Реферат: Організація торгівлі та керування технологічними процесами

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,МОЛОДІ І СПОРТУ УКРАЇНИДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ імені МихайлаТуган-БарановськогоЗВ І Т

про проходження віртуальної практики

Місце практики

Донецький національний університетекономіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Керівник практики

Медведкова І.І., к.т.н., доц.

Донецьк 2011


Зміст

Вступ

1.      Настройка параметрівсистеми для ПП «Молочний Ажур»

2.      Організація тауправління діловими процесами у ПП «Молочний Ажур» на базі програмиПарус-Підприємство

3.      Організація тауправління товарними потоками у ПП «Молочний ажур» на базі програмиПарус-Підприємство

4.      Формування ціновоїполітики

5.      Організація роботи зпоставки товарів

Висновки

Джерела використаної інформації

Додатки


Вступ

управління товарний поток асортимент

Метою проведення віртуальної практики є формування тазакріплення у студентів цілісної системи знань з організації торгівлі такерування технологічними процесами, що відбуваються у торгівельномупідприємстві, вміння використовувати отримані навички у професійній роботітоварознавця.

Задачі практики:

Ø Складанняогляду про підприємство – базу практики (профіль діяльності, форми власності,структура керування).

Ø Збір і аналізданих про матеріально-технічну базу й основні економічні показники діяльностіпідприємства.

Ø Аналізроботи комерційних служб з формування асортименту товарів.

Ø Вивченнязагальних методологічних підходів до вирішення товарознавчих завдань робітникана торгівельному підприємстві.

Ø Застосуваннязнань щодо місця та термінів приймання товарів за якістю та кількістю.

Ø Основиприйняття рішень щодо неякісного та фальсифікованого товару.

Ø Оволодінняосновами системного аналізу логістики та розрахунок зниження якостіпродовольчих товарів під час товарного руху.

Ø Вибіроптимальних схем товароруху з метою максимального збереження якості.

Ø Подальшийрозвиток вмінь та навичок з оптимізації товарознавчих рішень для конкретногопідприємства в умовах ринкової економіки.

У результаті проходження практики студенти повинні засвоїти:

ü Принципирозробки статуту підприємства, формування структури апарата керування йособливості складання функціональних обов’язків працівників підприємства.

ü Умовистворення і розвитку матеріально-технічної бази підприємства, підвищенняефективності її використання.

ü Загальніметодологічні підходи до вирішення товарознавчих завдань робітника наторгівельному підприємстві.

ü Законодавчіта нормативні акти України щодо місця та термінів приймання продовольчихтоварів за якістю та кількістю.

ü Нормативнудокументацію, яка є основою для оцінки якості продовольчих товарів.

ü Особливіумови поставок продовольчих товарів за групами.

ü Умови тапорядок виклику експертів.

Під час ознайомлення з системою«Парус-Підприємство 7.40» студенти повинні усвідомити тісний взаємозв’язок міжусіма структурними підрозділами торгівельного підприємства. При отриманнізвітних відомостей студенти повинні показати та обґрунтувати взаємозв’язки якпрямі так і зворотні між окремими підрозділами єдиної системи торгівельногопідприємства, де будь-яка торгово-технологічна або торгово-управлінськаоперація незмінно веде до зміни усіх показників роботи торгівельногопідприємства. Тому студенти повинні усвідомлювати відповідальність приорганізації діяльності підприємства та мають змогу наочно побачити результатибудь-якого самостійно прийнятого рішення за умови виконання індивідуальногокомплексного завдання рівня «магістр» за спеціальністю «Товарознавство такомерційна діяльність».


1. Настройкапараметрів системи для ПП «Молочний Ажур»

Головним напрямком перебудови менеджменту і його радикальноговдосконалення, пристосування до сучасних умов стало масове використання нової комп'ютерноїй телекомунікаційної техніки, формування на її основі високоефективнихінформаційно-управлінських технологій. У сучасних умовах ефективне управлінняявляє собою коштовний ресурс організації, поряд з фінансовими, матеріальними,людськими й іншими ресурсами. Найбільш очевидним способом підвищенняефективності протікання трудового процесу є його автоматизація. Труднощі, щовиникають при розв'язку завдання автоматизованої підтримки управлінської праці,пов'язані з його специфікою. Управлінська праця відрізняється складністю йрізноманіттям, наявністю великої кількості форм і видів, багатобічнимизв'язками з різними явищами й процесами. Тому бурхливий розвиток інформаційнихкомп'ютерних технологій, удосконалювання технічної платформи й поява принципованових класів програмних продуктів привело до зміни підходів до автоматизації керуваннявиробництвом.

Класифікація інформаційних систем. Інформаційна система (ІС) збирає,обробляє, зберігає, аналізує й поширює інформацію для специфічних цілей. Як ібудь-яка система, ІС включає вхідну інформацію (дані, інструкції) і вихіднуінформацію (звіти, розрахунки). Вона обробляє вхідну інформацію й робить вихіднуінформацію, яка посилає користувачеві або іншій системі. Вона може так самовключати механізм зворотного зв'язку, який контролює операції. Як і будь-якаінша система, ІС діє в навколишньому середовищі.

Комп'ютеризована ІС – це ІС, яка використовує комп'ютернутехнологію для виконання деяких або всіх своїх завдань. Такі системи можутьвключати персональний комп'ютер і програмне забезпечення або вони можутьвключати кілька тисяч комп'ютерів різних розмірів із сотнями принтерів, плоттерові інших обладнань, такі як комунікаційні мережі й бази даних.

У більшості випадків ІС включають і людей.

Нижче перераховані базові компоненти інформаційних систем:

— технічне забезпечення це набір обладнань, таких якпроцесор, монітор, клавіатура й ін., які дозволяють здійснювати доступ до данихі інформації, її обробку й надання;

— програмне забезпечення — це набір програм, який даєможливість технічному забезпеченню обробляти дані;

— база даних — це сукупність зв'язаних файлів, таблиць, відносині т.д., які зберігають дані і їх об'єднання;

— мережа — це сполучна система, яка дозволяє здійснювати поділресурсів особистих комп'ютерів;

— процедури — це набір інструкцій про те, як комбінувативищезгадані компоненти для того, щоб обробляти інформацію й генеруватинеобхідні виходи; автоматизація виробництва;

— люди — це ті індивідуальності, які працюють із системою абовикористовують її виходи.

Як видно, ІС поєднує набагато більше, чим тільки комп’ютери.Успішне використання ІС вимагає розуміння бізнесу і його оточення, до якого підтримуєтьсяІС. Наприклад, для проектування ІС, яка підтримує виконання транзакцій нафондовій біржі, необхідно розуміти всі процедури, зв'язані з покупкою йпродажем акцій, облігацій, опціонів і т.д.

ІС можуть бути класифіковані декількома шляхами: поорганізаційних рівнях, основних функціональних областях і забезпечуванійпідтримці.

1. Класифікація за організаційною структурою. Організаціїскладаються з таких компонентів, як відділення, департаменти й групи. Одним зі шляхівкласифікації ІС є поділ по організаційних структурних лініях ієрархії. Такимчином, ми можемо знайти ІС, побудовані для вищої ланки керування, длявідділень, департаментів, оперативних функціональних одиниць і навіть дляокремих працівників. Такі системи можуть бути самостійними або ж вони можутьбути взаємозалежні.

— ІС для департаментів. Часто організація використовує кількаприкладних програм в одній функціональній області або департаменті. Наприклад,у фінансовому департаменті деякі програми можуть бути повністю незалежні відінших, у той час як інші взаємозалежні. Сукупність прикладних програм в областіфинасового менеджменту називаються ІС фінансового менеджменту. Таким чином, вонає як одна ІС для департаменту, навіть якщо складається з декількох прикладнихпідсистем.

— ІС підприємства. ІС для департаментів звичайно є родинними функціональнимобластям, то сукупність усіх додатків для департаментів складаєт ІС усьогопідприємства.

— Межорганизационные системи і ІС зв'язують дві й більш організаційі є загальними між бізнес партнерами, і екстенсивно використовуються дляелектронної комерції, найчастіше через Екстранет (extranet).

2. Класифікація по функціональних областях. ІС на рівні департаментупідтримують традиційні функціональні області підприємства або фірми. Основнимифункціональними системами є:

— ІС бухгалтерії;

— Фінансова ІС;

— Банковська ІС;

— Виробнича ІС;

— ІС керування персоналом.

У кожній функціональній області деякі рутинні й повторювані завданняіснують як основа для розв'язків і дій організації. Підготовка платіжних відомостейі рахунків для оплати є типовими прикладами. ІС, яка підтримує розв'язок цих завдань,називається система обробки транзакцій. Ці ІС підтримують завдання,розв'язувані у всіх функціональних областях, але особливо в бухгалтерії й финансах.

3. Класифікація по забезпечуваній підтримці. Третій шлях класифікаціїінформаційних систем — відповідно до типу підтримки, який вона забезпечує,незалежно від функціональної області. Наприклад, ІС може підтримувати офіснихслужбовцівмайже в будь-якій функціональній області. Також і менеджерів, незалежно відтого, де вони працюють, можуть бути підтримані комп'ютеризованою системою прийняттярозв'язків. Основними типами ИС по цій класифікації є:

— система обробки транзакцій (СТІЛЬНИКА або TPS) — підтримуєповторювані, рутинні завдання й дії, а також штат виконавця;

— інформаційна система менеджменту — підтримує функціональнудіяльність менеджерів;

— офісна автоматизована система — підтримує офісних службовців;

— система підтримки розв'язків — підтримує прийняття розв'язківменедже- рами й аналітиками;

— виконавча інформаційна система підтримує розв'язки вищоїуправлінської ланки (EIS);

— інтелектуальна інформаційна система — підтримує головним чиномразом менеджерів по керуванню знаннями, аналітиків, але може також підтримуватиінші групи співробітників.

Відносини між різними типами інформаційних систем підтримкиприйняття розв'язків можна узагальнити в такий спосіб:

— кожна система підтримки має досить унікальні характеристикий мо- жет бути класифікована як окремий об'єкт;

— взаємини й координація між різними типами систем перебуваютьу динаміку й постійному розвитку;

— у багатьох випадках дві або більш системи інтегруються уформу гібридної інформаційної системи;

— між системами циркулюють інформаційні потоки.

Таким чином, використання ІС різних типів допомагаєвдосконалити систему управління будь-яким підприємством.

Приватне підприємство «Молочний ажур». Упорядник – КротиноваКсенія Анатоліївна.

Основні види діяльності ПП:

- наданняпослуг;

- веденнягосподарчої діяльності;

- роздрібнареалізація продовольчих товарів.

Спеціалізація магазину ПП «Молочний ажур» — реалізація молоката молочних продуктів харчування.

Асортимент, що представлений у магазині наведений у таблиці1.

Таблиця 1 – Асортимент ПП «Молочний ажур»

Товарні групи Молоко та молочні напої Кисломолочні напої Кисломолочні продукти Товарні позиції Молоко стерилізоване 3,2% жиру Кефір 0,05% жиру Сир кисломолочний 0% жиру Молоко пастеризоване 2,5% жиру Кефір 1% жиру Сир кисломолочний 7% жиру Молоко УВТ Кефір 2,5% жиру Сир кисломолочний 15% жиру Молоко козяче Кефір 3,2% жиру Сирковий продукт зі згущеним молоком Напій молочний з шоколадом Ряжанка 4% жиру Сирковий продукт з ягодами Напій молочний з абрикосовим наповнювачем Простокваша 3,2% жиру Сирковий продукт з ваніллю Йогурт з полуничним наповнювачем Сметана 15% жиру Йогурт з малиновим наповнювачем Сметана 20% жиру Йогурт зі злаковим наповнювачем Сметана 25% жиру Йогурт з ягідним наповнювачем Йогурт з абрикосовим наповнювачем Маслянка

Таким чином, в магазині асортимент представлений трьомаасортиментними групами та 27 товарними позиціями.

Магазин працює з 8.00 до 20.00 без перерви та вихідних. Штатспівробітників наведений у таблиці 2.


Таблиця 2 – Штат співробітників ПП «Молочний ажур»

Групи співробітників Посада П.І.Б. Адміністративна Директор магазину (завідувач технічною групою співробітників) Кротинова К.А. Головний бухгалтер (зам. директора) Горбенко Т.С. Експерт (ст. продавець) Лавро О.М.

Реалізація

продукції

Продавець (зам. ст. продавця) Бобко І.Б. Продавець Попазова І.В. Продавець Вечеря Н.В. Продавець Мещерякова В.М. Продавець Прокопець О.П. Продавець Дрегваль О.П. Технічна Прибиральник Черних С.В. Охоронець Тарнавський О.О. Вантажник Сметана Д.В.

Таким чином, штат співробітників складає 12 чол.

Товарооборот магазину ПП «Молочний ажур» складає:

- середньодневний70000 грн.

- середньомісячний2100000 грн.

Магазин має товарні зв’язки, які наведені в таблиці 3.

Таблиця 3 – Постачальники ПП «Молочний ажур»

№ п-п Найменування Країна 1 ТМ «Глечик» Україна 2 ТМ «Добриня» Україна 3 ТМ «Галичина» Україна 4 ТМ «МілкЛайф» Україна 5 ТМ «Веселий Молочник» Україна

Таким чином всі постачальники є вітчизняними, що сприятливовідібражається на організації товарного потоку магазину через концентруваннявиробництв до м.Донецька.

Графік завозу асортиментних позицій ПП «Молочний ажур»наведений у таблиці 4.

Таблиця 4 – Графік завозу продукції у магазин ПП «МолочнийАжур»

Постачальник Дні неділі пн вт ср чт пт сб нед ТМ «Глечик» + + ТМ «Добриня» + + ТМ «Галичина» + ТМ «МілкЛайф» + ТМ «Веселий Молочник» +

Таким чином, у дні відвідування найбільшої кількості покупцівдо магазину завозяться найсвіжіші товари.

Грунтуючись на вищенаведених даних створюємо базу даних ПП«Молочний ажур» номенклатури товарів на базі ІС «Парус-Підприємство 7.40» занаступним алгоритмом.

Створіть заздалегідь в будь-якомумісці диска D порожню папку, назвіть її Кротинова.

1.2. Запустіть модуль «Парус — Торговля и склад 7.40». Для цього виберіть пункт та підпункти головного меню Windows: Пуск®Программы®ПАРУС-Предприятие 7.40®ПАРУС- Торговля и склад 7.40

1.3. У вікні, що з'явилося:

- в полі„База даних” вкажіть назву бази даних;

- в полі„Шлях до БД” вкажіть путь до папки, створеної в пункті 1.1;

- системазапропонує назвати основний файл бази WPARUS.DBC, можете прийняти цю назву;

- ім'якористувача бази даних залиште SUPERVISOR;

- введітьпароль admin;

- натиснітькнопку „OK”;

- системазапитає: „У даному каталозі база данихвідсутня. Створити?” Виберіть відповідь „Так” ;

- системазапитає: „Увказаному каталозі відсутній файл конфігурації! Ви бажаєте його створити задопомогою установочної дискети?” Виберіть відповідь „НІ”;

- системаоповістить вас, яку конфігурацію вона використовуватиме для створення базиданих. Натисніть кнопку „Продовжити”;

- почекайте,доки буде виконана генерація БД.

1.4. Загальні призначення основнихпунктів меню головного вікна системи «Парус — Торговля и склад 7.40».

Оберіть мову спілкування з Вамисистеми «Парус — Торговля и склад 7.40»- українську. Це мова інтерфейсу системи, її інформаційнихі діалогових вікон, вікон словників, журналів і документів. Обрати мову можнанаступним чином: викликати пункт основного меню «Парус — Торговля и склад 7.40» — „Файл”,підпункт „Настройка системи”. У формі діалогового вікна, що з’явиться, зліваоберіть підрозділ „Основні”, і в полі „Мова інтерфейсу” виберіть „Українська”.

2. Заповнення словників системи«Номенклатор товарів». Інформація словників буде використана при занесенні і аналізі інформаціїпро рух товарів.

2.1. Підрозділи в розділах системи «Парус — Торговля и склад7.40».

Створіть в розділі «Номенклатор товарів та послуг» потрібні для подальшоїроботи підрозділи.

Для цього виконайте послідовнонаступні дії:

- відкрийтепункт меню «Словники» — підпункт «Номенклатортоварів та послуг»;

- в панелідерева каталогів (ліва частина вікна словника) клацніть правою кнопкою миші нарозділі (каталозі), для якого потрібно створити підрозділ (підкаталог) – дляпочатку це верх дерева;

- виберітьз контекстного меню, що відкрилося, команду „Додати”;

- з'явитьсядіалогове вікно створення нового підрозділу, в якому ви повинні внестинайменування. Натисніть на кнопку „Записати”. Аналогічним способом самостійностворіть інші підрозділи.

2.2. Створення номенклатурнихтоварних позицій в словнику «Номенклатор товарів та послуг» системи «ПАРУС — Торговля и склад 7.40».

Для створення товару «Молоко стерилізоване» виконайте послідовно наступні дії:

- активізуйтестворений підрозділ «Молоко та молочні продукти» в дереві каталогів подвійнимклацанням миші;

- викличтеформу „Номенклатурнапозиція: Додавання”;

- заповнітьполя вкладки «Основні» цієї форми:

поле зі списком Тип номенклатурної позиції – Товар;

поле Код ТМЦ – наприклад, 001.

поле Найменування – Молоко стерилізоване3,2 % жиру

Параметри:

Одиниця виміру – уп. (Упаковка — обратизі словнику „Одиниці виміру”, підрозділ „Одиниці кількості”);

Поля вкладки «Додаткові» можна не редагувати (в контрольномуприкладі).

Зокрема:

поле ПДВ – 20 %;

прапорець Вже включено у суму – для поточного товару ПДВ вціну включається, тобто прапорець активний.

Для поточного створюваного товарупрапорці суми акцизу і дорожнього збору вже включені.

Поле Примітка необов'язково заповнювати.

Після закінчення роботи з формою натиснітькнопку Записати.

Після заповнення закрийте словник «Номенклатор товарів та послуг».

3. Формування регістру «Товарнізапаси» і звітність.

Показовим регістром, в якомуавтоматично формуються на підставі наявних в системі документів дані про рух товарів, є обліковийжурнал «Товарні запаси».

3.1. Для формування таблиці «Товарнізапаси» відкрийте пункт меню «Облік» — підпункт «Товарні запаси». Викличтеконтекстне меню. Виберіть підпункт «Формування».

В діалоговому вікні, що з'явилося: «Товарні запаси: Запитна формування» виставить необхідний період дат.

Натисніть на кнопку Сформувати.Отримано таблицю про рух товарів, в розрізі МВО, на підставі прибутковихнакладних, документів на внутрішнє переміщення, вихідних рахунків на сплату іінших документів.

Кожний рядок відомості товарнихзапасів в результаті подвійного клацання миші по ній видає на екран форму длявнесення виправлень про рух даної номенклатурної позиції. В той же час, форма «Товарнізапаси: Виправлення» єінформативною, оскільки дозволяє побачити докладну розшифровку запису про рухтовару.

3.2. Підготування та друк документівв обліковому регістрі „Товарні запаси”.

В обліковому регістрі „Товарнізапаси” можна створити два види документів:

— документообіг;

— рух товару.

3.2.1. Для створення екранної формидля друку документа Документообіг за рядком відомості, виконайте послідовно наступні дії:

- виділітьнеобхідний рядок в таблиці „Товарні запаси”;

- викличтеконтекстне меню і виберіть з нього підпункт „Друк документу”, затим підпункт „Документообіг”;

- шляхомнизки стандартних дій знайдіть та оберіть необхідний шаблон документу;

- у вікні „Документообігза строкою відомості” натисніть кнопку Почати;

- документза вибраним шаблоном буде автоматично створений і переданий в MS Excel,фактично документ являє собою форму для друку історії формування даноготоварного запасу.

3 .2.2. Для створення екранної формидля друку документа Рух товару за рядком відомості, виконайте послідовно наступні дії:

- виділітьнеобхідний рядок в таблиці „Товарні запаси”;

- викличтеконтекстне меню і виберіть з нього підпункт „Друк документу”, затим підпункт „Рухтовару”;

- шляхомнизки стандартних дій знайдіть та оберіть необхідний шаблон документу;

- у вікні „Рухтовару за строкою відомості” натисніть кнопку Почати;

- документза вибраним шаблоном буде автоматично створений і переданий в MS Excel.

3.3. Підготування та друк звіту вобліковому регістрі „Товарні запаси”.

Для створення екранної форми длядруку звіту Товарнізапаси, виконайте послідовно наступнідії:

- викличтеконтекстне меню і виберіть з нього підпункт „Друк звіту”;

- у вікні „Товарнізапаси”, що відкрилося, виконайте настроювання параметрів друку: дату, на якуформується звіт, бажану одиницю виміру, в полі зі списком Включати в звіт можнаобрати окремі розділи номенклатора або значення Весь номенклатор, в полі Шаблонзвіту натисніть на кнопку ...;

- шляхомнизки стандартних дій знайдіть та оберіть необхідний шаблон звіту;

- у вікні „Товарнізапаси” натисніть кнопку Почати;

- документза вибраним шаблоном буде автоматично створений і переданий в MS Excel.

2. Організаціята управління діловими процесами у ПП «Молочний Ажур» на базі програмиПарус-Підприємство 7.40

Діловий процес – система комплексу дій, що направлена науніфікацію та організацію певного процесу на підприємстві та його діяльності вцілому (персонал, економічні та логістичні процеси і т.д.). На підприємстві всіділові процеси повинні бути чітко організовані та контрольовані.

Наприклад, задля організації, роботи та контролю відділукадрів, в базі даних создають Словник – Співробітники, в якому є перелікспівробітників з повним інформаційним пакетом про кожного з них (див.додатки).До інформаційної картики на кожного з співробітників міститься чотири вкладки:Основні дані, Адреса, Додаткова та Історія.

Вкладка Основні дані – фото працівника, ПІБ, мнемокод, датанародження, стать, категорія працівника, його ідентифікаційний код, паспортнідані.

Вкладка Адреса – дані про поштову адресу та електронийзв'язок, поле Примітка.

Вкладка Додаткова – МВО, організація, найменування податковоїінспекціїї, поле Примітка.

Вкладка Історія – поля Період по, Параметр та Значення.

Заповнення інформаційних карток на співробітників даєможливість упорядкування інформації відділу кадрів, організації та вдосконаленняйого роботи.

Крім ділових процесів, що пов’язані з менеджментом персоналу,існують ділові процеси, що пов’язані з взаємодією з постачальниками. Аналогічностворюється база даних на постачальників. Інформаційні карти на кожного зпостачальників розташовані в Словнику Організації та МВО. Містять вкладки Реквізити,Адреса, Додатково.

Вкладка Реквізити – тип, основні, реквізити.

Вкладка Адреса – опис юридичної адреси постачальника.

Вкладка Додатково – додаткові відомості (керівникорганізації, вид діяльності), контакти, примітка, ознакипідприємства-постачальника.

Створення підрозділу Словника Організації та МВО напостачальників дає можливість регулювати та вдосконалити взаємозв’язок зпостачальниками та полегшити процес заказу товарних позицій.

Ділові процеси на підприємстві також пов’язані з товарорухомтовару (прихід, прийомка, переміщення і т.д). Після ділового процесу прийманнятовару відбувається його реєстрація та формування ціни. Після цього формуютьсянакладні на отримання, рахунки на сплату, налогові документи і т.д. Кожнийділовий процес на підприємстві супроводжується операціями у Парус 7.40, задляєфективної організації самого процесу, його вдосконалення та контролю. Алгоритмвводу в базу даних інформації для проведення деяких ділових процесів наведенонижче.

Викличте словник «Організації і МВО”.

Заповніть словник спочаткувідомостями про нашу фірму. Для цього виконайте послідовно наступні дії:

- в панелідерева каталогів (ліва частина вікна словника) активізуйте подвійним клацанняммиші верх дерева словника – розділ Організації і МВО;

- клацнітьправою кнопкою миші на розділі, виберіть з контекстного меню, що відкрилося,підпункт „Додати”;

- введітьназву нового підрозділу – «Наша фірма», відкрийте його подвійним клацанняммиші;

- перейдітьв праву верхню панель словника «Організації і МВО» під назвою „Список організацій и матеріально-відповідальних осіб” одинарним клацанням лівоїкнопки миші;

- викличтеконтекстне меню і виберіть з нього підпункт „Додати”;

- на екраніз'явиться форма „Контрагент:Додавання”;

- створітьнового контрагента – фірму «Добриня», мнемокод «Добриня»;

- реквізитифірми довільні;

- полявкладок „Адреса” та „Додатково”, також як специфікацію банківських реквізитів усписку організацій і МВО, можна не заповнювати в учбовому прикладі бази даних(на реальному підприємстві – заповнення обов’язкове);

- натиснітькнопку Записати.

Аналогічно, створіть підрозділ «Постачальники» і контрагента – фірму — постачальникамолочної продукції.

Реквізити фірми довільні, полявкладок „Адреса” та „Додатково”, та специфікацію банківських реквізитів такожможна не заповнювати в учбовому прикладі бази даних. Натисніть кнопку Записати.

Виберіть контрагента — постачальникау поле „Від кого” форми редагування прибуткового документа, натиснувши кнопку Обрати.

Знову викличте словник «Організації і МВО» із форми для реєстраціїприбуткового документу за допомогою кнопки…в полі „Кому”.

Заповніть словник відомостями проматеріально-відповідальних осіб нашої фірми. Для цього виконайте послідовнонаступні дії:

- відкрийтепідрозділ «Наша фірма» подвійним клацанням миші;

- перейдітьв праву верхню панель словника «Організації і МВО» під назвою „Список організацій и матеріально-відповідальних осіб” одинарним клацанням лівоїкнопки миші;

- викличтеконтекстне меню і виберіть з нього підпункт „Додати”;

- на екраніз'явиться форма „Контрагент:Додавання”;

- перемкнітьелемент управління селектор (перемикач), що визначає тип контрагенту(організація чи МВО), у положення „МВО”;

- введіть, наваш вибір, або в поле Мнемокод унікальний ПІБ нашої МВО, або в поля Прізвище, Ім’ята По-батькові відповідні дані про МВО, з яких автоматично сформуєтьсяунікальний мнемокод. Поля Мнемо код та Прізвище жовтого кольору, тобтообов’язкові для заповнення інформацією, але від вас потрібно заповнення тількиодного з них, бо інше заповниться автоматично на основі першого введеного.

В МВО нашої фірми ПІБ КротиноваКсенія Анатоліївна, посада –директор (посада обирається вами з словнику „Загальніпоняття”). Табельний номер і ідентифікаційний номер – довільні. Поля вкладок „Адреса”та „Додатково” можна не заповнювати в учбовому прикладі бази даних. Натиснітькнопку Записати.

Також можна заповнити тавідредагувати меню План рахунків (див на малюнку нижче).

3. Організаціята управління товарними потоками у ПП «Молочний ажур» на базі програмиПарус-Підприємство 7.40

Організація матеріальних потоків тауправління на підприємстві невід’ємно пов’язані між собою та образують систему.Потребує певної організації: забезпечення ритмічного виконання поставок, виборуоптимальної системи транспортування матеріалів та ін. В процесі організації доягаєтьсяобєднання елементарних потоків та створюються умови для ефективного функціонуваннявиробничої логістичної системи. Управління матеріальними потоками забезпечуєпостійний контроль за ходом виконання виробничих заказів та оказує необхіднийвплив на логістичну систему для того, щоб утримувати її параметри у визначенихрамках для досягення поставлених перед підприємством цілей.

Здійснення надходження товарів.

Розділ „Прихід товару” призначений для виписуванняприбуткових документів під час надходження товарів від зовнішніхпостачальників.

3.1. Створіть в розділі «Прихід товару» потрібні для подальшоїроботи підрозділи:

- відкрийтепункт меню «Документи» — підпункт «Прихідтовару»;

- створітьв основному розділі потрібні для подальшої роботи підрозділи.

3.2. Створіть в необхідномупідрозділі запис про надходження товару.

Для цього відкрийте підрозділ,перейдіть в основну таблицю, викличте контекстне меню і виберіть пункт „Додавання” – підпункт „Додати за зразком”. Ви тим самим обираєтеваріант реєстрації прибуткового документа з використанням зразка — шаблона. Всловнику „Зразки приходу товару”, що відкрився, виберіть «Прихід товару від постачальників(ПДВ 20 %)».

Натисніть кнопку Обрати.

/>

/>


/>

/>

В «Парус — Торговля и склад 7.40»інформація про надходження товарів реєструється і змінюється за допомогою формиредагування. Форма редагування прибуткового документа складається з чотирьохвкладок: «Основні»,«Специфікації», «Суми», «Відмітки». Форма для реєстраціїприбуткового документа по своїй структурі схожа на форми реєстрації більшостідокументів в «Парус – Торговля и Склад 7.40».

На вкладці «Основні» необхідно заповнити реквізитиконтрагентів «Відкого » і «Кому». Для цього необхідновикликати словник «Організації і МВО» (можна з форми редагування прибуткового документа, можна з пункту меню«Словники»).

В результаті, на вкладці „Основні” форми редагування прибуткового документа вжурналі «Прихід товару» заповнені необхідні реквізити (вид документу, номердокументу, дата, контрагенти). Поле Підсумок сірого кольору, не заповнюєтьсякористувачем, а буде заповнено автоматично на основі даних специфікації.

Після введення необхідних данихвкладки „Основні” потрібно перейти на вкладку „Специфікації” та заповнити їїсписком товарів, що надійшли від постачальника в вашу фірму. Специфікація – це,фактично, таблиця, один запис (рядок) якої містить наступну інформацію протовар, що надійшов: найменування, ціна, кількість, сума, а також інформацію протовар із словнику «Номенклатор товарів та послуг»: код ТМЦ, базова ОВ.

Для введення кожного рядкаспецифікації призначено окреме діалогове вікно „Специфікація: Додавання”.

Для викликання цього вікна у вкладці „Специфікації” форми редагування прибуткового документаскористуйтесь пунктом „Додати” контекстногоменю, або кнопкою Додати панелі інструментів, або клавішею INS (Insert –вставити), потім додайте із словника «Номенклатор товарів та послуг» створенівами товари за допомогою кнопки… При додаванні вказуйтезакупівельну ціну і кількість товарів.

Групове введення найменувань товарівможливе, якщо виділяти товари за допомогою клавіші Space (Пропуск). Але прицьому у вікні специфікацій все одно потрібно буде редагувати кожен рядок длявведення закупівельної ціни та кількості кожного товару, тому що їхнє масовевведення не передбачено.

Редагування – пункт контекстного меню„Виправити”, або кнопкаВиправити панелі інструментів, абоклавіша F8 (виправити).

Також введення рядка специфікаціїможливе за допомогою використання вже існуючого рядка, а саме необхідновиділити існуючий рядок та використати пункт „Розмножити” контекстного меню, або кнопкою Розмножити панелі інструментів, або клавішею F2(копіювати).

Вкладку „Суми” документу можна не заповнювати, томущо її інформація сформується автоматично на основі інформації вкладки „Специфікації”. Заповнення вкладки „Позначки” не обов’язково. Націй вкладці можна ввести будь-які примітки та також зі словнику „Загальні поняття”можна ввести „Особливі позначки” для документу. Після введення специфікацій можна зберегти прибутковий документ,натиснувши на кнопкуЗаписати.

Результат введення усіх даних в форміприбуткового документа – заповнений рядок документу в журналі „Прихід товару” та відповіднірядку специфікації документу в нижній частині журналу.

Після роздрібного продажу товарних позицій магазину ПП«Молочний ажур» потрібно відредагувати Журнал обліку товарних запасів, девказати кількість товару в залишку на кінець робочого дня.

4. Формуванняцінової політики

Одним з найбільш істотних напрямків маркетингового аналізу є ціноваполітика підприємства. Ціни забезпечують підприємству запланований прибуток,конкурентоспроможність продукції, попит на неї. У будь-яких умовах не можнавстановлювати ціни без серйозного аналізу можливих наслідків кожного зваріантів установлюваної ціни.

Під політикою розуміють загальні принципи,яких підприємство дотримується в сфері встановлення цін на своїтовари. Стратегія ціноутворення — це набір методів, за допомогою яких ці принципи можнареалізувати напрактиці.Один з варіантів цінової політики — підтримування цін трохи нижче рівня конкурентів,щоб забезпечити рістпродажіву порівнянні із загальним темпом розширення ринку.

Цінова політика полягає втому, що підприємство встановлює ціни на такому рівні й так змінює їх залежно від ситуаціїна ринку,щоб забезпечити досягнення короткострокових і довгострокових цілей.

Методи розрахунків цін досить різноманітні.Існують витратні, економічні й ринкові методи ціноутворення. На розглянутім підприємстві " Молочнийажур" використовується витратний метод ціноутворення«витрати плюс».При витратному методі ціноутворенняяк відправної крапки ухвалюють фактичнівитрати на виробництво й реалізацію товарів.

Недолік цього методу в тому, що величину питомихвитрат на одиницю продукції, яка повинна бути основою ціни,неможливо визначити до того, як ціна буде встановлена.

Політикаціноутворення ПП «Молочний ажур» полягає в наступному:робиться наголос на дешевину продукції фабрики в порівнянні з товарами виробництва західних країн. Утой же час, поряд з дешевиною, приділяється велике значення якості й підвищеннюспоживчих властивостей пропонованих продтоварів. Розширення асортиментівпропонованого товару, тим самим більше задоволенняпотреби покупців. Системаціноутворення на продукцію підприємства організована по методу повного обліку витрат + рентабельністьпідприємства. Відсоток рентабельності встановлюється в межах 10-30%, залежновід попиту накожний конкретний вид продукції.

Для внесення цін у журнал „Ціни реалізації” зробіть наступнідії:

— виділіть номенклатурну позицію у переліку товарів тапослуг журналу „Ціни реалізації”;

— перейдіть у нижню частину журналу – власне Ціниреалізації;

— викличте контекстне меню, оберіть у ньому підпункт Додати;

— у формі „Ціна реалізації: Додавання” в полі Прихідноменклатури товарів за допомогою кнопки… викличте журнал „Прихід товарів”;

— виберіть необхідну номенклатурну позицію (товар) вверхній частині журналу „Прихід товарів” і одночасно (з урахуванням датизакупки) ціну приходу (закупівельну) в нижній частині цього журналу, натиснітькнопку Обрати;

— вкажіть в полі Відпускна ціна необхідну відпускну(оптову) ціну;

— в полі Тариф викличте вікно Тариф: Додавання (підпунктконтекстного меню Додати), внесіть найменування тарифу – Основний, мнемокод –1, натисніть на кнопку Записати, потім на кнопку Обрати словнику „Тарифи”;

— збережіть ціну реалізації – натисніть на кнопку Записативікна Ціна реалізації: Додавання.

/>


/>

/>


/>

/>


/>

/>


/>

/>


/>

/>

4. Формування прайс-листів врозділі «Ціни реалізації».

Дані про ціни реалізації зберігаютьсяв обліковому журналі «Ціни реалізації». Також ці записи можна побачити воднойменній вкладці «Ціни реалізації» словника «Номенклатор товарів та послуг».Записи про ціни реалізації були створені нами в процесі роботи, при формуваннівихідних рахунків на сплату товарів для покупців. Тепер, на підставі цихзаписів, можна створити звіт по обліковому регістру «Ціни реалізації», якийфактично є прайс-листом реалізації за оптовими цінами.

Для створення екранної форми длядруку звіту Ціниреалізації, виконайте послідовно наступнідії:

- відкрийтепункт меню «Облік» — підпункт «Ціни реалізації», при необхідності відкрийтепотрібний підрозділ і виділіть за допомогою клавіші Пропуск (Space) потрібніпозиції;

- викличтеконтекстне меню і виберіть з нього підпункт „Друк звіту”;

- у вікні „Прайс-лист”,що відкрилося, виконайте настроювання параметрів друку: дату, на яку формуєтьсяпрайс-лист, бажану одиницю виміру, тариф, в полі зі списком Включати в звітможна обрати значення Весь номенклатор, Поточний розділ або Обрані розділи, вполі Шаблон звіту натисніть на кнопку…;

- шляхомнизки стандартних дій знайдіть та оберіть необхідний шаблон звіту;

- у вікні „Прайс-лист”натисніть кнопку Почати;

- документза вибраним шаблоном буде автоматично створений і переданий в MS Excel.

3.3. Історія цін. Усі закупівельні ціни натовари повинні бути хронологічно занесеними в історію зміни цін, бо саме вони єосновою для формування цін реалізації (оптових, дрібнооптових, роздрібних), длясписання, переоцінки, та інше. Хронологія необхідна, тому що ціни змінюються вчасі, а при обліку, зв’язаному з партією товарів (найчастіше застосовується вторгівлі на сьогодні), саме дата закупівлі та ціна закупівлі є основними характеристикамипартії. Тобто, як завскладом, так і бухгалтер-матеріаліст повиннівідштовхуватися від дати та ціни закупівлі, коли підводять підсумкиторгівельної діяльності, здійснюють облік придбаних та проданих товарів.

Історія цін в базі даних системи Парусзберігається в словнику „Номенклатор товарів та послуг”, у відповідній длякожної номенклатурної позиції таблиці, доступ до якої можливий через вкладку „Історіяцін” у нижній частині вікна номенклатора. Автоматично в цю таблицю заноситьсядата створення товару. Також у цій частині вікна є подібна таблиця, доступна увкладці „Ціни реалізації”. Ії дані також відображуються в окремому регістрі,доступному через пункт меню „Облік” – підпункт „Ціни реалізації”. Ціниреалізації можуть бути створені в процесі виписки вихідних рахунків на сплату.

Для фіксації закупівельних цінзробіть наступні дії:

— відкрийте словник „Номенклатортоварів та послуг”;

— виділіть необхідний товар таактивізуйте вкладку „Історія цін”;

— викличте в „Історії цін” контекстнеменю, виберіть підпункт „Додати”;

— введіть дату надходження,відповідну документу приходу товару, закупівельну ціну з котрого ви збираєтесьвнести;

— в блоці Ціна – в полі Унаціональній валюті – внесіть ціну приходу товару. Натисніть кнопку Записати.

Повторіть процедуру внесення цінприходу в історію для всіх товарів.

5. Організаціяроботи з поставки товарів

Процес організації роботи зпостачальниками передбачає пошук постачальника, складання та укладаннядоговорів з поставки товарів, прийомку товарів, їх реєстрацію у журналі приходу,оплату отриманого товару з відповідним документальним супроводом. У ІС «ПарусПідприємство 7.40» кожен з перерахованих етапів взаємодії з постачальникамисупроводжується створенням та обліком відповідної документації.

1.1. Відкрийте базу даних для роботив системі «Парус — Торговля и склад 7.40».

1.2. Реєстрація вихідних рахунків насплату реалізованих покупцям товарів за допомогою журналу „Вихідні рахунки на сплату”:

- відкрийтепункт меню: „Документи” – підпункт „Вихідні рахунки на сплату”;

- створітьв основному розділі потрібний для подальшої роботи підрозділ „Рахунки-фактури”;

- створітьв новому підрозділі вихідний рахунок на сплату за зразком. Для цього відкрийтепідрозділ, перейдіть в основну таблицю, викличте контекстне меню і виберіть пункт„Додавання” – підпункт „Додати за зразком”;

- всловнику «Зразки вихідних рахунків на сплату», що відкрився, виберіть зразок «Рахунокна оплату»;

- натиснітькнопку Обрати.

/>

1.3. В стандартній формі реєстрації і/аборедагування вихідного рахунку на сплату, що з’явиться на екрані, чотиривкладки: «Основні»,«Специфікації», «Суми», «Відмітки». Форма для реєстрації вихідного рахункуна сплату по своїй структурі схожа на вже вивчені форми реєстрації більшостідокументів.

На вкладці «Основні» необхідно заповнити реквізитиконтрагентів «Постачальник»,«Вантажовідправник» и «МВО» — для фірми-продавця. Для цього необхідно викликати словник«Організації іМВО» і вибратитам створені раніше фірму, склад і МВО з підрозділу цього словника «Наша фірма».

Також необхідно заповнити реквізитиконтрагента «Покупець» і «Вантажоотримувач» для фірми-покупця. Його необхідностворити (можна з форми редагування документа, можна з пункту меню «Словники»),в окремому новому підрозділі – «Покупці». Створивши, виберіть контрагента уформу редагування документа (натисніть кнопку «Обрати»).

В результаті, на вкладці „Основні” форми редагування документа в журналі «Вихіднірахунки на сплату» заповнені необхідні реквізити (вид документу, номердокументу, дата, контрагенти). Поле Підсумок вкладки „Основні” порожнє, сірогокольору, не заповнюється користувачем, а буде заповнено автоматично на основі данихспецифікації.

Після введення необхідних данихвкладки „Основні” потрібно перейти на вкладку „Специфікації” та заповнити їїсписком товарів, на які ви виставили рахунок вашому покупцю.

1.4. Розглянемо «Специфікації» — другу вкладку форми редагування документа «Вихіднийрахунок на сплату».

Специфікація – це, фактично, таблиця,один запис (рядок) якої містить відомості про який-небудь один вид товару, роботу абопослугу. В специфікацію кожного найменування входять такі характеристики, яккількість і ціна одиниці цього найменування, суми по рядку специфікації іззнижкою і без знижки, сума податку, вид упаковки (якщо найменування в рядку — товар) і тариф при реалізації цього найменування.

— на вкладці «Специфікації» (або в таблиці «Специфікації»головного вікна розділу) виберіть пункт контекстного меню «Додати». Будевикликана форма додавання специфікації;

— викличте журнал «Ціни реалізації» з поля «Найменування»форми додавання за допомогою кнопки…. Якщо в переліку товарівта послуг цього журналу не відображені необхідні позиції, скористайтеся кнопкоюВідібрати панелі інструментів. У вікні, яке з’явиться, натисніть кнопку Очиститидля очистки умов відбору номенклатура товарів та послуг. Після цього номенклатурніпозиції повинні відобразитися.

/>

Якщо цін реалізації на необхідні номенклатурні позиції щене вносили, або необхідні нові, більш актуальні ціни, то їх потрібно додати. Внашому випадку саме так, були внесені ціни закупівлі товарів при оформленні специфікаційприбуткових документів (в журналі „Прихід товарів”).

Аналогічні дії необхідно виконати для усіх номенклатурнихпозицій, які будуть занесені у специфікацію журналу вихідних рахунків насплату.

2. На підставі зареєстрованих вихіднихрахунків на сплату, знаходячись у відповідному «Вихідні рахунки насплату», можна підготувати наступні документи:

— накладна на відпуск;

— податкова накладна;

— акт виконаних робіт;

— платіжний документ.

2.1. Підготовку накладної на відпуск здійснить наступним чином:

- перейдітьв праву верхню панель журналу «Вихідні рахунки на сплату» одинарним клацанням лівої кнопкимиші;

- виділітьнеобхідний вихідний рахунок на сплату у списку зареєстрованих документіводинарним клацанням лівої кнопки миші;

- викличтеконтекстне меню і виберіть з нього підпункт „Підготовка документів”, потімпідпункт „Накладна на відпуск”;

- на екраніз'явиться форма „Накладніна відпуск: Розділи” та прогрес-бар „Додавання” з видом, номером, датою тасумою документу, на підставі якого додається новий документ. Форма означаєзвернення з журналу „Вихідні рахунки на сплату” до журналу „Накладні на відпуск” для вибору або створення і виборувідповідного підрозділу для нової накладної на відпуск у цьому журналі.

У вікні форми „Накладні на відпуск: Розділи” оберітьта відкрийте подвійним клацанням лівої кнопки миші необхідний підрозділ журналу „Накладні на відпуск”. Якщо підрозділунемає, виконайте наступні дії:

- виділітьверх дерева журналу – розділ Накладні на відпуск;

- клацнітьправою кнопкою миші на розділі, виберіть з контекстного меню, що відкрилося,підпункт Додати;

- введітьназву нового підрозділу – «Фікс», тобто в цьому підрозділі будуть зберігатисянакладні на відпуск, що стосуються нашого продажу товарів покупцю, та натиснітькнопку Обрати.

На екрані з’явиться форма „Накладні на відпуск: Додавання”. Вся її інформація вжезаповнена на підставі вихідного рахунку на сплату. Заповнені вид документу, виддокументу-підстави, номер обох документів, дати обох документів, контрагенти,підсумок. Документ можна зберегти без додаткового редагування. Натисніть накнопку Записати.

Після підготовки накладної на відпусквідповідний підпункт меню в журналі «Вихідні рахунки на сплату» для документу-підстави стає неактивним,тобто повторна підготовка неможлива (лише після анулювання вже підготовленогодокументу).

2.2. Підготовку податкової накладноїздійснить наступним чином:

- виділітьнеобхідний вихідний рахунок на сплату у списку журналу «Вихідні рахунки на сплату»;

- викличтеконтекстне меню і виберіть з нього підпункт „Підготовка документів”, потім підпункт„Податкова накладна”;

- на екраніз'явиться форма „Вихідніподаткові накладні: Розділи” та прогрес-бар „Додавання”. У вікні форми оберіть та відкрийте подвійним клацанням лівої кнопки миші необхідний підрозділ журналу„Вихідніподаткові накладні”. Якщо підрозділу немає, виконайте наступні дії:

- виділітьверх дерева журналу – розділ Вихідні податкові накладні;

- клацнітьправою кнопкою миші на розділі, виберіть з контекстного меню, що відкрилося,підпункт Додати;

- введітьназву нового підрозділу, тобто в цьому підрозділі будуть зберігатися вихідні податкові накладні, виписані нашою фірмоюпокупцю, та натисніть кнопку Обрати.

На екрані з’явиться форма „Вихідні податкові накладні: Додавання”. Як і при створеннінакладної на відпуск, вся інформація податкової накладної вже заповнена напідставі вихідного рахунку на сплату. Натисніть на кнопку Записати.

Після підготовки податкової накладноївідповідний підпункт меню в журналі «Вихідні рахунки на сплату» для документу-підстави також стає неактивним.

2.4. Підготовку платіжного документаздійснить наступним чином:

- виділітьнеобхідний вихідний рахунок на сплату у списку журналу «Вихідні рахунки на сплату»;

- викличтеконтекстне меню і виберіть з нього підпункт „Підготовка документів”, потімпідпункт „Платіжний документ”;

- на екраніз'явиться форма „Платіжнідокументи: Розділи” та прогрес-бар „Додавання”;

- виділітьверх дерева журналу – розділ Платіжні документи;

- клацнітьправою кнопкою миші на розділі, виберіть з контекстного меню, що відкрилося,підпункт Додати;

- введітьназву нового підрозділу, натисніть кнопку Обрати.

На екрані з’явиться форма „Платіжний документ: Додавання”. Вся інформація документувже заповнена на підставі вихідного рахунку на сплату.

Можна (але не необхідно) ввести поле Найменуваннятовару, робіт, виконаних послуг. Наприклад, „Оплата за товари продані” тощо.Натисніть кнопку Записати.

Можна також, якщо покупець оплачуєрахунок частками, оформляти оплату товарів декількома платіжними документами, уцьому випадку необхідно відредагувати поле Підсумок. При наступній оплаті вжурналі „Прихід товару” необхідно знову створити платіжний документ на підставіне повністю оплаченого прибуткового.

Після підготовки платіжного документувідповідний підпункт меню в журналі «Вихідні рахунки на сплату» для документу-підстави лишається активним.

2.5. На підставі вихідного рахунку насплату можна також підготувати запис у журналі платежів. Для цього необхідно викликатиконтекстне меню і вибрати з нього підпункт „Сплата”, потім підпункт „Провестисплату”. Можна також оформлювати сплату частками.

3.4. На підставі зареєстрованихприбуткових документів, знаходячись в розділі «Прихід товару», можнапідготувати наступні документи:

— платіжні документи;

— документи на внутрішнє переміщення.

3.4.1. Підготовку платіжногодокумента здійснить наступним чином:

- перейдітьв праву верхню панель журналу «Прихід товару» одинарним клацанням лівої кнопки миші;

- виділітьнеобхідний прибутковий документ у списку зареєстрованих документів одинарнимклацанням лівої кнопки миші (створення платіжного документа в журналі „Прихідтовару” відбувається на основі існуючого прибуткового документу);

- викличтеконтекстне меню і виберіть з нього підпункт „Підготовка документів”, потімпідпункт „Платіжний документ”;

- на екраніз'явиться форма „Платіжнідокументи: Розділи” та прогрес-бар „Додавання” з видом, номером, датою та сумоюдокументу, на підставі якого додається новий документ. Форма означає зверненняз журналу „Прихід товару” до журналу „Платіжні документи” для вибору абостворення і вибору відповідного підрозділу для нового платіжного документу уцьому журналі. Очевидно, що журнали пов’язані між собою, і один з документівможе бути створеним на підставі іншого з перенесенням частини інформації, щоприскорює процеси введення документів і виключає помилки при веденні журналівдокументів.

/>


/>

У вікні форми „Платіжні документи: Розділи” оберітьта відкрийте подвійним клацанням лівої кнопки миші необхідний підрозділ журналу „Платіжні документи”. Якщо підрозділунемає, виконайте наступні дії:

- виділітьверх дерева журналу – розділ Платіжні документи;

- клацнітьправою кнопкою миші на розділі, виберіть з контекстного меню, що відкрилося,підпункт Додати;

- введітьназву нового підрозділу, тобто в цьому підрозділі будуть зберігатися платіжнідокументи, що стосуються нашої оплати товару постачальнику;

- натиснітькнопку Обрати.

На екрані з’явиться форма „Платіжнийдокумент: Додавання”. Більшість інформації вже заповнено на підставіприбуткового документу (вид документу, вид документу-підстави, номер обох документів,дати обох документів, контрагенти, підсумок. Можна зберегти новий документ, нередагуючи.

Можна ввести поле Найменуваннятовару, робіт, виконаних послуг (рекомендується). Наприклад, „Оплата товарівпридбаних” тощо. Можна також оформляти оплату товарів частково, у цьому випадкунеобхідно відредагувати поле Підсумок, наприклад, введемо замість „536,50” суму„300,00”. Натисніть кнопку Записати.

В цьому випадку в журналі „Прихідтовару” необхідно знову створити платіжний документ на підставі не повністюоплаченого прибуткового. Номер його буде вже інший, а суму (поле Підсумок)повинен відредагувати користувач (можливо, що це не остання частина оплати подокументу).

5. Підготування та друкдокументів і звітів в журналах рахунків та накладних системи «Парус — Торговля и склад 7.40».

5.1. В розділі «Вихідні рахунки насплату» виконується друк наступних документу і звітів:

- вихіднийрахунок на сплату;

- звіт провиписані рахунки (повний, скорочений, підсумковий).

5.1.1. Для створення екранної форми для друкудокумента Вихідний рахунок на сплату, виконайте послідовно наступні дії:

- виділітьнеобхідний запис про вихідний рахунок;

- викличтеконтекстне меню і виберіть з нього підпункт „Друк документу”;

- шляхомнизки стандартних дій знайдіть та оберіть необхідний шаблон документу;

- у вікні „Друквихідного рахунку на сплату” натисніть кнопку Почати;

- документза вибраним шаблоном буде автоматично створений і переданий в MS Excel.

5.1.2. Для створення екранної форми длядруку Звіт про виписані рахунки (повний), виконайте послідовно наступні дії:

- виділітьнеобхідний запис про вихідний рахунок;

- викличтеконтекстне меню і виберіть з нього підпункт „Друк звіту”, підпункт „Звіт про виписані рахунки(повний)”;

- у вікні „Звіт про виписані рахунки(повний)”, що відкрилося, в полі зісписком Розділ можна обрати значення Всі розділи, Поточний розділ або Обрані, вполі Шаблон звіту натисніть на кнопку…;

- шляхомнизки стандартних дій знайдіть та оберіть необхідний шаблон звіту, натиснітькнопку Почати;

- документза вибраним шаблоном буде автоматично створений і переданий в MS Excel.

В розділі «Накладні на відпуск»виконується друк наступних документу і звітів:

- накладнана відпуск;

- звіт провиписані накладні (повний, скорочений, підсумковий).

Створення вказаних екранних форм (длядруку) документа „Накладна на відпуск” та звіту „Звіт про виписані накладні(повний)” відбувається цілком аналогічно створенню документу і звіту у розділі „Вихіднірахунки на сплату”. Виконайте ці дії самостійно.

В розділі «Податкові накладні»виконується друк наступних документу і звіту:

- вихіднаподаткова накладна та додатки;

- реєстрвиданих податкових накладних.

Створення вказаних екранних форм (длядруку) документа „Вихідна податкова накладна та додатки” та звіту „Реєстрвиданих податкових накладних” відбувається цілком аналогічно створеннюдокументів і звітів у раніше розглянутих розділах системи.


Висновки

Проходження віртуальної практики на базі ДонНУЕТ іменіМихайла Туган-Барановського здійснювалось згідно з програмою і відповідно дозатвердженого індивідуального завдання. Під час проходження практики було створеновіртуальне ПП «Молочний ажур» та здійснено управляння ним протягом неділішляхом роботи у інформаційній системі «Парус-Підприємство 7.40». Зібрано тапроаналізовано наступні матеріали: алгоритм проведення всіх управлінськійоперацій в «Парус Торгівля та склад 7.40», додатки (70 сторінок).

Протягом віртуальної практики буловивчено та відпрацьовано процес аналізу та прийняття управлінських рішень студентамиу рамках відповідних компетенцій за спеціальністю. Процес управління супроводжувавсяформуванням необхідного пакету документів.

У період проходження віртуальної практики ретельно булапроаналізована інформаційна база «Парус Підприємство 7.40», визначено її місцеі роль в системі ринкової інфраструктури. Вивчено, що «Парус Підприємство 7.40»створена з метою підвищення конкурентоспроможності підприємств всіх типіввласності та устрію на зовнішньому й внутрішньому ринках.

Проаналізувавши діяльність на базі інформаційної системи«Парус Підприємство 7.40» було запропоноване наступне:

· введенняв експлуатацію ліцензійної версії ІС, через неможливість або лімітованістьдеяких операцій в демоверсії ІС;

· оцінкапостачальників методом АВС-аналізу та подальше розширення бази постачальників,при врахуванні конкурентоспроможності їх асортименту;

· раціоналізаціята оптимізація асортименту, представленого в ПП «Молочний ажур» шляхомврахування та розширення бази постачальників;

· підвищенняконкурентоспроможності ПП «Молочний ажур» шляхом підвищення кваліфікації такатегорії адміністративного та обслуговуючого персоналу проведенням навчальнихкурсів з ознайомлення з основними видами фальсифікацій реалізуємої групітоварів, збільшення ефективності обслуговування.

Таким чином, в перспективі використання «Парус Підприємство 7.40» в організації та управлінні підприємствами всіх типів та форм власності підвищіть ефективність роботи цих підприємств та їх конкурентоспроможність.

Джерела використаної інформації

1. Віртуальнапрактика [Текст]: робоча прогр. та метод. вказівки щодо проходження віртуал.практики студ. 5 курсу спец. 7.050301 та 8.050301 «Товарознавство прод. товарівта комерц. діяльн.»/ М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки іторгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. товарознавства і експертизи прод.товарів; Малигіна В. Д., Медведкова І. І., Булгакова О. В., Попова Н. А. – Донецьк: [ДонНУЕТ], 2008. – 34 с.

2. ВойтюшенкоН.М. Інформаційні системи і технології обліку. Робота з пакетом «Парус-Підприємство»версія 7.40. Методичні вказівки для проведення лабораторних занять ісамостійної роботи студентів спеціальності 7.050106 денної і заочної форминавчання. – Донецьк, ДонНУЭТ, 2005. – 69 с.

3. МаковейчукК. О. Інформаційнітехнології і системи в торгівлі. Рішення задач управління торгівельнимпідприємством з використанням системи «Парус — Торговля и склад 7.40»: метод.вказівки, завд. до викон. лаборатор. робіт і тести для самоперевірки / К. О.Маковейчук. / М-ва освіти і науки України, Дон. нац. унів. економіки і торгівліім. М. Туган-
Барановського. — Донецьк: [ДонНУЕТ], 2010. — 89 с.

4. Робота зпакетом «Парус – Менеджмент и маркетинг». Методичні вказівки для проведеннялабораторних занять і самостійної роботи студентів денної і заочної формнавчання спеціальності «Маркетинг» по курсу «Інформаційні системи і технологіїв торгівлі»/ Н.М.Войтюшенко – Донецьк, ДонДУЕТ, 2003

5. ДСТУ3993-2000. Товарознавство. Терміни та визначення. К.: Держстандарт України,2000.

6. Інфраструктуратоварного ринку: Навчальний посібник / Під ред… І.В. Сороки. – К.: НМЦВО МОіНУкраїни, НВФ „Студцентр, 2002.

7. ФедькоВ.П., Альбеков А.У. Маркировка и сертификация товаров и услуг. – Ростов-на-Дону:Феникс, 1998.

8. НавронюкН.И., Мельник Н.И. Законодательство Украины о торговле. Настольная книгапродавца и покупателя. – К.: Блиц-Информ, 1997.

9. БазароваВ.И., Боровиков Л.А., Дорофеев А.Л. и др. Исследование продовольственныхтоваров. – М.: Экономика, 1986. – 295 с.

10. Жук Ю.Т.,Жук В.А., Кисляк Н.К. та ін. Теоретичні основи товарознавства. – К.: НМЦ„Укоопосвіта”, 2000. – 336 с.

11. БоровиковіЛ.А., Герасимова В.Л., Евдокимом А.М. Товароведение продовольственных товаров.– М.: Экономика, 1988. – 351 с.

12. Медико-биологическиетребования и санитарные нормы качества пищевых продуктов. – М.: Издательствостандартов, 1990. – 185 с.

13. ДашковЛ.П., Памбухчиянц. Коммерция и технология торговли: Учебник для вузов. – М.:Маркетинг, 2001. – 256 с.

14. ОсиповнаЛ.В., Синяева И.М. Основы коммерческой деятельности: Учебник для вузов. – М.:Банки и биржи, 1997. – 324 с.

15. Комерційнадіяльність на ринку товарів та послуг: Підручник / За ред. проф. Японія. – К.:НМЦ „Укоопосвіта”, 2002. – 458 с.

16. Экономикаи организация деятельности торгового предприятия / Под общ. ред. А.Н. Соломатина. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 295 с.

17. ГаркавенкоС.С. Маркетинг: Підручник для вузів. – К.: Лібра, 1998.

18. Маркетинг:Учебник / А.Н. Романов и др., Под ред. А.Н.Романова. – М.: Банки и биржи,ЮНИТИ, 1995.

19. Ромат Е.Реклама в системе маркетинга. – Харьков: НВО Студцентр, 1995.

еще рефераты
Еще работы по маркетингу