Реферат: Виноградні вина

1. Основні види експертизи, які виконують експерти митних лабораторійУкраїни

виноградний вино якість маркування

Одниміз етапів становлення та розвитку митної системи молодої незалежної Українськоїдержави була організація мережі митних лабораторій, до складу якої насьогоднішній день входять Центральна митна лабораторія (ЦМЛ) та сім лабораторійпри регіональних митницях (на правах окремого відділу).

Створеннямитних лабораторій обумовлено цілком об'єктивними причинами. Не секрет, щозовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) ще має досить високий рівенькриміналізації, тобто під час експортно-імпортних операцій суб'єкти ЗЕДудаються до різних способів приховування справжнього найменування,фізико-хімічних характеристик, складу та призначення товарів з метою ухиленнявід сплати митних платежів. За таких обставин інспектор митниці, який проводитьмитне оформлення, з одного боку, як правило, не має засобів експрес-контролюрізних товарів, а з другого боку, — не володіє спеціальними знаннями для їхідентифікації. Саме митні-лабораторії і є тим інструментом, на який покладеновиконання функцій експертування вантажів, якщо така потреба виникає.

Змоменту створення Центральної митної лабораторії почався відлік часу офіційногоіснування такої важливої складової частини процедури митного оформлення товаріврізного роду як митна експертиза. Відразу внесемо пояснення: тут і далі терміни«митна експертиза», «експертиза»,«експертно-дослідницька діяльність» уживаються у значенні«дослідження спеціалістами митних лабораторій різного роду товарів на замовленнямитних органів», хоча з юридичної точки зору вказані поняття мають значноширше трактування.

Тодіосновні завдання та функції митних лабораторій у розрізі виконання нимиекспертних робіт можна сформулювати таким чином:

проведенняматеріалознавчих, хімічних, технічних досліджень товарів, які є об'єктамиекспортно-імпортних операцій, з метою встановлення їх виду та найменування дляуспішної боротьби з незаконним обігом речовин і матеріалів, наркотичнихпрепаратів, валютних, культурних, історичних цінностей тощо, а також уточненнякласифікації різного роду товарів (речовин, матеріалів, виробів);

— надання рекомендацій для ідентифікації товарів на відповідність їх контрольнимспискам (експортний контроль).

Об'єктамимитної експертизи можуть бути будь-які предмети — речі, продукція, товари,гроші, інформація, документи, речовини, матеріали, рослини, тварини тощо. Які жконкретні групи товарів проходять фізико-хімічні дослідження в митнихлабораторіях? Наркотичні речовини і нафтопродукти, спиртовміщувальні напої ікондитерські вироби, тютюн і харчові добавки, лікарські засоби і косметичніпрепарати, ювелірні вироби і металевий брухт, хімічні сполуки і полімери,продукція деревообробної промисловості і текстильні вироби, автомобілі і шини,промислове обладнання і електронна техніка — ось неповний перелік товарів, що єоб'єктами того чи іншого виду митної експертизи.

Зогляду на спектр об'єктів дослідження та цілі, на які направлена експертиза,експертно-дослідницьку діяльність митних лабораторій на сьогоднішній день можнарозділити на такі основні напрямки:

•хімічна експертиза;

•матеріалознавча експертиза;

•експертиза харчових продуктів;

•експертиза медичних препаратів;

•графологічна експертиза;

•гомологічна експертиза;

•мистецтвознавча експертиза;

•експортний контроль.

Закономірноможе виникнути питання — який напрямок роботи є пріоритетним? Імовірність того,що відповідь буде однозначною, надто мала, бо всі згадані типи експертнихдосліджень складають основу повсякденних справ лабораторії.

Всізазначені види експертиз і схожі між собою, і не схожі. Зокрема, хімічна,матеріалознавча та гемологічна експертиза, а також експертиза харчовихпродуктів і медичних препаратів є досить спорідненими, оскільки вонивиконуються з метою встановлення кількісного або якісного складу об'єкта дослідження,визначення його властивостей та призначення тощо. Методи дослідження іприладова база, яка при цьому використовується, також досить схожі (мова йдепро фізико-хімічні методи дослідження в їх досить широкому розмаїтті).Графологічна і мистецтвознавча експертизи мають справу з об'єктами дослідженнядещо іншої природи, для яких хімічні, методи аналізу вже не придатні.Експертиза документів за проведення графологічних досліджень потребуєспеціального обладнання, а виконання мистецтвознавчої експертизи з метоювстановлення історичної, художньо-культурної значущості витворів мистецтва тапредметів антикваріату, як правило, проводиться із залученням спеціалістіввідповідних установ (наприклад, музеїв, бібліотек тощо).

Роботиз експортного контролю торкаються питань контролю та ідентифікації товарів напредмет визначення їх належності до відповідних контрольних списків, яківизначаються постановами Кабінету Міністрів України. Фактично ці роботистосуються порядку контролю за експортом, імпортом і транзитом окремих видіввиробів, обладнання, матеріалів, програмного забезпечення і технологій, щоможуть використовуватися для створення озброєння, військової чи спеціальноїтехніки (це так звані товари подвійного призначення)

Компетентністьмитних лабораторій стосовно аналізу конкретних груп (видів) речовин таматеріалів, а також конкретних методів дослідження підтверджена їх акредитацієюв органах Держстандарту України. Митні лабораторії акредитовані на правовиконання вимірювань фізико-хімічних показників харчової продукції,паливно-мастильних та хімічних матеріалів, наркотичних препаратів,дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння та інших речовин для проведеннямитних операцій. Акредитація лабораторій є офіційним визнанням правочинності,результати їх досліджень підлягають офіційному визнанню.


2. Винограднівина

Виноградні вина –напої, отримані в результаті спиртового шумування виноградного чи сусла мезги(роздроблені ягоди винограду). В даний час виноградні вина виробляютьсявідповідно до вимог які визначені Держстандартом України та згідно цього розподіляютьсяна:

— Вина виноградніі виноматеріали виноградні оброблені;

— Вина гристі;

— Російськешампанське;

— Радянськешампанське;

— Вина виноградніоригінальні і виноматеріали виноградні оброблені оригінальні.

Крім того, наоснові вин виробляються коктейлі винні газовані і напої винні.

 

2.1Класифікація виноградних вин

У відповідностііз Держстандартом вина класифікуються по ряду ознак: способу виробництва,змісту спирту і цукру, кольору, якості і терміну витримки У залежності відспособу виробництва напої поділяють на натуральні і спеціальні.

Натуральнівина –напої, отримані повним чи неповної бродінням сусла або мезги, що містятьетиловий спирт тільки ендогенного походження. При виробництві натуральних виндопускається використання концентрату виноградного соку.

Спеціальнівина –напої, приготовлені повним чи неповної бродінням сусла або мезги з додаванняметилового спирту. У виробництві вин може використовуватися концентратвиноградного соку чи містель (спиртоване виноградне сусло з об'ємною часткоюетилового спирту не менш 16%).

Натуральні винаможуть бути шипучими й ароматизованими, спеціальні – ароматизованими. Шипучівина – напої, отримані шляхом штучного насичення оброблених виноматеріалівдвоокисом вуглецю. Оброблений виноматеріал являє собою виноматеріал, щовідповідає вимогам технологічної інструкції для вина даного найменування іпризначений після фільтрації для упакування в споживчу тару.

Ароматизованівина – напої, приготовлені з використанням екстрактів різних чи рослин їхніхдистилятів.

При одержаннішипучих і ароматизованих вин дозволяється використовувати чи пісоксахарин-рафінад.

Натуральні винапо змісту цукру і спирту підрозділяються на сухі, сухі особливі, напівсухі інапівсолодкі; спеціальні – на сухі, міцні, напівдесертні, десертні і лікерні(табл. 1).

 

Таблиця 1 — Класифікаціявин по змісту цукру і спирту

Група вин

Об'ємна частка

етилового спирту, %

Масова концентрація цукру, г/дм3

Натуральні:

Сухі 9–13 не більш 3 сухі особливі 14–16 не більш 3 Напівсухі 9–13 5–25 Напівсолодкі 9–12 30–80

Спеціальні:

Сухі 14–20  не більш 15 Міцні 17–20 30–120  Напівдесертні 14–16 50–120 Десертні 15–17 140–200 Лікерні 12–16 210–300

Зміст спирту внатуральних винах 9–13% (сухих особливих 14–16%), у спеціальних – 14–20%(лікерних 12–16%). Масова концентрація цукру у натуральних винах у залежностівід групи складає: для сухих і сухих особливих вин – не більш 3 г/дм3,напівсухих – 5–25 г/дм3, напівсолодких – 30–80 г/дм3. Успеціальних сухих винах зміст цукру не більш 15 г/дм3, в іншихгрупах – від 30 до 300 г/дм3.

По кольорувиноградні вина підрозділяють на білі, рожеві, червоні. Серед білих винрозрізняють світло-солом'яного кольору, світло-золотавого, золотавого,темно-золотавого, світло-бурштинового, бурштинового, темно-бурштинового. Коліррожевих вин варіює від ясно-рожевого до темно-рожевого; червоних – відчервоного до темно-червоного.

У залежності відякості і термінів витримки виноградні вина класифікують на молоді, безвитримки, витримані, марочні і колекційні.

Початком термінувитримки вважають 1 січня наступного за врожаєм винограду року.

Молоді вина – це натуральні сухі вина,що випускаються за загальноприйнятою технологією з окремих сортів винограду чиїхньої суміші, реалізовані до 1 січня наступного за врожаєм року.

Вина безвитримки– напої, приготовлені за загальноприйнятою технологією з окремих сортів чивинограду їхньої суміші, реалізовані з 1 січня наступного за врожаєм року.

Витриманими вважаються вина поліпшеноїякості, одержувані за спеціальною технологією з окремих сортів чи виноградуїхньої суміші, з обов'язковою витримкою перед розливом у пляшки не менш шестимісяців.

До марочноговідносяться вина високої і постійної якості, вироблювані за спеціальноютехнологією з визначених сортів чи винограду спеціально підібраної їхньоїсуміші, що виростають у регламентованих районах, що характеризуються тонкістюсмаку й аромату (букета) і обов'язковою витримкою перед розливом у пляшки неменш 1,5 року.

Колекційнівина –це марочні вина, що після закінчення витримки в стаціонарному резервуарідодатково витримують у пляшках не менш трьох років.

Натуральні іспеціальні вина можуть бути контрольованих найменувань по походженню. Це винависокої якості, отримані по спеціальній чи традиційній технології з визначенихсортів винограду строго регламентованого району, що відрізняються оригінальнимиорганолептичними властивостями, зв'язані з кліматичними умовами конкретноїмісцевості, зазначеної в їхньому найменуванні.

До гристоговідносяться вина з надлишковим змістом двоокису вуглецю. Їх одержують методомшампанізації підсолоджених сухих і десертних виноматеріалів шляхом бродіння вгерметичних судинах. Зміст спирту у винах не менш 8,5%, цукру – 15,0–85,0 г/дм3.

В основукласифікації гристих вин покладений ряд ознак: технологія виготовлення, колір,зміст цукру, тривалість витримки після шампанізації.

За технологієюодержання гристі вина підрозділяють:

на “Гристівина” без присвоєння найменування;

на “Гристівина” із присвоєнням найменування;

на “Перлистівина”.

Гристі вина зприсвоєнням найменування відрізняються оригінальними органолептичнимивластивостями. Перлові вина характеризуються зниженим змістом двоокису вуглецю(не менш 200 кпа проти 350 кпа в інших винах).

По кольорірозрізняють вина білі, рожеві і червоні. Колір білих вин світло-солом'яний звідтінками зеленуватими, золотавими, бурштиновими; рожевих – переважно рожевийз різними відтінками; червоних – від світло- до темно-червоного.

У залежності відмасової концентрації цукру гристі вина підрозділяють на брют – цукру не більш15,0 г/дм3, сухе – 20,0–25,0 г/дм3, напівсухе – 35,0–45,0г/дм3, напівсолодке – 55,0–65,0 г/дм3, солодке –75,0–85.0 г/дм3.

У групі гристихвин виділяють натуральні, приготовлені з використанням тільки природного цукрувинограду. Для хворих діабетом виробляють провина з використаннямцукру-замінника.

По тривалостівитримки гристі вина поділяють:

без витримки;

витримані – зтерміном витримки після закінчення шампанізації не менш шести місяців;

колекційні –реалізовані з позначеним роком шампанізації провина після витримки в пляшках неменш двох років.

Шампанські винавідрізняються від гристих використанням для їхнього виробництва строгорегламентованих сортів винограду й особливостями технології.

До шампанських винвідносяться Радянське шампанське і Російське шампанське.

У залежності відтехнології одержання виділяють найменування шампанського: Радянське шампанське,Радянське шампанське спеціальних найменувань, Радянське шампанське колекційне,Російське шампанське без присвоєння найменування і Російське шампанське зприсвоєнням найменування.

Шампанськерозрізняють по тривалості витримки:

без витримки;

витримане – зтерміном витримки не менш шести місяців;

колекційне –витримане не менш трьох років у пляшках і реалізоване з позначенням на етикетціроку шампанізації вина.

По змісту цукрушампанське і вина підрозділяють на марки:

брют – цукру небільш 15,0 г/дм3;

сухе – 20,0–25,0г/дм3;

напівсухе –35,0–45,0 г/дм3;

напівсолодке –55,0–65,0 г/дм3;

солодке – 75,0–85,0г/дм3.

Об'ємна часткаспирту в шампанських винах не менш 10,5%.

Вина виноградніоригінальні – напої, одержувані шляхом повного чи часткового бродіння свіжоговиноградного сусла, мезги чи відновленого виноградного сусла з використаннямхарчової смакоароматичної добавки чи без неї.

Харчовасмакоароматическая добавка являє собою суміш компонентів натуральних таідентичних натуральним запашних речовин, ефірних олій, екстрактів і дистилятівнатуральної сировини. Добавка призначена для додання провину характерногозапаху і смаку. При одержанні оригінальних вин дозволяється додавати цукор усусло перед його шумуванням.

Оригінальні винав залежності від способу виробництва, об'ємної частки етилового спирту імасової концентрації цукру поділяють на групи: сухі, напівсухі, напівсолодкі,солодкі, міцні, напівдесертні, десертні (табл.2).

 

Таблиця 2 — Класифікаціяоригінальних вин

Група вин Об'ємна частка етилового спирту, %

Масова концентрація цукру, г/дм3

Сухі 9,0–13,0 не більш 3,0 Напівсухі 9,0–13,0 5,0–25,0 Напівсолодкі 9,0–12,0 30,0–55 Солодкі 9,0–12,0 60–80 Міцні 17,0–20,0 15,0–120 Напівдесертні 14,0–16,0 50,0–120 Десертні 15,0–17,0 140–200

Сухі винаодержують повним сбраживанием чи сусла мезги. Зміст спирту в них 9,0–13,0%,цукру – не більш 3,0 г/дм3.

До напівсухих,напівсолодких і солодких вин відносяться напої, приготовлені повнимсбраживанием виноградного чи сусла мезги з додаванням чи цукру виноградногоконцентрованого сусла. Ці вина містять спирту 9,0–13,0%, цукру – від 5,0 до 80г/дм3.

Міцні, напівдесертніі десертні вина виробляють повним чи неповної бродінням виноградного чи сусламезги з додаванням етилового спирту, чи цукру виноградного концентрованогосусла.

Оригінальні винаможуть бути ароматизованими, а такі групи як: сухі, напівсухі, напівсолодкі ісолодкі – газованими (шипучими).

Ароматизованівина виробляють з використанням харчових смакоароматичних добавок.

Газовані винаодержують шляхом штучного насичення оброблених виноматеріалів двоокисомвуглецю.

Коктейлі виннігазовані – це напої, отримані шляхом змішування виноградних чи плодовихвиноматеріалів зі спиртом, водою і насичені двоокисом вуглецю. При готуваннікоктейлів можуть використовуватися також харчові вкусоароматические добавки,барвники. Об'ємна частка етилового спирту в напоях від 2,0 до 12,0%, масоваконцентрація цукру – від 20,0 до 120,0 г/дм3.

Винні коктейліможуть робити з замінниками цукру. Призначено вони, у першу чергу, для людейхворих діабетом.

Винні напоїявляють собою напої, отримані з виноградних чи плодових виноматеріалів здодаванням етилового спирту, коньячних, виноградних, плодових спиртів, виннихконцентратів, води, цукру, дубового екстракту, харчових вкусоароматическихдобавок, барвників і інших компонентів. Зміст спирту у винних напояхколивається в широких межах – від 5,0 до 28,%, а цукру – не більш 300г/дм3.

Аналізпредставленої в стандартах класифікації вин дозволяє виділити групи напоїв, щорозрізняються по основних ознаках – технології одержання, якості і термінувитримки.

За технологієюодержання можна виділити наступні групи напоїв: натуральні вина, спеціальні,гристі, шипучі (газовані), ароматизовані, оригінальні і напої на основі вин(винні коктейлі і винні напої).

У групуароматизованих вин входять натуральні, спеціальні й оригінальні вина, а шипучих– натуральні, оригінальні і винні коктейлі.

Класифікація винпо якості і терміну витримки передбачена для натуральних, спеціальних і гристихвин.


2.2 Вимогистандартів до якості виноградних вин

Якість винповинна відповідати вимогам діючих стандартів.

З органолептичнихпоказників у “тихих” винах контролюють прозорість, колір, смак, аромат (букет).Вина повинні бути прозорими, без осаду і сторонніх включень. Лише дляколекційних вин допускається осад на стінках і дні пляшки.

Колір, аромат(букет) і смак для кожного найменування вина визначені технологічноюінструкцією. У гристих і шампанських винах, а також газованих (шипучих)додатково оцінюють пінисті і гристі властивості. У таблицях 3; 4; 5 приведенівимоги до якості гристих і шампанських вин за органолептичними показниками.

 

Таблиця 3 — Органолептичніпоказники якості гристих вин

Найменування

Показника

Характеристика 1 2 Прозорість Прозоре без осаду і сторонніх включень

Колір для вин:

Білих

Світло-солом'яний з відтінками зеленуватими, золотавими, бурштиновими Рожевих Переважно рожевий різної інтенсивності з характерними відтінками, близькими до рожевого (малиновим, брусничної) Червоних Від світло- до темно-червоного з конкретними відтінками (вишневим, гранатовим, рубіновим) Букет Розвитий, гармонічний, характерний для вина конкретного найменування з урахуванням сортового складу використовуваного винограду, а також цілком відповідному його віку і способу виробництва Смак Повний, що гармоніює з букетом, без сторонніх присмаків, що відрізняється специфічними для вин із привласненими найменуваннями відтінками, що відповідають ампелографичним сортам винограду, використовуваних для готування вина; віку і способу виробництва Пінисті і гристі властивості При наливі вина в келих повинна утворюватися піна і відбуватися тривале виділення пухирців двоокису вуглецю “гра”

Таблиця 4 — Органолептичніпоказники якості Радянського шампанського

Найменування

Показника

Характеристика Прозорість Прозоре без осаду і сторонніх включень Колір Світло-солом'яний від зеленуватого до золотавого. У Радянському шампанському спеціальних найменувань допускається рожевий відтінок Букет Розвитий, тонкий, властивий шампанському Смак Гармонічний, характерний для шампанського відповідного найменування, без сторонніх присмаків і тонів окислювання Гристі властивості При наливі в келих повинна утворюватися піна і відбуватися тривале виділення пухирців двоокису вуглецю

Колір білихгристих вин світло-солом'яний, рожевих – переважно рожевий різноїінтенсивності, червоних – від світло- до темно-червоного. Букет вина розвитий,гармонічний, смак – повний, без сторонніх присмаків. При наливі вина в келихповинна утворюватися піна і відбуватися виділення пухирців двоокису вуглецю“гра”.

Таблиця 5 -Органолептичніпоказники якості Російського шампанського

Найменування

Показника

Характеристика Прозорість Прозоре без осаду і сторонніх включень Колір Світло-солом'яний з відтінками від зеленуватих до золотавих Букет Розвитої, гармонічної, відповідної тривалості витримки Смак Відповідний шампанським винам, досить повний, що гармоніює з букетом, без тонів окислювання Пінисті і гристі властивості При наливі в келих повинна утворюватися піна і відбуватися тривале виділення пухирців двоокису вуглецю

Шампанські винапо кольору повинні бути світло-солом'яного з відтінками від зеленого дозолотавого, букет вин розвитий, гармонічний, смак – гармонічним, відповіднимшампанським винам, без тонів окислювання.

Об'ємна часткаетилового спирту і масова концентрація цукру у “тихих” винах конкретного найменуваннявстановлюється технологічними інструкціями. Для гристих вин зміст спиртуповинен бути не менш 10,5% про., цукру – від 15,0 до 85,0 г/дм3 узалежності від марки вина. Масова концентрація титруемых кислот для більшостівин знаходиться в межах від 3,0 до 8,0 г/дм3.

Зміст загальноїсірчистої кислоти у винах не повинне перевищувати 200 мг/дм3, у томучислі вільної – 20 мг/дм3, для напівсухих, напівсолодких і солодкихвідповідно 250 і 30 мг/дм3. Масова концентрація приведеногоекстракту у винах знаходиться в межах від 16 до 18 г/дм3 узалежності від групи напою. Для гристих (крім перлових) і шампанських вин тискдвоокису вуглецю не менш 350 кПа, гристих перлових і газованих (шипучих)оригінальних – не менш 200 кПа, коктейлів винних газованих – не менш 150 кПа.Зміст заліза у винах коливається від 3 до 20 мг/дм3 у натуральнихспеціальних і оригінальних винах і не більш 10 мг/дм3 в інших групахвин.

2.3 Пакуваннята маркування виноградних вин

Упакуванняалкогольної продукції виробляється відповідно до діючих стандартів:

Гристі ішампанські вина розливають тільки в нові пляшки встановленого стандартом типу.Українське законодавство забороняє використання упакування для алкогольноїпродукції, не передбаченої стандартами.

Закупорюванняпляшок з горілками, лікеро-горілчаними виробами, роблять ковпачками підобкатування з алюмінієвої чи фольги що нагвинчуються ковпачками з перфорацією.З внутрішньої сторони ковпачки забезпечуються прокладкою з картону, покритогочи целофаном іншими матеріалами, чи прокладкою з пластмас. Пляшки злікеро-горілчаними виробами допускається закупорювати пробкою з поліетиленувисокого тиску з наступним закупорюванням алюмінієвими ковпачками, а такожполіетиленовою комбінованою пробкою.

Закупорюванняграфинів виробляється корковою пробкою з прокладкою з пергаментної стрічки,поліетиленовою, скляною пробкою.

Закупорювання“тихих” вин, винних напоїв роблять корковими і поліетиленовими пробками,алюмінієвими ковпачками з перфорацією і типу “Алка”, кроненпробками й іншимизакупорочними засобами, дозволеними органами Мінздраву України.

Колекційні,марочні вина і провина контрольованих найменувань по походженню закупорюютькорковими пробками. На горловину закупорених пляшок щільно надягають металевічи пластмасові декоративні ковпачки. Пляшки з марочними винами обертаютьпапером чи целофаном чи цілком паперовим поясом, що закриває етикетку. Притранспортуванні в межах міста, а також при укладенні пляшок у шухляди згофрованого картону марочні вина можуть не обертатися папером. Пляшки з колекційнимивинами цілком обертають папером чи целофаном і укладають у сувенірні коробки.

Пляшки з гристимиі шампанськими винами закупорюють корковими чи пластмасовими пробками, зколекційними винами тільки корковою пробкою. Пробку на пляшці закріплюютьспеціальною вуздечкою (мюзле). Між корковою пробкою і мюзле поміщають металевупрокладку. Горлечко пляшок оформляють фольгою чи спеціальним ковпачком. Нижнійкрай фольги оформляють етикеткою.

Маркіруванняалкогольних напоїв виробляється відповідно до вимог чинного законодавства івимог Держстандарту.

Текст умаркіруванні наносять українською мовою. Обов'язковими елементами маркіруванняалкогольних напоїв є: найменування продукту, торгова марка, найменування,місцезнаходження (адреса) виготовлювача, пакувальника, експортера, імпортера,найменування країни і місця походження, товарний знак виготовлювача (принаявності), міцність (об'ємна частка етилового спирту), %, обсяг, л, наявністьароматизаторів, барвників, підсластителів (при використанні), дата виготовленнячи дата оформлення (для шампанського, отриманого пляшковим способом) указуєтьсяна оборотній чи лицьовій стороні етикетки, чи контретикетки, чи на споживчійтарі, і термін використання.

позначеннянормативного чи технічного документа, відповідно до якого виготовлений і можебути ідентифікований продукт;

інформація просертифікацію.

зміст шкідливихдля здоров'я речовин у порівнянні з обов'язковими вимогами стандартів іпротипоказання до їхнього застосування.

Длялікеро-горілчаних виробів указується також:

склад напою;

масоваконцентрація цукру, г/100 мол (якщо цукор передбачений рецептурою);

напис“Витриманий” для витриманих лікерів.

Маркіруваннявиноробної продукції включає також: масову концентрацію цукру (крім сухих вин,коньяків, бренді, кальвадосів); для шампанських вин – найменування по змістуцукру: брют, сухе, напівсухе, напівсолодке, солодке; рік врожаю (для марочних іколекційних вин); найменування підприємства, що робило розлив, указують налицьовому чи зворотному боці чи етикетки відбитком на ковпачку, що надягаєтьсяна горловину пляшки.

Для гристих ішампанських вин додатково вказуються: номер партії продукту, рік шампанізаціїчи тиражу (для колекційних вин), метод шампанізації (для гристих вин припляшковому методі шампанізації);

Допускається намаркіруванні міцних і шампанських вин: коротку інформацію пропідприємство-виготовлювача, походження шампанських виноматеріалів, особливостіскладу купажу, штрихової код продукту, відмітні органолептичні достоїнства,рекомендації до вживання.

Законодавчими інормативними актами передбачене обов'язкове маркірування алкогольної продукціїакцизними чи спеціальними марками, а також ідентифікаційними марками. Відмаркірування спеціальними марками звільняється сувенірна алкогольна продукція внестандартній тарі, упакування якої не дозволяє нанести спеціальну марку.

 

2.4 Зберіганнявиноградних вин

Зберігають винана віддаленій відстані від вікон складського приміщення щоб уникнути прямої діїна нього сонячного світла, температура збереження більшість вин – від 5 до20ºС, напої винні в залежності від міцності – від 0 до 25ºС.

 

Таблиця 6 — Температураі терміни збереження алкогольних напоїв

Група напою

Температура

збереження, З

Термін збереження,

мес., не менш

1 2 3 Вина: Спеціальні, оригінальні міцні, напівдесертні, десертні; 5–20 Натуральні сухі, оригінальні сухі; 5–16 Натуральні напівсухі і напівсолодкі, оригінальні напівсухі, напівсолодкі, солодкі; мінус 2– плюс 8 Натуральні без витримки, оригінальні сухі, напівсухі, напівсолодкі, солодкі; 3 Натуральні сухі витримані і марочні, усі спеціальні без витримки, оригінальні міцні, напівдесертні, десертні; 4 Спеціальні витримані і марочні; 5 Натуральні контрольованих найменувань по походженню; 6 Спеціальні контрольованих найменувань по походженню; 12

гристі:

російське шампанське

російське шампанське колекційне

5–20

6

12

Радянське шампанське

Радянське шампанське спеціальних найменувань;

8–16

6

12

Коктейлі винні газовані 5–16  1 Напої винні:

Міцність 5-13 % про.;

Міцність більш 13 % про.

0–10

5–25

 1

 3

Алкогольні напоїне входять у перелік продуктів, на які встановлений термін придатності. Унормативних документах на напої передбачається термін збереження. Протягомцього терміну підприємство-виготовлювач несе відповідальність за якістьпродукції при дотриманні умов збереження, а після закінчення зазначеноготерміну – організація, що реалізує продукцію.

Діючимистандартами передбачені наступні терміни збереження алкогольних напоїв: вина –3–12 мес., коктейлі винні – 1–3 мес.

 

2.5 Кодуванняза УК ТНЗЕД

 

2204  Вина виноградні натуральні, включаючи вина з доданням спирту та міцні; сусло виноградне, крім того, що включено до товарної позиції 2009:  2204 10  — вина ігристі:   — — з фактичною концентрацією спирту не менш як 8,5 об. %:  2204 10 11 00  — — — шампанське  2204 10 19  — — — інші:  2204 10 19 10  — — — — шампанські вина, що містять у назві слово «Champagne»  2204 10 19 90  — — — — інші    — — інші:  2204 10 91 00  — — — асти спуманте  2204 10 99 00  — — — інші    — інші вина; виноградне сусло, бродіння якого призупинене шляхом додання спирту:  2204 21  — — у посудинах місткістю не більш як 2 л:  2204 21 10 00  — — — вина, крім зазначених у підпозиції 2204 10, у пляшках з грибовидними корками, які підтримуються за допомогою кріплень чи зав'язок; вина в іншій тарі з надмірним тиском, пов'язаним з вуглекислим ангідридом у розчині, від 1 до 3 бар при температурі 20° C   — — — інші:   — — — — з фактичною концентрацією спирту не більш як 13 об. %:    — — — — — високоякісні вина, вироблені у певних регіонах:    — — — — — — вина білі:  2204 21 11 00  — — — — — — — ельзаське  2204 21 12 00  — — — — — — — бордо  2204 21 13 00  — — — — — — — бургундське  2204 21 17 00  — — — — — — — валь де Луар (долина Луари)  2204 21 18 00  — — — — — — — мозель — саар — рувер  2204 21 19 00  — — — — — — — пфальц (Palatinat)  2204 21 22 00  — — — — — — — рейнхесен (Hesse rhenane)  2204 21 24 00  — — — — — — — лаціо (Latium)  2204 21 26 00  — — — — — — — тосканське (Toscane)  2204 21 27 00  — — — — — — — трентіно (Trentin), альто адідже (Haut-Adige) і фріулі (Frioul)  2204 21 28 00  — — — — — — — венето (Venetie)  2204 21 32 00  — — — — — — — вино верде  2204 21 34 00  — — — — — — — пенедес  2204 21 36 00  — — — — — — — ріоя  2204 21 37 00  — — — — — — — валенсія  2204 21 38 00  — — — — — — — інші   — — — — — — інші:  2204 21 42 00  — — — — — — — бордо  2204 21 43 00  — — — — — — — бургундське  2204 21 44 00  — — — — — — — божоле  2204 21 46 00  — — — — — — — кот-дю-рон  2204 21 47 00  — — — — — — — лангедок-русільйон  2204 21 48 00  — — — — — — — валь де Луар (долина Луари)  2204 21 62 00  — — — — — — — п'ємонт (Piemont)  2204 21 66 00  — — — — — — — тосканське (Toscane)  2204 21 67 00  — — — — — — — трентіно (Trentin) та альто адідже (Haut-Adige)  2204 21 68 00  — — — — — — — венето (Venetie)  2204 21 69 00  — — — — — — — дао, берада і дуро  2204 21 71 00  — — — — — — — наварра  2204 21 74 00  — — — — — — — пенедес  2204 21 76 00  — — — — — — — ріоя  2204 21 77 00  — — — — — — — вальдепеніас  2204 21 78 00  — — — — — — — інші    — — — — — інші: 2204 21 79 00 — — — — — — вина білі  2204 21 80 00  — — — — — — інші    — — — — з фактичною концентрацією спирту понад 13 об. %, але не більш як 15 об. %:    — — — — — вина високоякісні, виготовлені у певних регіонах:  2204 21 81 00  — — — — — — білі  2204 21 82 00  — — — — — — інші    — — — — — інші:  2204 21 83 00  — — — — — — білі  2204 21 84 00  — — — — — — інші    — — — — з фактичною концентрацією спирту понад 15 об. %, але не більш як 18 об. %:  2204 21 87 00  — — — — — марсала  2204 21 88 00  — — — — — самос і мускат лемнос  2204 21 89 00  — — — — — портвейн  2204 21 91 00  — — — — — мадера і мускатель сетубаль  2204 21 92 00  — — — — — херес  2204 21 93 00  — — — — — токайське (Aszu та Szamorodni)  2204 21 94 00  — — — — — інші    — — — — з фактичною концентрацією спирту понад 18 об. %, але не більш як 22 об. %:  2204 21 95 00  — — — — — порто  2204 21 96 00  — — — — — мадера, херес та мускатель сетубаль  2204 21 97 00  — — — — — токайське (Aszu та Szamorodni)  2204 21 98 00  — — — — — інші  2204 21 99 00  — — — — з фактичною концентрацією спирту не більш як 22 об. %  2204 29  — — інші:  2204 29 10 00  — — — вина, крім зазначених у підпозиції 2204 10, у пляшках, з грибовидними корками, які підтримуються кріпленням чи зав'язкою; вина в іншій тарі з надмірним тиском, пов'язаним з вуглекислим ангідридом у розчині, від 1 до 3 бар при температурі 20° C   — — — інші:    — — — — з фактичною концентрацією спирту не більш як 13 об. %:   — — — — — вина високоякісні, виготовлені у певних регіонах:   — — — — — — вина білі:  2204 29 12 00  — — — — — — — бордо  2204 29 13 00  — — — — — — — бургундське  2204 29 17 00  — — — — — — — валь де Луар (долина Луари)  2204 29 18 00  — — — — — — — інші   — — — — — — інші:  2204 29 42 00  — — — — — — — бордо  2204 29 43 00  — — — — — — — бургундське  2204 29 44 00  — — — — — — — божоле  2204 29 46 00  — — — — — — — кот-дю-рон  2204 29 47 00  — — — — — — — лангедок-русільйон  2204 29 48 00  — — — — — — — валь де Луар (долина Луари)  2204 29 58 00  — — — — — — — інші   — — — — — інші:   — — — — — — вина білі:  2204 29 62 00  — — — — — — — сицилія (Sicily)  2204 29 64 00  — — — — — — — венето (Venetie)  2204 29 65 00  — — — — — — — інші   — — — — — — інші:  2204 29 71 00  — — — — — — — пуглія (Pouilles)  2204 29 72 00  — — — — — — — сицилія (Sicily)  2204 29 75 00  — — — — — — — інші   — — — — з фактичною концентрацією спирту понад 13 об. %, але не більш як 15 об. %:   — — — — — вина високоякісні, виготовлені у певних регіонах:  2204 29 81 00  — — — — — — вина білі  2204 29 82 00  — — — — — — інші    — — — — — інші:  2204 29 83 00  — — — — — — вина білі  2204 29 84 00  — — — — — — інші    — — — — з фактичною концентрацією спирту понад 15 об. %, але не більш як 18 об. %:  2204 29 87 00  — — — — — марсала  2204 29 88 00  — — — — — самос і мускат лемнос  2204 29 89 00  — — — — — портвейн  2204 29 91 00  — — — — — мадера і мускатель сетубаль  2204 29 92 00  — — — — — херес  2204 29 93 00  — — — — — токайське (Aszu та Szamorodni)  2204 29 94 00  — — — — — інші    — — — — з фактичною концентрацією спирту понад 18 об. %, але не більш як 22 об. %:  2204 29 95 00  — — — — — портвейн  2204 29 96 00  — — — — — мадера, херес і мускатель сетубаль  2204 29 97 00  — — — — — токайське (Aszu та Szamorodni)  2204 29 98 00  — — — — — інші  2204 29 99 00  — — — — з фактичною концентрацією спирту понад 22 об. %  2204 30  — інші види виноградного сусла:  2204 30 10 00  — — у стадії бродіння або бродіння якого призупинено по-іншому, ніж доданням спирту   — — інші:   — — — густиною не більш як 1,33 г/см3 при температурі 20° C, з фактичною концентрацією спирту не більш як 1 об. %:  2204 30 92 00  — — — — концентровані  2204 30 94 00  — — — — інші    — — — інші:  2204 30 96 00  — — — — концентровані  2204 30 98 00  — — — — інші  2205  Вермути та виноградні натуральні вина, інші, з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактів:  2205 10  — у посудинах місткістю не більш як 2 л:  2205 10 10 00  — — з фактичною концентрацією спирту не більш як 18 об. %  2205 10 90 00  — — з фактичною концентрацією спирту понад 18 об. %  2205 90  — інші:  2205 90 10 00  — — з фактичною концентрацією спирту не більш як 18 об. %  2205 90 90 00  — — з фактичною концентрацією спирту понад 18 об. % 

Переліквикористаної літератури

1. Постанова Кабінету МіністрівУкраїни від 21.10.98 № 1665 «Про порядок взяття проб і зразків товарів таінших предметів для проведення досліджень, необхідних для їх митногооформлення».

2. Соложенцев В.А., НестеровА.В. Экспертиза в таможенном деле. — Новосибирск, 1998.

еще рефераты
Еще работы по маркетингу