Реферат: Маркетингове середовище

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни «Маркетинг»

 


Зміст

 

1. Маркетинговесередовище

2. Задача

Список літератури

 


1.Маркетинговесередовище

 

Кожнафірма існує на ринку не ізольовано. На її діяльність впливають законодавчіакти, митні тарифи, лояльність місцевих та державних органів влади, взаємини іззасобами масової інформації, політична ситуація в країні та за її межами. Ці табагато інших зовнішніх факторів так званого маркетингового середовища абосприяють розвиткові фірми, або гальмують його.

Маркетингове середовище сукупність суб'єктів, умов та сил, що діють за межами фірми іздатні вплинути на її маркетингову діяльність.Фактори зовнішнього середовищаподіляють на дві групи: мікросередовищеі макросередовище (рис. 1).Мікросередовищестановлять:

•споживачі;

•конкуренти;

•постачальники;

•посередники;

•контактніаудиторії.

/>

Рис. 1. Фактори зовнішнього середовища маркетингу


Вженеодноразово зазначалося, наскільки важливо у сучасному бізнесі обратиорієнтиром інтереси споживачів, їхні потреби. А правильно обраний характервзаємин з конкурентами, постачальниками, посередниками — це додатковий шансдосягти своїх цілей.

Щодоконтактних аудиторій (які іноді називають медіа середовищем ) слід зробитидеякі зауваження. Насамперед— визначення.

Контактні аудиторії — це групи, що виявляють інтерес до діяльності фірми і можутьвплинути на досягнення поставлених цілей.Виділяють сім контактних груп:

— внутрішні контактні аудиторії(трудовий колектив, акціонери, рададиректорів, профспілки);

— місцеві контактні аудиторії(місцеві жителі);

— фінансові контактні аудиторії(банківські службовці, аудитори, дебітори,кредитори, фінансові консультанти, брокери);

контактні аудиторії державних установ (державні службовці, яківідповідають за реєстрацію фірм, працівники податкової служби та статистичнихорганів, пожежної інспекції та санітарно-епідеміологічного контролю);

— контактні аудиторії засобів масової інформації(журналісти, економічніоглядачі, працівники відділів реклами та інформації);

— контактні аудиторії груп громадської дії(активісти екологічного руху,руху за здоровий спосіб життя тощо);

— контактні аудиторії публікилідери громадської думки (естрадні зірки,спортсмени, політики).

Взаєминиз контактними аудиторіями мають будуватися за схемою: максимальне заохочення доспівпраці одних; (консультантів,журналістів) і врахування можливих дій інших (податкова, пожежна інспекція,санітарно-епідеміологічний контроль).

Макросєредовище — це фактори, які впливають на фірму та її мікросередовище іякі вона не може контролювати.

Поняттямакросередовищавизначають п'ять груп факторів:

•економічні;

•соціально-культурні;

•політико-правові;

•технологічні;

•природно-географічні.

Економічні фактори.Темпи інфляції, рівень зайнятості, міжнародний платіжний баланс,стабільність національної валюти повинні постійно оцінюватися під час аналізуекономічного середовища. Що для однієї організації є економічною загрозою, дляіншої дає нові можливості розвитку. Під час економічного спаду, наприклад,підприємства, що випускають запчастини для автомобілів, процвітають, бо у цічаси споживачі переважно ремонтують старі автомобілі, а не купують нові.

Певнізагрози для діяльності підприємств (особливо тих, що працюють на міжнародномуринку) або нові можливості можуть виникнути через зміну валютного курсу, черезнестабільність політичної ситуації у країнах, які є об'єктами інвестиційноїдіяльності, через діяльність закордонних картелів або через ускладнення доступудо сировини.

Соціально-культурні фактори. Суспільство складається з груп людей,які мають різні культурні характеристики (ставлення до підприємництва, роліжінок у суспільстві тощо). Культурні цінності навряд чи можна змінити, їх слідсприймати як об'єктивну реальність і враховувати в діяльності фірми. Наприклад,інститут шлюбу, традиції весільних церемоній не підлягають безпосередньомувпливові з боку окремої компанії. Але туристичні фірми можуть пропонувати різніваріанти весільних подорожей для різних груп населення (для молодих пар, дляподружжя, що святкує срібне весілля, та ін.).

Політико-правові фактори.Найважливішими елементамиполітико-правового середовища є:

— законодавство;

— урядові установи;

— впливові групи населення.

Митнітарифи, податкова система, закони та нормативні акти уряду, політичнастабільність або політичні конфлікти безпосередньо впливають на підприємницькуактивність. Об'єднання споживачів, екологічні організації дедалі активнішевпливають на прийняття рішень щодо закриття підприємств, діяльність якихсуперечить регіональним, екологічним та іншим життєво-важливим інтересамнаселення.

Технологічні фактори.Науково-технічний прогрес надає можливість використовувати привиготовленні продукції сучасні ефективні технології, значно розширився спектрможливостей фірми для просування товарів через засоби телекомунікацій.

Крімтого, розробляючи стратегію розвитку, керівництво фірми має визначити, якіфактори в технологічному зовнішньому середовищі можуть у майбутньому зруйнуватиорганізацію (призвести до так званого «футурошоку»). Наприклад,галузь, яка випускає паперові пакети, завжди вважалася стабільною. Проте успіхиу виробництві пластикових пакетів паралельно зі стабілізацією цін на нафту(виробництво пластикових пакетів пов'язане з нафтопродуктами) створили певніпроблеми для цієї галузі.

Природно-географічні фактори. Під час прийняття рішення щодостратегії й тактики потрібно враховувати кліматичні та географічні умови.

Так,площа та якість українських чорноземів є позитивним фактором для вирощуваннясільгосппродуктів. Щоправда, інші фактори призводять до того, що цей потенціалвикористовується слабко.

Розмаїттяприроднокліматичних умов створює сприятливі передумови для розвиткуміжнародного туризму в Україні. Водночас «чорнобильський синдром»суттєво стримує розвиток цього бізнесу навіть через багато років післякатастрофи.

Ніполітичні, ні демографічні, ні соціальні зміни не залежать від волі фірм,навіть наймогутніших з них— транснаціональних корпорацій. Саме тому ці факторивіднесені в класифікації до неконтрольованих. А ось враховувати їх необхідно. Уцьому і полягає суть аналізу зовнішнього середовища.

Внутрішнє середовище, на відміну від зовнішнього, є контрольованим фірмою.Його складові:

— місія;

— цілі фірми та засоби їх досягнення;

— організаційна структура і інформаційна система;

— кадрова і маркетингова політика.

Якщоконтрольовані фірмою фактори вимагають вдалого планування і використанняможливостей фірми, слабо контрольовані — пошуку засобів впливу, тонеконтрольовані вимагають адаптації маркетингової діяльності до несприятливих івикористання сприятливих для фірми умов.

маркетингове середовище управління


2. Задача

Фірма спеціалізується на випускумиючих засобів. Об’єм реалізації продукції в грошових одиницях за останні двароки і частка ринку підприємства та міцнішого конкурента по кожному видупродукції наведені в таблиці 1.

Використовуючи матрицю БКГ сформуватипродуктову стратегію фірми.

Таблиця 1

Характеристикапортфелю пропозицій підприємства

Види продукції Об’єм реалізації, тис. грн. Частка ринку 2006р., % 2005 2006 підприємства конкурента 1 634 598 31 20 2 500 513 25 17 3 125 117 18 23 4 2150 2420 32 17 5 301 346 23 20 6 98 86 10 11 7 3340 3010 34 17 8 1000 1250 31 13

Рішення:

1. Найдем темпыроста рынка:

/>

/>                                      />

/>                                      />


/>                                      />

/>                                    />

2. Найдемоптимальную долю рынка:

/>

/>                                       />

/>                                              />

/>                                             />

/>                                              />

3. Определим общийобъем реализации:

2005 г. = 8148 тыс. грн.

2006 г. = 8340 тыс. грн.

4. Найдем среднийиндекс темпов роста:

/>

/>


/>

/>

/>

/>

/>

/>

5. Исходные данныедля построения матрицы БКГ:

 пр

ст

1 2 3 4 5 6 7 8

Іср

7,5 6,15 1,45 27,7 3,9 1,1 38,55 13,65 ОДР 1,55 1,470 0,783 1,882 1,15 0,909 2 2,385

Тр

0,943 1,026 0,936 1,126 1,150 0,878 0,901 1,250

Список літератури

1.Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник. – Київ:Лібра, 2002. – 712с.

2. Котлер, Филипп, Армстронг, Гари. Основы маркетинга, 9-еиздание.: пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. – 1200с.

3.Прауде В.Р., Білий О.Б. Маркетинг: Навч. Посібник. – К.:Вища шк.,, 1994. – 256с.

4.Герасимчук В.Г. Маркетинг: теорія і практика6Навч.посібник. – К.: Вища школа, 1994. – 327с.

5. Липчук В.В., Дудяк А.П., Бугіль С.Я. Маркетинг: основитеорії та практики. Навчальний посібник./ За загальною редакцією В.В. Липчука.– Львів: «Новий Світ — 2000»; «Магнолія плюс». – 2003. – 288с.

6.Басовський Л.Є. Маркетинг: Курс лекцій. – М.: ІНФРА – М,2004. – 219с.

еще рефераты
Еще работы по маркетингу