Реферат: Рекламна діяльність: бухгалтерський облік

Рекламна діяльність: бухгалтерський облік

Відповіднодо Закону «Про рекламу»учасниками такого процесу є: рекламодавець – особа, яка єзамовником реклами для її виробництва та/або розповсюдження; розповсюджувач реклами– особа, яка здійснює розповсюдження реклами; виробник реклами – особа, яка повністюабо частково здійснює виробництво реклами.

Статтею11 Декрету Кабінету Міністрів України «Про місцеві податки і збори» від 20.05.93р. № 56-93 (зі змінами та доповненнями) встановлено, що вартість послуг за встановленнята розміщення реклами обкладається податком з реклами. Згідно зі ст. 1 цього Декретуподаток з реклами належить до місцевих податків. Сплачується цей податок із усіхвидів оголошень і повідомлень, що передають інформацію з комерційною метою за допомогоюзасобів масової інформації, преси, телебачення, афіш, плакатів, рекламних щитів,інших технічних засобів, майна й одягу; на вулицях, магістралях, площах, будинках,транспорті та в інших місцях. Податок з реклами одержують розповсюджувачі рекламипри розрахунках з рекламодавцями. При оформленні розрахункових документів податоквиділяється окремим рядком. Базою для обчислення податку є вартість послуг без врахуванняПДВ. Водночас ПДВ не нараховується на податок з реклами. Граничний розмір податкуз реклами не має перевищувати 0,1 % вартості послуг за розміщення одноразової рекламиі 0,5 % – за розміщення реклами на тривалий час.

Крім того,ст. 18 Декрету № 56-93 встановлено, що визначення порядку сплати місцевих податківта зборів віднесено до компетенції органів місцевого самоврядування. Тому крім вищезазначенихнормативних документів слід керуватися конкретними документами відповідних місцевихорганів.

Відповідіна деякі питання, які виникають у підприємств під час здійснення рекламної діяльності,читайте у цій рубриці.

Первинні документи, що підтверджують рекламні витрати підприємствана розміщення оголошення та трансляцію рекламного ролика

 

Відповіднодо Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99р. № 996-XIV (зі змінами та доповненнями) підставою для бухгалтерського обліку господарськихоперацій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій.Згідно зі ст. 2 цього Закону первинні документи повинні мати такі обов'язкові реквізити:назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якогоскладено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарськоїоперації; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильністьїї оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу,яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Для рекламив засобах масової інформації підприємству необхідно здійснити такі господарськіоперації: розробку рекламного продукту (макета, тексту рекламного оголошення, відеороликатощо) та фактичне розміщення такого рекламного продукту в засобах масової інформації(на радіо або телебаченні, на сторінках друкованих видань).

Відносини,що виникають у процесі виробництва, розповсюдження та споживання реклами між рекламодавцемта розповсюджувачем (виробником) реклами регулюються Законом № 270/96-ВР і здійснюютьсяна договірній основі. Право на макет або відеоролик залежно від умов договору залишаєтьсяза рекламодавцем або розповсюджувачем (виробником).

Якщо заумовами договору рекламодавець отримує у власність створений рекламний продукт,який можна використовувати в подальшому в інших розповсюджувачів, то згідно з Положенням(стандартом) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затвердженим наказомМінфіну України від 18.10.99 р. № 242 (зареєстровано в Мін'юсті України 02.11.99р. за № 750/4043, зі змінами та доповненнями, за текстом – ПБО 8), такий продуктвважається нематеріальним активом.

Визнанняоб'єкта нематеріальним активом здійснюється на підставі оформленого первинного документа,що містить його найменування, характеристику (опис), порядок і строк його корисноговикористання, первісну вартість, дату придбання, підписи осіб, що прийняли об'єктнематеріального активу, які повинні перевірити обґрунтованість оприбуткування нематеріальногоактиву, тобто наявність документів (довідок), що описують сам об'єкт нематеріальногоактиву або порядок його використання (письмовий опис з формулами, кресленнями, схемами,зразками тощо).

При ідентифікаціїоб'єктів нематеріальних активів комісія підприємства, до складу якої повинні входитикомпетентні фахівці з питань інтелектуальної власності, перевіряє наявність та чинністьдокументів, які є підставою для оприбуткування об'єкта нематеріального активу, документів,які засвідчують правомірне набуття права авторства, права власності, права на використанняоб'єкта нематеріального активу, а саме: свідоцтв, ліцензій (ліцензійних договорів,авторських договорів); договорів про передачу права власності на об'єкт нематеріальногоактиву; виписок з відповідних державних реєстрів, які підтверджують право на об'єктнематеріального активу; актів приймання-передачі прав на об'єкти нематеріальногоактиву; інші документи, пов'язані з ідентифікацією прав на об'єкти нематеріальногоактиву.

Комісієюпідприємства на підставі зазначених документів приймається рішення щодо відповідностіпридбаних активів критеріям, встановленим ПБО 8 для зарахування (оприбуткування)їх до складу нематеріальних активів, що зазначається в Акті введення в господарськийоборот об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів (ф.№ НА-1), затвердженому наказом Мінфіну України від 22.11.2004 р. № 732 «Про затвердженнятипових форм первинного обліку об'єктів права інтелектуальної власності у складінематеріальних активів» (зареєстровано в Мін'юсті України 14.12.2004 р. за № 1580/10179).

Порядок відображення в бухгалтерському обліку рекламодавцявитрат на створення відеороликів, кліпів

Згідноз Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, затвердженоюнаказом Мінфіну України від 30.11.99 р. № 291 (зареєстровано в Мін'юсті України21.12.99 р. за № 893/4186, зі змінами та доповненнями, за текстом – Інструкція №291), у бухгалтерському обліку рекламодавця відеоролики, кліпи або макети, строккорисного використання яких більше одного року, відображаються на рахунку 125 «Авторськеправо та суміжні з ним права». Однак у випадку коли такий рекламний продукт використовуєтьсяменше року, то витрати на його створення обліковуються на рахунку 39 «Витрати майбутніхперіодів» з подальшим списанням до складу витрат того періоду, в якому їх фактичноздійснено.

Слід звернутиувагу на те, що витрати підприємства на фактичне розміщення реклами відповідно доп. 9 ПБО 8 не визнаються активами й підлягають відображенню у складі витрат звітногоперіоду.

Отже,витрати, сплачені розповсюджувачу за розміщення реклами, вважаються згідно з п.19 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженого наказомМінфіну України від 31.12.99 р. № 318 (зареєстровано в Мін'юсті України 19.01.2000р. за № 27/4248, зі змінами та доповненнями, за текстом – ПБО 16), витратами назбут та відповідно до Інструкції № 291 обліковуються на рахунку 93 «Витрати на збут».Фактичне здійснення таких витрат підтверджується договорами з розповсюджувачамиреклами та актами виконаних робіт.

Крім того,амортизація ролика, кліпу, макета як суміжних прав також включається до складу витратна збут.

Відображенняв бухгалтерському обліку вартості вивіски про назву та режим роботи підприємства

Статтею1 Закону № 270/96-ВР визначено, що реклама – інформація про особу чи товар, розповсюдженав будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаністьспоживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару.

Зовнішняреклама – це реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях,розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд,на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг.

Відповіднодо частини третьої ст. 17 Закону «Про захист прав споживачів» від 12.05.91 р. №1023-XII (зі змінами та доповненнями) продавець (виконавець) зобов'язаний надатиспоживачеві достовірну й доступну інформацію про найменування, належність та режимроботи свого підприємства. З цією метою підприємство розміщує на фасаді будинкувивіску з такою інформацією.

Частиноюсьомою ст. 8 Закону № 270/96-ВР встановлено, що розміщення інформації про виробникатовару та/або товар у місцях, де цей товар реалізується чи надається споживачеві,не вважається рекламою.

Такоїж думки дотримується й Держкомпідприємництво України. У листі ДержкомпідприємництваУкраїни від 28.12.2006 р. № 9522 роз'яснено, що у випадку коли на фасаді будинку(приміщення), яке займає суб'єкт господарювання, розміщено вивіску з його назвою,а саме: інформацією про виробника товару та/або товар у місцях реалізації даноготовару, яка не містить закликів до придбання товару чи надання послуги або іншоїінформації, що призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів рекламита їх інтерес щодо таких особи чи товару, така інформація не є рекламою.*

Такимчином, виходячи з норм п. 4 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основнізасоби», затвердженого наказом Мінфіну України від 27.04.2000 р. № 92 (зареєстрованов Мін'юсті України 18.05.2000 р. за № 288/4509, зі змінами та доповненнями, за текстом– ПБО 7), вивіска підприємства на фасаді будинку, строк корисного використання якої,як правило, більше одного року, визнається необоротним матеріальним активом.

Відповіднодо п. 5 ПБО 7 підприємства можуть установлювати вартісні ознаки предметів, що входятьдо складу основних засобів або малоцінних необоротних матеріальних активів самостійно.Тому для цілей бухгалтерського обліку підприємство згідно з його обліковою політикоюможе визнавати вивіску, розміщену на фасаді будинку, в складі основних засобів абоінших необоротних матеріальних активів.

Згідноз Інструкцією № 291 для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух такихоб'єктів призначено відповідно рахунок 10 «Основні засоби» або рахунок 11 «Іншінеоборотні матеріальні активи».

Відображення в бухгалтерському обліку операцій з виготовленняабо оренди виставкового обладнання

Однимз етапів підготовки до виставки є виготовлення або оренда виставкового обладнання(стелажів, стендів, вивісок, вітрин тощо).

Якщо підприємствовирішило самостійно виготовити виставкове обладнання або замовити його виготовленняу підрядників, то понесені ним витрати вважаються витратами на придбання чи виготовленнянеоборотних матеріальних активів.

Відповіднодо Інструкції № 291 у бухгалтерському обліку вартість виставкового обладнання, очікуванийтермін корисного використання (експлуатації) якого більше одного року, відноситьсядо складу необоротних активів та обліковується на рахунку 106 «Інструменти, прилади,інвентар» або на рахунку 112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи».

У разіякщо виставкове обладнання буде взято в оренду у організатора виставки, то такіпонесені витрати включаються до загальної вартості плати за участь у виставці таобліковуються на рахунку 93 «Витрати на збут».

Наприклад,підприємство для участі у виставці замовило підряднику виготовлення виставковогообладнання на суму 48000,00 грн., у тому числі ПДВ – 8000,00 грн. Згідно з наказомкерівника та на підставі акта об'єкт введено в експлуатацію у складі основних засобів.

Порядоквідображення цих операцій в бухгалтерському обліку наведено в табл. 1.

Таблиця1

№ з/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків Сума, грн. Дт Кт 1 Перераховано підрядникам передоплату 371 311 48000,00 2 Відображено податковий кредит 644 631 8000,00 3 Відображено витрати на виготовлення виставкового обладнання 152 631 40000,00 4 Зараховано раніше відображений податковий кредит з ПДВ на підставі податкової накладної 641 644 8000,00 5 Введено в експлуатацію об'єкт основних засобів 106 152 40000,00 6 Проведено взаємозалік заборгованості 631 371 48000,00 Відображення в бухгалтерському обліку рекламних агентств і рекламодавцівподатку з реклами

Відповіднодо ст. 11 Декрету № 56-93 об'єктом податку з реклами є вартість послуг за встановленнята розміщення реклами. Платниками цього податку є юридичні й фізичні особи. Об'єктомоподаткування є вартість послуг із встановлення та розміщення реклами. Податок зреклами сплачується з усіх видів оголошень і повідомлень, які передають інформаціюз комерційною метою за допомогою засобів масової інформації, афіш, плакатів, рекламнихщитів, інших технічних засобів, майна та одягу; на вулицях, транспорті, будинкахтощо.

Рекламодавцісплачують податок з реклами під час оплати послуг за встановлення та розміщенняреклами.

Рекламніагенції отримують податок з реклами від рекламодавців, акумулюють його на власномурозрахунковому рахунку та перераховують до бюджету в строки, встановлені законодавством.

Якщо привиконанні замовлень на розміщення реклами у газетах, на телебаченні та інших засобахмасової інформації агенції перераховують частину коштів від обсягу замовлення наоплату рекламних послуг з розміщення реклами замовника, то рекламна агенція як посередникмає сплатити податок з реклами лише з тієї суми, яку вона одержала за надані рекламодавцюпослуги, тобто з різниці між отриманою від рекламодавця і сплаченою розповсюджувачусумами. Іншу ж частину вартості послуг одержує кінцевий розповсюджувач, тому віні повинен сплатити іншу частину податку з реклами.

Однакслід зазначити, що обов'язковою умовою такого порядку сплати податку з реклами єнаявність у платника податків первинних документів, що засвідчують перерахуваннярекламним агентством податку з реклами кінцевому розповсюджувачу з виконаних нимобсягів робіт, з виділенням в них суми податку з реклами окремим рядком. В іншомувипадку рекламне агентство перераховує податок з реклами до бюджету в повному обсязі.

Згідноз Інструкцією № 291 для узагальнення інформації про розрахунки підприємства за усімавидами платежів до бюджету призначено рахунок 64 «Розрахунки за податками й платежами».За кредитом цього рахунку відображаються нараховані платежі до бюджету, за дебетом– належні до відшкодування з бюджету, їх сплата, списання тощо.

Відповіднодо розділу першого цієї Інструкції підприємства, виходячи з потреб управління, контролю,аналізу й звітності, можуть самостійно вводити нові субрахунки. Щодо обліку податкуз реклами, то його доцільно вести на субрахунку 6416 «Розрахунки за податком нарекламу».

Наприклад,за умовами договору рекламодавець перерахував рекламному агентству 3615,00 грн.,у тому числі: податок з реклами 0,5 % – 15,00 грн., ПДВ 20 % – 600,00 грн.

Порядоквідображення податку з реклами в бухгалтерському обліку рекламного агентства наведенов табл. 2.

Якщо привиконанні такого замовлення рекламна агенція перерахувала частину коштів на суму1205,00 грн. (в тому числі ПДВ 20 % – 200,00 грн., податок з реклами 0,5 % – 5,00грн.) на сплату рекламних послуг з розміщення реклами замовника розповсюджувачу,то порядок відображення операції в бухгалтерському обліку рекламного агентства відображенов табл. 3.

Таблиця2

№ з/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків Сума, грн. Дт Кт 1 Зараховано на поточний рахунок передоплату від рекламодавця 311 681 3615,00 2 Нараховано податкове зобов'язання з ПДВ 643 6415 600,00 3 Перераховано податок з реклами до бюджету 6416 311 15,00 4 Підписано акт про виконані роботи 361 703 3615,00 5 Відображено ПДВ 703 643 600,00 6 Відображено податок з реклами 703 6416 15,00 7 Здійснено взаємозалік заборгованості 681 361 3615,00

Таблиця3

№ з/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків Сума, грн. Дт Кт 1 Зараховано на поточний рахунок передоплату від рекламодавця 311 681 3615,00 2 Нараховано податкове зобов'язання з ПДВ 643 6415 600,00 3 Здійснено передоплату розповсюджувачу реклами 371 311 1205,00 4 Відображено податковий кредит з ПДВ 641 644 200,00 5 Відображено вартість послуг з розміщення реклами розповсюджувачем згідно з підписаним актом 23 631 1000,00 6 Нараховано податковий кредит з ПДВ на підставі податкової накладної 644 631 200,00 7 Відображено податок з реклами 6416 631 5,00 8 Підписано акт про виконані роботи з рекламодавцем 361 703 3615,00 9 Відображено ПДВ 703 643 600,00 10 Відображено податок з реклами 703 6416 15,00 11 Перераховано податок з реклами до бюджету 6416 311 15,00 12 Здійснено взаємозалік заборгованості з рекламодавцем 681 361 3615 13 Здійснено взаємозалік заборгованості з розповсюджувачем реклами 631 371 1205,00

При цьомуслід зазначити, що рекламодавець згідно з пп. 5.2.5 п. 5.2 ст. 5 Закону «Про оподаткуванняприбутку підприємств» від 28.12.94 р. № 334/94-ВР (зі змінами та доповненнями) маєправо віднести податок з реклами до складу валових витрат. У бухгалтерському облікурекламодавця податок з реклами у вартості рекламного продукту, рекламних послугвизнається відповідно до п. 19 ПБО 16 витратами, пов'язаними з реалізацією (збутом)продукції (товарів, робіт, послуг) й обліковується на рахунку 93 «Витрати на збут».

Порядоквідображення операцій з отримання рекламних послуг у рекламодавця відображено втабл. 4.

Таблиця4

№ з/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків Сума, грн. Дт Кт 1 Здійснено передоплату за послуги рекламному агентству 371 311 3615,00 2 Відображено податковий кредит з ПДВ 6415 644 600,00 3 На підставі підписаного акта виконаних робіт відображено: вартість рекламних послуг; податок з реклами 9393 631631 3000,0015,00 4 Відображено ПДВ 644 631 600,00 5 Здійснено взаємозалік заборгованості 631 371 3615,00

Документальне оформлення первинними документами операцій з розповсюдженняподарунків, безкоштовної роздачі зразків товарів тощо з метою підтвердження такихоперацій як рекламних заходів

Нерідкопід час проведення підприємствами передпродажних і рекламних заходів (прийомів,презентацій і свят тощо) можуть бути безкоштовно роздані прайс-листи, рекламні проспекти,брошури, каталоги, продукція власного виробництва, матеріальні цінності, придбаніпідприємством для власного використання у господарській діяльності й роздані якподарунки (наприклад, канцелярські товари з логотипом підприємства).

У податковомуобліку відповідно до пп. 5.4.4 п. 5.4 ст. 5 Закону № 334/94-ВР витрати на організаціюприйомів, презентацій і свят, придбання і розповсюдження подарунків, включаючи безоплатнуроздачу зразків товарів або безоплатне надання послуг (виконання робіт) з рекламнимицілями, але не більше 2 % від оподаткованого прибутку платника податку за попереднійзвітний (податковий) рік, включаються до складу валових витрат.

Але згідноз пп. 5.3.9 п. 5.3 ст. 5 Закону № 334/94-ВР не належать до складу валових витратбудь-які витрати, не підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншимидокументами.

Відповіднодо частини другої ст. 9 Закону № 996-XIV та п. 2.4 Положення про документальне забезпеченнязаписів, затвердженого наказом Мінфіну України від 24.05.95 р. № 88 (зареєстрованов Мін'юсті України 05.06.95 р. за № 168/704), усі первинні документи для наданняїм юридичної сили і доказовості повинні мати такі обов'язкові реквізити: назву підприємства,установи, від імені яких складено документ, назву документа (форми), код форми,дату і місце складання, зміст господарської операції та її вимірники (у натуральномута вартісному вираженні), посади осіб, відповідальних за дозвіл на здійснення господарськоїоперації та складання первинного документа, прізвища осіб, які дали дозвіл на здійсненнягосподарської операції, та безпосередніх виконавців операції, їхні особисті підписи.

Щодо проведеннярекламних заходів підприємства, то вони повинні здійснюватися відповідно до наказукерівника підприємства про проведення рекламного заходу з зазначенням дати, відповідальнихосіб, переліку і кількості товарів, які роздаватимуться безоплатно. Передача рекламнихзразків відповідальній особі під звіт оформлюється накладною (вимогою), підписаноюкерівником і головним бухгалтером. Списання з балансу використаних рекламних зразківздійснюється на підставі звіту відповідальної особи, складеного й поданого до бухгалтеріїпісля закінчення рекламного заходу.


Література:

1. http://www.visnuk.com.ua

2. Закон України«Про рекламу» 

3. Закон України«Про оподаткування прибутку підприємств»

4. Декрет КабінетуМіністрів України «Про місцеві податки і збори»

5. Закон України«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

6. Положення(стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи»

еще рефераты
Еще работы по маркетингу