Реферат: Управління маркетинговою діяльністю

 

Курсоваробота

натему:

“Особливостіуправління маркетинговою діяльністю”


Зміст

Вступ

1. Теоретичні засади управліннямаркетинговою діяльністю

1.1 Структура комплексу маркетингу тайого завдання

1.2 Система засобів та видисучасного маркетингу

1.3 Організаційна структурамаркетингових служб∙

1.4 Плануваннямаркетингової діяльності підприємства

1.5 Процес управління маркетингом.

2. Дослідження ефективності управліннямаркетинговою діяльністю на підприємстві ТОВ „Укрптахосервіс”

2.1 Техніко-економічна характеристикапідприємства

2.2 Оцінка маркетингової діяльності напідприємстві

3. Напрямки вдосконалення управліннямаркетинговою діяльністю на підприємстві

3.1 Напрямки поліпшення плануваннярекламного бюджету

3.2 Механізм організації рекламнихзаходів в ТОВ „Укрптахосервіс”

Висновки

Використані джерела

Додатки


Вступ

Вумовах впровадження ринкових відносин в Україні постає потреба в новій культурібізнесу, одним з носіїв якої є маркетинг. Зростаюча конкуренція вимагає відпідприємця такої організації господарської діяльності, при якій найвищірезультати досягаються при найменших затратах.

Усучасній парадигмі управління підприємство розглядається як відкрита система,результати діяльності якої визначаються її позицією на ринку, здатністю доноваторства, продуктивністю, розвитком персоналу, якістю продукції. Діяльністьбагатьох підприємств характеризується підвищеним ризиком внаслідок недостатньоглибокого розуміння й урахування критичних для виживання організації факторівзовнішнього середовища: поведінки споживачів, конкурентів; правильного виборупартнерів; створення конкурентоспроможних товарів і послуг; використаннянадійних джерел інформації; кваліфікованих консультацій тощо.

Маркетингяк базова функція управління підприємством (фірмою) в умовах ринку пропонуєкерівнику-підприємцю деякі перевірені практикою рецепти досягнення позитивнихрезультатів господарської діяльності в ринкових сегментах з мінімальнимризиком. Це насамперед певна послідовність здійснення аналітичної роботи; вихідна найсприятливіші цільові ринки-сегменти; формування в інтересах підприємствазмінних факторів зовнішнього середовища, у тому числі поведінки споживачів;утруднення дозволеними методами діяльності конкурентів; створення длягромадськості сприятливого образу підприємства і всієї його діяльності тощо.Однак треба зауважити, що в сучасних умовах стрімкого розвитку науки, техніки ітехнологій, посилення конкуренції успіху може досягти тільки така організація,яка творчо застосовує маркетингове управління (маркетинговий менеджмент) усвоїй діяльності, постійно шукає нових способів адаптації до безперервномінливих умов існування.

Метадослідження: з’ясувати особливості управління маркетинговою діяльністю нааграрному підприємстві та розробити напрямки його удосконалення.

Метароботи визначає основні завдання:

· з’ясуватитеоретичні засади управління маркетинговою діяльністю на підприємстві;

· дослідитиефективність управління маркетинговою діяльністю на підприємстві ТОВ„Укрптахосервіс”;

· розробитинапрямки вдосконалення управління маркетинговою діяльністю на підприємстві ТОВ„Укрптахосервіс”.

Предметдослідження: система управління маркетинговою діяльністю на підприємстві.

Об’єктдослідження: маркетингова діяльність ТОВ „Укрптахосервіс”.

Уроботі були використані загальнонаукові методи пізнання об’єктивної природиекономічних явищ та процесів, що обумовлюють конкурентоспроможність підприємства,зокрема метод аналізу та синтезу (при прогнозі, оцінці ризику), системнийпідхід і моделювання.

Основнимиджерелами виступають статистична звітність, бухгалтерська звітністьпідприємства, статті, публікації, підручники.


1. Теоретичнізасади управління маркетинговою діяльністю/>/>/>/>/> 1.1 Структура комплексу маркетингу та його завдання

Середпонять, що стали ознакою сучасного бізнесу, особливе місце займає маркетинг.Саме слово «маркетинг» з'явилося у Сполучених Штатах Америки впроцесі пошуку місцевими фермерами ринку збуту для своєї продукції. Йшлося прооволодіння ринком — Маrketing Getting. Пізніше з цих двох слів утворилось одне— маркетинг (маркетинг).

Хронологіярозвитку маркетингу свідчить про те, що його перші елементи (ціна, збут,реклама) з'явилися ще в середині XVII сторіччя. В цей час одним з членів сім'їМіцуї в Токіо був відкритий магазин, прообраз сучасного універмагу. З ім'ям С.Маккорміка (1809—1884) пов'язують створення основних інструментів маркетингу(організація сервісної політики, принципи визначення цін, дослідження та аналізринку). А запропонована Д. Маккарті модель «чотирьох Р» — товар(product), ціна (ргісе), збут (place), просування (promotion) — знаменуєпочаток теоретичних досліджень у сфері маркетингу. Бурхливий розвитокмаркетингу припадає на 50—60-ті роки XX сторіччя. Сьогодні за принципамимаркетингу організовано управління більшістю фірм США, Європи, Японії.

Вихідпідприємця на ринок майже завжди пов’язаний з розробкою комплексу маркетингу.Наукова література дає таке визначення цього поняття: “Комплекс маркетингу – ценабір факторів маркетингу, що піддаються контролю і використовуються фірмою длядосягнення своїх цілей”. [36]

Комплексмаркетингу — це сукупність маркетингових засобів (товар, ціна, розподіл,просування), певна структура яких забезпечує досягнення поставленої мети тавирішення маркетингових завдань.

Усікомпоненти – кожний окремо чи в різних комбінаціях — спрямовані на залученняспоживачів. І головна мета кожного підприємця – отримати таке ідеальнесполучення цих компонентів, яке приведе до максимального обсягу продажів примінімальних витратах.

Складкомплексу маркетингу різний для різних галузей промисловості. Навіть усерединіоднієї галузі в різних конкурентів можуть бути різні маркетингові комплекси, івони змінюються в процесі діяльності підприємства.

Такимчином, уміння правильно «змішувати» елементи маркетингу є запорукоюуспіху фірми у вирішенні маркетингових проблем.

Розглянемокожен з елементів маркетингу.

Товар— ключовий елемент комплексу маркетингу, складовими якого є характеристикитовару (дизайн, колір, упаковка, розмір), сервіс, торгова марка та асортимент.

Безумовно,усі характеристики дуже важливі, але лише як засіб отримання споживачем певнихблаг. Покупці мастильних матеріалів шукають не продукт, що складається зконкретних хімічних компонентів, а продукт, що задовольняє певні вимоги дозмащування механізмів. Обираючи замок, шукають не засіб для зачинення дверей, атовар, за допомогою якого господар захищає свою оселю.

Ціна(знижки, націнки, терміни виплати). Визначення ціни — одне із актуальнихмаркетингових завдань. 3 одного боку, ціна повинна бути такою, щоб її змігзаплатити потенційний покупець, а з іншого — забезпечити прибутковість фірми.Процес ціноутворення схематично можна представити такою послідовністю дій:визначення цілей ціноутворення; аналіз попиту на товар; аналіз витрат; аналізцін конкурентів; вибір методу ціноутворення; вибір цінової стратегії;встановлення остаточних цін.

Розподіл.Головним змістом політики розподілу є вибір оптимальної схеми доставкипродуктів від виробника до споживача (напряму або через посередників), їїреалізація (транспортування, зберігання, оброблення вантажів), а також післяпродажне (сервісне) обслуговування споживачів. Важливість цієї складовоїкомплексу маркетингу пояснює така цифра: п'ята частина прибутку від реалізації продукціївитрачається європейськими промисловими фірмами середніх розмірів для доведеннясвоєї продукції до споживача.

Просуваннятовару на ринку передбачає ефективні контакти виробника з покупцями. Доконкретних форм тут можна віднести: реклама; стимулювання збуту (наданняторгових знижок, передання товару у тимчасове користування, торгівля в кредит);персональний продаж; зв'язки з громадськістю (паблік рилейшнз) з метоюстворення позитивного іміджу компанії та її продукції; прямий маркетинг;синтетичні засоби маркетингових комунікацій — виставки, брендинг, спонсорство,інтегровані маркетингові комунікації на місці продажу.[26]

1.2 Система засобів тавиди сучасного маркетингу

Система засобів маркетингу — це сукупністьзаходів та методів, конкретний інструментарій, який використовуєтьсяпідприємством для досягнення поставленої мети, виконання відповідних завдань.

З кінця 50-х років ХХ ст. систему засобівмаркетингу називають «маркетингова суміш» (marketing-mix). У кінці 70-х роківможливі елементи цієї суміші було об’єднано в чотири групи (концепція «4Р» відпочаткової букви англійської назви кожної групи елементів), тобто product(товар), place (місце), promotion (просування), price (ціна).

Головний елемент цієї «суміші» — товар.Тут основними інструментами маркетингової діяльності підприємства є йогоякість, різноманітність, зовнішній вигляд, властивості, товарна марка,упаковка, габарити, сервіс, гарантії, можливості повернення товару покупцем таін. Головним у створенні товару як системи елементів є віднайдення і реалізаціясуттєвих переваг для споживачів проти товарних пропозицій конкурентів уширокому діапазоні — від упаковки до екологічної безпеки. В ідеалі товарпідприємства взагалі має бути унікальним на ринку.

Розподіл — це насамперед конструювання каналівзбуту продукції підприємства. Саме вони мають пов’язувати підприємство зринком, забезпечувати можливості для реалізації його продукції. Крім того, цейблок системи засобів маркетингу передбачає належні способи та методи створеннязбутового апарату, вибору посередників та управління ними, підготовкиторговельних працівників, розміщення товарів у відповідних торговельнихзакладах, формування в кожному з них оптимального асортименту та номенклатурипродукції, нагромадження необхідних та достатніх її запасів, організаціїтранспортування і зберігання тощо.

Просування має на меті створенняінформаційного взаємозв’язку підприємства зі своїм цільовим ринком. Тутголовними інструментами маркетингу є реклама, пропаганда, стимулювання збуту таперсональний продаж.

Ціноутворення полягає у методах визначенняпрейскурантних цін, знижок, умов оплати та торговельного кредитування покупців.

В останні роки ця концепція доповнюєтьсяще кількома «Р», у тому числі people (споживачі), process (процеси), physicalevidence (матеріальні свідоцтва), personal (персонал), partnership (дружністосунки зі споживачами). Такі доповнення є особливо важливими для маркетингупослуг. Для промислового маркетингу суттєвим елементом є ще одне «Р» —preferred suppliers (тривалі стосунки з найліпшими постачальниками).

Отже, з одного боку, концепція «marketingmix» — це систематизований перелік можливих маркетингових інструментів, а здругого — оптимальна й ефективна комбінація необхідних і достатніх дій уконкретній системі «продукт—ринок». Між цими двома полюсами досить великадистанція. Характер її проходження (тобто порядок створення: використання«маркетингової суміші») може дати належну користь (належний комерційний ефект)або стати шкідливим (збитковим), або навіть катастрофічним (поразка підприємствав конкурентній боротьбі, його вихід з ринку). З огляду на це, створенняефективних «маркетингових сумішей» — одне з найактуальніших, трудомістких іскладних питань маркетингової практики. Досягнення успіху щодо цього базуєтьсяна таких принципових засадах.

Кожна система «продукт—ринок» потребуєстворення індивідуальної, точно перевіреної «маркетингової суміші». При цьомуостання має бути гнучкою, тобто динамічно змінюватись відповідно до змін унавколишньому бізнес-середовищі.

«Маркетингову суміш» треба конструювати зметою досягнення ефекту синергії, тобто максимальної результативності сумісноговикористання маркетингових інструментів і дій за рахунок взаємопосилення цихдій.

Створювана «маркетингова суміш» має бутиактивною, тобто передбачати не тільки виконання вимог ринку, але і йогоформування (сприяти збільшенню його реальної місткості, активізувати купівельнуактивність споживачів тощо).

Безумовно також, що будь-яку «маркетинговусуміш» треба точно економічно обґрунтувати. Це означає, що вона, з одного боку,має бути пробюджетована, а з другого — детально обрахована із визначенням тогоекономічного результату (доходів, прибутку), на який сподіваються після їївиконання.

Тривалий період розвитку маркетингу,особливості його використання в різних країнах, галузях, організаціях та напідприємствах зумовили появу різноманітних його видів.

Так, розрізняють маркетинг, орієнтованийна продукт (послугу), на споживача та змішаний. Маркетинг, орієнтований напродукт (продуктовий маркетинг), має на меті використання продукту чи послуги,як основного інструмента виробничо-збутової діяльності. Інакше кажучи, високаякість продукції позбавляє необхідності докладати значні зусилля длярекламування, збуту, реалізацій та інших елементів маркетингової діяльності.Добрий товар продає себе сам. Маркетинг споживача стверджує, що споживач,по-перше, завжди правий, по-друге, він віддає перевагу товарам із вищимиякісними показниками, але придбаває не стільки сам товар як річ, скільки туспоживчу вартість, яка в ньому втілена, для розв’язання власних виробничихпроблем або для задоволення власних потреб. У зв’язку з цим головне завданнямаркетингу — вивчення споживача, його побажань, пріоритетів, умов і чинників їхформування і розвитку, пропонування відповідних товарів чи послуг. Змішаниймаркетинг, а саме він переважає в сучасній підприємницькій діяльності,використовує підходи та інструментарій обох названих видів маркетингу.

Залежно від сфери маркетингової діяльностірозрізняють маркетинг товарів споживчого попиту (споживчий маркетинг), товаріввиробничо-технічного призначення (маркетинг типу business to business) іторговельний (посередницький). Споживчий маркетинг націлено на задоволенняпотреб людей (так званих кінцевих споживачів, оскільки після споживання чи експлуатаціїними товарів останні назавжди перестають існувати). У маркетингу типу «businessto business» взаємозв’язки встановлюються між підприємствами, фірмами чиорганізаціями. У тому разі, коли споживачами і постачальниками є промисловіпідприємства, а продукція поставляється для виробництва інших товарів,маркетинг називається промисловим. Посередницький маркетинг — це, з одногобоку, професійне виконання спеціалізованими ринковими суб’єктами спеціальнихфункцій із задоволення потреб підприємств-товаровиробників зі збуту готовоїпродукції, а з другого — потреб споживачів цієї продукції.

За змістом маркетингової діяльності таперіоду, на який розробляється маркетингова політика підприємства, розрізняютьстратегічний, тактичний та оперативний маркетинг. Стратегічний маркетинг — церозробка та реалізація тривалої маркетингової політики підприємства (більше ніжна п’ять років) — своєрідної генеральної програми дій. У ній визначається метаі завдання діяльності та розвитку підприємства, розробляється його стратегія.Найважливіший вихідний момент стратегічного маркетингу — аналіз і прогнозуванняреальних і потенційних потреб споживачів. Головним у стратегічному маркетингу євиявляння і освоювання перспективних ринків товарів (послуг) і груп споживачів(ринкових сегментів), забезпечення і планомірне підвищенняконкурентоспроможності продукції і підприємства в цілому, зосередження зусильна перспективних напрямках діяльності.

Тактичний маркетинг — це розробкасередньострокових (від двох до п’яти років) програм діяльності підприємства врамках вибраних перед тим стратегій.

Оперативний маркетинг — це розробка тареалізація конкретного маркетингового інструментарію, засобів активного збутупродукції, своєчасне реагування на динаміку попиту на підставі можливостейпідприємства та стану ринку.

Залежно від міри диференціаціїмаркетингової діяльності розрізняють масовий та диференційований маркетинг.Масовий маркетинг — це діяльність, яка передбачає пропонування універсальнихтоварів для всього ринку (всіх споживачів). Найвищим виявом такого є глобальниймаркетинг. Можливість глобального маркетингу пояснюється тим, що нинівідбувається інтенсивний процес зближення різних країн: народів, а через тебажання споживачів різних країн також все більше зближуються «уніфікуються». Томустратегія маркетингу може мати єдиний для всіх споживачів характер, а товари,що пропонуються ринку, якомога більше стандартизуються з розрахунком намасового покупця. Диференційований маркетинг навпаки — виходить із тогозасадничого принципу, що будь-який бізнес має локальний характер, а отже,потребує сегментування ринку, тобто його розподілу на однорідні частини таобслуговування таких частин (сегментів) з урахуванням характеристик іособливостей останніх. Рівень сегментування ринку може бути різним, аж дорозподілу на окремих суб’єктів. У цьому разі диференційований маркетингназивають індивідуальним. До речі, індивідуалізація маркетингу — це провіднатенденція його сучасного розвитку.

1.3 Організаційна структура маркетингових служб

Управліннямаркетингом пов'язано з побудовою служб збору інформації, проведеннямдосліджень ринку, організацією реклами, збутових операцій в обслуговуванніспоживачів.

Маркетинговаструктура має вирішальне значення для успішної реалізації концепції маркетингу.Для організації маркетингу не існує універсальної схеми. Разом з тиммаркетингові структури значною мірою залежать від розмірів підприємства,специфіки продукції, що випускається, а також від загальної структуриуправління підприємством. Незважаючи на різноманітність, діяльністьмаркетингових служб підприємств частіше за все здійснюється за функціями або затоварами.

Розрізняютьтакі моделі організації маркетингу відповідно до їх орієнтації: функціональна,товарна, регіональна і сегментна.

Функціональнаорієнтаціячастіше за все виправдана, коли асортимент товарів невеликий і кількість ринківнезначна. У цьому випадку формуються групи і виділяються управлінці зафункціями маркетингу.

Товарнаорієнтаціяструктури полягає в тому, що кожному товару або групі товарів відповідаємаркетинг-керівник, якому підпорядковуються маркетологи, що відповідають завивчення ринку, рекламу, товарообіг, збут, сервіс.

Регіональнаорієнтація за структурою схожа на товарну, але поділяється не за товарами, а заринками. Така структура характерна для фірм, які реалізують свої, в основномуоднотипні, товари на багатьох ринках.

Сегментна(спрямованана покупця) орієнтація грунтується на тому, що кожний маркетинг-керівниквідповідає за певний сегмент ринку. Ця структура найбільш складна.

Вокремих областях України при структурах управління аптечною мережею створенослужби маркетингу внаслідок об'єднання відділів торгівлі і постачання,інформації, цін і АСУ.

Нафармацевтичних підприємствах, як правило, базою створення служби маркетингу євідділ збуту.

Намина основі теоретичних опрацювань та існуючої ситуації на фармацевтичнихпідприємствах запропонована структура і визначені функції служб маркетингу,розроблене Положення про відділ маркетингу. З метою найбільшої відповідностіконкретним особливостям роботи фармацевтичних підприємств або фірмрекомендується дотримуватися принципу поєднання різних типів маркетинговихструктур, зокрема сполучення організації за товарами та споживачами.

Упроцесі організації служб фармацевтичного маркетингу виділяються такі основніетапи:

♦визначення першочергової мети і завдань служби фармацевтичного маркетингу наданому підприємстві;

♦розроблення Положення про службу маркетингу на підприємстві;

♦обгрунтування організаційної структури;

♦створення служби (групи, відділу, координаційної ради і т.ін.) маркетингу;

♦визначення завдань окремих підрозділів і функціонально-посадових обов'язківпрацівників служби маркетингу.

Загальнамета служби фармацевтичного маркетингу — оптимізація процесів розроблення,виробництва і реалізації лікарських засобів відповідно до вимог споживачів.

Головнимизавданнями служби фармацевтичного маркетингу є:

♦сегментація ринку;

♦збір інформації про ринок, структуру, динаміку попиту і фактори, що йоговизначають;

♦прогнозування стану ринку, динаміки його змін;

♦аналіз конкурентної ситуації і впровадження заходів щодо підвищенняконкурентоспроможності розроблень фармацевтичного підприємства (об'єднання) зметою розширення внутрішнього ринку і можливостей експорту;

♦підготовка і розсилання потенційним замовникам інформаційних матеріалів(рекламних проспектів) щодо розроблень фармацевтичного підприємства(об'єднання) і результатів НДДКР;

♦участь у роботах з організації зовнішньоекономічних і науково-технічнихзв'язків з зарубіжними партнерами через зовнішньоекономічні організації,спільні фармацевтичні підприємства та асоціації;

♦складання довгострокових, середньострокових та поточних планів маркетингу зкожного виду медичної продукції;

♦формування попиту і стимулювання збуту товарів аптечного асортименту (ФОПСТИЗ).

Виходячиз завдань, визначаються функції відділу фармацевтичного маркетингу:

♦збір, вивчення, оцінка, аналіз та узагальнення вітчизняних і зарубіжнихматеріалів про стан, ємкість і тенденції розвитку потенційних ринків збутумедичної продукції;

♦збір та аналіз інформації про діяльність конкурентів, які випускають аналогічнупродукцію, їх наміри на ринках, що вивчаються;

♦аналіз контингенту і груп споживачів лікарських препаратів та інших товаріваптечного асортименту;

♦підготовка і проведення експертних оцінок, вивчення думок, вимог споживачівстосовно якості і асортименту запропонованих медичних товарів; виявлення таоблік незадоволеного попиту та потреби у продукції, випуск якої може налагодитидане фармацевтичне підприємство (об'єднання);

♦організація підготовки рекламних проспектів, буклетів, інформаційних листів таінших рекламних матеріалів;

♦відбір і підготовка зразків продукції фармацевтичного підприємства (об'єднання)для експозиції на спеціалізованих ярмарках і виставках;

♦визначення вимог до якості і споживчих властивостей обладнання тафармацевтичної продукції, що випускається;

♦вивчення та використання передового вітчизняного і зарубіжного досвіду в галузіаналізу ринкової ситуації, маркетингу, реклами, роботи зі споживачами.

Перехідфармацевтичних підприємств до організації своєї виробничо-збутової діяльностіна принципах маркетингу повинен супроводжуватись змінами організаційноїструктури управління, характеру роботи, стилю мислення господарськогокерівництва.

1.4 Плануваннямаркетингової діяльності підприємства

Навколишнєсередовище постійно впливає на функціонування підприємства. А це вимагаєприйняття різного роду управлінських рішень. Деякі підприємства ведуть своюмаркетингову діяльність без усяких планів. Як аргумент подається думка, щоринок змінюється дуже швидко, тому від планів немає ніякої користі.

Івсе ж формальне планування може надати багато переваг всім типам підприємств,великим і малим. Воно побуджує керівництво постійно думати про майбутнє, змушуєпостійно визначати свої цілі і політику, призводить до більш скоординованоїроботи. Крім того, старанне планування допомагає передбачати зміни середовища іоперативно реагувати на них, а також готує до непередбачуваних обставин.Успішні компанії працюють у відповідності з планом, але він складається такимчином, щоб не обмежувати підприємницької ініціативи.

Планування–це особлива форма діяльності, спрямована на підготовку і упорядкування рішеньпро цілі, засоби і дії, які повинні забезпечити виробництво і реалізаціюпродукції, задоволення існуючого попиту і майбутніх потреб. План включаєсистему заходів, необхідних для досягнення цілей, їх зміст, забезпеченняресурсами, а також обсяги, методи, послідовність і строки виконання робітрізного характеру. За допомогою планування досягається узгодженість ікоординація діяльності в системі горизонтального і вертикального рівнівуправління. Ціль планування – зменшення підприємницьких ризиків за рахунокзниження невизначеності умов діяльності і концентрації ресурсів на найбільшперспективних напрямках.

Основніпринципи, на яких будується планування – системність, комплексність,обмеженість ресурсів, варіантність, оптимальність, узгодженість, динамічність,адаптивність.

Плануваннямаркетингу – це впорядкована сукупність етапів і дій, що пов’язані з аналізомоточення, постановкою цілей маркетингу розробкою заходів для їх досягнення.

Маркетинговийплан – це документ, в якому сформульовані основні цілі маркетингу і шляхи їхдосягнення.

Планимаркетингу можуть бути класифіковані:

· По строкам– розрізняють короткострокові ( на один рік), середньострокові ( від двох доп’яти років) і довгострокові ( від п’яти до десяти і навіть до 15-ти років). Короткостроковіплани розробляються на період до одного року. Вони мають встановлені цілі ізаходи по їх досягненню. Труднощі короткострокового планування заключаються вплануванні обороту і збуту товарів. Заходи такого плану формуються по обсягу ічасу використання інструментів маркетингу. В короткострокові плани можутьвключатися заходи по дослідженню ринка. Середньострокові плани базуються накороткострокових планах і дослідження перспектив розвитку ринку і інвестицій.На такій основі формуються головним чином плани по збуту, обороту, витратам ірезультатам діяльності. Головне завдання довгострокового плану – сформуватисьогодні маркетингові рішення, які будуть ефективними в довгостроковійперспективі. Труднощі складання довгострокового плану маркетингу – в плануваннямайбутніх обсягів пропозиції і ринків. Тому в цих планах формуються не заходи,а структура перспективних маркетингових рішень. Основою довгострокових планівмаркетингу являються прогнози і аналіз життєвих циклів існуючих на ринкахтоварів.

Основнимивимогами для всіх видів планів маркетингу є їх реальність, досяжність,можливість вираження в кількісних величинах і здійсненні їх узгодженості іінтеграції.

· По методам розробки — розрізняютьплани, що розробляються зверху вниз, і плани, які розробляються знизу вверх. Зверхувниз означає, що планова діяльність здійснюється централізовано, керівництворозроблює плани, реалізує і координує їх виконання. Знизу вверх – означає, щоцілі, бюджети, прогнози, строки і інше встановлюють на основі інформації, якаіде від продавців, управляючих продуктами, співробітників відділу збуту.

Методи «зверху — вниз» і «знизу-вверх» відбивають розходження не тільки в процесі стратегічного плануваннямаркетингу, але й у філософії і кінцевих результатах. Оскільки метод «зверху — вниз» зосереджений на рівні компанії він, в основному, орієнтований на їїресурси. Плановики компанії звертають більше уваги на внутрішню оцінку сильнихі слабих сторін підприємства, а не на зовнішні можливості і ризики. Їх турбує восновному збільшення акціонерного капіталу і збільшення вартості акцій компаніїв якості основної цілі, а не задоволення запитів покупців.

Оперативнепланування включає такі складові, як: деталізація тактичних планів в планахконкретних заходів; встановлення часових пріоритетів при реалізації заходів;визначення виконавців для здійснення маркетингових заходів; обґрунтуваннявитрат часу і встановлення строків на виконання кожного заходу плану;розрахунок і розподіл фінансових коштів для реалізації плану комплексумаркетингу. Основу короткострокового (оперативного) планування складає планмаркетингових заходів в рамках структури маркетинг — мікс.

Змістплану маркетингу :

· Короткий опис проблеми

· Ситуаційний аналіз зовнішнього івнутрішнього середовища маркетингу

· Постановка цілей маркетингу

· Розробка стратегій маркетингу

· Формування маркетингових заходів(розробка комплексу маркетингу)

· Визначення витрат на маркетинг

· Контроль виконання плану маркетингу

Стратегічнийплан маркетингу визначає орієнтири довгостроковогозростання підприємства і весь набір товарів, що буде пропонуватися (номенклатуратоварів ) — звичайно на п'ять років.

План маркетингуі стратегічний план повинні визначити:

· Чого компанія хоче домогтися. Це повинновиражатися в конкретних цілях, заснованих на оцінці керівництвом підприємства маркетинговихможливостей;

· Як фірма планує домогтися цілей, яківизначаються обраними керівництвом стратегіями;

· Які ресурси керівництво вважаєнеобхідними для реалізації плану;

· Яким чином керівництво повиннозастосовувати визначені стратегії.

Планування маркетингуздійснюють в організації на трьох рівнях :

· Компанії в цілому

· Стратегічних одиницях бізнесу (СОБ)

· Окремого товару

Етапи стратегічного планування:

1. Першийетап — визначення керівництвом місії компанії або СОБ. Місія говорить про те, якимвидом бізнесу треба займатися.

2. Другийетап — у обохкомпаніях місія є основою для форму-лювання

цілей компанії. Ці цілі визначають критерії дляпридбання нових фірм або звільнення від наявних виробництв, а також завдання попродажах і рентабельності інвестицій.Наприклад, у якості безпосередньогорозвитку місії «General Electric» були сформульовані такі цілі:

· Зайнятиперше або друге місце серед компаній у сфері ключових технологій і послуг

· Змінитикомплекс видів діяльності фірми шляхом придбань і продажів

· Домогтисямінімального приросту виторгу в 10% стосовно до кожного виду діяльності

· Домогтися15-% рентабельності інвестицій у кожному виді діяльності.

3. Третійетап — сформулювавши такого роду загальні цілі, вище керівництво далі оцінює комплексвидів діяльності компанії, щоб встановити, які СОБ потребують додатковихінвестицій, де варто зберегти їхній теперішній рівень, а від чого требазвільнитися. У ході даного аналізу оцінюють потенціал росту і прибутковостікожного СОБ, що призводить до розробки загальної стратегії росту компанії,необхідної для розподілу ресурсів між підрозділами.

4. Четвертийетап — вибір маркетингової стратегії підприємства. Стратегічне планування передбачаєвибір маркетингової стратегії підприємства, на підставі якої розробляютьфункціональні стратегії кожного підрозділу (СОБ). Важливо, щоб усіфункціональні стратегії були узгоджені.

5. П’ятийетап — заключнийетап стратегічного планування маркетингу — це оцінка і контроль. Вищекерівництво оцінює план, щоб визначити, чи досягаються його цілі і чивидержується заданий курс. СОБ реалізують свої плани, оцінюють ресурси,з'ясовуючи, чи відповідають вони цілям компанії і СОБ і організують контроль


/>/>/>/>/>1.5 Процес управління маркетингом

Будь-якепідприємство, діюче на ринку, вимушено функціонувати в достатньо жорсткомусередовищі, коли на будь-яку дію, зроблену управлінцем-маркетологом, слідуєреакція як з боку конкурентів, так і з боку споживачів. Внаслідок цього важливезначення для успішного управління маркетингом має технологія, що дозволяєрозкрити ланцюжок причинно-наслідкових зв'язків «конкурент — фірма — споживач».Дане розкриття проводиться на основі зіставлення основних і супутніх відомостейпро положення фірми в економічному просторі, виражене у відповідних показникахі обумовлюючих той або інший напрям розвитку процесу управління маркетингом, зсукупністю цілей, переслідуваних управлінцем-маркетологом, на предмет виявленняїх можливої невідповідності.

Першніж розкрити процес управління маркетингом, необхідно зрозуміти відмінність міжуправлінськими діями власне в маркетингу і в управлінні маркетингом. Так,маркетинг займається збором і обробкою інформації про ринок, і управлінська діятут здійснюється на основі цієї інформації за допомогою маркетинговихдосліджень, що проводяться, в цілях ухвалення тактичних програм маркетингу.Управління маркетингом переважно зосереджується на аналізі інформаційногосередовища ринку через вживання самостійної системи методів оцінки інформації(експертно-аналітичні методи, методи комунікаційного узгодження, рефлективноїдіагностики, матричного позиціонування і ін.) і підлягає ухваленню рішень вобласті стратегічних програм маркетингу і контролю за їх виконанням.

Управліннямаркетингом — це аналіз, планування, втілення в життя та контроль запроведенням заходів, розрахований на встановлення, зміцнення і підтримкувзаємовигідних обмінів із цільовим ринком для досягнення конкретної метипідприємства (отримання прибутку, зростання обсягів збуту, збільшення часткиринку, проникнення на ринок тощо). При цьому система таких заходів міститьмаркетингову політику стосовно продукту підприємства, ціноутворення,комунікацій та розподілення.

Навідміну від організаційної структури управління маркетингом, яка характеризуєстатику управління, процес управління маркетингом визначає його динаміку.

Змістпроцесу управління маркетингом визначає ознаки об'єкту управління, цілі і методимаркетингових досліджень, задачі управління маркетингом.[20]

Змістпроцесу управління маркетингом визначається тим, що є об'єктом управління:виробництво і формування товарного портфеля фірми або вибір рекламної кампаніїі визначення стратегії продукту і т.д. Технологія управління маркетингомвизначає, як здійснюються процеси дії і регулювання позиції фірми на ринку. Міжрозглянутими характеристиками процесу управління маркетингом є безпосереднійзв'язок, оскільки технологічні елементи включають різні операції і процедури,що мають цільову і організаційну завершеність.

Залежновід змісту операції управління маркетингом можна розділити по групах на:планові; інформаційно-аналітичні; організаційно-розподільні;контрольно-облікові і ін.

Підтехнологією процесу управління маркетингом розуміється сукупністьінформаційних, логічних, організаційних, експертно-обчислювальних операцій іпроцедур, виконуваних керівниками середньої ланки, технічними фахівцямимаркетингових служб в певній послідовності і в різних поєднаннях.

Плануваннямаркетингу — процес визначення цілей, відносин, вибору стратегій, такожскладання конкретних маркетингових планів як для окремих продуктових ліній івидів продуктів, так і для окремих ринків. Планування маркетингу для різнихкомпаній має різне наповнення.

Стратегічнепланування маркетингової діяльності направлено на адаптацію і необхіднуреструктуризацію діяльності компанії залежно від умов зовнішнього середовища,що постійно змінюються, і знаходження нових конкурентних можливостей і вигодкомпанії. В основу складання планів маркетингової діяльності повинні бутивстановлені головні стратегічні цілі поведінки компанії на ринку в майбутньомуперіоді, визначувані як загальними цілями, так і внутрішніми інтересамиакціонерів, менеджерів, персоналу, місцевих органів управління і т.п.

Внутрішніможливості і результати діяльності компанії звичайно складають основуситуаційного аналізу і знаходять своє віддзеркалення в плані маркетингу підназвою SWOT-аналізу. Проведення SWOT-аналізу дає інформаційну підставу дляоцінок і встановлення мети маркетингової діяльності і розробки програмимаркетингу.


2. Дослідженняефективності управління маркетинговою діяльністю на підприємстві ТОВ„УКРПТАХОСЕРВІС” 2.1 Техніко-економічна характеристика підприємства

„НашаРяба” є зареєстрованою торговою маркою, виняткове право на використання якоїналежить групі підприємств ВАТ «Миронівський хлібопродукт». [40]

ВАТ«Миронівський хлібопродукт» на агропромисловому ринку України працюєз 1995 року і сьогодні є одним з найбільших агропромислових комплексів країни.

Наданий момент в структуру групи входить дев'ять виробничих підрозділів, сім зяких утворюють єдиний вертикально інтегрований комплекс, об'єднуючий виробничіпотужності всього технологічного ланцюжка бройлерного птахівництва: відвиробництва інкубаційних яєць і кормів до переробки і реалізації готовоїпродукції.

Враховуючиосновну спеціалізацію виробничих підрозділів, структуру комплексу можнапредставити в наступному вигляді:

Групапідприємств, що забезпечують основне виробництво сировиною (комбікормами іінкубаційними яйцями):

ВАТ«Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів» (Київськаобл., м. Миронівка);

ТОВ«Старінськая птицефабрика» (Київська обл., с. Мирне) і ДП«Птицефабрика „Шахтарська Нова“ (Донецька обл., с. Садове), щоспеціалізуються на утриманні батьківського стада і виробництві інкубаційнихяєць.

Групапідприємств основного виробництва. У неї входять чотири бройлерні птахофабрики,розташовані по центральній осі України:

ЗАТ»Дружба народів Нова" (АР Крим, с. Петрівка);

ЗАТ«Оіль-лідер» (Дніпропетровська обл., с. Єлізаветовка);

ДП«Перемога Нова» (Черкаська обл., с. Будіще) ;

ЗАТ«Миронівська птахофабрика» (Київська обл., м. Миронівка).

Єдинийкоординаційний центр — ВАТ «Миронівський хлібопродукт».[40]

Виробництвом'яса птиці є основною спеціалізацією групи, а постійне удосконаленнятехнологій і нарощування виробничих потужностей на наявних птицефабрикахдозволило їй стати безумовним лідером на ринку України.

Кажучипро інші напрями діяльності групи, слід зазначити ще один птахівничий напрям, асаме — виробництво товарного яйця. На цьому напрямі спеціалізується ЗАТ«Агрофірма Березанська птицефабрика» (Київська обл., з. Садове).

Кріміншого до складу групи входять два багатопрофільні агропромислові комплекси —ЗАТ «Агрофірма „Київська“ (Київська обл., з. Маковіще) і ЗАТ»Дружба народів" (АР Крим, з. Петрівка). Перше спеціалізується нарозведенні чистопорідної племінної худоби м'ясних порід і виробництві елітноїнасінної картоплі. Друге — на відгодівлі м'ясної і молочної худоби і маєвласний м'ясопереробний завод. Загальна площа орних земель складає 25 000 га.

Упідпорядкуванні у директора знаходяться фінансовий директор, керівникдепартаменту маркетингу і комерційний директор. У підпорядкуванні у фінансовогодиректора знаходяться головний бухгалтер, бухгалтер-касир і економіст.

 2.2 Оцінка маркетингової діяльності на підприємстві

Зметою оцінки маркетингової діяльності на підприємстві доцільно проаналізуватимаркетингову товарну політику, маркетингову цінову політику, маркетинговуполітику просування. Проаналізуємо маркетингову товарну політику напідприємстві.

Асортиментпродукції підприємства у включає наступні групи:

1)Асортимент нефасованої продукції ТМ «Наша Ряба» представлений 17 позиціями, вякі входять як ціла тушка, так і напівфабрикати і субпродукти виготовлені зкурчат-бройлерів. Дана продукція призначена для справжніх господинь, що люблятьекспериментувати на кухні, знаючі багато рецептів як з курячого м'яса, так і зсубпродуктів і охочих приємно дивувати своїх рідних і близьких новими блюдами.[40]

Нефасованупродукцію ТМ «Наша Ряба» рекомендується зберігати при температурі 0 — 2° З ізберігати не більше 4 діб.

Таблиця 2.1 Асортиментнефасованої продукції

Найменування продукції Можлива фасовка, гр. Крило курчати-бройлера Від 1000 Гомілка курчати-бройлера Від 1000 Окорочок курчати-бройлера Від 1000 Філе курчати-бройлера Від 1000 Курча–бройлер Від 1000 Нижня частина спинки Від 1000 Шия Від 1000 Печінка Від 1000 Серце Від 1000 Печінка Від 1000

2) Фасованапродукція ТМ «Наша Ряба» сьогодні представлена 5 позиціями (це тушка інапівфабрикати з м'яса курчат-бройлерів). Її основною перевагою переднефасованою продукцією є значно більший термін зберігання, який досягаєтьсязавдяки спеціальній технології вакуумування і захисної функції багатошаровоїбар'єрної плівки. Ця продукція є незамінною для тих, хто не має можливості щоднякупувати продукти в магазині.

Фасованупродукцію ТМ «Наша Ряба» рекомендується зберігати при температурі 0 — 2° З ізберігати не більше 7 діб.

Таким чином,ширина асортименту 2 групи, глибина асортименту 15-20 позицій в кожній групі.

Таблиця 2.2 Асортиментфасованої продукції

Найменування продукції Можлива фасовка, гр. Шлунки 500,1000 Серце 500,1000 Печінка 500,1000 Крило курчати-бройлера Від 1000 Гомілка курчати-бройлера Від 1000 Стегно курчати-бройлера Від 1000 Філе курчати-бройлера Від 1000 Філе курчати-бройлера(Апетитна) 500,1000 Курча–бройлер Від 1000 Крило курчати-бройлера(Апетитна) 500,1000 Гомілка курчати-бройлера(Апетитна) 500,1000 Стегно курчати-бройлера(Апетитна) 500,1000

Маркетинговатоварна політика підприємства включає наступні етапи:

1.Розробкатовару (послуг) — це створення нових товарів або модифікації (поліпшення)наявних властивостей і характеристик.

2.Обслуговування- це підтримка сукупності властивостей товарів (послуг), вже введених на ринок.

3.Елимінування — це процес зняття застарілого продукту з ринку.

Основніконкуренти ТОВ «Укрптахосервіс» є ЗАТ «Агромарс» і «Оіль-лідер». Риноколігополістичний.

Оцінимомаркетингову цінову політику на підприємстві.

Основний видціноутворення, використовуваний на підприємстві, – стратегія низьких цін.

Ціна на всі видипродукції включає собівартість і прибуток. Торгова націнка в компанії — від 10до 15%.

Антимонопольнийкомітет може визнати найбільших виробників м'яса птиці компанію«Миронівський хлібопродукт» (м. Миронівка, Київська обл.),«Комплекс „Агромарс“ (з.Гаврилова, Київська обл.) і птахофабрику»Оіль-лідер" (з.Єлизаветовка, Дніпропетровська обл.) монополістами наринку охолодженого м'яса птиці.

За наслідкамидослідження, проведеного експертами Антимонопольного комітету, з'ясувалося, щозагальна частка таких найбільших виробників як «Миронівськийхлібопродукт» (проводить продукцію під ТМ «Наша Ряба»),«Комплекс „Агромарс“ (ТМ „Гаврилівські курчата“) і»Оіль-лідер" (ТМ «Наша Ряба») на ринку охолодженого м'ясаптиці перевищує 50%.

«Миронівськийхлібопродукт» є найбільшим виробником м'яса птиці в Україні. За данимипідприємства, його частка на ринку складає 40%. [40]

Потребу ринку вм'ясі птиці фахівці оцінюють в 600 тис. тонн/рік.

Отже, як бачимо,ціни основних конкурентів перевищують ціни на продукцію торгової марки НашаРяба. Відповідно, знаннями про товари і ціни конкурентів фірма користується якстартовий відлік для потреб особистого ціноутворення. Якщо її товар аналогічнийтоварам основного конкурента, вона вимушена буде встановити ціну, близьку доціни товару даного конкурента, інакше вона може втратити збут.

Якщо товарнижчий за якістю, фірма не зможе попросити за нього ціну таку ж, як уконкурента. Просити більше, ніж конкурент, фірма здатна тоді, якщо її товарвищий за якістю. Фактично, фірма користується ціною для показу позицій своєїпропозиції щодо пропозицій конкурентів.

Таблиця 2.3 Середні ціни накурятину в серпні 2007 р., за даними Мінекономіки, грн/кг

Ринки На 01.08.2010 На 01.09.2010 01.09 у % до 01.08 Крим 18,28 19,79 108,3 Вінницька 15,30 17,80 116,3 Волинська 16,73 17,70 105,8 Дніпропетровська 16,27 18,70 114,9 Донецька 17,90 18,35 102,5 Житомирська 16,33 19,19 117,5 Закарпатська 18,70 18,65 99,7 Запорізька 17,87 18,97 110,24 Івано-Франківська 17,23 18,61 108,1 Київська 16,57 18,29 110,4 Кіровоградська 17,00 16,50 97,1 Луганська 17,37 18,08 104,8 Львівська 15,04 17,44 115,9 Миколаївська 16,55 16,55 100 Одеська 17,90 18,50 103,3 Полтавська 17,63 18,76 106,4 Рівненська 15,50 18,25 117,7 Сумська 17,70 19,53 110,3 Тернопільська 18,29 18,54 101,3 Харківська 17,75 18,76 105,6 Херсонська 18,21 18,21 100 Хмельницька 16,13 19,26 119,4 Черкаська 18,23 18,85 103,4 Чернівецька 17,16 16,03 93,4 Чернігівська 18,50 18,50 100 Київ 15,85 17,53 110,6 Севастополь 16,95 16,68 98,4

Приведемо ціниосновних конкурентом підприємства для порівняння (таблиця 2.4)

Таблиця 2.4 Ціни на продукціюосновних конкурентів

Найменування продукції Ціни на продукцію підприємств, грн./ 1 кг Комплекс «Агромарс Укрптахосервіс Оріь-лідер Шлунки 20,35 18,50 21,28 Серце 25,6 22,9 26,7 Печінка 25,9 22,6 27,2 Крило курчати-бройлера 22,1 20,0 22,9 Гомілка курчати-бройлера 21,2 19,4 21,9 Стегно курчати-бройлера 28,6 26,5 29,4 Окорочок курчати-бройлера 23,9 21,9 24,6 Філе курчати-бройлера 41,3 36,4 42,4 Грудки курчати-бройлера 37,9 35,0 36,6 Курча–бройлер 21,6 18,6 20,7

Дослідимомаркетингову політику просування. [40]

Вересень —жовтень 2002 року.

Вихід новоїторгової марки на ринок освітила яскрава трьохсерійна рекламна кампанія, воснову якої було покладено гасло: „Наша Ряба — це сама найсвіжішакурятина“. А що може бути свіжішим, ніж живе?

Саме завдякивисокій акторській майстерності головних героїв, якими стали білі симпатичнікурочки, ця рекламна кампанія понад усе запам'яталася нашим споживачам. Цідивовижні актори гордо сиділи на полицях супермаркету, потім з магазинноговізка спокійно спостерігали за всім, що відбувається навколо, і під кінець — зповною пошаною до себе переходили через стрічку транспортера на касі.

Листопад —грудень 2002 року.

На екранахтелевізорів та на вулицях міст з'явилося продовження першого сюжету, якийпереконав у тому, що „Нашої Ряби“ є не лише свіжою, але й дужесмачною продукцією. Гаслом цієї рекламної кампанії стала споконвічна жіночамудрість: „Шлях до серця чоловіка проходить через його шлунок“. Іхоча цей сюжет став найдискусійнішим в історії реклами „Нашої Ряби“,саме йому ми завдячуємо найбільшою кількістю „крилатих фраз“, якіз'явились згодом. А рецепт курки з апельсинами ще довго був „хітом“на святкових і домашніх столах.

Грудень 2002 —січень 2003 року.

Сюжет новогоролика від „Нашої Ряби“ став не простим привітанням з Новим роком, апередвісником наступаючих змін на ринку, змін у нашій культурі. Устами головнихгероїв: Вівці, яка була символом нового 2003 року за східним календарем, Коровита Свині — було проголошено прихід нового року, Року Курки в Україні.

Травень —червень 2003 року.

Хоча давнянародна мудрість говорить: „Дешева рибка — погана юшка“, — чималонаших співвітчизників проігнорувало нею. Саме тому сюжет наступного рекламногоролику від „Нашої Ряби“, який проходив під гаслом „Навіщоплатити більше?“ наочно продемонстрував очевидні переваги свіжої курятининад замороженою.

Червень — серпень2003 року.

Літо, сонце,море… Які чудові й різноманітні страви можна приготувати з курятини»Наша Ряба"! Для того, щоб Ваша уява працювала активніше, нарекламних щитах ми розмістили ті страви, які виникли в нашій уяві.

Жовтень —листопад 2003 та квітень — травень 2004 року.

Не секрет, щонайбільше нас цікавить у будь-якій страві, яку ми готуємо чи куштуємо, — цезвичайно ж її смак. Саме тому наступні рекламні сюжети розповідали пронадзвичайний смак страв із «Нашої Ряби» мовою алегорій. Головне гаслоцієї кампанії, що проходила двома хвилями: «Смакуючи „НашуРябу“, Ви самі стаєте смачнішими».

Вересень —жовтень 2004 року.

У вереснірозпочалася нова хвиля рекламної кампанії «Нашої Ряби». Їїлейтмотивом стала теза про те, що лише за умови злагодженої та безперервноїроботи всіх підрозділів нашого виробництва, на столах наших споживачів можез'являтися свіжий і смачний продукт — «Наша Ряба».

Квітень —травень 2005 року.

В другійполовині квітня стартувала чергова рекламна кампанія. Вона доносила споживачамінформацію про «гарячу лінію», на яку можна зателефонувати ірозповісти про недоліки в роботі торгових точок, звернутися із питаннями тапропозиціями до виробника. Просто ТМ «Наша Ряба» турбується проякість обслуговування своїх споживачів і намагається зробити його кращим.

Жовтень —грудень 2005 року.

При виробництвіпродукції ТМ «Наша Ряба» використовуються українські корми, виробленіз натуральних компонентів. На наших фабриках працюють найкращі українськіспеціалісти. Тому можна бути впевненим в якості курятини ТМ «НашаРяба». Про це ми повідомляли нашим споживачам за допомогою черговоїрекламної кампанії протягом жовтня — грудня 2005 року.

/>Жовтень— грудень 2006 року.

В душі кожнажінка знає свій власний секрет того, як зробити для коханого чоловіка дорогудодому найприємнішим шляхом. Свій секрет відкрила героїня нового рекламногоролику від Нашої Ряби. Саме він став початком рекламної кампанії.

Квітень –грудень 2008

Унікальностіновій рекламній кампанії надає поява в кадрі Юрія Косюка, власника компанії«Миронівський Хлібопродукт», що володіє брендом «Наша Ряба». Юрій Косюк, такимчином, гарантує, що при зовнішніх змінах, якість продукції та її натуральністьзалишаються на рівні найвищих стандартів. І цінності бренду, такі як родина,здорове харчування, активний спосіб життя залишаються незмінними. «Ми самівирощуємо «Нашу Рябу», контролюємо всі етапи її виробництва — від першогозернятка в кормах до кожної упаковки на полиці. Ми робимо це для Вас і здоров’яВашої родини», — запевняє споживачів Юрій Косюк з екранів телевізорів у новомурекламному ролику.

Квітень-жовтень2009

На телебаченніз’явився новий рекламний ролик ТМ «Наша Ряба», який продовжуєкомунікацію натуральності продуктів. Але цього разу про натуральність говорятьдіти. І у них це виходить так природно! Вони просто кажуть «Дякую» своїм мамам,тому що їм смачно. А для мам це найбільша нагорода! І всі мами одразурозуміють, наскільки важливо, що ТМ «Наша Ряба» — це натуральна курочка зчудовим смаком!

Розглянемоосновні інструменти PR, використовувані компанією.

2006 рік бувоголошений Президентом України Віктором Ющенком роком захисту прав дітей. Уреалізації етапів програми, присвяченої року захисту прав дітей в Україні,беруть участь не тільки державні служби, духівництво і громадські організації,але і соціально відповідальний бізнес.

Законодавча базаі контроль над виконанням програми в першу чергу лежать на державі. «Алесоціально відповідальний бізнес не повинен залишатися в стороні, — говоритьСергій Вікторович Малашенко, директор департаменту маркетингу ВАТ»Миронівський хлібопродукт". — Проблеми українських дітей настількичисленні, що вирішити їх можна тільки спільними зусиллями. В першу чергу цестосується організації дитячого дозвілля".

Забезпеченняможливості дітей брати участь в іграх і розважальних заходах є одним з основнихпринципів Декларації прав дитини. На сьогоднішній день в наший країні, особливов невеликих містах, дуже мало хороших місць, де діти могли б гуляти,знайомитися і спілкуватися з однолітками. До рішення цього питання підключиласякомпанія «Миронівський хлібопродукт», ухваливши рішення про установкудля дітей сучасних ігрових майданчиків від відомої торгової марки «НашаРяба». Ігрові конструкції встановлені в зонах відпочинку невеликих міст,які, як правило, обділені увагою спонсорів. Перший майданчик дбайлива курочкаРяба відкрила 29 квітня в Дніпродзержинську. Потім були презентовані майданчикив Миколаєві, Черкасах, Сімферополі. На черзі — Вінниця. Відкриття майданчиків увсіх містах зібрали велику кількість юних глядачів, які тут же із захопленнямвипробували нові ігрові конструкції.

Дитячімайданчики дозволять дітям грати і спілкуватися один з одним, тим самимрозвиваючись фізично і знаходячи важливі соціальні навики, які, поза сумнівом,стануть в нагоді малюкам, коли вони виростуть.

«НашаРяба», як соціально відповідальний бренд, працює над суспільними проектамиз червня 2004 року. [40]

Добродійнапрограма, яку реалізовує власник цього бренду компанія ВАТ «Миронівськийхлібопродукт», носить назву «Наша Ряба — дітям!» і включає наступніетапи:

— організаціясвят в столичних школах-інтернатах і дитячих будинках.

— підтримкапроведення міжнародного дитячого зльоту в «Артеку» .

— партнерство ворганізації дитячих «Ялинок».

— сприянняпроведенню Дня Матері і Дня сім'ї в Києві, Донецьку і Дніпропетровську.

Приведеморекламний бюджет ТОВ «Укрптахосервіс» на 2008 рік (таблиця 2.5)

Найбільша питомавага в структурі бюджету на пряму рекламу належить рекламі у пресі. Найменшачастка доводиться на радіо.

Таблиця 2.5 Рекламний бюджет ТОВ “Укрптахосервіс”н на 2008 рік, грн.

Місяць 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Вартість 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Бюджет на пряму рекламу ТБ 35000 Преса 60000 Радіо 2000 Виробництво 7000 Бюджет на рекламні акції і ПР Рекламні акції 15000 ПР 3000 Виробництво 2500 Всього 124500

Проаналізуємомаркетингову збутову політику підприємства.

Сьогодні длябагатьох з нас вже стало приємною звичкою купувати курочку в супермаркетах іфірмових торгових точках «Наша Ряба», які так зручно для покупціврозташувалися на ринках і вулицях наших міст.

Дійсно, завждиякісна і свіжа продукція, високий рівень обслуговування, доступне місце розташуванняі, що важливо, усмішка продавця вигідно відрізняють фірмову мережу «НашаРяба» від тисячі інших роздрібних крапок по торгівлі м'ясом, що, у своючергу, вже було по гідності оцінено нашими покупцями. Адже на сьогоднішній деньфірмова мережа «Наша Ряба» налічує більше 1000 торгових точок у всіхрегіонах України і з кожним днем їх кількість все росте і росте.

Що ж привертаєпокупців у фірмових торгових крапках «Наша Ряба»?

Перш за все, цеулюблена продукція, завжди свіжа і якісна, широко і в повному асортиментіпредставлена в точках. Кожен ранок тисячі машин, оснащених спеціальнимхолодильним устаткуванням, що дозволяє підтримувати постійну температуру від 0до +4, всього за 10-12 годин з моменту забою доставляють з птахофабрик наприлавки свіжу продукцію і того ж дня вона потрапляє на столи покупців.

Але не тількиякість продукції, представленої у фірмових торгових точках, привертає покупців.Високий рівень обслуговування, атмосфера доброзичливості і комфорту даютьпокупцям щось більше, ніж просто якісний продукт. А єдині уніфіковані правилаоформлення торгових точок «Наша Ряба» і ведення роздрібної торгівлідозволяють безпомилково виділити точки серед інших і приємно здивувати покупцяв місці покупки.

Оскільки вбагатьох регіонах України почали з'являтися підробки під «Нашу Рябу»,необхідно запам'ятати декілька правил, які допоможуть безпомилково визначити,чи є торгова точка фірмової чи ні.: [40]

Для фірмовоїторгової точки ТМ «Наша Ряба» обов'язковим є:

· наявність холодильної вітрини іхолодильної шафи, які дають можливість зберігати якість і представлятиасортимент продукції «Наша Ряба» в кожній фірмовій торговій точці.

· викладення продукції, здійснюваневідповідно до єдиного стандарту.

· наявність комплекту рекламнихматеріалів, які формують єдиний фірмовий стиль і знайомлять зі всією широтоюасортименту продукції, що випускається, а також допомагають з легкістю знайтимісце розташування торгової точки. На всіх рекламних матеріалах обов'язковоприсутнє зображення логотипу «Наша Ряба».

· чистота і ідеальна санітарія в торговійточці, на прилавку і на прилеглій території.

· зручне для покупців розташуванняторгової точки.

· бездоганна робота продавця (адже самейого ввічливість, акуратність і розторопність в роботі, навіть просто щираусмішка створюють в торговій крапці атмосферу турботи і доброзичливості).

Документом,підтверджуючим істинність фірмової торгової точки «Наша Ряба» єСертифікат фірмової торгової точки з нанесеним голографічним зображеннямлоготипу і індивідуальним порядковим номером.

Для підтримкивисоких стандартів якості обслуговування робота всіх торгових точок щодняконтролюється представниками компанії на місцях, які разом з персоналомторгових точок приводять їх до стандартів роздрібної торгівлі фірмової мережі«Наша Ряба».

Слід звернутиувагу на наступну структуру реалізації продукції:

· через крупно-оптові дистриб'юторськімережі — близько 30% продажів;

· через приватних підприємців, щоздійснюють торгівлю з своїх машин і торгових точок, — близько 20%;

· через супермаркети і роздрібну мережу —11-12%;

· через власні фірмові торгові точки імашини — близько 15%.


3. Напрямки вдосконалення управління маркетинговоюдіяльністю на підприємстві/>/> 3.1 Напрямки поліпшення планування рекламногобюджету

На підставі аналізу основних методів складання рекламного бюджетув другому розділі, використаємо дані методи при розрахунку рекламного бюджетуна 2008 рік та оберемо оптимальний метод планування рекламних витрат.

Метод фіксованого бюджету

Враховуючи фінансові результати діяльності ТОВ„Укрптахосервіс”, що приведені в таблиці 3.1,керівництво встановлює щорічний рекламний бюджет розміром 100000 тис. грн.

Таблиця 3.1 Показники діяльності ТОВ„Укрптахосервіс” за 2008-2009 рр. (тис. грн.)

Показник 2008 р. 2009 р. Відхилення абсолютне відносне 1 2 3 4 5 Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 7903,6 8539,7 636,1 108% Податок на додану вартість 1307,2 1325,8 18,6 101% Акцизний збір /> /> Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 6566,4 7071,0 504,6 108% Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 5147,6 6510,1 1362,5 126% Валовий: Прибуток 1418,8 560,9 -857,9 40% Інші операційні доходи 378,2 1539,1 1160,9 407% Адміністративні витрати 804,4 627,8 -176,6 78% Витрати на збут 572,4 1512,5 940,1 264% Інші операційні витрати 33,9 33,9 /> Фінансові результати від операційної діяльності: Прибуток 420,2 -74,2 -494,4 -18% Доход від участі в капіталі /> Інші фінансові доходи /> Інші доходи 1,5 219,6 218,1 14640% Фінансові витрати 65,7 298,5 232,8 454% Витрати від участі в капіталі /> Інші витрати 0,9 5,1 4,2 567% Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: Прибуток 248,6 -231,8 -480,4 -93% Податок на прибуток від звичайної діяльності /> /> Фінансові результати від звичайної діяльності: Прибуток 248,6 -231,8 -480,4 -93% Чистий прибуток 248,6 -231,8 -480,4 -93%

Визначення бюджету на основі певного відсотка від продажів

Визначення розміру бюджету як певного відсотка від продажів єбільш досконалим методом. Звичайно рекламний бюджет складає від 1,5% до 3% відзагального обсягу продажів для промислових товарів і від 15% до 30% відзагального обсягу продажів для споживчих товарів. Компанія може встановлюватипевний відсоток як від торішніх продажів, так і від прогнозу продажів нанаступний рік.

Визначимо рекламний бюджет ТОВ„Укрптахосервіс”, використовуючи даний метод та даніприведені у таблиці 3.1. Оскільки підприємство реалізує другу групу товарів,його рекламний бюджет становитиме: 1031314*0,15=154697,1 грн. при відсотку 15%;1031314*0,30=309394,2 грн. при відсотку 30%

Отже, за даним методом річні витрати на рекламну кампаніюстановитимуть у діапазоні 154697,1-309394,2 грн.

Визначення бюджету на основі частки рекламного ринку, рівнійчастці товарного ринку, займаної компанією (метод рівності часткою ринку)

Для ув'язування в єдиному показнику власних витрат на рекламу,рекламних витрат конкурентів і загального обсягу продажів користуютьсявеличиною рекламних витрат на одиницю частки ринку. Очевидно, що агресивнийконкурент постарається витрачати більше коштів на рекламу з метою збільшитисвою частку ринку.

Якщо, наприклад, компанія ТОВ„Укрптахосервіс” планує збільшити свою частку ринкуна 5%, а загальноприйнятий розмір витрат на частку в 1% у середньому складає 40тис. грн.., рекламний річний бюджет компанії повинний буде збільшитися до 200 тис.грн…У силу того, що загальний обсяг рекламного ринку міняється в залежності відрозміру рекламних бюджетів компаній-конкурентів і від кількості конкурентів,бюджет, визначений подібним методом, має потребу в постійному корегуванні. Яктільки загальний обсяг рекламного ринку збільшується, компанія повинназбільшувати свій бюджет, щоб зберегти планову частку. Зменшення загальногообсягу рекламного ринку автоматично веде до зростання частки, що компаніязаймає на рекламному ринку (що теж не завжди добре).

Приклад розрахунку рекламного бюджету по методу Дорфмана-Стеймана.

Наприклад, ТОВ „Укрптахосервіс” визначила наступні параметри: вартість мінімальної партіївідвантаження на гуртовика = 500 грн; прогноз продажів = 200 ящиків курятини; еластичністьпопиту за ціною = -2; еластичність попиту по рекламу = 0,1.

Оптимальний рекламний бюджет = 5 тис. грн.

При зміні ціни рекламний бюджет перерозподіляється в кількаетапів. Припустимо, наприклад, що фірма знизила вартість мінімальної партіївідвантаження на гуртовика на 10%, тобто до 2250 грн… Таке зниження в цініприведе до збільшення прогнозу продажів на 20%, тобто до 240 ящиків (чи 240 *2250 = 540 тис. грн). Підставивши нові дані у формулу, одержимо новий рекламнийбюджет = 27 тис. грн. Однак це буде лише проміжна цифра, тому що збільшеннярекламних витрат саме по собі приведе до збільшення прогнозу продажів на 0,8%(чи приблизно на 2 * 2250=4500 грн.). Таким чином, загальний прогноз продажівбуде складати 544,5 тис. грн.., і тому рекламний бюджет збільшиться до 27,25тис. грн..

Приклад розрахунку оптимального рівня рекламних витрат

Припустимо, що бюджет телевізійної рекламної кампанії ТОВ„Укрптахосервіс” складає 100000 грн. Як показникефективності беремо охоплення аудиторії (Reach). З досвіду відомо, що покупкаменш 100 GRPs не приносить практично ніякого ефекту (тобто розміщення реклами водній і тій же телепередачі стільки разів, що GRPs не перевищує 100, аборозміщення реклами в декількох телепередачах із загальним сумарної GRPs неперевищуючим 100, або розміщення реклами в декількох телепередачах кількаразів, так що загальний сумарний GRPs знову ж не перевищує 100). Цільовааудиторія рекламної кампанії — телеглядачі у віці від 25 до 49. При покупці 100GRPs охоплення цільової аудиторії складає 15,75%. Вартість закупівлі 100 GRPsпри цьому дорівнює 49800 грн. При розміщенні реклами надавалися знижки ( 60секунд коштують більше 30 секунд у 1,8 разів, а не в 2 рази). Так що призакупівлі 200 GRPs їхня вартість складала б 49 800 * 1,8 = 89 640 грн. [37]

Одержуємо два рівняння: 1,8 * 49 800 = С * 200d;

49 800 = С * 100d.

Звідси коефіцієнт d дорівнює:

d = ln1,8/ln2 = 0,848.

Тепер з формули можна одержати вартість однієї одиниці GRP:

З = 49 800 / (100*0,848) = 1002,8 грн.

Отже, на 100000 грн, виділених на телевізійну рекламну кампанію,можна купити 228 GRPs:

g(B) = (100 000/1002,8)(1/0,848) = 228 GRPs.

При покупці такої кількості GRPs охоплення цільової аудиторіїскладе 47,86%.

Тепер обчислимо коефіцієнт b:

b = -ln[(1 — 0,4786)/(1 — 0,1575)]/ln[228/100] = 0,5822.

Таким чином, визначилися всі складові, і тепер можна обчислитиоптимальнц кількість GRPs:

g(opt) = 100 * [((1 — 0,1575)/1) * ((0,848 +0,5822)/0,848)](1/0,5822) = 183 GRPs.

Оптимальна кількість GRPs виявилася нижче тієї кількості GRPs,яких можна купити, витративши весь бюджет (228 GRPs). Дані розрахункипоказують, що максимальне повернення на інвестиції в рекламу можливе при меншійвеличині GRPs і тому на рекламу не слід витрачати весь виділений бюджет.

Підставивши всі дані у формулу, одержуємо оптимальний рівеньрекламних витрат: c(g opt) = 1002,8 * 183*0,848 = 83 182 грн.

А чи складає ефективність у даному випадку охоплення цільовоїаудиторії при покупці 183 GRPs 40,73%:

f(g opt) = 1 — (1 — 0,1575) * (183/100)(-0,5822) = 0,4073.

Таким чином, витративши коштів на 17000 грн. менше, одержуємовелику ефективність. Ефективність при оптимальному рівні рекламних витрат у 2,3рази вище, ніж ефективність при витраті всього рекламного бюджету.

У процесі розрахунків з'ясувалося і те, що при визначеннімінімальної кількості GRPs — g(mіn) можуть допускатися досить великіпогрішності, і при цьому оптимальна кількість GRPs буде визначатися точно. Припідстановці у формулу для визначення оптимальної кількості GRPs інших значеньg(mіn) виходила наступна картина: При значеннях g(mіn) від 75 до 125 різницявідповідних значень g(opt) складала 28 GRPs, при значеннях g(mіn) від 90 до 110різниця відповідних значень g(opt) складала всього 9 GRPs. Звідси можна зробитивисновок про те, що g(opt) не занадто чуттєвий до деяких коливань g(mіn).

Оцінимо ефективність використання того чи іншого інструментуреклами ТОВ „Укрптахосервіс” у порівнянні із основними конкурентами в таблиці 3.2 та нарисунку 3.1. Визначимо середній бал за кожним інструментом. Експертамивиступають директора підприємств. Опитування було проведене під час проведенняспеціалізованої виставки в 2006 році.


Таблиця 3.2 Оцінка ефективностірекламної компанії підприємств в залежності від інструментів рекламної кампанії(за даними 2006 року)

Інструмент реклами ТОВ „Укрптахосервіс” ТОВ “Агромарс” “Орильлідер” 1 2 3 4 Рекламні буклети 5 10 10 Реклама по телебаченню 3 6 Реклама через журнали, газети 2 4 10 Реклама на радіо 5 Сума балів 10 20 25

Таблиця 3.3 Середній бал заефективністю рекламної компанії підприємств в залежності від інструментіврекламної кампанії

Інструмент реклами ТОВ „Укрптахосервіс” ТОВ «Агромарс» «Оільлідер» Середній бал 1 2 3 4 5 Рекламні буклети 5 10 10 8 Реклама по телебаченню 3 6 3 Реклама через журнали, газети 2 4 10 5 Реклама на радіо 5 2

Отже, за данимитаблиці 3.3., бачимо, що найбільш ефективним інструментом рекламної кампанії єрекламні буклети та реклама в друкованих засобах масової інформації.Максимальну кількість балів по ефективності використання рекламних буклетівбули оцінені директорами ТОВ “Агромарс” та “Оіль-лідер” по 10 балів, за рекламув друкованих засобах масової інформації по 10 балів поставив директор “Оіль-лідер”.

З проведеногодослідження видно, що конкурентами застосовується більш ємна рекламна компанія.Більш ємна кампанія у “Оіль-лідер”, дане підприємство найбільш ефективним вважаєрекламу на радіо, рекламні буклети та рекламу на телебаченні.

На думкуфахівців, якщо рекламується нова для споживача торгова марка, то кожен споживачз цільової аудиторії, на яку орієнтований товар, повинний побачити (почути)рекламу мінімум чотири-п’ять разів. Якщо ж ціль рекламної акції – збільшенняпродажів уже відомого бренду, рекламу можна вважати ефективної навіть приоднократному «улученні» до кожного споживача з цільової аудиторії. Задопомогою методу експертних оцінок визначаємо комплекс маркетинговихкомунікацій для ТОВ „Укрптахосервіс” в таблиці 3.4. Оцінимо вагомість кожногоелементу комплексу маркетингових комунікацій. На думку експертів – директорівпідприємств найбільшої ваги заслуговує елемент – стимулювання збуту (35%) тареклами (25%). PR оцінена в 15%, особистий продаж -5%, участь у виставках – 7%,спонсорство – 10%, фірмовий стиль – 3%.

Таблиця 3.4 Оцінка використаннякомплексу маркетингових комунікацій

№ Елементи комплексу маркетингових комунікацій Показник застосування елементів комплексу маркетингових комунікацій (0 – не значущий, 5 – найбільш значущий) Ваговий коефіцієнт 1 2 3 4 5 Середній показник 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Реклама 0,25 3 4 2 5 4 4,5 2 PR: 0,15 2 3 3 4 2 2,1 ·  зв’язок з ЗМІ ·  пабліситі за допомогою печатної продукції; ·  участь у роботі з’їздів, конференцій, зборів; 3 Стимулювання збуту: 0,35 4 5 4 4 5 7,7 ·  знижки з ціни; ·  «підкріплення» товару; ·  премії; ·  безкоштовні зразки; ·  проведення лотерей, конкурсів, ігор; ·  премії кращим робітникам, тощо; 4 Особистий продаж 0,05 2 1 3 2 1 0,45 5 Участь у виставках, ярмарках 0,07 2 1 3 3 3 0,84 6 Спонсорство 0,1 5 3 4 3 2 1,7 7 Фірмовий стиль 0,03 1 2 1 1 1 0,18

Розглянутийкомплекс маркетингових комунікацій має деякі недоліки, але кардинальних змін непотребує. Існуюча структура функціонує вже 6 років і показала свою ефективністьпри існуючій маркетинговій та збутовій політиці й крім того вона постійновдосконалюється. Зосередженість зусиль на двох вищевказаних засобахмаркетингових комунікації приносить більше віддачі ніж при розпилюванні зусильна усі засоби маркетингові комунікацій.

ТОВ„Укрптахосервіс” повинен провести зміни в:

· в ціновій політиці;

· відношеннях з торговими посередниками;

· рекламній компанії.

Використовуючизапропоновану стратегію ТОВ „Укрптахосервіс” зможе захистити свою ринковупозицію, утримати лідируючу позицію на ринку м. Києва. Зниження в ціні,вдосконалення рекламної компанії, використання агресивних методів стимулюваннязбуту (пільги для торгівельних посередників) та додаткових каналів розподілузбільшить кількість прихильників ТОВ „Укрптахосервіс” та приваблять новихспоживачів товарів конкурентів.

3.2 Механізм організації рекламнихзаходів в ТОВ „Укрптахосервіс”

Покажемомеханізм організації рекламних заходів в ТОВ„Укрптахосервіс” на 2010 рік:

1)Розробка програми просування — підготовчий етап:

· проблематика

· бізнес-консультуваннятоп-менеджменту ТОВ „Укрптахосервіс” на основі експертного аналізу

· розробка стратегіїпозиціонування і комунікаційної платформи

2)Обґрунтування по впровадженню річної програми просування

3)Опис рекламної кампанії:

· адаптація іміджевоїконцепції

· абонентський рекламнийсервіс

· програма лояльності в рамкахвнутрікорпоративної рекламної кампанії

· програма лояльності для ТОВ„Укрптахосервіс”

· спеціальні заходи для ЗМІ

Ціліпрограми просування — сформувати імідж ТОВ„Укрптахосервіс”.

Задачіпрограми просування:

· Донести до цільовоїаудиторії інформацію про якість і конкурентні переваги продукції ТОВ„Укрптахосервіс”.

· Створити програму лояльностів рамках рекламної кампанії для цільової аудиторії ТОВ„Укрптахосервіс”

· Створити програму лояльностів рамках внутрікорпоративної рекламної кампанії

· Установити і підтримуватиконтакти з ЗМІ

Рістринку сприяв появі нових брендів, а значить нових конкурентів на ринку. Урезультаті, вже в 2006 році конкурентне протистояння перейшло з розрядуцінового в іміджеву площину.

Тому,у даний час необхідно приділити особливу увагу як просуванню продукції, так іпросуванню компанії.

Однакбудь-яке просування на ринку базується на ефективному позиціонуванні компанії вцілому, і брендів, зокрема. Попереднім етапом для розробки стратегіїпозиціонування і комунікаційної платформи є проведення експертного аналізубізнесу і наступного бізнесу-консультування топ-менеджменту ТОВ„Укрптахосервіс”.

Тому,попереднім етапом розробки програми просування ТОВ„Укрптахосервіс” і продукції буде:

· проведення експертногоаналізу бізнесу

· бізнес-консультування топ — менеджменту

· розробка стратегіїпозиціонування і комунікаційної платформи

Проведенняекспертного аналізу і бізнес-консультування

Дляпроведення експертного аналізу і наступного бізнес-консультування агентствопідбирає і залучає групу відповідних фахівців-експертів у своїх областях.

Консультування,чи консалтинг — це процес надання фахівцем своїх особливих знань, навичок ідосвіду в системі клієнта. Ключовим словом при цьому є слово«клієнт».

Організаційнадіагностика

Вивченняорганізації по спеціальних методиках з метою виявлення основних проблем,сильних і слабких сторін. Якщо керівництво бачить в основному фактичну сторону,наслідки, то робота з консультантами дозволяє виявити глибинні причини проблемиі намітити шляхи її рішення.

Розробкастандартів діяльності

Розробкакомплекту документів по корпоративній культурі підприємства, проведеннятренінгу по впровадженню корпоративної культури. Розробка стандартів,регламентів, інструкцій, що описують окремі сторони діяльності підприємства.

Психологічнаекспертиза співробітників організації

Комплекснийметод оцінки персоналу, що дозволяє ефективніше використовувати кадровийпотенціал підприємства. Результат — резюме на кожного ключового співробітника,у якому фіксуються професійно значимі особистісні якості, особливості мислення,емоційної сфери, мотивації, волі, особливості ділової поведінки і спілкування злюдьми, переваги й обмеження даного співробітника, можливі варіанти розвиткуйого кар'єри.

Обґрунтуванняпо впровадженню річної програми просування

Наоснові позиціонування розробляється стратегія просування як ТОВ„Укрптахосервіс”.

Описрекламної кампанії

Основноючастиною річної програми просування є рекламна кампанія, що включає:

· Абонентський PR-сервіс

· Програма внутрішньо-корпоративноїрекламної кампанії

· Програма лояльності дляцільової аудиторії

· Спеціальні заходи для ЗМІ

Важливуроль у розробці рекламної стратегії грає точне визначення цільової аудиторії,на яку повинні бути спрямовані рекламної дії.

Сегментамицільової аудиторії є:

· ЗМІ

· Партнери

· Співробітники

· Споживачі

Дляефективного повідомлення необхідної інформації, а також для підвищеннялояльності, рекомендується активне залучення засобів масової інформації. Якправило, широка популярність досягається насамперед за допомогою мас-медіа.Тому, налагоджена робота зі ЗМІ особливо важлива.

Насьогоднішній день відносини зі ЗМІ обмежувалися розміщенням матеріаліврекламного характеру в спеціалізованій пресі. Виходячи з задач, поставлених упрограмі, надалі важливо ініціювати і формувати відносини ТОВ„Укрптахосервіс” в потрібному ключі не тільки зіспеціалізованою пресою, але і з бізнес — і суспільно-політичними виданнями.

Адаптаціяіміджевої концепції

Формуванняпозитивної репутації, створення іміджу є необхідною інвестицією в розвитокбізнесу. Ефективним інструментом повідомлення до цільової аудиторії ключовогопосилання може бути репозиціонування ТОВ„Укрптахосервіс” і/чи виведення нового виду продукціїна український ринок.

Пландій у рамках рекламної кампанії:

1. Розсиланняагентством новини, що стосується безпосередньої діяльності ТОВ„Укрптахосервіс”.

2. Організаціяпрес-турів для ЗМІ й екскурсійних турів для інших цільових аудиторій у рамкахпрограми лояльності з урахуванням репозиціонування ТОВ„Укрптахосервіс”.

3. Організаціяпрес-конференцій, використовуючи вагомі інформаційні приводи.

4. ПредставникамЗМІ буде запропоновано підготувати ряд інформаційно-аналітичних матеріалів, воснову яких ляжуть надані ТОВ „Укрптахосервіс” тези.

5. Організаціяспеціальних заходів для співробітників ТОВ„Укрптахосервіс” в рамках програмивнутрікорпоративної рекламної кампанії.

6. Організаціяспеціальних заходів для інших сегментів цільової аудиторії

Основнамета якісної комунікації зі ЗМІ — формування позитивного іміджу в середовищіжурналістів, наявність відкритих і доброзичливих відносин із представникамиЗМІ, тому що саме журналісти активно беруть участь у формуванні суспільноїдумки про ТОВ „Укрптахосервіс” і його продукцію.

Схема роботивнутрішньо-корпоративної програми лояльності

Категорії співробітників Соціальні програми

Спеціальні

заходи

1 2 3 Лінійний рівень Програма навчання: тренінги, стажування в Україні і т.п. Сімейна програма: забезпечення санаторно-курортними й оздоровчими путівками співробітників з частковою оплатою путівки (10 %), а також часткова оплата путівок для дітей під час літніх канікул Корпоративні свята Програма соціальних виплат: у випадку смерті співробітника чи його близьких родичів (батька, матері, дружини, чоловіка, дітей), невідкладної операції, народження дитини в родині співробітника; виплата допомоги у випадку тимчасової непрацездатності й ін. Сезонні свята: 8 березня, Новий рік і ін. Програма страхування Спец. заходи: спортивні змагання (футбол) і т.п. Середній рівень

Програма навчання:

тренінги, семінари, конференції, стажування за рубежем і т.п.

Сімейна програма: фахівцям надається можливість безкоштовного літнього відпочинку на узбережжя Чорного моря, а також часткова оплата путівок для дітей під час літніх канікул Сезонні свята: 8 березня, Новий рік і ін. Програма соціальних виплат: у випадку смерті співробітника чи його близьких родичів Спеціальні заходи: спортивні змагання (футбол), організація конкурсу «кращий працівник року» і т.п. Топ-рівень: Програма підвищення кваліфікації: семінари, бізнес-консультації, конференції і т.п. Сезонні свята: 8 березня, Новий рік і ін.

Таблиця 3.6 КатегоріїЗасобів масової інформації(ЗМІ)

Категорії ЗМІ Спеціальні заходи 1 2 спеціалізовані ЗМІ Прес-тур, прес-конференції ділові ЗМІ Тематичні круглі столи, прес-конференції суспільно-політичні ЗМІ Тематичні круглі столи, прес-конференції загально популярні ЗМІ Прес-тур, прес-конференції

Журналістизавжди мають можливість шляхом публікації (чи «не публікації»)інформації у своїх ЗМІ сприяти розвитку підприємства чи, навпаки, перешкоджатийому. Тому, для ЗМІ рекомендується окремий перелік спеціальних заходів у рамкахзагальної програми лояльності: прес-конференції, брифінги, прес-тури і т.д.


Висновки

Маркетинговудіяльність слід розглядати як основу підприємництва в цілому; ринкову теоріюуправління; комплекс взаємозалежних елементів ділової активності; певну системугосподарювання; філософію бізнесу; комплексну систему виробництва і збуту;елемент стратегічного планування і т.д.

Комплексмаркетингу – це набір факторів маркетингу, що піддаються контролю івикористовуються фірмою для досягнення своїх цілей. Основними компонентамицього комплексу є: товар, ціна, методи розповсюдження товару на ринку, комплексмаркетингових комунікацій товару.

Управліннямаркетингом — це аналіз, планування, втілення в життя та контроль запроведенням заходів, розрахований на встановлення, зміцнення і підтримкувзаємовигідних обмінів із цільовим ринком для досягнення конкретної метипідприємства (отримання прибутку, зростання обсягів збуту, збільшення часткиринку, проникнення на ринок тощо). При цьому система таких заходів міститьмаркетингову політику стосовно продукту підприємства, ціноутворення,комунікацій та розподілення.

Аналізсистеми управління маркетинговою діяльністю був розглянутий на прикладідіяльності ТОВ „Укрптахосервіс”.

ВАТ«Миронівський хлібопродукт» на агропромисловому ринку України працюєз 1995 року і сьогодні є одним з найбільших агропромислових комплексів країни.

Наданий момент в структуру групи входить дев'ять виробничих підрозділів, сім зяких утворюють єдиний вертикально інтегрований комплекс, об'єднуючий виробничіпотужності всього технологічного ланцюжка бройлерного птахівництва: відвиробництва інкубаційних яєць і кормів до переробки і реалізації готовоїпродукції.

Ціни основнихконкурентів перевищують ціни на продукцію торгової марки Наша Ряба. Відповідно,знаннями про товари і ціни конкурентів фірма користується як стартовий відлікдля потреб особистого ціноутворення. Якщо її товар аналогічний товарамосновного конкурента, вона вимушена буде встановити ціну, близьку до цінитовару даного конкурента, інакше вона може втратити збут.

В третьомурозділі роботи були впроваджені наступні заходи вдосконалення маркетинговогоуправління на підприємстві.

Визначення розміру бюджету як певного відсотка від продажів єбільш досконалим методом. Звичайно рекламний бюджет складає від 1,5% до 3% відзагального обсягу продажів для промислових товарів і від 15% до 30% відзагального обсягу продажів для споживчих товарів. Компанія може встановлюватипевний відсоток як від торішніх продажів, так і від прогнозу продажів нанаступний рік. Оскільки підприємство реалізує другу групу товарів, йогорекламний бюджет становитиме: 1031314*0,15=154697,1 грн. при відсотку 15%;1031314*0,30=309394,2 грн. при відсотку 30%

Отже, за даним методом річні витрати на рекламну кампаніюстановитимуть у діапазоні 154697,1-309394,2 грн.

Найбільш ефективним інструментом рекламної кампанії є рекламнібуклети та реклама в друкованих засобах масової інформації. Максимальнукількість балів по ефективності використання рекламних буклетів були оціненідиректорами ТОВ «Агромарс» та «Оіль-лідер» по 10 балів, за рекламу в друкованихзасобах масової інформації по 10 балів поставив директор «Оіль-лідер».

З проведеного дослідження видно, що конкурентами застосовуєтьсябільш ємна рекламна компанія. Більш ємна кампанія у «Оіль-лідер», данепідприємство найбільш ефективним вважає рекламу на радіо, рекламні буклети тарекламу на телебаченні.


Використані джерела

1.  АзоевГ.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. – М.: Центр экономики имаркетинга. 2002.

2.  АзоевГ.Л., Челноков А.П. Конкурентные преимущества фирмы. – М.: ОАО “ТипографияНОВОСТИ”, 2005.

3.  АнсоффИгорь. Новая корпоративная стратегия.- СПб.: Питер Ком, 1999.- 416 с.

4.  БелошапкаВ.А., Загородний Г.В. Стратегическое управление: принципи международнойпрактики: Учебник.-К.: Абсолют-В,1998.-352 с.

5.  ЗабелинП.В., Моисеева Н.К. Основы стратегического управления.-М.: ИВЦ«маркетинг», 2003.

6.  КононенкоІ. Метод експрес – аналізу рівня конкурентоспроможності подукції // ЕкономікаУкраїни. – 2007. — №3 .

7.  КотлерФ. Основы маркетинга: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1990

8.  КругловМ.И. Стратегическое управление компанией: Учебник для вузов.-М.: Русскаяделовая литература,1998.-768 с.

9.  МалаеваТ. Оценка конкурентоспособности фирм. (Методический подход) // Бизнес Информ.1998. №17- 18

10. Маркова В.Д., Кузнецова С.А.Стратегический менеджмент: Курс лекций.- М.: ИНФРА-М; Новосибирск, 1999.- 287 с.

11. Попов С.А. Стратегическое управление:17-модульная программа для менеджеров. Модуль 4. – М.: Инфра-М, 2000.

12. Портер Майкл Е. Стратегія конкуренції. –К: Основи, 1997.

13. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж.Стратегический менеджмент: Учебник для вузов.-М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1998.- 576с.

14. Старостіна А. О. Маркетинговідослідження. — К.; М.; СПб: Вільямс, 1998.

15. КотлерФ., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. Основы маркетинга. — Издательский Дом “Вильямс”,2001.

16. Киреев И.Маркетинг в России и за рубежом. — 2001. — №5.

17. ЛамбенЖан-Жак. Стратегічний маркетинг. Європейська перспектива. Пер. с французького.- Спб.: Наука, 2003.-589 с.

18. Моррис Р.Маркетинг: ситуації і приклади: Пер. с англ. — М.: Банки і біржі, ЮНИТИ,1999.- 192 с.

19. Маркетинг/ Під ред. проф. Уткіна Э.А.- М.: Асоціація авторів і видавців “ТАНДЕМ”.Видавництво ЭКМОС, 1998.- 320 с.

20. Маркетинг:Підручник / А.Н. Романов, Ю.Ю.Корялогов, С.А. Красильников і ін.; Під ред. А.Н. Романова. — М.: Банки і біржі, ЮНИТИ, 2001.- 560 с.

21. Маркетингв зовнішньоекономічній діяльності підприємства.: М.: Внешторгиздат, 2005.- 152с.

22. МолчановН.Н. «Инновационный процесс: организация и маркетинг». — СпбГУ,2001.

23. Основимаркетингу: Учеб. Посібник/ Р.А. Крыжановский, И.П. Продиус.- К.: УМК У,2000.- 164 с.

24. Основименеджменту і маркетингу: Навчальний посібник/ В. Б. Зубик, А.И. Ільїн, Г.Я.Кожекин і ін.; Під общ. Ред. Р. С. Седегова.- Мн.: Высш. Шк., 2002.- 382 с.

25. ОнищенкоВ. П. Проблеми довгострокової зовнішньоекономічної політики України //Економіка України.- 2001. — №2. — С.24-36.

26. Портер М.Стратегія конкуренції. Методика аналізу галузей і діяльності конкурентів/Пер. зангл. — К.: Основи, 2000 — 390 с.

27. ПрокушевЕ. Ф. Внешнеэкономическая деятельность-Учеб.-практ. пособие. — М., 2002.

28. ПесоцкаяЕ.В. Маркетинг услуг: Краткий курс. — СПб.: Питер, 2005.

29. Ринковаекономіка в 15 книгах. Бьярне Бакка. Малі промислові фірми на міжнароднихринках. Маркетинг. Кн. 5. Осло/ Москва: West International Publishing1999.-311 с.

30. Саати Т.,Кернис К. Аналитическое планирование организации систем / Пер. с англ. — М.,1999.

31. Самостоятельностьи управление производственным профилем предприятия / А. П. Градов и др. — М2000.

32. Турбан Г.В. Внешнеэкономическая деятельность: Учеб. пособие. — Минск, 2005.

33. ТюринЮ.Н., Макаров А.А. «Анализ данных на компьютере». — М.: Финансы истатистика,2003.

34. ФатхутдиновР.А «Стратегічний менеджмент»: Навчальний посібник. — М.: ЗАТ «Бізнес-школа»Интел-Синтез», 2003.-304 с.

35. Хойер В.Как делать бизнес в Европе. — М., 2001.

36. www.dis.ru

37. www.marketing.spb.ru

38. www.marketsurveys.ru

39. www.4p.ru

40. www.ryaba.com.ua


/>Додатки

/>Додаток А БАЛАНС на 31 грудня 2008 р

 

АКТИВ Код На початок На кінець звітного періоду

 

рядка року

 

1 2 3 4

 

I. Необоротні активи /> /> />

 

Нематеріальні активи: /> /> />

 

залишкова вартiсть 10 1,8 0,8

 

первiсна вартiсть 11 3,1 3,1

 

знос 12 1,3 2,3

 

Незавершене будівництво 20 /> />

 

Основні засоби: /> /> />

 

залишкова вартiсть 30 123,6 829,4

 

первiсна вартiсть 31 142,4 902,5

 

знос 32 18,8 73,1

 

Довгостроковi фiнансовi інвестиції: /> /> />

 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 40 /> />

 

інші фінансові інвестиції 45 /> 0,2

 

Довгострокова дебіторська заборгованість 50 /> />

 

Відстрочені податкові активи 60 /> />

 

Iншi необоротнi активи 70 /> />

 

Усього за роздiлом I 80 125,4 830,4

 

II. Оборотні активи /> /> />

 

Запаси виробничi запаси 100 372 453,8

 

тварини на вирощуваннi та вiдгодiвлi 110 /> />

 

незавершене виробництво 120 0,7 />

 

готова продукцiя 130 71 68

 

товари 140 283,2 246

 

Векселі одержані 150 /> />

 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги : /> /> />

 

чиста реалізаційна вартість 160 1269,1 1161,2

 

первісна вартість 161 1269,1 1161,2

 

резерв сумнівних боргів 162 /> />

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками /> /> />

 

з бюджетом 170 471,5 265,2

 

за виданими авансами 180 3 3

 

з нарахованих доходів 190 /> />

 

із внутрішніх розрахунків 200 /> />

 

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 6,4 20,8

 

Поточні фінансові інвестиції 220 /> />

 

Грошові кошти та їх еквіваленти: /> /> />

 

в національній валюті 230 98,9 82,9

 

в іноземній валюті 240 32,3 9

 

Інші оборотні активи 250 /> />

 

Усього за роздiлом II 260 2608,1 2309,9

 

III.Витрати майбутніх періодів 270 2,7 2

 

БАЛАНС 280 2736,2 3142,3

 

I. Власний капітал /> /> />

 

Статутний капiтал 300 29,1 29,1

 

Пайовий капітал 310 /> />

 

Додатковий вкладений капiтал 320 /> />

 

Інший додатковий капітал 330 /> />

 

Резервний капітал 340 29,7 47,5

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 186,2 417

 

Неоплачений капітал 360 /> />

 

Вилучений капітал 370 /> />

 

Усього за роздiлом I 380 245 493,6

 

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів /> /> />

 

Забезпечення виплат персоналу 400 /> />

 

Інші забезпечення 410 /> />

 

Цільове фінансування 420 /> />

 

Усього за роздiлом IІ 430 /> />

 

IIІ. Довгостроковi забов'язання /> /> />

 

Довгострокові кредити банкiв 440 /> />

 

Інші довгостроковi фінансові зобов'язання 450 1252,9 986,2

 

Відстрочені податкові зобов'язання 460 /> 41

 

Інші довгостроковi зобов'язання 470 /> />

 

Усього за роздiлом IІІ 480 1252,9 1027,2

 

ІV. Поточні зобов'язання /> /> />

 

Короткострокові кредити банкiв 500 360,8 586

 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 /> />

 

Векселі видані 520 37,8 />

 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 834,1 1035,5

 

Поточні зобов'язання за розрахунками: /> /> />

 

з одержаних авансів 540 /> />

 

з бюджетом 550 /> />

 

з позабюджетних платежів 560 /> />

 

зі страхування 570 /> />

 

з оплати праці 580 0,2 />

 

з учасниками 590 /> />

 

із внутрішніх розрахунків 600 /> />

 

Інші поточні зобов'язання 610 6,2 />

 

Усього за роздiлом ІV 620 1238,3 1621,5

 

V. Доходи майбутніх періодів 630 /> />

 

БАЛАНС 640 2736,2 3142,3 /> /> /> /> /> /> /> />/> 
Додаток Б БАЛАНС на 31 грудня 2009 р АКТИВ Код На початок На кінець звітного періоду рядка року 1 2 3 4 I. Необоротні активи /> /> /> Нематеріальні активи: /> /> /> залишкова вартiсть 10 0,8 3,8 первiсна вартiсть 11 3,1 7,4 знос 12 2,3 3,6 Незавершене будівництво 20 /> /> Основні засоби: /> /> /> залишкова вартiсть 30 829,4 1105,6 первiсна вартiсть 31 902,5 1368,7 знос 32 73,1 263,1 Довгостроковi фiнансовi інвестиції: /> /> /> які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 40 /> /> інші фінансові інвестиції 45 0,2 0,2 Довгострокова дебіторська заборгованість 50 /> /> Відстрочені податкові активи 60 /> 16,1 Iншi необоротнi активи 70 /> /> Усього за роздiлом I 80 830,4 1125,7 II. Оборотні активи /> /> /> Запаси : /> /> /> виробничi запаси 100 453,8 1737,5 тварини на вирощуваннi та вiдгодiвлi 110 /> /> незавершене виробництво 120 /> /> готова продукцiя 130 68 163,1 товари 140 246 1,5 Векселі одержані 150 /> /> Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги : /> /> /> чиста реалізаційна вартість 160 1161,2 1465,8 первісна вартість 161 1161,2 1465,8 резерв сумнівних боргів 162 /> /> Дебіторська заборгованість за розрахунками /> /> /> з бюджетом 170 265,2 /> за виданими авансами 180 3 3 з нарахованих доходів 190 /> /> із внутрішніх розрахунків 200 /> /> Інша поточна дебіторська заборгованість 210 20,8 156,7 Поточні фінансові інвестиції 220 /> /> Грошові кошти та їх еквіваленти: /> /> /> в національній валюті 230 82,9 185,5 в іноземній валюті 240 9 6,2 Інші оборотні активи 250 /> /> Усього за роздiлом II 260 2309,9 3719,3 III.Витрати майбутніх періодів 270 2 1,4 БАЛАНС 280 3142,3 4846,4 ПАСИВ Код На початок На кінець звітного періоду рядка року 1 2 3 4 I. Власний капітал /> /> /> Статутний капiтал 300 29,1 100 Пайовий капітал 310 /> /> Додатковий вкладений капiтал 320 /> /> Інший додатковий капітал 330 /> /> Резервний капітал 340 47,5 73,6 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 417 914,2 Неоплачений капітал 360 /> /> Вилучений капітал 370 /> /> Усього за роздiлом I 380 493,6 1087,8 ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів /> /> /> Забезпечення виплат персоналу 400 /> /> Інші забезпечення 410 /> /> Цільове фінансування 420 /> /> Усього за роздiлом IІ 430 /> /> IIІ. Довгостроковi забов'язання /> /> /> Довгострокові кредити банкiв 440 /> 2007,8 Інші довгостроковi фінансові зобов'язання 450 986,2 719,8 Відстрочені податкові зобов'язання 460 41 /> Інші довгостроковi зобов'язання 470 /> /> Усього за роздiлом IІІ 480 1027,2 2727,6 ІV. Поточні зобов'язання /> /> /> Короткострокові кредити банкiв 500 586 388,9 Поточна заборгованість за довгостроковими 510 /> /> зобов'язаннями /> /> /> Векселі видані 520 /> /> Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 1035,5 598,9 Поточні зобов'язання за розрахунками: /> /> /> з одержаних авансів 540 /> /> з бюджетом 550 /> 43,2 з позабюджетних платежів 560 /> /> зі страхування 570 /> /> з оплати праці 580 /> /> з учасниками 590 /> /> із внутрішніх розрахунків 600 /> /> Інші поточні зобов'язання 610 /> /> Усього за роздiлом ІV 620 1621,5 1031 V. Доходи майбутніх періодів 630 /> /> БАЛАНС 640 3142,3 4846,4 />/> 
Додаток В ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 2009 р. Стаття Код За попередній період За звітний період рядка 1 2 /> /> Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 10 7903,60 8539,70 послуг) Податок на додану вартість 15 1307,20 1325,80 Акцизний збір 20 /> /> Інші вирахування з доходу 30 30,00 142,90 Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, 35 6566,40 7071,00 робіт, послуг) Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 40 5147,60 6510,10 Валовий: /> прибуток 50 1418,80 560,90 збиток 55 /> /> Інші операційні доходи 60 378,20 1539,10 Адміністративні витрати 70 804,40 627,80 Витрати на збут 80 572,40 1512,50 Інші операційні витрати 90 33,90 Фінансові результати від операційної діяльності: /> прибуток 100 420,20 /> збиток 105 /> 74,20 Доход від участі в капіталі 110 /> /> Інші фінансові доходи 120 /> /> Інші доходи 130 1,50 219,60 Фінансові витрати 140 65,70 298,50 Витрати від участі в капіталі 150 /> /> Інші витрати 160 0,90 5,10 Фінансові результати від звичайної діяльності до /> оподаткування: прибуток 170 355,10 /> збиток 175 /> 158,20 Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 106,50 73,60 Фінансові результати від звичайної діяльності: /> прибуток 190 248,60 /> збиток 195 /> 231,80 Надзвичайні витрати /> прибуток 200 /> /> збиток 205 /> /> Податки з надзвичайного прибутку 210 /> /> Чистий: /> прибуток 220 248,60 /> збиток 225 /> 231,80 Матеріальні затрати 230 2750,00 2236,30 Витрати на оплату праці 240 312,40 212,80 Відрахування на соціальні заходи 250 130,50 84,80 Амортизація 260 55,30 17,30 Інші операційні витрати 270 307,10 247,00 Разом 280 3563,30 2797,80 Середньорічна кількість простих акцій 300 /> /> Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 /> /> Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 320 /> /> Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну 330 /> /> просту акцію Дивіденди на одну просту акцію 340 /> />

/>/>Додаток Д ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 2008 р.

 

Стаття Код За попередній період За звітний період

 

 

рядка

 

 

1 2 /> />

 

 

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 10 15022,00 7903,60

 

 

послуг)

 

 

Податок на додану вартість 15 2495,90 1307,20

 

 

Акцизний збір 20 /> />

 

 

Інші вирахування з доходу 30 11,40 30,00

 

 

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, 35 12514,70 6566,40

 

 

робіт, послуг)

 

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 40 9430,60 5147,60

 

 

Валовий: />

 

 

прибуток 50 3084,10 1418,80

 

 

збиток 55 /> />

 

 

Інші операційні доходи 60 34,90 378,20

 

 

Адміністративні витрати 70 1928,20 804,40

 

 

Витрати на збут 80 95,50 572,40

 

 

Інші операційні витрати 90 149,70

 

 

Фінансові результати від операційної діяльності: />

 

 

прибуток 100 945,60 420,20

 

 

збиток 105 /> />

 

 

Доход від участі в капіталі 110 /> />

 

 

Інші фінансові доходи 120 /> />

 

 

Інші доходи 130 /> 1,50

 

 

Фінансові витрати 140 180,40 65,70

 

 

Витрати від участі в капіталі 150 /> />

 

 

Інші витрати 160 /> 0,90

 

 

Фінансові результати від звичайної діяльності до />

 

 

оподаткування:

 

 

прибуток 170 765,20 355,10

 

 

збиток 175 /> />

 

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 241,80 106,50

 

 

Фінансові результати від звичайної діяльності: />

 

 

прибуток 190 523,40 248,60

 

 

збиток 195 /> />

 

 

Надзвичайні витрати />

 

 

прибуток 200 /> />

 

 

збиток 205 /> />

 

 

Податки з надзвичайного прибутку 210 /> />

 

 

Чистий: />

 

 

прибуток 220 523,40 248,60

 

 

збиток 225 /> />

 

 

Матеріальні затрати 230 6189,80 2750,00

 

 

Витрати на оплату праці 240 318,10 312,40

 

 

Відрахування на соціальні заходи 250 155,30 130,50

 

 

Амортизація 260 191,30 55,30

 

 

Інші операційні витрати 270 1468,80 307,10

 

 

Разом 280 8323,30 3563,30

 

 

Середньорічна кількість простих акцій 300 /> />

 

 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 /> />

 

 

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 320 /> />

 

 

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну 330 /> />

 

 

просту акцію

 

 

Дивіденди на одну просту акцію 340 /> />

 

/> /> /> /> /> /> />
еще рефераты
Еще работы по маркетингу