Реферат: Проблеми асортименту та якості білизняного трикотажу

План

Вступ

Основна частина

1. Загальні поняття про трикотаж

2. Особливості будови трикотажних полотен

3. Особливості властивостей трикотажних полотен

4. Класифікація та характеристика асортиментутрикотажних полотен

5. Спеціальні вимоги до білизняного трикотажу

5.1 Жіноча білизна

5.2 Чоловіча білизна

5.3 Дитяча білизна

5.4 Спортивна білизна

Висновки

Література

Додатки


Вступ

Трикотажний одягнебезпідставно називають одягом XX століття.Красивий зовнішній вигляд, висока гігієнічність і зручність в експлуатації,необхідна довговічність і надійність вигідно відрізняють трикотажні верхні йособливо білизняні вироби від аналогічних за призначенням виробів з тканин. Щостосується панчішно-шкарпеткових, рукавичкових і багатьох верхніх і білизнянихвиробів спортивного призначення, то і тут трикотажу немає альтернативи.

Специфікарозвитку асортименту трикотажних виробів полягає в тому, що трикотажна галузьвиробництва у XX ст. розвивалась більш високимитемпами порівняно з виробництвом тканин і виробів з них. Вона має ширшітехнологічні потужності й асортиментні можливості для постійного розширення йоновлення асортименту відповідно до зміни моди та кон'юнктури ринку. Все цевимагає більш глибоких і фундаментальних досліджень проблеми формуваннясучасного ринку трикотажного одягу, включаючи і повніше розкриття його товарознавчихаспектів.

Проблемамформування асортименту, споживних властивостей, рівня якості трикотажнихполотен і виробів побутового, технічного та спеціального призначення присвяченіматеріалознавчі та товарознавчі дослідження багатьох авторів, результати якихузагальнені в монографіях і посібниках.

Слід підкреслити,що трикотажна промисловість України має великий технологічний і кадровийпотенціал. Сучасні трикотажні підприємства є практично в кожній областіУкраїни. За умови забезпечення необхідною сировиною (і насамперед бавовною) цягалузь спроможна не тільки повністю задовольнити потреби вітчизняного ринку з усіхвидів трикотажної продукції, а й успішно конкурувати на міжнародному ринку.

Інтернаціоналізаціяринку текстильних товарів, і трикотажних у тому числі, вимагає сучасноготрактування багатьох питань, що стосуються сфери виробництва та реалізаціїданої групи товарів у ринкових умовах.

Формуванняоптимальної структури асортименту трикотажних полотен і виробів уже сьогоднівимагає застосування досконаліших підходів у підборі сировини тависокоефективних технологій, впровадження вимог міжнародних стандартів і оцінкиситуації на сучасному ринку, а головне — об'єктивного врахування реальнихпотреб населення в цих товарах та його фінансових можливостей.


Основна частина

1. Загальніпоняття про трикотаж

Трикотажем називають в'язанийтекстильний виріб або полотно, яке складається з петель, переплетених упоздовжньому та поперечному напрямках, утворених з однієї чи багатьох ниток.Структура трикотажу, як і будь-якого іншого текстильного матеріалу,визначається розмірами, формою та взаємним розміщенням його складових елементів- петель, протяжок, накидів тощо.

Петля — основний елемент петельної структуритрикотажного полотна, що являє собою зігнутий відрізок нитки, протягнутий черезпопередню петлю, який складається з дужки, пари петельних паличок, що утворюютьостов, і пари протяжок. Розрізняють петлі: відкриті (з неперехрещенимипротяжками), закриті (з перехрещеними протяжками), з одно- і двостороннімипротяжками, лицеві та виворітні, а також плюшеві, пресові та жакардові.

Протяжка — це елемент петельноїструктури (чи петлі), що являє собою відрізок нитки, який з'єднує дві суміжніпетлі, утворені з однієї нитки.

Накид — це елемент петельної структури, щоявляє собою зігнутий відрізок нитки, не протягнутої через попередню петлю, якийохоплює її дужки.

Окрім цього, доелементів петельної структури належать додаткові не зігнуті в петлі нитки(футеровані, утокові, основні), які утримуються в полотні протяжками ґрунтовихпетель.

Основнимипараметрами будови трикотажу є: вид і лінійна густина ниток, вид переплетення,петельний ряд, петельний стовпчик, щільність в напрямку вертикалі тагоризонталі, рапорт переплетення, модуль петлі, фактура поверхні та кількісніхарактеристики цих параметрів (величина петельного кроку, висота петельногоряду, довжина нитки в петлі тощо). Від розміру та форми петлі, наявності різнихвидів протяжок і накидів залежать основні механічні, фізичні й естетичнівластивості трикотажу, що визначають надійність, гігієнічність і естетичністьтрикотажних виробів.

На рис. 1наведено схему будови петель поперечно- і основов'язаного трикотажу. Петляпоперечно-в'язаного трикотажу (рис. 1a) складаєтьсяз двох прямих відрізків (1-2,4-5), які називаються петельними паличками, таголкової дуги (2-3-4), яка утворює їх остов. Ділянка петлі (5-6-7) у виглядіплатинних дуг утворює протяжки, що з'єднують остови суміжних петель. Петляосновов'язаного трикотажу (рис. 1б) складається з остова (1-2-3-4-5) і протяжок(5-6), які з'єднують остови двох суміжних петель. Петлі, розміщені в одномугоризонтальному ряду (впоперек трикотажу), утворюють петельний ряд, а петлі,нанизані одна на одну впродовж трикотажу, петельний стовпчик.

Розрізняютьлицевий та виворітний боки трикотажу. На лицевому боці розміщені добре видиміпалички петель, а на виворітному — дужки петель або протяжки. Залежно відкількості шарів, які складають товщину трикотажу, розрізняють одинарний(одношаровий) і подвійний трикотаж.

За принципомутворення горизонтального ряду розрізняють кулірний (поперечнов'язаний) іосновов'язаний трикотаж. У кулірному трикотажі горизонтальний петельний рядутворюється послідовним згинанням у петлі однієї, двох або більше взятих разомниток, заправлених в один нитководій. Після утворення петель в першому рядінитки переходять в другий, третій ряд і т.д. У результаті такої будови кулірнийтрикотаж легко розпускається в горизонтальному напрямку (по лінії петельногоряду), а в разі обривання нитки — і в вертикальному (по лінії петельногостовпчика).


/>

Основов'язанийтрикотаж утворюється із системи ниток (основи), розміщених паралельно одна доодної. Петельний ряд утворюється одночасним згинанням усіх ниток основи на всіхголках ряду, після чого починається в'язання наступного ряду. При цьомуутворюються зв'язані між собою петельні стовпчики. Така будова основов'язаноготрикотажу зумовлює нерозпускання його в горизонтальному напрямку.


2. Особливостібудови трикотажних полотен

Будоватрикотажних полотен визначається: лінійною густиною та структурою ниток іпряжі, переплетенням, щільністю, лінійним модулем (модуль петлі), довжиноюпетлі, пористістю, фактурою.

Структура пряжіта ниток залежитьвід їхнього волокнистого складу, способу прядіння, лінійної густини іскрученості. Нині для виготовлення трикотажних виробів використовують майже всіті види сировини, що й для виготовлення тканин. Найбільшу частку складаютьнитки та пряжа змішаного волокнистого складу, що забезпечує полотнам високігігієнічні властивості, меншу усадковість і зминальність, високузносостійкість.

Залежно відкомпонентного складу сировина для трикотажного виробництва поділяється на групиА, Б, В. До групи А належать такі види пряжі та ниток: пряжа з натуральнихволокон; змішана пряжа з натуральних і хімічних волокон, а також поєднанняпряжі з натуральних

волокон з ниткамиі пряжею з хімічних волокон. Причому вміст синтетичних волокон і ниток небільше 30 %. До групи Б входять нитки та пряжа зі штучних волокон (віскозних,ацетатних, триацетатних тощо), а також їх поєднання з нитками або пряжею ізсинтетичних волокон. Причому вміст синтетичних волокон, як і в попереднійгрупі, не повинен перевищувати 30 %. Група В включає нитки та пряжу,виготовлені повністю із синтетичних волокон; змішану пряжу та нитки ізсинтетичних волокон з натуральними й штучними, а також поєднання синтетичнихниток і пряжі з пряжею або нитками з натуральних і штучних волокон. Вмістсинтетичних волокон більше 30 %.

Залежно від призначеннятрикотажних полотен, вимог до їх властивостей, фактури поверхні підбираютьпряжу та нитки різної будови: пряжу різних способів прядіння й коефіцієнтівскрученості; комплексні нитки з хімічних волокон пологих і високихскрученостей; нитки фасонних скрученостей, текстуровані нитки, а також різноїїх комбінації. Тонкі та гладкі нитки використовують для виготовленнябілизняних, блузкових, сорочкових полотен, панчішно-шкарпеткових виробів згладкою лицевою та виворітною поверхнею. Груба та пухнаста пряжавикористовується для виготовлення м'яких і більш важких полотен для верхньоготрикотажу. При їх поєднанні можна отримати полотна з гладкою лицевою поверхнеюта ворсистою виворітною.

Пряжа та ниткивисоких скрученостей надають полотнам жорсткість, спричинюють нерівномірністьпетельної будови, збільшують здатність полотен до закручення країв, алеводночас полотна з них менш рихлі, стійкі до утворення пілінгу, більшзносостійкі.

Переплетення є важливим чинником, якийвизначає будову та властивості трикотажу. Від виду переплетення залежатьхарактер лицевого та виворітного боків полотна, товщина, поверхнева густина,міцність, розтяжність, пористість, пружність та інші властивості. При виборіпереплетення обов'язково враховують призначення трикотажного полотна, спосібвиготовлення виробу (більш детально характеристика трикотажних полотен будеописана у наступному параграфі). У межах одного переплетення на будову тавластивості полотна суттєво впливають форма, розмір, розміщення петель ізв'язок між ними. Петлі можуть бути відкриті й закриті. Відкриті петлі надаютьполотну високу розтяжність і еластичність, а закриті — більшу формостійкість.Трикотажні полотна, утворені відкритими петлями, легше розпускаються.

За формою петліможуть бути круглі, подовжені, широкі та звужені, а за висотою — нормальноївеличини, зменшені та збільшені. Основними параметрами петлі є її ширина,висота, форма, довжина нитки в петлі. Ширина петлі встановлюється величиноюпетельного кроку (А) для трикотажних полотен різних переплетень. Величинапетельного кроку -відстань між двома сусідніми петлями вздовж петельного ряду,яка визначається за формулою


/>

де Щг — кількістьпетельних стовпчиків (щільність) на довжині 100 мм.

Висота петлівстановлюється висотою петельного ряду (В). Висота петельного ряду — відстаньміж двома сусідніми петлями вздовж петельного стовпчика, яка визначається заформулою

/>

де Щв — кількістьпетельних рядів (щільність) на довжині 100 мм.

Форма петлізалежить від розміру петельного кроку та висоти петельного ряду іхарактеризується співвідношенням В: А:

/>

При С=1 петля маєкруглу (квадратну) форму, при С >1 петлі видовжені вздовж петельногостовпчика, при С <1 петлі сплюснуті вздовж петельного ряду. Поєднуючи втрикотажному полотні петлі різної форми та розміру, отримують полотна з різноюбудовою лицевого та виворітного боків, полотна з рельєфними та відтінковимиефектами.

Довжина петлі характеризується довжиноювідрізка нитки у випрямленому стані, яка затрачена на її утворення. Довжинупетлі встановлюють експериментальне у процесі розпускання невеликого зразкатрикотажного полотна, а для нерозпускальних основов'язаних полотен визначають упроцесі в'язання або розрахунковим методом. Від довжини петлі залежатьщільність трикотажу, розтяжність, еластичність, пружність. Зі збільшеннямдовжини петлі підвищуються розтяжність і пористість, зменшуються щільність іпружність. Залежно від щільності, лінійної густини пряжі та виду переплетеннядовжина петлі знаходиться в межах від 2 до 5 мм.

Щільністю трикотажу називають кількістьпетель, що припадає на одиницю довжини петельного ряду (щільність погоризонталі — Щг) або петельного стовпчика (щільність по вертикалі — Щв). Заодиницю довжини прийнято 100 мм. Враховуючи високу розтяжність трикотажнихполотен, визначення щільності трикотажу проводять безпосереднім підрахункомкількості петельних стовпчиків і рядів на відрізку 100 мм у зрівноваженомустані. Методика визначення щільності полотен різних переплетень викладена встандарті. Слід відзначити, що щільність різних видів трикотажних полотензнаходиться в межах від 40 до 300 петель на 100 мм.

Однак щільністьполотна, виражена кількістю петель на відрізку 100 мм, ще не дає уявлення проступінь заповнення трикотажу волокнистим матеріалом, а також величину вільнихпроміжків між нитками. При однаковій щільності трикотажу з підвищенням товщинипряжі чи ниток ступінь заповнення волокнистим матеріалом буде зростати, а зізменшенням товщини ниток — знижуватись. Для характеристики ступеня заповненнятрикотажного полотна волокнистим матеріалом слід враховувати довжину петлі татовщину ниток або пряжі. З цією метою використовують розрахункові модулі петлі:лінійний, поверхневий і об'ємний.

Лінійний модуль (М)показує, скількиразів товщина нитки вміщається в довжині однієї петлі, і визначається за формулою

/>

де In — довжина нитки в петлі, мм;

dн — розрахунковий діаметр нитки, мм. Розрахунковийдіаметр нитки визначається за формулою


/>

де Т— лінійнагустина нитки, текс;

Y — щільність (питома маса) волокна, якевходить в нитку, г/см3. Поверхневий модуль (Мn) — відношення площі однієї петлі втрикотажному полотні до площі, яку займає нитка петлі:

/>

де А — величинапетельного кроку, мм;

В — висота петельного ряду, мм;

Об'ємний модульпетлі (<т0)показує відношення об'єму, який займає одна петля в трикотажному полотні, дооб'єму, який займає нитка петлі:

де h — товщина полотна, мм.

/>

Чим вищі числовізначення показників лінійного та поверхневого модулів петлі, тим менша ступіньзаповнення полотна волокнистим матеріалом, і навпаки — зі зниженням числовихзначень цих показників ступінь заповнення збільшується. Слід зауважити, що длярізних за переплетенням, призначенням і видом сировини полотен є визначеніоптимальні показники модуля петлі, які потрібно враховувати під часпроектування властивостей та асортименту трикотажних полотен і виробів.

Рапортпереплетення — ценайменша кількість петельних рядів К„ (рапорт по висоті) або петельнихстовпчиків R (рапорт по ширині), після якихпорядок чергування відрізків ниток у вигляді петель, накидів або протяжок упереплетенні повторюється. Рапорт переплетення виражається цілими числами.

Товщина трикотажних полотензнаходиться в широких межах (від 0,1 до 4 мм) залежно від їх призначення.Основними чинниками, які впливають на товщину полотна, є лінійна густинавикористовуваних пряжі та ниток, щільність і заповнення полотна, вид йогопереплетення, фактура поверхні тощо. Від товщини трикотажного полотна значноюмірою залежать його теплозахисні властивості, повітро- і паропроникність, водопоглинальність,жорсткість, драпірувальність. Товщина трикотажних полотен враховується впроцесі вибору фасону та конструкції одягу, технології пошиття (ширина таконструкція швів, величина пропусків під час конструювання тощо). Визначаєтьсятовщина полотен з допомогою спеціальних приладів — товщиномірів при визначеномунавантаженні.

Пористість трикотажних полотенхарактеризується ступенем заповнення його об'єму волокнистим матеріалом іповітряними пустотами. Чим більше в одиниці об'єму волокнистого матеріалу, тимменше пор, і навпаки. Об'єм, що займають у трикотажному полотні пори,визначають за формулою

/>

де П — загальнапористість полотна, %;

V- об'ємна маса трикотажного полотна, г/см3;

j- щільність (питома маса) волокна, якевходить в нитку, г/см3.

Однак на практиціпористість трикотажних полотен здебільшого визначають за величиною їх об'ємноїмаси (V):

/>

де g- маса 1 м трикотажного полотна, г;

h — товщина полотна, мм.

Враховуючипетлясту будову трикотажних полотен, загальний об'єм пор у них значно більший,ніж у тканинах. Для більшості трикотажних полотен пористість становить 70 — 90%.

Загальнапористість трикотажних полотен впливає на теплозахисні властивості, повітро- іпаропроникність, масу, м'якість і т. ін. Висока пористість підвищуєтеплозахисні властивості трикотажних полотен, оскільки повітря, яке заповнюєпори, є поганим провідником тепла, але водночас значна кількість наскрізних,великих за розміром пор підвищує конвекцію повітря та зменшує теплозахиснівластивості полотен, й особливо вітростійкість.

Фактура трикотажного полотнавизначається переважно структурою його поверхні. На формування фактуринайбільше впливають такі чинники, як вид і лінійна густина ниток і пряжі, видпереплетення, щільність і спосіб обробки полотен. Залежно від призначеннятрикотажного полотна лицевий його бік може мати різноманітну фактуру: гладку,шорстку, візерункову, рельєфну, ажурну, ворсову (з начісним і петельнимворсом). Найширше використовується трикотаж із гладкою лицевою фактурою(кулірна гладь, ластик, інтерлок). Двовиворітний трикотаж має шорстку фактуруяк лицевого, так і виворітного боків. Візерункову фактуру мають жаккардовіполотна, перемінний платувальний трикотаж та ін. Багато полотен маютьрельєфно-візерункову фактуру у вигляді рельєфних смужок, валиків, горбиків, атакож інших за формою опуклостей або заглиблень. Таку фактуру поверхні можнаотримати переплетеннями неповний ластик і інтерлок, пресовими, вічковими тощо.Петлясту ворсову поверхню утворюють плюшеві переплетення, а поверхню з начіснимворсом — футеровані.


3. Особливостівластивостей трикотажних полотен

Властивостітрикотажних виробів, які задовольняють потреби людини в процесі їхексплуатації, називаються споживними. Споживні властивості трикотажних виробів,як і текстильних товарів у цілому, групуються у три класи:

• властивості,які задовольняють матеріальні потреби (утилітарні, ергономічні);

• властивості,які задовольняють нематеріальні потреби (естетичні);

• властивостінадійності.

Споживнівластивості трикотажних виробів значною мірою залежать від властивостейтрикотажних полотен, з яких вони виготовлені. Властивості трикотажних полотен,як і інших текстильних матеріалів, в основному формуються в процесі виробництвата залежать від їх волокнистого складу, будови й обробки.

Розглядаючивластивості трикотажних полотен з точки зору впливу на споживні властивостівиробів, їх можна об'єднати в такі групи:

• механічні, які визначаютьдовговічність і надійність виробів у процесі експлуатації;

• гігієнічні, яківизначають їх вплив на організм людини;

• властивості,які формують естетичність готових виробів;

• технологічні,які визначають здатність полотен до виготовлення з них виробів.

До першої групиналежать такі одиничні властивості: міцність на розрив і продавлювання,розтяжність, стійкість до витирання, жорсткість, пружність, еластичність,незминальність.

Одиничнимивластивостями, які формують гігієнічність полотен, є: гігроскопічність,водопоглинання, водотривкість, капілярність, вологовіддача, повітро- іпаропроникність, схильність до електризації (поверхневий електричний опір),теплозахисність (коефіцієнт теплопередачі, питомий тепловий опір).

Естетичністьвиробів формується насамперед колористичним оформленням полотен (колір, ступіньбілості, малюнок, який утворюється в процесі в'язання чи вибивання полотен,блиск, матовість, прозорість та ін.).

В окрему групувиділяються показники полотен, які впливають на технологічність виготовленнятрикотажних виробів. Це товщина полотна, закручуваність країв, перекіспетельних стовпчиків, розпускальність, усадковість, жорсткість та ін.

Оскількихарактеристика споживних властивостей текстильних полотен і методи їхвизначення грунтовно описані в підручнику «Текстильнетоварознавство», розглянемо лише ті властивості, які є специфічними самедля трикотажних полотен і виробів.

Такимиспецифічними властивостями є їх розтяжність, розпускальність, закручуваністькраїв полотен, перекіс петельних рядів і петельних стовпчиків. Вони зумовленіпетлястою структурою й особливостями будови трикотажних полотен і суттєвовпливають на зручність виробів в експлуатації, збереження форми виробів, їхзносостійкість.

Розтяжність трикотажного полотнахарактеризується величиною деформації під час прикладання до ньогонавантаження. На розтяжність полотна насамперед впливають структура пряжі таниток, природа волокнистого складу, вид переплетення та щільність в'язання.Розтяжність трикотажних полотен може визначатись двояко: одночасно звизначенням розривного навантаження полотен і під час дії на них постійногонавантаження, що менше за розривне.

Розтяжність прирозриві стандартних смужок полотна (100 х 50 мм) характеризується збільшеннямїх довжини в момент розриву і виражається в міліметрах або у відсотках допочаткової довжини смужки. Слід зауважити, що трикотажні полотна мають значнобільшу розтяжність по горизонталі, ніж по вертикалі. Розтяжність при визначенніміцності методом продавлювання характеризується збільшенням поверхні зразка і виражаєтьсяу відсотках до вихідної поверхні. Розтяжність трикотажних полотен значнобільша, ніж тканин, і знаходиться в межах від 25 до 300 %. Але оскільки впроцесі експлуатації трикотажні вироби зазнають значно меншого навантаження,ніж розривне (не більше ніж 10 Н), стандартами передбачається визначенняпоказника розтяжності при дії на смужку розміром 220 х 50 мм постійногонавантаження 6 Н. При такому навантаженні трикотажні полотна розтягуються безпорушення цілісності петельної структури і характеризують здатність змінюватиформу виробів у процесі одягання й експлуатації. За абсолютним значеннямпоказників розтяжності при такому навантаженні полотна поділяються на тригрупи: з розтяжністю від 0 до 40%, від 40 до 100%, більше 100%. Розтяжність(деформація) при цьому буває двох видів — пружна і залишкова. Особливо важливимдля трикотажних полотен є те, що їм властива висока частка пружної деформаціїта еластичності, завдяки чому трикотажні вироби зручні в експлуатації, щільнооблягають фігуру людини, не утруднюють її рухів і не створюють незручностей впроцесі експлуатації, зберігають або легко поновлюють надану виробам формупісля багаторазових хімічних чисток, прання, прасування та іншихволого-теплових обробок. Це є особливо цінним для спортивних,панчішно-шкарпеткових, рукавичкових виробів і головних уборів. Відомо, щосильно розтяжні непружні полотна значно погіршують споживні властивостітрикотажних виробів, і особливо верхнього одягу. Такі вироби передчасновтрачають форму, погіршуються їхній зовнішній вигляд і зносостійкість.

Показникирозтяжності полотен необхідно враховувати на етапах моделювання таконструювання трикотажних виробів. Під час проектування виробів із полотенпершої групи розтяжності припуски на вільне облягання фігури повинні бутидодатні, величина їх залежить від виду виробу; для полотен другої групи — нульовими, а для третьої — лінійні розміри виробів значно менші, ніж розмірифігури людини.

Розпускальність — здатністьтрикотажного полотна розпускатися при обриві нитки. Ця властивість є суттєвимнедоліком трикотажу і впливає в першу чергу на довговічність виробів. У кулірномутрикотажі петлі можуть розпускатися як у напрямку горизонтальних петельнихрядів, так і в напрямку петельних стовпчиків, а в основов'язаних полотнах — тільки в напрямку петельних стовпчиків. У цілому для поперечнов'язаноготрикотажу характерна більша розпускальність, ніж для основов'язаного.

Здатність дорозпускання полотен залежить від виду сировини, структури пряжі та ниток, видупереплетення, щільності в'язання, довжини та форми петлі (відкрита чи закритапетля). Легше розпускається трикотаж зі штучних і синтетичних ниток пологихскрученостей, ніж трикотаж, виготовлений з пряжі або ниток високої скрученості.З підвищенням щільності полотна змінюються довжина та форма петлі, що приводитьдо зменшення його розпускальності. Проте найбільше впливає на розпускальністьвид трикотажного переплетення. Полотна похідних і візерункових переплетеньхарактеризуються меншою розпускальністю, ніж полотна головних переплетень.

Окремі видиполотен (гладь, двовиворітна гладь, платувальна гладь) легко розпускаються зобох його кінців, у той час як інші полотна (ластик, інтерлок, фанг, напівфанг)розпускаються тільки у напрямку, зворотному до в'язання. Для зменшеннярозпускальності трикотажні полотна виробляють з використанням нових видівкомбінованих і візерункових переплетень, ниток і пряжі підвищеної скрученості,високооб'ємних ниток і пряжі, проводять термічну обробку (стабілізацію)полотен.

Закручуваністькраїв — здатністьдеяких видів трикотажних полотен закручуватися з країв. Ця властивістьобумовлена тим, що нитка, зігнута в петлі, у зв'язку з внутрішніми напругамипрагне випрямитися з країв полотна по лінії розрізу і передає напруги сусіднімпетлям. Це і призводить до закручування країв. Закручуваність є негативноювластивістю трикотажних полотен, оскільки ускладнює розкрій полотен і пошиввиробів, створює незручності у процесі експлуатації виробів. Вона залежить відволокнистого складу пряжі та ниток, щільності полотна, виду переплетення.

Полотна,виготовлені з волокон з високими пружними властивостями (вовни, лавсану), атакож ниток і пряжі високої скрученості, мають підвищену здатність дозакручування країв. Збільшення щільності в'язання полотен призводить допідвищення закручування полотен у зв'язку з тим, що збільшуються згин нитки впетлі та її прагнення розпрямитись. Більшу здатність до закручування краївмають одинарні полотна, виготовлені на однофонтурних машинах. У подвійнихпереплетеннях здатність до закручування зменшується через те, що напруга впетлях, утворених на одній голечниці, врівноважується такими самими напругами впетлях, утворених на другій голечниці.

Перекіс петельних рядів і петельнихстовпчиків — це зміщення кута нахилу петельного ряду або петельного стовпчикавід ліній, прокладених перпендикулярно до поперечного згину ниток івертикального розміщення стовпчиків. Воно виникає переважно в кулірниходинарних полотнах, а також у процесі виготовлення кулірних полотен набагатосистемних машинах, у разі використання для в'язання однониткової пряжі звисокою скрученістю або скручених ниток незбалансованої (неврівноваженої)скрученості. Перекіс петельних рядів і петельних стовпчиків погіршує зовнішнійвигляд виробів, є причиною їхньої деформації в процесі експлуатації. З метоюзменшення перекосу петельних рядів і петельних стовпчиків для в'язання використовуютьпряжу та нитки невисокої скрученості, а в разі високої скрученості їх сукають,з'єднуючи нитки та пряжу з різними напрямками скрученості (лівої та правої).


4. Класифікаціята характеристика асортименту трикотажних полотен

Структуруасортименту трикотажних полотен можна групувати за різними ознаками:призначенням, волокнистим складом, способами виробництва, типами в'язальнихмашин, способами основної та кінцевої обробки та ін.

За призначенням асортимент трикотажнихполотен поділяється на полотна побутового та спеціального призначення. Полотнапобутового призначення включають полотна для виготовлення верхніх, білизняних,панчішно-шкарпеткових, рукавичкових, хустково-шарфових виробів і головнихуборів, виробів спортивного призначення, а також підкладкові, про-кладкові йутеплюючі полотна, які використовуються для пошиття одягу та взуття.Характеристика асортименту найважливіших груп наведена нижче.

За волокнистимскладом трикотажніполотна бувають: однорідні (виготовлені з пряжі та ниток одного волокнистогоскладу) та неоднорідні (виготовлені з двох або більше видів текстильнихволокон). Полотна можуть бути дво-, три- і багатокомпонентними. При цьому,залежно від виду використаних пряжі й ниток, а також особливостей в'язання,неоднорідні полотна можуть бути змішані та комбіновані.

За способамивиробництва трикотажніполотна бувають поперечно-в'язані (кулірні) й основов'язані. Залежно відспособу петлеутворення трикотажні полотна отримують трикотажним і в'язальнимспособами.

За способомосновної обробки полотнабувають сирові, вибілені, гладкофарбовані, строкатов'язані, меланжеві, вибивні,а за способом кінцевої обробки — з протизминальною, протиусадковою,протизабруднювальною та водовідштовхувальною обробками, а також з тисненою,ворсовою поверхнею та ін.

За здатністю дорозтягування — малорозтяжні(основов'язані полотна, окремі види комбінованих кулірних) і високорозтяжні(гладь, ластик, інтерлок, ажурні та ін.).

За здатністю дорозпускання полотнаподіляються на розпускальні (полотна кулірних головних переплетень),малорозпускальні (більшість полотен кулірних візерункових і комбінованихпереплетень) і нерозпускальні (основов'язані полотна).

За типомтрикотажних і в'язальних машин, на яких виготовлені ці полотна, — ластикові, інтерлочні,фангові, котонні, оборотні, рашельвертілочні та ін.

З типом машинтісно пов'язаний вид переплетення трикотажного полотна, яке формує його будову,зовнішній вигляд, споживні властивості.

Враховуючи, щовплив волокнистого складу, особливостей будови та способів обробки текстильнихполотен на формування їх асортименту й властивостей детально вивчено наприкладі тканин та описано у підручниках і навчальних посібниках інших авторів,у даному підручнику ми обмежились тільки розглядом специфіки формуванняасортименту та властивостей трикотажних полотен і виробів у процесі їхв'язання. При цьому основна увага приділяється вивченню залежності їхмеханічних, фізичних й естетичних властивостей, довговічності й надійності вексплуатації від особливостей будови і в першу чергу від виду переплетення.

Переплетенням у трикотажі називають вид,спосіб і порядок взаємного розташування ниток, що зігнуті у петлі та утворюютьпетельну структуру, а також ниток, не зігнутих у петлі, що утримуютьсяпетельною структурою, які обумовлюють будову та зовнішній вигляд трикотажногополотна.

Як відзначалосьраніше, за кількістю ниток, які беруть участь в утворенні горизонтальногопетельного ряду, трикотажні полотна поділяються на два класи — поперечнов'язаній основов'язані. У свою чергу кожен з них поділяється на чотири групи: полотнаголовних, похідних, візерункових і комбінованих переплетень.

Полотна головнихпереплетень мають найпростішу будову, складаються з однакових за розміром іформою петель, які не включають інших елементів петельної структури. До нихналежать: поперечнов'язані — гладь, ластикова гладь, двовиворітне полотно;основов'язані — ланцюжок, трико, атлас, подвійний (ластиковий) ланцюжок,подвійне трико і подвійний атлас.

Полотна похіднихпереплетень отримують шляхом поєднання кількох однакових головних так, що міжпетельними стовпчиками одного переплетення поміщаються петельні стовпчикидругого. З кулірних — це похідна гладь і дволастик (інтерлочна гладь). Похідніосновов'язані переплетення отримують шляхом зміни довжини протяжок — сукно, шарме(похідні трико), суконний і шармезний атлас (похідні атласу), ластикове трикота ластиковий атлас, інтерлочне трико та інтерлочний атлас та ін.

Візерунковіполотна виготовляють на основі головних і похідних переплетень шляхомпров'язування додаткових ниток для досягнення: кольорового ефекту (жакардовіполотна); зміни властивостей трикотажних полотен — зменшення розпускання,розтяжності, покращання теплозахисних властивостей (платувальні, ворсові,плюшеві, малорозтяжні, утокові, комбіновані та ін.), а також зміни розміру таформи петлі й довжини протяжок — фанг, напівфанг, ажурні, філейні.

Полотнакомбінованих переплетень утворюються в результаті різного поєднання головних,похідних і візерункових переплетень. Залежно від способів поєднання елементівпереплетень окремих класів (головних, похідних, візерункових) ці полотна можутьбути простими, похідно-комбінованими, візерунковими та складними. Кількістьможливих комбінацій в кожній з названих груп дуже велика. При цьому в процесіотримання комбінованих полотен, як і візерункових, ставиться мета розширеннявнутрішньовидової структури асортименту і поліпшення властивостей полотен прибільш ефективному використанні сировинних ресурсів і технологічних можливостей.

За кількістюпетельних шарів, з яких складаються полотна, трикотаж може бути одно-, дво- ібагатошаровим. Двошаровий трикотаж переважно застосовується у верхніх ірукавичкових виробах, а одношаровий — у білизняних і панчішно-шкарпетковихвиробах.

Розглянемо видовийасортимент і властивості найпоширеніших полотен, які виготовляються вітчизняноюпромисловістю.

Білизняні вироби,які безпосередньо дотикаються до тіла людини, перш за все повинні забезпечуватинормальне функціонування організму — вільно поглинати рідку та пароподібнувологу з поверхні тіла і поволі відводити її в зовнішні шари одягу. До того жці вироби мають захищати організм людини від охолодження та забруднення,очищати шкіру від поту і підшкірного жиру. Тому білизняні вироби повинні матине тільки високу гігроскопічність і водопоглинання, капілярність тавологовіддачу, задану повітро- і паро-проникність, а й необхідну теплозахиснуздатність. За підрахунками спеціалістів, білизняні трикотажні полотна повиннімати гігроскопічність не менше 7%, паропроникність не менше 52 — 56 мг/м2с,а повітропроникність не менше 100 дм3/м2с. Крім високоїгігієнічності, білизняні трикотажні вироби мають бути стійкими добагаторазового прання, витирання та багаторазових деформацій згинання тарозтягування. Вони повинні бути формо- та розміростійкими і гарантуватисталість заданої форми та розмірів виробів у процесі їх експлуатації. Ці виробимають бути також м'якими, легкими, щільно облягати тіло людини, вони не повиннімістити в собі токсичних і алергічних речовин, які могли б негативно впливатина організм або викликати пошкодження шкіри.


5. Спеціальнівимоги до білизняного трикотажу

Комплекс високихгігієнічних та естетичних властивостей, висока зносостійкість, зручність вексплуатації, економічність виробництва вже впродовж багатьох років забезпечилитрикотажній білизні широку популярність та домінуюче положення на ринку одягу.Основним призначенням білизни є створення необхідного теплового комфорту,захист шкіри людини від механічних та інших пошкоджень під дією зовнішньогосередовища (світла, тепла, вітру, опадів, пороху, мікроорганізмів тощо).

Красивийзовнішній вигляд, висока м'якість, розтяжність, еластичність, легкість,рівномірне облягання тіла людини без ускладнення її рухів, зручність вексплуатації, легке відпирання від забруднення, висока паро- та повітропроникність,підвищена теплозахисна здатність і ряд інших властивостей вигідно відрізняютьтрикотажні білизняні вироби від аналогічних виробів з тканин. Не поступаютьсябілизняні трикотажні вироби виробам з тканин і за термінами зносу. Наведені чинникиі визначають домінуюче місце трикотажних білизняних виробів у гардеробіспоживачів і перспективність їх виробництва.

Передумовою длязростання обсягів виробництва, оптимізації структури видового тавнутрішньовидового асортименту трикотажної білизни та докорінного поліпшення їїспоживних властивостей є широке застосування в білизняному трикотажномувиробництві нових видів сировини, і перш за все ниток і пряжі з різноманітниххімічних волокон. Так, завдяки широкому використанню в основов'язальному виробництвіштучних ниток (віскозних, ацетатних і триацетатних), поєднанню цих ниток ізбавовняною пряжею, капроновими комплексними та текстурованими нитками булостворено різноманітний асортимент високоякісних платувальних, плюшевих,ворсових, пресових й утокових білизняних полотен, що дозволило не тількисуттєво оновити асортимент трикотажної білизни, а й значно підвищити її якість.

Найширшезастосування для виробництва полотен білизняного призначення мають віскознікомплексні нитки (блискучі, матовані нефарбовані, фарбовані в масі) різноїлінійної густини (6,7; 8,4; 11,1; 13,3; 15,6 і 22,2 текс). Саме завдяки цимниткам досягається висока гігієнічність, надійність в експлуатації, м'якість,еластичність та красивий зовнішній вигляд багатьох білизняних виробів, і насампереджіночої та дитячої білизни.

Крім віскознихниток, для виробництва трикотажної білизни широко застосовується бавовняна,віскозна, візкозно-лавсанова, бавовняно-віскозна, бавовняно-сиблонова,бавовняно-лавсанова, бавовняно-полінозна, вовняна, вовняно-віскозна пряжа.Вміст хімічних волокон у змішаній пряжі визначається призначенням трикотажнихбілизняних виробів, особливостями будови й обробки полотен для цих виробів,сировинними та фінансовими можливостями окремих підприємств. Обмежено вбілизняному виробництві (переважно в спортивній білизні) застосовуються такождеякі види текстурованих ниток. Найбільше поширення серед них мають ниткиеластику та об'ємна поліакрилонітрильна пряжа.

Білизняні виробивиготовляються з різних за будовою й обробкою полотен. Найбільшу частку середкулірних полотен складають гладь, інтерлочні, платувальні, плюшеві тафутеровані полотна, а серед основов'язаних — платувальні, утокові, філейні таплюшеві.

Для виробництватрикотажної білизни застосовуються вибілені, гладкофарбовані, вибивні тастрокатов'язані за обробкою полотна. При цьому перевага надаєтьсягладкофарбованим полотнам. Для дитячої білизни широко використовуютьсядрібнорапортні строкатов'язані інтерлочні та тонколастикові полотна, в якихвибілена бавовняна пряжа поєднується з фарбованими в масі віскознимикомплексними нитками.

За способомвиробництва трикотажні білизняні вироби в основному належать до кроєних, хоча востанні роки чітко намітилась тенденція зростання виробництва напіврегулярнихвиробів. Крім волокнистого складу, особливостей будови та способів обробкиполотен, а також способів виготовлення самих виробів, трикотажні білизнянівироби групуються за призначенням, сезоном експлуатації, статево-віковимиознаками споживачів, видами та різновидами, а також фасонами, розмірами тощо.Так, за призначенням трикотажну білизну поділяють на побутову та спортивну, засезонністю — на весняно-літню й осінньо-зимову. Залежно від конкретних умовексплуатації побутова білизна, в свою чергу, поділяється на денну та для сну,за статево-віковою ознакою — на жіночу, чоловічу та дитячу.

5.1 Жіночабілизна

Асортиментжіночої білизни характеризується великою різноманітністю за видами трикотажнихполотен (їх волокнистим складом, видами переплетень та способами їх обробки),номенклатурою самих виробів, їх фасонами, умовами експлуатації тощо. До жіночоїбілизни належать комбінації, денні та нічні сорочки, панталони, нижні спідниці,комплекти та інші вироби. Для виробництва жіночої білизни використовуються восновному осново-в'язані двогребінкові платувальні полотна з віскозних,ацетатних, триацетатних, капронових ниток, бавовняної пряжі, ниток еластику таїх різноманітних комбінацій. Майже дві третини жіночої білизни виробляється іззастосуванням різних видів хімічних волокон. Найбільш елегантними, легкими тазносостійкими є вироби з віскозно-капронових двогребінкових (вертілочних)полотен. Користуються популярністю також вертілочні полотна з еластику впоєднанні з фарбованими віскозними або ацетатними комплексними нитками. Причомувміст синтетичних волокон у білизняних жіночих виробах не повинен перевищувати40%. Крім основов'язаних, для виготовлення жіночої білизни застосовують такожрізні види кулірних полотен (гладь, тонко-ластикове, інтерлочне, платувальне,плюшеве, футероване, пресове тощо).

Денна жіночабілизна для осінньо-зимового сезону (сорочки або укорочені комбінації типумайок, панталони з довгими ніжками та ін.) в основному виготовляєтьсяприталених силуетів переважно з еластичних кулірних полотен. Форма цим виробамможе надаватись також за рахунок регулярного або напіврегулярного способу їхвиготовлення. Виготовляючи вироби кроєним способом, завжди намагаються уникатискладних конфігурацій і великої кількості швів (особливо горизонтальних). Деннажіноча білизна для весняно-літнього сезону (комбінації, панталони-труси, нижніспідниці) виготовляється переважно з легких основов'язаних полотен зрізноманітними способами обробки. Це, як правило, кроєні вироби, оздобленімереживом, вишивкою, кольоровою тасьмою тощо.

Комбінації — вироби з глибокими вирізамигорловини та пройми, їх виготовляють двох видів: напівприлеглого силуету,розширеного або прямого до низу, та розширеного силуету від верху до низу.Комбінації кожного виду можуть бути на бретельках або без них. У верхній підігнутийкрай комбінацій без бретельок підшивають гумову тасьму. Конструкція талії таспинки комбінації може бути різноманітною: суцільною, на кокетках, з підрізами,зі вставками і т. п. Низ комбінацій обробляють швами впідгинку, мереживами,рюшами, бейкою, воланами тощо. Для обробки верху комбінацій найчастішевикористовують в'язане мереживо, вишивку, аплікації та інші види оздоблень.Комбінації виготовляються різної довжини (залежно від моди вони можуть бутикороткими, середньої довжини та довгими). Поширені комбінації типу сарафанів зрізноманітними вирізами зверху (овальними, каре, типу бузкового листка та ін.).Комбінації можуть випускатись окремо чи входити до складу гарнітурів разом зпанталонами та сорочками.

Комбінації восновному виготовляються з вертілочних двогребінкових гладких, візерункових іажурних віскозних, ацетатних, капронових, віскозно-ацетатних,віскозно-капронових, віскозно-бавовняних, бавовняно-капронових полотен. Причомудомінуюче місце в асортименті займають полотна переплетення трико-сукно.Поверхнева густина цих полотен знаходиться в межах 70-150 г/м2.Різноманітність внутрішньовидового асортименту комбінацій визначається нетільки волокнистим складом, видами переплетень та способами колористичногооформлення полотен, айв значній мірі різноманітністю їх конструкцій, покроїв,наявністю різних складок і виточок, формою верхнього вирізу, а також видамиоздоблень.

Сорочки денні виготовляють трьох видів:напівприлеглого силуету, розширеного або прилеглого до низу; розширеногосилуету від верху до низу та прямого силуету. Сорочки кожного виду можуть бутидовгими та короткими, з пришивними або суцільнокроєними бретельками, з рукавамиабо без них. Для пошиття денних сорочок застосовуються різні види кулірних(гладь, ластик, інтерлок, платувальне, футероване, пресове та ін.) йосновов'язаних (платувальні, утокові, плюшеві та ін.) полотен з різних видівсировини (бавовняної, вовняної та змішаної пряжі, віскозних, ацетатних ікапронових комплексних ниток, текстурованих ниток тощо). За обробкою ці полотнапереважно гладкофарбовані та вибивні.

Сорочки нічні відрізняються від деннихбільш складною конструкцією та фасонами. Вони також випускаються трьох видів, аза силуетами аналогічні денним сорочкам. Сорочки кожного виду можуть бутидовгими та короткими, із суцільним або складним передом і спинкою, ізсуцільнокроєними чи пришивними бретельками, з рукавами чи без них. Виготовляютьнічні сорочки з таких самих видів полотен, що і денні сорочки.

Спідниці нижні випускаються двох видів:розширеного від верху до низу силуету та прямого. Спідниці кожного виду можутьбути довгими та короткими; вони випускаються різноманітних фасонів, переважно звертілочних шіатувальних полотен зі штучних і синтетичних ниток.

Панталони за конструкцією поділяютьсяна декілька видів: довгі, подовжені, короткі та панталони-труси. Верхній крайпанталон обробляють впідгинку із затягнутою еластичною тасьмою або пришитоютасьмою з гумовою жилкою. Низ ніжок підгинають на машині або обробляють кантом,бейкою, манжетами. У першому випадку в нижні краї панталон ув'язується кількарядів поліуретанової нитки спандекс. Панталони шиють з різних видів кулірних іосновов'язаних полотен — гладких, ворсових, плюшевих, ластикових, інтерлочних,платувальних, пресових, жаккардових, які виробляються з різноманітних видівпряжі та ниток. Волокнистий склад і структура полотен, що використовуються дляпошиття жіночих панталон, в основному визначаються їх сезонним призначенням.Панталони можуть бути з різноманітними видами оздоблень (обробкою мереживом, аплікаціями,кольоровою тасьмою) і без них.

Крім описанихвище, трикотажна промисловість випускає також багатофункціональні жіночібілизняні вироби, в яких поєднуються функції власне білизни та предметівжіночого туалету. Сюди можна віднести такі вироби: комбінації з бюстгальтером,пояс-труси в комплекті з бюстгальтером, пояс-труси в комплекті з нижньоюспідницею та бюстгальтером, комбінація-грація, комбінезони для сну, домашнійхалат або пеньюар у комплекті з нічною сорочкою. До жіночої трикотажної білизниналежать також гарнітури та пеньюари.

Гарнітури(комплекти) буваютьрізного призначення. Вони можуть бути дво- або трипредметними. До складудвопредметного гарнітуру входять сорочка (або комбінація) та панталони, атрипредметного — комбінація, укорочена сорочка та панталони (довгі панталони чипанталони-труси). Усі вироби, які входять до комплекту, повинні бути одногорозміру та зросту і виготовлені з однакового за будовою (переплетенням,фактурою) й обробкою полотна. Гарнітури для сну на відмінну від денних складаютьсяз блузки з короткими рукавами чи без них і укорочених штанів. Виробляються вонипереважно з вертілочних (гладких, ворсових, візерункових) полотен.

Пеньюар — нарядний халат, який шиють,як правило, з віскозного або капронового платувального, ажурного, жаккардовогоосновов'язаного полотен. Він може мати короткі, % довжини рукави або бути безних. Пеньюари з ажурних (філейних) напівпрозорих полотен випускаються на чохлі.


5.2 Чоловічабілизна

Чоловічатрикотажна білизна, як і жіноча, перш за все повинна бути гігієнічною, матисталу форму та розміри в процесі експлуатації, бути стійкою до витирання,багаторазового прання та хімічних реагентів, які застосовуються для її прання.Вона має бути м'якою, еластичною і не спотворювати форму одягу, що носитьсяповерх білизни. Крім цього, пофарбування білизняних полотен повинні бутистійкими до дії мокрих обробок, тертя, підвищеної температури та хімічнихреагентів.

До чоловічоїбілизни належать: фуфайки, кальсони, верхні сорочки та труси. За сезономексплуатації вони бувають осінньо-зимового та весняно-літнього асортименту. Дляосінньо-зимового періоду рекомендуються фуфайки та кальсони переважно значісних і плюшевих бавовняних, бавовняно-віскозних, бавовняно-сиблонових,вовняних і напіввовняних полотен, а також із гладких та платувальних полотен зкомбінації бавовняної пряжі, віскозних комплексних ниток, еластику, змішаноїпряжі та інших видів пряжі й ниток. При цьому фуфайки та кальсони випускаютьсяпереважно у вигляді комплектів (із полотен однакового волокнистого складу, видупереплетень та обробки). До гарнітурів входять фуфайки з короткими рукавами йукорочені (до колін) кальсони. Чоловіча білизна для весняно-літнього сезонувключає майки та труси типу шортів. До чоловічої весняно-літньої білизниналежать також фуфайки з короткими рукавами із філейних або ажурнихплатувальних основов'язаних полотен.

Фуфайки складаються зі стану тарукавів. Стан може бути суцільно-в'язаним або зшитим у боках, зі скошенимиплечовими зрізами та викроєними проймами. Низ стану обробляють швом у підгинкучи подвійним ластиковим поясом. За конструкцією фуфайки бувають двох типів: іззастібкою спереду і без застібки. Горловина у фуфайок без застібки кругла чимисоподібна, оброблена швом у підгинку чи подвійною бейкою із ластикового чиінтерлочного полотна. Рукави фуфайок можуть бути довгими чи короткими. Довгірукави закінчуються ластиками чи пришивними манжетами із ластикового абоінтерлочного полотна, а короткі — манжетами чи відігнутим і підшитим краєм.Фуфайки шиють з різних видів кулірних й основов'язаних полотен (гладі,інтерлоку, платувальних, начісних, плюшевих, пресових, філейних, утокових таін.), які виробляються в основному з бавовняної, змішаної, вовняної пряжі,штучних ниток і різних комбінацій пряжі та ниток.

Кальсони складаються з двох ніжок іластовиці. Вони бувають двох типів — довгі та короткі. Кожний тип може бутидвох видів: з поясом із тканини і на гумовій тасьмі. Пояс пришивають ізвиворітного боку. Розріз застібки обробляється планками з тканин. Низ ніжокдовгих кальсон може закінчуватися ластиками або манжетами. Низ ніжок короткихкальсон обробляється швом у підгинку або подвійною смужкою з основного чиоздоблювального полотна. Ластовиця у кальсонах може бути подвійна або одинарна(у виробах із начісних полотен). Кальсони виготовляються з тих самих полотен,що і фуфайки (крім філейних).

Сорочки верхні — плечові трикотажні вироби,які складаються зі стану, рукавів, коміра. Виготовляють їх трьох видів: здовгими рукавами, з короткими рукавами і з короткими рукавами для носіннянавипуск. Різноманітність фасонів кожного виду сорочок може досягатись зарахунок застосування різних оздоблювальних деталей (кишень, кокеток, планок іт. ін.), їх форми та розмірів, конструкції коміра (відкладний, жорсткий,суцільнокроєний), видом і довжиною застібки (на ґудзиках, на«блискавці», розріз до низу, розріз до середини).

Стан верхніхсорочок буває суцільнов'язаним або зшивним з боків, прямого чи напівприлеглогосилуету. Спереду стан має розріз різної довжини. Низ стану сорочок перших двохвидів підгинається та підшивається, а низ стану сорочок третього виду може бутиоброблений поясом, бейкою, кантом з основного чи оздоблювального полотна, зішліцами в бічних швах. Деякі фасони сорочок шиють з відрізними кокетками,накладними планками на плечах, накладними кишенями. Низ довгих рукавів буває зрозрізом і манжетами, які застібаються на один або два ґудзики. У короткихрукавах низ обробляється швом у підгинку чи кантами та бейкою.

Для виробництваверхніх чоловічих сорочок можуть застосовуватись кулірні (гладь, інтерлок,пресові, ажурні, плюшеві, вельветоподібні) та осново-в'язані (платувальні,утокові, пресові та ін.) полотна з віскозних, ацетатних, капронових комплекснихниток, бавовняної та змішаної пряжі, а також різних комбінацій цих видів пряжіта ниток. Однак найбільшу частку в асортименті сорочкових полотен складаютьдвогребінкові вертілочні полотна з повною та неповною проборкою (трико-сукно,трико-шарме, трико-трико, шарме-трико та ін.) з різних видів штучних ниток ібавовняної пряжі. За обробкою сорочкові полотна можуть бути строкатов'язані,гладкофарбовані, вибивні та вибілені з гладкою, рельєфною й ажурною фактурою.

Труси випускаються двох типів:довгі та короткі. Верхній край трусів оформляється на еластичній тасьмі, анижній — швом у підгинку. Вони виготовляються з тих самих за волокнистимскладом, видами переплетень та обробкою полотен, що й фуфайки та кальсони.Труси можуть використовуватись окремо, а також у складі комплектів з майками тафутболками.

5.3 Дитячабілизна

Високагігієнічність, зручність в експлуатації, необхідна зносо- та формостійкістьзабезпечили дитячій трикотажній білизні, як і білизні для дорослих, протягомбагатьох років домінуюче положення на ринку. І це зрозуміло. Білизна зтрикотажу для дітей молодших вікових груп є просто незамінною.

Формуючиоптимальну структуру асортименту дитячої трикотажної білизни, по-перше,необхідно враховувати особливості будови тіла різних вікових груп споживачів, атакож їхні специфічні вимоги до гігієнічності й естетичного оформлення цієїбілизни. По-друге, оптимальність видової та внутрішньовидової структуриасортименту дитячої білизни значною мірою залежатиме від сировинних,асортиментних і технологічних можливостей трикотажного білизняного виробництва,а також від ситуації на ринку трикотажної білизни.

Відомо, щостатево-вікові особливості будови тіла дітей, підлітків і молоді визначаютьздебільшого вибір форми, силуету та конструкції білизняних виробів, аособливості психології дітей в різні періоди їхнього зростання — вибір способівестетичного оформлення цих виробів.

Асортиментдитячої трикотажної білизни групується за статево-віковими ознаками (дляновонароджених, грудних і дітей ясельного віку, для хлопчиків і дівчатокдошкільного та шкільного віку, для підлітків і молоді), призначенням (білизнапобутова та спортивна), сезоном експлуатації (вироби осінньо-зимового тавесняно-літнього асортименту), способами виготовлення, видами полотен (їхволокнистим складом, будовою, обробкою), фасонами, видами оздоблень, розмірами,зростами тощо.

Асортиментбілизни для дітей новонароджених, грудних і ясельного віку включає такі вироби:кофточки, сорочечки, повзунки, гарнітури, конверти, комбінезони, пісочники,труси-пелюшки та ін. Номенклатура сучасного асортименту трикотажної білизни длядітей молодших і старших вікових груп включає такі види виробів: панталони,сорочки денні, сорочки нічні, комбінації, піжами, спідниці нижні, халати,фуфайки, кальсони, гарнітури, сорочки верхні для хлопчиків. Різноманітністьвнутрішньовидової структури асортименту трикотажної білизни для дітей,підлітків і молоді досягається за рахунок розробки нових фасонів виробів,розширення асортименту полотен за їх волокнистим складом, переплетеннями таспособами обробки, додаткового оздоблення готових виробів. Наприклад, убілизняному асортименті для молодших вікових груп широке поширення мають:фуфайки та панталони-труси з різноманітною обробкою (бейками, мереживами таін.), піжами у вигляді комбінезонів, а також двопредметні піжами; нічні сорочкита комбінації для дівчаток.

Аналогічні ознакипокладені в основу класифікації трикотажної білизни для підлітків і молоді.

В асортиментібілизни для старших вікових груп і підлітків також популярні фуфайки,панталони-труси, комбінації, нічні сорочки, піжами з різноманітних за обробкоюгладких і візерункових полотен. Причому основна частка (70-80%) білизнянихвиробів для дітей усіх вікових груп виготовляється з бавовняної пряжі табавовняної пряжі у поєднанні з віскозними нитками. Значно меншу часткускладають вироби зі штучних комплексних ниток і змішаної пряжі(бавовняно-сиблонової та бавовняно-лавсанової).

Аналіз видовоїструктури асортименту трикотажної білизни для дітей усіх вікових груп свідчитьпро те, що найбільша частка в загальному обсязі їх виробництва належить панталонам,сорочкам та гарнітурам для дівчаток. Серед білизняних виробів дляновонароджених, грудних і дітей ясельного віку найбільшу частку складаютьповзунки, гарнітури, кофточки та сорочечки. Відзначені вироби виготовляютьсяпереважно (80-90%) з бавовняної пряжі, віскозних комплексних ниток і різнихпоєднань цих видів сировини.

Наведемодетальнішу характеристику видового та внутрішньовидового асортиментутрикотажної білизни для дітей, підлітків і молоді.

Дляновонароджених, грудних і дітей ясельного віку випускаються окремі білизнянівироби або у вигляді дво-, три- і чотирипредметних комплектів. Наприклад,двопредметний комплект може складатися з сорочечки та чепчика, трипредметний —з сорочечки, повзунків і чепчика тощо.

Усі виробивиготовляються з гладких і візерункових, кулірних та основов'язаних полотен збавовняної пряжі та віскозних комплексних ниток, а також їх різноманітнихпоєднань. Найбільшу частку в асортименті відзначених виробів складаютьгладкофарбовані полотна світлих і ніжних тонів.

Кофточки — плечові вироби, які маютьспинку, дві пілочки, комір і рукави різної довжини та конструкції — цільнокроєні, реглан, вшивні і т. ін. Комір може бути подвійним та одинарним (укофточках із начісних полотен). Рукави та низ кофточок може оброблятися різноманітнимиоздоблювальними швами; вони також можуть бути підшиті з підгинанням країв йобшиті стрічкою, бейкою, мереживом тощо.

Сорочечки — плечові вироби різних фасонівз рукавами різної довжини та конструкції, із застібкою (у вигляді зав'язок зістрічок, шнурків і мережива) і без застібки. Для оздоблення сорочечоквикористовуються вишивки, мережива, аплікації та ін. Вони можуть бути кроєнимита в'язаними (напіврегулярними). Сорочечки складаються зі спинки, двох пілочокі рукавів. Рукави бувають цільнокроєні або вшивні. Стан може бути прямий аборозширений.

Повзунки — легкі вироби з довгимиштанцями зі слідом у вигляді туфельки, яка повністю закриває ступню ноги, абобез сліду. Випускаються двох видів: на бретелях з грудкою (або без неї) чи зліфом; цільнокроєні, зібрані в талії гумовою тасьмою. Застібка в повзунках можебути на ґудзиках або зав'язках. Вона може розміщуватись на плечі, поясі чи уверхній частині стану. Повзунки-конверти випускаються цільнокроєними, безрукавів, із застібкою спереду та без неї. Бретелі, грудка та ліф у повзунках іповзунках-конвертах подвійні або в'язані одинарні. Застібка повзунків іповзунків-конвертів дозволяє регулювати їх довжину.

Конверти випускаються із застібкоюспереду двох видів: з рукавами і без рукавів. Вони можуть бути з капюшоном абобез нього. Вид застібки визначається фасоном. Конверти застібаються на ґудзики,зав'язки чи «блискавку»; випускаються одинарними або на підкладці зтканини чи трикотажного полотна.

Комбінезон — комбінований виріб для сну,що складається з фуфайки чи кофточки і довгих, напівдовгих або короткихштанців. Вони бувають зі слідом і без сліду. Комбінезони випускаються з ліфом,суцільнокроєними зі штанцями чи відрізними ззаду (по лінії поясу). Спереду вкомбінезонах роблять поздовжній розріз, який може доходити до крокового шва.Комбінезони бувають з довгими чи короткими рукавами, а також без рукавів. Вониможуть мати різноманітні за формою коміри чи бути без комірів. Конструкціясліду та вид застібки визначаються фасоном.

Пісочниця поєднує дитячі трусики зфартухом на бретелях або плечиках. Пісочниці бувають двох видів: типутрусів-плавок на бретелях з грудкою (або без неї) чи з ліфом і суцільнокроєніна еластичній тасьмі. Вони можуть мати різноманітну застібку, одну чи двінакладні кишені й оздоблення вишивкою, трикотажним полотном або оздоблювальнимишвами.

Фуфайки, кальсонита труси дляхлопчиків, хлопчиків-підлітків і юнаків виготовляються з різноманітних за видомпереплетень полотен (гладі, ластикової гладі, інтерлочної гладі, шіатувальних, футерованих,пресових, філейних і комбінованих) з бавовняної, бавовняно-віскозної,бавовняно-сиблонової, бавовняно-лавсанової, вовняної та змішаної пряжі,віскозних і ацетатних комплексних ниток, а також із різних поєднань цих видівпряжі та ниток. За обробкою ці полотна можуть бути гладкофарбованими,вибіленими, строкатов'язаними та вибивними.

За призначеннямфуфайки бувають двох видів — денні та нічні. Рукави у фуфайок можуть бутидовгими чи короткими. Кальсони також бувають двох видів — довгі й укорочені.Вони можуть вироблятися з поясом із тканини і на гумовій тасьмі. Кальсонивиготовляються з таких само видів полотен, як і фуфайки (крім філейних). Труситакож бувають двох типів — довгі та короткі. Різновидом трусів єкальсони-труси. Фуфайки, кальсони та труси випускаються у вигляді окремихвиробів і у вигляді комплектів. Останні виготовляються з однакових заволокнистим складом, будовою та обробкою полотен і мають однакові розміри тазрости. Фуфайки можуть комплектуватися з кальсонами, трусами чи кальсонами-трусами.Крім цього, кальсони та труси можуть комплектуватись зі спортивними фуфайкамита майками. Поширеними серед підлітків і юнаків є комплекти, що складаються змайки на вузьких бретельках і кальсонів-трусів з подовженими ніжками. Дляосінньо-зимового сезону для юнаків випускаються також комплекти, якіскладаються з майок з короткими рукавами й укорочених (до колін) кальсонів.

Сорочки верхні для хлопчиків і юнаків, як ісорочки для дорослих, випускаються трьох видів: з довгими рукавами, з короткимирукавами (із заправлянням у штани), з короткими рукавами для носіння навипуск.Вони випускаються з основов'язаних (платувальних, філейних, плюшевих,малорозтяжних і комбінованих) і кулірних (гладі, інтерлочної гладі, пресових,плюшевих і комбінованих) полотен з різноманітною обробкою. Найбільша частка васортименті належить сорочкам з різних поєднань бавовняної та змішаної пряжі зіштучними комплексними нитками.

Різноманітністьвнутрішньовидового асортименту верхніх сорочок для хлопчиків і юнаківдосягається за рахунок зміни конструкції та форми коміра й застібки,застосування різних оздоблювальних деталей (кишень, кокеток, планок, бейок таін.), а також застосування різних за волокнистим складом, будовою й обробкою,поверхневою густиною полотен. Сорочки можуть мати суцільнов'язаний або зшивнийв боках стан. Спереду стан може мати розріз різної довжини (із застібкою наґудзиках і «блискавці»).

Панталони для дівчаток,дівчаток-підлітків і дівчат випускаються чотирьох видів: довгі, короткі,подовжені та панталони-труси. Для їх виготовлення застосовують різноманітні завидами переплетень кулірні (гладь, ластик, інтерлок, платувальні, футеровані,плюшеві, пресові, жаккардові) й основов'язані (платувальні, утокові, ворсові,плюшеві, філейні та ін.) полотна. Волокнистий склад, особливості обробки, вибірконструкції та фасонів панталон, різноманітність їх оздоблення визначаються восновному їх сезонним призначенням. Для оздоблення деяких артикулів панталонможуть застосовуватись мережива, вишивки, канти, стрічки тощо.

Комбінації,сорочки та нижні спідниці для дівчаток, дівчаток-підлітків і дівчат виробляютьсяпереважно з вертілочних основов'язаних полотен з віскозних, ацетатних ікапронових комплексних ниток у поєднанні з бавовняною та змішаною пряжею. Цівироби виготовляються в основному з основов'язаних (платувальних, плюшевих,пресових) і кулірних (гладі, тонколас-тикової гладі, інтерлочної гладі,плюшевих і футерованих) полотен.

Денні та нічнісорочки, нижні спідниці можуть бути довгими та короткими; комбінації — короткими,подовженими та середньої довжини. Комбінації випускаються двох силуетів:напівприлеглого, розширеного чи прямого до низу, і розширеного зверху до низу(тільки для дівчаток). Низ комбінацій може оздоблюватись мереживом, рюшем,воланами, бейкою, а верх вишивкою, аплікаціями, мереживом тощо. Комбінаціїможуть випускатись у вигляді окремих виробів і комплектів з панталонами тасорочками.

Сорочки длядівчаток, дівчаток-підлітків і дівчат за призначенням бувають денні та нічні.Денні сорочки випускають трьох силуетів: напівприлеглого, розширеного чипрямого донизу; розширеного зверху до низу. Вони можуть бути на бретелях або зкороткими рукавами. Верх і низ сорочок можуть бути підшиті в підгинку абооздоблені мереживом, бейками, кантами, вишивкою, аплікаціями тощо. Нічнісорочки відрізняються від денних складнішою конфігурацією. Вони випускаютьсятаких само силуетів, що і денні сорочки. Більшість фасонів нічних сорочоквиготовляють з рукавами (вшивними, суцільнокроєними, реґлан). Нижні спідниціздебільшого випускаються з таких само полотен, що і комбінації. Вони буваютьрозширеного зверху до низу і прямого силуетів.


5.4 Спортивнабілизна

Номенклатуравидового та внутрішньовидового асортименту трикотажних білизняних виробівспортивного призначення визначається рядом чинників, а саме: специфікою окремихвидів спорту, статево-віковими особливостями споживачів, сезонністюексплуатації, а також різноманітністю асортименту полотен (за їх волокнистимскладом, будовою й обробкою) і фасонів самих виробів. Сучасний асортименттрикотажної спортивної білизни включає такі основні види виробів: майки, трусиспортивні, фуфайки спортивні, костюми купальні, комплекти та ін. Деякі з них(майки, труси) уже давно використовуються не тільки як спортивна, а також якповсякденна побутова білизна для різних статево-вікових груп населення. Доспортивної білизни ставиться ряд специфічних вимог. Насамперед вона має бутизручною, характеризуватися високою гігієнічністю та надійністю в експлуатації упоєднанні з необхідним естетичним оформленням. У найбільшій мірі цим вимогамвідповідають вироби з інтерлочних, тонколастикових, вертілочних і комбінованихгладких і візерункових полотен з бавовняної та змішаної (бавовняно-сиблонової,бавовняно-віскозної та ін.) пряжі та віскозних комплексних ниток, а також їхрізноманітних комбінацій.

У процесіхудожньо-колористичного оформлення білизняних спортивних виробів особливезначення належить правильному підбору кольорів полотен. Вдалий вибір кольору уцих виробах надає святкового вигляду спортсменам на стадіонах, спортивнихмайданчиках, треках, підіймає їхній настрій і бадьорить. Тому, вибираючи колірспортивної білизни, обов'язково необхідно враховувати його гармонію з фономоточуючого середовища. Для спортивних білизняних виробів, крім гладкофарбованих,можуть застосовуватися також строкатов'язані та вибивні полотна.

Застатево-віковим призначенням спортивна білизна поділяється на чоловічу, жіночута дитячу і випускається з 52 по 120 розмір. Найбільшу частку в асортиментітрикотажної спортивної білизни складають майки, труси, фуфайки та купальнікостюми. До даної групи виробів належать також літні тренувальні костюми,пляжні халати, сарафани у комплекті з шортами та блузками тощо.

Майки бувають чоловічі, жіночі тадитячі. Стан у майок суцільний або зшивний, виріз горловини спереду більшглибокий, ніж іззаду, пройми широкі. Низ стану обробляється в підгинку, авирізи горловини та пройм можуть бути обшиті бейкою чи підігнутими тапідшитими. Виготовляються майки з кулірних (гладь, ластикова гладь, інтерлочнагладь, платувальні, плюшеві, футеровані, пресові) або основов'язаних(платувальні, філейні, плюшеві, утокові) полотен переважно з бавовняної тазмішаної пряжі, віскозних комплексних ниток, а також із комбінації різних видівпряжі та ниток.

Труси спортивні бувають чоловічі та дитячі,за конструкцією — звичайні (з ластовицею чи без неї) й укорочені (типу плавок).Труси обох видів можуть мати суцільний або зшитий торс. Верхній край трусівобробляють швом у підгинку з протягнутою гумовою тасьмою. При цьому звичайнітруси виготовляються переважно з кулірних бавовняних і змішаних полотен, аплавки — з кулірних еластичних полотен з текстурованих ниток і пряжі та їхрізних комбінацій з бавовняною та змішаною пряжею. Спортивні труси випускаютьсядля представників різних видів спорту (плавців, велосипедистів, футболістів таін.). Розрізняються вони між собою конструкціями, а також видами полотен (їхволокнистим складом, будовою й обробкою).

Фуфайки спортивнічоловічі, жіночіта дитячі бувають двох видів: для носіння із заправленням у штани чи спідницюта для носіння навипуск. Вони можуть мати вшивні або суцільнокроєні короткі чидовгі рукави. Стан може бути цілим або зшивним з боків, виріз горловини — трикутний, круглий або прямокутний. Довгі рукави закінчуються напульсниками чиманжетами, а короткі підгинаються або обробляються бейками, манжетами чиластиками. Фуфайки можуть мати комір різної форми та конструкції чи бути безнього.

Для виготовленняфуфайок застосовуються різні види кулірних (гладь, ластикова гладь, інтерлочнагладь, пресові, футеровані, платувальні, плюшеві) або основов'язаних(платувальні, філейні, плюшеві і т. ін.) полотен переважно з бавовняної табавовняно-лавсанової пряжі, віскозних комплексних ниток, еластика та їхпоєднань. Полотна бувають вибілені, гладкофарбовані, вибивні тастрокатов'язані. Для їх оздоблення широко використовуються кольорові бейки,канти, вишивка та ін. Крім розглянутих видів спортивних фуфайок, випускаютьсятакож фуфайки морські (тільняшки). Вони відрізняються широким вирізом горловинибез розрізу спереду і застібки. Для їх виготовлення здебільшого застосовуютьсмугасті строкатов'язані гладкі та начісні кулірні полотна з бавовняної тазмішаної пряжі.

Купальні костюми бувають жіночі та дівочі, їхасортимент характеризується великою різноманітністю як за конструкціями тафасонами, так і за видами полотен (їх волокнистим складом, переплетеннями,обробкою). За конструкцією купальні костюми можуть бути суцільнокроєними абоскладатися з двох предметів — ліфчика і трусів (плавок).

У суцільнокроєнихкостюмах (на бретелях або плечиках) залежно від фасону стан може бути з ліфомрізної конструкції, з виточками, вставками, клинами і т. п. Поширені купальнікостюми типу комбінезонів із подовженими ніжками, а також костюми з глибокимвирізом і відкритою спиною.

Для виготовленнякупальних костюмів використовуються переважно однотонні, вибивні тапістрявов'язані полотна з еластику, вовняної, бавовняної та змішаної пряжі.Причому найбільшу частину складають еластичні інтерлочні, жакардові, ластикові,пресові, вертілочні та плюшеві полотна. Використовуються для купальних костюмівтакож філейні та сітчасті (типу мережива) полотна у комбінації з гладкими тадубльованими на чохлі полотнами. Для оздоблення купальних костюмівпрактикується купонне розміщення малюнків, використання кольорової бейки,кантів, емблем, контрастне поєднання кольорів тощо.


Висновки

Білизняні полотнавикористовуютьсядля пошиття чоловічої, жіночої та дитячої білизни. До білизняних трикотажнихполотен, вироби з яких безпосередньо контактують з тілом людини, такожставляться певні специфічні вимоги. Ці полотна насамперед повинні забезпечуватинормальне функціонування організму людини сприяти повному поглинанню поту іпароподібної вологи з поверхні тіла і легкій віддачі їх у зовнішній шар одягу,захищати організм від охолодження, а тіло від забруднення. Тому білизняніполотна повинні характеризуватись високою гігроскопічністю, водопоглинанням,капілярністю, вологовіддачею, необхідною повітро- і паропроникністю,відповідною теплоізоляційною здатністю. Вони повинні також мало забруднюватисьі добре відпиратись. Наприклад, гігроскопічність білизняних полотен має бути неменше 7,0%, а повітропроникність полотен весняно-осіннього призначення (крімполотен, які використовуються для купальників, комбінацій і пеньюарів) — неменше 130 дм3/м2-с, а зимового — 100-130 дм3/м2-с.Регламентовані також показники їхньої теплопровідності й електризованості.Білизняні полотна повинні мати відповідну розтяжність та еластичність, щоб неускладнювати рухи людини навіть при щільному приляганні білизни до тіла, бутим'якими, мати гладку і стійку до тертя поверхню, невисоку усадковість,стійкість до багаторазового прання. Особливо високі вимоги ставляться достійкості пофарбувань до різних факторів зношування (прання, поту, сухого тамокрого тертя, дії хімічних реагентів та ін.). Тому багато показників якостіцих полотен регламентовано залежно від сезонного та цільового призначеннябілизни, віку споживачів, волокнистого складу.

Полотна дляжіночої білизни виготовляються з різних видів кулірних (гладь, платувальнагладь, інтерлочна гладь, плюш, футеровані, пресові) та основов'язанихпереплетень (платувальні, філейні, утокові, комбіновані та ін.) з бавовняної,бавовняно-віскозної, бавовняно-сиблонової, бавовняно-лавсанової пряжі, а такожвіскозних, капронових, поліефірних і інших видів ниток та їх різних комбінацій.Найбільшу частку серед цих полотен складають основов'язані платувальні (трико-сукно,трико-шарме) та кулірні полотна (гладь, платувальна гладь, дволастикове).Значного поширення останнім часом набули нові типи дволастикових полотен зрізних видів текстурованих ниток у поєднанні з бавовняною, змішаною пряжею тасинтетичними комплексними нитками.

Дитячу білизну йособливо білизну для новонароджених і дітей ясельного та дошкільного вікувиготовляють переважно з інтерлочних, платувальних, ворсових, плюшевих іпресових полотен з бавовняної, бавовняно-сиблонової, бавовняно-віскозної пряжі,віскозних комплексних ниток.

Полотна длячоловічої білизни в'яжуться з бавовняної, бавовняно-віскозної,бавовняно-лавсанової та інших видів змішаної кардної та гребінної пряжіпереплетеннями гладь, ластик, дволастик. Для цих виробів також широковикористовують платувальну гладь, в якій для платувальної нитки використовуютьсявіскозні комплексні нитки, а для ґрунтової — бавовняна чи змішана пряжа.

Для пошиттятеплої чоловічої, жіночої та дитячої білизни використовуються переважно плюшевіта ворсові начісні бавовняні, вовняні, бавовняно-віскозні, вовняно-віскозні,бавовняно-вовняні та інші полотна.

Двогребінковіосновов'язані вертілочні полотна (трико-трико, трико-сукно, трико-шарме,шарме-сукно та інших переплетень) з віскозних, ацетатних, триацетатних ікапронових комплексних ниток і їх різних комбінацій широко застосовують дляпошиття жіночої нарядної білизни (комбінацій, сорочок, панталон, комплектів),спортивної білизни (майок, трусів), а також верхніх чоловічих і хлопчачихсорочок. Ці полотна можуть мати повну і неповну проборку ниток у гребінки, щодозволяє отримувати полотна гладкими, з рельєфними та мереживними ефектами. Відкулірних платувальні основов'язані полотна відрізняються меншою розтяжністю,більшою формо- та зносостійкістю, вони практично не розпускаються і незакручуються, що значно полегшує пошиття виробів з них. До того ж ці полотнамають красивіший зовнішній вигляд, меншу поверхневу густину (35—125 г/м2),що також сприяє зниженню матеріаломісткості та підвищенню гігієнічностібілизняних виробів.


Література

1. Вузов Б.А., Модестова Т.А., АлыменковаН.Д. Материаловедение швейного производства. — Москва: Легпромбытиздат, 1986. — 424 с.

2. Галык КС., Козьмич Д.И., Семак Б.Д., Шийко И.И. Оптимизация ассортимента и качествотекстильных материалов. — К.: Техніка, 1991. — 174 с.

3. Голик І.С.,Конецевич О.Б., СемакБ.Д. Формуванняспоживних властивостей і асортименту трикотажних виробів у процесі їхпроектування та виготовлення. — Львів: ЛКА, 1999. — 36 с.

4. Галик І.С., Семак Б.Д. Основи оптимізаціїасортименту текстильних матеріалів. — Львів: ЛКА, 1996. — 36 с.

5. Глубиш ТІ.А., Добровольский С.А. Повышение качества отделки текстильных материалов. — К.: Техніка, 1994. — 162 с.

6. Гусейнова Т.С. Товаровединиешвейных и трикотажных товаров: Учеб. для вузов. — Москва: Экономика, 1991. — 287 с.

7. Дерябина Л.И., Шманева Р.Н. Товаровединие текстильных товаров и одежды: Учеб. длятоваровед, отд-ний техникумов сов. торговли. — Москва: Экономика, 1984. — 272 с.

8. Дианич М.М., Кушнир Н.К., Семак Б.Д. Ассортимент и качество одежды для детей. — К.: Техніка, 1988. — 175 с.

9. Дианич М.М., Семак Б.Д. Ассортимент трикотажных изделий из смеси волокон. — К.: Техніка, 1983. — 144 с.

10. Дианич ММ., Семак Б.Д., Василишина Н.П. Сырье для трикотажной промышлености. — К.: Техніка, 1981. — 120 с.

ІІ.Доманцевич Н.І., Полікарпов І.С., Яцишин Б.П. Основи стандартизації, метрології тауправління якістю. — К.:НМЦ «Укоопосвіта»,1997.-219 с.

12. Иследование непродовольственныхтоваров / И.М. Лифиц, Е.Д. Леженин, А.И.Меркулова и др. — Москва: Экономика, 1988. — 343 с.

13. Коблякова Е.Б. Основыпроектирования рациональных размеров и формы одежды. — Москва: Легкая и пищевая пром-сть, 1984. — 208 с.

14. Ковтун Л.Г. Химическая технология отделки трикотажных изделий: Учеб. длявузов. — Москва: Легпромбытиздат, 1989. — 232 с.

15. Кудрявин Л.А., Шалое И.И. Основы технологии трикотажного производства: Учеб. пособиедля вузов. — Москва: Легпромбытиздат, 1991. -496 с.

16. Кукин ГЛ., Соловьев АЛ., Кобляков А.И. Текстильное материаловедение (текстильные полотна иизделия): Учеб. для вузов. — Москва:Легпромбытиздат, 1992.— 272 с.

17. Офферман П., Тауш-Мартон X. Основы технологии трикотажногопроизводства / Пер. с нем. — Москва: Легкая и пищевая пром-сть, 1981. -216с.

\%.Пугачевський Г.Ф., Семак Б.Д. Товарознавство непродовольчихтоварів. 4.1. Текстильне товарознавство: Підручник для вузів. — К.: НМЦ«Укоопосвіта», 1999. — 596 с.

19.Ровинская Л.П., Друзгальская Н.М., Безкостова С.Ф. Чулочно-носочные изделия: Справочник.- Москва: Легпромбытиздат, 1989. — 224 с.

20. Семак БД., Галик 1C. Класифікаціяі загальна характеристикадефектівтекстильних матеріалів та методів їх оцінки. — Львів: ЛКА, 1995. -42с.

21. Семак БД., Концевич О.Б. Шляхи вдосконалення методик вивчення асортименту таоцінки якості текстильних матеріалів і виробів. — Львів: ЛКА, 1999. — 84 с.

22. Семак Б.Д., Стефанюк Є.М. Асортимент ізастосування трикотажних полотен. — Львів: ЛКА, 1995. — 32 с.

23. Семак Б.Д., Стефанюк Є.М. Особливості контролю якостітрикотажних виробів. — Львів: ЛТЕІ, 1992. — 26 с.

24. Семак З.М. Текстильне матеріалознавство. (Волокна,пряжа, нитки): Навч. пос. — К.: 1C ДО, 1996. — 208 с.


Додатки

1. Дефекти пошивутрикотажних виробів

1 Відмітна швейна нитка Непередбачена моделлю відмінність кольору (відтінку) ниток строчки від кольору виробу 2 Кривизна шва (строчки) Відхилення шва (строчки) виробу від конструктивної лінії 3 Недошитий шов Часткова відсутність з'єднання країв деталей виробу 4 Незахоплені петлі Пропущені при кетлюванні чи самобортуванні петлі 5 Незбіг швів Пропущення передбаченого моделлю продовження одного шва другим у процесі з'єднання деталей 6 Неякісний шов Відхилення якості шва (строчки) від регламентованих вимог 7 Обрив нитки в стібку Порушення цілісності строчки 8 Пропуск стібка Одиничне чи групове порушення переплетення ниток у строчці № з/п Назва дефекту та його визначення за стандартом Причини виникнення дефекту та його зовнішні ознаки 9 Прорубування Пошкодження структури полотна й утворення дірок по лінії строчки 10 Прохоплення Проникнення на лицевий бік виробу нитки потайної строчки 11 Рідка (густа) строчка Невідповідність фактичної кількості стібків у строчці регламентованій 12 Складка у шві Непередбачена моделлю складка в місцях з'єднання деталей 13 Слабка (стягнута) строчка Недостатній або надмірний натяг однієї з ниток у строчці 14 Стягнутий шов Непередбачена хвилястість деталей (частин) у місцях їх з'єднання 2. Дефекти готових трикотажних виробів 1 Деформація трикотажного виробу (частин) Порушення форми виробу чи його частин 2 Здуття Відшарування термоклейового прокладкового матеріалу від матеріалу верху виробу 3 Лискучі плями Небажаний блиск виробу (деталей, частин) 4 Невідповідність лінійних розмірів підкладки розмірам верху виробу Підкладка значно менша чи більша від розміру деталей верху виробу 5 Невідповідність напрямку ворсу Непередбачена різнонаправленість ворсу в деталях (частинах) виробу 6 Невідповідність підкладки, оздоблювальних і докладних матеріалів Невідповідність кольору чи виду підкладки, докладних й оздоблювальних матеріалів затвердженим зразкам-еталонам 7 Невідповідність трикотажного виробу зразку-еталону Відхилення моделі виробу, конструкції чи форми деталей, кольору та виду оздоблювальних елементів від затвердженого еталона. Невідповідність кольору чи виду докладних й оздоблювальних матеріалів, підкладки затвердженим зразкам-еталонам 8 Незбіг малюнка Непередбачене взаємне розташування елементів малюнка полотна в місцях з'єднання деталей (частин) виробу 9 Незбіг розмірів парних виробів (деталей, частин) Різна довжина та (або) ширина виробів у парі чи парних деталей (частин) одного виробу 10 Неправильна посадка трикотажного виробу на фігурі чи манекені Порушення передбаченого розміщення деталей (частин) та швів трикотажного виробу відносно всього виробу 11 Несиметричність конструктивних ліній (елементів, деталей) Відхилення від умовної лінії симетрії в розташуванні конструктивних ліній (елементів деталей) трикотажного виробу 12 Підпалина Слід на деталі виробу від перегрітої поверхні обладнання для прасування 13 Порушення лінійних розмірів Невідповідність лінійних розмірів трикотажного виробу або його деталей регламентованим 14 Порушення в розташуванні застібок Різні відстані між петлями, ґудзиками, гапликами, кнопками тощо 15 Порушення форми, розмірів й оформлення декоративних елементів Неправильно виконаний декоративний шов, елемент застібки, за-щип, складка та ін. 16 Пролягання швів Відбиток шва на лицевому боці виробу 17 Різна щільність в'язання Непередбачена моделлю неоднакова щільність в'язання деталей (частин) виробу 18 Різновідтінковість деталей (частин) Непередбачена відмінність колірних відтінків деталей (частин) виробу чи виробів у парі

3. Способи доглядуза трикотажними виробами у процесі їх експлуатації

/>


/>

/>

/>


/>

еще рефераты
Еще работы по маркетингу