Реферат: Розробка ПР-кампанії для підприємства ЗАТ "Галичина"

ВСТУП

 

В сучасних умовах соціально-економічного розвитку Україниособливого значення набувають технології ефективного управління організаціями татехнології зв’язків з громадськістю. Промислові підприємства та мережісупермаркетів, виробники товарів народного господарства мають спільне завдання –продавати. Хоча з розвитком асортименту продукції, виникає інше нагальнепитання, а саме підвищення іміджу організації. Тому компанії витрачаютьвсе більше часу і грошей для утримання старих клієнтів і залучення нових, дляпротистояння негативним новинам та одночасно розвитку позитивних повідомлень. Іна допомогу компаніями приходять різноманітні ПР-центри, ПР-спеціалісти,ПР-департаменти, які розробляють програму дій для підвищення образу інституції. Результатом PR-кампаніїявляється формування у споживача позитивної думки про компанію, до якої віндійшов нібито самостійно. А якщо людина приходить до чогось сама, у неї виникаєдовіра до цієї думки, тому переконати її у протилежному уже дуже важко. Чимменше ПР помітний, тим краще.

До найпоширеніших інструментів ПР відносять співпраця іззасобами масової інформації, Інтернет просування, спеціальніподії (заходи, семінари, зустрічі, акції), продакт плейсмент(демонстрація), конкурси та розіграші призів. Завдяки цим та іншим засобамдосягаються головна ціль ПР – створення та збільшення пабліцитного капіталу.

До групи дослідників-теоретиків, які займаються вивченнямзв’язків з громадськістю належать: В. Мойсеєв, І. Алешина, С. Блек, В.Королько, К. Прохоренко, М. Пасько, К. Заславська та ін.

Актуальність даної теми полягає у можливостях використовуватиінструменти ПР для формування позитивного іміджу закритого акціонерноготовариства „Галичина”; у покращення застосування ПР-технологій на підприємстві.Таким чином ігнорування найменших недоліків на підприємстві може негативновплинути на майбутніх і теперішніх споживачів, скоротити реалізацію продукціїчи взагалі призупинити процес виробництва продукції.

Вище означене зумовило вибір теми курсової роботи: Особливостівикористання ПР-кампанії для підприємства ЗАТ „Галичина”.

Об’єктом дослідження даної теми є ПР-кампанія як основнезнаряддя зв’язків з громадськістю.

Предметом дослідження є ПР-кампанія для просуванняпідприємства ЗАТ „Галичина”.

Мета дослідження – розробити ПР-кампанію для підприємства ЗАТ„Галичина”.

На основі об’єкта, предмета та мети дослідження поставленотакі завдання:

- охарактеризувати сутність завдання ПР;

- висвітлити особливості зв’язків з громадськістю у комерційнійдіяльності

- описати етапи проведення, способи організації ПР-кампанії;

- проаналізувати роботу ЗАТ «Галичина» та особливості використанняінструментів ПР в компанії;

- розробити кампанію зі зв’язків з громадськістю для ЗАТ „Галичина”.

Укурсовій роботі використано такі методи: метод дедукції та індукції, методаналізу та синтезу, хронологічний метод, структурно-функціональний, системний,хронологічний.


РОЗДІЛ 1

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ПАБЛІК РІЛЕЙШЕНЗ (ПР)

 

1.1 Сутність ізавдання ПР як науки та управлінської діяльності

Зв’язкиз громадськістю здійснювалися свідомо або спонтанно практично впродовж усієїісторії становлення й розвитку суспільства. Однак усвідомлено, організовано іцілеспрямовано вони стали використовуватись лише в 19 столітті. В.Білоусстверджує, що вперше саме поняття «паблік рілейшнз» використав президент СШАТомас Джефферсон, коли у 1807 році він у першому варіанті свого «Сьомогозвернення до Конгресу» вписав його замість викресленого ним поняття «стандумки». І лише наприкінці 19 – на початку 20 століть у США паблік рілейшензутверджується як мистецтво формування й управління громадською думкою, якнавчальна дисципліна і організована практична діяльність у всіх сферахсуспільного розвитку.

НиніПР на Заході та Сході активно розвиваються і як наука, і як мистецтво, азахідний керівник роботою зі зв’язків з громад кістю займається близько третинисвого робочого часу [4, с.9].

Світвступив в інформаційне століття, коли особливу роль відіграє громадська думка,якою потрібно грамотно управляти, наше суспільство тривалий час перебувало підтиском тоталітарної системи, в якій вся комунікація була ієрархічною, всеробилося за наказом, суспільство було принципово командним. Демократичнесуспільство, до якого ми переходимо, застосовує інші моделі впливу нанаселення. Це передусім усвідомлення, узгодження, порівняння, впевненість,переконання, задоволеність (працею, житлом, послугами, освітою, охороноюздоров’я тощо) [4, с.10].

Існуєдосить багато визначень поняття «паблік рилейшинз». Кожне з них акцентує нарізних характеристиках, але їх об’єднує найсуттєвіше положення про те, щопаблік рілейшинз – це відносини між певною організацією (державною,громадською, приватною) та громад кістю [4, с.10].

В.Мойсеєввизначає паблік рiлейшинз як науку і мистецтво досягнення гармонії за допомогоювзаєморозуміння, заснованого на правді й інформованості.

Ефективнеїх використання сприяє поліпшенню відносин між суб’єктами соціального середовища,цілеспрямованому створенню їх «громадського обличчя», розширенню сфери їхвпливу, поліпшенню контактів між людьми, фірмами (організаціями), виявленнюджерел можливих конфліктів [10, с.9].

Г.Почепцоввизначає паблік рилейшинз як «науку про управління громадською думкою».П.Харлоу (Сан-Франциско) вивчив 472 визначення поняття «ПР» і дійшов висновку,що ПР – це одна з функцій управління взагалі [23, с.37].

СемБлек дає і своє трактування поняття «ПР» як «плановані, тривалі зусилля,спрямовані на створення та підтримку доброзичливих відносин і взаєморозумінняміж організацією та її громадкістю». Російська вчена Альошина визначає ПР яксамостійну функцію менеджменту [1, с.15].

Усівизначення збігаються в одному: ПР стосується кожного, в кого є контакти з іншоюлюдською істотою, або організацією, або соціальною думкою.

Узагальнюючинаявні підходи, В.Білоус сформував загальне визначення. Паблік рілейшинз – ценаука і мистецтво організації та здійснення зв’язків суб’єктами управлінняекономічною, соціальною, політичною і духовно-культурною діяльністю з громадкістю, досягнення взаєморозуміння і доброзичливості між особистістю, закладомта іншими людьми, групами людей або суспільством загалом за допомогою поширенняпояснювального матеріалу, розвитку обміну інформацією.

В.Білоусвизначає об’єкт ПР як систему реальних зв’язків суб’єктів управління тасуспільної діяльності з громад кістю, громадська думка, закономірності тавипадковості їх виникнення, функціонування й розвитку, принципи та методиуправління ними [4, с.11].

В.Мойсеєвстверджує, що ПР не є пропагандою, рекламою, роботою в пресі. ПР – це мистецтвопереконувати людей, впливати на їхню думку, підтримувати готовність донеобхідних змін, долати кризові ситуації. Без такої діяльності неможливісоціальне управління, політична практика, бізнес, адже реалізація будь-якихпроектів, ідей починається із зацікавлення ними людини, спільноти, фірми(організації), управлінських органів. Фахівці ПР допомагають політикам,управлінцям, бізнесменам органічно взаємодіяти із соціальним середовищем,знаходити розуміння в суспільстві, ухвалювати державні рішення, які невикликають спротиву населення [10, с.11].

Уширокому розумінні ПР є частиною комунікаційної практики суб’єкта політики,фірми (організації), покликаної сприяти досягненню їх стратегічної мети. Цядіяльність повинна бути безперервною, планованою, орієнтуватися не лише наіснуючих, але і на майбутніх партнерів, використовувати соціально-психологічніметоди впливу. Без неї неможливе ефективне управління у будь-якій сферідіяльності. Методологія ПР базується на загально філософському підході якуніверсальному засобі пізнання дійсності; спеціальній методології як сукупностіметодологічних принципів ПР; власній методиці як сукупності методів, засобів іприйомів ПР [10, с.12].

В.Білоусвизначив основні завдання паблік рилейшинз як науки та мистецтва [4, с.11]:

1. Вивчення, аналіз та управління суспільною думкою.

2. Аналіз і регулювання суспільних відносин інформативними методами.

3. Висвітлення урядових відносин, забезпечення двосторонньогоспілкування на основі правдивої, цілковитої інформованості.

4. Вивчення, аналіз, пояснення та використання в інтересах суб’єктауправління та громадськості певної організації виробничих, промислових,фінансових і міжнародних відносин.

5. Дослідження споживчих відносин, реклама товарів та послуг.

6. Створення іміджу організації, фірми та керівництва.

7. Виявлення можливих тенденцій і випадків та передбачення, науковепрогнозування їхніх наслідків.

Головнимоб’єктом впливу ПР-діяльності є громадськість –сформована у зв’язку з певнимиполітичними, економічними, соціальними обставинами спільнота людей (специфічнаїї частина, індивіди), яка усвідомлює ці обставини та однаково реагує на них [11, с.122].

МойсеєвВ. визначає громадську думку як тимчасовий стан суспільної свідомості, щовиявляється як сукупність оцінних суджень різноманітних груп і верствнаселення, індивідуальних думок із певної проблеми, яка стосується групи людей.Формою буття громадської думки є судження, що відображають ставлення їїсуб’єкта до значущих для нього подій і явищ соціальної дійсності. Виявляєтьсявона і в соціальному контролі, завдяки чому суб’єкт думки забезпечує однаковіреакції об’єднаних у спільноту індивідів на стан її об’єкта.

Сформованугромадську думку важко змінити, особливо домогтися публічного визнаннянеефективності минулої діяльності, власних помилок. Водночас вона може різкозмінюватися, тому з нею слід працювати на основі глибоких знань про закони йособливості поведінки спільнот, використовуючи сучасні комунікаційнітехнології. Робота з громадською думкою дає змогу політичним лідерам,керівникам, менеджерам фірм (організацій) цілеспрямовано підвищувати своюпопулярність, здобувати переваги над конкурентами, реалізовувати свої ідеї,проекти.

1.2 Особливостізв’язків з громадськістю у комерційній діяльності

паблік рілейшнз кампанія імідж

Комерційна діяльність — це невід’ємна складовадіяльності підприємства, яка виражається в сукупних процесах і операціях,спрямованих на здійснення актів купівлі-продажу з метою задоволення споживчогопопиту та отримання певного прибутку.

Із запропонованого визначення комерційної діяльності логічновипливає висновок, що її стрижнем є налагодження і здійснення взаємовідносин зпокупцями, які значною мірою залежать від якості товарів, цін на товари,термінів доставки товарів до споживача, а також репутації компанії (корпорації,підприємства, фірми), її іміджу (схема 1).

Схема 1

Забезпечення ефективної комерційної діяльності

/>

Цілеспрямована інформація про якість товарів, ціни на них ітерміни їх доставки до покупця може бути забезпечена лише за наявностідосконалої системи ЗЗГ із сучасними каналами комунікації, надійного прямого ізворотного зв’язку з цільовими аудиторіями. Комерційна товарна інформація,тобто відомості про товар, призначені для створення споживчих переваг,переконливо визначає вигоди від використання конкретного товару, тому маєособливу значущість. У зв’язку з цим кожне повідомлення про товари, якепропонується цільовим аудиторіям (покупцям, споживачам), повинно бутипродуманим, обґрунтованим, цілеспрямованим і зрозумілим, нести доброзичливеставлення до споживачів. Тобто повідомлення і звернення в комерційнійдіяльності мають сприяти формуванню дружнього образу фірми, пояснювати їїготовність задовольняти розумні вимоги споживача, захистити його віднесправедливості, допомогти у розв’язанні тих чи інших проблем.

В сучасних умовах зв’язки з громадськістю в комерційній діяльностівикористовується переважно як процес діалогу й досягнення компромісу міжкомпанією (фірмою) та її цільовими аудиторіями на користь усіх учасниківпроцесу. Практично це новий підхід до налагодження і здійснення пліднихвідносин зі стратегічно важливими групами населення.

На жаль, не всі розуміють, що успіху в будь-якій справі можнадосягнути лише у взаємодії з усіма учасниками процесу виробництва, обміну,розподілу і споживання, чому сприяє правильне розуміння інтересів усіх сторінта взаємодопомога в їх реалізації.

У комерційній діяльності служба зв’язків з громадськістю виконуєцілу низку специфічних функцій. Передусім фахівці з паблік рілейшнз розробляютьі пропонують керівництву фірми (корпорації) науково обґрунтовану концепціюполітики у сфері зв’язків з громадськістю, враховують пропозиції, приймаючирішення не лише з проблем паблік рілейшнз, а й з інших напрямів функціонуванняфірми. Дуже важливою функцією служби ЗЗГ є підготовка звернень, повідомлень,заяв, відповідей, що стосуються інтересів фірми в усіх напрямах її діяльності.Формування пабліситі (популярності) фірми загалом і видів її продукції зокрематакож є однією з важливих функцій ЗЗГ у комерційній діяльності.

Однією з функцій паблік рілейшнз є забезпечення зв’язків здержавними органами (законодавчими, юридичними, податковими, контрольними таін.).

До важливих функцій служби зв’язків з громадськістю в комерційнійдіяльності належать: зв’язки з клієнтами і споживачами, з місцевим населенням,донорська діяльність, організація й проведення прийомів, координація таінтегрування всіх напрямів комерційної діяльності, робота друкованих органівдля персоналу компаній (газети, прес-бюлетені, оголошення, рекламні буклети таін.). Підготовка і розповсюдження рекламних матеріалів є особливою і дужеважливою функцією служби ЗЗГ у комерційній діяльності (схема 20).

Схема 2

Функції служби зв’язків з громадськістю вкомерційній діяльності

/>

Для успішного виконання своїх функції служба зв’язків згромадськістю повинна забезпечувати перманентне підвищення освітньої і фаховоїпідготовки своїх працівників і представників персоналу фірми, діяльність якихпов’язана з паблік рілейшнз. Тому підготовка і виконання нагальних спеціальнихосвітніх програм також є важливою функцією служби зв’язків з громадськістю ікерівництва фірми.

Більшість з цих функцій пов’язані з колом проблем і питань,розв’язання яких неможливе без першого керівника компанії. Тож постійнеспілкування служби ЗЗГ з першим керівником, підпорядкування йому є необхіднимиза будь-яких умов. Важливо, щоб вищі керівники в будь-який час володілинеобхідною інформацією про стан справ як усередині компанії, так і у відносинахз усіма цільовими аудиторіями, пов’язаними з комерційною діяльністю компанії.Зрозуміло, що зворотний зв’язок у комерційній діяльності, який забезпечуєслужба зв’язків з громадськістю, є найважливішим чинником вироблення іпровадження комерційної політики фірми (корпорації). Тому для забезпеченнязворотного зв’язку великі та середні компанії створюють спеціальні групи абоофіси на ринках збуту товарів, у своїх філіях, а також на підприємствах, які єпартнерами компанії. Такі групи, офіси або окремі фахівці належать до структурисистеми зв’язків з громадськістю і виконують її завдання, просувають товари тапослуги, удосконалюють їх пабліситі, збирають, накопичують, аналізуютьінформацію для позитивного і негативного зворотного зв’язку.

Працівники автономних груп паблік рілейшнз, розташованих у філіяхкомпанії та на підприємствах-партнерах, здійснюють зв’язки із засобами масовоїінформації, використовуючи на це близько третини свого робочого часу.

Вони готують відповіді на запитання ЗМІ, забезпечують підготовку івидання прес-релізів, організовують підготовку і проведення прес-конференційдля представників різних ЗМІ, беруть активну участь у підготовці і проведеннікомпаній та акцій.

Таким чином, у комерційній діяльності поза межами системи зв’язківз громадськістю не залишається жоден з напрямів функціонування й розвиткукомпанії, корпорації, фірми чи окремого підприємця. Зв’язок з громадськістю єодним із важливих засобів повноцінного й ефективного функціонування компанії,її успішної комерційної діяльності.

 

1.3 Етапипроведення, способи організації ПР-кампанії

Ефективне здійснення ПР-кампанії вимагає загальних підходів,єдиних методик, чітких рекомендацій в базових координатах, певноїповторюваності елементів і можливості тиражування результатів. Без цього неможе відбуватися жодна професійна діяльність. Процес підготовки і здійсненняПР-кампанії спрощено виражають формулою RACE: RESEARCH (дослідження) — аналіз,вивчення; ACTIO (дія) — розроблення програми, кошторису; COMMUNICATIO(спілкування) — реалізація програми комунікацій; EVALUATIO (оцінювання) —контроль, аналіз результатів, коригування програми. Цю формулу можна розгорнутив більш детальну технологічну схему, яка передбачає такі етапи:

1. Одержання замовлення. ПР-кампанія завжди починається іззамовлення або отримання завдання. Цей етап передбачає уміння фахівців знайтипотенційного замовника і переконати його в необхідності ПР-кампанії.Отриматизамовлення можна кількома способами:

а) самостійний пошук замовлення;

б) реалізація ПР-кампанії за пропозицією замовника;

в)виконання ПР-підрозділом фірми (організації) завдання керівництва.

2. Визначення мети ПР-кампанії. З´ясування специфікиситуації, в якій опинився замовник, факторів, що спричинили її, термінівпроведення кампанії та суми коштів, яку замовник готовий витратити на неїнайкраще починати бесідою з першим керівником, під час якої визначають їїконкретну суть, а також предмет і мету майбутніх змін.

3. Попереднє планування ПР-кампанії. Його здійснюють післявизначення базової мети. Попередній план є основою для подальшої роботи. Йогослід узгодити із замовником, що бажано засвідчити офіційно (формально), абинадалі не виникало непорозумінь щодо доцільності конкретних дій.

4. Формування бюджету ПР-кампанії. Залежно від масштабу робіт,передбачених попереднім планом, визначають бюджет (кошторис) ПР-кампанії.

5. Підписання угоди. Цей етап роботи настає після одержаннязамовлення, перших переговорів, узгодження попереднього плану і бюджетуПР-кампанії.

6. Проведення досліджень. Після визначення загальної метиПР-кампанії, підписання угоди й одержання авансу необхідно ретельнопроаналізувати стан справ на фірмі (в організації), без чого неможлива подальшакомпетентна робота.

На підготовчому етапі ПР-фірми застосовують такі види досліджень:

а) кількісні дослідження. їх використовують для вивчення ринку,аналізу конкретних даних, а також статистичних відомостей про фірму(організацію);

б) якісні дослідження. Вони пояснюють, чому і як відбуваютьсяпевні події, процеси. Завдання їх полягають більше в розумінні, ніж в описі;поясненні, ніж в аналізі; інтерпретації, ніж у вимірюванні; виробленнізагальної стратегії, а не в плануванні.

Далі здійснюють аналіз внутрішньої інформації. Для цього необхідномати гарантовані домовленості з вищим керівництвом фірми (організації) продоступ до неї і використання її.

7. Розроблення документів ПР-кампанії. Підготовка документів охоплюєтакіетапи:

а) складання підсумкової довідки;

б) розроблення концепції ПР-кампаній;

в) розроблення робочого плану;

г) складання кошторису.

8. Реалізація ПР-кампанії. Для цього необхідно подбати проефективне використання всіх наявних засобів відповідно до наміченого плану.

9. Підсумовування результатів ПР-кампанії.

10. Складання звіту про ПР-кампанію. Цей документ завершує роботу.Він має бути добре підготовленим, охайно оформленим, супроводжуватися добіркоювсіх публікацій та інших матеріалів.

11. Проведення остаточного розрахунку. Підставою для цього єзавершення всієї роботи щодо ПР-кампанії, надання звіту.

Вітчизняний досвід доводить, що процес розробки маркетинговихстратегій у більшості випадків супроводжується цілим рядом помилок, пов'язанихз невірною методологією, інструментарієм чи навіть з помилковим розуміннямсамої суті процесу планування. Таким чином, дослідження конкурентних переваг якумов розвитку ринку PR-діяльності не може вичерпати себе і є актуальним завдякипостійному прагненню підприємств розвиватися за умови динамічності зміннавколишнього середовища.


РОЗДІЛ 2

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПР-КАМПАНІЇ ДЛЯ ПІДПРИЄСМТВА ЗАТ «ГАЛИЧИНА»

 

2.1 Загальна характеристика підприємства ЗАТ «Галичина»

ЗАТ «Галичина» — українська молочна компанія, заснована у 1998році. На сьогодні молочна компанія «Галичина» є лідером з виробництвакисломолочної продукції та входить до трійки найбільших виробників йогуртів вУкраїні. Частка ринку компанії в сегменті йогуртів за підсумками 2009 рокустановить 14,9%, в кисломолочній продукції – понад 10%.

«Галичина» є єдиною повністю українською компанією серед молочнихвиробників першого ешелону. Сьогодні її продукція представлена у всіх регіонахУкраїни. Основні торгові марки: «Галичина», «Мої корівки», «Молочар» та «12вітамінів». Це чи не єдина в Україні молочна компанія, яка має власну дистрибуційну в Україні молочна компанія, яка має власну дистрибуцій ну мережу, щопостійно розвивається. На сьогодні «Галичина» має понад 40 торговихпредставництв у всіх регіонах України. Всіх їх об’єднує, перш за все, єдністьспоживчого призначення вироблюваного специфічного продукту – продуктухарчування, що у свою чергу, визначає специфічні вимоги до вихідної сировини,вживаної технології, системи машин і всієї матеріально-технічної бази і,звичайно ж, до персоналу.

До складу харчової промисловості входять більше 40 спеціалізованихгалузей, підгалузей і окремих виробництв. Ці продукти задовольняють первинніпотреби людини, тому роль підприємства очевидна.

ЗАТ «Галичина» в Україні співпрацює з багатьма підприємствами,наприклад, з «Західною молочною продукцією» (Закарпаття), «Концерн Хлібпром» таіншими. В майбутньому «Галичина» і «Західна молочна продукція» планують об’єднатися.Директори цих компаній вважають, що це одночасно знизить витрати на виробництвоі закупівлю сировини, крім того, також можлива оптимізація на рівні логістикина етапі збору.

Поряд із класичним підходом компанія «Галичина» застосовуємаркетингові рішення: інновацією кисломолочної продукції просування маркийогурта «Галичина» через популярні супермаркети, гіпермаркети, магазини.Йогурти «Галичина» поставляються в більш 2000 громадського харчування у всіхрегіонах України.

За даними відділу маркетингової компанії, на сьогодні доля ЗАТ«Галичина» на молочному ринку України складає близько 4%, на ринку ЗахідноїУкраїни – близько 20%. За минулий рік основний виробник ЗАТ «Галичина»Радехівський молокозавод випустив понад 29,5 тис. тонн продукції. Зокрема,найбільша доля продукції підприємства доводиться на цільномолочний напрям. Цемолоко, кефір, йогурти, сметана, масло, а також нова категорія на ринкумолочних продуктів – маслянка.

Асортимент продукції ЗАТ «Галичина», відіграє важливу роль, аджеце основа цілого виробництва. Товарний асортимент ЗАТ «Галичина» представлено утаблиці 1.1:

Таблиця 1.1. – Товарний асортимент ЗАТ «Галичина»

Назва товару Характеристика Молоко «Галичина» Це традиційні молочні продукти у сучасній ПЕТ-упаковці: об’ємом 0,5 та 1,0 л. Кефір «Галичина» Традиційні молочні продукти у сучасній ПЕТ-упаковці об’ємом 0,5 та 1,0л., з ароматами гірських трав і лісів. Кефіри багаті на вітаміни групи В, володіють чудовими антибактеріальними властивостями, майже не спричиняють алергічних реакцій. Йогурт «Галичина»

Багаті на вітаміни, мінерали та корисні молочнокислі бактерії. До складу входять цінні для організму людини молочнокислі бактерії L.casei, L.acidophilus та Bifidobacterium. Вони покращують травлення та пригнічують розвиток хвороботворних мікроорганізмів. Набір цих трьох бактерій не лише забезпечує потрійний захист, а і модулює захисні сили організму. Окрім корисних молочнокислих бактерій та натурального молока, йогурти «Галичина» містять шматочки фруктів, злаків чи шоколаду. А натуральний йогурт без цукру та наповнювачів дозволяє використати його для заправки салатів. Це традиційні молочні продукти у сучасній ПЕТ-упаковці, об’ємом 0,5л.

Різновиди йогуртів: вишневий, малиновий, персиковий, полуничний, біойогурт.

Маслянка «Галичина» Містить вітаміни В1, В2, В6, В12, Е та аскорбінову кислоту. За словами лікарів-дієтологів, вона багата на біологічно активні речовини, що мають антисклеротичну дію, нормалізують рівень холестерину. З мінеральних речовин у маслянці є кальцій, магній, калій, натрій, мідь. Сучасна ПЕТ-упаковка об’ємом 450г. Сир кисломолочний «Галичина»

·  М’який сир: вітаміни – А, В1, В2, РР; мінеральні речовини: калій, магній, кальцій, натрій. Сучасна пірамідна та прямокутна упаковка.

·  Твердий сир: вітаміни – А, В1, В2, РР; мінеральні речовини: калій, магній, кальцій, натрій. Сучасна герметична упаковка.

Масло «Галичина» Вітаміни – А, Е, D, В1, В2, РР; мінеральні речовини: натрій, калій, кальцій, фосфор. Сучасна економ-формат упаковка об’ємом 100г. Сметана «Галичина» Вітаміни — А, Е, D, В1, В2, РР; мінеральні речовини: калій, магній, кальцій, натрій, фосфор, залізо, мідь, йод, цинк, фтор. Традиційні молочні продукти у сучасній ПЕТ-упаковці об’ємом 0,5л.

Напідприємстві затверджена політика з якості, яка чітко визначає ціліпідприємства та його відповідальність перед споживачем. Політика з якостіпідтримується керівництвом підприємства. Основна задача політики з якості – цезадоволення потреб споживача в високоякісній та безпечній молочній продукції.Регулярно проводиться зовнішній та внутрішній аудит підприємства, порезультатам якого складаються плани першочергових дій.

СтратегіяЗАТ «Галичина» – виробляти молочні продукти у тому регіоні, де вониспоживаються. Програма розвитку компанії припускає збільшення кількості самерегіональних підприємств.

2.2 Особливості використання інструментів ПР у ЗАТ «Галичина»

Сьогодні боротьба на ринку кисломолочної продукції ведеться нетільки за для нових клієнтів, але і для утримання існуючих, а це, у свою чергу,вимагає як зміцнення своїх позицій, так і вдосконалення та розвитокпідприємства, особливо в сфері обслуговування та якості продуктів. Конкуренціяна ринку постійно загострюється, а спектр послуг що надаються різноманітнимимолочними компаніями – розширюється. Щоб втриматись в такій ситуації на ринкупотрібно, крім постачання продуктів харчування, проводити ПР-акції, які будутьспрямовані на якісне поліпшення іміджу компанії у свідомості потенційнихклієнтів і тим самим збільшать ступінь впливу реклами підприємства наспоживача, оскільки просто пропонувати якісний продукт – недостатньо. ПеревагаPR-заходів у тому, що вони майже не помітні на перший погляд – відмова від«агресивних» методів прямої реклами ніби нівелює відчуття нав’язливості іштучності.

Завданням ПР діяльності ЗАТ «Галичина» є:

— збільшення обізнаності основних цільових аудиторій про фонд ійого діяльність;

— залучення потоку клієнтів ЗАТ «Галичина»;

— відбудова від конкурентів;

— впровадження впізнаного позиціонування;

— формування позитивного образу ЗАТ «Галичина» в сприйняттіцільових аудиторій.

На підприємстві затверджена політика з якості, яка чітко визначаєцілі підприємства та його відповідальність перед споживачем. Політика з якостіпідтримується керівництвом підприємства. Основне завдання політики з якості –це задоволення потреб споживача у високоякісній та безпечній молочнійпродукції. Регулярно проводиться зовнішній та внутрішній аудит підприємства, зарезультатами якого складаються плани першочергових дій.

У січні 2010 року підприємство пройшло перевірку білоруськихспеціалістів. В ході інспекції експерти відзначили високий рівень виробничогопроцесу та відповідність продукції нормам якості. На даний момент підприємствовивчає білоруський молочний ринок та аналізує можливості для експорту тудицільномолочної продукції.

ЗАТ «Галичина» має намір інвестувати в сировинну зону 15млн грн.Інвестиції будуть спрямовані або на розвиток приватного сектору тасільськогосподарських підприємств, або в «дуже серйозні державні програми».Крім того, генеральний директор ЗАТ «Галичина» Володимир Петрина повідомив, щоведуться роботи з реконструкції заводу компанії в м.Радехові Львівської обл.

Проте не завжди люди обирають саме продукцію «Галичина», тому щодеякі з них не смакували її, або ж привикли до іншого виробника. Тому,проведення ретельно спланованої рекламної або ПР-кампанії може змінити існуючуситуацію – перевагу отримають ті підприємства, які першими усвідомлятьперспективи цілеспрямованого впливу на масову свідомість.

ЗАТ «Галичина» при нагоді використовує деякі засоби ЗМІ длярозповсюдження інформації про діяльність, а також бере активну участь урізноманітних рейтингах, тендерах та конкурсах. Зараз неодноразово можнапобачити і почути про йогурти «Галичина» на телебаченні, про їх вишуканий смакта види. Перевагами такої реклами є високий аудіовізуальний вплив наспоживачів, низька вартість реклами в розрахунку на одного телеглядача. Відеороликидозволяють використовувати широкий набір спецефектів для впливу напідсвідомість споживача: звук, музика, слово, мікшірування, візуальні ефекти,комп'ютерна графіка й анімація і т.д.

ЗАТ «Галичина» співпрацює з таким періодичним виданням як «Галичина»,а також багато статей про економічну діяльність підприємства публікують вінформаційному щомісячнику «Пропозиція», у яких публікуються фінансовіпоказники діяльності даної компанії. Перевагами такого піару є великегеографічне охоплення та вибірковість аудиторії. Компанія також використовуєспеціалізовані он-лайнові видання, які спеціалізуються на новинах, для якихголовне – написати якісний інформативний прес-реліз. Розміщення реклами саме вспеціалізованих галузевих газетах сприяє створенню визначених відносин міжконкурентами і партнерами у харчовій промисловості. Серед цих сайтів такі як:портал харчової промисловості «Харчовик» (http://www.harchovyk.com/),«Радехівський інформаційно-розважальний сайт» (http://radekhiv-city.org.ua/),«Все Вести.com» (http://vsevesti.com/) та інші. Компанія також розробила свійвласний сайт, у якому міститься вся необхідна інформація про діяльність,фінансові показники і молочну продукцію фірми.

До інших ПР-заходів ЗАТ „Галичина” належить проведення дегустаційсвоєї продукції на місцях продажу, а саме в магазинах, в супермаркетах тагіпермаркетах, де споживач може безкоштовно спробувати молочні продукти фірми«Галичина».

Завдяки інструментам ПР-акцій ЗАТ «Галичина» лідирує у Західнихрегіонах, а у Києві за даними AC Nielsen питні йогурти та біо-кефіри ТМ«Галичина» входять до десятки лідерів. Фактично, «Галичина» перетворилася зрегіональної компанії в потужного „національного гравця”.

2.3 Покращення іміджу ЗАТ „Галичина” та її реалізація

ЗАТ „Галичина” дійсно має потужну систему ПР-заходів для залученняусіх категорій людей за допомогою різноманітних засобів масової інформації,куди у першу чергу входить телебачення, Інтернет, газети та журнали. Насампередце пов’язано з тим, що підприємство тісно співпрацює з ПР-центром, який ірозробляє ПР-кампанії для організації.

На сьогодні Інтернет є найдешевшим і найбільш оперативним способомпіару для компанії, проте з мережею Інтернет треба бути досить обережним:інформація розповсюджується зі швидкістю звуку, а її достовірність ніхто невідстежує. З одної сторони інформація в Інтернеті про дану компанію єперевагою, але з іншої – не береться до уваги та категорія людей, які не маютьглобальної мережі або ж не знають як нею користуватися. Таким чином, певнийклас людей страждає від обмеженого доступу до інформації про компанію,асортимент її продукції, акції, саме через відсутність Інтернету. Навітьсьогодні у містах Західної України (в Івано-Франківську, Львові Чернівцях,Тернополі ) проводяться різноманітна кількість промо-акцій компанії „Галичина”,інформацію про які можна дізнатися лише з Інтернету. Тому ми пропонуєморозробити певну кількість листівок-флаєрів, щоб залучити як найбільше людей,які зможуть стати учасниками цих акцій в місті Івано-Франківськ. Виготовленнятаких рекламних листівок проінформує людей про даний ПР-захід, чим і залучитьнових споживачів і приверне увагу існуючих до своєї продукції. (див. ДодатокА).

Було розроблено три рекламні листівки на кольоровому фоні і звикористанням гами різних кольорів. У цих рекламних листівка подана інформаціящодо сучасних акцій, які стосуються продукції компанії „Галичина”. Таким чиномжителі міста Івано-Франківськ ознайомляться із цими заходами і більшість з нихвсе таки стануть його учасниками. Листівки роздаватимуться промоутерами уцентрі міста та інших найбільших місцях купчення людей. Хоча розповсюдитиінформацію про ПР-акції, дегустації та новітню продукцію можна за допомогоюзасобів масової інформації (найефективнішим з яких є телебачення), але такийвид реалізації буде витратнішим і менш продуктивним.

Для реалізації запропонованої ПР-кампанії щодо виготовлення ірозповсюдження листівок потрібно скласти календарний план (див. таблиця 1.2).

Таблиця 1.2

Календарний план ПР-заходів

ПР-захід Час проведення Розповсюдження першої листівки Квітень Розповсюдження другої листівки Березень Розповсюдження третьої листівки Березень

З вищеподаної таблиці можна побачити, що всі листівки потребуютьтермінового розповсюдження, адже інформація, яка подана в них, повинна бутидонесена негайно. Час проведення ПР-заходів не збігається, тому до кожного зних потрібно підійти особливою. Другу і третю листівки потрібно реалізуватиякнайскоріше, адже час їхнього проведення скоро наступить. Для цього ми маємоскласти кошторис запропонованих ПР-заходів (див. Таблиця 1.2).

Таблиця 1.3

Кошторис ПР-заходів

Параметр витрат Характеристика витрат Затрати на виготовлення 1000 штук на три види листівок, тобто 3000 шт. У центрі друку 3000 листівок вартуватиме 7 500 гривень Затрати на роботу промоутурів (два рази на тиждень) на березень  Промоутери отримують за кожний робочий день 40 грн. Оскільки таких робочих днів буде 10 (два рази на тиждень), тоді загальна сума складатиме 400 гривень. Але таких промоутерів буде 2, тоді ця сума складе 800 гривень. Затрати на роботу промоутура (два рази на тиждень) на квітень Тут потрібна робоча сила лиш одного промоутера, адже роздаватиметься один вид листівок (а саме перший). Тоді затрати на 10 робочих днів (два рази на тиждень) становитимуть 400 гривень. Загальна сума 8700

Таким чином, кошторис склав 8700 гривень, у ці гроші враховановиготовлення трьох інформативних листівок та роботу промоутерів за різними періодамироботи (згідно з календарним планом, а саме березня та квітня місяців).

Виготовлені листівки підвищать рівень зовнішнього ПР, а такожрівень продажу продукції Галичина. Оскільки люди не можуть завжди слідкувати зановинками, заходами, акціями компанії в Інтернеті чи інших ЗМІ, тому тепергромадяни міста зможуть дізнаватися про це безпосередньо на вулицях свогоміста.

Запропонований ПР-захід буде ефективним, адже громадяниплекатимуть себе думкою, що якщо їх повідомили і витратили на це немалі гроші,тоді вони їм небайдужі.

ВИСНОВКИ

 

Зв’язки з громадськістю відіграють важливе значення як удержавному секторі, так і в приватному. У комерційній сфері необхідність зв'язківз громадськістю не викликає ніяких сумнівів. Ефективність функціонуванняорганізації багато в чому залежить від різних груп громадськості, томувзаємодія з ними стає ключовим моментом діяльності. Дійсно, паблік рілейшнзможуть сприяти досягненню наступних цілей комерційних підприємств як: змінаіміджу компанії у зв'язку з новим видом діяльності; завоювання довіригромадськості через розповідь про маловідомі факти з життя компанії; створенняпопулярності організації на нових ринках збуту; поліпшення суспільних стосунківпісля публічної критики; інформування громадськості, особливо клієнтів, проновий продукт компанії. Таких завдань може бути безліч, вони пов’язані з цілямита стратегіями самої фірми. Тому, фахівець з ПР повинен створювати спеціальніПР-кампанії, ПР-заходи чи ПР-акції для просування організації, її ідей,продукції. ПР-кампанія передбачає цільове використання комплексу засобів,рекламних матеріалів, форм і методів впливу на громадську думку з метоюпопуляризації іміджу, підтримки репутації, створення пабліситі (популярності,публічності) компанії та її керівників, особливо першої особи.

ЗАТ „Галичина“ — це українська молочна компанія, заснована у1998 році. На сьогодні молочна компанія „Галичина“ є лідером з виробництвакисломолочної продукції та входить до трійки найбільших виробників йогуртів вУкраїні. Частка ринку компанії в сегменті йогуртів за підсумками 2009 рокустановить 14,9%, в кисломолочній продукції — понад 10%. Компанія надає лишеньякісні послуги щодо свого асортименту: це цілий комплекс складових, однією зяких є продумані заходи по просуванню якісного продукту на ринок,цілеспрямована рекламна кампанія.

Оскільки продукція фірми „Галичина” посідає вагоме місце наринку українських товарів, тому використання ПР-заходів є важливою частиноюдіяльності компанії. Сьогодні вона активно співпрацює з усіма засобами масовоїінформації, проводить різноманітні акції, тестування, дегустацій, якістановлять прихований вплив на вибір аудиторії споживачів кисломолочноїпродукції. ПР-кампанія на закритому акціонерному товаристві проводитьсяПР-центрами, де працюють професіонали своєї справи. Але під час дослідженняПР-діяльності в організації був виявлений один недолік, яки потрібно усунути.Отож, було помічено, що велика кількість інформації про проведення ПР-заходівпідприємства розміщується в Інтернеті. Враховуючи той фактор, що не кожен маєдоступ до Інтернету, не кожен цікавиться новинами продукції чи інших заходівфірми „Галичина”, можна зробити висновок, що це є вагомий недолік для залученнябільшої кількості споживачів на ці акції. Тому було запропоновано три видирекламних листівок, основна функція яких – проінформувати громадян містІвано-Франківськ про проведення певних заходів компанією „Галичина” та іншоїінформації (згідно з контекстом листівок). Таким чином, учасниками цих акційможуть бути не лишень люди, які випадково зайшли в той чи інший гіпермаркет,але і ті люди, котрі отримали листівки на вулиці від промоутерів. А це у своючергу призводить до збільшення кількості нових споживачів продукції „Галичина”,підвищення зовнішнього іміджу організації та її продажів. Загальна вартістьтакого заходу складає 8700 гривень за березень та квітень. Оскільки ЗАТ„Галичина” є компанією стабільною і прибутковою, для неї ця сума є досяжною іприйнятною для певного регіону (м. Івано-Франківська).

Отож,у роботі ПР-кампанї важливу роль відіграє реклама, адже завдяки їй глядачі маютьможливість зрозуміти її сутність та вигоду у використанні вашого товару чипослуги.


СПИСОКВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Алешина И.В. Паблик Рилейшнз для менеджеров./И.В.Алешина – М., 2002.-480с.

2. Балабанова Л.В. Паблік рилейшнз: навч.посібник / Л.В.Балабанова,К.В.Савельєва. – К.: Професіонал, 2008.-528с.

3. Баркеро Кабреро Х.Д. Связи с общественностью в мирефинансов./Х.Д.Баркеро Кабреро.-М, 1997.-262с.

4. Білоус В.С. Зв’язки з громадськістю (паблік рилейшнз) векономічній діяльності: Навч.посібник/ В.С.Білоус – К: КНЕУ, 2005.-275с.

5. БлэкС. Паблик рилейшнз. Что это такое? / С.Блэк. – М.: Новости, 1990.-370с.

6. ВладимирськаА. Реклама:Навч.посібник/А.Владимирська. – К.: Кондор, 2009. — 334с.

7. ДжоунсДж.Ф. Рекламный бизнес: деятельность рекламных агенств, создание рекламы,медиа-планирование / Дж.Ф.Джоунс. -М.: Вильямс, 2005. -784с.

8. Королько В.Г. Паблік рилейшнз. Наукові основи, методика, практика:Підручник/В.Г.Королько – К., 2001. – 400с.

9. Лебедева Т.Б. Паблик – рилейшнз / Т.Ю.Лебедева. –М.,1999.-340с.

10. Мних М.В. Маркетингові дослідження та маркетингова політика уторгівлі/ М.В. Мних // Економіка. Фінанси. Право. – 2004. -№2. – С.12-15.

11. Мойсеєв В.А. Паблік рілейшнз. Навчальний посібник / В.А.Мойсеєв –К.: Академвидав, 2007. – 224с.

12. МоисеевВ.А. Паблик рилейшнз – средство социальной коммуникации. Теория и практика/В.А.Моисеев – К., 2002.- 508с.

13. Осадець С.С. Торгівля: Підручник/ С.С.Осадець. – К.: КНЕУ, 20020.– 599с.

14. Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз: Навч.посібник/ Г.Г.Почепцов – К.,2000. – 506с.

15. Примак Т.О. Паблік рилейшнз у бізнесі: Навч.посібник/ Т.О.Примак –К.: КНЕУ, 2006. – 176с.

16. Слісаренко І.Ю. Паблік рилейшнз у системі комунікації тауправління/ І.Ю.Слісаренко – К.: МАУП, 2001. – 104с.

17. Тихомирова Є.Б. Звязки з громадськістю: Навч.посібник / Є.Б.Тихомирова – К.: НМЦВО, 2001. – 560с.

18. Тихомирова Є.Б. ПР-формування відкритого суспільства: Монографія /Є.Б.Тихомирова – К.: Наша культура і наука, 2003. – 197с.

19. Уманців Ю.М. Конкурентна політика торгівлі на ринку України /Ю.М.Уманців// Фінанси України. – 2008. -№4. – С.104-117.

20. Фурман В.М. Організація маркетингової служби вторгівлі./В.М.Фурман//Фінанси України. -2004. -№9.-С.125-133.

21. Харлоу П. Паблик рилейшнз./ П.Харлоу. –М., 1992. -234с.

22. Чумиков А.Н., Бочаров М.П. Связи с общественностью: теорія ипрактика / А.Н.Чумиков, М.П. Бочаров. – М., 2003.- 420с.


еще рефераты
Еще работы по маркетингу