ціна відходів, грн./кг Відходи, що повторно викорис-товують, грн Вартість витраченого матеріалу, грн 1.Сталь 40 1.698 1.6 0.4 0,08 0,04 2.7168 2.Сталь 40 1.698 1.9 0.3 0,08 0,03 3.2262 3.Сталь 40 1.698 3.0 0.5 0,08 0,05 5.094 Всього на один виріб 11.037 Всього на річну програму 202959.39

Розрахунок витратна силову електроенергію

Електричнаенергія на дільниці витрачається на живлення електродвигунів,електронагрівальних приладів, апаратури.

Витрати на силовуелектроенергію розраховуємо за формулою

/>,       (2.24)

/>

/>

Витрати наосновну заробітну плату робітників (Зр)

/>

/>            (2.25)

/>

/>

/>

/>

Тарифнийкоефіцієнт допоміжних робітників можна прийняти однаковим для всіх найменуваньробіт і визначити як середній тарифний коефіцієнт за формулою:

/>,                                                                                     (2.26)

Розрахункизведемо до таблиці 2.6 та таблиці 2.7.

Таблиця 2.6 –Величина витрат на основну заробітну плату робітників (базовий)

Найменування робіт Чисельн. робітників, чол Розряд роботи Тарифний коефіцієнт Погодинна тарифна ставка, грн Величина оплати на робітника, грн Всього, грн. Оператор 1 2 5 2,13 11,5 19320 38640 Оператор 2 2 3 1,69 9,12 15321.6 30643.2 Оператор 3 2 4 1,88 10,15 1705.2 34104 Оператор 4 3 5 2,13 11,5 19320 57960 Оператор 5 3 8 3,0 16,19 27199.2 81597.6 Наладчик 1 5 2,13 11,5 19320 19320 Складальник 2 5 2,13 11,5 19320 38640 Транспортник 4 5 2,13 11,5 19320 77280 Робітники, що виконують наладку інструменту 2 5 2,13 11,5 19320 38640 Всього 416824.8

Таблиця 2.7 –Величина витрат на основну заробітну плату робітників (проектний)

Найменування робіт Чисельн. робітників, чол Розряд роботи Тарифний коефіцієнт Погодинна тарифна ставка, грн Величина оплати на робітника, грн Всього, грн. Оператор 3 5 2,13 11,5  19320  57960 Наладчик 1 5 2,13 11,5  19320  19320 Робітники, що виконують наладку інструменту 3 5 2,13 11,5

 

19320

57960 Всього 135240

Додаткова заробітнаплата робітників  

Розраховується як10…12% від основної заробітної плати робітників

/>,                                    (2.27)

/>

/>

де Ндод – норманарахування додаткової заробітної плати.

Нарахування назаробітну плату робітників

В 2010 році цінарахування складають:

–  збори на обов'язкове державнепенсійне страхування – 33,2% від фактичних витрат на оплату праці:

/>,                           (2.28)

/>

/>

де Нпс – норманарахування;

–  збори на обов'язковесоціальне страхування в зв'язку з тимчасовою втратою працездатності – 1,4% відфактичних витрат на оплату праці:

/>,                                                                  (2.29)

/>

/>

де Нссвп – норманарахування;

–  збори на обов'язковесоціальне страхування на випадок безробіття – 1,6% від фактичних витрат наоплату праці

/>,                                                                           (2.30)

/>

/>

де Нссб – норманарахування;

–  збори на обов'язковесоціальне страхування від нещасних випадків на виробництві і професійнихзахворювань – 2% від фактичних витрат на оплату праці

/>,                                                                   (2.31)

/>

/>

де Нсснв – норманарахування.

Загальна величинанарахувань складає

/>,                                                                   (2.32)

/>

/>

Витрати наамортизацію основних фондів

З 1998 року вУкраїні більш точний метод розрахунку амортизаційних відрахувань за звітнійперіод, а розрахунок щоквартальних амортизаційних відрахувань здійснюється заформулою

/> , грн.,                                                                           (2.34)

де      Бк –балансова вартість обладнання на початку кварталу, грн.,

На – квартальнанорма амортизації, в %.

В свою чергубалансова вартість обладнання розраховується за формулою

/>, грн.                                                                    (2.35)

Проведенірозрахунки амортизаційних відрахувань зведено в таблиці 2.8 та 2.9

Таблиця 2.8 –Величина амортизаційних відрахувань (базовий)

Найменування обладнання Вартість, грн. Норма амортизації, % Термін використання обладнання Амортизаційні відрахування, грн. Транспортні засоби 1856,9 10 3 185,69 10 3 167,12 10 3 150,09 10 3 135,4 Всього 638,3 Технологічне обладнання 40236 6,0 3 2414,16 6,0 3 2269,31 6,0 3 2133,15 6,0 3 2005,16 Всього 8821,8 Енергетичне обладнання 5560 6,0 3 333,6 6,0 3 313,6 6,0 3 294,8 6,0 3 277,1 Всього 1219,1 Матеріальний склад 1670 2,0 3 33,4 2,0 3 32,7 2,0 3 32,07 2,0 3 31,43 Всього 129,6 Виробничий та господарський інвентар 2360 6,0 3 141,6 6,0 3 133,1 6,0 3 125,11 6,0 3 117,61 Всього 517,4 Будівля 78345 2,0 3 1566,9 2,0 3 1535,5 2,0 3 1504,8 2,0 3 1474,7 Всього 6081,9 Всього 17408,1

Таблиця 2.9 –Величина амортизаційних відрахувань(проектний)

Найменування обладнання Вартість, грн. Норма амортизації, % Термін використання обладнання Амортизаційні відрахування, грн. 1 2 3 4 5 Транспортні засоби 6232,8 10 3 623,28 10 3 560,95 10 3 504,77 10 3 454,38 Всього 2143,8 Технологічне обладнання 32459 6,0 3 1947,54 6,0 3 1830,68 6,0 3 1720,84 6,0 3 1617,59 Всього 7116,65 Енергетичне обладнання 8673 6,0 3 520,38 6,0 3 489,15 6,0 3 459,8 6,0 3 432.22 Всього 1901,55 Матеріальний склад 7560 2,0 3 151,2 2,0 3 148,2 2,0 3 145,2 2,0 3 142,3 Всього 1657,53 Виробничий та господарський інвентар 2200 6,0 3 132 6,0 3 124,08 6,0 3 116,63 6,0 3 109,63 Всього 482,34 Будівля 77236 2,0 3 1544,72 2,0 3 1513,82 2,0 3 1483,55 2,0 3 1453,88 Всього 5995,97 Всього 18227,21 /> /> /> /> /> />

 

2.7 Розрахунокзагальновиробничих статей витрат

Величину загальновиробничих витрат можна розрахувати за формулою

/>,                                                                                      (2.36)

/> грн.,

/> грн..

Сума всіх статейвитрат утворює виробничу собівартість виробів.

Результатирозрахунків всіх видів витрат необхідно звести до таблиці 10


Таблиця 10 –Собівартість обробки деталей річного випуску

Стаття витрат Умовне позначення Базовий варіант (1) Проектний варіант (2) Основні матеріали за відрахуванням відходів М 218532.6 218532.6 Витрати на електроенергію Ве

/>

/>

Витрати на амортизацію основних фондів А 17408,1 18227,21 Витрати на основну заробітну плату виробничих робітників Зр

/>

135240 Додаткова заробітна плата робітників Здод

/>

 13524 Нарахування на заробітну плату робітників Знc

/>

/>

Загальновиробничі витрати Вз

/>

/>

Всього С1 С2 1901971,97 798924.97

2.8 Розрахуноквеличини річного економічного ефекту

Розрахунок сумиприведених витрат:

за базовимваріантом

/>,                                                                                    (2.37)

/> грн..

за проектовим

/>,

/> грн.

де Ен –нормативний коефіцієнт ефективності капітальних затрат

(Ен=0,22…0,25).

2.8.2 Розрахуноквеличини річного економічного ефекту:

/>,                                                                                 (2.38)

/> грн..

Якщотехнологічний процес 1 (базовий) удосконалюється (модернізується), внаслідокчого з'являється удосконалений технологічний процес 2 (проектний), то в цьомувипадку ведеться розрахунок додаткових капітальних вкладень на модернізаціютехпроцесу, а також зменшення собівартості продукції, що буде виготовлятись призастосуванні модернізованого техпроцесу в порівнянні з базовим.

Механізм порівняннядодаткових капітальних вкладень та економії на собівартості продукції зводитьсядо розрахунку терміну окупності додаткових капітальних вкладень.

/>,                                                                             (2.39)

/> (років).

Якщо термінокупності Т буде менший за нормативний, тобто менший за 4…5 років, томодернізація технологічного процесу буде економічно виправдана.

Отже,модернізація технологічного процесу буде економічно виправдана.


Висновки

В даній курсовійроботі розглянуто методику процесу проведення маркетингових досліджень. Основнепризначення маркетингових досліджень – забезпечення маркетингового менеджеравсією інформацією, необхідною йому для виконання своїх функціональнихобов’язків у процесі управління маркетингом, а саме: аналізу, розробкимаркетингових стратегій, планування, контролю й регулювання маркетинговоїдіяльності. Мета маркетингових досліджень – виявлення можливостей фірми посістиконкурентні позиції на ринку, знизити ризик і ступінь невизначеності, збільшитиймовірність успіху маркетингової діяльності.

Будь-якемаркетингове дослідження починається з визначення його цілей. Кінцевим етапомпроцесу маркетингових досліджень є підготовка звіту та його захист, а такожприйняття конкретних маркетингових рішень.

Процесдослідження –це багатоступінчастий процес — від визначення потреб в інформаціїдо видачі результатів її обробки менеджеру; він має бути спланований‚ звизначенням його основних стадій.

В розрахунковійчастині цієї роботи проведено розрахунки за базовим та проектним варіантамикалендарно-планових нормативів: ефективний фонд часу роботи обладнання,кількість та розмір партій деталей відповідного найменування, періодичністьчергування партій деталей, річний фонд часу, тривалість виробничого циклу,величину незавершеного виробництва, чисельність виробничого персоналу, числоодиниць транспортних засобів, визначено собівартість виготовлення продукції тачас протягом якого окупляться затрати на виготовлення продукції.

Були розрахованідодаткові капітальні вкладення на модернізацію технологічного процесу склали74283,3 грн. Зменшення собівартості продукції 1103047 грн. Термін окупностісклав 0,067 року. Оскільки він є меншим за нормативний, то модернізаціятехнологічного процесу буде економічно виправдана.


Література

1. Полторак В.А. Маркетингові дослідження. Навчальнийпосібник. Київ: ЦУЛ, 2003, 387 с.

2. Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования. – СПб:Изд –во «Питер», 2001.-748 с

3. Павленко А.Ф., Войчак А.В. Маркетинг: підручник –К.: КНЕУ, 2003 – 246 с.

4. Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник. — Київ:Лібра, 2002. — 705 с.

5. Козловський В. О., Білоконний П. Г. Основиорганізації виробничого процесу: Навч. посібник. – К.: УМК ВО, 1991. – 172 с.

6. Бороноева Т.А. Современный рекламный менеджмент:Учебное пособие. – М.: Аспект-Пресс, 2003. – 141 с.

7. Кавецький В.В., Козловський В.О. Методичні вказівкидо виконання курсової роботи «Організація виробничої діяльності підприємства»,Вінниця: ВДТУ, 2003.

еще рефераты
Еще работы по маркетингу