Реферат: Оцінка конкурентоспроможності продукції фірми "INDESIT" відносно аналогічної продукції фірми "Atlant" та потреб споживачів

Міністерство освіти і науки України

Національний університет «Львівськаполітехніка»

Навчально-науковий інститут економіки іменеджменту

Кафедра менеджменту організацій

 

Розрахункова робота

з курсу

Управління конкурентоспроможністюпродукції підприємств обробної промисловості

на тему:

Оцінка конкурентоспроможності продукціїфірми «INDESIT»відносно аналогічної продукції фірми «Atlant»та потреб споживачів


Виконала:

ст. гр.МОРз-11м

Марків М. А.

Прийняв:

Матвій І.Є.

Львів – 2011


Мета дослідження конкурентоспроможностіпродукції

 

Конкурентоспроможністьпродукції – це відповідність продукції вимогам ринку, можливість збуту її наконкретному ринку. Її можна визначити порівнюючи конкуренті вироби між собою.Конкурентоспроможність поняття відносне, чітко прив’язане до ринку та часупродаж (для товарів сезонного попиту). Одночасно у кожного покупця є свійкритерій оцінки задоволення власних потреб. Тому конкурентоспроможність набуваєще й індивідуального відтінку. Витрати покупця складаються з двох частин –витрат на купівлю (ціна виробу) та витрат, пов’язаних із споживанням. Разомвони складають ціну споживання, яка здебільшого значно перевищує продажнуціну. Тому найбільш конкурентний не той товар, за який просять мінімальну цінуна ринку, а той, у якого мінімальна ціна споживання за весь строк служби упокупця.

Методика оцінки конкурентоспроможностіпродукції підприємства відносно аналогічної продукції конкурентів та потребспоживачів

 

Об’єктомоцінки конкурентоспроможності є нові вироби фірми «INDESIT»відносно аналогічних виробів фірми «Atlant»та потреб споживачів.

Першимвиробом який планує випускати фірма «INDESIT»є двохкамерний холодильник класу В INDESITВ-18Т, другим – двохкамерний холодильник класу А INDESITВН-20. Розрахунки показників конкурентоспроможності проводяться по відношеннюдо популярного однокамерного холодильника класу В INDESITВ-18S, та доаналогічних виробів конкурента – двохкамерного холодильника класу В AtlantXM6023-000 тадвохкамерного холодильника класу А AtlantНМ512-00 відповідно.

Оцінкаконкурентоспроможності виробу включає такі етапи:

1)  Аналіз ринку на вирібнайбільш конкурентоспроможного виробу-взірця (аналогу) як бази для порівняннята визначення потреб груп імовірних споживачів (сегментація ринку);

2)  Визначення наборупорівняльних параметрів загальних виробів(нового і аналогу) та розрахуноккомплексного показника якості нового виробу;

3)  Визначення ціни споживання таіндексу конкурентоспроможності даного виробу за ціною споживання;

4)  Розрахунок інтегральногопоказника конкурентоспроможності даного виробу.

Длявизначення комплексного показника якості нового виробу перш за все вибираєтьсяперелік споживчих параметрів, тобто показники, які характеризують технічнийрівень і рівень якості продукції та в тій чи іншій мірі цікавлять їїпотенційних споживачів. Ці показники об’єднуються в наступні групи:

1)  показники призначення;

2)  показники надійності;

3)  показники безпеки;

4)  патентно-правові показники;

5)  ергономічні показники;

6)  естетичні показники.

Наступнимкроком є визначення параметричних індексів якості за кожним з показників. Прицьому необхідно враховувати наступні правила:

1)  Для показників, за якимизбільшення числового значення показника відповідає покращенню характеристики,параметричні індекси якості визначаються за формулами:

/>, якщо />;

/>, якщо />;

/>, якщо />;

/>, якщо />.

2)  Для показників, за якимизбільшення числового значення показника відповідає погіршенню характеристики,параметричні індекси якості визначаються за формулами:

/>, якщо />;

/>, якщо />;

/>, якщо />;

/>, якщо />.

де і=1,2…, n;

/> — відносний і-тий показник якостінового виробу у порівняні з аналогом;

/> — кількісні значення одиничного і-гопоказника відповідно нового та виробу-аналога і значення, яке задовольняєспоживачів даного сегменту ринку, натуральні одиниці;

n — кількість відноснихпоказників якості, що дорівнює числу параметрів, які розглядаються, шт.

Значення параметричногоіндексу якості відображає або покращення (/>) або погіршення (/>) параметру нового виробу в порівняніз аналогом.

Процедура визначеннякоефіцієнтів вагомості одиничних показників якості складається із декількохетапів:

1)  Розробка анкетних питань, щостосуються насамперед всього переліку одиничних показників якості, яківикористовуються при визначенні узагальнюючого показника. Після встановленнясамих одиничних показників складають другу частину анкети, мета якої одержаннязначення коефіцієнтів вагомості. Для полегшення задачі інколи експертампропонують оцінити максимальне (/>) та мінімальне (/>) значення вагомості і-го показника.

2)  Вибір експертів. Як правило,число експертів 10 – 15, серед них повинні бути розробники цієї та аналогічноїпродукції, виробники та представники експлуатаційних організацій.

3)  Опитування експертів.

4)  Математична обробкарезультатів опитування різними імовірнісним методами.

Оскількицікавить зміна кожного і-го параметру нового виробу, відносно до замінюваного зврахуванням коефіцієнта вагомості по кожному параметру, то формула длярозрахунку комплексного показника якості набуває вигляду:

/>,

де/>—одиничні показники якості і-го техніко-експлуатаційного параметру, відносніодиниці;

/> —коефіцієнт вагомості і-го параметру, що визначає його відносну вагомість(значимість), відносні одиниці. Сума цих коефіцієнтів повинна дорівнювати 1;

n— кількість показників, що оцінюються, шт.

Комплексніпоказники якості нового виробу визначаються за кожним з сегментів ринку, щорозглядаються.

Даніта розрахунки зведені у табл.1 для нового виробу — двохкамерного холодильникакласу В INDESITВ-18Т відносно популярного однокамерного холодильника класу В INDESITВ-18S, виробу-аналогадвохкамерного холодильника класу В AtlantXM6023-000 та потреб споживачів;у табл.2 для двохкамерний холодильник класу А INDESITВН-20 відносно холодильника класу В INDESITВ-18S, виробу-аналогадвохкамерного холодильника класу А AtlantНМ512-00 та потреб споживачів.

Таблиця 1. Визначеннякомплексного показника якості нового виробу – двохкамерного холодильника класуВ INDESITВ-18Т

п/п

Параметри Одиниці вимірювання Значення параметру Потреба споживачів Параметричний індекс якості і-го показника з базою порівняння Вагомість і-го показника Зважений параметричний індекс якості з базою порівняння INDESIT В-18S Двохкамерний холодильник класу В Atlant XM6023-000 INDESIT В-18Т INDESIT В-18S Atlant XM6023-000 INDESIT В-18S Atlant XM6023-000 1. Призначення 1.1 Споживна потужність за рік кВт·год 467,3 482,7 470,85 350 1,008 1,030 0,25 0,252 0,258 1.2 Потужність морозильної камери кг/доба 6 15 12 15 0,800 1,000 0,12 0,096 0,120 1.3 Об’єм холодильної камери л 203 205 235 230 1,130 1,120 0,1 0,113 0,112 1.4 Об’єм морозильної камери л 84 108 104 120 1,240 0,960 0,1 0,124 0,096 2. Надійність 2.1 Довговічність роботи тис.год. 130 200 180 210 1,380 0,900 0,2 0,276 0,180 3. Безпека 3.1 Електробезпека бали 5 5 5 5 1,000 1,000 0,04 0,040 0,040 3.2 Пожежобезпека бали 5 5 5 5 1,000 1,000 0,06 0,060 0,060 4. Патентно-правові 4.1 Показники патентного захисту коеф. 0,9 0,8 0,9 0,9 1,000 1,125 0,03 0,030 0,034 4.2 Показники патентної чистоти коеф. 1 1 1 1 1,000 1,000 0,03 0,030 0,030 5. Ергономічні бали 5 5 5 5 1,000 1,000 0,04 0,040 0,040 6. Естетичні бали 4,5 5 5 5 1,110 1,000 0,03 0,033 0,030 Разом — — — — — — — 1,000 1,094 1,000

Яквидно з результатів табл.1 значення комплексного показника якості двохкамерногохолодильника класу В INDESITВ-18Т відносно популярного однокамерного холодильника класу В INDESITВ-18S становить1,094, а по відношенню до двохкамерного холодильника класу В AtlantXM6023-000, щосвідчить по однаковий технічний рівень з аналогом конкурента та вищий рівеньвідносно виробу власного виробництва.

 

Таблиця 2. Визначеннякомплексного показника якості нового виробу – двохкамерного холодильника класуА INDESITВН-20

п/п

Параметри Одиниці вимірювання Значення параметру Потреба споживачів Параметричний індекс якості і-го показника з базою порівняння Вагомість і-го показника Зважений параметричний індекс якості з базою порівняння INDESIT В-18S Двохкамерний холодильник класу А Atlant НМ512-00 INDESIT ВН-20 INDESIT ВН-20 Atlant НМ512-00 INDESIT ВН-20 Atlant НМ512-00 1. Призначення 1.1 Споживна потужність за рік кВт·год 467,3 400,8 365 350 1,280 1,100 0,25 0,320 0,275 1.2 Потужність морозильної камери кг/доба 6 15 15 15 2,500 1,000 0,12 0,300 0,120 1.3 Об’єм холодильної камери л 203 204 205 205 1,010 1,004 0,1 0,101 0,100 1.4 Об’єм морозильної камери л 84 104 154 120 1,430 1,150 0,1 0,143 0,115 2. Надійність 2.1 Довговічність роботи тис.год. 130 180 200 200 1,540 1,110 0,2 0,308 0,222 3. Безпека 3.1 Електробезпека бали 5 5 5 5 1,000 1,000 0,04 0,040 0,040 3.2 Пожежобезпека бали 5 5 5 5 1,000 1,000 0,06 0,060 0,060 4. Патентно-правові 4.1 Показники патентного захисту коеф. 0,9 0,8 0,9 0,9 1,000 1,125 0,03 0,030 0,034 4.2 Показники патентної чистоти коеф. 1 1 1 1 1,000 1,000 0,03 0,030 0,030 5. Ергономічні бали 5 5 5 5 1,000 1,000 0,04 0,040 0,040 6. Естетичні бали 4,5 5 5 5 1,110 1,000 0,03 0,033 0,030 Разом — — — — — — — 1,000 1,405 1,066

Яквидно з результатів табл.2 значення комплексного показника якості двохкамерногохолодильника класу А INDESITВН-20 відносно популярного однокамерного холодильника класу В INDESITВ-18S становить1,405, а по відношенню до двохкамерного холодильника класу А AtlantНМ512-00,щосвідчить високий технічний рівень в порівнянні з аналогом конкурента виробом власноговиробництва.

Наступниметапом аналізу конкурентоспроможності є визначення ціни споживаннядосліджуваного виробу і аналогічного виробу, а також, за їхніми значеннями, —індексу конкурентоспроможності за ціною споживання.

Цінаспоживання виробу /> визначаєтьсяяк сума його продажної ціни та теперішньої вартості експлуатаційних витрат:

/>,

де/> —ціна продажу виробу, гр. од.;

/> —теперішня вартість експлуатаційних витрат за весь термін служби виробу, гр. од.

Теперішнявартість витрат показує, яка сума грошових коштів сьогодні еквівалентна тимвитратам, які будуть витрачатися протягом певного періоду часу в майбутньому.

Унашому випадку, коли експлуатаційні витрати за роками не змінюються, можнавикористати таку формулу (теперішньої вартості атуїтенту):

/>,

деТ — нормативний строк служби виробу, роки;

/> —річні експлуатаційні витрати, гр. од.;

і— ставка дисконту, відносні одиниці.

Такяк курс національної валюти є не стабільним, то розрахунки проводяться в $USA.

Строкислужби для різних холодильників є різними і розрахунки для порівняння будуть недоцільними, приймемо для всіх холодильників однаковий строк служби — 15 років(найменшим є термін експлуатації для однокамерного холодильника класу В INDESITВ-18S — 130 тис.год:130000/8760=15 років). Врахуємо ціну електроенергії – 0,156 грн./кВт·год;коефіцієнт, який враховує втрати електроенергії в електромережі – 1,05; рівеньінфляції – 12%; споживна потужність кожного з холодильників кВт·год за рік відомаз технічної документації. Експлуатаційні витрати:

а)  для однокамерногохолодильника класу В INDESIT В-18S

/> (US$);

б)  для двохкамерногохолодильника класу В INDESIT В-18Т

/> (US$);

в)  для двохкамерногохолодильника класу В Atlant XM6023-000

/> (US$);

г) длядвохкамерного холодильника класу А INDESIT ВН-20

/> (US$);

д)  для двохкамерногохолодильника класу А Atlant НМ512-00

/> (US$).

Цінапридбання:

а)  однокамерного холодильникакласу В INDESIT В-18S — 465 US$;

б)  двохкамерного холодильникакласу В INDESIT В-18Т — 460 US$;

в)  двохкамерного холодильникакласу В Atlant XM6023-000 — 452 US$;

г) двохкамерногохолодильника класу А INDESIT ВН-20 — 499 US$;

д)  двохкамерного холодильникакласу А Atlant НМ512-00 — 487 US$.

Цінаспоживання:

а)  для однокамерного холодильникакласу В INDESIT В-18S

/>(US$);

б)  для двохкамерногохолодильника класу В INDESIT В-18Т

/>(US$);

в)  для двохкамерногохолодильника класу В Atlant XM6023-000

/>(US$);

г) длядвохкамерного холодильника класу А INDESIT ВН-20

/>(US$);

д)  для двохкамерногохолодильника класу А Atlant НМ512-00

/>(US$).

 

Рівеньконкурентоспроможності виробу на відповідному сегменті ринку характеризуєтьсяінтегральним індексом конкурентоспроможності, який включає в себе і вартісніпоказники продукції в поєднанні з іміджем фірми-виробника.

Спочаткувизначається індекс конкурентоспроможності виробу за ціною споживання, якийдозволяє порівняти конкурентні вартісні характеристики виробу і аналога:


/>,

де/> —ціна споживання нового виробу, гр. од.;

/> —ціна споживання виробу-аналогу, гр. од.

1.  Індекс конкурентоспроможностіза ціною споживання для двохкамерного холодильника класу В INDESIT В-18Т по відношенню:

а)  до однокамерного холодильникакласу В INDESIT В-18S

/>;

б)  до двохкамерного холодильникакласу В Atlant XM6023-000

/>;

2.  Індекс конкурентоспроможностіза ціною споживання для двохкамерного холодильника класу А INDESIT ВН-20по відношенню:

а)  до однокамерного холодильникакласу В INDESIT В-18S

/>;

б)  до двохкамерного холодильникакласу А Atlant НМ512-00

/>.

Розрахунокіндексу конкурентоспроможності за ціно-якісними параметрами базується на тому,що новий виріб може бути відносно легко реалізований на ринку, якщо цінаспоживання цього виробу є меншою, ніж ціна споживання аналогу, скоригована накомплексний показник якості нового виробу, тобто якщо виконується умова

/>.

Зогляду на це, для індексу конкурентоспроможності за ціно-якісними параметрамиможна записати наступний вираз

/>.

1.  Індекс конкурентоспроможностіза ціно-якісними параметрами для двохкамерного холодильника класу В INDESIT В-18Т по відношенню:

а)  до однокамерного холодильникакласу В INDESIT В-18S

/>;

б)  до двохкамерного холодильникакласу В Atlant XM6023-000

/>;

2.  Індекс конкурентоспроможностіза ціною споживання для двохкамерного холодильника класу А INDESIT ВН-20по відношенню:

а)  до однокамерного холодильникакласу В INDESIT В-18S

/>;

б)  до двохкамерного холодильникакласу А Atlant НМ512-00


/>.

Необхіднозазначити, що виконання поданої вище умови є необхідним, але не достатнім, хочапри /> значнобільшому від 1 вже на цій стадії можна вважати виріб конкурентоспроможним.

Адля того щоб остаточно пересвідчитися у конкурентоспроможності певного виду продукціїаналізованого виробника по відношенню до аналогічної продукції іншоговиробника, необхідно проаналізувати вплив на його конкурентоспроможність такихфакторів «іміджу фірми», як наприклад «brandname» фірми-виробника,сервісне обслуговування, доставка споживачам тощо.

Длявизначення індексу конкурентоспроможності за цими факторами, тобто іміджемфірми-виробника, використовується формула:

/>,

деm —кількість факторів, які оцінюються;

/> і/> —бальна оцінка j-гофактору відповідно нового виробу і його аналогу, бали;/> —вагомість j-гофактору для споживача, відн. од.

Даніта розрахунки зведені в табл.3

 

Таблиця 3. Визначенняіміджу фірм-виробників

п/п

Параметри Значення параметрів, бали Вагомість параметру Зважений показник, бали INDESIT Atlant INDESIT Atlant 1. Імідж фірми 4 3 0,5 2,00 1,50 2. Гарантія виробника 3 4 0,25 0,75 1,00 3. Сервісне обслуговування 3 3 0,15 0,45 0,45 4. Доставка товару 2 2 0,1 0,20 0,20 Разом — — 1,00 3,40 3,15

Отже,

/>.

Інтегральнийіндекс конкурентоспроможності виробу, який враховує всі фактори, якціново-якісні, так і імідж фірми-виробника, розраховується за формулою:

/>,

де/> —вагомості відповідно ціново-якісних факторів та іміджу фірми-виробника дляспоживача. Згідно проведених на Заході маркетингових досліджень /> і/>,при умові, що />.

Якщо/>,то можна зробити висновки про те, що новий вид продукції є конкурентоспроможнимна відповідному сегменті ринку.

1.  Інтегральний індексконкурентоспроможності із врахуванням всіх факторів для двохкамерногохолодильника класу В INDESIT В-18Т по відношенню:

а)  до однокамерного холодильникакласу В INDESIT В-18S

/>;

б)  до двохкамерного холодильникакласу В Atlant XM6023-000

/>;


2.  Інтегральний індексконкурентоспроможності із врахуванням всіх факторів для двохкамерногохолодильника класу А INDESIT ВН-20по відношенню:

а)  до однокамерного холодильникакласу В INDESIT В-18S

/>;

б)  до двохкамерного холодильникакласу А Atlant НМ512-00

/>.


Висновки

 

Отже,дані аналізу конкурентоспроможності нових виробів свідчать, що фірма «INDESIT»може сміло виходити на ринок із двома новими виробами — двохкамернимхолодильником класу В INDESITВ-18Т та двохкамерним холодильником класу А INDESITВН-20. Ці вироби є конкурентоспроможними по відношенню до аналогічних виробівконкурента фірми «Atlant»— двохкамерного холодильника класу В AtlantXM6023-000 та двохкамерногохолодильника класу А AtlantНМ512-00. Але в порівнянні нових виробів двохкамерний холодильник класу А INDESITВН-20 є більш конкурентоспроможний, ніж двохкамерний холодильник класу В INDESITВ-18Т.

еще рефераты
Еще работы по маркетингу