Реферат: Удосконалення надання послуг в ресторані "Не гони"

ЗМІСТ

 

Вступ

1. Послуги,які надаються в підприємствах ресторанного господарства

1.1 Сутністьпослуг ресторанного господарства і вимоги до них

1.2 Тенденціїрозвитку послуг ресторанного господарства

2. Аналіздіяльності ресторану «Не гони»

2.1 Маркетинговесередовище ресторану «Не гони»

2.2 Аналізпослуг, які надаються в ресторані «Не гони»

2.3 Аналізменю

2.4 Аналізматеріально-технічної бази торговельних приміщень ресторану «Не гони»

2.5 Аналізархітектурно-планувальних рішень торговельних приміщень ресторану «Не гони»

2.6 Аналізметодів обслуговування в ресторані «Не гони»

2.7 Аналізрекламних засобів, які використовуються в ресторані «Не гони»

3. Шляхиудосконалення послуг ресторану «Не гони»

Висновки

Література

Додатки


ВСТУП

 

Актуальність.Сьогодні галузь ресторанного господарства набуваєшвидких темпів розвитку. Щоб встояти на ринку та втримати існуючі позиції,потрібно шукати нових шляхів поліпшення фінансово-економічного стану. Постійновиникає необхідність знаходити нові варіанти вдосконалення процесуобслуговування споживачів ресторанних підприємств для успішного існування наринку ресторанних послуг та підвищення прибутку. Якість обслуговування таякість надання послуг – є невід’ємними складовими ефективності роботи закладуресторанного господарства, завдяки яким можливо втримати споживача.

Світові тенденції. Сьогоднізаклади ресторанного господарства, приділяють особливу увагу якості наданихпослуг, адже якість одна з головних умов успішного і ефективного розвиткуресторану.

Об’єктдослідження – ресторан«Не гони», м. Харків.

Предметдослідження – аналіз послуг, які надаються вресторані «Не гони», існуючі проблеми пов’язані з наданням послуг та шляхипідвищення й вдосконалення їх якості.

Метоюроботи є удосконалення послуг, що надаються в ресторані «Не гони».

Завдання:

· дослідити тенденції розвитку послугресторанного господарства в сучасних умовах;

· проаналізувати діяльність ресторану «Негони»;

· пошук шляхів удосконалення наданняпослуг в ресторані «Не гони».

Інформаційноюбазою є періодичні видання, підручники,законодавчі акти, нормативна документація, сайти мережі Інтернет та ін.

Основними елементамиефективності роботи закладу ресторанного господарства є цінова категорія,кухня, якість обслуговування, спектр наданих послуг, атмосфера. Запорукоюуспіху ефективного розвитку ресторану є тісна взаємодія цих складових.


1. ПОСЛУГИ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ В ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

 

1.1 Сутність послуг ресторанного господарства і вимоги до них

 

Послуга – це трудова доцільнадіяльність, результати якої відображаються у корисному ефекті, особливійспоживчій вартості.

Особливістюпослуги є збіг у часі та в просторі процесів виробництва, реалізації іспоживання її споживчої вартості. Виробництво послуг може бути, а може і небути пов’язане з товаром в його матеріальному вигляді [22].

Послугампритаманні чотири характеристики:

1.Послуги невідчутні. Їх неможливо побачити, спробувати на смак, почути чипонюхати до моменту придбання. Покупець змушений просто вірити продавцю наслово.

Длязміцнення довіри до себе з боку клієнтів постачальник послуг може прийняти рядконкретних заходів. По-перше, він може підвищити відчутність свого товару.По-друге, для підвищення ступеня довіри підприємство може придумати для своєїпослуги марочну назву, наприклад, обслуговування «На червономукилимі» (тобто як високих почесних гостей) та ін. По-третє, для створенняатмосфери довіри підприємство ресторанного господарства може залучити допропаганди своєї послуги яку-небудь знаменитість.

2. Послуганевід’ємна від свого джерела, чи то людина або машина, тоді як товар уматеріальному вигляді існує незалежно від присутності або відсутності йогоджерела.

3.Непостійність якості. Якість послуг коливається в широких межах залежно від їхпостачальників, а також від часу і місця їх надання.

Длязабезпечення контролю якості послуг, фірми можуть провести такий захід, яквиділити кошти для залучення і навчання по-справжньому гарних фахівців.Ресторани та готелі витрачають значні суми на навчання обслуговуючого персоналумистецтву добротних послуг.

4. Незбереженість. Послуги неможливо зберегти. В умовах постійності попиту незбереженість послуги не є проблемою, тому що можна завчасно належним чиномскомплектувати організацію. А от якщо попит коливається, перед фірмами послугвстають серйозні проблеми. Наприклад, з урахуванням потреби в перевезенняхзамовлених обідів в офіс у години пік підприємствам ресторанного господарствадоводиться мати набагато більше транспортних засобів, ніж це було б необхіднопри незмінному рівні попиту протягом усього дня. [25]

Стандартнівимоги до здійснення послуг задекларовано у ДСТУ 3279-95 «Стандарти послуг.Основні положення», ГОСТ 30335-95 «Услуги населению. Терминыи определения», ГОСТ 30523-97 «Услуги общественного питания. Общие требования».У цих нормативних документах наведений перелік послуг ресторанного господарствата основні вимоги щодо їх надання.

Послуги, щонадаються споживачам на підприємствах ресторанного господарства, визначаютьсяяк:

· послуги харчування;

· послуги з виготовлення кулінарноїпродукції і кондитерських виробів;

· послуги з організації споживання іобслуговування;

· послуги з реалізації кулінарноїпродукції;

· послуги з організації дозвілля;

· інформаційно-консультативні послуги таін.

Відносини міжспоживачами і виконавцем у сфері надання послуг ресторанного господарствазатверджені Наказом Міністерства економіки з питань європейської інтеграціїУкраїни від 24.07.2002 р. № 219 «Правила роботи закладів (підприємств)ресторанного господарства», розроблені відповідно до Законів України «Прозахист прав споживачів», «Про безпечність та якість харчових продуктів».

Послугиресторанного господарства визначаються виконавцем (підприємством ресторанногогосподарства) відповідно до його типу (а для ресторанів і барів – їх класом), іякщо це передбачено нормативними актами України – підтверджуються органом сертифікаціївідповідно до державного стандарту. Підприємства ресторанного господарства, якіреалізують алкогольні, тютюнові вироби, зобов’язані мати ліцензію на цей виддіяльності.

У разітимчасового припинення надання послуг (для проведення планових санітарних днів,ремонту та в інших випадках) підприємство зобов’язане своєчасно надатиспоживачу інформацію про дату та терміни припинення своєї діяльності таповідомити органи місцевого самоврядування.

Послугиресторанного господарства незалежно від типу підприємства повинні:

· відповідати цільовому призначенню;

· точно і своєчасно надаватися;

· бути безпечними і екологічними;

· бути ергономічними і комфортними;

· бути естетичними;

· відповідати культурі обслуговування;

· бути соціально адресованими;

· бути інформативними[1].

Конкуренція –невід’ємна складова частина ринкового середовища, розвинутий ринок немислимийбез конкуренції. Конкуренція – головний двигун ринкової економіки. Увідвідувачів виникає можливість вибору. Основним завданням кожного підприємстває підвищення якості виробленої продукції й послуг, які:

-  відповідаютьчітко певним потребам;

-  задовольняютьвимогам споживача;

-  відповідаютьзастосовуваним стандартам і технічним умовам;

-  відповідаютьчинному законодавству й іншим вимогам суспільства;

-  передбачаютьнадання споживачеві послуг за конкурентоспроможними цінами;

-  сприяютьодержання прибутку. [9]

Виробникпродукції, послуг ресторанного господарства повинен знати, що його діяльністьрегламентується низкою нормативних документів, законодавчих актів, правил(додаток А).

Нормативні документи закріплюють обов’язки за окремимипідрозділами та службами, посадовими особами підприємства ресторанногогосподарства, визначають порядок їх взаємодії та субординації, регламентуютьпроцес виконання різних операцій під час надання послуг ресторанногогосподарства.

Стратегія високої якості та безпеки послуг на підприємствіресторанного господарства передбачає постійну і особисту участь керівництва увиробничих питаннях. З цією метою кожне підприємство ресторанного господарстваяк правило, незалежно від типу і класу та форми приналежності, розробляє тавпроваджує стандарт обслуговування. Це підтвердить та забезпечить заявленийрівень якості та безпеки послуг, які воно надає, з метою захисту інтересів споживачів [26].

 

1.2Тенденції розвитку послуг ресторанного господарства

Гостинність- одне з фундаментальних понять цивілізації — вже давно у розвинутих країнахперетворилася на індустрію, у якій зайнято багато мільйонів професіоналів.Індустрія гостинності орієнтована на споживача (клієнта, гостя), задоволенняпотреб якого є кінцевим результатом ділової активності підприємства.

Професійнийглосарій індустрії гостинності останніх років виштовхує з повсякденногокористування в архаїчні мовні шари слова «customer»,«client» (споживач, клієнт) і замінює на «guest» (гість).Таким чином, навіть у лінгвістичному ракурсі, не кажучи про фактичну професійнудіяльність, прослідковується тенденція зміни мети ділової активностіпідприємств індустрії гостинності. Вищою метою ділової активності у сферііндустрії гостинності є, перш за все, задоволення потреб гостя, і лише потім — підвищення доходів підприємства. Ресторанний бізнес є однією із найбільшзначущих складових індустрії гостинності. Водночас, ресторанний бізнес, з одногобоку, є одним із засобів високоліквідного використання капіталу, а з іншого — середовищем із високим ступенем конкурентності. У всьому цивілізованому світівін є одним із найбільш розповсюджених видів малого бізнесу, тому заклади тапідприємства ведуть між собою постійну боротьбу за сегментацію ринку; за пошукнових та за утримання постійних споживачів їхньої продукції та послуг. Всізаклади та підприємства повинні мати високий рівень конкурентоспроможності. За90 роки XX та перші роки XXI століть ресторанне господарство, як галузь вцілому, і сфера ресторанної індустрії зокрема, відчуло на собі суворі вітриекономічних реформ, приватизації та криз. Але, не зважаючи на усі економічнінегаразди, сфера ресторанної індустрії має стійку тенденцію до зростання.Ресторани столиці України пропонують своїм гостям страви кухонь більш ніж 30держав світу, у тому числі української, російської, грузинської, узбецької,польської, югославської, угорської, грецької, єврейської, французької,американської, мексиканської, німецької, англійської, ірландської, іспанської,італійської, ліванської, тайської, китайської, корейської, в'єтнамської,японської, індійської, арабської, зороастрійської тощо. Останніми роками уресторанній справі намітилася тенденція до синтезу кухонь різних етносів урамках одного закладу (підприємства) одного меню, що дозволяє запропонуватигостям закладу (підприємства) громадського харчування максимум гастрономічногорізномаїття. Це здійснюють ресторани із слов'янською, європейською кухнями такухнею Карибського басейну, орієнтальною кухнею, кухнями зі спрямуванням«Схід — Україна»," Захід — Україна", «Схід — Захід» тощо. В ресторанній справі немає меж досконалості, тому з'являютьсянові види послуг: послуги сомельє, години фортуни та щасливі години для гостей;гастрономічні шоу; урочиста презентація страв; бар-шоу; рибалка та кулінарнеприготування у присутності гостя; караоке; кімнати для паління; знижкипостійним клієнтам; виїзний кейтерінг з організацією дозвілля та широкимспектром різноманітних послуг.

Останнімчасом намітилася стійка тенденція переміщення послуг з організації споживанняпродукції та обслуговування споживачів із залів закладів харчування до робочихмісць (офіси, установи); місць відпочинку; місць святкування ювілеїв та іншихофіційних та неофіційних святкових подій; до домівки. Ця послуга має назву уміжнародній індустрії гостинності «catering». Послугу з«кейтерингу» здійснюють не тільки заклади ресторанного бізнесу(ресторани, кафе, бари), наприклад, ресторани «Запоріжжя», «Едельвейс»,«Гаврош», «Пантагрюель», ресторанний комплекс«Доміно», а також і фірми, створені на базах ресторанів, наприклад,«Арізона Кейтерінг Сервіс», ресторан-клуб «Діловізустрічі», нічний клуб «Будапешт» тощо. Цю послугу такожздійснюють і заклади харчування при готельних комплексах, у тому числі з різноюформою власності. Вона також стала предметом основної діяльності таких фірм такомпаній, як «Алекс», ДП «П.Дуссман — Україна»,«Гетьман Фуршет», "Єврокейтеринг", «Талісман»,«Haiti's catering service», K.V.K. Кетеринг-Сервіс,«Престиж-Клуб», «Три толстяка» та багато інших.

Предметнаспеціалізація основного виробництва здійснюється не лише у напрямах«піцца, бутерброди, борошняні вироби, страви з курки, січеного м'яса”, алей у напрямах „екзотика, морепродукти, вегетаріанство, релігія, дієта,здоровий спосіб життя“ тощо. Цей ринок представлено такими підприємствами,як „American Pizza“, „Chelen-tano“, „Expresspizza“, „Арлекіно“, „Везувіо-піца“, „Рондо-піца“,»Портофіно", «McDonalds», «МакСмак»,«Швидко», «Ростік'с», «Посейдон»,«Венеція», «Золотий берег» тощо. Ресторани, які створилисяупродовж останніх п'яти років, умовно можна поділити на три групи: національні(у повному обсязі представлена національна кухня народів світу; інтер'єрвключає елементи національного декору, етнічні предмети вжитку); з предметноюспеціалізацією, швидкого обслуговування; тематичні (або концептуальні, тому щостворювалися «під ідею», за певною концепцією); без чіткогоспрямування. На ринку ресторанної індустрії поступово з'являються мережі, середяких найбільш впливовими є: «McDonalds»; «Uncle Sam Group»; «XXI століття»,«Альянс». Характерними ознаками цих мереж (за кордоном вони маютьназву «ланцюги») є відкриття та експлуатація підприємств ресторанногогосподарства національного, тематичного спрямування та підприємств швидкогообслуговування. Мережа «XXI століття» активно завойовує останнімироками ринок швидкого обслуговування і конкурує з мережею «McDonalds». Заклад харчування збрендом — «народний ресторан самообслуговування „Швидко“ — зцієї мережі посів одне з перших місць серед підприємств швидкого обслуговуванняу так званій торговельній зоні „чорний квадрат“ установ»Метроград". Специфічною рисою цієї зони є її місце розташування:підземні торговельні майдани (площа Січневого повстання, Льва Толстого, бульварДружби народів, Привокзальна площа, майдан Незалежності). Правильно вибранамаркетингова політика і стратегія розвитку розкриває значний потенціалпідприємства «Швидко». На сьогодні підприємства і мережі об'єднуютьсяу громадські організації. Так, у м. Києві створена і успішно функціонуєКиївська гільдія рестораторів. Це громадська організація, яка об'єднуєстоличних рестораторів та ресторанних постачальників. Основними напрямами їїдіяльності є: проведення професійних, ресторанних асамблей, навчання персоналу,інформаційне та консультаційне обслуговування, створення фірмового стилю тавиготовлення різноманітної друкованої продукції для ресторанів, кафе, барів,нічних клубів, казино, більярдних тощо [17].

Шляхирозвитку сфери послуг у ресторанному бізнесі в Україні

Зберігаючикращі традиції національної кухні, ресторани є візитною карткою гостинностіміста, певною формою проведення дозвілля і спілкування, ознакою престижу іфінансового достатку. Кожен ресторан відрізняється від інших власним стилем:національний, епохи лицарських турнірів і замків, сільський, мисливський,річковий, елітний, царський тощо. Серед атрибутів інтер'єру можна побачитикартини, фонтани, каміни, акваріуми, композиції з декоративних квітів, ігровіавтомати тощо. Але основне, що складає престиж, — це смачні страви та широкийасортимент, кулінарна майстерність, професійний рівень обслуговування клієнтів,інфраструктура сервісу, гостинний прийом.

Окрімтого ресторани рекламують свої послуги в Інтернеті шляхом створення фірмовихвеб-сайтів, розміщення їх у пошукових, комерційно-ділових, туристично-готельнихінформаційних системах.

Краще,якщо ресторан входить до структури готельного комплексу: на сайті готелюодночасно подається рекламний матеріал про ресторанні послуги як складовугостинності і сервісу. Тому посилення реклами готелю йде на користь йресторанного закладу, підвищує рівень завантаженості та пропускноїспроможності. Основний акцент робиться на обслуговування гостей, якірозмістилися в готелі. Саме такому контингенту можуть бути запропоновані ціновізнижки. Але ресторани не повинні обмежуватися діяльністюінформаційно-рекламного характеру, вони мають бути зацікавлені, щоб потенційніклієнти стали учасниками віртуально-технологічного процесу.

Віртуальнийринок ресторанних послуг — це ринок, у якому представлені ресторанизабезпечують on-line замовлення столиків для клієнтів у мережі Інтернет черезпосередників або самостійно.

У м.Києві — розвинутому центрі ресторанного сервісу — налічується понад 500ресторанів.

Менеджерськуроботу з формування такого ринку проводить Інтернет-проект «Все проресторани Києва» (www.chick-en.kiev.ua). Це електронний каталог ресторанівстолиці, у якому подається повна інформація про заклад, меню, ціни, адресу, атакож забезпечується on-line замовлення столиків.

Щобзарезервувати столик через Інтернет, потенційний клієнт спочатку вибираєресторан, отримує про нього інформацію загального характеру, знайомиться знабором представленого меню, цінами. Після фіксації кількості потрібних стравза певними позиціями, автоматично підраховується загальна вартість. Далі сліднатиснути на кнопку «Замовлення столика» і система запропонує вказатитакі дані: час, день, місяць, кількість осіб та тип резервування (сніданок, обід,вечеря, день народження). Для підтвердження замовлення столика у ресторанінеобхідно вказати форму зворотного зв'язку з клієнтом (електронна пошта, факс,телефон). Деякі ресторани пропонують ще й електронну карту розміщення усіхнаявних столиків і потенційний клієнт за певним номером може вибрати необхіднімісця. On-line резервування безкоштовне, потрібно сплатити лише за замовлення уресторані, а іноді навіть отримує знижку у розмірі 5-10%.

Такасистема розширює можливості корпоративно-групового обслуговування – діловихосіб, туристів, делегацій, екскурсантів. Завжди можна бути усвідомленим прострави і ціни, представлені у режимі реального часу для попереднього формуваннявласного меню-замовлення.

Потрібновідмітити й про наявність електронної книги «Скарг та пропозицій», уякій клієнт може висловити свої враження від перебування у ресторані, надатипропозиції щодо покращення рівня обслуговування. Отримана інформаціянадсилається власнику закладу для прийняття відповідних заходів. [17]

Проведенедослідження віртуального ринку ресторанних послуг у структурі досліджуваногоІнтернет-проекту показало, що європейську кухню можуть запропонувати 57,1% усіхпредставлених у базі даних закладів: українську -27,9, французьку — 5,6,американську -4,3, японську — 3,9, китайську, мексиканську, італійську — по3,0, грузинську -2,6, індійську — 2,1, арабську та німецьку — по 1,7%. [21]

Американськакухня — це «John Bull Pub», «Анкл Сэм», «БостонБюргер», «Ковбой». Французські страви можна замовити у «Легранд кафе», «Війна і мир», «Вінштуб»,«Гаврош», «Діксіленд», «Запоріжжя»; італійські — «Аполлон», «Галеон», «Да Вінчі»,«Колізей», «Колумбус», «Пантагрюэль». Японськакухня пропонується у ресторанах «Кіото», «Мікадо»,«Нобу», «Сайгон», «Сан Торі», суші-бар«Кампай», індійська -«Бомбей Палас»,«Гімалаї»,«Ланка паб», "Ішанс расой", «Тадж», мексиканська-«Кантіна Аутека», «Текіла хаус», «Деспера-дос».Ресторани «Атланта», «Золота Рибка», «Золотийберег», «Пелікан», «Посейдон» спеціалізуються наприготуванні морепродуктів. До речі, заклади з організацією відпочинку на воді(на базі комфортабельних річкових лайнерів) практикують набір сервісних послуг:VІР-зал, кімнати відпочинку,більярд, риболовлю, сауну, прогулянку на катері по Дніпру в літній сезон.

Можнапідібрати й ресторани з в'єтнамською кухнею, ірландською, іспанською,корейською, ліванською, польською, російською, турецькою, югославською. Отже, єширокий вибір із світової кухні. Для кожної притаманні національні страви,менеджерський стиль управління процесом, традиції у технології приготуванняїжі, сервірування столиків, ритуалу трапези, надання музичних, сервісних послугпід час обслуговування. [17]

Результатигрупування ресторанів за показником вартості послуг у розрахунку на одну людинутакі: до 10 $ — 18,9%, від 10 до 20 $ — 41,6%, від 20 до 30 $- 22,8%, від 30 до50 $ — 15,0%, від 50 $ та вище — 1,7%. На рівень цін ресторанних послугвпливають собівартість і склад сировини (продуктів), з яких готуються фірмовістрави, категорія класності підприємства, інтенсивність відвідувань клієнтів,їх склад та фінансова забезпеченість, атмосфера перебування і відпочинку,включаючи розважальні заходи.

Останнімчасом досить поширеним засобом розрахунку стали кредитні картки. Наприклад,кредитну картку «MasterCard/Eurocard» застосовують 71,2% ресторанів,«Visa» — 70,8%, «Maestro Cirrus» — 41,6%, «AmericanExpress», «Visa Electron» — no 28,3%, «Prestige card»-4,3%, «Diners Club» — 2,1%, «Discovery»-0,9%, «JCB»- 0,4%. [21]

Зметою заохочення клієнтів доцільно практикувати дисконтні картки, подарунки відзакладу до дня народження відвідувача та свят, безкоштовне наданнястрави-сюрпризу за умови замовлення ресторанних послуг на певну суму,дегустації, приготування страв шеф-поваром за рецептом клієнта,радіо-вікторини, де переможці правильних відповідей нагороджуються безкоштовнимланчем. Такі стимулюючі акції свідчать про уважне ставлення ресторану доклієнта. Високий рівень сервісного обслуговування, смачна їжа, неординарнийколорит інтер'єру, цікава шоу-програма створюють гарний настрій та незабутнівраження, бажання знову відвідати заклад, поспілкуватись з новими друзями.

Алевсе це можливо завдяки згуртованій команді фахівців, що турбується про іміджсвого підприємства, як результат професійного, творчого підходу до справи. Підготовкависококваліфікованих фахівців для підприємств ресторанного господарства повинназдійснюватись на підставі програм сучасного реформування галузі, новітніхтехнологій, комп'ютерної грамоти, вивчення іноземних мов, проходження практикиз можливістю виїзду на стажування у зарубіжні країни [17].

Послугипідприємств ресторанного господарства міста Харкова.

Нові економічніреалії визначили напрямок розвитку ринку закладів ресторанного господарстваХаркова. Форматом закладу ресторанного господарства 2009р. – початку 2010 р.,що найбільш динамічно розвивається стала кав'ярня — у місті відкрилося кільканових закладів різних цінових категорій (наприклад, «Кофеман», «Dolce»,«Кофеин», «Caffissimo»та ін.).

До кризиукраїнські та світові мережі воліли відкриття нових точок в основному уторговельних і торгово-розважальних центрах, в останній же час все частішерозглядають автономні приміщення в центральних районах. Попитом користуютьсяприміщення площею 100-200 м² в центральній частині міста під кав'ярні такондитерські, що працюють у двох напрямках – кафе-кондитерська і кондитерська зорганізацією продажу свіжої випічки.

Своєрідною «food-street»стала вул. Квітка-Основ’яненко(центр Харкова), на якій розташовані заклади різної цінової категорії:фаст-фуди, кав'ярні, ресторани, кафе, лаунж-бар.

Як і в іншихмістах України, заклади ресторанного господарства Харкова поділяються назаклади елітного, середнього та низького рівнів. Етап розвитку ресторанногоринку Харкова на сьогоднішній день передбачає наявність практично двох груп:елітного та низького рівнів. До групи елітного рівня в Харкові відносятьсязаклади, середній чек у яких складає 150 грн. і більше. Середній рівень націнкив них – 250-300%. До цієї групи можна віднести такі ресторани, як «Пушка»,«Аристократ». Крім величин середнього чеку, основні візуальні ознакиприналежності до цієї групи – це виняткові характеристики інтерєру. Такимчином, у свідомості споживачів оригінальний і дорогий інтер’єр обумовлюєелітарність закладу. Заклади такого рівня розраховані та задовольняють потребибізнес – еліти міста. До закладів середнього рівня належать такі, у якихсередній чек складає 60-150 грн., а середній рівень торгової націнки складає 150-250%.Головна відмінність подібних закладів – це високі стандарти в інтер’єрі,обслуговуванні і кухні, але при більш демократичних цінах і атмосфері.Відвідування таких закладів зазвичай пов’язане з метою спілкування в годинидозвілля, а не харчування та демонстрації соціального статусу. До закладівнизького рівня належать заклади із середнім чеком до 60 грн., середній рівеньнацінки складає 50-100%. У Харкові працює значна кількість закладів, якіпропонують низький рівень послуг при абсолютній відсутності інтер’єрних рішень.Більшість з них є барами з вузьким асортиментом страв, що готуються напобутовому обладнанні, в основному це бутерброди, пиріжки, пельмені і т.д.Головна мета відвідування даних закладів – не повноцінне харчування, а вживанняпродукції бару (кава, чай в ранковий час, спиртні напої ввечері) і короткочаснеутамування голоду. Так як відвідувачі цих закладів є люди з середнім та низькимрівнями доходу, більшість закладів не прагнуть покращувати якістьобслуговування та кухні. В останній час на ринок міста виходять мережі закладівшвидкого обслуговування. У місті Харкові вони представлені закладами«Челентано», «Пузата Хата», «McDonald’s».

Загалом, ринокресторанного господарства Харкова розвивається досить активно в закладах різнихрівнів, однак у даний час знаходиться на початковій стадії розвитку. Утуристичному плані місто є досить привабливим, що дозволить йому з кожним рокомзбільшувати потік туристів як з України, так і ближнього та дальньогозарубіжжя. Все це потребує розвитку інфраструктури міста, в першу чергуготельного та ресторанного господарства.

Для ресторанногобізнесу Харкова також є властивим посилення спеціалізації закладів. Наприклад,для міста є характерним розвиток такого напрямку, як кав’ярні. Вочевидь, щоактивний розвиток напрямку кав’ярень почався в останні роки і обумовлений, як ів інших містах України, не тільки появою традицій у населення пити каву, але ідефіцитом і дороговизною приміщень, придатних для ресторанного бізнесу.

У місті Харків востанній час стрімко розвивається готельна інфраструктура, що тягне за собоюрозвиток ресторанів елітної групи. Високий рівень сервісу та висока якістьзапропонованих страв сприяють збільшенню конкурентної боротьби в елітній групі.Кількість населення з високим рівнем доходів у місті збільшується значноменшими темпами, ніж темпи появи елітних закладів, що призводить доконкурентної боротьби перш за все у якості обслуговування і кількостідодаткових послуг.

Розвитоксереднього і малого бізнесу забезпечує формування середнього класу, який у своючергу є основним споживачем послуг закладів ресторанного господарствасереднього і низького рівнів. Саме тому місто Харків є цікавим для українськихмереж підприємств формату Quick&Casual, які є цивілізованим аналогомрадянських їдалень. Збільшення закладів саме такого формату, в свою чергудозволяє сформувати чіткі межі рівнів закладів ресторанного господарства,виділити низький і середній щаблі.

Відкриттязначної кількості торгових центрів також дало поштовх розвитку і ресторанногобізнесу в місті, а саме закладів низького рівня. Створення і наповнення food- кортів у торгових центрах є привабливим для мережевих закладів звідпрацьованою схемою приготування і бізнес -процесами.

У ресторанномубізнесі Харкова в останній час спостерігається посилення спеціалізаціїзакладів, що є ознакою становлення ринку. Споживачам стають цікавими не кафе чиресторани зі смачною кухнею, а концептуальні спеціалізовані заклади. Споживачівідвідують той чи інший ресторан або кафе, залежно від свого настрою та власнихкулінарних уподобань.

Крімобов’язкових послуг заклади ресторанного господарства міста зараз пропонуютьвсе більше додаткових: різноманітні шоу, презентації, кейтерінг та інші.

Також у Харковіспостерігається тенденція до збільшення частки кафе, закусочних, буфетів, кіосківу загальній кількості закладів. Частки ресторанів та барів зазнають незначнихколивань. Отже значним попитом користуються кафе, що пов’язані з невисокоюплатоспроможністю більшої частини населення міста, так як кафе передбачаєвідносно невелику середню суму. [12]

 

Висновокдо розділу 1

Рестораннийбізнес є однією із найбільш значущих складових індустрії гостинності. Водночасвін є одним із засобів високоліквідного використання капіталу та середовищем ізвисоким ступенем конкурентоспроможності. У всьому цивілізованому світіресторанний бізнес є одним із найбільш розповсюджених видів малого бізнесу,тому заклади та підприємства ведуть між собою постійну боротьбу за сегментаціюринку; за пошук нових та за утримання постійних споживачів їхньої продукції тапослуг. Всі заклади та підприємства повинні мати високий рівеньконкурентоспроможності.

Сучаснийресторанний бізнес пропонує споживачам широку номенклатура послуг ресторанногогосподарства.

Вресторанній справі немає меж досконалості, тому з'являються нові види послуг:послуги сомельє, години фортуни та щасливі години для гостей; гастрономічнішоу; урочиста презентація страв; бар-шоу; рибалка та кулінарне приготування уприсутності гостя; караоке; кімнати для паління; знижки постійним клієнтам;виїзний кейтерінг з організацією дозвілля та широким спектром різноманітнихпослуг. [17]


2.АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ РЕСТОРАНУ «НЕ ГОНИ»

 

2.1Маркетингове середовище ресторану «Не гони»

 

Маркетинговесередовище підприємства – це сукупністьактивних суб’єктів і сил, що діють у межах і за межами підприємства тавпливають на можливості керівництва службою маркетингу встановлювати іпідтримувати з цільовими клієнтами відносини успішного співробітництва.

Маркетинговесередовище складається з внутрішнього середовища (сам ресторан) і зовнішньогосередовища (мікро- і макромаркетингове середовище)[11].

Внутрішнєсередовище ресторану «Не гони»

Ресторан «Негони» — це ресторан першого класу, розміщений в місті Харків, пр. 50-ліття ВЛКСМ,49/8.

Ресторан«Не гони» має дивізіональну структуру управління (рис. 2.1).

Президент мережі «Синдикат смаку»

  />/>

Рис.2.1.– Дивізіональна структура управління рестораном «Не гони».

Дивізіональнаструктура управління базується на поглибленні поділу управлінської праці. За їїзастосування відбуваються процеси децентралізації оперативних функційуправління, здійснюваних виробничими структурними ланками, і централізаціїзагально корпоративних (стратегічні рішення, маркетингові дослідження тощо)функції, які зосереджуються у вищих ланках адміністрації [16].

Отже,за дивізіональної структури кожний заклад мережі має власну достатньорозгалужену структуру управління, яка забезпечує автономне його функціонування.

Перевагамицієї структури є: гнучке регулювання на зміни в зовнішньому середовищі, швидкеприйняття управлінських рішень на поліпшення їхньої якості. Але водночас вонапотребує збільшення чисельності апарату управління і витрат на його утримання.

Штабквартира мережі «Синдикат смаку» знаходиться в ресторані «Пушка». В нійзнаходяться фінансовий відділ, бухгалтерія, відділ маркетингу, відділстратегічного планування.

Директорресторану «Не гони» знайомиться з проектами рішень президента мережі «СиндикатСмаку», що стосуються діяльності ресторану. Організовує діяльність щодополіпшення роботи ресторану та підвищення якості наданих послуг.

Планово-економічнийвідділ ресторану «Не гони» планує і контролює забезпечення ресторану сировиною,матеріалами, продукцією, контролює доходи і витрати закладу, налагоджує зв’язкиз постачальниками.

Адміністраторресторану мотивує і контролює діяльність обслуговуючого персоналу. Маєбезпосередній вплив на офіціантів і барменів, разом з ними забезпечуєорганізацію обслуговування відвідувачів.

Арт-директорзабезпечує організацію культурно-розважальних заходів. Контролює діяльністьбек-вокалісток в караоке і звукооператорів.

Завідувачвиробництвом контролює технічний процес та налагодження виробництва, розробляєплани випуску страв і виробів, забезпечує кухарів продуктами, які в свою чергузаймаються приготуванням страв.

Усіпідрозділи підприємства взаємозалежні і взаємодіють між собою. Від ефективностіроботи кожного окремого підрозділу залежить результативність всьогопідприємства, а також мережі в цілому. Чітке розмежування функцій окремихпідрозділів закладу, усвідомлення співробітниками кожного підрозділу свогомісця, функції та ролі у досягненні підприємством мети на ринку, наявністьпевного рівня корпоративної культури забезпечують необхідне внутрішнєсередовище і ефективну діяльність. Відповідно до цих принципів і побудованадіяльність ресторану «Не гони».

Мікросередовищересторану «Не гони».

Мікросередовище— сили, які мають безпосереднє відношення до самої фірми та її можливостей щодообслуговування клієнтури [22].

1. Постачальники.

Адміністраціяресторану дуже ретельно підбирає собі постачальників, вона розуміє, що на іміджфірми впливатиме репутація цих постачальників, оскільки ті забезпечуютьпідприємство ресурсами, необхідними для виробництва, продажу, збуту товарів тапослуг. Постачальники ресторану «Не гони» — цефірми, які постачають ресурси, необхідні для виробництва кулінарної продукції інадання послуг. Основні постачальники ресторану «Не гони» наведені в таблиці2.1.

Більшу частину сировини,необхідної для виробництва кулінарної та кондитерської продукції, та напоїресторан закупляє в супермаркетах «METROCash andCarry» і «Target».


Таблиця 2.1. Постачальникиресторану «Не гони».

Постачальники Назва фірми Адреса, телефон Меблі

Компанія «АРКО»

м.Харків, площа Конституції, 1. Будинок праці, 7 підїзд, з поверх.

Тел.: +38 (057) 714-95-54

Посуд

Компанія «АРКО»

м.Харків, площа Конституції, 1. Будинок праці, 7 підїзд, з поверх.

Тел.: +38 (057) 714-95-54

Системи автоматизації Диалком, ООО Тел.: +38 (057) 717-42-00 Система відео нагляду Компанії «USS»

Тел.: 8 (044) 222 50 36

Звукове устаткування Компанія «Чистий звук»

Тел.:050-500-57-68,

057-755-26-05

Теплове устаткування Компанія «АРКО»

м.Харків, площа Конституції, 1. Будинок праці, 7 підїзд, з поверх.

Тел.: +38 (057) 714-95-54

Холодильне устаткування Компанія «АРКО»

м.Харків, площа Конституції, 1. Будинок праці, 7 підїзд, з поверх.

Тел.: +38 (057) 714-95-54

Санітарно-гігієнічне приладдя ПП Фірма «Солярис»

м. Харків, вул. Пушкінська, 53А, оф. 7.

Тел.: +38 (057) 706-03-76, +38 (057) 706-03-93

Устаткування, посуд та сировина для сущі Компанія «Restoran Snab»

м. Харків, ст. м. Університет, вул. Чернишевського 55, каб.5.

Тел.: 0683485731

0967091816

Алкогольні напої ТОВ «Благо Плюс»

м. Харків,

вул.Велозаводська, 38А

Тел.: (057) 7120886,

(057) 7199750.

Устаткування для кави, кава та цукор Фірма «Дом кофе»

м. Харків, просп… Леніна, 15

Тел.: +38(057) 717-52-44

Безалкогольні напої, пиво ЧФ «Alivia»

м. Харків, пр.Перемоги, 74/в, оф. кв. 24.

Тел.: (057) 7582222,

(057) 7392266

 

2. Конкуренти.

Дуже важливимфактором мікросередовища є конкуренти. Ресторан «Не гони» має велику кількістьпрямих і непрямих конкурентів, бо в місті Харків функціонує багато ресторанів,які надають подібні послуги, а саме пропонують страви класичної американської, італійської, японської кухоньта авторську кухню, з високим рівнем якості продукції і обслуговування.

Ресторан «Не гони» має високіконкурентні показники відповідно даним експертних оцінок (додаток Б).[25]

Головнимконкурентом ресторану «Не гони» є ресторан «Mafia».По-перше, ресторан «Mafia»знаходиться в тому районі міста Харкова (Салтівка), що і ресторан «Не гони»,по-друге він, також, спеціалізується на японській кухні, по-третє надаєспоживачам послугу караоке.

В результатіцього між підприємствами виникла конкурентна боротьба. Адміністрація ресторану«Mafia» для залучення споживачіввпровадила в закладі передачу «Рожевий мікрофон», але адміністрація ресторану «Негони» зреагувала на дану подію і організувала на підприємстві зйомки передачі«Топлес-караоке».

3. Маркетинговіпосередники (фірми, які допомагають компанії в безпосередній реалізаціїмаркетинг-міксу).

Ресторан «Негони» входить до мережі «Синдикат смаку», яка об’єднує ресторани: «Пушка»,«Мигдаль», «Шарикофф», «Не гони». Відділом маркетингу мережі «Синдикат смаку»розробляються спеціальні заходи, для створення позитивного іміджу ресторанів. Всі заклади мережі проводять взаємовигідну діяльність. Вданих ресторанах мережі «Синдикат смаку» діє одна дисконтна система«Почесний гість» (додаток В). Від дій кожного з ресторанів залежатиме думкаспоживачів про інший ресторан мережі.

4. Споживачі

Як всім відомо,потреби споживачів прямо впливають на інтереси закладу. Адже саме їх потреби,смаки, запити визначають обсяги реалізації продукції підприємства. Тому, щоб непозбавити ресторан очікуваних прибутків, маркетологами мережі «Синдикат смаку»своєчасно прогнозуються запити споживачів. Так на підприємстві в період постівв меню включаються спеціальні страви, на різні свята проводяться усілякісвяткування.

Ресторан «Негони» відвідують споживачі різних соціальних груп, від звичайних студентів доукраїнських бізнесменів, різного віку тощо. У зв’язку з цим можна виділити такіосновні групи споживачів ресторану:

1. За віком –люди від 20 до 50 років.

2. За статтю –чоловіки і жінки.

3. За сімейнимстаном – молоді одинаки, молоді сімейні пари без дітей, молоді сімейні пари здітьми віком від 6 років і більше, подружжя похилого віку з дітьми та бездітей, одинаки середнього та похилого віку.

4. За рівнемдоходу за місяць – від 1500 грн. і вище (на одного члена сім’ї).

5. За належністюдо соціального класу — середнього достатку, достатку більшогоза середній рівень, високого достатку.

6. За рівнемосвіти — середня освіта, середня спеціальна освіта, незакінчена вища освіта,вища освіта.

7. За стилемжиття – елітарний, богемний, молодіжний.

8. Зарелігійними переконаннями – православні, католики, мусульмани.

9. Занаціональністю – українці, росіяни, грузини, араби тощо.

5. Контактніаудиторії

Контактніаудиторії (будь-які групи, які виявляють реальну або потенційну зацікавленістьдо організації або впливають на її здатність досягати поставлених цілей) можутьсприяти або заважати фірмі в обслуговуванні ринків. До контактних аудиторійресторану належать банки з якими він співпрацює, засоби масової інформації(газети «Вечірній Харків», «Час»; журнали «Інтер’єр декор», «FreshFusion», «Бездоганне свято»,«Харків. Улюблене місто»; радіо «Europaplus», Internet(«Ресторанні нотатки» — www.resto.kharkov.ua, «Ресторанчик» — kharkov.restoranchik.com.ua,«Незабаром» — kharkov.nezabarom.ua та ін.). Усі ці засоби поширюютьінформацію про підприємство, впливають на формування суспільної думки прозаклад.

Макросередовищересторану «Не гони».

Макросередовище– сили широкого соціального масштабу, які впливають на мікросередовище (факторидемографічного, економічного, природного, науково-технічного, політичного такультурного характеру) [22].

Демографічніфактори впливають на збільшення (зменшення) певного споживчого сегментаресторану, а отже, це призводить до зміни рівня потреб. Аналізуючи демографічніфактори, маркетологи мережі «Синдикат Смаку» враховують такі чинники:

• рівеньнароджуваності;

• статевовіковаструктура населення;

• міграціянаселення;

•середньостатистична кількість дітей у сім'ї.

Усі переліченідемографічні фактори мають прямий вплив на визначення обсягів виробництвапродукції для певного споживчого сегмента. Аби уникнути перевиробництва абонедостатнього рівня виготовлення продукції та для задоволення потребспоживачів, служба маркетингу постійно вивчає динаміку демографічних факторів.В даний час основний вплив на ресторан «Не гони» має тенденція до збільшеннянароджуваності населення і появи нового сегменту – діти. Враховуючи данийчинник в ресторані було організовано дитячій клуб по вихідним (діти співаютьдитяче караоке, святкують свої Дні Народження, вчаться готувати, приємнопроводять час).

Вивченняекономічних факторів дозволяє ресторану спрогнозувати тенденції щодо купівлітоварів різних категорій. Існують різні норми споживання одного і того ж товару(послуги) представниками різних класів населення (за економічним критерієм).Тому маркетологи мережі досліджують динаміку належності населення до певногокласу. Економічні фактори є одними з найголовніших в маркетинговому середовищі,так як вони впливають на купівельну здатність відвідувачів ресторану, їхкількість та характер послуг і товарів, які вони придбають. Ресторан «Не гони»орієнтований на споживачів з середнім рівнем доходу, тому при збільшенні йогочастки на ринку, ресторан має велику кількість споживачів, і високий прибуток. Цейфактор також безпосередньо впливає на коло постійних клієнтів ресторану, яківідвідують «Не гони» не тільки для харчування, але й для підтримування свогостатусу.

Факториприродного середовища (дефіцит сировини, забруднення довкілля тощо). Чомусьмаркетологи мережі не зважають на ці фактори, але це має прямий вплив напідвищення ціни на ресурси та продукти, що веде до підвищення цін в менюресторану. А це, в свою чергу, впливає на формування конкурентних перевагпродукції ресторану і призводить до збільшення нових споживачів.

Політичніфактори мають вплив на діяльність фірми через законодавчі акти. В Україні дієціла низка законодавчих актів, які регулюють діяльність у сфері маркетингу.Перелік цих нормативних документів відповідно до сфер застосування. Длярегулювання діяльності ресторану використовуються нормативні акти, якірегулюють діяльність закладів харчування, зокрема Закон від 01.12. 2005р. «Прозахист прав споживачів», від 06.07.1995р. «Про застосування реєстріврозрахункових операцій у сфері торгівлі і громадського харчування та послуг»,від 24.02.1994 р. «Про забезпечення санітарного та епідеміологічногоблагополуччя населення» з наступними доповненнями, підзаконними актами КабінетуМіністрів України, Міністерств економіки, фінансів, внутрішніх справ,Державно-податкової адміністрації.

Маркетологимережі «Синдикат смаку» своєчасно відстежують вплив різних факторівмакросередовища підприємств на фактори мікросередовища і на основі їхвиробляють доцільні маркетингові рішення. Під дією змін макро- імікросередовища мережа «Синдикат Смаку» може змінювати товарну, цінову,збутову, рекламну політику, маркетингову політику комунікацій і застосовувати вбільшій мірі міроприємства sales – promotion.

2.2Аналіз послуг, які надаються в ресторані «Не гони»

Послугиресторанного господарства визначаються виконавцем відповідно до типу, класу, іякщо це передбачено нормативними актами України – підтверджуються органом сертифікаціївідповідно до державного стандарту. Підприємства ресторанного господарства, якіреалізують алкогольні, тютюнові вироби, зобов’язані мати ліцензію на цей виддіяльності [6].

Ресторан «Негони» має ліцензію на продаж алкогольних напоїв, тютюнових виробів, ліцензію набільярдний зал.

Послуги, якінадає ресторан «Не гони»:

· Послуги харчування. Ресторанпропонує гостям класичні страви італійської, американської та японської кухонь,оригінальні страви авторської кухні, а також великий асортимент страв, приготованихна мангалі (весь асортимент страв та напоїв, вихід та ціни, дивитись додатки Г,Д, Е, Ж).

· Послуги з виготовлення кулінарноїпродукції і кондитерських виробів. Виготовленнякулінарної продукції з меню, виготовлення тортів на замовлення.

· Послуги з організації споживання іобслуговування. Обслуговування споживачівздійснюється офіціантами, причому декілька офіціантів володіє англійськоюмовою, це дає змогу підприємству обслуговувати іноземних гостей. (Середній чекв ресторані складає 150-200 грн.).

· Послуги з реалізації кулінарноїпродукції. Замовлення та доставкастрав зменю додому та в офіс.

·Послуги з організації дозвілля:

ü Музичне обслуговування.В ресторані кожного дня з 21.30 і до 6.00 працює караоке, усі бажаючі можутьзаспівати, їм допомагають бек-вокалістки. По п’ятницях працює дискотека, наякій можна почути хіти минулих літ (диско 80, диско 90), популярні російські ізарубіжні хіти від DJ.

ü Проведення концертів, програм вар’єте.Кожної п’ятниці та суботи, а також у свята, влаштовуються різні тематичнівечори, на яких виступають відомі танцюристи, співаки, артисти. Наприклад, вжечастими гостями української естради стали Віталій Бондарчук, Олександр Кварта,приїжджали також «Брати кролики» та ін. Під час тематичних вечорів працюютьанімація і дівчата –топлес.

üНадання більярдної зали.

üОрганізація урочистостей. Організаціякорпоративних свят, весіль, банкетів, фуршетів, випускних вечорів, дитячих святз клоунами і розважальними програмами

üФутбол на великому екрані.

Прейскурант цінна послуги ресторану «Не гони» наведені в таблиці 2.2.

ресторанпослуга обслуговування

Таблиця2.2. Прейскурант цін на послуги ресторану «Не гони»

Послуга Ціна Виготовлення торта на замовлення 250 грн. Доставка страв

20% від вартості замовлення.

При замовленні страв на 250 грн. – доставка безкоштовна

Караоке

40 грн. з людини.

Понеділок – безкоштовно.

Вхід на тематичну вечірку 60 грн. Більярд 20 грн./год. Футбол на великому екрані безкоштовно

З метоювизначення якості послуг, наданих в ресторані «Не гони», будо проведенодослідження. В Інтернеті та в «книзі скарг та пропозицій» аналізувалися відгукиспоживачів, після чого аналізувався рівень обслуговування у ресторані.Виставлялися оцінки за 5-бальною системою. (таблиця 2.3).

Таблиця2.3.Рівень обслуговування у ресторані за запропонованими критеріями (за 5- бальноюсистемою)

/>

Рівеньобслуговування, бали: (кількість балів усього/ кількість респондентів) = 23,8.

Цінасередньої покупки: 150-200 грн.

Наведемографічний приклад обробки даних про наявність послуг ресторанного господарства,що надає ресторан (рис. 2.2).

Загальнакількість послуг громадського харчування згідно з ГОСТ 30523-97 складає 33, адосліджуваний ресторан надає 18, тому у відсотковому вигляді про наявністьпослуг можна представити наступним чином:

/>64,71%

/>


                                                               35,29%

 

Рисунок2.2. Обробка даних про наявність послуг ресторанного господарства, що надаєресторан «Не гони».

64,71% –загальна кількість послуг ресторанного господарства (ГОСТ 30523-97);

31,25% –послуги, які надає ресторан.

Для обробкиданих за таблицею 2.3 необхідно підбити суму оцінок за кожним критерієм та закожним респондентом. Так теоретична ( максимальна) сума оцінок з кожногокритерію складає 50 балів, за кожним респондентом – 25, сума балів усього — 250.

Рівеньобслуговування у підприємстві харчування(теоретичний):

250/10 = 25 балів

Ціна середньоїпокупки визначається наступним чином: фіксується ціна покупки кожногореспондента, суму усіх покупок розділити на кількість покупок (дані зазначені втабл. 2.3).

За показникамитаблиці отримали наступні дані: культура обслуговування – 48 балів, щостановить 96% від теоретичного, комфорт зали – 48 (96%), асортимент страв – 47(94%), рівень цін – 46 (92%), якість продукції – 49 (98%).

Сума балівусього склала 238, тобто загальний рівень обслуговування становить 95,2% відтеоретичного. Результати оброблення даних таблиці можна представити унаступному вигляді (рис.2.3).

/>

Рисунокдо таблиці 2.3. Рівень обслуговування в ресторані «Не гони».


2.3Аналіз меню

 

Візитноюкарткою будь-якого підприємства ресторанного господарства є його меню, тобтоперелік страв і напоїв з указом ціни та виходу, які є в продажу на протязівсього часу роботи підприємства [22].

В ресторані «Негони» гостям пропонується 3 види меню і карта напоїв: основне меню (додаток В),карта напоїв (додаток Г), десертне меню (додаток Д) сущі меню (додаток Е).Основне меню, меню алкогольних напоїв та сущі меню перекладене на англійськумову.

Усіменю з вільним вибором страв, споживачі самі обирають те, що їм сподобались.

ЗаНаціональним стандартом України ДСТУ 4281:2004 «Заклади ресторанногогосподарства. Класифікація» страви і закуски в меню повинні розташовуватися внаступному порядку:

1. Фірмовістрави і закуски;

2. Холоднізакуски – овочеві, рибні, м’ясні;

3. Гарячізакуски;

4. Першістрави;

5. Другістрави – рибні, м’ясні, овочеві, страви із яєць, молочних продуктів, мучні;

6. Солодкістрави – спочатку гарячі, потім холодні;

7. Напої –гарячі, холодні;

8. Кондитерськівироби [2].

Основнеменю

Зовнішній вигляд- Обгортка меню виконана у коричневому кольорі, по середині обгортки міститьсяфірмовий знак ресторану «Не гони».

Загалом менюскладається приблизно з 70 страв і закусок. У меню представлені класичні стравиіталійської та американської кухонь (паста, піца, різотто, карпаччо, свинячіребра, каре ягняти, страви на сковорідках) та оригінальні страви авторськоїкухні (салат з обсмаженим філе кролика, кунжутом, кедровими горішками тахрусткими трубочками з сира Філадельфія; качка, запечена підяблучно-апельсиновим соусом). А також великий асортимент страв, приготованих намангалі — соковиті стейки, шашлики і закуски під пиво — курячі крильця барбекю,смажені карасики.

Загалом в менюресторану представлено:

1. Фірмовістрави від шефа – 4 види;

2. Холоднізакуски – 17видів;

3. Гарячізакуски – 6 видів;

4. Піцца -13видів;

5. Перші страви– 7 видів;

6. Основністрави/гарніри – 13/7 видів.

7. Соуси – 5видів.

Структураосновного меню ресторану зовсім не відповідає стандартним вимогам, які описанівище. В меню немає окремого розділу – фірмові страви, вони розкидані по усьомуменю.

Структураосновного меню ресторану «Не гони» виглядить наступним чином:

1.  Холоднізакуски;

2.  Гарячізакуски;

3.  Другістрави з круп;

4.  Першістрави;

5.  Закускипід горілку;

6.  Закускипід пиво;

7.  Гарніри;

8.  Соуси;

9.  Другім’ясні страви.

Основнеменю ресторану не відповідає вимогам ДСТУ 4281:2004.

Картанапоїв

Карта напоївзнаходиться на останніх сторінках основного меню.

Загалом в картіресторану представлено близько 100 видів алкогольних напоїв. Серед них:

·  4різновиди мартіні;

·  10різновидів ігристих вин, серед яких є елітні ігристі вина, вина Українськоговиробника, Італійського виробника;

·  20різновидів коньяку: Замкові коньяки, коньяки України та ін.;

·  11видів горілки, присутня також імпортна горілка;

·  3види наливки;

·  4види настойки;

·  17видів виски, серед яких є Шотландський, Односолодовий, Ірландський,Американський, Канадський виски;

·  6видів текіли;

·  4види рому;

·  2види джини;

·  2види самбуки;

·  3види лікерів;

·  СеріяДе Кайпер – 14 видів.

Окрім того, набарі можна замовити один з чотирьох видів кегового пива.

Недолікомресторану «Не гони» є те, що в карті напоїв не вказуються безалкогольні напої(соки, мінеральні води), слабоалкогольні напої і пиво, хоча все це є на барі.

Десертнеменю

Зовнішній вигляд- меню виконане у вигляді маленької книги на пружинах, на кожній сторінціміститься фото десерту та напою.

Десертне меню,на відміну від інших меню написано лише російською мовою. Воно складається із16 сторінок, на кожній з яких показані усі різновиди десертів, які можназамовити в ресторані і спеціально підібрані до цих десертів напої (алкогольні,безалкогольні коктейлі, різні види чаю, кави та ін.). Гостям не обов’язкомпокупати десерти разом з тими коктейлями, які підібрані до цих десертів, загостями залишається право вибору.

Недолікомдесертного меню є те, що за правилом спочатку повинні розташовуватися гарячі, апотім холодні десерти. А в цьому меню усі десерти ідуть в розкиданому порядку.

Сущіменю

Окремо вартовідзначити японське меню, в якому представлені всі розділи японської кухні.Зовнішній вигляд – оформлене в яскравих кольорах. На кожній сторінці показанефото страви з меню.

Японськакухня в ресторані «Не гони» дуже своєрідна. Рис тут головний продукт – це іхліб, і приправа, і солодощі, і горілка. Страви подають в майстерномуоформленні. При приготуванні використовуються зелень, японська гірчиця васабі,пагони бамбука, і коріння лотоса. У японській кухні немає десертних страв ісолодощів. З кожним замовленням сущі подаються соєвий соус, імбир, васалі.

В суши менювключені:

· Нігірі суши – 23 види;

· Макі суши – 23 види;

· Сащімі – 5 видів;

· Асорті – 4 види;

· Якіторі – 5 видів;

· Гарячі закуски – 3 види;

· Салати – 6 видів;

· Супи – 4 види;

· Гарячі страви – 4 види.

В меню страв ікартці напоїв вказана назва страв, склад, вихід і вони підписані директором,головним бухгалтером та завірені печаткою.


2.4Аналіз матеріально-технічної бази торговельних приміщень ресторану «Не гони»

 

Ресторан«Не гони» має два входи з вулиці, один веде до літнього дворику, інший – досамого ресторану.

В ресторані 3зали і літній майданчик, на території якого знаходяться 3 хатинки (місткістю по15 чол. в кожній хатинці) в різних стилях (російський, український, стиль 60-хроків).

Один залресторану оформлений в староанглійському, другий – в японському, а третій в європейськомустилі.

Кількість місць:основні зали – 150 чол., літній майданчик – 100 чол., 3 VIP зали – 45 чол.Загалом ресторан «Не гони» може розмістити 295 чоловік.

Вестибюль оснащений столиком та двома зеркалами.

Торгівельні зали ресторану оснащені:

·  дерев’яними столами (ширина основного проходу між столами 1,5м);

— ресторанні квадратні (100х100 см) – 40 шт.;

— ресторанні прямокутні (розмір кришки: ширина — 120 см, довжина 200 — см) – 7 шт.

·  шкіряними диванами (на 3-5 чол.) — 20;

·  шкіряними кріслами – 24 шт.;

·  дерев’яними стільцями – 164 шт.;

·  плазмовими телевізорами – 12 шт.;

·  караоке обладнанням – звукова апаратура, мікрофони;

·  барною стійкою;

·  кондиціонерами – 8 шт.

Більярдний зал оснащений:

·  плазмовим телевізором – 2 шт.;

·  6 більярдними столами;

·  обладнанням для більярду – шари, для більярду – 8 комплектів; киї для більярду – 20 шт.

Повну сервіровку (скатертини, закусочні тарілки з серветкими, закусочні прибори, бокал для вина) мають столи на другому поверсі (японська зала), в інших залах завчасна сервіровка не передбачається, столи не накриваються скатертинами.

Столова білизна ресторану, а саме скатертини і серветки мають яскравий і вишуканий вигляд. В японському залі столи драпіровані полотном, а саме, кришка оббита м’яким сукном (мальтоном), а зверху шовковими скатертинами двох кольорів в центрі – коло бежевого кольору, а навколо – червоного кольору, серветки – білого кольору з фірмовим знаком ресторану.

Для банкетів передбачені шовкові скатертини різного кольору (білого, червоного, зеленого) в залежності від урочистості або виду банкету. В ресторані передбачені ручники офіціантські, рушники для протирання посуду, рушники для посудомийного відділення.

Дані про забезпечення посудом ресторану «Не гони» показані у таблиці 2.4.

 

Таблиця2.4. Дані про забезпечення посудом ресторану «Не гони».

Назва посуду

Кількість, шт.

1.

2.

Металевий посуд

 

Баранець одно порційний

110

Баранець 6-порційний

59

Таріль однопорційна овальна

295

Таріль 6-порційна

80

Таріль 12-порційна

10

Ікорниця 1-порційна

20

Ікорниця 6-порційна

11

Кокотниця

100

Креманка

 295

Миска супова з кришкою

 295

Миска супова (супниця) 4-6 порційна

 73

Таці круглі великі

 40

Сковорідки для страв

 140

Соусник порційний

 100

Порцеляновий посуд

 

Таріль кругла

 150

Таріль овальна

 50

Тримачі серветок

 50

Вази для салатів

 73

Молочники

 50

Вершківниця

 50

Салатники різні

 295

Лотки для оселедців, шпротів, консервів

 100

Чашка сайна з блюдцем

 300

Чашка кавова з блюдцем

 300

Чашка супова

295

Тарілка пиріжкова 175 мм

350

Тарілка закусочна 200 мм

350

Тарілка столова 240 мм

300

Тарілка десертна 200 мм

300

Скляний посуд

 

Бокал для коньяку

300

Бокал для шампанського

350

Фужер для води

200

Стопка (25/30 мл)

400

Стопка (50 мл)

300

Склянка для соків

295

Склянка хайбол

295

Вази для печива, фруктів, тортів

50

Креманки

70

Глечики та кухлі для води і соків

75

Попільнички

200

Приладдя

 

Столовий набір

295

Закусочний набір

295

Десертний набір

120

Фруктовий набір

100

Ложка чайна

295

Ложка кавова

295

Ложка для варення

50

Ложка розливальна

50

Ложка для коктейлів і крюшонів

75

Ложка для морозива

10

Лопатка кондитерська

10

Ніж для лимона

4

Ніж для масла

5

Ніж для сиру

4

Ніж для фруктів

15

Салатний набір

140

Щипці для льоду

15

Щипці кондитерські

50

Китайські палички

500

В ресторані дляобслуговування використовується скляний безколірний посуд з видувного скла,посуд з порцеляни і нержавіючої сталі. Дані види посуду якісні і відповідаютькласу ресторану. Посуд в ресторані «Не гони» має вишуканий вигляд.

Рестораняк підприємство, яке випускає кулінарну продукцію, має виробничі цехи, якіспеціалізуються на переробці певного виду сировини та виготовлення продукції(м'ясний, рибний, гарячий, холодний, кондитерський, борошняний цеха).

Приорганізації роботи цих цехів в ресторані «Не гони» дотримуються наступних умов:забезпечення поточності виробництва та послідовність здійснення технологічнихпроцесів; об'єднання в одних приміщеннях виробництв, які вимагають однаковоготемпературного режиму та вологості; забезпечення вимог санітарії та заходів зохорони праці та техніки безпеки; розміщення складських приміщень в одномублоку.

Згідноз нормами технічними оснащення устаткуванням закладів ресторанного господарстватипу «ресторан» ми порівняємо технічне оснащення устаткуванням ресторан «Негони» (табл. 2.5) [18].


Таблиця2.5. Технічне оснащення устаткуванням закладу «Не гони».

№ з/п Устаткування: тип, вид, найменування Показник потужності, продуктивність За стандартом, для ресторану місткістю зали більше 200 місць

В ресторані

«Не гони»

 

1 2 3 4 5

 

1.

Теплове, електричне, газове

 

1.1. Фритюрниці л 12 10

 

1.2. Сковороди (жаровні) л 33 33

 

1.3. Плити конфоркові поверхня різна) площа для смаження, м² 1,44 1,42

 

1.4. Плити безпосереднього смаження площа для смаження, м² 0,7 0,7

 

1.5. Гриль прижимний шт. 1 1 1.6. Котли л 60 60 1.7. Кип'ятильники л/год. 100 50 1.8 Шафи для смаження шт. 12 3 1.9. Пекарські (кондитерська) шафи шт. 12 3

2.

Роздавальне і барне

 

2.1. Печі мікрохвильові (НВЧ) л 30 30 2.2. Барні (буфетні коктейльні стойки) компл. 1-3 3 (*) 2.3. Каво(чає)варка блок 3-5 2 2.4. Кавомолки (млинки кавові) шт. 2-5 1 2.5. Соковижималки шт. 3 2 2.6. Блендери шт. 2 2 2.7. Соковижималки оранж-фреш шт. 1 1 2.8. Міксери шт. 2 2 2.9. Льодогенератори кг/добу 40 40 2.10. Охолоджувачі напоїв та соків л 18 18

3.

Холодильне (технологічне)

3.1. Камери середньотемпературні м² 24 24 3.2. Камери низькотемпературні м² 12 12 3.3. Шафи низькотемпературні л³ 1200 800 3.4. Ларі морозильні л³ 440 440 3.5. Столи з охолоджувальними шафами л 1080 680

4.

Механічне

 

4.1. Машина для очищення овочів ємність завантаження, кг 30 30 4.2. Машини універсальні кухонні та спеціалізовані (приводи)  компл. 2 1 4.3. Машини збивальні (міксери планетарні) л 20 10 4.4. Машини тістомісильні л 45-65 45 4.5. Машини тісторозкатувальні шт. 1 1

5.

Мийне

 

5.1. Ванни мийні шт. 13 13 5.2. Столи з мийними ваннами шт. 3 3

6.

Ваговимірювальне і підйомно-транспортне (технологічне)

 

6.1. Ваги настільні електронні шт. 6 6 6.2. Візки вантажні шт. 2 1 6.3. Стелажі пересувні шт. 2 2 /> /> /> /> /> /> />

* Барні (буфетні, коктейльні) стойки:

-  охолоджувальна вітрина для кондитерських виробів і закусок;

-  охолоджувальний елемент барної стойки;

-  нейтральний елемент барної стойки;

-  пристінна шафа;

 

2.5Аналіз архітектурно-планувальних рішень торговельних приміщень ресторану «Негони»

 

Екстер’єр(додаток З).

На територіїресторану «Не гони» є автостоянка, яка призначена для відвідувачів ресторану.Біля входу стоїть рекламний щит, на якому розміщенні нові акції та пропозиції.

Окрім звичайноїна даху ресторану є світлова вивіска «Не гони», навколо якої мигає синімкольором салют, сама вивіска світиться червоним світлом.

На передньомуплані ресторану немає жодних клумб, вони є тільки на літньому майданчику.

Інтер’єр

«Не гони» — цезатишний ресторанний комплекс, який гармонічно поєднує стилі старої Англії іКраїни Сходячого Сонця: ковані люстри, а також японські картини и статуетки.

Перший поверхмає два зали. Перший зал – піцерія (з відкритим грилем), яка має стиль інтер’єру– неокласицизм (стиль ретро). На стінах розвішано багато чорно-білихфотографій, які в більшій мірі і дають залі такий стиль, подекуди стіниприкрашені листям рослин.

Друга зала –основна, має готичний стиль. Присутні м’які диванами з високими спинками (якімають дуже масивний вигляд), масивні прямокутні дубові столи, деревинні балки.Коли в залі приглушене світло, то можна подумати, що потрапив в якийсь замок.Посередині зали стоять кам’яні колони. Все витримано в характерній суворійкольоровій гамі, в темно-червоних тонах, на стінах присутній сірий колір. Настелі висять ковані люстри, на стінах ліхтарі, зроблені під старовинні часи.Зал ще іноді називають диско-зал, тому що усі заходи ресторану проходять саметут. Є естрада і танцмайданчик. Минулого року в ресторані відкрили караоке,тому біля кожного столику на стіні висять плазмові телевізори, щоб гості моглислідкувати за словами пісень. Для того щоб створити атмосферу музичностігосподарі закладу вирішили прикрасити стіни та стелю музичними інструментами,найяскравіше запам’ятовується старинний рояль, який висить догори ногами привході у залу.

На другомуповерсі знаходиться великий більярдний зал, суші-бар і веранда з екзотичнимирослинами. В суші барі все витримано в етнічному японському стилі. М’якерозсіяне світло створює в залі відчуття блаженства. На стінах висять красивівеликі віяла (червоний і чорний). Подекуди стоять японські статуетки.


2.6Аналіз методів обслуговування в ресторані «Не гони»

Обслуговуваннявідвідувачів ресторану «Не гони» офіціантом складається з зустрічі тарозсаджування гостей, прийому замовлення, отримання готових страв і напоїв,подачі страв та напоїв та розрахунку з відвідувачами.

При зустрічіофіціант вітається з відвідувачами відповідно до часу відвідування. Пропонуєгостям столики і після вибору допомагає їм присісти. Подає меню в розкритомувигляді і допомагає зробити замовлення і рекомендує страви і напої до них. Виконуючизамовлення офіціант дотримується загальних правил техніки обслуговування істрого дотримується прийнятої послідовності подачі холодних і гарячих закусок,різноманітних страв і напоїв.

Перш за всеофіціант всі замовлені страви й напої приносить в зал на таці, несучи її налівій руці, і при необхідності притримує правою. Носіння таці на лівій руціобумовлено тим, що офіціант підходить до гостя ліворуч. Тацю з стравамиофіціант не піднімає вище плеча (виключення може бути зроблено лише впідсобному приміщенні). Страви і напої встановлюється на тацю тільки в одинряд; більш важкі предмети повинні перебувати ближче до офіціанта, а найвищі — вцентрі піддона. Буфетна і кухонна продукція приноситься роздільно. Офіціантподає страви на тарілках, а також ставить чисті тарілки з правого бокувідвідувача, що сидить за столом, правою рукою. При подачі склянки води,сигарет, сірників, рахунку (на тарілці або маленькому підносі) підходить злівого боку. Прибирає використаний посуд з лівого боку. Весь час приобслуговуванні на столі підтримується чистота і порядок:

·використаний посуд, чарки, келихисвоєчасно прибираються;

·крихти змітаються щіткою в совок;

·плями на скатертині застилаютьсерветкою;

·особливо ретельно стежать за чистотоюприладів, змінюючи їх після кожної страви.

Розкладаючиприлади, ставлячи тарілки, страви, офіціант дотримується наступних правил:

Розкладаючиприлади, ставлячи тарілки, страви, офіціант користується і пам'ятає наступніправила:

· великий палець повинен бути за краємтарілки;

· не можна доторкатися до країв чашки,склянок;

· блюдце під склянкою завжди повинно бутисухим;

· прилади можна брати тільки за ручки;

· розставляти чарки, стакани, чашки,класти прилади слід безшумно, акуратно;

· при очищенні столу не скидати крихти напідлогу;

· наступну страву підносити після того, якзі столу був прибраний використаний посуд;

· при подачі блюдо або тарілку берутьручником, попередньо протираючи дно.

Установленапевна послідовність подачі напоїв, закусок, страв.

Спочаткуофіціант ставить на стіл отримані на барі мінеральну або фруктову воду, хліб,закуски, вина, а потім подає гарячі страви. Працює ритмічно, даючи собівідпочинок під час пауз в обслуговуванні.

Після подачідесерту офіціант дізнається у відвідувача, не потрібно йому ще щось додатково.Якщо гість відповідає «ні», то офіціант підготовлює рахунок і за проханнямгостя подає його з лівої сторони. При обслуговуванні групи відвідувачів рахунокподається замовнику. Після оплати відвідувачем рахунку офіціант допомагаєжінкам, літнім людям і дітям вийти з-за столу і проводжає гостей з тієї жчемністю і увагою, з якими він їх зустрічав.

Вресторані «Не гони» практикують різні форми організації банкетів та прийомів ів залежності від цього можуть бути використані різні методи обслуговування.

Підготовчаробота до проведення банкету складається з приймання замовлення, підготовки допроведення банкету, обслуговування.

Банкетза столом з частковим обслуговуванням офіціантами носить неофіційний характер.Звичайно подібний банкет організуються на честь якого-небудь свята.

Розміщеннягостей за столом звичайно довільне, але для почесних гостей і улаштовувачівбанкету виділяються місця в центрі столу, а при організації банкету на великукількість учасників з декількома столами – окремий центральний стіл. Припроведенні рестораном банкету можуть організовуватися розважальні програми,шоу-програми і т.п. В момент проголошення тостів обслуговування офіціантамиприпиняється.

Припроведенні великих банкетів за бажанням замовника може бути найнятий тамада, що«веде» стіл протягом усього вечора. Звичайно після прийому холодних закусокробиться перерва на 20 — 30 хвилин. Потім банкет продовжується.

Банкетз повним обслуговуванням офіціантами – це вид банкету, коли всі учасникиурочисто сидять за красиво сервірованим столом, на який не ставлять ніякихзакусок, страв, напоїв, а їх подання здійснюють офіціанти «вобнесення».

Банкетза столом з повним обслуговуванням офіціантами проводять з приводу офіційнихвізитів посадових осіб, в період проведення міжнародних симпозіумів,конференцій, виставок, дипломатичних прийомів та ін.

Приймаючивід замовників банкету замовлення, метрдотель насамперед уточнює: дату і часйого проведення; кількість гостей та їх склад (стать, вік, національність,фах); подія, яка відмічається; загальна сума асигнувань; сума на кожну особу;форми оплати; список почесних гостей.

Даліметрдотель знайомить замовника із залом, де буде відбуватися банкет, узгоджує зним розставлення столів та план розміщення гостей. Водночас він з'ясовує, з кимйому потрібно буде проводити подальші переговори при обслуговуванні.

Офіціантпротягом усього банкету зайнятий безпосередньо обслуговуванням його учасників.Кваліфікована робота, елегантний зовнішній вигляд, доброзичливе, тактовне йуважне ставлення до гостей є обов'язковими умовами культури обслуговування ісприяють створенню гарного настрою учасників банкета. Від офіціантіввимагається дисципліна, організованість, безумовне виконання всіх розпорядженьі вказівок метрдотеля. Робота офіціантів повинна бути швидкою, але спокійною йупевненою без поспіху. Варто пам'ятати, що жодне прохання гостей не повиннозалишитися без уваги. Офіціант повинен знати, хто з його товаришів працює впопередньому і наступному секторі для своєчасного й організованого входу в залі виходу з нього: він повинен запам'ятовувати черговість подачі закусок, блюд,напоїв, схему організації обслуговування для індивідуальної роботи і роботи впарі з іншими офіціантом.

Якістьобслуговування багато в чому залежить від правильного розподілу обов'язків міжофіціантами і їхньою злагодженою спільною роботою.

Одержавшина роздачі страви, офіціанти направляються з ними до входу в банкетний зал, дезбираються біля столів, кожен по своєму номеру по секторам, що вониобслуговують. За знаком метрдотеля офіціанти входять у зал, направляються досвоїх секторів і стають обличчям до столу в 2-3 кроках за від гостей, з якихвони повинні почати обслуговування. Блюда тримають на лівій руці на рівніліктя. За знаком старшого офіціанта (обслуговуючого почесних гостей у центрістолу) вони приступають до подачі блюд, дотримуючи черговості обслуговування.Під час проголошення тостів обслуговування припиняється. Усі закуски, стравиподаються гостям з лівої сторони. Горілку і воду наливають із правої сторониправою рукою. Подача страв може вироблятися і з правої сторони, якщо стравабула заздалегідь розкладена чи розлито в посуд індивідуального користування.При цьому треба попередити гостя: дозволите поставити. На кожній стравіобов'язково повинні бути прилади для розкладки. Після подачі страв, що прийнятоїсти руками, не користаючись приладами, гостям подають невеликі чашки з водою ішматочком лимона для ополіскування пальців і серветки. Забирають посудофіціанти тільки після того, як Почесні гості, на честь яких дається банкет,кладуть разом ніж і вилку на тарілку. По неписаному міжнародному порядку цеозначає, що дану страву вони вже їсти не будуть. У цьому випадку за знакомметрдотеля офіціанти починають збирання посуду одночасно у всіх секторах. Посудзабирають із правої сторони від гостей правою рукою, а з лівої – лівою рукою.При заміні посуду і приладів офіціант підходить до гостя з чистою тарілкою,бере лівою рукою використану тарілку, а правою ставить чисту і кладе чистийприлад, якщо такі не були розкладені попередньо при сервіровці.

Передподачею десерту кожен офіціант забирає зі столу непотрібний посуд, прилади,закуски, хліб, спеції. На столі залишають вази з фруктами, воду і фужери.

Післятого як гості з'їдять, офіціанти забирають зі столів і сервірують столи дляподачі кави. По закінченню банкета офіціанти усі разом забирають зі столівпосуд, розставляють столи і забирають зал.

Необхіднаумова гарної організації банкета – безшумна робота офіціантів, без зайвихрозмов, без голосних питань.

Високийрівень ресторану визначається дотриманням всіх правил обслуговуванняофіціантами. В ресторані «Не гони» обслуговування знаходиться на високому рівніі відповідає класу закладу.


2.7Аналіз рекламних засобів, які використовуються в ресторані «Не гони»

 

Узалежності від охоплюваної рекламною діяльністю території ресторан «Не гонивикористовує регіональну рекламу (охоплює місто Харків).

Найкращареклама ресторану – це мода на нього. Зробити ресторан модним це досить складназадача, яка включає в себе не лише розробку концепції самого закладу, а йграмотну реалізацію реклами ресторану. Реклама ресторанів полягає в розробцівідповідних рекламних матеріалів, вибір каналів розподілу реклами і самогопроведення кампанії.

Рекламнізасоби являють собою матеріальні засоби, які служать для розповсюдженнярекламного повідомлення і сприяють досягненню необхідного рекламного ефекту [24].

Задопомогою рекламних засобів ресторан «Не гони» прагне надати той чи інший впливна потенційних споживачів (об'єкт рекламування) та спонукати їх тим самим довчинення певної дії або вчинку (користування послугами ресторану).

Вресторані «Не гони» використовують такі рекламні засоби, як:

— Телевізійна реклама;

— Реклама на радіо;

— Друкована реклама;

— Реклама в пресі;

— Зовнішня реклама;

— Реклама в Інтернет;

— Інша реклама.

Телевізійнареклама.

Рестораном«Не гони» використовується регіональна телевізійна реклама. На телеканалі«Фаворит» рестораном використовується іміджева реклама і реклама свят, якібудуть проводитися в закладі. Реклама виглядять як звичайний рекламні роликиресторану з показом приміщень, описом кухні, описом свят. В рекламі такожуказується контактний номер ресторану, його адреса. так і нариси,огляди, ресторанні нотатки.

Національнателевізійна реклама для ресторану «Не гони» практично марна, оскільки малопредставників цільової аудиторії може побачити цю рекламу.

Рекламаресторану на радіо.

Рестораном«Не гони» використовується регіональна радіо реклама. Цей вид рекламивикористовується у період свят, ресторан запрошує усіх охочих до себе. У періодсвят ця реклама дає ресторану великий потік відвідувачів, і вони охоче його використовуютьцей вид реклами не період свят.

Недолікомреклами ресторанів на радіо є її швидкоплинність і обмежений часовий ефект,тому іміджеву рекламу потрібно випускати на постійній основі.

Друкованареклама

Вресторані «Не гони» є така друкована реклама, як листовки, календарі, буклети,плакати, все виконано в яскравому кольорі. На всій друкованій рекламі містятьсядані про ресторан, дані про акції, свята та ін.

Рекламав пресі

Рекламаресторану «Не гони» часто публікується в пресі. У кожному великому місті є іспеціалізована преса присвячена дозвіллю в місті, або окрема рубрика видання,тому проблеми з вибором видання для реклами ресторану немає. В основномуреклама ресторану «Не гони» видається в газеті «Вечірній Харків», тому що вибіртого чи іншого видання залежить від цільової аудиторії закладу, а нею восновному являються жителі міста Харкова.

Такожресторан «Не гони» має рекламу в журналі «Ідеальне свято» і журналі «Імперіал».

Зовнішняреклама ресторану

Вресторані «Не гони» яскраво оформлений фасад свого закладу. Заклад стоїть нахорошому трафіку пішоходів та авто і оформлення фасаду відіграє найважливішуроль в рекламній діяльності підприємства. Яскраво оформлений фасад (особливо ввечірній час) залучає безліч відвідувачів в ресторан.

Такожрестораном «Не гони» використовують білборди, загалом рестораном використовуютьп’ять білбордів по Харкову. Один білборд встановлений недалеко від закладу, аінші розвішені в усіх районах міста, для того, щоб залучити до закладу жителіврізних районів Харкова і додати ресторану іміджу.

Рекламаресторану в Інтернеті

Рекламаресторану «Не гони» в Інтернеті часто розміщена на міських спеціалізованих абоновинних сайтах. Розміщена як банер, так і як новина про ресторан. У ресторанує офіційний сайт, на якому всі охочі зможуть продивитись всю інформацію проресторан, залишити коментарій.

Длятого, щоб проаналізувати значимість і дійсність рекламних засобів ресторану «Негони», адміністрація ресторану провела серед споживачів опитування, деспоживачам задавалося лише одне питання – «Звідки Ви дізналися про ресторан?».Було опитано 50 відвідувачів.

Врезультаті маємо такі дані (таблиця 2)

 

Таблиця2. Результати опитування споживачів

Найменування рекламного засобу Кількість споживачів, які ссилалися на рекламний засіб % від загальної кількості опитуваних 1.Телевізійна реклама 1 2 2. Реклама на радіо 3 6 3. Друкована реклама 10 20 4. Реклама в пресі 5 10 5. Зовнішня реклама 16 32 6. Реклама в інтернет 5 10 7. Інша реклама 5 10 8. Не змогли відповісти 5 10

Із даного опитувиявилось, що найбільший вплив на відвідувачів має зовнішня реклама, а найбільшне вигідною рекламою для ресторану «Не гони» виявилася телевізійна реклама.

 

Висновки до розділу 2

Згідно даних, отриманих врезультаті проведення аналізів, можна зробити висновок, що ресторан «Не гони»повністю відповідає категорії закладу. Бо в ресторані надається високий рівеньпослуг, широкий, різноманітний асортимент страв, якість яких відповідаєстандартам, з повною матеріально-технічною базою і високим рівнемобслуговування.


3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПОСЛУГ РЕСТОРАНУ «НЕГОНИ»

 

Для сучаснихзакладів ресторанного господарства важливим є забезпечення належного рівнясервісу послуг під час обслуговування споживачів, оскільки сьогодні такапроблема є актуальною проблемою для багатьох сервісних організацій. Цепов'язано з тим, що у галузі відбуваються значні зміни: розвиваються сучасніформи обслуговування, стають популярними європейські стандарти й технології,зростають вимоги до рівня сервісу обслуговування споживачів у закладахресторанного господарства.

Удосконаленню процесу наданняпослуг ресторанного господарства споживачам в закладах ресторанногогосподарства може допомогти система стандартів обслуговування.

Ця система включає в себе:

1. Стандартизацію роботи персоналу- детальний опис того, що, як і в яких ситуаціях повинен робити персоналресторану. Варто відзначити: стандарти обслуговування спочатку розробляютьсядля того, щоб їх було зручно використовувати в процесі контролю сервісу,мотивації і навчання персоналу надалі. При цьому не варто забувати, що всістандарти сервісу повинні бути об'єктивними, вимірюваними, зрозумілими івідповідати очікуванням споживачів.

2. Навчання кадрів. Персоналповинен знати продукцію ресторану та правила роботи з клієнтом; тренінги ісемінари такої спрямованості необхідно проводити систематично.

3. Контроль. Перевіряючий вролі звичайного клієнта відвідує заклад ресторанного господарства і оцінюєроботу співробітників, якість продукції, швидкість обслуговування і т.д.Результати контролю можуть бути успішно інтегровані в систему мотиваціїспівробітників.

4. Система мотивації повиннавикористовувати інструменти матеріальної та нематеріальної зацікавленостіспівробітників і погоджувати ефективність його роботи з винагородою. Наприклад,ефективні номінації за найкращі результати: кращий продавець, кращий ресторан,самий доброзичливий персонал і т.д.

5. Якість виконаннястандартів обслуговування. Необхідно переконати співробітників, що якістьобслуговування — це те, що дійсно потрібно закладу, що це гідно — забезпечуватилюдям гідний сервіс. Всі призи, заохочення, події, пов'язані з роботою компаніїнад якістю обслуговування, повинні висвітлюватися на зборах, у листах,внутрішніх газетах, сайті компанії і по можливості у зовнішніх ЗМI.

Обов'язкова сертифікаціяпослуг ресторанного господарства здійснюється на відповідність вимогам безпекижиття і здоров'я споживачів, охорони навколишнього середовища, встановленим взаконодавчих актах, державних стандартах, санітарних правилах і нормах,будівельних нормах і правилах, правилах виробництва та реалізації продукції тапослуг ресторанного господарства.

При цьому перевіряютьсяхарактеристики послуг, умови обслуговування і використовуються методи, щодозволяють: повно й достовірно підтвердити відповідність послуг вимогам, щозабезпечує безпеку для життя і здоров'я громадян, навколишнього середовища;провести ідентифікацію послуг, у тому числі кулінарної продукції.

Останнім часомбув виділений такий важливий фактор в удосконаленні організації обслуговуванняспоживачів в ресторанах, як гостинність.

Гостинність — «секретнийелемент» обслуговування. Індустрія гостинності являє собою широкий спектрпідприємств, такі як готелі, ресторани, туристські агентства. Усі ціпідприємства мають між собою дещо загальне – їхній «продукт» — цекомплекс фізичних, соціальних і емоційних компонентів. Продукт ресторану значноширше, ніж просто їжа на тарілці. Сюди потрібно включити фізичну атмосферу,чистоту і відчуття компетентності і турботи з боку обслуговуючого персоналу.Ресторан повинний бути більше, ніж супермаркет приготовлених страв. Сучаснийресторан повинен пропонувати своїм споживачам не просто їжу. Це святилищефізичного і щиросердечного спокою, відпочинку за вечерею чи сніданком. Коженсегмент індустрії гостинності надає продукт, що сприймається в комплексі зрізними елементами. У випадку з рестораном можна сказати, що враження відгарної їжі буде зруйновано, якщо раковина в туалеті виявиться зі слідами іржі,вода в крані несвіжою чи в залі буде незатишно, а за сусіднім столикомвідбудеться бійка.

Продукт будь-якогопідприємства індустрії гостинності порівняємо з добре приготовленою їжею, деголовний інгредієнт необхідний, але не тільки він важливий: один шматок м'яса,це ще не відбивна. Необхідні також інші інгредієнти в потрібних пропорціях іточній технології готування й обслуговування. У багатьох випадках деякі зінгредієнтів не можуть бути відділені від усього продукту, вони як би розчиненів ньому. Проте, без наявності всього комплексу складових завжди буде чогось невистачати. Гостинність – це «секретний елемент» будь-якоготурботливого обслуговування, а особливо ресторанів, під час обслуговуваннясвяткових заходів. Турбота, виявлена стосовно гостя в ресторані і здатністьвідчувати потреби клієнтів – невловимі. Напевно, найкраще почати обговоренняпитання про гостинність зі спогадів про ті життєві ситуації, у яких, імовірно,гостям довелося попадати в ресторанах чи в інших місцях. Чи було турботливевідношення, тобто гостинність, частиною того, з чим гостеві приходилосязіштовхуватися? Їжа, готельний номер, чи обслуговування продукту, невже можутьвони існувати без гостинності? Так. Але гостинність – це саме той елемент, щоробить спогади приємнішими і враження що запам'ятовуються. Без відчуття, що пронього піклуються, людина, що переступила поріг підприємства ресторану, скорішеє споживачем, аніж гостем, чи постійним покупцем, неживим предметом швидше, ніжлюдиною. Варто зрозуміти, що гостинність в ресторанному господарстві – це майжеаксіома.

Навчання персоналу повинновключати вивчення особливостей гостей, що користуються послугами даногопідприємства. Офіціант напевно виявить до них більше турботи, якщо буде знати,що гості, що прибувають сьогодні ввечері, уже виїхали з будинку і знаходяться вдорозі вісім годин. І що вони до такої міри будуть стомлені дорогою, що їмнеодмінно буде потрібно уважне і турботливе обслуговування, оскільки вонибудуть просто не в змозі витримати тривале обслуговування в часі.

Взаємозв'язок між навчанням ігостинністю, можливо, найкраще може бути продемонстрований при спілкуванні.Спілкування, у якому була би можливість виявити гостинність і повагу, не можевідбутися доти, поки офіціант не буде мати хоча б загального представлення промову народу, культурні особливості і традиції країни гостюючих. Щирого бажанняофіціанта бути корисним і гостинним ще недостатньо. Голосно і повільносказаного «Чим можу бути корисний» недостатньо, якщо гість не володіє мовою іне розуміє сказаного.

Розвиток почуття привітностізалежить і від форми навчання. Офіціант, що ніколи не бачив вечері при свічах,омарів і страв французької кухні, навряд чи зрозуміє, чого від нього хочуть,коли гість побажає для себе відповідного обслуговування і обстановки. Добрепідготовлений персонал може керуватися власними позитивними відчуттями і легкоусувати виникаючі проблеми, оскільки самі були в подібних ситуаціях.

Можна сказати, що гостинність– це більш ніж запам'ятовування фактів і виконання кваліфікованої роботи.Подобається це чи ні, гостинність вимагає часу і має потребу в колективномуспівробітництві.

Сьогодні в місті Харкові існує велика кількістьпідприємств ресторанного господарства, однак мало хто з них реалізує продукціюв повному обсязі свого виробництва і у відповідній якості, тому для ресторану «Негони» буде раціональним надавати повний спектр своїх послуг та намагатисявпроваджувати нові послуги.

Підвищення якості послуг необхідно розглядати зсоціальної, технічної і економічної точок зору. Це знайшло своє відображення іу визначенні поняття “якість продукції”.

Якістьпослуги ‑ сукупність характеристик послуги, що визначає її здатністьзадовольняти встановлені або передбачувані потреби споживача.

Якістьвиконання послуги – це відповідність виробленого виробу або виконаної роботивимогам стандартів, технічним умовам, а також індивідуальним вимогам споживача.

Оптимальнимзначенням показника якості послуг є те, при якому досягається найбільшийкорисний ефект від споживання послуг при заданих витратах на її створення таспоживання.

Якість послугзалежить від значної кількості факторів. Саме цих факторів необхіднодотримуватися ресторану «Не гони», щоб досягти помітного ефекту:

-  технічніфактори, до яких належать конструкція, схема послідовного зв’язку елементів,система резервування, схемні вирішення, технологія виготовлення, засобитехнічного обслуговування і ремонту, технічний рівень бази проектування,виготовлення та ін.;

-  організаційніфактори – це розподіл праці, спеціалізація, форми організації виробничихпроцесів, ритмічність виробництва, форми і методи контролю, форми і способитранспортування, зберігання, експлуатації та ін.;

-  доекономічних факторів належать: ціна, собівартість, форми і рівень зарплати,рівень витрат на технічне обслуговування і ремонт, ступінь підвищенняпродуктивності суспільної праці та ін.;

-  суб’єктивніфактори. В забезпеченні якості продукції значну роль відіграє людина з їїпрофесійною підготовкою, фізіологічними й психологічними особливостями, якіпо-різному впливають на перелічені вище фактори.

У пункті 2.2. “Аналізпослуг, які надаються в ресторані «Не гони»”був проведений аналіз, згідно якого отримано наступні дані: з можливих 50 балівкультура обслуговування склала 48 балів, комфорт зали – 48, асортимент страв –47, рівень цін – 46, якість продукції – 49.

Як бачимо отриманіне погані результати. Але для більш ефективної роботи ресторану можна підвищитиці показники.

Можна впровадитив ресторані метод MysteryShopping, який розглядається якінструмент поліпшення якості сервісу.

MysteryShopping — це метод виключного спостереження(participant observer). Mystery Shopping використовується у формідовгострокових чи постійних програм контролю сервісу і мотивації персоналу вмережах сервісних. Модифікації програми включають використання аудіо івідеозапису процесу обслуговування.

Критеріямиуспішності програми Mystery Shopping є оперативність звітності, об'єктивністьінформації, відповідність профілю ТП профілю дійсних споживачів сервісноїкомпанії і т.п..

У чому причинавпровадження саме Mystery Shopping. Відповіддю є, по-перше, можливість створитина основі Mystery Shopping систему мотивації, що стимулює персоналобслуговувати споживачів краще — завдяки залежності між якістю сервісу івинагородою співробітників і, по-друге, оперативно виявляти недоліки вобслуговуванні — для їхнього наступного усунення, наприклад, через додатковенавчання персоналу. Особливо важлива перша функція — мотивація. Регулярнапрограма Mystery Shopping, що впливає на схему винагороди співробітників«першої лінії», іноді творить чудеса з мотивацією персоналу, щоперевіряється. У результаті програма Mystery Shopping допоможе ресторанудомогтися відмінної якості обслуговування споживачів і вистояти в конкурентнійборотьбі.

Такожадміністрації ресторану «Не гони» необхідно попрацювати із меню закладу. Не всіхспоживачів влаштовує асортимент страв. Можна запропонувати провести спеціальнеанкетування серед гостей закладу, у якому необхідно було б відповісти напитання, які страви вони хотіли б бачити в меню.

Окремимнедоліком ресторану можна вважати не правильне оформлення меню, у ньому усістрави переплутані між собою. Необхідно зробити правильну черговість страв.Також необхідно зробити окрему колонку для фірмових страв, це одразу б вплинулона збільшення продажу фірмових страв. Споживач, який вперше завітав доресторану обов’язково скуштував би фірмову страву, а так він може просто непомітити її серед інших страв.

 

Висновкидо розділу 3

Запропонованінововведення щодо підвищення якості послуг і заходи прикликані виправитинедоліки у роботі обслуговуючого персоналу.

Булизапропоновані наступні шляхи удосконалення надання послуг в ресторані:

·Впровадити метод MysteryShopping;

·Попрацювати з меню, розставити всістрави у відповідному порядку, згідно зі стандартом;

·Зробити в меню окремий розділ «Фірмовістрави».

 


ВИСНОВОК

Якістьобслуговування споживачів – визначальний фактор конкурентоспроможностіпідприємства ресторанного господарства. Надання широкого спектру послуг порядіз високою їх якістю може забезпечити високу ефективність діяльностіпідприємства. Тому тема роботи актуальна та доцільна.

Вроботі проведені широкі теоретичні дослідження сучасного стану роботипідприємств ресторанного господарства, досліджені тенденції розвиткуресторанного господарства в Україні.

Результатианалізу довели, що якість обслуговування є визначальним фактором у ефективнійдіяльності закладу ресторанного господарства. Якість – невід’ємна складовауспішності підприємства, особливо ресторану, де якості обслуговування повиннаприділятися особлива увага.

Підвищенняякості обслуговування у закладах ресторанного господарства є необхідним заходомзадля підвищення ефективності роботи підприємства.

Виявлено, щоресторанна сфера як одна з високорентабельних галузей світової економіки, у ХХІст. стає провідним напрямом економічного і соціального розвитку України.Міжнародний досвід свідчить, що необхідною передумовою активного та успішногорозвитку цієї галузі є якісне обслуговування.

Предметомдослідження є ресторан «Не гони».

Проведенийаналіз та характеристика послуг ресторанного господарства, що надає ресторан.

Запропонованізаходи, щодо підвищення рівня якості обслуговування споживачів у ресторані «Негони». Запропоновано введення системи контролю роботи персоналу MysteryShopping, на базі якої впроваджена системи премій та штрафів.

Під час роботивикористані нормативні документи, що регламентують діяльність закладівресторанного господарства, вітчизняні та закордонні літературні джерела,Інтернет. Робота виконана з використанням сучасних комп’ютерних технологій ікомп’ютерних програм Word, Excel, PowerPoint.


Список використаноїлітератури

 

1.  ДСТУ3862-99 “Ресторанного господарства Терміни та визначення”.

2. ДСТУ4281:2004 “Заклади ресторанного господарства. Класифікація” (затв.Держспоживстандарт України від 01.07.04).

3. ДСТУ3279-95 «Стандартизація послуг. Основні положення».

4. ГОСТ30335-95 «Услуги населению. Термины и определения» (міждержавний стандарт,визнаний Україною, як національний).

5. ДСТУ3862-99 «Ресторанне господарство. Терміни та визначення».

6. ГОСТ30523-97 «Услуги ресторанного хозяйства. Общие требования».

7. Наказ Міністерства економіки та з питаньєвропейської інтеграції України від 03.01.2003 р. №2 «Рекомендовані нормитехнічного оснащення закладів ресторанного господарства».

8. Правилароботи закладів (підприємств) ресторанного господарства (Наказ № 219 від 24.07. 2002 р. Міністерства економіки та з питань європейської інтеграціїУкраїни).

9.  Актуальныепроблемы конкурентоспособности предприятий: материалы Всеукр. науч.-практ.конф. студентов, аспирантов и молодых ученых, 22-23 апреля 2010г./ ред. кол.:Фалалеев А. П. – Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2010. – 276с.// УДК64.011.4:640/ Л. Т. Кузіна, студент; А. О. Знова, студент./ Харківськийдержавний університет харчування та торгівлі./ Основні концепції конкурентоспроможностіпідприємств сфери послуг.

10.  АрхіповВ. В. Організація ресторанного господарства. Навч. Пос. – К.: Центр учбовоїлітератури; Фірма «Інокс», 2007. – 280 с.

11. Афанасьєва О.П. Маркетинг упідприємствах ресторанного господарства [текст]: навчально-методичний посібник/ О.П. Афанасьєва, О.В. Жегус, О.Р. Мороз, Т.М. Парцирна; Харк. держ. ун-тхарч. та торг. – Х.: ХДУХТ, 2009. – 163с.

12.  Статистичнийщорічник Харківськоїобластіза 2009 рік / За редакцієюТ.Л.Бугайченко [Текст] / Головне управління статистикиу Харківській області – Харків,2010 – 421 с.

13. Мостова Л.М., Новікова О.В. Організаціяобслуговування на підприємствах ресторанного господарства. Навчальний посібник.– К.: Ліра-К, 2010. 308с.

14. Пересічний – „Готельно-рестораннийбізнес, стан та перспективи розвитку”.

15. Сало Я.М. Організація обслуговуваннянаселення на підприємствах ресторанного сервісу. Ресторанна справа: Довідникофіціанта. – Львів: Афіша – 2007. – 301с.

16. Ткаченко О.П. Менеджмент підприємствресторанного господарства [Текст]: навч. пос. / О.П. Ткаченко, С.С. Ткачова;Харк. держ. університет харчування та торгівлі. – Х.: ХДУХТ, 2009. – 200с.

17.  www.br.com.ua/referats/Pidpriemnictvo/19332.htm

18.  www.bibliofond.ru/view.aspx?id=20344

19.  korosten.in.ua/index.php?page=1814

20.  nj.by/tag/restoranniy_biznes/

21.  revolution./marketing/00172671_0.html

22.  uk.wikipedia.org.

23.  www.marketing.spb.ru/mr/services/restourant_02_3.htm

24.  www.marketing-ua.com/

25.  www.resto.kharkov.ua/kharkov/reiting_exp.php?rtype=summary111

26.  www.proretail.info/index.php?id=412&tx_ttnews[tt_news]=6028&cHash=ae58084bc3

27.  www.ne-goni.kharkov.ua


ДОДАТОК А

ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТІВ, ЯКІВСТАНОВЛЮЮТЬВИМОГИ ДО ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВРЕСТОРАННОГОГОСПОДАРСТВА

1. Закон України «Про захист правспоживачів» редакція від 10 січня 2002 року №2949-ІІІ.

2. Закон України „Про підприємство”(№698-12)

3. Закон України „Про патентування окремихвидів діяльності” (№ 98/96-ВР)

4. Закон України „Про забезпеченнясанітарного та епідемічного благополуччя населення” (№ 4004-12)

5. Закон України „Про пожежну безпеку”(№3745-12) зі змінами та доповненнями.

6. Закон України «Про туризм» редакція від18 листопада 2003 року № 1282-ІV

7.Закон України «Про якість та безпекухарчових продуктів і продовольчої сировини» (№ 771/97-ВР)

8.Закон України «Про підтвердженнявідповідності» редакція від 17 травня 2001 року № 2406-ІІІ

9.Закон України «Про стандартизацію»редакція від 17 травня 2001 року №2408-ІІІ

10. Закон України «Про рекламу» (№642/97-ВР)

11. Закон України «Про охорону навколишньогосередовища» (№ 3180-12)

12. Закон України «Про метрологію таметрологічну діяльність» (№ 113/98-ВР)

13. Кодекс України „Про адміністративніпорушення”

14. Постанова Кабінету Міністрів № 108 від08.02.95р. „Про порядок заняття торгівельною діяльністю і правила побутовогообслуговування населення”

15. ДСТУ 4281:2004 «Заклади ресторанногогосподарства. Класифікація»

16. ДСТУ 3862-99 «Громадське харчування.Терміни та визначення»

17. ДСТУ 2462-94 «Сертифікація. Основніпоняття. Терміні та визначення»

18. ДСТУ 3413-96 «Система сертифікаціїУкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції»

19. ДСТУ 3279-95 «Стандартизація послуг.Основні положення»

20. ДСТУ ISO 9004-2-96 «Управління якістю таелементи системи якості. Частина 2. Настанови щодо послуг»

21. ДСТУ 2120-93 „Хлібопекарськевиробництво. Терміни та визначення”

22. ДСТУ 2633-94 „Кондитерське виробництво.Терміни та визначення”

23. ГОСТ 30390-95 «Общественное питание.Кулинарная продукция, реализуемая населению»

24. ГОСТ 30390-95 «Общественное питание.Кулинарная продукция, реализуемая населению»

25. ГОСТ 30523-97 «Услуги общественногопитания. Общие требования»

26. ГОСТ 30524-97 «Общественное питание.Требования к обслуживающему персоналу»

27. Наказ Мінекономіки від 03.01.2003р. № 2„Рекомендовані норми технічного оснащення закладів громадського харчування”

28. СанПіН 42-123-5777-91 «Санітарні правиладля підприємств громадського харчування»

29. СанПіН 42-123-4117-86 «Умови, термінизберігання особо швидкопсувних продуктів»

30. Довідник кваліфікаційних характеристикпрофесій працівників. Випуск 65. Торгівля та громадське харчування.


ДОДАТОК Б

РЕЙТИНГИРЕСТОРАНІВ МІСТА ХАРКОВА ВІД ЕКСПЕРТІВ

Таблиця 1. 20закладів ресторанного господарства з самим високим експертним рейтингом

Название Цена, грн. Тип Адрес Ближайшее метро Рейтинг Телефон                                              PARIS на Петровского (Париж)    100-150 Ресторан г. Харьков, ул. Петровского, 30/32 Пушкинская

9.06

(057) 714-39-63,(057) 758-74-97 Аристократ  200- 250 Ресторан г. Харьков, ул. Артема, 10/12(Бизнес-отель «Аврора», вблизи от театров и Центрального городского парка им. Шевченко) Университет, Архитектора Бекетова

8.87

(057) 752-40-04 Слобода  200- 250 Ресторан г. Харьков, ул. 23 Августа, 34-а 23-го августа

8.73

(057) 715-50-56

                                             Столица Этничный ресторан – музей.        />

150-200 Ресторан г. Харьков, ул. Академика Павлова, 271(Здание «Радмир» экспохолл) Академика Павлова

8.44

(057) 738-43-63                                            Пьяная хата  200- 250 Загородный ресторан г. Харьков, Змиевской район, Коробовы Хутора,

8.13

(050) 325-68-58,(057) 473-30-86

                                            Венская кофейня                             />

50 Кофейня г. Харьков, ул. Чернышевского, 15(за зеркальной струей) Архитектора Бекетова, Исторический музей

8.11

(057) 706-20-12                                            Золотой Телец 150- 200 Ресторан г. Харьков, ул. Пушкинская, 79-Б(Парк Молодежный) Пушкинская

8.1

(057) 717-20-30,(057) 717-20-70

                                         НЕ ГОНИ

150-200 Ресторан г. Харьков, пр. 50 лет ВЛКСМ, 49/8(перекресток пр. 50 лет ВЛКСМ и Гвардейцев Широнинцев) Барабашова

8.06

(057) 758-12-58                                            Гостиная 50-100 Кафе г. Харьков, ул. Сумская, 44/2 Университет, Архитектора Бекетова

8

(057) 700-77-16 Пушка 150-200 Ресторан г. Харьков, ул. Пушкинская, 31 Архитектора Бекетова, Исторический музей

7.97

(057) 754-67-29                                            Золотой дукат 50 Кофейня г. Харьков, ул. Краснознаменная, 6 Архитектора Бекетова, Пушкинская

7.93

(057) 706-34-74 Шарикоff 150-200 Ресторан г. Харьков, ул. Квитки Основьяненко, 12 Советская

7.76

(057) 752-33-44                                              Михайловское 100 Кафе г. Харьков, ул. Мироносицкая, 53 Университет

7.61

(057) 717-98-50                                       Мафия 50- 100 Ресторан г. Харьков, ул. Квитки-Основьяненко, 7(Под люстрой, слева от ресторана Якитория) Советская

7.6

(057) 752-03-30                                          Феличе 50-100 Пиццерия г. Харьков, ул. Пушкинская, 21/23(площадь Поэзии) Исторический музей, Архитектора Бекетова

7.53

(057) 751-82-70,(057) 751-82-71,(050) 400-29-29                                             Jazzter (Джазтер) 100- 150 Ресторан-клуб г. Харьков, пер. Театральный, 11/13(за магазином «Горка»)

7.5

(057) 706-48-19 Pasta Project 50- 100 Ресторан г. Харьков, ул. Героев Труда, 9(ТРЦ «Дафи», 3-й этаж) Героев труда

7.47

(057) 728 24 78 Ника’С 50- 100 Ресторан г. Харьков, ул. Университетская, 2(угол с Бурсацким спуском) Исторический музей

7.47

(057) 751-85-51,(067) 576-00-16                                         Биржа 100-150 Пивной ресторан г. Харьков, пр. Московский, 5(Вход по пер. Короленко) Советская

7.47

(057) 758-12-65                                            КРЦ Радмир 100- 150 Развлекательный центр г. Харьков, ул. Академика Павлова, 271 Академика Павлова

7.4

(057) 763-33-03

Таблиця 2. 20закладів ресторанного господарства з кращою кухнею на думку експертів

Название

Цена,

грн

Тип Адрес Ближайшее метро Рейтинг Телефон

                                          Аристократ                                          />

200- 250 Ресторан г. Харьков, ул. Артема, 10/12(Бизнес-отель «Аврора», вблизи от театров и Центрального городского парка им. Шевченко) Университет, Архитектора Бекетова

9.2

(057) 752-40-04

НЕ ГОНИ

/>

<p/> 150- 200 Ресторан г. Харьков, пр. 50 лет ВЛКСМ, 49/8(перекресток пр. 50 лет ВЛКСМ и Гвардейцев Широнинцев) Барабашова

8.67

(057) 758-12-58 PARIS на Петровского (Париж)

/>

<p/> 100- 150 Ресторан г. Харьков, ул. Петровского, 30/32 Пушкинская

8.5

(057) 714-39-63,(057) 758-74-97 СЛОБОДА <p/> 200- 250 Ресторан г. Харьков, ул. 23 Августа, 34-а 23-го августа

8.4

(057) 715-50-56 Шарикоff

/>

<p/> 150- 200 Ресторан г. Харьков, ул. Квитки Основьяненко, 12 Советская

8.29

(057) 752-33-44 МИХАЙЛОВСКОЕ

/>

<p/> 50- 100 Кафе г. Харьков, ул. Мироносицкая, 53 Университет

8.17

(057) 717-98-50 ГОСТИНАЯ

/>

<p/> 50- 100 Кафе г. Харьков, ул. Сумская, 44/2 Университет, Архитектора Бекетова

8.17

(057) 700-77-16 Столица Этничный ресторан – музей.

/>

<p/> 150 — 200 Ресторан г. Харьков, ул. Академика Павлова, 271(Здание «Радмир» экспохолл) Академика Павлова

8

(057) 738-43-63 ФЕЛИЧЕ

/>

<p/> 50 – 100 Пиццерия г. Харьков, ул. Пушкинская, 21/23(площадь Поэзии) Исторический музей, Архитектора Бекетова

8

(057) 751-82-70,(057) 751-82-71,(050) 400-29-29 Венская кофейня

/>

<p/> 50 Кофейня г. Харьков, ул. Чернышевского, 15(за зеркальной струей) Архитектора Бекетова, Исторический музей

8

(057) 706-20-12 ПУШКА

/>

<p/> 150- 200 Ресторан г. Харьков, ул. Пушкинская, 31 Архитектора Бекетова, Исторический музей

7.8

(057) 754-67-29 Золотой дукат

/>

<p/> 50 Кофейня г. Харьков, ул. Краснознаменная, 6 Архитектора Бекетова, Пушкинская

7.8

(057) 706-34-74 50 НИКА’С <p/> 50- 100 Ресторан г. Харьков, ул. Университетская, 2(угол с Бурсацким спуском) Исторический музей

7.8

(057) 751-85-51,(067) 576-00-16 БИРЖА

/>

<p/> 100- 150 Пивной ресторан г. Харьков, пр. Московский, 5(Вход по пер. Короленко) Советская

7.8

(057) 758-12-65 СушиЯ®

/>

<p/> 50- 100 Суши-бар г. Харьков, ул. Квитки-Основьяненко, 7(Успенский собор) Советская

7.63

(067) 216 56 06,(057) 752-48-26 Пьяная хата

/>

<p/> 200- 250 Загородный ресторан г. Харьков, Змиевской район, Коробовы Хутора,

7.6

(050) 325-68-58,(057) 473-30-86 Pasta Project

/>

<p/> 50- 100 Ресторан г. Харьков, ул. Героев Труда, 9(ТРЦ «Дафи», 3-й этаж) Героев труда

7.6

(057) 728 24 78 Золотой Телец

/>

<p/> 150- 200 Ресторан г. Харьков, ул. Пушкинская, 79-Б(Парк Молодежный) Пушкинская

7.57

(057) 717-20-30,(057) 717-20-70 ШАТО

/>

<p/> 200- 250 Ресторан г. Харьков, ул. Рымарская, 30(слева от Оперного театра) Исторический музей, Университет

7.4

(057) 705-08-06 Jazzter (Джазтер)

/>

<p/> 100- 150 Ресторан-клуб г. Харьков, пер. Театральный, 11/13(за магазином «Горка»)

7.38

(057) 706-48-19

Таблиця 3. 20закладів ресторанного господарства з кращим обслуговуванням на думку експертів

Название Цена Тип Адрес Ближайшее метро Рейтинг Телефон PARIS на Петровского (Париж)

/>

<p/> 100- 150 Ресторан г. Харьков, ул. Петровского, 30/32 Пушкинская

9.33

(057) 714-39-63,(057) 758-74-97 Золотой дукат

/>

<p/> 50 Кофейня г. Харьков, ул. Краснознаменная, 6 Архитектора Бекетова, Пушкинская

8.8

(057) 706-34-74 СЛОБОДА <p/> 150- 200 Ресторан г. Харьков, ул. 23 Августа, 34-а 23-го августа

8.4

(057) 715-50-56 Аристократ

/>

<p/> 200- 250 Ресторан г. Харьков, ул. Артема, 10/12(Бизнес-отель «Аврора», вблизи от театров и Центрального городского парка им. Шевченко) Университет, Архитектора Бекетова

8.4

(057) 752-40-04 Золотой Телец

/>

<p/> 150- 200 Ресторан г. Харьков, ул. Пушкинская, 79-Б(Парк Молодежный) Пушкинская

8.29

(057) 717-20-30,(057) 717-20-70 Астория <p/> 50- 100 Ресторан г. Харьков, ул. Рымарская, 7 Исторический музей

8.2

(057) 764-22-04 Pasta Project

/>

<p/> 50 — 100 Ресторан г. Харьков, ул. Героев Труда, 9(ТРЦ «Дафи», 3-й этаж) Героев труда

8.2

(057) 728 24 78 Столица Этничный ресторан – музей.

/>

<p/> 150- 200 Ресторан г. Харьков, ул. Академика Павлова, 271(Здание «Радмир» экспохолл) Академика Павлова

8.17

(057) 738-43-63 ГОСТИНАЯ

/>

<p/> 50 — 100 Кафе г. Харьков, ул. Сумская, 44/2 Университет, Архитектора Бекетова

8.17

(057) 700-77-16 МИХАЙЛОВСКОЕ

/>

<p/> 50 — 100 Кафе г. Харьков, ул. Мироносицкая, 53 Университет

7.83

(057) 717-98-50 Мафия

/>

<p/> 100 Ресторан г. Харьков, ул. Квитки-Основьяненко, 7(Под люстрой, слева от ресторана Якитория) Советская

7.7

(057) 752-03-30 ПУШКА

/>

<p/> 150- 200 Ресторан г. Харьков, ул. Пушкинская, 31 Архитектора Бекетова, Исторический музей

7.6

(057) 754-67-29

Продовження таблиці 1.

Пьяная хата

/>

<p/> 200- 250 Загородный ресторан г. Харьков, Змиевской район, Коробовы Хутора,

7.6

(050) 325-68-58,(057) 473-30-86 IT cafe_

/>

<p/> 50 Кафе г. Харьков, пр. Правды, 10 А, 2-й этаж. Университет

7.6

(057) 760-30-60

 

НЕ ГОНИ

/>

<p/> 150 — 200 Ресторан г. Харьков, пр. 50 лет ВЛКСМ, 49/8(перекресток пр. 50 лет ВЛКСМ и Гвардейцев Широнинцев) Барабашова

7.5

(057) 758-12-58 Венская кофейня

/>

<p/> 50 Кофейня г. Харьков, ул. Чернышевского, 15(за зеркальной струей) Архитектора Бекетова, Исторический музей

7.5

(057) 706-20-12 Jazzter (Джазтер)

/>

<p/> 100- 150 Ресторан-клуб г. Харьков, пер. Театральный, 11/13(за магазином «Горка»)

7.38

(057) 706-48-19 НИКА’С <p/> 50- 100 Ресторан г. Харьков, ул. Университетская, 2(угол с Бурсацким спуском) Исторический музей

7.2

(057) 751-85-51,(067) 576-00-16 БИРЖА

/>

<p/> 100 — 150 Пивной ресторан г. Харьков, пр. Московский, 5(Вход по пер. Короленко) Советская

7.2

(057) 758-12-65 Авлабар

/>

<p/> 150- 200 Ресторан г. Харьков, ул. Пушкинская, 59/45 Пушкинская

7.14

(057) 714-13-33,(057) 714-12-22

Таблиця 4. 20закладів ресторанного господарства з кращим інтер’єром на думку експертів.

Название Цена, грн Тип Адрес Ближайшее метро Рейтинг Телефон СЛОБОДА <p/> 200- 250 Ресторан г. Харьков, ул. 23 Августа, 34-а 23-го августа

9.4

(057) 715-50-56 PARIS на Петровского (Париж)

/>

<p/> 100- 150 Ресторан г. Харьков, ул. Петровского, 30/32 Пушкинская

9.33

(057) 714-39-63,(057) 758-74-97 Пьяная хата

/>

<p/> 200- 250 Загородный ресторан г. Харьков, Змиевской район, Коробовы Хутора,

9.2

(050) 325-68-58,(057) 473-30-86 Столица Этничный ресторан – музей.

/>

<p/> 150- 200 Ресторан г. Харьков, ул. Академика Павлова, 271(Здание «Радмир» экспохолл) Академика Павлова

9.17

(057) 738-43-63 Аристократ

/>

<p/> 200- 250 Ресторан г. Харьков, ул. Артема, 10/12(Бизнес-отель «Аврора», вблизи от театров и Центрального городского парка им. Шевченко) Университет, Архитектора Бекетова

9

(057) 752-40-04 Шарикоff

/>

<p/> 150- 200 Ресторан г. Харьков, ул. Квитки Основьяненко, 12 Советская

8.86

(057) 752-33-44 Венская кофейня

/>

<p/> 50 Кофейня г. Харьков, ул. Чернышевского, 15(за зеркальной струей) Архитектора Бекетова, Исторический музей

8.83

(057) 706-20-12 БАДЕН-БАДЕН

/>

<p/> 100- 150 Ресторан г. Харьков, ул. Лозовеньки, 1(Дергачевский р-н, Малая Даниовка)

8.6

(057) 757-60-53 ПУШКА

/>

<p/> 150- 200 Ресторан г. Харьков, ул. Пушкинская, 31 Архитектора Бекетова, Исторический музей

8.5

(057) 754-67-29 Золотой Телец

/>

<p/> 150- 200 Ресторан г. Харьков, ул. Пушкинская, 79-Б(Парк Молодежный) Пушкинская

8.43

(057) 717-20-30,(057) 717-20-70 КРЦ Радмир

/>

<p/> 150 Развлекательный центр г. Харьков, ул. Академика Павлова, 271 Академика Павлова

8.4

(057) 763-33-03

Продовження таблиці 1.

Fidele Lounge Cafe

/>

<p/> 50- 100 Лаунж кафе г. Харьков, ул. Сумская, 19 Исторический музей

8.33

(057) 758-12-61 КНЯЖИЙ ТЕРЕМ

/>

<p/> 100- 150 Ресторан г. Харьков, ул. Сумская, 35(парк им.Шевченко) Университет

8.17

(057) 751-10-89 СТАРГОРОД

/>

<p/> 100- 150 Пивной ресторан г. Харьков, ул. Лермонтовская, 7 Пушкинская

8.11

(057) 700-90-30 Культурно- развлекательній центр «Місто»

/>

<p/> 200- 250 Развлекательный центр г. Харьков, ул. Клочковская, 190 А Ботанический сад, Научная

8

(057) 758-17-02

 

НЕ ГОНИ

/>

<p/> 150 — 200 Ресторан г. Харьков, пр. 50 лет ВЛКСМ, 49/8(перекресток пр. 50 лет ВЛКСМ и Гвардейцев Широнинцев) Барабашова

8

(057) 758-12-58 Авлабар

/>

<p/> 150 — 200 Ресторан г. Харьков, ул. Пушкинская, 59/45 Пушкинская

8

(057) 714-13-33,(057) 714-12-22 Мафия

/>

<p/> 100- 150 Ресторан г. Харьков, ул. Квитки-Основьяненко, 7(Под люстрой, слева от ресторана Якитория) Советская

7.8

(057) 752-03-30 Jazzter (Джазтер)

/>

<p/> 100- 150 Ресторан-клуб г. Харьков, пер. Театральный, 11/13(за магазином «Горка»)

7.75

(057) 706-48-19 ГОСТИНАЯ

/>

<p/> 50- 100 Кафе г. Харьков, ул. Сумская, 44/2 Университет, Архитектора Бекетова

7.67

(057) 700-77-16

ДОДАТОК В

ДИСКОНТНАСИСТЕМА «ПОЧЕСНИЙ ГІСТЬ»

/>


ДОДАТОК Г

ОСНОВНЕ МЕНЮРЕСТОРАНУ «НЕ ГОНИ»

/>

/>

/>

/>

/>

/>

/>

/>

/>

/>

/>


ДОДАТОК Д

КАРТА НАПОЇВ ВРЕСТОРАНІ «НЕ ГОНИ»

/>

/>

/>

/>

/>


ДОДАТОК Е

ДЕСЕРТНЕ МЕНЮРЕСТОРАНУ «НЕ ГОНИ»

/>

/>

/>

/>/>


ДОДАТОК Ж

СУШИ МЕНЮРЕСТОРАНУ «НЕ ГОНИ»

/>

/>

/>

/>

/> 

Размещенона www.

еще рефераты
Еще работы по маркетингу