Реферат: Логістичні системи організації і управління виробництвом

План

 

1 Визначте основну мету логістичних систем намікрорівні

2 Охарактеризуйте системи організації і управліннявиробництвом, що штовхають

3 Охарактеризуйте системи організації управліннявиробництвом, що тягнуть

Список літератури


1 Визначте основну мету логістичнихсистем на мікрорівні

 

Головна ідеялогістики — організація у рамках єдиного потокового процесу переміщенняматеріалів та інформації вздовж всього ланцюга від постачальника до споживача. Принципилогістичного підходу вимагають інтеграції матеріально-технічного забезпечення,виробництва, транспорту, збуту і передачі інформації про пересуваннятоварно-матеріальних цінностей у єдину систему, що повинно підвищитиефективність роботи у кожній із цих сфер і міжгалузеву ефективність. Такимчином, мета логістики – це оптимізація циклу відтворення шляхом комплексного,орієнтованого на потребу, формування потоку матеріалів та інформації увиробництві та розподілі продукції.

Відомі дослідникиу сфері логістики бачать мету логістики “в оптимізації пропозиції продукціїкомпанією таким чином, щоб ця продукція знайшла свого споживача в найбільшвигідних щодо загальної рентабельності умовах”. Найчастіше мету логістичної діяльності пов’язують звиконанням так званих правил логістики. Найбільш розповсюдженим підходом євиділення “шести правил логістики”, так званого логістичного міксу (за аналогієюз маркетинговим міксом) чи комплексу логістики. — продукт-потрібний продукт; — кількість-у необхідній кількості; — якість-необхідної якості; — час-необхіднодоставити у потрібний час; — місце-у потрібне місце; — витрати – з мінімальнимивитратами. Однак деякі автори дещо розширюють комплекс логістики, додаючи донього такі елементи як “споживач”, тобто потрібному споживачу, “персоніфікованість”,що означає розробку системи обслуговування для кожного замовлення.

Мета логістичноїдіяльності буде реалізована, якщо наведені вище правила виконані, тобтозабезпечена найкраща і швидка відповідь на ринковий попит при найменшихвитратах. При цьому необхідно підкреслити, що головна мета логістики євираженням ідеальної ситуації, якої необхідно намагатися досягти. Головна металогістики конкретизується в її завданнях, які за ступенем значимості розділяютьна три групи: — глобальні; — загальні; — часткові (локальні). Логістика засвоєю сутністю в процесі управління господарською діяльністю виконуєінтеграційні функції. Тому незалежно від виду логістичної системи до їїглобальних завдань відносять: — створення комплексних інтегрованих системматеріальних, інформаційних, а якщо можливо, й інших потоків; — стратегічнеузгодження, планування і контроль за використанням логістичних потужностей сфервиробництва й обігу; — постійне вдосконалювання логістичної концепції в рамкахобраної стратегії в ринковому середовищі; — досягнення високої системноїгнучкості шляхом швидкого реагування на зміни зовнішніх і внутрішніх умовфункціонування. Вирішення глобальних завдань не може бути реалізоване безпостановки і вирішення загальних завдань.

Умовою життєздатностілогістичних систем усіх видів є розв’язання таких загальних завдань: — здійснення наскрізного контролю за потоковими процесами в логістичних системах;- розробка та удосконалювання способів управління матеріальними потоками; — багатоваріантне прогнозування обсягів виробництва, перевезень, запасів і т.д.; — виявлення незбалансованості між потребами виробництва і можливостями матеріально-технічногозабезпечення, а також потребами у логістичних послугах під час збуту іможливостями логістичної системи; — стандартизація вимог до якості логістичнихпослуг і окремих операцій; — раціональне формування господарських зв’язків; — виявленняцентрів виникнення втрат часу, матеріальних, трудових і грошових ресурсів; — оптимізація технічної та технологічної структури транспортно-складськихкомплексів; — визначення стратегії та технології фізичного переміщенняматеріальних ресурсів, напівфабрикатів, готової продукції; — формалізаціяактуалізованих (поточних оперативних) логістичних цілей і параметрівфункціонування логістичної системи. Часткові завдання в логістиці маютьлокальний характер. Вони більш динамічні та різноманітні: — оптимізація запасівусіх видів і на всіх етапах товароруху; — максимальне скорочення часузберігання продукції; — скорочення часу перевезень; — швидка реакція на вимогиспоживачів; — підвищення готовності до постачань; — зниження витрат у всіхланках логістичного ланцюга; — раціональний розподіл транспортних засобів; — гарантування якісного після продажного обслуговування; — підтримка постійноїготовності до прийому, обробки і видачі інформації; — послідовність іпоетапність просування через трансформаційні об’єкти іт.д.

Практична реалізаціяметодології логістики виражається через її функціональні важелі. Зконцептуальних позицій можна виділити такі функції логістики.

Системоутворююча функція.Логістика є системою ефективних технологій забезпечення процесу управлінняресурсами. У вузькому значенні слова логістика утворює систему управліннятоварорухом (формування господарських зв’язків, організація пересуванняпродукції через місця складування, формування і регулювання запасів продукції,розвиток і організація складського господарства).

Інтегруюча функція.Логістика забезпечує синхронізацію процесів збуту, зберігання і доставкипродукції з орієнтацією їх на ринок засобів виробництва і наданняпосередницьких послуг споживачам. Вона забезпечує узгодження інтересів логістичнихпосередників у логістичній системі. Логістика дозволяє здійснити перехід відчасткових завдань до загальної оптимізації.

Регулююча функція.Логістичне управління матеріальними і супутніми потоками спрямоване на економіювсіх видів ресурсів, скорочення витрат живої й упредметненої праці на стикурізних організаційно-економічних рівнів і галузей. В широкому значенніуправлінський вплив полягає в підтримці відповідності поведінки частинилогістичної системи інтересами цілого. Чим вищий ресурсний потенціал будь-якоїпідсистеми, тим більше вона у своїй діяльності повинна орієнтуватися настратегію логістичної системи. В іншому випадку за умови припинення підсистемоювизначеного, наперед заданого рівня автономності може виникнути небезпекаруйнуванняикнути небезпека руйнування самої системи. Результуюча функція.Логістична діяльність спрямована на постачання продукції в необхіднійкількості, у зазначений час і місце з заданою якістю (станом), за мінімальнихвитрат. Логістика прагне охопити всі етапи взаємодії ланцюга “постачання-виробництво-розподіл-споживання”, інакше кажучи, вона є алгоритмомперетворення ресурсів у постачання готової продукції відповідно до існуючогопопиту.

2 Охарактеризуйте системи організації іуправління виробництвом, що штовхають

 

У виробничій логістицівелика роль належить процесам своєчасного постачання виробництва всіманеобхідними матеріалами, заготовками, напівфабрикатами, комплектуючимивиробами. Закордонними фахівцями розроблено і впроваджено у практику декілька системуправління цими процесами. Управління матеріальними потоками у рамкахвнутрішньовиробничих логістичних систем ґрунтується на двох принципово різнихпідходах: штовхаючому і тягнучому.

Перший підхід називається“штовхаюча” система і є системою організації виробництва, у якій предметипраці, які надходять на виробничу ділянку, безпосередньо цією ділянкою впопередньої технологічної ланки не замовляються. Матеріальний потік“виштовхується” кожному наступному адресату строго за розпорядженням(командою), яке надходить на передавальну ланку з центральної системиуправління виробництвом. Протягом свого виготовлення деталі проходять шлях відпопередньої стадії процесу виробництва до наступної.

Однак у цьому випадкуважко перебудуватися під час збоїв у якихось технологічних процесах або за умовизміни попиту. Використовуючи дану систему управління, протягом місяцядоводиться неодноразово змінювати виробничі графіки для всіх технологічнихстадій одночасно, що часто зробити дуже важко. “Штовхаючі” моделі управлінняматеріальними потоками характерні для традиційних методів організаціївиробництва. Можливість їх застосування для логістичної організації виробництваз’явилася у зв’язку з масовим розповсюдженням обчислювальної техніки і сучаснихінформаційних технологій. Незважаючи на те, що “штовхаючі” системи здатніуправляти функціонуванням різного ступеня складності виробничо-господарських механізмів,поєднуючи всі їх елементи у єдине ціле, вони в той же час мають обмеженіможливості. Характеристики переданого від ланки до ланки естафетоюматеріального потоку оптимальні тією мірою, якою центр управління може йоговраховувати, оцінити і скорегувати.

Один із основнихнедоліків даної системи полягає в тому, що чим більше факторів щодо кожної ізланок логістичного ланцюжка повинен враховувати центр управління, тимскладнішим, дорожчим і досконалішим повинне бути програмне, інформаційне таматеріально-технічне забезпечення. Крім того, за такої системи в підприємстваповинні бути матеріальні запаси на всіх стадіях виробництва, для того щобзапобігти збоїв і пристосуватися до змін попиту. Тому така система припускаєстворення внутрішніх статистичних потоків між різними технологічними етапами,що часто призводить до заморожування матеріальних засобів, встановлення надлишковогоустаткування і залучення додаткових робітників. Найбільш відомими апробованимилогістичними моделями систем даного типу є MRP I, MRP II та інші. “Штовхаючі” (виштовхуючі)системи знайшли своє застосування не тільки в сфері виробництва (виробничійлогістиці), але й у сфері обігу як на стадії здійснення закупівель, так і настадії реалізації готової продукції. ції. У процесі матеріально-технічногозабезпечення “штовхаюча” система є системою управління запасами впродовж всьогологістичного ланцюга, у якому рішення про поповнення запасів у складськійсистемі на всіх рівнях приймається централізовано. Під час реалізації готовоїпродукції “штовхаюча” система проявляється як стратегія збуту, спрямована на випереджаючещодо попиту формування товарних запасів в оптових і роздрібних торговихпідприємствах.

3 Охарактеризуйте системиорганізації управління виробництвом, що тягнуть

 

Другий варіанторганізації логістичних процесів на виробництві ґрунтується на принциповоіншому способі управління матеріальним потоком. Він називається “тягнучою”системою і є системою організації виробництва, у якій деталі і напівфабрикатиподаються на наступну технологічну операцію з попередньої в міру необхідності. Тут центральна система управління невтручається в обмін матеріальними потоками між різними ділянками підприємства,не встановлює для них поточних виробничих завдань.

Виробнича програмаокремої технологічної ланки визначається розміром замовлення наступної ланки.Основною функцією центра управління є постановка завдання перед кінцевою ланкоювиробничого технологічного ланцюга. Перевагою “тягнучих” (витягуючих) систем єте, що вони не вимагають загальної компютерізації виробництва. У той же часвони передбачають високу дисципліну і дотримання всіх параметрів постачань, атакож підвищену відповідальність персоналу всіх рівнів, особливо виконавців. Цепояснюється тим, що централізоване регулювання виробничих процесів обмежене.

Основними цілями“тягнучих” (витягуючих) систем є: — запобігання поширенню зростаючих коливаньпопиту або обсягу продукції від наступного процесу до попереднього; — зведеннядо мінімуму коливання параметрів запасів між технологічними операціями; — максимальне спрощення управління запасами в процесі виробництва шляхом йогодецентралізації, підвищення рівня оперативного цехового управління. До“тягнучих” логістичних систем належать системи KANBAN і ОПТ. У сфері обігушироко застосовуються як штовхаючі системи, так і тягнучі. На стадії закупівельвони утворюють системи управління матеріальними потоками з децентралізованимпроцесом прийняття рішень про поповнення запасів. Під час реалізації готовоїпродукції “тягнуча” (витягуюча) система є стратегією збуту, спрямованою навипереджальне щодо формування товарних запасів стимулювання попиту на продукціюв оптовій і роздрібній торговій ланці.    


Список літератури

 

1. Гопферт И.Состояние развития логистики и тенденции будущего.//Логинфо №7-8, 2001 Логистика/ Учеб. пособие /

2. Новиков О.А.,«Бизнес-Пресса», 1999 Логистика / Учеб. пособие /

3. Сивохина Н. П.,Фирма «Издательство АСТ», 2000. Логистика в бизнесе / Учебник /

4. Сергеев В.И.,ИНФРА-М, 2001.

еще рефераты
Еще работы по маркетингу