Реферат: Про результати організаційно-технологічної практики

Рівненськийінститут словянознавства

Київськогославістичного університету

Кафедраменеджменту організацій

Тазовнішньоекономічної діяльності

Зв і т

Прорезультати організаційно — технологічної практики

напідприємстві “Продекология”, м. Рівне

Виконав:

СтудентІІІ курсу факультету міжнародних

Економічнихвідносин та бізнесу

Спеціальності7.050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної

Дільності»групи МЗД – 051

ГамулаСергій Васильович

Керівниквід бази практики: Керівникпрактики від інституту:

МенеджерЗЕД Охремчук Андрій Борисович

КлімовичНадія Анатоліївна

Рівне 2008


Зміст

ВСТУП… 3

1. Загальнахарактеристика бази практики. 4

1.1 Характеристикастатусу підприємства. 4

1.2 Спеціалізаціяорганізації 5

1.3 Виробничаструктура організації 6

1.4 Організаційнаструктура управління підприємством. 7

1.5 Характеристикаорганізації економічної роботи на підприємстві 10

1.6 Характеристикаматеріально-технічної бази підприємства. 17

1.7 Забезпеченняорганізації всіма видами ресурсів. 18

1.7.1 Забезпеченнявідділів оргтехнікою… 18

1.7.2 Кадровезабезпечення організації 18

1.8 Інформаційнезабезпечення процесу управління. 20

1.9 Плани та строкипроведення нарад та планових засідань. 21

1.10 Наявність тазміст заходів з охорони праці персоналу. 21

1.11 Зміст заходівз охорони навколишнього середовища. 22

1.12 Характеристиказовнішнього середовища організації 22

1.12.1 Перелікорганізацій – партнерів та постачальників. 23

1.12.2 Оцінкаконкурентного середовища організації 24

1.13 Економічнийаналіз діяльності підприємства. 24

1.13.1 Визначеннявиду бізнесу підприємства. 24

1.13.2 Динамікапоказників діяльності за декілька останні років. 25

1.14 Аналізпоказників, що характеризують стабільність управління таефективність управлінських рішень. 26

2. Характеристиказовнішньоекономічної діяльності підприємства. 27

2.1 Описпланування, присутнього в організації в галузі зовнішньоекономічноїдіяльності 28

2.2 Характеристикамаркетингової діяльності організації на зовнішньому ринку  28

2.3 Перелік та характеристикаіноземних партнерів організації 31

2.4 Перелік товарів(послуг), що імпортуються (експортуються) 31

2.5 Опис процедурипошуку іноземного партнера. 33

Висновок. 34

Список літератури. 35

Додатки. 36


ВСТУП

Організаційно –технологічна практика є закріпленням теоретичних знань, які були отримані впроцесі навчання, формування професійних знань, тощо. Становлення менеджера –економіста визначається не лиши знаннями теоретичних основ, а й практичнихнавичок.

Метоюорганізаційно – технологічної практики є практичне ознайомлення зпідприємствами, що займаються будь – якими видами зовнішньоекономічної діяльності,аналіз процесу складання контрактів із зарубіжними партнерами, процес пошукуіноземного партнера, та формування у студентів професійних знань і навичок щодоприйняття самостійних рішень під час професійної діяльності в реальних ринковихумовах, на базі знань набутих під час навчання. Також поглиблення тазакріплення в студентів теоретичних знань з таких предметів, як: економікапідприємства, менеджмент, маркетинг, управління персоналом, з основзовнішньоекономічної діяльності, митної справи та митного права; опануваннястудентами сучасних прийомів, методами та знаряддями праці в галузі їхмайбутньої професії; виховання потреби систематично поповнювати свої знання татворчо їх застосовувати у практичній діяльності.

Завданнямпрактики було вивчення документації на експорт – імпорт, вивчення основнихположень контракту, порядок пошуку потенційних клієнтів, формування професійнихзнань.

Об’єктомдослідження виступає приватне підприємство “Продекологія”, що займаєтьсязовнішньоекономічною діяльністю, а саме імпортом сепараторів таметалодетекторів. Також підприємство здійснює послуги обслуговуваннясепараторів та металодетекторів, можливе повне реконструювання обладнання.


/>1. Загальна характеристикабази практики

Мале приватнепідприємство — науково-виробнича фірма «Продекология», далі по текстуПідприємство, керується законами України «Про підприємництво»,«Про підприємства в Україні», Ухвалою Ради Міністрів УРСР від 221990г вересня. № 278 «Про заходи створення і розлиття.малыхпідприємств», чинним законодавством і даним Статутом.

ЗасновникомПідприємства, далі по тексту Засновник, є Лозин Андрій Афоньевіч, паспорт серія111-ГЮ № 699732, виданий 29 липня 1980 року.

/> 1.1 Характеристикастатусу підприємства

Підприємствостворено з метою більш повного забезпечення підприємств, організацій, установ,кооперативів і окремих громадян в його товарах і послугах.

Підприємство єюридичною особою і діє на підставі повного госпрозрахунку, має Статутноюфундацію, самостійний баланс, розрахунковий і інші рахунки в установах банків,друк і штамп з своїм найменуванням.

Підприємствоволодіє власним майном і відповідає за своїми зобов'язаннями в межах майна, щойому належить. Підприємство не відповідає за зобов'язаннями держави, такеточне, як і держава не відповідає за зобов'язаннями Підприємства. Засновник невідповідає за зобов'язаннями Підприємства, окрім випадків передбаченихзаконодавчими актами України.

Свою діяльністьПідприємство скоює на території України, а також згідно чинному законодавству,за рубежем.

Підприємство маєправо об'єднуватися з іншими підприємствами, організаціями і громадянами дляздійснення спільної діяльності, вступати в асоціації, союзи, створюватидочірній підприємства з правами юридичної особи, включаючи сумісні, з участювітчизняних і іноземних юридичних осіб і громадян, а також філіали,представництва, відділення і інші відособлені підрозділи з вдачею відкриттяпотокових і розрахункових рахунків, і затверджувати положення про них, як натериторії України, так і на території інших держав, згідно чинномузаконодавству.

Підприємство маєправо на комерційну таємницю — відомості, які не є державною таємницею,пов'язаними з виробництвом, технологічною інформацією, фінансів і іншоюдіяльністю підприємства, розкриття (передача, відтік), може заподіяти шкодуйого інтересам. Склад і об'єм відомостей, які складають комерційну таємницю,порядок їх захисту керівником Підприємства відповідно до діючому законодавством

Підприємствопридбаває права юридичної особи з дня його державної реєстрації у виконкоміРівненської міської Ради народних депутатів.

Основною сфероюдіяльності підприємства є проектування, виготовлення, модернізація і ремонтмагнітних сепараторів і фільтрів.

/> 1.2 Спеціалізаціяорганізації

Основниминапрямами діяльності Підприємства є:

— обслуговуванняі удосконалення магнітних систем, встановлених на заводах (комбінатах) харчовоїпромисловості, для захисту переробляючого устаткування і на контролі готовоїпродукції;

— розробка іупровадження пріоритетних технологій і апаратів для магнітному сепараціїпродуктів харчової промисловості;

— позавідомчийаналіз продуктів харчової промисловості на зміст магнітних домішок;

— очищенняпродуктів харчування від магнітних домішок;

— розробка,проектування, виготовлення і упровадження наукоємких високоефективнихтехнологій і устаткування для фільтрації (сепарації) газів, рідин і сипкихречовин;

— створення системзворотного постачання цехів і підприємств технічною водою, а також систем дляочищення питної води

— поставка панісистем очищення заводів необхідних матеріалів, що комплектують і устаткування;

— виконаннянауково-дослідних, проектний розвідувальних і програмно-інформаційних робот;

— придбання інадання ліцензій і «Ноу-хау»;

— організаціяроздрібної і оптової торгівлі, надання комерційних послуг, здійсненняторгово-посередницької діяльності, у тому числі проведення бартерних операцій.

Підприємство можескоювати яку-небудь іншу виробничу діяльність, яка не суперечить чинномузаконодавству.

/> 1.3 Виробнича структураорганізації

Внутрішняпобудова підприємства, його виробничої та організаційної системи безпосередньовпливає на створення контуру комунікаційних зв’язків між його підрозділами.Тому питання структуризації відіграють велику роль під час формування йоговнутрішнього економічного механізму.

Виробничаструктура перебуває в процесі постійного розвитку під впливом удосконаленнятехніки, технології, форм організації виробничих процесів та інших чинників.

У процесіформування виробничої структури необхідно враховувати чинники як зовнішнього,так і внутрішнього впливу, що створюють передумови побудови раціональнихструктур. До зовнішніх можна віднести економічні, правові, науково-технічні,соціально-культурні, екологічні, до внутрішніх – цілі та стратегії розвиткупідприємства, ресурсні обмеження, специфіку продукції та технології їївиготовлення, чисельність персоналу, потужність виробництва тощо.

Щодо складу цехівта служб, то вони реалізують виробничий процес виготовлення продукції. Форми їхвзаємозв’язків покладені в основу виробничої структури підприємства“Продекологія”. Види структурних підрозділів та цехів зображені на рисунок 1.1

 

/> /> /> /> /> /> /> <td/>

Структурні підрозділи

  /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> <td/>

Стандартна майстерня

  /> /> /> /> /> />

Склад

 

Рисунок 1.1Виробнича структура організації.

Основними рівнямивиробничої структури підприємства “Продекологія” є: цех – відділення – дільниця– бригада – робоче місце.

Механічний таконструкторський цех спеціалізується безпосередньо на проектуванні тавиробництві деталей сепараторів. Механічному цеху безпосередньопідпорядковуються складські приміщення та стандартна майстерня.

Транспортнадільниця займається доставкою матеріалів та виробів до пункту призначення.

Дана виробничаструктура не є досить розгалуженою, отже це сприяє підвищенню управління нею.Максимальне спрощення виробничої структури забезпечує її раціоналізацію таможливість найкращої керованості нею.

/> 1.4 Організаційнаструктура управління підприємством

 

Раціональнаструктура апарату управління є основою планомірного та ритмічногофункціонування виробничої структури. На розвиток структур управління впливаєряд чинників, до яких належать виробнича структура, трудомісткість таскладність управлінської роботи, вимоги ринку тощо.

Структурауправління підприємством “Продекологія” є ієрархічною.

Ієрархічніструктури управління (їх ще називають часом: формальні, механістичні,бюрократичні, класичні, традиційні) характеризуються твердою ієрархією влади ворганізації, формалізацією правил і процедур, які використовуютьсяцентралізованим прийняттям рішень, вузько визначеною відповідальністю вдіяльності.

Для ієрархічноїструктури підприємства “Продекологія” характерні:

— Стабільність іне складність зовнішнього середовища.

— Цілі і завданняпрості та ясні. Завдання піддаються розподілу. Роботи можна вимірювати.

— Постійнаповторюваність одних і тих самих робіт, що дозволяє їх регламентувати.Призначається дана влада.

Ієрархічний типструктури має багато різновидів, але самої розповсюдженою є лінійно-функціональнаорганізація управління, до якої належить організаційна структура підприємства“Продекологія” показано на рисунок 1.2


/>1.5 Характеристика організації економічної роботи на підприємстві

Посадоваінструкція – це документ, що регламентує виробничий процес кожного працівника.Зазвичай включає короткий виклад основних обов'язків, повноважень та необхіднихнавиків, що відносяться до конкретної посади в організації.

Посадоваінструкція заступника директора з економічних питань.

I. Загальніположення

1. Заступникдиректора з економічних питань здійснює керівництво організацією івдосконаленням економічної діяльності підприємства, направленої на досягненнянайбільших результатів при якнайменших витратах матеріальних, трудових іфінансових ресурсів, прискорення темпів зростання продуктивності праці,підвищення рентабельності виробництва і зниження собівартості продукції,забезпечуючи правильне співвідношення зростання продуктивності праці і середньоїзаробітної платні.

2. На посадузаступника директора з економічних питань призначаються особи з вищоюекономічною або інженерно-економічною освітою і стажем економічної роботи накерівних посадах не менше п'ять років.

II. Посадовіобов'язки

Заступник директораз економічних питань:

1. Методичнекерівництво і координація діяльності всіх підрозділів підприємства по розробціперспективних і поточних планів, а також заходів щодо вдосконаленнягосподарського механізму, економічної роботи виявленню і використовуваннювнутрішньогосподарчих резервів.

2. Сприянняпідвищенню наукової обгрунтованості планів, встановлення планових показників наоснові прогресивних техніко-економічних нормативів матеріальних і трудовихвитрат з урахуванням досягнень науки і техніки, організації виробництва іпраці.

3. Проведенняроботи по вдосконаленню планування економічних і фінансових показниківдіяльності підприємства, по створенню і поліпшенню нормативів трудових витрат,витрачання товарно-матеріальних цінностей і використовування виробничихпотужностей.

III. Має право

Заступникдиректора з економічних питань має право:

1. Представлятипідприємство у всіх державних і суспільних організаціях з питань економіки іорганізації виробництва.

2. Здійснюватиперевірку діяльності всіх підрозділів підприємства в області економіки іорганізації виробництва, давати їм відповідні вказівки, направлені напідвищення його ефективності.

3. Вимагативід підрозділів підприємства представлення матеріалів, необхідних для виконанняобов'язків, передбачених справжнім Положенням.

IV.Відповідальність

Заступникдиректора з економічних питань несе відповідальність за:

1. якість ісвоєчасність виконання покладених на нього справжнім Положенням обов'язків.


Посадоваінструкція економіста по плануванню.

I. Загальніположення

1. Економістпо плануванню відноситься до категорії фахівців.

2. Напосаду:

— економіста поплануванню призначається особа, що має вищу професійну (економічне) освіту безпред'явлення вимог до стажу роботи або середню професійну освіту і стаж роботина посаді техніка по плануванню I категорії не міні 3 років або інших посадах,що заміщаються фахівцями з середньою професійною освітою, не менше 5 років;
— економіста по плануванню II категорії — особа, що має вищу професійну(економічне) освіту і стаж роботи на посаді економіста по плануванню або іншихінженерно-технічних посадах, що заміщаються фахівцями з вищою професійноюосвітою, не менше 3 років;

3. Призначенняна посаду економіста по плануванню і звільнення від неї проводиться наказомдиректора підприємства за уявленням начальника планово-економічного відділу.

II. Посадовіобов'язки

Економіст поплануванню:

1. Здійснюєроботу по економічному плануванню на підприємстві, направленому на організаціюраціональної господарської діяльності, визначення пропорцій розвиткувиробництва виходячи з конкретних умов і потреб ринку, виявлення івикористовування резервів виробництва з метою досягнення найбільшоїрезультативності діяльності підприємства.

2. Готуєпочаткові дані для складання проектів перспективних і річних планіввиробничо-господарської діяльності і соціального розвитку підприємства.

3. Розробляєз урахуванням прогнозних і маркетингових даних окремі розділи вказаного плану зрозбиттям по кварталах.

III. Має право

Економіст по плануваннюмає право:

1. Знайомитисяз проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.

2. Вноситина розгляд керівництва пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної зпередбаченими справжньою інструкцією обов'язками.

3. У межахсвоєї компетенції повідомляти начальника планово-економічного відділу про всівиявлені в процесі своєї діяльності недоліки і вносити пропозиції по їхусуненню.

IV.Відповідальність

Економіст поплануванню несе відповідальність:

1. Заненалежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбаченихсправжньою посадовою інструкцією — в межах, визначених чинним трудовимзаконодавством України.

2. Заправопорушення, вчинені в процесі здійснення своєї діяльності — в межах,визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавствомУкраїни.

3. Заспричинення матеріального збитку — в межах, визначених чинним трудовим іцивільним законодавством України.


Посадоваінструкція головного бухгалтера.

I. Загальніположення

1. Головний бухгалтерналежить до професійної групи «Керівники».

2. Призначенняна посаду головного бухгалтера та звільнення з неї здійснюється наказомкерівника підприємства з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України тачинного законодавства про працю.

3. Головнийбухгалтер безпосередньо підпорядковується керівнику підприємства.

II. Завдання таобов'язки

Головнийбухгалтер:

1. Забезпечуєведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад,встановлених Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансовузвітність в Україні», з урахуванням особливостей діяльності підприємства ітехнології оброблення облікових даних.

2. Організуєроботу бухгалтерської служби, контроль за відображенням на рахункахбухгалтерського обліку всіх господарських операцій.

3. Вимагаєвід підрозділів, служб та працівників забезпечення неухильного дотриманняпорядку оформлення та подання до обліку первинних документів.

III. Права

Головнийбухгалтер має право:

1. Діяти відімені бухгалтерії підприємства, представляти інтереси підприємства увзаємовідносинах зі структурними підрозділами та іншими організаціями згосподарсько-фінансових та інших питань.

2. В межахсвоєї компетенції підписувати та візувати документи.

3. Самостійновести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також з іншимиорганізаціями з питань, які належать до компетенції бухгалтерії та не вимагаютьрішення керівника підприємства.

IV.Відповідальність

Головнийбухгалтер несе відповідальність:

1. Заненалежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбаченіцією посадовою інструкцією, — в межах, визначених чинним законодавством Українипро працю.

2. Заправопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, — в межах,визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавствомУкраїни.

3. Зазавдання матеріальної шкоди — в межах, визначених чинним цивільнимзаконодавством та законодавством про працю України.

V. Головнийбухгалтер повинен знати:

1. ЗакониУкраїни, Укази Президента України, постанови, розпорядження, рішення КабінетуМіністрів України, Національного банку України, Державної податковоїадміністрації України з питань правових засад регулювання господарськоїдіяльності підприємства.

2. Правилапроведення інвентаризацій активів та зобов'язань.

3. Економіку,організацію виробництва, праці і управління.

4. Податковусправу, основи цивільного права.

5. Трудове,фінансове та господарське законодавство.

6. Правилата норми охорони праці.

VI.Кваліфікаційні вимоги

1. Головнийбухгалтер. Начальник (завідувач) відділу (управління) бухгалтерського обліку:повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст).Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж бухгалтерської роботи запрофесіями керівників нижчого рівня: для магістра — не менше 2 років,спеціаліста — не менше 3 років.

2. Завідувачсектору (бюро) у відділі (управлінні) бухгалтерського обліку: повна вища освітавідповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж бухгалтерськоїроботи: для магістра — не менше 2 років, спеціаліста — не менше 3 років.

VII.Взаємовідносини (зв'язки) за посадою

1. Завідсутності головного бухгалтера його обов'язки виконує заступник (завідсутності останнього — особа, призначена у відповідному порядку), якийнабуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконанняпокладених на нього обов'язків.

2. Длявиконання обов'язків та реалізації прав головний бухгалтер взаємодіє:

2.1 З керівникамивсіх структурних підрозділів підприємства з питань фінансово-господарськоїдіяльності підприємства.

2.2. Значальником відділу кадрів — з питань підбору, прийняття на роботу, звільнення,переміщення матеріально відповідальних осіб та працівників бухгалтеріїпідприємства.


Посадоваінструкція головного економіста.

I. Загальніположення

1. Головнийекономіст належить до професійної групи «Керівники».

2. Призначенняна посаду головного економіста та звільнення з неї здійснюється наказомкерівника підприємства з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України тачинного законодавства про працю.

3. Головнийекономіст безпосередньо підпорядковується керівнику підприємства.

II. Завдання таобов'язки

Головнийекономіст:

1. Керуєнауково-економічним та організаційно-економічним забезпеченням діяльностіпідприємства.

2. Розробляєі організує впровадження заходів щодо підвищення продуктивності, ефективностіта рентабельності виробництва, якості продукції, зниження собівартості,забезпечення зростання продуктивності праці, досягнення ефективних результатівза умов раціоналізації витрат матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

3. Координуєдіяльність економічних підрозділів підприємства щодо складання перспективнихпланів роботи в умовах конкуренції згідно з укладеними господарськимидоговорами, розробки поточних планів з необхідними обгрунтуваннями ірозрахунками, організаційно-технічних заходів з удосконалення господарськогомеханізму, економічної діяльності, виявлення і використання резервіввиробництва.

III. Права

Головнийекономіст має право:

1. Представлятиінтереси підприємства у взаємовідносинах зі структурними підрозділамипідприємства та іншими організаціями.

2. Перевірятидіяльність структурних підрозділів підприємства.

3. В межахсвоєї компетенції підписувати та візувати документи.

IV.Відповідальність

Головнийекономіст несе відповідальність:

1. Заненалежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбаченіцією посадовою інструкцією, — в межах, визначених чинним законодавством Українипро працю.

2. Заправопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, — в межах,визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавствомУкраїни.

3. Зазавдання матеріальної шкоди — в межах, визначених чинним цивільнимзаконодавством та законодавством про працю України.

V. Головнийекономіст повинен знати:

1. Закони,постанови, укази, розпорядження, рішення, інші нормативно-правові акти органівдержавної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльностіпідприємства.

2. Керівні,методичні і нормативні матеріали з організації економічної роботи напідприємствах.

3. Профіль,спеціалізацію і особливості структури підприємства.


1.6Характеристика матеріально-технічної бази підприємства

На територіїпідприємства “Продекологія” розташовано 8 одноповерхових будівель. В нихрозташовано: механічний цех, адміністративний корпус, склад, транспортнадільниця, стандартна майстерня.

Оскільки данатериторія була придбана в будівельного управління Буд. 39, тому реконструкція ідобудова здійснюється власними силами.

Транспортнадільниця включає: 12 транспортних засобів з них 4 вантажних.

/> 1.7 Забезпеченняорганізації всіма видами ресурсів

Усі відділитовариства функціонують в нормальному режимі і забезпечені всіма видамиресурсів( оргтехніка та витратні матеріали до неї). Якщо виникають якісьпроблеми по питанню забезпечення ресурсами то працівники звертаються додиректора товариства.

/> 1.7.1 Забезпеченнявідділів оргтехнікою

На підприємстві“Продекологія” весь інженерно-технологічний персонал, КТВ, відділ маркетингу,планово-економ відділ, бухгалтерія, відділ постачання забезпечені персональнимикомп’ютерами та оргтехнікою, також в КТВ є плотар. Крім компютерної техніки єзасоби звязку, які представлені стаціонарними телефонами котрі підключені доміні – АТС. Крім стаціонарних телефонів є стільникові.

/> 1.7.2 Кадровезабезпечення організації

На підприємстві“Продекологія” працює 150 чоловік, 12 з них сумісники, 30 працівників жіночоїстаті (20%), 120 працівників чоловічої статі (80%). Освітньо-кваліфікаційніхарактеристики: працівники основного цеху складає 80 чоловік, Ремонтно-будівельнадільниця (Р.Б.Д.) налічує 21 чоловік, Транспортна дільниця налічує 7 водіїв (зісередньою освітою), Обслуговуючий персонал підприємства “Продекологія” складає12 чоловік, інженерно-технічний персонал в своєму складі має 23 працівників, 7чоловік є працівниками адміністрації. Середній вік працюючих на підприємстві“Продекологія” становить 46 років. Плинність кадрів на підприємстві всередньому за місяць складає 9 чоловік.

Таблиця 1.1Кадрова система оплати

Планово-виробничий відділ 1. Начальник 1 600.00-1000.00 2. Заступник начальника 1 500.00-1000.00 3. Інженер-програміст 2 500.00-750.00 4. Системний адміністратор 1 400.00-7500.00 5. Економіст 2 400.00-700.00 Планово-виробничий відділ 1. Начальник 1 600.00-1000.00 2. Головний економіст 1 550.00-800.00 3. Економіст 3 450.00-750.00 4. Інженер з підготовки виробництва 1 500.00-750.00 5. Секретар 1 400.00-500.00 6. Юрисконсульт 1 500.00-800.00 Відділ маркетингу 1. Начальник 1 900.00-1500.00 2. Заступник начальника 1 800.00-1200.00 3. Провідний маркетолог 6 700.00-1000.00 Маркетолог 450.00-700.00 4. Молодший маркетолог 2 400.00-600.00 Бюро реклами, дослідження ринків, розробки та проектів 1. Начальник 1 800.00-1200.00 2. Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку 1 800.00-100.00 3. Рекламіст 1 500.00-800.00 4. Економіст 1 600.00-900.00 5. Молодший рекламіст 1 400.00-600.00 Бюро по галузях і продукції 1. Начальник 1 800.00-1200.00 2. Провідний маркетолог 5 700.00-1000.00 Маркетолог 450.00-700.00 3. Молодший маркетолог 1 400.00-600.00 Бюро з патентування і винахідництва 1. Начальник 1 500.00-1250.00 2. Інженер з патентної та винахідницької роботи 1 400.00-1300.00 Відділ процесів магнітної сепарації і збагачення рудних та нерудних матеріалів 1. Начальник 1 750.00-1200.00 Бюро по розробці магнітних систем 1. Начальник 1 500.00-1000.00 2. Інженер-технолог 2 400.00-700.00  1.8Інформаційне забезпечення процесу управління

Важливе значенняв діяльності підприємства має інформаційне забезпечення. Під інформаційнимзабезпеченням розуміють процес задоволення потреб в інформації, заснованої назастосуванні спеціальних засобів і методів її одержання, опрацювання,накопичення і видачі в зручному для використання виді. Структура інформаційногозабезпечення підприємства “Продекологія” включає:

1. Інформаційнийфонд, що являє собою набір даних, зведень, необхідних для прийняття відповіднихуправлінських рішень. Обсяг інформаційного фонду залежить від засобів, джерел йогоформування, а також сукупності розв’язуваних задач. На об’єм інформаційногофонду здійснює істотний вплив ступінь автоматизації управлінських робіт.

2. Спеціальніприйоми і методи інформаційного забезпечення — включають таблиці урахуваннядокументообігу, схеми документопотоку, а також спеціальні матриці.

3. Методиопрацювання інформаційного забезпечення — включають планування прогнозування,економічний аналіз.

Підприємство маєвільний доступ до мережі Internet, що є невідємним джерелом інформації в цивілізованомусуспільстві. Всі робочі станції товариства об’єднані в локальну мережу, щодозволяє раціонально виконувати рішення та економить час. Також важливу роль впроцесі управління займають розмови по стільниковому телефоні, що даєефективний результат при прийнятті управлінських рішень.

 1.9Плани та строки проведення нарад та планових засідань

Виробнича нарадапроводиться щоденно, крім понеділка, о 1645 год.

Два рази намісяць проводяться планові наради працівників з директором, на яких керівникипідрозділів доповідають про планове виконання. Що понеділка проводитьсязагальна нарада в директора керівників підрозділів.

/> 1.10 Наявність та змістзаходів з охорони праці персоналу

 

Весь персоналпроходить інструктаж по техніці безпеки.

Механік цехуповинен виконувати вимоги інструкції, розробленої на основі даної, іінструкцій, розроблених з урахуванням вимог, висловлених в типових інструкціяхпо охороні праці.

Також напідприємстві “Продекологія” існують жорсткі протипожежні правила безпеки.

Інструкція поохороні праці для водіїв автомобілів

ТИПОВА ІНСТРУКЦІЯПО ОХОРОНІ ПРАЦІ ДЛЯ ВОДІЇВ АВТОМОБІЛІВ

ТОЇ Р-200-01-95

Водій повиненвиконувати вимоги інструкції, розробленої на основі даної, і інструкцій,розроблених з урахуванням вимог, висловлених в типових інструкціях по охороніпраці:

при вивішуванніавтомобіля і роботі під ним (інструкція № 17);

при знятті іустановці коліс автомобіля (інструкція № 18);

при буксируванні,зчепленню, розчепленню автомобілів або автомобіля, причепа, напівпричепа(інструкція № 19);

при пересуванніпо території і виробничим приміщенням автотранспортного підприємства(інструкція № 20);

по попередженнюпожеж і запобіганню опіків (інструкція № 23).

Помітившипорушення вимог безпеки будь-яким працівником, водій повинен попередити йогопро необхідність їх дотримання.

Водій повинентакож виконувати вказівки представника сумісного комітету (комісії) з охоронипраці або уповноваженої (довіреного) особи по охороні праці профспілковогокомітету.

Водій не повиненприступати до виконання разових робіт, не пов'язаних з прямими обов'язками зафахом, без отримання цільового інструктажа по охороні праці.

/> 1.11 Зміст заходів зохорони навколишнього середовища

Дане питання не єактуальним, тому що на підприємстві “Продекологія” немає праці яка пов’язана зішкідливістю навколишнього середовища, тому не варто його розглядати.

/> 1.12 Характеристиказовнішнього середовища організації

 

На нашепідприємство, як і на інші підприємства, значний вплив має зовнішнє середовище.Це і політичне становище в країні, оскільки від нього товариство певним чиномзалежить, це і стан економіки, це і конкуренти, які змушують шукати нові шляхита канали продажу товарів, це і міжнародні події, оскільки товариствонаправлене на зовнішньоекономічну діяльність, це і екологічний стан країни.


/>1.12.1 Перелік організацій –партнерів та постачальників

Партнерамипідприємства “Продекологія” виступають такі організації як:

Таблиця 1.2Перелік організацій – партнерів

№ Назва організації Назва країни 1 ТОВ «ПромТехСирье» Красноярськ Росія 2 ВАТ НДІ ЛКП з ОМЗ Хотьково 3 ТОВ Оксоль Нижній Новгород 4 ВТК Полі-Р Лобненськая вул. 5 СИБІРСЬКА ПРОМИСЛОВО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНА КОМПАНІЯ Барнаул 6 ТОВ «Инвест-гарант» Смоленськ 7 МАГНІТ плюс Санкт-Петербург 8 ''МАРТІН БАУЄР-БАХВІ'' АТ Грузія 9 ''МАРТІН БАУЄР-ІНГИРІ'' АТ 10 ''МАРТІН БАУЄР-ЧОХАТАУРН'' АТ 11 ''МАРТІН БАУЄР-КОЛХА'' АТ 12 ''AZERRUN HOLDING'' ХОЛДИНГ Азербайджан 13 ''INTERSUN INTERNATIONAL SUN GROUP COMPANIES'' ФІРМА 14 ''SUNTEA AZERBAYCAN ATSC'' ПІДПРИЄМСТВО 15 ''ОРІГИНАЛ'' ПІДПРИЄМСТВО по ВИРОБНИЦТВУ КАВИ Армєнія

Постачальникамипідприємства “Продекологія” виступають такі організації як:

Таблиця 1.3Перелік організацій – постачальників

№ Назва організації Назва країни 1 ТОВ «ПромТехСирье» Красноярськ Росія 2 ВАТ НДІ ЛКП з ОМЗ Хотьково 3 ''МАРТІН БАУЄР-КОЛХА'' АТ Грузія 4 ЛЕНКОРАНСКАЯ ЧАЕРАЗВЕСОЧНАЯ ФАБРИКА Азербайджан 5 ''ГЕРМЕЗИ'' АО Армєнія

/>1.12.2 Оцінка конкурентногосередовища організації

Невід'ємноюскладовою ринкової економіки є створення й розвиток конкурентного середовища — сукупності зовнішніх стосовно конкретного підприємства факторів, які впливаютьна конкурентну взаємодію підприємств відповідної галузі. У той же часконкурентне середовище є динамічним за темпами, глибиною, масштабністю змін наокремих конкретних ринках, елементом економічного життя.

В даний частовариство займає монопольне становище на ринку магнітних сепараторів таметалодетекторів. На даний момент не багато підприємств займаються розробкою тавиготовленням сепараторів, були випадки коли іноземні підприємства навіть і нечули про сепаратори, тому що така галузь на території України є доситьмонопольною. Головними конкурентами на зовнішньому ринку є Російські та Німецьківиробники.

/> 1.13 Економічний аналіздіяльності підприємства

Проаналізувавшибухгалтерські документи та звітність, можна стверджувати що товариство єприбутковим.

/> 1.13.1 Визначення видубізнесу підприємства

Підприємство“Продекологія” займається виготовленням та реалізацією сепараторів різнихмоделей, надання деяких послуг, а саме:

— проектування,виготовлення, модернізація і ремонт магнітних сепараторів і фільтрів;

— поставкаприладів для проведення вимірювань і контролю магнітної індукції;

— комплектаціялабораторій устаткуванням для аналізу змісту ферродомішок в продукції;

— поставказапасних частин, магнітних блоків і магнітів для всіх типів сепараторів;

— розробка,виготовлення, шефмонтаж, наладка і сервісне обслуговування металодетекторів;

— розробка,виготовлення, модернізація і ремонт промислового радіоелектронного

устаткування;

— ремонт імодернізація блоків живлення електрофільтрів;

— наданняінжинірингових послуг у тому числі проектування ліній по переробці стеклобоя;

— проектування івиготовлення нестандартного устаткування.

/> 1.13.2 Динамікапоказників діяльності за декілька останні років

Динаміка показників:

Таблиця 1.4 Динаміка показників господарської діяльності

Сепаратори 2006 2007 Відхилення (+;-) 2008 січень лютий

Шківні (СМШ)

Кількість

5 10 +5 Сума 209707 439181 +229474 Вага 3426 7640 +4214 Ціна 1 шт. 41941 43918 +1977 Ціна 1 кг 61,21 57,49 -3,72 Вага 1 виробу 685,2 764 +78,80 СМП (Кількість) 84 127 +43 2 4 Сума 1106062 1130295 +24233 56407 143325 Вага 11916 14612 +2696 593,5 1590 Ціна 1 шт. 13167,4 8899,96 -4267,44 28203,5 35831,2 Ціна 1 кг 92,83 77,36 -15,47 95,05 90,15 Вага 1 виробу 141,86 115,06 -26,80 28203,5 35831,2 СМС (Кількість) 358 243 -115 3 4 Сума 974813 1049045 +72232 306550 15235 Вага 2075 4282 +2207 755 25,2

Ціна 1 шт.

2728 4317 +1589 102183,3 3808,75 Ціна 1 кг 470,76 244,99 -225,77 406,03 604,57 Вага 1 виробу 5,80 17,63 +11,83 251,67 6,3 СМРС 3 7 -2 4 2 Сума 1485010 900090 -584920 315423 354900 Вага 6770 6130 -640 1640 1700 Ціна 1 шт. 165001 128584 -36417 78855,75 850 Ціна 1 кг 219,36 146,84 -72,52 192,34 208,77 Вага 1 виробу 752,23 875,72 +123,49 410 850 ДМБ (Кількість) 18 11 -7 2 1 Сума 1304194 1255460 -48734 356818 227250 Вага 10020 283 -9737 860 1900 Ціна 1 шт. 72455 114132 +41677 178409 227250 Ціна 1 кг 130,16 4436 +4305,84 414,9 119,61 Вага 1 виробу 556,67 25,73 -530,94 430 1900 ДМП (Кількість) 13 10 -3 2 Сума 585344 597117 +11773 176434 Вага 1544 4215 +2671 305 Ціна 1 шт. 45026 141,67 -237,44 578,48 Ціна 1 кг 379,11 141,67 -237,44 578,48 Вага 1 виробу 118,77 421,5 +302,73 152,50 /> /> /> /> /> /> />

1.14 Аналіз показників,що характеризують стабільність управління таефективність управлінських рішень

Світовий досвідуправління виробництвом переконує, що головним чинником стабільного розвиткупідприємств та організації є менеджмент у широкому розумінні категорії таменеджмент персоналу зокрема (у вузькому розумінні).

За рікефективність пошуку іноземних партнерів та збуту товару не дуже сприялорозвитку підприємства не зважаючи на те, що підприємство знаходиться намонопольному внутрішньому ринку ( з 2007 по червень 2008 року). Головноюпричиною є висока конкуренція на зовнішньому ринку. Тому щоб вижитипідприємство повинне виробляти нові види продукції. />


2.Характеристика зовнішньоекономічної діяльностіпідприємства

Зовнішньоекономічнадіяльність товариства.

1. Товариствосамостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність відповідно до чинногозаконодавства України.

2. Предметомзовнішньоекономічної діяльності Товариства є:

— експорт таімпорт послуг, товарів та капіталів;

— наданняіноземним юридичним та фізичним особам послуг, що становлять предмет діяльностіТовариства;

— представленняінтересів іноземних юридичних та фізичних осіб на території України,представлення інтересів юридичних та фізичних осіб України за її межами;

— спільнапідприємницька діяльність з іноземними підприємствами та організаціями іпроведення з ними спільних господарських операцій на території України та за їїмежами.

3. Валютнівідрахування до бюджету провадяться у порядку і розмірах, передбачених чиннимзаконодавством. Інші вилучення валютних коштів Товариства забороняються.

Товариство насвій розсуд використовує належну йому частку валютної виручки.

4.Товариство маєправо одержувати кредити від зарубіжних кредиторів. При цьому валюта зараховуєтьсяна баланс Товариства і використовується ним самостійно. Держава не несевідповідальності по одержаних Товариством кредитах.

5. Товариство маєправо одержати міжнародну технічну допомогу у вигляді будь-якого майна, робіт іпослуг, фінансових ресурсів (грантів) у національній чи іноземній валюті.


/>2.1 Опис планування, присутнього в організації вгалузізовнішньоекономічної діяльності

В найблищомумайбутньому товариство планує розширити свій ринок закупок, тобтопостачальників, зокрема вийти на новий ринок нових типів сепараторів яким немааналогів. В цьому руслі підприємство вже зробило перші кроки і має домовленістьіз величезними Російськими компаніями – виробниками нових типів магніто таелектроустаткування.

/>2.2 Характеристика маркетингової діяльностіорганізації на зовнішньому ринку

До проведеннямаркетингових досліджень на зовнішньому ринку фірми спонукають різні причини. Зодного боку, це послаблення можливостей збуту або зміна кон'юнктури навнутрішньому ринку, обумовлені сповільненням темпів зростання валовогонаціонального продукту, проведенням урядом антипідприємницької політики,уведенням непомірних податкових платежів, підштовхуванням державою підприємцівдо виходу за рубіж із метою збільшення надходжень іноземної валюти і скороченнязовнішньоторговельного дефіциту. З іншого боку, фірми можуть бути залучені дозовнішньоторговельної діяльності зростанням можливостей, що відкриваються для їхніхтоварів в інших країнах. Не покидаючи внутрішнього ринку, вони можуть знайтидля себе і привабливі (навіть попри додаткові витрати і проблеми, пов'язані зопераціями за рубежем) зовнішні ринки.
         Маркетингова діяльність – це не лише реклама, а й багато іншихелементів маркетингової політики. Компанія зосередила свою увагу на розробцідизайну сепараторів, компанія розробила багато видів корпусів для устаткуваннящо в свою чергу дозволило змінити певні параметри пристроїв.      Виробленняпристроїв проходить в більшості на замовлення, тому що існує багато видів цієїпродукції, а підприємство не в змозі зберігати на складах велику кількістьпродукції. Замовникам відправляються рекламні зразки всіх дизайнів тапараметрів сепараторів, а вони в свою чергу вибравши відправляють на зборку доданого підприємства. Якщо з представлених видів дизайну не підійшов жоден, топідприємство “Продекологія” виготовляє на заказ.

/>2.4 Перелік товарів (послуг), щоімпортуються (експортуються)

Вироби:

Таблиця 2.2 Перелік товарів

№ п/п Вигляд Група Тип 1. Магнітні сепаратори 1.1. Барабанні БС, БМ, ПБМ 1.2. Шківні Ш 1.3. Колончаті До 1.4. Пластинчасті ПН-Р, ПН-М, ПН-А, ППС, ППМ, ПК, ПТСГ, ПТСВ, ПТМГ 1.5. Роликові РС, РС-В 1.6. Стрижньові З, С-1, СЬК, ВКВ, СЬКР, СТС, СТМ, СТМО, СБ 1.7. Віхретокові вс 1.8. Комплекси сухої магнітної сепарації КСМС 2. Металодетектори 2.1. Тунельні ДМТ1АН, ДМТ1БН, ДМТ1АИ, ДМТ1АН/К, ДМТ1БН/К 2.2. Плоскі ДМП2АП, ДМП2АП-02 3. Освітлювачі – магнітні Об'єктні ОМ Мережні ОММ 4. Фільтри магнітні ФМ 5. Блоки магнітні 5.1. Млинові БМ, БМ11.07.10 5.2. Мукопросіювателі СПР 5.3. Пластинчасті БМ1-28, БМ2-28, БМ3-28, БМ4-28, БМ5-28 6. Пробники для експресконтролю 6.1. Нерудні С-М 6.2. Рудні ПР 7. Комплекти лабораторні для контролю ферропримесей КЛ КЛ 8.

Магніт

подковообразний (лабораторний)

МП 9. Сітка вимірювальна СИ01.03; СВ01.05 10. Пристрій для намагнічення 10.1 Подковообразних магнітів ПР 11. Вібропітателі 12. Захоплення магнітні для опалубки ЗМ 13. Візки магнітні 14. Нестандартне устаткування і запасні частини

Послуги:

• аудит системмагнітного захисту;

• інжиніринговаробота по сепарації і збагаченню матеріалів;

• розробкапроектів ліній по переробці стєклобоя;

• шеф-монтаж,пусконалаштування устаткування;

• гарантійне іпіслягарантійне обслуговування;

• поставказапасних частин;

• ремонт імодернізація виробів фірми;

• ремонтпромислового радіоелектронного устаткування;

• розробка і виготовленнянестандартного устаткування;

• плазмоверізання і зварка неіржавіючих і інших металів.

Торгівля:

• тєсламєтри длявимірювання магнітної індукції;

• лінзи (ЛП 8х);

• магнітиподковообразні, феритові, неодимові, самарій-кобальтові./>

2.5Опис процедури пошуку іноземного партнера

Процедура пошукуіноземного партнера маркетологом складається з таких етапів:

1. Формуванняадресних списків потенційних споживачів для здійснення маркетингу;

2. Тел — маркет;

3. Формуваннятехніко – комерційних пропозицій замовників;

4. Упорядкуванняелектронної версії бази даних (ТуТОС);

5.  Директ –мейл (електронна розсилка рекламної кореспонденції).


Висновок

Під часпроходження технологічної практики було здобуто та засвоєно основні принципироботи менеджера ЗЕД, його обов’язки, вимоги до нього та відповідальність,відповідних навичок у сфері маркетингової діяльності. Впродовж практики булозроблено: пошук потенційних клієнтів, заповнення бази даних (ТуТОС), заповненнята розробка рекламних звітів. В період практики був ознайомлений їздокументами, що вимагає зовнішньоекономічна діяльність, проведений економічнийаналіз товариства.

В цей часзакріпилися всі теоретичні знання практичними підходами до вирішення проблеми.

Крім цього булозасвоєно принцип роботи маркетингового відділу.

Стосовнопідприємства “Продекологія” варто відмітити, те що апарат управління функціонуєдобре, робота з рекламою проходить по графіку, інколи можливі простої занестачею інформації стосовно підприємств клієнтів. Підприємство володіє значнимінтелектуальним потенціалом, має дружні, тісні стосунки з партнерами, оснащенесучасними інформаційними засобами діяльності і управління, облік і управліннядіяльністю здійснюються при допомозі комп'ютерної мережі.

 Перспектива упідприємства непогана і аналізуючи діяльність підприємства можна сказати, щокерівництво працює над вдосконаленням технології виробництва, дбає про людей,тому що покращує: полегшує роботу працівників вводячи нову техніку ітехнологію, добивається росту продуктивності праці та підвищення заробітноїплати. У зв’язку з введенням в дію нового обладнання підприємство маєможливість нарощувати об’єм виробництва.

Однако буваютьмоменти коли підприємство втрачає частину прибутку. Це спричинено коливаннямпопиту на міжнародному ринку. Ці втрати не є досить суттєвими тому як вжеговорилось підприємство отримує невелику частку чистого прибутку, але єприбутковим.

Списоклітератури

1.  Закон України від 4 лютого1998 р. «Про підприємництва в Україні».

2.  А.М. Поддєрьогін, Фінансипідприємства – К.: 2000.

3.  С.Ф. Покропивного, Економікапідприємства – К.: 2000.

4.  М.Д. Білик, І.А. Золотко,Податкова система України – К.: 2000.

5.  А.Г. Савченко, Г.О.Пухтаєвич, Макроекономіка – К.: 1999.

6.  Т.А. Агапова, С.Ф. Серегина,Макроекономика – М.: 2001.

7.  Л.Н. Чечевицина,Макроекономіка – Р на Д.: 2000.

8.  В.М. Опорин, Фінанси – К.:1999.

9.  В.В. Радіонова, Фінанси – М.:1996.

10. К.А.Доброзична, Общая теория финансов – М.: 1992.

11. Л.И.Прокопенко, Управление производством – М.: 1990.

12. Некрасов,Державне регулювання економіки – К.: 1998.

13. Михайлова,Державне регулювання – Л.: 1999.

14. Німбах,Гроппейм, — Фінанси – К.: 2000.

15. Стоякова,Финансовый менеджмент – М.: 1999.

16. А.А.Богдановская, Г.Г. Виногоров, О.Ф. Мигун, Анализ хозяйственной деятельностипредприятия в промішленности – М.: 1996.

17. ШиншилаА.К., Вартакан С.С., Микрюнов В.А., Бухгалтерський учт и финансовый анализ накомерческих пердприятиях – М.: 1996.

18. КраюхинаГ.А., Экономический анализ – М.: 1998.

19. Бухгалтерскаяотчетность ТОВ ВКФ «Консалекс» за 2000 та 2001 г.


/>Додатки

1. ЄС — барабанний сухій сепарації;

2. ЇМ — барабанний мокрій сепарації;

3. ПБМ — барабанний мокрого збагачення;

4. Ш — шківний;

5. А — колончатий;

6. ПН-Р — пластинчастий надпоточний з ручним очищенням;

7. ПН-м — пластинчастий надпоточний з механічним очищенням;

8. ПН-А — пластинчастий надпоточний з автоматичним очищенням;

9. ППС — пластинчастий підпотоковий сухий;

10. ППМ — пластинчастий підпотоковий мокрий;

11. ПК-пластинчастий корпусний;

12. ПТСГ-пластинчастий трубний сухий горизонтальний;

13. ПТСВ — пластинчастий трубний сухий вертикальний;

14. ПТМГ-пластинчастий трубний мокрий горизонтальний;

15. РС — роликовий стрічковий з барабанним живильником;

16. РС-В — роликовий стрічковий з вибропитателем;

17. С-стрижньової безкорпусної;

18. С-1-стрижньової безкорпусної з хомутом;

19. СЬК — стрижньовийкорпусний;

20. ВКВ — стрижньовий корпусний з вібратором;

21. СЬКР — стрижньовий корпусний ротаційний;

22. СТС — стрижньовий трубний сухий;

23. СТМ — стрижньовий трубний мокрий;

24. СТМО — стрижньовий трубний мокрий з обігрівом корпусу;

25. З Би — стрижньовий блок;

26. ВС — віхретоковий;

27. КСМС — комплекс сухої магнітної сепарації;

28. ДМТ1АН — детектор металу тунельний з живленням 220 В, з виносним блоком живленнябезперервного эл. магнітного випромінювання;

29. ДМТ1БН — детектор металу тунельний з живленням 220 В, з вбудованим блоком живленнябезперервного эл. магнітного випромінювання;

30. ДМТ1ЛИ — детектор металу тунельний з живленням 220 В, з виносним блоком живленняімпульсного эл. магнітного випромінювання;

31. ДМТ1ЛШК — детектор металу тунельний з живленням 220 В, з виносним блоком живленнябезперервного эл. магнітного випромінювання із стрічковим конвеєром;

32. ДМТ1БН/К — детектор металу тунельний з живленням 220 В, з вбудованим блоком живленнябезперервного эл. магнітного випромінювання із стрічковим конвеєром.


еще рефераты
Еще работы по маркетингу