Реферат: Оптимізація транспортно-складських витрат при використанні розподільчого центру

Реферат

Сторінок — 36;таблиць — 16; рисунків — 12.

Розподільчийцентр, канал розподілу, транспортний засіб, вантажопідйомнсть, транспортнаробота, технічна швидкість, складська підсистема, постачальники, маршрут,навантаження, розвантаження.

У даній роботірозраховані координати розміщення розподльчого центру в розглянутому районі. Щодало змогу розрахувати економію від його використання. У логістичній системибуло розглянуто 10 магазинів та 3 постачальника.


 

Зміст

Вступ

1.      Вибірмісця розташування розподільчого центру.

1.1    Побудова транспортної схеми і визначення найкоротших відстаней

1.2    Оцінка первинного варіанта розташування розподільчого центру

1.3    Прийняттярішення про розташування розподільчого центру

2.      Вибіртранспортного перевізника

3.      Організаціяфункціонування транспортно-складської підсистеми.

3.1    Особливості каналів розподілу товарів

3.2    Визначенняваріанту роботи транспортно-складської підсистеми

4.      Організаціятранспортного обслуговування учасників логстичної системи

4.1    Складаннямаршрутів руху транспортних засобів

4.2Розробка графіків сумісної роботи

4.3    Оцінкатранспортного обслуговування учасників логістичної системи

Висновки

Списоклітератури


Вступ

Широкевикористання логістики в практиці господарської діяльності пояснюєтьсянеобхідністю скорочення тимчасових інтервалів між набуванням сировини йпостачанням товарів споживачеві. Логістика дозволяє мінімізувати товарнізапаси, а в ряді випадків взагалі відмовитись від їх використання, скоротитичас доставки товарів, прискорює процесс отримання інформації, підвищує рівеньсервісу.

Мета даноїкурсової роботи – набути й розширити знання з дисципліни «Логітсичнеуправління», шляхом вирішення завдання визначення раціонального варіантарозподілу продукції в логістичній системі.

Транспорт, якпідсистема логістичної системи значно впливає на ефективність всієї системи.Тому удосконалення організації його роботи приводить до підвищення ефективностіроботи всіх учасників системи.

У ході виконанняданої курсової роботи визначаються такі дані: розташування розподільчогоцентру, визначення доцільної схеми роботи транспортно-складської підсистеми,організація транспортного обслуговування учасників логістичної системи.


1. Вибір місця розташування розподільчогоцентру

 

1.1Побудова транспортної схеми і визначення найкоротших відстаней

На основі данихпро координати учасників логістичної системи (постачальники товарів, магазини,транспортні підприємства) будуємо транспортну схему району перевезень. Наведемотранспортну схему з розташуванням учасників системи, з перехрестями.

Інформація провідстані між вузлами транспортної схеми наведені у таблиці 1.1

Таблиця 1.1. –Дані про ланки транспортної схеми (без розподільчого центру).

Ланка Умовне позначення Довжина, км Ланка Умовне позначення Довжина, км 1 1-1 6,0 16 2-6 3,8 2 1-2 3,8 17 2-7 5,2 3 1-3 2,6 18 2-8 7,0 4 1-4 7,4 19 2-9 3,4 5 1-5 8,4 20 2-10 7,4 6 1-6 2,4 21 3-1 3,4 7 1-7 3,4 22 3-2 3,2 8 1-8 5,8 23 3-3 1,6 9 1-9 2,0 24 3-4 6,6 10 1-10 7,4 25 3-5 7,6 11 2-1 7,0 26 3-6 1,8 12 2-2 5,0 27 3-7 1,4 13 2-3 3,2 28 3-8 4,2 14 2-4 7,4 29 3-9 1,6 15 2-5 6,8 30 3-10 6,6

 

1.2Оцінка первинного варіанта розташування розподільчого центру

З метою підвищенняефективності функціонування логістичної системи розглянемо доцільністьобслуговування роздрібних торговців (магазини) через розподільчий центр.Координати розподільчого центру визначаються за формулами:

Хрц =/>;(1.1)

Yрц= />;(1.2)

де Хі,Хj – відповіднокоордината по осі Х і-го магазину та j-гопостачальника товарів (i/>, j/>,);

Yі,Yj – відповіднокоордината по осі Yі-го магазину та j-гопостачальника товарів;

Qi,Qj– відповідно обсяг завозу товарів до і-го магазину таобсяг вивозу товарв від j-гопостачальника товарів,(кор./тиж.). Їх визначаємо за формулами:

Qi= />;(1.3)

Qj= />;(1.4)

де /> -обсяг замовлення (завозу) і-м магазином в к-й день тижня j-говиду товарів, (кор.)

/> -обсяг реалізації (вивозу) j-мпостачальником в к-й день тижня і-му магазину,(кор.)

/> =(13*(46+31+15)+36*(27+5+24)+22*(12+39+11)+2*(32+38+40)+11*(21+33+26)+21*(47+5+14)+18*(6+41+41)+10*(2+17+10)+28*(1+32+29)+3*(34+44+5))+(31*(46+27+12+32=21+47+6+2+1+34)+30*(31+5+39+38+33+5+41+17+32+44)+24*(15+24+11+40+26+14+41+10+29+5)/(46+31+15+27+5+24+12+39+11+32+38+40+21+33+26+47+5+14+6+41+41+2+17+10+1+32+29+34+44+5)*2= 21,77

Аналогічнорозраховуємо за іншими днями тижня
/> =22,9

/> =23,3

/> =22,71

/> =22, 39

/>=12,12
/>=13,87

/>=12,43

/>=12,7

/>=12,67

Результати розрахункуобсягів завозу (вивозу) товарів, а також значення відстаней між учасникамилогістичної системи зводимо у таблицю 1.2.

Таблиця 1.2 – Результатирозрахунку транспортної роботи.

Учасник системи Товар Без РЦ

З РЦ

(Х = 22, 9

У = 13,87)

Зміна трансп. Роботи, км*кор. Вид Обсяг Відстань, км Трансп. Робота, км*кор. Відстань, км Трансп. Робота, км*кор. кор./тиж. кор./день Магазин1 Товар1 160 35 6 210 3,8 319 -86 Товар2 112 5 7 35 Товар3 146 47 3,4 160 Всього 418 87 16,4 405 Магазин2 Товар1 148 45 3,8 171 4 292 +1 Товар2 86 17 5 85 Товар3 105 11 3,2 35 Всього 339 73 12 291 Магазин3 Товар1 124 44 2,6 114 0,4 31 -151 Товар2 174 8 3,2 26 Товар3 118 26 1,6 42 Всього 416 78 7,4 182 Магазин4 Товар1 149 22 7,4 163 5,8 464 -110 Товар2 122 36 7,4 266 Товар3 101 22 6,6 145 Всього 372 80 21,4 574 Магазин5 Товар1 116 6 8,4 50 6,6 469 -140 Товар2 130 19 6,8 129 Товар3 136 46 7,6 350 Всього 382 71 22,8 529 Магазин6 Товар1 110 49 2,4 118 0,6 65 -237 Товар2 131 38 3,8 144 Товар3 121 22 1,8 40 Всього 362 109 7,4 302 Магазин7 Товар1 84 19 3,4 65 1,6 117 -202 Товар2 165 47 5,2 244 Товар3 99 7 1,4 10 Всього 348 73 10 319 Магазин8 Товар1 77 25 5,8 145 5,6 347 -29 Товар2 115 27 7 189 Товар3 100 10 4,2 42 Всього 292 62 17 376 Магазин9 Товар1 103 43 2 86 1,8 160 -28 Товар2 121 16 3,4 54 Товар3 155 30 1,6 48 Всього 379 89 7 188 Магазин10 Товар1 167 34 7,4 252 5,8 499 -112 Товар2 154 19 7,4 141 Товар3 90 33 6,6 218 Всього 411 86 21,4 611 Постач.1 - 1238 322 - - 2,2 708 - Постач. 2 - 1310 232 - - 3,6 835 - Постач. 3 - 1171 254 - - 1,0 254 - Всего - 3714 808 - 3777 - 4560 814

 

1.3Наступним кроком визначаємо транспотну роботу. Розрахунки робимо за формулами:

Р = />;(1.5)

Р = />;(1.6)

де Р, Ррц– транспортна робота відповідно при функцонуванн логістичної системи безрозподільчого центру та з розподільчим центром, км*кор.;

/> -відстань між j-мпостачальником товарів до і-го магазину, кор./день;

Qi,Qj – відповіднообсяг завозу товарів до і-го магазину та обсяг завозу товарів від j-гопостачальника товарів, кор./день;

li,lj – відстані міжрозподільчим центром і, відповідно, між і-м магазином та j-мпостачальником товарів, км.

1-1: Р = 35*6 =210(км*кор.)

1-2: Р = 5*7 =35(км*кор.)

1-3: Р = 47*3,4= 159,8(км*кор.)

1: Ррц= 84*3,8 = 319(км*кор.)

2: Ррц= 73*4 = 292(км*кор.)

3: Ррц= 78*0,4 = 31(км*кор.)

При визначенніобсягів завозу (вивозу) товарів у коробках за день необхідно визначити, дляякого з днів тижня проводити розрахунки. Обирати слід день тижня, обсяг завозу(вивозу) товарів, якнайбільший. Далі наведений графік зміни обсягів завозутоварів до магазинів по днях тижня.     

На основізначень транспортної роботи визначаємо доцільність використання розподльчогоцентру для роздрібних торговців. Рішення приймається на основі наступноїзалежності:

/>;(1.7)

де /> -зміна транспортної роботи при використанні розподільчого центру, км*кор.

Примітка: придодатних значеннях (+) – є доцільним використання розподльчого центру, а привід”ємних(-) – недоцільним.

1. /> =Р – Ррц = 405-319 = 86

2. /> =291-292 = -1

3. /> =182-31 = 151

Результатирозрахунку заносимо до таблиці 1.4. У випадку недоцільності використаннярозподільчого центру з точки зору транспортної роботи, а також, з метоювизначення економтічної доцільності, необхідно перевірити наступну умову:

/>;(1.8)

де />змінавитрат на транспортування товарів при використанні розподльчого центру, грн.

 Стр,СтрРЦ – витрати на транспортування товарів відповідно прифункціонуванні логістичної системи без розподільчого центру та з розподільчимцентром, грн. Їх визначають за формулами:

Стр =/>;(1.9)

СтрРЦ= />+/>;(1.10)

де Qji– обсяг завозу товарв від j-гопостачальника товарів до ш-го магазину, т/день. Коробки переводяться в тонни зпропорції: 1 коробка = 10 кг = 0,01 т.

li,lj – відстані міжрозподільчим центром і відповідно між і-м магазином та j-мпостачальником товарів, км;

Qi,Qj – відповіднообсяг завозу товарів до і-го магазину та обсяг вивозу товарів від j-гопостачальника, кор./день;

Vt– технічна швидкість, км/год.;

Цт –вартість 1 л. палива, грн.

1-1: Стр= (1,6*0,35+13,5*2,4)*0,246 = 37,52

Аналогічнорозраховуємо далі

2-1: Стр=43,66

3-1: Стр=21,25

1-2: Стр=23,69

2-2: Стр=31,29

3-2: Стр=19,96

1-3: Стр=16,34

2-3: Стр=19,96

3-3: Стр=10,01

1-4: Стр=42,3

2-4: Стр=46,42

3-4: Стр=41,25

1-5: Стр=53,56

2-5: Стр=42,52

3-5: Стр=47,4

1-6: Стр=15,13

2-6: Стр=23,83

3-6: Стр=11,23

1-7: Стр=21,14

2-7: Стр=32,7

3-7: Стр=8,76

1-8: Стр=36,3

2-8: Стр=43,8

3-8: Стр=26,2

1-9: Стр=12,6

2-9: Стр=21,3

3-9: Стр=10,02

1-10: Стр=46,41

2-10: Стр=42,26

3-10: Стр=27,59

Результатирозрахунку зводимо у таблицю 1.4

Таблиця 1.4 –Результати розрахунку витрат на транспортування.

Учасник системи Товар Без РЦ

З РЦ

(Х = 22,9

У = 13,87)

Зміна витрат, грн. Вид

Обсяг

т/день

Відстань, км

Витрати на транспортування,

Грн

Відстань, км

Витрати на транспортування,

Грн

Магазин1 Товар1 0,35 6 37,52 3,8 24,08 78,35 Товар2 0,1 7 43,66 Товар3 0,47 3,4 21,25 Всього 0,92 16,4 102,43 Магазин2 Товар1 0,45 3,8 23,69 4,0 25,30 49,64 Товар2 0,17 5 31,29 Товар3 0,11 3,2 19,96 Всього 0,73 12 74,94 Магазин3 Товар1 0,44 2,6 16,34 0,4 2,47 43,84 Товар2 0,1 3,2 19,96 Товар3 0,26 1,6 10,01 Всього 0,81 7,4 46,31 Магазин4 Товар1 0,22 7,4 42,30 5,8 36,69 93,28 Товар2 0,36 7,4 46,42 Товар3 0,22 6,6 41,25 Всього 0,80 21,4 129,97 Магазин5 Товар1 0,1 8,4 53,56 6,6 41,75 101,73 Товар2 0,19 6,8 42,52 Товар3 0,46 7,6 47,40 Всього 0,75 22,8 143,48 Магазин6 Товар1 0,49 2,4 15,13 0,6 3,81 46,38 Товар2 0,38 3,8 23,83 Товар3 0,22 1,8 11,23 Всього 1,09 7,4 50,19 Магазин7 Товар1 0,19 3,4 21,14 1,6 10,11 52,49 Товар2 0,47 5,2 32,7 Товар3 0,1 1,4 8,76 Всього 0,76 10 62,6 Магазин8 Товар1 0,25 5,8 36,30 5,6 35,34 70,96 Товар2 0,27 7 43,80 Товар3 0,1 4,2 26,20 Всього 0,62 17 106,30 Магазин9 Товар1 0,43 2 12,60 1,8 11,37 32,55 Товар2 0,16 3,4 21,30 Товар3 0,30 1,6 10,02 Всього 0,89 7 43,92 Магазин10 Товар1 0,34 7,4 46,41 5,8 36,74 79,52 Товар2 0,19 7,4 42,26 Товар3 0,33 6,6 27,59 Всього 0,86 21,4 116,26 Постачальник 1 - 3,26 - - 2,2 14,57 - Постачальник2 - 2,39 - - 3,6 23,49 - Постачальник3 - 2,57 - - 1,0 6,55 - Всього - - - - - - 604,13

2. Вибір транспортного перевізника

Найбільшрозповсюдженим завданням в логістичній системі є вибір логістичнихпосередників. На рис. 2.1. наведено алгоритм вибору логістичного посередника.

/>


Рис. 2.1 –Алгоритм вибору логістичних посередників.

Згідно з цималгоритмом вибір здійснюється на релейних, кількісних та якісних показниках. Дорелейних показників відносяться такі, що мають лише два показники: «так» або«ні». В нашому випадку – це наявність сертифікату.

Кількісніпоказники – це надійність (вірогідність доставки товару вчасно), тариф,загальний час (можливість відхилення від планової тривалості перевезення, %),фінансова стабільність.

Якісні – цечастота сервісу, збереженсть, кваліфікація персоналу, готовність до переговорів.

При виборіперевізника в першу чергу перевіряють релейні показники. Отже, виключаємоперевізника № 1.

Наступним етапомпроводять розрахунки вагових коефіцієнтів для кількісних та якісних показниківза формулою:

Wi= />;(2.1)

де Wi<sub/>- ваговий коефіцієнт і-го критерію;

j– значення рангу і-го критерію;

N– загальна кількість критеріїв, що врховуються при визначенні інтегральноїоцінки (релейні показники не враховуємо)

W1= /> =0,16

Далірозраховуємо аналогічно

W2= 0,222

W3= 0,19

W4= 0,028

W5= 0,05

W6= 0,08

W7= 0,111

Wi= 0,138

Результатирозрахунків зводимо до таблиць 2.1., 2.2., 2.3.


Таблиця 2.1. –Показники (критерії) для оцінки перевзника.

з/п

Критерій ПеревІзники Ранг 1 2 3 1 Наявнсть сертифікату НІ ТАК ТАК - 2 Надійність 0,84 0,77 0,87 3 3 Тариф 7,75 7,65 7,88 1 4 Загальний час, % 24 18 23 2 5 Фінансова стабільність 13 13 13 8 6 Частота сервісу ДОБРЕ ДУЖ.ДОБРЕ ДУЖ.ДОБРЕ 7 7 Збереженість ДУЖ.ДОБРЕ ДУЖ.ДОБРЕ ДОБРЕ 6 8 Кваліфікація персоналу ЗАДОВ. ДОБРЕ ДОБРЕ 5 9 Готовність до переговорів ДУЖ.ДОБРЕ ДУЖ.ПОГАНО ДОБРЕ 4

Таблиця 2.2. –Розрахунок кількісних оцінок.

Критерій Ваговий коефіцієнт Екстремум Еталонне значення Перевізник 1 2

Значення без Wi

Значення з Wi

Значення без Wi

Значення з Wi

Надійність 0,16 МАХ 0,87 0,88 0,14 1 0,16 Тариф 0,222 МІН 7,65 1 0,222 0,97 0,21 Загальний час, % 0,19 МІН 18 1 0,19 0,78 0,15 Фінансова стабільність 0,028 МАХ 13 1 0,028 1 0,028 Сумарна кількісна оцінка з урахуванням вагового коефіцієнту  0,58  0,55

Таблиця 2.3. –Розрахунок яксних та інтегральних оцнок.

Критерій Ваговий коефіцієнт Перевізник 1 2

Значення без Wi

Значення з Wi

Значення без Wi

Значення з Wi

Частота сервісу 0,05 0,913 0,045 0,913 0,045 Збереженість 0,08 0,913 0,073 0,782 0,06 Кваліфікація персоналу 0,111 0,782 0,086 0,782 0,086 Готовність до переговорів 0,138 0,033 0,005 0,782 0,11 Сумарна якісна оцінка з урахуванням вагового коефіцієнта  0,209  0,301 /> /> /> /> /> /> />

Розрахуноккількісних оцінок проводиться за наступною послідовністю. Для кожногокільксного показника визначають, яке екстремальне значення найбльш привабливепри оцінці. Тобто, необхідно встановити мах чи міnзначення повинен мати критерій. Далі серед перевізників обирають найкраще запевним екстремумом значення.

Розрахунок значеннякільксного критерію (Zi)проводять за наступними формулами:

- При екстремумі «мах»: Zi= />;(2.2)

- При екстремумі «min»:Zi = />;(2.3)

де Кет– еталонне значення для даного критерю;

Кni– фактичне значення для і-го перевзника

Розрахунокзначення кількісного критерію (Di)з урахуванням вагового коефіцієна виконують за формулою:

Di= Zi*Wi;(2.4)

Розрахунокзначення якісного критерію проводимо на основі функції бажаності (табл.2.4)

Таблиця 2.4. –Оцінка якості і відповідні їм стандартні оцінки на шкалі бажаності.

Інтервал Оцінка якості Відмітка на шкалі бажаності Діапазон Середнє значення 3-4 Відмінно Більш 0,950 0,975 2-3 Дуже добре 0,875-0,950 0,913 1-2 Добре 0,690-0,875 0,782 0-1 Задовільно 0,367-0,690 0,530 (-1)-0 Погано 0,066-0,367 0,285 (-2)-(-1) Дуже погано 0,0007-0,066 0,033 (-3)-(-2) Огидно Менше 0,0007 -   

За результатамирозрахунків будуємо график залежності значень критеріїв від певного рангу дляперевізників, що розглядалися (рис. 2.1. – 2.3.)

/>

Рис. 2.1. –Значення вагових коефіцієнтів за критеріями оцінки.

/>

Рис. 2.2. –Значення оцінки перевізників без урахування вагових коефіцієнтів.


/>

Рис.2.3. –Значення оцінки перевізників з урахуванням вагових коефіцієнтів.


3. Організація функціонування транспортно-складськоїпідсистеми

 

3.1Особливост каналів розподілу товарів.

У межах даноїроботи необхідно порівняти роботу транспорту в логістичній системі для двохваріантів: при функціонуванні системи без розподільчого центру та зрозподільчим центром. Використання розподільчого центру приводе до появи каналурозподілу другого рівня і змінює характеристики роботи транспорту на каналірозподілу першого рівня.

/>


Рис. 3.1. – Особливостіроботи транспорту в логістичній системі.


а)

/>


б)

/>


Рис. 3.2. –Канали розподілу товарів:

а) першогорівня; б) першого і другого рівня.

У роботінаведемо схеми каналів розподілу — при використанні розподільчого центру і безвикористання розподільчого центру. Схеми повинні виглядати таким чином: відпунктів відправлення вантажу проставляють стрілки до пунктів споживаннявантажів. На схемах відображають лише учасників логістичної системи.


/> /> /> /> /> /> /> /> <td/> />


- />магазини

- постачальник

Рис. 3.3. –Схема каналів розподілу без використання розподільчого центру.

 

3.2Визначення варіанту роботи транспортно-складської підсистеми

Використаннярозподільчого центру дозволяє змінювати не тільки напрямок руху товарів відпостачальників до споживачів і зменшувати транспортні витрати, але й змінювативитрати на складування товарів.

Проводиморозрахунки витрат за формулою:


Собщ.= />,(3.1)

де />,/> -відповідно витрати на збереження товарів у постачальників і розподільчогоцентру, грн;

Сз –витрати на виконання замовлення, грн.;

/>Стр– витрати на транспротування товарів від постачальників товарв до розподільчогоцентру, грн.

/>


/> -магазини

 -розподільчийцентр

Рис. 3.4. –Схема каналів розподілу з використанням розподільчого центру.

Витрати назбереження товарів у постачальників товарів і оптового торговця визначають заформулами:

/>,(3.2)

/>,(3.3)

де />,/> -обсяг зберігання товарів за період, що розглядається відповдно у постачальниківтоварів та оптового торговця, т.;

/>,/> -час зберігання однієї тони товарів за період, що розгядається відповідно упостачальників товарв та оптового торговця, діб;

/>,/> -вартість збереження однієї тони товару протягом однієї доби вдповідно упостачальників товарів та оптового торговця, грн./добу.

Витрати навиконання замовлення визначається за формулою:

Сз =К*m, (3.4)

де К – варттсьвиконання одного замовлення, грн.;

m– кількість замовлень за період, що розглядається, од.

Витрати натранспортування товарів визначаємо за формулою:

Стр =/> ,(3.5)

де Стрі– витрати на транспортування товарв від і-го постачальника товару, грн.Визначаємо за формулою:

Стрі= (1,6q + 13,5Цт)*n*tобі,(3.6)

де q– вантажопідйомність транспортного засобу, т;

Цт –вартість 1 л. палива, грн;

 tобі– час обороту на маршруті з обслуговування і-го маршруту, год.;

n– кількість оборотв на маршруті перевезення, од. Визначається за формулою:

n= />, (3.7)


де nj– кількість оборотів на маршруті з обслуговування постачальникв товарів при j-музамовленню, од. Визначається за формулою:

ni= />,(3.8)

де Qi– обсяг замовлення товарів розподільчим центром при j-музамовленні, т. Визначається на основі даних про обсяги замовлень товарів вкоробках. Коробки переводяться в тони з пропорції: 1 коробка = 10 кг.

Час оберту намаршрут визначається за формулою:

tобі= /> +q*t1m, (3.9)

де li– відстань між і-м постачальником товару тарозподільчим центром, км. Визначаємо згідно з матрицею найкоротших відстаней;

Vt– технічна швидкість, км/год.;

t1m– час навантаження-розвантаження 1 тони вантажу, хв.

З розглянутихваріантів роботи транспорту і складських підсистем обираємо той, який маєнайменші витрати.

Вантажопідйомнстьтранспортних засобів приймаємо 5т та 10т

Розрахунки завищенаведеними формулами:

Для автомобілю 5т:

1. Стрі = 1,6*5 +13,5*6*1,02*90,62*5 = 453,1

 Стрі= 90,62*4 = 362,48

Стрі= 90,62*3 = 271,86

Стрі= 90,62*2 = 181,24

2. Стрі = 90,62*6 = 543,72

Стрі= 90,62*4 = 362,48

Стрі= 90,62*3 = 271,86

Стрі= 90,62*2 = 181,24

3. Стрі = 90,62*5 = 453,10

Стрі= 90,62*4 = 362,48

Стрі= 90,62*3 = 271,86

Стрі= 90,62*2 = 181,24

Дляавтомоблю 10т:

1. Стрі = 90,62*3 = 271,86

 Стрі= 90,62*2 = 181,24

Стрі= 90,62*2 = 181,24

Стрі= 90,62*1 = 90,62

2. Стрі = 90,62*3 = 271,86

Стрі= 90,62*2 = 181,24

Стрі= 90,62*2 = 181,24

Стрі= 90,62*1 = 90,62

3. Стрі = 90,62*3 = 271,86

Стрі= 90,62*2 = 181,24

Стрі= 90,62*2 = 181,24

Стрі= 90,62*1 = 90,62

Дляавтомобілю 5 т:

1. nj =5,<sub/>nj =4,nj =3,nj =2

2. nj =6,<sub/>nj =4,nj =3,nj =2

3. nj =5,<sub/>nj =4,nj =3,nj =2

Для автомобілю10 т:

1. nj =3,<sub/>nj =2,nj =2,nj =1

2. nj =3,<sub/>nj =2,nj =2,nj =1

3. nj =3,<sub/>nj =2,nj =2,nj =1

Для автомобілю 5т:

tобі= 1,02

Для автомобілю10 т:

tобі= 1,87

Результатирозрахунків зводимо до таблиць

Таблиця 3.1. –Потреба в товарах.

Потреба в товарах за днями тижня, т Тип товару Понеділок Вівторок Середа Четвер П”ятниця Всього Товар 1 2,28 3,19 2,61 1,81 2,50 12,39 Товар 2 2,85 2,32 2,61 2,97 2,35 13,10 Товар 3 2,15 2,54 1,95 2,08 2,99 11,71 РЦ 7,28 8,05 7,17 6,86 7,84 37,2

Таблиця 3.2. –Характеристика зберігання товарів у учасників логістичної системи

Учасник системи Кількість поставок Термін зберігання товарів на складах у учасників по днях тижня Понеділок Вівторок Середа Четвер П”ятниця Всього Постачальник1 5 10,11 6,92 4,31 2,5 - 23,84 4 9,47 - - - 17,57 3 8,65 - - - - 12,69 2 6,63 - - - - 6,63 1 - - - - - - Постачальник2 5 10,25 7,93 5,32 2,35 - 25,85 4 9,66 6,76 3,56 - - 19,98 3 8,48 4,39 - - - 12,87 2 6,28 - - - - 6,28 1 - - - - - - Постачальник3 5 9,56 7,02 5,07 2,99 - 24,64 4 8,82 5,53 2,7 - - 17,05 3 7,87 3,64 - - - 11,51 2 6,05 - - - - 6,05 1 - - - - - - РЦ 5 7,28 8,05 7,17 6,86 7,84 37,2 4 7,28 13,93 16,97 14,7 9,68 63,54 3 7,28 21,19 29,07 24,3 19,36 101,28 2 7,28 35,71 24,20 38,82 19,36 125,91 1 7,28 50,23 24,20 53,34 19,36 154,41

Таблиця 3.3. –Результати розрахунку витрат на ділянці «постачальник товарів – розподільчийцентр»

Ванта

жо

підйом

ність

ТЗ, т

Кільк.

поста

вок

за тиж.

Витрати на транспортування та збереження товарів Постачальник1 Постачальник2 Постачальник3

Збе-

режен

ня на РЦ

Всього Тр-ня Збереж. Замовл. Тр-ня Збереж. Замовл. Тр-ня Збереж. Замовл. 5т 5 453,1 1335,1 350 543,7 1447,6 350 453,1 1379,8 350 1302 7964,4 4 362,5 983,9 280 362,5 1118,9 280 362,5 954,8 280 2223,9 7209 3 271,9 710,6 210 271,9 720,7 210 271,9 644,56 210 3544,8 7066,4 2 181,2 371,3 140 181,2 351,7 140 181,2 338,8 140 4406,9 6432,3 1 90,6 - 70 90,62 - 70 90,6 - 70 5404,4 5886,2 10т 5 271,9 1335,1 350 271,9 1447,6 350 271,9 1379,8 350 1302 7330,2 4 181,2 983,9 280 181,2 1118,9 280 181,2 954,8 280 2223,9 6665,1 3 181,2 710,6 210 181,2 720,7 210 181,2 644,56 210 3544,8 6794,3 2 90,6 371,3 140 90,6 351,7 140 90,6 338,8 140 4406,9 6160,5 1 90,6 - 70 90,6 - 70 90,6 - 70 5404,4 5886,2

На основі данихтаблиці 3.3. визначаємо сумарні витрати на транспортування. Результати заносимодо таблиці.

Таблиця 3.4. –Витрати на транспортування.

Вантажо

підйомнсть,

т

Витрати на транспротування при кількості поставок за тиждень 1 2 3 4 5 5 7964,4 7209 7066,36 6432,3 5886,22 10 7330,2 6665,1 6794,26 6160,5 5886,2

На основітаблиці 3.3. будуємо графіки залежності загальних витрат від кількостіпоставок. На основі даних цього графіка обираємо вантажопідйомність автомобіля.

За данимитаблиці 3.4. будуємо графік залежності транспортних витрат від клькостіпоставок. Для обраної вантажопідйомності автомобіля на графіку проставляємозначення витрат

/>

А)Запостачальниками

/>

Б) За видамитовару

Рис. 3.5. –Графік зберігання товарів у постачальників та на розподільчому центрі.


/>

Рис. 3.6. –Графік залежності загальних витрат від кількості поставок.

/>

Рис. 3.7. –Графік залежності витрат на транспортування від кількості поставок.


4.Організація транспортного обслуговування учасників логістичної системи

 

4.1Складання маршрутів руху транспортних засобів

Маршрути рухускладають для ділянки «розродільчий центр — магазини» для дня тижня, якийхарактеризується найбільшим обсягом замовлень з боку магазинів. До складумаршрутів повинні входити тільки ті магазини, які планується обслуговуватичерез розподільчий центр.

Визначеннямаршрутів проводять при наступних обмеженнях кількості пунктв заїзду намаршрути. Відповідно буде отримано два варіанти маршрутів. В якостітранспортного засобу використовуємо автомобіль вантажопідйомністю 1,5 тони.

На основірезультатів розрахунків, будуємо таблицю з характеристикою маршрутів руху.

Таблиця 4.1. –Характеристика маршрутів.

Номер маршруту Умовне позначення маршруту Обсяг перевезень, т Довжина маршруту, км Час навантаження, год. Час нав.-розв., год. Час оберту факт., год. Час оберту скоректований, год. Кільцеві маршрути 1 РЦ-4-10 1,66 10,8 0,166 0,632 0,846 1,0 2 РЦ-8-1 1,54 10,0 0,154 0,608 0,817 1,0 3 РЦ-9-2 1,35 7,87 0,135 0,570 0,772 0,6 Маятникові маршрути 4 РЦ-3 0,81 0,6 0,081 0,462 0,524 0,75 5 РЦ-5 0,75 13,6 0,075 0,450 0,508 0,75 6 РЦ-6 1,09 0,8 0,109 0,518 0,602 0,75 7 РЦ-7 0,76 3,2 0,076 0,452 0,510 0,75

Довжина маршрутувизначається як сума відстаней між кожним з учасників логістичної системи.

Часнавантаження-розвантаження визначаємо за формулою:

Tн-р= 2(Тн + Тоф + Тм), (4.1)

де:Тоф — час на оформлення документв, год. Приймають = 0,1 год;

Тм– час маневрування транспортним засобом в пункті навантаження. Приймають = 0,05год.;

Tн-р= 2(0,166 + 0,1 + 0,05) = 0,632(год)

Далі розраховуємоаналогічно:

Tн-р= 0,608(год)

Tн-р=0,570(год)

Tн-р=0,462(год)

Tн-р=0,450(год)

Tн-р=0,518(год)

Tн-р=0,452(год)

Тн– час навантаження, год. Визначають за формулою:

Тн= qм*Т1m,(4.2)

де: Т1m– час навантаження 1 тони вантажу, год. Визначаємо за завданням

Тн= 1,66*0,1 = 0,166 (год)

Далірозраховуємо аналогічно:

Тн= 0,154(год)

Тн=0,135(год)

Тн=0,081(год)

Тн=0,075(год)

Тн=0,109(год)

Тн=0,076(год)

qм– обсяг перевезення по маршруту, т. Визначають за формулою:

qм= />, (4.3)

де: qі– обсяг завозу до і-го магазину на маршруті, т;

n– кількість пунктів завозу на маршруті, од.

Час оборотувизначаємо за формулою:

Tоб= /> +Тн-р + Тδ(n-1),(4.4)

де: Lм– довжина маршруту, км.;

/> - технічнашвидкість, км/год. Визначається за завданням

Тδ– час на додатковий заїзд до пунктів маршруту, год. Приймають = 0,15 год.

Tоб= 1,66/26 + 0,632 + 0,15(2-1) = 0,846 (год)

Далірозраховуємо аналогічно:

Tоб= 0,817 (год)

Tоб=0,772(год)

Tоб=0,524(год)

Tоб=0,508(год)

Tоб=0,602(год)

Tоб=0,481(год)

Далі для кожноїгрупи маршрутів визначають найбільший час навантаження. Цей час округляють дочисла, яке<sub/>поділяється на три без залишку.

Таким чином,проводять округлення часу оберту. Тільки значення часу оберту повинно подлятисяна прийняте значення часу навантаження без залишку.

 

4.2Розробка графіків сумісної роботи

На основі данихпро маршрути (табл. 4.1) визначаємо необхідну кількість транспортних засобів,шляхом послідовного закріплення маршрутів за ними. Даня про закріпленнянаводимо у таблиці 4.2.

Таблиця 4.2. –Дані про закрплення маршрутів за транспортними засобами.

Номер ТЗ 1-й оборот 2-й оборот Потреба в перерві(так, ні) Час роботи на маршруті, год. № маршруту Час оберту № маршруту Час оберту 1 РЦ-4-10 0,846 РЦ-8-1 0,817 Ні 1,663 3-й оборот 4-й оборот РЦ-9-2 0,772 РЦ-3 0,524 Ні 2,959 5-й оборот РЦ-5 0,508 Так 3,467 6-й оборот 7-й оборот РЦ-6 0,602 РЦ-7 0,510 Ні 5,329

                                                                                              

При заповненнітаблиці треба враховувати, що час роботи транспортних засобів залежить від часу,за який необхідно виконати обслуговування учасників логістичної системи. Умежах даної роботи приймаємо термін обслуговування = 8 годин. Перерва водіяповинна бути через кожні 4 години та дорівнювати 45 хвилинам.

Далі, наведенатаблиця 4.3., у якій мі розраховуємо навантаження транспортних засобів в пунктінавантаження в розподільчому центрі.

Таблиця 4.3. –Графік навантаження в розподільчому центрі.

ТЗ Час навантаження, год. 1 8.00 8.51 9.40 10.27 11.44 12.15 12.47 13.35 10 10 8 5 5 7 5 -

При побудовінеобхідно дотримуватись наступних обмежень:

- Не планувати транспортні засоби піднавантаження в один момент часу;

- Враховувати час перерви водіятранспортних засобів.

Далі складаємографік завозу товарів до магазинів.

Таблиця 4.4. — Графік завозу товарів до магазинів.

Магазин Час завозу Номер автомобіля Магазин1 8.09 1 Магазин2 8.18 1 Магазин3 8.20 1 Магазин4 8.34 1 Магазин5 8.49 1 Магазин6 8.51 1 Магазин7 8.55 1 Магазин8 9.10 1 Магазин9 9.12 1 Магазин10 9.24 1 Всього часу 13.34

 

4.3Оцінка транспротного обслуговування учасників логістичної системи

Витрати натранспортне обслуговування визначають за формулою:

/>,(4.6)

де: />,/>,/> -витрати на транспортування товарів на ділянках «постачальники-магазини»,«постачальники-розподільчий центр», «розподільчий центр-магазини», грн.

Витрати натранспортування товарв на ділянці «постачальники-магазини» знаходимо заформулою:

/> =/>,(4.7)

де: m– клькість магазинів, яким товар доставляється безпосередньо від постачальників(без розподільчого центру), од.;

/> -витрати на транспортування товарів від усіх постачальників до і-го магазину,якому доставляється товар без використання розподільчого центру, грн.(Приймаютьза таблицею 1.4. – рядок «всього»)

Витрати натранспортування товарів на ділянці «постачальники-розподільчий центр»визначають за даними таблиці 3.4.

Витрати натранспортування товарів на ділянці «постачальники-розподільчий центр» знаходимоза формулою:

Стрі= (1,6q + 13,5Цт)*/>,(4.7)

де: q– вантажопідйомнсть транспортного засобуу, що використовується на длянці«розподільчий центр-магазини», т;

Цт — вартість 1 л. палива (6 грн);

к – кількістьтранспортних даних, що використовується для роботи на ділянці «розподільчийцентр-магазини»(таблиця 4.2)

/> -час роботи на маршруті і-го транспортного засобу на ділянці «розподільчийцентр-магазини»

Стрі= (1,6*1,5 + 13,5*6)*5,329 = 444,45 (грн.)

Результатирозрахунку зводимо до таблиці

Таблиця 4.5. –Дані про канали розподілу товарів при використанні розподільчого центру

Магазини, що обслуговуються Обсяг товарів, кор/день Частка товарів Транспортна робота, км-кор. Витрати на транспортування, грн./день Магазин1 87 319 24,08 Магазин2 73 292 25,30 Магазин3 78 31 2,47 Магазин4 80 464 36,69 Магазин5 71 469 41,75 Магазин6 109 65 3,81 Магазин7 73 117 10,11 Магазин8 62 347 35,34 Магазин9 89 160 11,37 Магазин10 86 499 36,74

Висновки

 

На основірозрахунків можна зробити висновок, що для даної логістичної системирозподільчий центр будувати необов”язково, тому що економія від його використання дуже мала. Також, булорозрахована завантаженсть автомобіля, який був використаний для перевезеннятоварів від постачальників до магазинів та від розподільчого центру домагазинів. У нашому випадку, це автомобіль, вантажопідйомністю 1,5 т. Віннедозавантажений, тому можна прийняти рішення, щоб скоротити робочий день до 6годин, щоб використовувати його вантажопідйомність та робочий час водіянайбільшраціонально.

Загальні затратипрм різній кількості поставок відрізнялись, а саме: при5-ти поставках – 7805 грн.; при 4-х поставках – 6736 грн.; при 3-х поставках –6070 грн.; при 2-х поставках – 7845 грн.; при 1-й поставке – 9331 грн.

Аналізпоказує, щопри 3-х поставках затраты на транспортуваннятасохраннстьпродуктов складає 6070 грн, щоменьше, якщо порівнюватиз5-ю поставками на 1735 грн. тапорівняно з 1-й поставкой на 3261грн.


 

Література

 

1. Банько В. Г. Логістика: навч. посібник(2-е видання, перероб.) – К.: КНТ, 2007. – 332 с.

2. Модели и теориилогистики, под ред. Лукинского В. С. – СПб.: Питер, 2003. –

 176 с.

3.  ГаджинсикйА. М. Практикум по логистике. (2-е издание, перераб. и доп.) – М.: Изд –книготоргоцентр «Маркетинг», 2001. – 180 с.

4. ВоркутА. И. Грузовые автомобильные перевозки. – К.: Высшая школа, 1986. – 447 с.

еще рефераты
Еще работы по маркетингу