Реферат: Обґрунтування організації торгівлі сирами на прикладі ТОВ "Улюблені сири"

Зміст

Вступ

1. Підготовказовнішньоторгових операцій

1.1Маркетингове дослідження зовнішнього ринку

1.1.1Вивчення попиту

1.1.2Вивчення пропозиції

1.1.3Дослідження умов роботи на ринку

1.1.4Дослідження потенційних можливостей фірми

1.2Організаційно-правові та економічні основи вибору закордонного

контрагента

1.3Пошук, вибір та встановлення контакту із закордонним партнером

1.4Аналіз та проробка конкурентних матеріалів, складання конкурентного листа,розрахунок імпортних цін

1.5Проробка базисних умов контракту

1.6Проробка валютно-фінансових умов контракту

1.7Складання проекту контракту

2. Укладання торгівельногоконтракту

3Організація контролю, виконання та припинення зовнішньоторгового контракту

3.1Комерційні документи щодо виконання угоди

3.2Розрахунок митної вартості товару та митних платежів

3.3Митні документи та порядок їх оформлення за місцем акредитації суб’єктазовнішньоекономічної діяльності

3.4Контроль за виконанням контрактних зобов’язань, розгляд можливих претензій

4Ефективність зовнішньоторгової операції

Список літератури

Додаток А

Додаток Б

Додаток В

Додаток Г

Додаток Д

Додаток Е


Вступ

 

Однією з глобальних проблем суспільного виробництва є максимальноповне задоволення потреб населення, що практично неможливо без постійного широкогообміну товарами між регіонами, країнами.

В процесі здійснюванихв Україні ринкових перетворень і пов'язаних з ними структурних реформ істотнуроль покликана зіграти зовнішньоторговельна діяльність господарюючих суб'єктіврізних форм власності, що охоплює широкий спектр напрямів, інтересів імеханізмів для реалізації задач, що стоять перед суспільством.

За період перебудови іреформ сфера зовнішньоторговельної діяльності прискореними темпами вчиниламетаморфозу від «накатаного» десятиріччями централізовано-розподільногопринципу функціонування цього сектора економіки до повної лібералізації,виключивши практично всі обмеження. Це дало право самостійного виходу назовнішній ринок всім господарюючим суб'єктам.

Зовнішньоторговельнадіяльність як елемент ринкового господарства будь-якої держави, у тому числі іУкраїни, дозволяє через участь в міжнародному розподілі праці забезпечитиприскорений розвиток економіки країни. Тому українським зовнішньоторговельнимоператорам, необхідно вирішити ряд проблем, таких, як «з кимторгувати», «як торгувати», тобто з контрагентами яких країн вперспективі більш вигідно здійснювати комерційну діяльність, пов'язану зреалізацією зовнішньоторговельних операцій, для досягнення поставлених цілей.

Реформазовнішньоторговельної діяльності в Україні забезпечила вихід на світовий риноквеликого числа господарюючих суб'єктів. Це дозволило учасникам міжнародногобізнесу не тільки визначити свої можливості і результати від реалізаціїзовнішньоторговельних операцій, але і самим отримати уявлення про реальнийпопит на власну продукцію, ступені її конкурентоспроможності із зарубіжнимианалогами. Сьогодні у сфері зовнішньоторговельної діяльності є ряд негативнихнаслідків, породжуваних тими украй невигідними умовами, на яких полягають міжнародніторгові операції.

Причин такого положеннябагато:

· слабий розвиток на місцяхпідтримуючої інфраструктури (уповноважені банки; страхові і рекламні компанії;інформаційні, консультаційні і юридичні фірми; транспортно-експедиторськіорганізації і ін.);

· відсутність ефективних формуправління зовнішньоторговельною діяльністю на підприємствах різнихорганізаційно-правових форм;

· неприступністьінформаційно-методичної бази для роботи (зокрема, незнання іноземної мови, щоутрудняє можливість проведення конструктивних ділових переговорів);

· недостатня кількістьпідготовлених кадрів, що уміють вести маркетингові дослідження і комерційнуроботу, обізнаних у специфіці діяльності на зовнішньому ринку, особливостяхзаконодавства зарубіжних країн і т.д.

Відсутність необхіднихзнань у зовнішньоторговельних операторів цілком з'ясовна, оскільки, як відомо,такі знання одержуються в процесі практичної діяльності, а вони протягомдесятиріч були відірвані від процесу реалізації результатів своєї працізакордоном. Це незнання в поєднанні з бажанням часом будь-якою ціною заробитивалюту в умовах, коли в більшості своїй підприємства не мають популярності наринках зарубіжних країн, є однією з головних причин появи названих негативнихявищ.


Розділ 1

Підготовка зовнішньоторгових операцій

 

1.1 Маркетингове дослідження зовнішньогоринку

Перша стадія першого етапуздійснення ЗТО — маркетингове дослідження — передбачає вивчення комплексу характеристик та даних, яківизначають властивості світового ринку або ринків окремих географічних регіонівчи певних країн, а саме:

1. Вивчення ринкового,підприємницького середовища на зовнішніх ринках (ЗР), яке передбачає аналіздемографічних, природних, економічних, науково — технічних, політико-правових,культурних та соціальних факторів розвитку світових ринків (СР). Саме умовипідприємницького та ринкового середовища зарубіжних країн досліджуються у першучергу при виборі найбільш перспективного ринку збуту своєї продукції абопридбанні необхідних імпортних товарів.

2. Вивчення вимог СР або ЗРдо товару, тобто вимог покупців зарубіжних держав до споживчих властивостейпродукту та відповідного набору послуг, які супроводжують продаж і споживаннятовару. Для українського виробника ці вимоги з боку покупців та споживачівтовару є складовими його конкурентоспроможності.

3. Вивчення місткості тахарактеру ЗР, еластичності попиту на ньому. Саме ці показники визначаютьможливі перспективи збуту продукції, динаміки продажів та особливостімаркетингових заходів, необхідних для успішного просування товарів.

4. Спостереження за рівнемсвітових цін та тенденціями їх зміни. Для цього складаються таблиці руху цін таїх індексів, будуються графіки, екстраполюються тренди попередніх періодів намайбутній розвиток цінових рівнів, даються прогноз та оцінка рівня динаміки цінна роки вперед.

5. Дослідження фірмовоїструктури ринку та складу закордонних партнерів, а саме: споживачів,посередників, постачальників, конкурентів. Важливо виявити не тільки активнихпокупців товарів та послуг, а й потенційних фірм-нейтралів, які ще не виявилизацікавленості відносно даного товару, але можуть розглядатись як потенційніпокупці.

6. Маркетинговий аналіз ступенята характеру ринкової конкуренції, методів маркетингової роботи конкурентів, їхтоварної, цінової, збутової політики, реклами та політики стимулюванняпродажів, кадрової політики.

7. Дослідження форм роботи,які прийняті у торговій практиці по даному товару на даному ринку та йогосегментах. Спеціалістів у сфері ЗЕД цікавить, прямо чи непрямо здійснюєтьсябільшість угод купівлі-продажу на даному ЗР, які форми посередницьких угодтипові для нього, які види угод можна застосовувати на даному ринку, які формиторгівлі використовуються тощо.

8. Визначення особливостейспоживчих пріоритетів та психологія поведінки покупців даного товару на ЗР, основнихпричин, мотивів прийняття рішень іноземними споживачами про купівлю конкретнихтоварів (як наших, так і конкурентів). Побудова схеми процесу прийняття рішенняпро покупку [2].

1.1.1 Вивчення попиту

В загальному об'ємі реалізаціїсирів торгова мережа забезпечує не менш 85%, заклади громадського харчування —від 10 до 15%. В даний час характерною є загальна тенденція дорожчання молока іпродуктів його переробки, у тому числі і сирів, проте для всіх варіантіврозвитку сирного ринку характерним було зростання споживання в 2005-2006 роках,пов'язаний в першу чергу з підвищенням купівельної спроможності населення(рис.1.1). Спостерігалося уповільнення темпів зростання ринку, починаючи з 2007року. В цьому періоді ключову роль гратимуть наступні чинники:

1. Зростанняплатоспроможності населення, вплив якого на темпи зміни зростання ринкуоцінюється в +30%.

2. Вплив індивідуальнихтрадицій і переваг (+10%);

3. Вимог до якості ісмакових характеристик (+10%);

4. Розвитку каналів розподілу(+15%).

/>

Рис.1.1.Місткість внутрішнього ринку твердих сирів в Україні в 2000-2005 роках, тис. т.

Характеристика об'єктудослідження і коротка класифікація.

Сир – один з самих живильнихі калорійних харчових продуктів. Живильна цінність його обумовлена високоюконцентрацією білка і жиру, наявністю незамінних амінокислот, вітамінів, солейкальцію і фосфору, необхідного для нормального розвитку організму людини. Сиркорисний для людей будь-якого віку і особливо для дітей. В сирі міститься від18 до 25% білка, причому значна його частина знаходиться в розчинній формі,тому добре засвоюється організмом. В сухій речовині багатьох видів сирівміститься 45-55% жиру, від 1,5 до 3,5% мінеральних солей. Калорійність сируколивається від 2500 до 4500 калорій.

Технологія і асортимент.

Всю різноманітністьсирного асортименту для зручності зводять в два основні продукти — сириплавлені і сири тверді. З плавленими все зрозуміло, назва говорить саме засебе, а в тверді входить безліч підгруп: сичужні і розсоли, зрілі і молоді, зпідплавленням і без. В світі розрізняють п'ять основних технологій виробництватвердих сичужних сирів:

«власне тверді»(голландська і швейцарська технології виробництва), «напівтверді» (італійська іанглійська) і «м'які» (італійська і французька технології).

Відповідно технологіямрозрізняють п'ять основних видів зрілого сиру плюс ще один — молодий,швидкопсувний продукт. Дещо відособлено стоїть вся група плавлених сирів, утворюючиокремий, чітко обкреслений ринковий сегмент.

В таблиці 1.1 наведенафранцузька класифікація сирів.

Таблиця 1.1.

Порівняльнакласифікація марок сиру.

Французька Мазкі Українська Свіжі сири Fromage blanc, Petit Suisse, Cottage cheese, Любительський М'які/свіжі Сирі з цвілевою скориночкою Camambert, Brie, Chaorce, Blanchette, Білий Десертний М'які з цвіллю на поверхні Сирі з промитою пліснявою скориночкою Maroilles, Mont d’Or, Romadur, Limburger, Дорогобужський М'які /слизневі сирі Сирі з козиного молока Crottin de Cravingly, Saite-Maure, Picodon Сирі з козиного молока Голубі сири Roquefort, Brue de Brisse, Saint Agur, Dorblu М’які /з цвіллю у всій масі сиру Пресовані варені сири Emmental, Comte, Beaufort, Maasdam, Радянський, Швейцарський Тверді сичужні/ з низкою t 2-го нагрівання Пресовані неварені сири Cantal, Edam, Gouda, Palet d’Or, Oltermanni, Російський, Углицький, Голландський, Костромський Тверді сичужні/ з низкою t 2-го нагрівання Плавлені сири Rambol, La vache qui rit, President, Viola, Янтар, Хвиля Плавлені сири

На даний момент в світізареєстровано більше 700 різних сортів (найменувань) сиру. Проте до цих пір неіснує єдиної їх класифікації, оскільки в різних країнах випускають сири зоднаковими назвами, але за різними технологіями. В Україні до початку 1991 рокув Держстандарті було зареєстровано близько 30 сортів сиру, на сьогоднішній день— 150.

Українськими фахівцями запропонована вдосконалена класифікація, щовключає сири іноземного виробництва. Хоча вона і не охоплює весь імпортнийасортимент, зате в неї входять такі групи, як, наприклад, сирі з буйволовогомолока, відсутні у французькій класифікації. Традиційними для вітчизняноїмолочної індустрії все ще є сири, виготовлені за спрощеною голландськоютехнологією: Голландський, Російський, Пошехонський, Костромський.

Сир чеддер,вироблюваний за англійською технологією, друге дихання в Україні знайшов востанні п'ять-шість років, коли вітчизняне сироваріння отримало приплив свіжогокапіталу. Чеддер став привабливим для вітчизняного виробника зважаючи напростоту технології виготовлення.

Сири молоді або сичужнім'які (Любительський, Бринза, Здоров'я) не вимагають ніякого дозрівання. Впроцесі виробництва таких застосовують коагуляцію, формування і пресування, авесь технологічний цикл триває максимум добу (проти 15 — 60 діб у сирівтвердих). Не довше триває і виробництво більш просунутого італійського сируРікотто (Адигейський по нашій класифікації), який після пресування піддаютьпідплавленню. Сирі напівтверді — Моцарелла, Сулугуні, — зріють в розсолі, що мінімізуєризик інфікування сирних головок шкідливою мікрофлорою, і також зводить домінімуму відсоток браку.

У вітчизняних сироварівбуло достатньо аргументів за розвиток виробництва молодих, розсолів,скоростиглих і англійських сирів, оскільки всі вони мають безперечну перевагу —короткий технологічний цикл виробництва. Головний недолік скоростиглих сирів —Буковинського, Українського і ін. — порівняно короткий термін зберігання,зважаючи на що вони направляються виробником, як правило, на внутрішній ринок.Той же недолік у сирів молодих і ті ж маркетингові наслідки їх виробництва —тільки для національного і регіонального споживача.

До сирів розсолів відносяться сири, термін дозрівання яких складаєдекілька годин. Їх після пресування витримують в розсолі і підсушують. Цеадигейський і любительський сирі, сулугуні, чанах, моцарелла.

В загальному об'ємі продажів сичужних сирів на їхчастку припадає 3-5% (у фізичному виразі). Їх ціна неістотно відрізняється відціни деяких видів твердих сирів. Тому споживач часто вважає за краще купуватиабо більш звичні для нього тверді сири, або більш дешеві в порівнянні зрозсольними сирами сирні вироби.

Для оптовиків торгівля розсольними сирами не дужеприваблива зважаючи на короткий термін реалізації — до семи днів.

Правда, один з виробників почав упаковуватиадигейський сир у вакуумну плівку, що дозволило продовжити термін реалізації до30 днів. За припущеннями торговців, якщо виробникам вдасться подовжити термінреалізації розсольних сирів, їх продажі ростимуть.

Фахівці відзначають, щостворювати сироварні підприємства середньої потужності і нижче (45-100 тоннготового продукту в місяць) доречно, якщо вироблювані сири відрізняютьсяособливою якістю і високою ціною, тобто, є преміум або елітним продуктом. Дотаких в Україні відносять тверді сири, проведені по швейцарській і ускладненійголландській, а також по французькій (грибково-цвілевій) технологіям. Востанньому випадку думки українських виробників вже роки три, як розходяться:одні вважають, що українські елітні сири не зможуть конкурувати з імпортнимифранцузькими і швейцарськими сирами. Навіть різниця в ціні на користь місцевих— не аргумент для елітного споживача, який в першу чергу вибирає якість, а націну може і зовсім не дивитися.

Щодо пропіоново — кислих (великопористих) голландських у наших сироварів сумнівів немає, вжебільше двох років поспіль на ринку України у величезній кількості присутні іуспішно продаються зроблені в Україні сири преміум — класу: Едам, Маасдамер,Радомер, Королівський, Фамільний і інші. Для підприємств, здатних перетворитина сир не менш 300 тонн молока на добу, все ще дуже ефективним є виробництвотвердих сирів масового попиту за старими радянськими технологіями: Російський,Пошехонський, Костромський, Голландський, Буковинський, Звенигородський.

Формування сегментасирів з цвіллю (напівм'яких і м'яких «французьких» сортів) почалося унаслідокперенасичення ринку твердих сирів в цілому. Першими на збільшення попиту наподібні сири відреагували київські супермаркети, в більшості з яких з'явився«цвілий» асортимент. За неперевіреними даними, в Києві продаються близько 150 тсирів з цвіллю в рік, а вартість їх коливається від 60 до 250 грн. за 1кг. Повсій країні в грошовому еквіваленті об'єм даного сегмента складає більше $1млн., і на 90% він представлений імпортною продукцією, переважно з Франції, Німеччиниі Польщі.

Вітчизняні сировари вбільшості своїй скептично відносяться до випуску сирів за французькоютехнологією, оскільки якість сировини тут набагато нижче, ніж, наприклад, вПольщі, і налагоджувати широкомасштабне виробництво в Україні достатньоризиковано — можливий високий відсоток браку. На думку вітчизняних сироварів,освоєння даної технології може бути рентабельне лише для дрібнихмолокопереробних підприємств. Як приклад приводять Францію, де більшістьнапівм'яких і м'яких сирів виробляється фермерськими господарствами практичнокустарним способом.

Плавлений сектор.

Нині, як мінімум,кожний четвертий кілограм з'їденого в Україні сиру є плавленим продуктом. Заданими вітчизняного Держкомстату, в 2004 році в нашій країні вироблено 42665тонн, в 2005 — 49905 тонн плавлених сирів. При цьому не менш 90% виробництваспоживає внутрішній ринок. Співвідношення об'ємів продажів плавлених сирів втрадиційній упаковці з фольги і в нових видах упаковки (пластиковий стакан,картонна коробка і ін.) складає 75% і 25% відповідно.

Плавлений сир практичнодля всіх лідерів сироварного напряму є і основним, і «побічним» продуктомвиробництва сухого молока, вершкового масла, твердого сиру, цільномолочнихпродуктів. Компанії, що традиційно спеціалізуються на виробництві ЦМП, такожнерідко трудяться і в «плавленому» напрямі (наприклад, «Галактон»). В обохвипадках новим виробникам сприяє відносна простота технології виробництва. Дляплавлення необхідна спеціальна лінія (вартість близько $100 тис.), длядозрівання твердого сиру — термостатична камера (підвал), яка при аналогічнійпродуктивності коштує у декілька разів більше устаткування для плавки. Процесплавлення триває години, дозрівання — 15 — 60 діб. Весь технологічний цикл —від молока до упакованої одиниці готового плавлено — сирного продукту триваєодну зміну. Плавленому сиру не потрібна технологічна лінія по солінню вартістюдо $1 млн. а також висока культура виробництва, оскільки плавлення є термообробка,що вбиває всю «зайву» мікрофлору.

Собівартість жеотриманого плавленого продукту дозволяє пропонувати його наймасовішій аудиторіїукраїнських споживачів. Роздрібна ціна більшості плавлених сирів вітчизняноговиробництва складає в середньому 17 грн./кг, твердих і напівтвердих сичужних —26 грн./кг. Крім того, для виробництва плавленого можна використовувати«механічний брак» твердого сиру. Загалом, інтерес до виробництва плавленогосиру, як засобу розширення асортименту, є достатньо економічно обґрунтованим.Не останню роль в розвитку виробництва плавлених сирів грає швидкий оборотзасобів, який забезпечує порівняно короткострокова і проста технологіявиробництва. В Україні є «чисті» виробники плавлених і «чисті» виробникитвердих сирів, але дистриб’ютори, що практикують роботу лише з одним сирнимпродуктом (а тим більше, лише з однією маркою), на ринку відсутні.

Екзотичні сири.

В цей розділвключаються всі сири, що входить до групи елітних і частково додаткових. Це, якправило, дорогі сорти, присутні в кожній групі по французькій класифікації.Навіть в сегменті твердих сирів існує свого роду знати – Comte, Emmental, Fol Epi. Такі сорти, як сири зпромитою і білою цвілевою скориночкою і голубі сири в Україні не виробляються.Пальма першості по виробництву екзотичних і елітних сортів сиру належитьФранції. Французи відрізняються не тільки тим, що мають понад 400 сортів сиру,але і тим, що його споживання перетворилося для них на особливу культуру, майжерелігію. Як ми згадали, сири свіжі і ферментировані (вони ж “аффіне” — витримані). Вони також діляться і по “молочному братству”: бувають козиними,коров'ячими, овечими, буйволовими, ослячими, верблюжими і ін.

1.1.2 Вивчення пропозиції

Виробники. Останнічотири роки на українському ринку молокопродуктів спостерігаються різкезростання конкуренції. За 2004-05 роки в корпусі найбільших сироварів відбулосядекілька найпомітніших подій. Спочатку змінився власник контрольного пакетуакцій АТ «Шосткинський ГМК» (ТМ «Бiлi Бережи» і «Шостка»), який, до речі, бувлідером українського сироваріння в 2002 році, і на сьогоднішній деньпоступається пальмою першості лише сироварним об'єднанням. На початку 2005 рокузмінив власника «Пирятинський сирозавод» (ТМ «Молочній Шлях»), а власником«Молочного Шляху» є старий знайомий, що давно вже став в українській молочнійіндустрії своїм — банк «Аваль» (власник Яготинського і Золотоношськогомаслозаводів, а також Городенківського сирозавода на Івано — Франківщині). А щераніше (в 2003 році), влившись до складу французької Bongrain Group, зміниввласника Звенигородський СК (лідер виробництва в 2001 році).

До 2004 року ринокрозвивався по стандартній схемі: крупні компанії розширювали виробництво іукрупнялися, поглинаючи тільки невеликих і слабких регіональних переробників. Зчасом крупним компаніям стало тісно на ринку, і процес переділу ринку почавновий виток. Тепер використовують два варіанти: пряма покупка активівконкурента і спроба злиття з ним.

Яскравим прикладомшвидкого нарощування виробничих потужностей стала в травні 2004 року покупкакорпорацією «Клуб Сиру» підприємств ТОВ «РТС» — ВАТ «Бобровецкий молокозавод» іВАТ «СОММАС». В результаті операції потужність «Клубу Сиру» по випуску сухихмолокопродуктів збільшилася в 2,3 раз (до 80 т в доби), вершкового масла — в1,7 раз (до 96 т в доби). Крім того, «Клуб Сиру» отримав кредит в $3,5 млн. вбанку «Фінанси і Кредит» на завершення фінансування крупного проекту по реконструкціївиробничих приміщень ВАТ «Світловодський маслосиркомбінат» і установціавтоматизованої лінії по виробництву твердих сичужних сирів продуктивністю 45 тсира на добу (з резервами підвищення продуктивності до 20%). На теперішній часреконструкція завершена. До складу заснованої в 2003 році корпорації «Клубсиру» входить декілька найбільших молочних підприємств України. Зокрема, двасироварні підприємства ВАТ «Канівський маслосирзавод» і ВАТ «Світловодськиймаслосиркомбінат», загальною потужністю 105 т сира в доби. Також до складукорпорації входять три підприємства по виробництву сухих молочних продуктів імасла ВАТ «СОММАС» (Миронівський завод сухого цільного молока) і ВАТ«Бобровецкий молокозавод», ВАТ «Корсунь-Шевченківський маслосирзавод». Нарис.1.2 відображено рейтинг груп, що працюють на ринку сирів. Спеціалізованіоптові компанії по торгівлі або вітчизняним, або імпортним сиром. До них можназарахувати і тих, у кого 70-80% в об'ємі продажів займає сир. З крупних спеціалізованихкомпаній, торгуючих вітчизняним сиром, нам відомі тільки дві: “Сири України”(м. Донецьк) і “Корса” (м. Київ).


/>

Рис.1.2. Рейтинг груп, що працюють на ринку молокопродуктів (заоб’ємами реалізації на рік)

Спеціалізуватися перспективно в тих регіонах, де слабо розвинутавиробнича інфраструктура по випуску сиру. Так, компанія “Сири України” починаласвою діяльність в донецькому регіоні. Компанія закуповує сир у багатьохвітчизняних виробників і, сформувавши широкий асортимент, реалізує товар восновному в роздрібних пунктах, а також оптовим компаніям в довколишніх містах.Зараз філіали компанії є у восьми регіонах, в основному там, де слабо розвинутовиробництво твердих сирів. Компанії з широким асортиментом продукції. Основнимиїх позиціями можуть бути сир, м'ясні вироби. Такі компанії, як правило,закуповують товар у одного — двох виробників, а решта асортименту (яквітчизняний, так і імпортний) — у колег. Асортимент сирів у них налічуєприблизно 60-70 найменувань. З них 17-20 — вітчизняні, 30-40 — імпортні.

Приватні підприємці. Вони можуть реалізуватидесятки тонн сиру в місяць. Такі підприємці закуповують крупну партію сиру наодному заводі і, одержуючи значну знижку, можуть продавати товар дешевше, ніжкрупнооптова компанія, яка робить закупівлі на декількох підприємствах. Якправило, ЧП не створює збутову мережу, а локально “скидає” товар, в основномубазарним реалізаторам.

Представництва заводів. Як правило, їхвідкривають в Києві і містах — ”міліонерах”. Об'єми їх продажів не дуже значні— 10-20 т в місяць. Але вони є серйозними конкурентами для оптовиків, оскількипродукція через представництва реалізується за заводською ціною.

Експорт

З 1999 року експортсирів з України зріс майже в 14 разів (до 88,7 тис. тонн), і минулого рокунадходження від експорту сиру склали 206 млн. доларів США, що складає 40,5% відекспорту всіх молокопродуктів. Крупних підприємств-експортерів в Україніналічується більше двадцяти, які, як правило, входять до складу крупнихмолочних холдингів. Експортують, в основному, твердий сир, який займає більше90% об'ємів сирного експорту в натуральному виразі.

Імпорт

Свою продукцію на українському ринку представили такі крупні компанії,як німецькі Kaserei Champignon/Hofmeister, Bayernland, Hochland, Zott, MZO/ Oldenburger, Kraft Jacobs Suchard, французькі Bongrain, Bel і Besnier, фінські Valio, Ingman, голландські Friesland Dairy Foods, Vonk, італійська Parmalat і деякі інші.

За даними ж торговців, імпортна продукція забезпечує приблизно15-20% загального об'єму продажів (у фізичному виразі). У додатку А наданийперелік можливих постачальників торгівельної фірми. Основна причина “сірості”ринку — високі ставки митного збору: повна ставка — EUR 1,6, пільгова — EUR0,8за 1 кг. Оплата мита, податків, транспорту, сертифікатів (сертифікація додаєприблизно $0,5 до ціни 1 кг) збільшують ціну сиру більш ніж в двічі.

Якщо закупівельна ціна польського сиру — приблизно $2-2,5 за 1 кг, то офіційно розмитнений сир повинен коштувати не менше ніж 35-40 грн. з обліком 25%-ої торговоїнацінки. Попитом користуються великопористі сири (особливо “Радомер”), оскількиця ніша вітчизняним виробником практично не зайнята.

Так, за нашими відомостями, великопористий сир “Мономах”, “Фаворит”,“Пектораль” виготовляє Крижопольський завод, а Новоград-Волинський завод буквальноднями почав виготовляти сир “Пікодон”.

Найближчим часом навряд чи в асортименті вітчизняних виробниківз’являться великопористі сири в значних об'ємах. Таким чином, нішувелико-пористих сирів практично всю віддано зарубіжному товару. Також достатньоміцно зайнята імпортною продукцією і ніша м'яких сирів і сирів з цвіллю (восновному це німецькі, французькі, датські і ін. сирі). Навряд чи в найближчомумайбутньому імпортної продукції стане набагато менше. У неї є декілька козирів:різноманітність асортименту (приблизно 100 найменувань), стабільна якість ідосить стійкий споживацький попит з боку небідних українців.

Документи:

Закон України ВР468/97-ВР от 17-07-1997

Обов'язковасертифікація: Код документа «6020»

У додатку Б наведенийкод товару згідно з УКТВЕД.

1.1.3 Дослідження умов роботи на ринку

Продукт від виробника до кінцевого споживача може проходити черезрізну кількість учасників збутового ланцюжка: мінімум — один, максимум — три,залежно від географії збуту. Зараз основний напрям розвитку дистрибуції —створення при виробниках фірм по просуванню товару. У зв'язку із значнимпідвищенням цін на сир всі прагнуть позбутися зайвого посередника, щобмінімізувати торгові націнки і, по можливості, поставляти товар напрямууроздріб.

Виробники можуть самостійно реалізовувати товар вроздрібну торгівлю (особливо якщо вони випускають ще і цільномолочну продукцію)як в рідних містах, так і в довколишніх. Також є принадою великі міста.Подібним же чином діють і оптові компанії-інвестори, представництва або дочірніпідприємства. Як правило, вони прагнуть запропонувати товар платоспроможномуроздробу: супермаркетам, крупним магазинам, оптово-роздрібним ринкам. Деякі зних обзаводяться і власними торговими точками. Їм потрібні “живі” гроші дляпокупки молока. Але охопити роздрібну мережу, яка налічує до 12-13 тис.торгових точок, виробники не в змозі. Їм “допомагають” оптовики.

Вони також обслуговуютьроздріб і оптовиків довколишніх регіонів, які часто володіють мережеюроздрібних точок.

Асортимент оптовиків

Сьогодні основна вимога роздробу — широкийасортимент. Шляхи його формування у оптовиків різні, але якісь загальні правилає. Отже:

В асортименті повинні присутній такі сири:“Російський”, “Голландський”, “Український”, “Костромський”, “Буковинський”,“Степовий”, “Пошехонських”. З імпортних — “Радомер”, “Едам”, “Мааздамер”,“Гауда”, плавлені порційні. Споживача перш за все привертає відома назва. Такісири забезпечують торговцю приблизно 60-70% продажів (у фізичному виразі). Оптовикипрагнуть придбати товар відомого виробника, хоча б навіть для асортименту. Сирвідбирають і по співвідношенню “жирність — ціна” (залежно від клієнтури рецептиу кожного оптовика свої).Сир в плівці є більш переважним для торгівлі ніж сирийв парафіні. Під парафіном важко роздивитися, чи не цвілий ненароком товар. Оптовикипрагнуть закупити міні-сири масою 200-400 г, які останнім часом користуються попитом.

Стимулювання збуту

До недавнього часу якісній продукції випускалосяукрай мало. І, по суті, на ринку не було товару, який необхідно було б активнорекламувати. Та і явних лідерів, які займалися б грамотним просуванням товару,замало. Із тих же причин на ринку сиру затягнувся процес становлення торговихмарок. Компанії спочатку пішли по шляху створення нових видів сиру підторговими марками “Мономах”, “Пектораль”, “Фаворит”). На рис.1.3 відображенодолі найкрупніших торгових марок на ринку сирів України.

Зараз основні прийоми стимулювання збуту на ринку— це:

· надання конкурентної ціни.Різниця в 20 коп. в ціні за 1 кг сиру грає істотну роль в завоюванні клієнта;

· своєчасне виконання заявокклієнтів;

· мобільна доставка товару.Основна задача оптовиків — розширювати автомобільний парк.

/>

Рис. 1.3. Долянайкрупніших торгових марок на ринку сирів України

Також для просування товару використовуються такі прийоми, якреклама на виставках і в прайс — листах ділових видань. Добре працює матеріальнезаохочення як клієнтів (їм надаються знижки), так і власних менеджерів.

Роздріб

За даними торговців, в великих містах приблизно60% сиру реалізується через супермаркети і магазини, 40% — через ринки. А вневеликих містах співвідношення зворотне. Сири на ринках дешевше, ніж вмагазинах, але іноді там зустрічається товар украй низької якості, що не сприяєзростанню продажів. До того ж базарний кілограм — трохи більше 800 р. Такимчином, лоточники поступово втрачають клієнтів. В той же час збільшуютьсявиторги в супермаркетах, особливо в магазинах сash&carry, що пропонуютьобширний асортимент сиру за цінами дрібного опту. Асортимент супермаркету —30-40 найменувань (вітчизняний і імпортний сир), звичайного магазина і лотка —5-7 найменувань найпопулярніших видів сиру. Спеціалізований лоток пропонує10-15 найменувань. В київському супермаркеті може реалізовуватися від напівтонидо декількох тонн сиру в місяць. Але таких магазинів в Києві не більше 20.Звичайний магазин в крупних містах реалізує до напівтони сиру в місяць, вневеликих — 50-100 кг.

Роздрібний ринок ще не поділений між операторами.По-перше, за роздріб воюють виробники і оптовики. По-друге, магазинам вигіднопрацювати з декількома постачальниками. Як правило, їм надають відстроченняплатежу на 5 днів, але розлучатися з грошима, навіть якщо товар проданий, нехочеться. А товар одержувати треба. Тут і з'являється наступний постачальник.Проблема оптовиків — навчити роздріб грамотно продавати товар. Кваліфікованопрацює украй обмежена кількість торговців, в основному — супермаркети. В цьомузначенні більш “просунутими” можна вважати “сирних” лоточників. Їх зарплатняцілком залежить від об'єму продажів. Тому вони пропонують сир на пробу, прицьому супроводжуючи дегустацію розповідями про його властивості. З лотка йдутьдекілька сотень кілограм сиру в місяць.

1.1.4 Дослідженняпотенційних можливостей фірми

Середньодушовеспоживання сиру сьогодні в Україні складає 2,7 кг на рік, що набагато нижче, ніж навіть в такій «несирній» країні, як США — 15 кг або більш «сиролюбивій» Німеччини — 18 кг/д.н. рік. Навіть в сусідній Росії за різними данимина душу населення доводиться 3,2-3,5 кг, а лідирують в світі споживачі Франціїз показником 26 кг/д.н. рік. За найскромнішими підрахунками виробників,потенціал українського ринку сирів вироблений відсотків на двадцять (таблиця1.2).

Таблиця 1.2.

Середньорічні темпи приросту об'ємів споживання, %

Тип прогнозу 2005-2006рр. 2007-2009рр. 2010-2011рр. Середні Оптимістичний 22,0 11,7 6,7 13,5 Базовий 15,7 9,0 5,7 10,1 Песимістичний 8,3 6,3 4,7 6,4

На думку фахівців,разом з підвищенням добробуту народу на рівень споживання сирів в не меншіймірі впливає і рівень культури споживання даного продукту. Відповідно, разом зрекламою власної торгової марки найбільші українські виробники проводять ікампанії по підвищенню популярності продукту.

Провівши маркетинговедослідження, можна прийти до висновку, що український ринок молочних продуктівза останні декілька років значно розширив свою пропозицію, відповідно кількістьконкурентів збільшилася. Невисока собівартість і хороша якість – головніпереваги продукції, що випускається.

Проте, є незаповненаніша ринку у виробництві сирів. А саме — виробництво елітних сортів сиру(великопористі сири, сири з цвіллю, м'які сири). Український виробник нездатний поки освоїти складні технології виробництва французьких, голландських,швейцарських виробників сиру.

Поза сумнівом, навітьзначна різниця в ціні місцевих і імпортованих сирів – не аргумент для елітногоспоживача.

Тому можна звпевненістю сказати, що фірма, яка займається імпортом елітних сортів сиру,матиме успіх на українському ринку. Кількість конкурентів в даному сегменті мінімальна.А головна з рекомендацій для фірми, що тільки утворилася і хоче зайняти твердеположення на ринку, – широкий асортимент пропонованої продукції.

1.2 Організаційно-правові та економічніоснови вибору закордонного контрагента

Вибір партнерів на зовнішньому ринку для реалізації імпортноїоперації повинен включати наступні елементи:

—  аналіз потреб підприємства і складанняспецифікації на необхідні товари. Специфікація повинна включати асортименттовару, його кількість, якість і ціну;

§ вивчення зовнішньоготоварного ринку і визначення можливості задоволення на них виявленої потреби наконкретні види продукції в матеріально-речовинній формі;

—  складання списку можливих іноземнихпостачальників по кожному виду товару;

§ встановлення контактів зпотенційними постачальниками;

—  оцінка потенційних постачальників;

—  визначення числа контрагентів, якеповинне брати участь у виконанні замовлення по кожному виду товару. Як правило,воно повинне залежати від групи товару, асортименту і кон'юнктури ринку.

Ці питання вирішує зовнішньоторговельна служба господарюючогосуб'єкта, використовуючи інформаційну базу, що для цього є, по кожномупотенційному партнеру зовнішнього товарного ринку. Збір інформації пофірмах-партнерам повинен вестися ретельно і постійно, а зібрані відомостісистематизувати у вигляді фірмового досьє.

Джерелом інформації для складання списку зарубіжних постачальниківможуть виступати, окрім самостійного вивчення ринку певного виду товарів, різніформи звітності господарюючих суб'єктів.

Зовнішньоторговельним операторам доцільно при виборі контрагентана зовнішньому товарному ринку застосовувати разом з аналізом абсолютнихпоказників такий прийом, що широко використовується, аналізу звітності, яквивчення спеціальних коефіцієнтів, розрахунок яких заснований на існуванніпевних співвідношень між окремими статтями звітності. Ці коефіцієнти, званіфінансово-оперативними показниками, представляють великий інтерес дляорганізації зовнішньоторговельної діяльності. Вони:

§ дозволяють визначити кругвідомостей, який важливий з погляду ухвалення рішень;

§ надають можливість глибшеоцінити положення потенційного контрагента в системі господарювання і тенденціїйого зміни.

Залежно від числа потенційних контрагентів можлива варіантність їхвибору.

Вибір іноземного партнера для імпортної операції повинен, здійснюватисяпо двох варіантах.

При цьому, незалежно від варіанту і характеру операції, вибірповинен здійснюватися на основі аналізу абсолютних і відносних показників, атакож основних комерційних умов реалізації зовнішньоторговельної операції.Відмітна особливість пропонованих варіантів — церізне кількісне співвідношення між аналізованими критеріями, яке в першу чергузалежить від характеру міжнародної торгової операції і предмету операції.

Першийваріант вибору контрагентів для здійснення імпортної операції — потенційнихконтрагентів багато, тому вибір доцільно здійснювати в дві стадії. На першійстадії проводиться попередній відбір іноземних партнерів на основі аналізуабсолютних і відносних показників:

§ оцінка економічногопотенціалу контрагента;

§ оцінка ефективностідіяльності контрагента;

§ оцінкаконкурентоспроможності контрагента;

§ оцінка фінансового положенняконтрагента.

Аналізпропонованих показників дозволяє вивчити різніаспекти діяльності потенційних партнерів, які прямо або побічно відбиваються наефективності імпортної операції.

Економічний потенціал контрагента визначається в кількісному абосумовому виразі за допомогою оцінки в динаміці масштабів операцій виробничогопідприємства, які характеризуються такими показниками, як об'єм продажів,активи, власний капітал, число зайнятих. В світовій практиці про масштабиоперацій фірми і її солідності прийнято судити в результаті порівняння заналогічними показниками інших фірм даної галузі.

Ефективність діяльності контрагента — це коефіцієнти рентабельності, що відображає, наскільки ефективно(прибутково) використовувалися всі засоби, що забезпечують отриманняконкретного доходу, і коефіцієнти ділової активності (показник оборотності), щодозволяють проаналізувати, наскільки ефективне підприємство використовує своїзасоби. Показники оборотності мають велике значення для оцінки фінансовогоположення господарюючого суб'єкта, оскільки швидкість обороту засобів, тобтошвидкість перетворення їх в грошову форму, робить безпосередній вплив наплатоспроможність підприємства. Крім того, збільшення швидкості обороту засобівпоказує за інших рівних умов підвищення його виробничого потенціалу.

Конкурентоспроможність контрагента характеризується двома основоположними показниками:

§ конкурентоспроможністюсамого господарюючого суб'єкта: можливістю запропонувати товар, що задовольняєконкретним вимогам споживача, у необхідній кількості, в певні терміни і нанайвигідніших умовах (ціна, базисні умови поставки, надання комерційногокредиту, організація технічного обслуговування і т.д.);

§ конкурентоспроможністютовару: його корисністю як споживацька вартість в конкретних умовах. Метаекономічного аналізу конкурентоспроможності товару — виявити з групианалогічних товарів такий товар, який відповідає певним вимогам і користуєтьсяпідвищеним попитом. Покупця цікавить здатність товарузадовольняти конкретну потребу, але при цьомуураховується технічна характеристика товару, ціна, престиж фірма-виготовлювача,а також її здатність організувати дієву систему післяпродажного обслуговуванняі ін. Так, у ряді випадків товар по технічних характеристиках перевершуєвсі аналогічні товари, але через високу ціну можестати неконкурентоздатним, а, з другого боку, низька ціна не завжди гарантує купівельнийпопит.

Конкурентоспроможність фірми і конкурентоспроможність її товарузнаходяться в прямій залежності. Чим вище конкурентоспроможність товару, тимвище попит на цей товар і тим більший економічний ефект (прибуток) одержуєфірма від його реалізації.

Оцінити фінансове положення контрагента можна на підставі такихпоказників, як:

§ платоспроможність — цеступінь фінансової незалежності фірми від зовнішніх джерел фінансування своєїдіяльності і здатність в наперед обумовлені терміни погашати свої фінансовізобов'язання;

§ кредитоспроможність — можливість надання комерційного кредиту своїм діловим партнерам.

Після проведення розрахунків по кожному потенційному контрагенту іїх оцінки підсумкові дані доцільно звести в зведену таблицю. Шляхом складанняоцінок по критеріях виводиться середнє значення оцінки. Перевага повиннавіддаватися тим іноземним постачальникам, які мають найбільше середнє значенняоцінки.

Таким чином, після аналізу контрагентів на першій стадії частина зних як не відповідна вимогам споживача виключається з таблиці.

Надругій стадії першого варіанту аналізується розширений перелік критеріїв — комерційні умови реалізації контракту купівлі-продажу товару.

Приоцінці умов контракту, перш ніж ухвалити остаточне рішення, необхідна пропонованакількість статі і їх зміст порівняти з мінімальнимивимогами до обов'язкових реквізитів і форми зовнішньоторговельного контракту.

Критерії вибору іноземних постачальників можуть бути доповнений ііншими специфічними для конкретного споживача критеріями залежно від предметуоперації.

Якщопідприємство зупиняє свій вибір на одному контрагенті, то доцільновстановлювати тісні ділові контакти і взаємовигідніформи торгових відносин, пов'язаних з наданням поширених в комерційному світізнижок.

Другийваріант вибору контрагентів для здійснення імпортної операції — реальнихпостачальників небагато (два-три); в цьому випадку можна обмежитися більш коротким переліком критеріїв вибору контрагента дляздійснення імпортної операції, зокрема абсолютних і відносних показників(конкурентоспроможність контрагента і його фінансове положення).

Вибірмайбутніх іноземних постачальників здійснюється на основі оцінок критеріїв пораніше пропонованій бальній системі оцінки.Перевага повинна віддаватися тим покупцям, які мають найбільше середнєзначення, зокрема потенційному контрагенту під номером 2.

Більшретельний вибір іноземного постачальника товару,незалежно від варіанту, що використовується, може бути досягнутий при йоговідвідуванні. При цьому необхідно з'ясувати і зробитивисновки з таких питань, як:

—  якість товару — чи відповідає якістьтовару, що поставляється, вимогам українського споживача;

—  здійснення постачальником контролюякості товару — які при цьому застосовуються методи контролю якості;

§ можливість зміни асортиментутовару;

§ можливість отриманняфінансових пільг;

—  чи добре упаковка оберігаєзакуповувані товари, чи екологічна вона.

1.3 Пошук, вибір та встановленняконтакту із закордонним партнером

Цястадія здійснення ЗТО передбачає вибір потенційних іноземних контрагентів таспособу встановлення контактів з ними з урахуванням чисельних факторів, якібули виявлені на попередній стадії маркетингового дослідження.

Імпортер можевикористовувати такі способи встановлення контактів з потенційним продавцем:

· направити потенційному абовже відомому продавцю замовлення;

· направити запит виробникутоварів, що цікавлять імпортера;

· оголосити торги ззапрошенням до участі фірм, які можуть прийняти і виконати умови організаторівторгів;

· направити можливому виробникукомерційний лист про наміри вступити у переговори у відповідь на йогопропозицію;

· направити експортеру безумовнийакцепт його пропозиції.

Ініціативу встановлення контакту може виявити як продавець, так іпокупець.

Якщо ініціативу встановленняконтакту виявляє продавець, то він,виступаючи при цьому як оферент, направляє потенційним покупцям оферту. Оферта укомерційній практиці — це письмова пропозиція продавця, направлена можливомупокупцю, про продаж партії товару на визначених продавцем умовах. Фірма абоособа, яка надіслала таку пропозицію, називається оферентом.

Оферта містить усі основніумови майбутньої угоди: найменування товару, кількість, якість, ціну, умовипоставки, строк поставки, умови платежу, характер тари та пакування, порядокприймання-здавання, загальні умови поставки.

Оферта, у якій позначенийтовар та прямо або непрямо встановлюється кількість і ціна або передбачаєтьсяпорядок їх встановлення, вважається визначеною. У ній обов'язково маєвиявлятись намір оферента вважати себе зв'язаним умовами оферти у разі їїакцепту покупцем.

Пропозиція, адресовананевизначеному колу осіб, у комерційній практиці розглядається не як оферта, аяк запрошення робити оферти. Текст оферти зазвичай короткий, чіткий та ясний,що виключає можливість різних його тлумачень або виникнення неясностей.

У світовій практиці існують тривиди оферт: тверда, вільна та захисна. Про вид оферти на ній має бути зробленийнапис.

Тверда оферта — це письмова пропозиція на продаж певної партії товару, надісланаоферентом одному можливому покупцю, із зазначенням строку дії оферти, тобточасу, протягом якого продавець вважає себе зв'язаним умовами, перерахованими воферті, і не може зробити аналогічної пропозиції іншому покупцю.

Як правило, тверді офертинаправляються традиційним покупцям, і тому така оферта містить тільки деякізагальні умови, наприклад, назву товару, кількість, ціну, строк поставки. Даліробиться примітка, що усі решта умов такі ж, як у попередніх контрактах.У додатку В наведена оферта з ділової переписки ТОВ«Улюблені сири» і фірми «Pieno Zvaigzdes»

Ще один спосіб встановлення контактів з потенційним покупцем передбачає діїпродавця у відповідь на запит покупця, тобто у даному випадку, як і впопередньому, ініціатива вступу у відносини виходить від покупця, зацікавленогоу купівлі яких-небудь товарів у обраного ним можливого контрагента. Покупецьнаправляє на адресу продавця запит — звернення до продавця з проханням вислатийому оферту. У запиті звичайно вказуються такі дані: точна назва товару,якість, сорт, кількість, бажаний термін поставки; при запиті пропозицій намашини та обладнання вказуються необхідні дані про їх виготовлення або бажаніорієнтовні техніко — економічні параметри. Ціна, як правило, не вказується, аобумовлюється лише спосіб фіксації ціни, бажаний для покупця. Крім того,пропонується подати докладну інформацію про умови платежу та строк поставки,про те, які додаткові послуги будуть надані йому експортером. У запиті можебути зазначено, до якої дати покупець буде чекати оферту від продавця.Приклад запиту наведено у додатку Г.

1.4 Аналіз та проробка конкурентнихматеріалів, складання конкурентного листа, розрахунок експортних/імпортних цін

 

Після того, як контрагентивибрали який-небудь спосіб укладання зовнішньоторгового контракту і здійснилиусі передбачені цим способом кроки, вони переходять до стадії, яка передбачаєпроробку запитів та пропозицій з такими цілями:

• визначити найкращогопартнера по майбутній угоді;

• визначити оптимальнийрівень ціни експортного/імпортного товару.

Причому експортери повинні проявитимаксимум оперативності та чіткості у

роботі, щоб не випускати ізсвоїх рук ініціативи і вести справу до укладення контракту. Імпортери можутьдозволити собі певну затримку у відповідях, щоб не показати надто великої зацікавленостіу роботі з конкретним продавцем, яка може стати причиною і ускладнень вуторгуванні комерційних умов контракту.

На цьому етапі постачальникможе звернутися до майбутнього покупця з проханням дати імена та адреси йогофінансових гарантів і відомих поручителів, якщо перед тим у майбутніхконтрагентів не було контактів. У такому разі замовнику необхідно послатися напартнерів, які працюють у тій самій галузі, та на фінансистів з метоюпереконати постачальника у платоспроможності партнера. Для перевіркиплатоспроможності майбутнього покупця продавець може звернутись із письмовимзапитом про його фінансовий стан платоспроможність до:

• фірм, що рекомендуютьпокупця;

• свого уповноваженогобанку. Банк надає конфіденційну інформацію про фінансовий стан свого клієнтатільки на запит від уповноваженого банку експортера або імпортера;

• спеціалізованих фірм зперевірки платоспроможності, які за винагороду надають накопичену нимиінформацію про фінансовий стан потенційного клієнта.

Основним способом визначенняекспортних/імпортних цін на готовупродукцію масового виробництва є використання конкурентних матеріалів, якимиможуть бути такі:

1) прейскуранти провіднихфірм-постачальників;

2) комерційні пропозиціїфірм-постачальників;

3) раніше укладенізовнішньоторгові контракти.

Для визначення оптимальногорівня ціни конкурентних матеріалів мають бути зведені до бази, яка при експорті являє собою характеристики та плановані умовипоставок товару, що продається, а при імпорті — характеристики та умовипоставок, які містяться у найбільш привабливій комерційній пропозиціїпродавців.

Зведення — це внесення поправок у ціни конкурентних матеріалів, яківраховують їх відмінність від бази. Кількість поправок залежить від складностітоварів та ступеня відмінності у базисних умовах поставок. Частина поправокможе бути отримана в результаті підрахунку, але більшість носить експертнийхарактер, тобто оцінюється на базі комерційного досвіду. Часто до визначеннярозміру поправок залучаються технічні працівники.

Конкурентний лист – внутрішній документпідприємства, що містить комерційні і технічні відомості про товар із одержанихвід фірм пропозицій, і служить для порівняння їх основних показників тавизначення орієнтовного рівня експортної/імпортної ціни.

ТОВ «Улюблені сири» укладає договір на умовах доставки СРТ — Дніпропетровськ.Ціна товару на базисних умовах поставки — «перевезення сплачено до…» – СРТ — CПT- визначається таким чином [1]:

Ц=Р1+Р2+Р3+Р4+Р5+Р6+Р7+Р8+Р9(1.1)

де Ц — ціна товару на базисних умовах поставки СРТ — «перевезення сплачено до...», умовн. од.

Р1 — витрати на упаковку імаркування товару, умовн. од.;

Р2 — витрати на завантаження товару на складі продавця, умовн. од.;

Р3 — витрати наперевезення товару від складу продавця до основних перевізних засобів, умовн.од.;

Р4 — витрати повивантаженню товару (на залізничній станції), умовн. од.;

Р5 — витрати наскладування товару в пункті перевалювання вантажів, умовн. од.;

Р6 — інші витрати вкраїні експортера, умовн. од.;

Р7 — витрати наекспортні формальності, умовн. од.;

Р8 — витрати на завантаженнятовару на основний транспорт, умовн. од.;

Р9 — витрати натранспортування товару від пункту перевалювання в країні експортера до пунктуперевалювання в країні імпортера, умовн. од.

1.5 Проробка базисних умов контракту

Ця стадія передбачає вибірбазисної умови поставки, яка належить до групи обов'язкових умов.

У ЗТК будь-який базиспоставки визначає такі три ключові питання:

1) розподіл міжпродавцем-експортером та покупцем-імпортером транспортних витрат з доставкитовару (визначення, які витрати та до якого моменту — географічного пункту — несе продавець і які, починаючи звідки, — покупець);

2) момент переходу зпродавця на покупця:

· ризиків пошкодження, втратичи загибелі вантажу;

· права власності на товар;

3)дату поставки товару(визначення моменту фактичної передачі продавцем у розпорядження покупця абойого представника, наприклад, транспортної організації, товару і, відповідно,виконання чи невиконання першим своїх обов'язків зі строків поставки).

БУП першою чергоювизначають, хто із учасників угоди несе транспортні витрати, пов'язані здоставкою товару від продавця до покупця, визначає «границю»транспортних витрат продавця, за якою ці витрати починає нести покупець.

Момент переходу ризиків таправа власності на товар у більшості випадків економічно співпадає, що єоптимальним з точки зору взаєморозрахунків між продавцем-експортером тапокупцем-імпортером. При цьому в окремих випадках може використовуватисьваріант, коли момент переходу права власності дещо «відкладається» учасі і покупець стає власником товару вже після переходу на нього ризиків,наприклад, після передачі покупцю відвантажувальних документів або фактичноїоплати товару.

Базисними умови поставкиназиваються тому, що, по-перше, витрати з доставки товару, які, відповідно добазисної умови, несе продавець, входять у ціну товару, утворюючи її основу — базис; по-друге, тому, що вони регулюють низку найбільш важливих, принципових,базових, питань, які зв'язані з організуванням доставки товару до місцяпризначення.

Для спрощення укладенняміжнародних договорів купівлі-продажу товарів Міжнародна торгова палата видає Інкотермс- збірники «Міжнародних правил тлумачення торгових термінів»(редакції 1953,1967,1976,1980,1990,2000 рр.), які містять базисні умовипоставки (БУП).

СПТ — Перевезення оплаченодо поіменованого пункту (СРТ). За данимбазисом продавець оплачує доставку товару до поіменованого пункту у країніпризначення. Ризик втрати, пошкодження, розкрадання тощо переходить з продавцяна покупця у момент передачі товару у розпорядження першого перевізника упункті відправлення. Цей базис використовується при перевезеннях будь-якимвидом транспорту, у тому числі у змішаних перевезеннях. До обов'язків продавцяз даного базису входить здійснення експортного митного очищення.

1.6 Проробка валютно-фінансових умовконтракту

Проробка валютно-фінансових умовконтракту передбачає вибір оптимальних платіжних умов- однієї із двох головних умов (БУП та умови платежу) майбутньогозовнішньоторгового контракту (ЗТК), які належать до групи обов'язкових умов. Привизначенні валютно-фінансових умов ЗТК повною мірою виявляються протилежніінтереси експортера, який прагне отримати максимальну суму валюти у найкоротшийтермін, та імпортера, який зацікавлений у найкоротшому терміні поставки товару,перевірці його якості, відтермінуванні оплати товару до моменту його остаточноїреалізації та у виплаті найменшої суми за товар.

Проробка валютно-фінансовихумов ЗТК передбачає визначення двох груп елементів — валютних та фінансовихумов. Валютні умови включають у себе такі складові: валюту ціни товару; валютуплатежу; курс перерахунку валюти ціни у валюту платежу при їх неспівпадінні;захисні валютні застереження проти ризику валютних втрат у разі зміни курсувалют. Фінансові умови включають у себе такі складові: умови платежу; формирозрахунків; засоби платежу; гарантії платежу; банки, через які будутьздійснюватись розрахунки.

У нашому випадку фірма «Pieno Zvaigzdes» (експортер) вдоговорі використовує як валюту ціни товару американський долар (USD).

Форми розрахунків – цесформовані у міжнародній комерційній та банківській практиці і врегульованізаконодавством країни – учасника розрахунків способи оформлення, передачі таоплати товаророзпорядчих та платіжних документів, що виконується через банк. Законтрактом між ТОВ «Улюблені сири» та фірмою «Pieno Zvaigzdes» встановлюється формарозрахунку безвідкличний документарний акредитив.

Акредитив – це заповнений на формалізованому бланку договір, у якомубанк, що відкриває акредитив, бере на себе зобов’язання здійснити за розпорядженнямта за рахунок покупця платіж зазначеної у ньому суми третій особі проти поданняпродавцем передбаченого у ЗТК комплекту документів, які підтверджують поставкутовару згідно з умовами ЗТК. Такий кредит називається документарним. Безвідкличнийакредитив не може бути змінений або анульований до закінчення у ньому строкудії ні банком – емітентом, ні покупцем без згоди на те одержувача.

1.7 Складання проекту контракту

Наступна стадія включаєпідготовку проекту ЗТК з використанням або без використання типових контрактів,проформ та торгових звичаїв.

Якщо під час проробкипропозицій контрагенти прийдуть до взаємоприйнятних умов, контракт може бутипідготовлений однією з сторін, підписаний та висланий іншій для підписання таповернення; якщо не прийдуть, то кожна із сторін готує свій проект ЗТК, а потімпід час переговорів контрагенти готують спільний ЗТК.

Підготовкою контракту займається спеціаліст, який має юридичнуосвіту або належну підготовку, а також практичний досвід роботи з профілюдіяльності фірми. Великі фірми зазвичай мають у штаті кваліфікованого юриста.Дрібніші фірми наймають консультанта. В останньому випадку слід брати до уваги,що навіть висококваліфікований юрист добре відпрацьовує лише оболонку ЗТК, йогозагальні умови та правові особливості, а предметна частина, технічні аспекти таумови залишаються за спеціалістами, які добре знають характеристики даноїпродукції, проблеми транспортування тощо. З цього випливає, що у складанніпроекту ЗТК беруть участь декілька спеціалістів різного профілю.


Розділ2

Укладання торгівельного контракту

 

Другим етапом зовнішньоекономічної операції є укладення контракту. Здебільшогопід час заочної проробки пропозицій та запитів не вдається вирішити увесь комплекстехнічних та комерційних питань, і тому зацікавлені сторони призначають час тамісце для переговорів. Як правило, переговори про комерційні умови контракту(комерційні переговори) починаються тільки після закінчення технічних переговорів.Ініціатива вступу у переговори може бути виявлена як продавцем, так і покупцем.Спірні питання з комерційних умов угоди та технічних вимог до товарурозв'язуються методом уторгування, який полягає у взаємному вивченніоб'єктивних аргументів сторін та знаходженні на цій основі взаємоприйнятнихкомпромісних рішень.

Переговори можуть вестисялистуванням, шляхом особистих зустрічей або телефоном. Переговори телефоном доситьшироко використовуються при укладанні угод на масові стандартизовані товари,коли основні умови угоди є типовими та заздалегідь відомі обом сторонам. Уцьому випадку телефоном погоджуються лише ціна, кількість товару та строкпоставки. Потім сторони оформлюють свою домовленість письмово. У біржовійторгівлі переговори телефоном є основною формою ведення переговорів з укладанняугод. Телефонні переговори досить часто використовують також для підтвердженнязапропонованих оферентом умов, для закінчення попередніх переговорів. Телефонніпереговори значно полегшують контакти між сторонами і у цьому сенсі є дужезручними.

Як правило, ці способипоєднуються у різних комбінаціях, наприклад, переговори, які починалисялистуванням, можуть бути продовжені телефоном або під час особистих зустрічей.

При підготовці до проведенняпереговорів бажано дотримуватись таких рекомендацій:

■ визначити предмет переговорів; здійснити підготовчі заходи; розробитидокументацію відправки/приймання делегації для проведення переговорів;підготувати техніко-економічне обґрунтування, затвердити базу договірних цін,підготувати та узгодити проекти документів; вивчити фірму та членів делегаціїмайбутнього партнера;

■ визначити складсвоєї делегації, місце та завдання кожного її члена;

■ виробити тактикуведення переговорів: можливий розподіл ролей учасників, послідовністьвикладення питань, що цікавлять (першою вислуховується сторона, за ініціативоюякої відбувається зустріч), підготувати довідкові та інші матеріали, які можутьбути потрібні під час переговорів, розробити шляхи розв'язання розбіжностей тапретензій (бажано мати декілька варіантів розв'язання потенційних спірнихпитань), підготувати можливі відповіді на питання партнерів.

Зазвичай ділові переговорипроводяться між керівниками фірм або їх уповноваженими представниками за участюспеціалістів. Перша особа має право підпису контрактної та іншої документаціїі, як правило, має при собі печатку фірми або особисту печатку. Особи, уповноваженікерівником фірми на ведення переговорів та підписання контрактної документації,повинні мати це право згідно із статутними документами фірми і мати при собідовіреність або інші письмові підтвердження таких повноважень.

В результаті переговорівсторони одразу можуть скласти спільний проект контракту, в якому враховуєтьсяфактична домовленість, досягнута сторонами. Немає законів чи звичаїв, яка сторонаготує та оформляє міжнародний контракт. Контракт — це результат спільноїтворчості експортера та імпортера. Друкування тексту та оформлення додатків ікопій звичайно здійснює сторона, що приймає. Тексти контрактів розробляютьсяоперативними інженерами спеціалізованих фірм на основі аналогів з умовами,подібними до узгоджених контрагентами при проробці пропозицій.

Перед підписанням кожна ізсторін погоджує умови контракту з функціональними підрозділами своєїорганізації:

Надруковані та завізованіконтракти підлягають остаточній перевірці оперативними працівниками та візуютьсякоротким підписом в одному з нижніх кутків кожної сторінки. Працівник, щопідтвердив контракт, несе повну відповідальність за правильність тексту,зокрема і перекладу іноземною мовою.

Як правило, друкують дваоригінали контракту, які підписуються безпосередньо присутніми на переговорахпредставниками обох контрагентів, які мають право підпису комерційнихдокументів за посадою, що займають, або за довіреністю. Кількість підписів зкожного боку визначається юридичним статусом контрагента. Зовнішньоторговіконтракти з боку українських організацій підписуються, як мінімум, двомаособами, які мають на це право.

Контракт може бути укладенийу письмовій, усній, частково в письмовій і частково в усній формах. Українськезаконодавство вимагає обов'язкового укладення у письмовій формі не тількиконтрактів, а й оферти, акцепту чи будь — якого іншого прояву намірів.

Права та обов'язки за контрактом виникають з моменту, коли він вважаєтьсяукладеним, тобто після його підписання, якщо у ньому не зазначений інший строкнабуття ним чинності. Датою укладення є датайого підписання.

Права, обов'язки івідповідальність партнерів за угодою згруповані в окремих розділах:

■ преамбула(визначення сторін);

■ предмет контракту;

■ кількість (або ціната кількість);

■ базові умовипоставки товарів;

■ ціна та загальнасума контракту;

■ якість товару;

■ строк та умовипоставки;

■ умови платежу;

■ умовипередавання-приймання товару;

■ гарантії, претензії;

■ пакування тамаркірування товару;

■ відвантажуваннятовару;

■ санкції;

■ страхування;

■ форс-мажорніобставини;

■ арбітраж;

■ інші умови;

■ юридичні адреси,поштові й платіжні реквізити сторін.

Вищенаведена структураконтракту є зразком. При оформленні контрактів окремі розділи можуть бутиоб'єднані або введені інші.

Питання форми, порядкускладання і виконання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) регулюютьтакі законодавчі та нормативні акти України:

■ Цивільний кодексУкраїни;

■ Закон України«Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 23вересня 1994 року;

■ Закон України«Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16 квітня 1991 року N959-ХІІ;

■ Закон України«Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічнихвідносинах» від 15 вересня 1995 року;

■ Декрет КабінетуМіністрів України «Про систему валютного регулювання І ■ валютногоконтролю» від 19 лютого 1993 року N 15-93;

■ Указ ПрезидентаУкраїни «Про застосування Міжнародних правил інтерпретації комерційнихтермінів» від 4 жовтня 1994 року;

■ Указ ПрезидентаУкраїни «Про заходи щодо упорядкування розрахунків за договорами, якіскладають суб'єкти підприємницької діяльності України» від 4 жовтня 1994року;

■ Указ ПрезидентаУкраїни «Про регулювання бартерних (товарообмінних) операцій у галузізовнішньоекономічної діяльності» від 27 січня 1995 року;

■ Постанова КабінетуМіністрів України і Національного банку України «Про типові платіжні умовизовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми захисних застереженьдо зовнішньоекономічних договорів (контрактів), щ0 передбачаютьрозрахунки в іноземній валюті» від 21 червня 1995 року N 444;

■ Наказ Міністрівзовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України «Положення про формузовнішньоекономічних договорів (контрактів)» від 5 жовтня 1995 року N 75.

Рекомендаціїпо мінімальних вимогах до обов'язкових реквізитів і форми зовнішньоторговельнихконтрактів

Взовнішньоторговельному контракті доцільно вказувати: — уніфікований номер контракту, що складається з трьох груп знаків з двомароздільниками (/), сформованих таким чином:

ББ/ ХХХХХХХХ / ХХХХХ або ЦЦЦ / ХХХХХХХХ / ХХХХХ

де перша буква складається з двох букв (ББ) або трьох цифр (ЦЦЦ),відповідних коду країни Покупця (Продавця) по міжнародному класифікатору«Країни світу», що використовується для цілей митного оформлення;

другагрупа складається з восьми цифр, що становлять кодорганізації Покупця (Продавця) відповідно до Загальноукраїнського класифікатора«Підприємства і організації» (Зкпо);

третягрупа складається з п'яти цифр і є порядковим номеромдокумента на рівні організації Покупця (Продавця);

— дату підписання контракту, що оформляється таким чином:

ДД.ММ.РР,

деДД — день (2 цифри);

ММ- місяць (2 цифри);

РР- рік (2 останні цифри року).

Кожні дві цифри відділяються одна від одної крапкою;

— місце підписання контракту;

— повні офіційні найменування організації Продавця і Покупця;

— країну іноземного партнера і країну призначення (відправлення)товару. Приводиться повне найменування країн і їхтризначний код відповідно до міжнародного класифікатора «Країнисвіту», що використовується для цілей митного оформлення.

Предметконтракту

Вказуються:

Найменування і повна характеристика товару.

Повне комерційне найменування товару, асортимент, розміри, моделі,комплектність, країна походження товару і інші дані, необхідні для опису товару,включаючи посилання на міжнародні і/або національні стандарти на продукцію.

Тара/упаковка,маркування товару.

Найменування тари або упаковки відповідно до міжнародного класифікатора«Коди для видів вантажу, упаковок і матеріалів упаковок (з додатковимикодами для найменувань упаковок)».

Описі вимоги до маркування товару.

Об'єм,вага, кількість товару.

Об'єм вантажу, його вага з упаковкою (брутто) або без неї (нетто)в узгоджених одиницях вимірювання.

У разі потреби наводиться кількість товару в одиницях вимірюваннявідповідно до таблиці єдиних вимірювань, приведеній в Товарній Номенклатурізовнішньоекономічної діяльності (ТН ЗЕД СНГ).

Цінаі сума

Вказується загальна сума контракту і ціна за одиницю товару увалюті ціни з приведенням короткого найменування базису поставки відповідно доміжнародних правил тлумачення стандартних формулювань умов поставки товару.Найменування і код валюти, в якій оцінений товар, відповідно до класифікаторавалют, що використовується для цілей митного оформлення.

У випадках, коли ціна за одиницю товару і сума контракту не можутьбути точно встановлені на дату підписання контракту, приводиться докладнаформула ціни або умови її визначення з таким розрахунком, щоб при реалізаціївсіх обумовлених умов можна було однозначно встановити ціну товару і сумуконтракту.

Умовиплатежу

Дається опис умов платежу. Указуються найменування і код валюти, вякій проводитиметься платіж відповідно до класифікатора, що використовуєтьсядля цілей митного оформлення, терміни платежу і умови розстрочки при їїнаданні, а також обов'язковий перелік документів,що передаються Продавцем Покупцю і підтверджують факт відвантаження, вартість іноменклатуру відвантажених товарів.

Рекомендуєтьсяпередбачати акредитивну форму платежу або іншу форму, що гарантує безумовне надходження валютної виручки при експорті товарів, атакож надання гарантій на повернення платежу, ранішепереведеного в оплату товарів, що імпортуються, у разі їх недопостачання.

Указуються повні найменування і поштові адреси банків (філіалів)сторін, номери рахунків, платіжні реквізити.

Термін поставки

Наводиться порядок поставки товару, тобто дата завершення поставокі/або графік поставок конкретних партій товару з вказівкою терміну дії контракту,протягом якого повинні бути завершені поставки товарів і взаємні розрахунки законтрактом.

Умовиприймання товару по якості і кількості

Указуються місце і терміни проведення інспекції якості і кількостітовару, найменування незалежної експертної організації, порядок пред'явленнярекламацій.

Форс-мажор

Формулюютьсяфорс-мажорні обставини.

Іншіумови і обставини проведення операції

В спеціальних пунктах або розділах контракту обмовляються іншіумови і обставини операції (гарантійні зобов'язання, ліцензійні платежі,технічна допомога, збірка, налагодження і монтаж устаткування, навчанняперсоналу, інформаційні і інші послуги).

Розглядсуперечок

Наводиться порядок пред'явлення і розгляду неврегульованих претензій,порядок платежів по претензіях, розгляд спірних питань в Арбітражі. Указується,правом якої держави регулюватимуться відносини за контрактом.

Санкції

Вказуються санкції за неналежне виконання зобов'язань сторін, зокрема,за прострочення в оплаті вартості товару, а також поставки товару неналежноїкількості і якості.

Адресипокупця і продавця

Юридичні і повні поштові адреси Продавця і Покупця, контактний телефон,факс, телекс організації (підприємства) — Продавця і Покупця.

Підписисторін

Даються підписи осіб, уповноважених організаціями Продавця іПокупця укласти контракт, завірені друком, з вказівкою їх П. І. Б. і посад.

У додатку Д наведений контракт, який був укладений між фірмою «Pieno Zvaigzdes» і ТОВ «Улюбленісири».


Розділ3

Організація контролю, виконання таприпинення зовнішньоторгового контракту

Третій етап — це виконання сторонамивзятих на себе зобов'язань: з бої експортера — передача (поставка) покупцютовару, який є об'єктом контракту, з бо] імпортера — оплата встановленої ціни.

Згідно з усіма умовамиІнкотермс 2000 експортер повинен виконати тазобов'язання:

• своєчасно виготовититовар;

• підготувати товар довідвантаження;

• поставити за свій рахунокзвичайне пакування та маркірування;

• оформити документацію,необхідну для відправки товару та отримані належних платежів;

• поставити товар разом іздоказом відповідності згідно з договором;

• нести витрати, пов'язанііз виконанням різних контрольних функцій (перевір] якості, вимірювання,зважування, облік товарів);

• повідомлення імпортерівпро готовність товару до відвантаження.

• При поставці машин таобладнання виконання ЗТК передбачає організацію технічного обслуговування.

Згідно з усіма умовамиІнкотермс 2000 імпортер повинен виконати тазобов'язання:

• прийняти товар у місці тау терміни, зазначені у ЗТК;

• оформити документацію,необхідну для одержання та оплати товару;

• сплатити ціну, зазначену уЗТК;

• надати інструкцію продоставку.

Підготовка товару до відвантаження передбачає виконання продавцемпевних вимог до упакування та маркірування товару з урахуванням умов транспортування.


3.1 Комерційні документи щодо виконанняугоди

Комерційні документи — цедокументи, що дають вартісну, кількісну та якісну характеристики товару. Цідокументи оформляє на своєму бланку продавець, а покупець проти них здійснюєоплату.

Вартісна характеристикатовару подається у рахунку та у проформі-рахунку.

Комерційний рахунок єосновним розрахунковим документом. Він міститьвимогу до покупця про сплату зазначеної у нього суми платежу за поставлений товар.

У рахунку зазначаються: ціназа одиницю товару та загальна сума рахунку або платежу; базисні умови поставкитовару; спосіб платежу та форма розрахунку; назва банку, де має бути здійсненийплатіж; відомості про оплату вартості перевезення (коли оплачується та ким);відомості про страхування (ким оплачується) та розмір страхової премії (припоставках на умовах «СІФ»).

Рахунки звичайно виписуютьсяу значній кількості екземплярів (до 25), щопов'язано з виконанням рахунками різноманітних функцій. Рахунок необхідний для поданнятаким установам:

· банку для одержання зпокупця платежу;

· страховому товариству — длярозрахунку страхової премії при страхуванні вантажу;

· валютним органамкраїни-Імпортера за наявності валютних обмежень — для одержання імпортероміноземної валюти;

· митним органам — для розрахункумит;

· торговельній палаті абоіншій організації — для видачі сертифіката про походження товару;

· урядовим органам — дляодержання експортно-імпортних ліцензій;

· транспортно-експедиторськійфірмі, що приймає вантаж до перевезення, або залізниці — для оформленнязалізничної накладної (оскільки залізниця відповідає за збереження вантажів, щоперевозяться);

· статистичним органам — дляведення зовнішньоторгової статистики. Рахунки можна підрозділити залежно відвиконуваних ними функцій на такі види:

· рахунок-фактура;

· рахунок-специфікація;

· попередній рахунок;

· проформа-рахунок.

Рахунок-фактура виписується, як правило, після остаточного приймання товарупокупцем. Крім свого основного призначення як документа, що вказує суму платежуза товар, рахунок-фактура може бути використаний як накладна, що направляєтьсяразом з товаром. На вимогу митних органів у багатьох країнах рахунок-фактуравиписується на встановлених бланках, І такі рахунки одночасно є сертифікатамипро проходження товару або поєднуються з ним.

Рахунок-специфікація — поєднує реквізити рахунку таспецифікації. У ньому, як правило, зазначається ціна за одиницю товару по видахта сортах, а також загальна вартість усієї партії товару. Виписується у тихвипадках, коли партія містить різні за асортиментом товари. Іноді має назвуспецифікований рахунок.

Попередній рахунок виписується у тих випадках, коли приймання товару відбувається україні або при часткових поставках. Він містить відомості про кількість тавартість партії товару і підлягає оплаті. Після приймання товару або поставкиусієї партії продавець виписує рахунок-фактуру, за яким здійснюється остаточнийрозрахунок.

Проформа-рахунок — це документ, який, як ірахунок, містить відомості про ціну та вартість партії товару, але не єрозрахунковим документом, тому що не містить вимоги про оплату зазначеної уньому суми. Не виконуючи головної функції рахунку як платіжного документа,проформа-рахунок разом з тим виконує решту функцій рахунку. Якщопроформа-рахунок містить зазначення про ціну кожного виду або сорт товару, йогоназивають специфікованим проформою-рахунком. Проформа-рахунок може бутивиписаний на відвантажений, але ще не проданий товар і навпаки. Найчастішепроформа-рахунок виписується при поставках товарів на консигнацію, виставки,ярмарки та аукціони. У проформі-рахунку, який направляється консигнатору, можутьбути зазначені сума, яку власник товару (консигнант) має намір отримати, івитрати, які він мав при відправці товару. Проформа-рахунок може бути також кошторисом,за допомогою якого імпортер може ознайомитись з основними даними про товар,який він бажає купити, та з порядком розрахунків, а також визначити розмірвитрат.

Кількісна характеристикатовару подається у специфікації, технічній документації, пакувальному листі.

Специфікація містить перелік усіх видів та сортів товарів, які входять у данупартію, з зазначенням для кожного місця, кількості та роду товару. Специфікаціязвичайно доповнює рахунок на товари різних сортів та назв. Специфікація, щовходила до контракту між фірмою «Pieno Zvaigzdes» і ТОВ «Улюблені сири», наведена у додатку Е.

Технічна документація потрібна при поставках обладнання та технічних споживчих товарівтривалого користування для забезпечення їх своєчасного налагодження іправильної експлуатації. До технічної документації належать: паспорт, формулярита описи виробів, інструкції з монтажу та експлуатації, різноманітні схеми,креслення, відомості запасних частин, інструменту, пристосувань тощо. Перелікнеобхідної технічної документації міститься звичайно в стандартних аботехнічних умовах, які є невід'ємною частиною контракту. Технічна документаціяготується мовою країни покупця або іншою мовою за вказівкою покупця. На товарисерійного виробництва технічна документація має виготовлятися обов'язководрукарським способом.

Пакувальний лист містить перелік усіх видів та сортів товару, які знаходяться укожному товарному місці (ящику, коробці, контейнері), і необхідний звичайно утих випадках, коли в одній упаковці містяться різні за асортиментом товари.Пакувальний лист розміщується в упаковці так, щоб покупець зміг його легкознайти, або кладеться у спеціальну кишеню із зовнішнього боку упаковки. Пакувальнийлист містить такі дані: кількість кожного сорту (кількість штук в упаковці),номер упаковки (місця). Пакувальний лист використовується як доповнення дорахунку-фактури тоді, коли направляється значна кількість назв товарів або коликількість, вага чи вміст кожного індивідуального місця різні. Пакувальний листслід відрізняти від контейнерного вантажного сертифіката, який використовуєтьсядля інших потреб. Пакувальний лист та рахунок-фактура мають практично однаковийзміст, відмінність полягає лише в тому, що в пакувальному листі не зазначеніціни. Пакувальний лист може мати форму комплектувальної відомості. Комплектувальнавідомість звичайно містить перелік деталей, вузлів, агрегатів цілої машини, якіупаковані у декількох товарних місцях, з описом вмісту кожного місця.Комплектувальна відомість має позначення у вигляді дробу, в чисельнику якогозазначається порядковий номер, а в знаменнику — кількість місць у данійпартії. Складається комплектувальна відомість підприємством-виробником довідвантаження усієї партії товару.

Якісна характеристика товарудається в сертифікаті про якість, гарантійному зобов'язання, протоколівипробувань, дозволі на відвантаження.

Сертифікат про якість — свідоцтво, яке засвідчуєякість фактично поставленого товару та його відповідність умовам контракту. Уньому дається характеристика товару або підтверджується відповідність якостітовару певним стандартам чи технічним умовам замовлення. Сертифікат про якістьвидається відповідними компетентними організаціями, державними органами,торговельними палатами, спеціальними лабораторіями як в країни експортера, такі у країни імпортера. Іноді сторони домовляються про подання сертифікатіврізних контрольних та перевірочних установ, інститутів, палат мір та ваги,інших організацій. Сертифікат про якість може видавати (відповідно до умовконтракту) і фірма-виробник.

Гарантійне зобов'язання абогарантійний лист — документ, що підтверджуєвідповідність поставленого товару (найчастіше обладнання) умовам певного контракту.Воно може містити також гарантію постачальника відносно безперебійної роботиобладнання при дотриманні покупцем правил експлуатації.

Протокол випробувань складається після проведення продавцем разом з представникомпокупця (інспектором чи приймальником) повних випробувань у заздалегідьвстановлений день та годину на підприємстві продавця. Протокол випробувань,який іноді називають сертифікатом, містить докладне викладення результатіввипробувань із зазначенням відповідності товару умовам замовлення. Протоколвипробувань висилається замовнику негайно після їх проведення. Звичайно напідставі протоколу випробувань сторони підписують здавально — приймальний акт.

Дозвіл на відвантаження видається представником покупця після проведення приймальнихвипробувань обладнання на підприємстві постачальника з метою встановитивідповідність товару умовам замовлення. Дозвіл на відвантаження містить: відомостіпро дату поставки за контрактом, дату готовності, інформацію про проведеннявипробування та вказівку про те, що даний товар може бути відправлений в певнукраїну відповідно до інструкцій представника покупця.

3.2 Розрахунок митної вартості товару тамитних платежів

Стаття 16 Закону України «ПроЄдиний митний тариф» дає законодавче визначення терміну «митна вартість»товарів і інших предметів — як ціни, яка фактично сплачена або підлягає сплатіна момент перетину митної межі України. Відповідно до митного законодавстваУкраїни митна вартість товарів в переважаючій більшості випадків є основоюнарахування митних платежів, тому питання правильності її визначення є питаннямповноти стягування митних платежів і їх перерахування до Державного бюджетуУкраїни.

Постановами Кабінету МіністрівУкраїни від 05.10.98 р. № 1598 і від 12.10.2000 р. № 1537 затверджений Порядоквизначення митної вартості товарів і інших предметів у разі переміщення їхчерез митний кордон України. Вказаними ухвалами як першооснова митної вартостівстановлено її визначення на основі поданих митному органу документів. Прицьому заявлені декларантом митна вартість і дані, визначення, що стосуються її,повинні ґрунтуватися на достовірній, кількісно визначуваній і документальнопідтвердженій інформації. Таке положення відповідає вимогам Генеральної угодипо тарифах і торгівлі щодо митній оцінці (ГАТТ/ВТО).

Розрахунок митної вартості

При розрахунку митної вартості внеї включається ціна товару, вказана в рахунку-фактурі, а також інші фактичнівитрати, якщо вони відповідно до умов постачання не включені в рахунок:

·        по транспортуванню,вантаженню, розвантаженню, перевантаженню і страховці до пункту перетинумитного кордону;

·        комісійні і брокерські;

·        плата за використанняоб'єктів інтелектуальної власності, яка відноситься до цих товарів і якуповинні сплатити імпортер як умова їх ввезення.

При визначенні митної вартостііноземна валюта перераховується у валюту України по курсу Національного банкуУкраїни, що діє на дату надання вантажній митній декларації до митногооформлення. З урахуванням того, що в законодавчому визначенні терміну «митнавартість» істотне значення має момент перетину митного кордону України, НаказомГТСУ № 307 від 09.07.97 р. для цілей визначення митної вартості товарів і іншихпредметів встановлений момент перетину митного кордону України для різних видівтранспорту, визначений як в територіальному, так і тимчасовому аспектах,зокрема:

—  для авіаперевезень: при експорті — здійснення або завершення митного оформлення в аеропорту, в якому відбуваєтьсявантаження; при імпорті — здійснення або початок митного оформлення в першомуаеропорту на території України, в якому проводиться розвантаження абоперевантаження товарів, якщо факт перевантаження підтверджений митним органомцього аеропорту;

—  для морських і річкових перевезень: приекспорті — здійснення або завершення митного оформлення в порту вантаження натериторії України; при імпорті — здійснення або початок митного оформлення впершому порту розвантаження або перевантаження на території України, якщо фактперевантаження підтверджений митним органом цього порту;

—  для товару, що доставляється поштою:здійснення митного оформлення в пункті міжнародного поштового обміну;

—  для перевезень іншими видами транспорту(в т.ч. залізнодорожним і автомобільним): при експорті — здійснення абозавершення митного оформлення в пункті пропуску на митній межі України на шляхупереміщення товару, при імпорті — здійснення або початок митного оформлення впункті пропуску на митній межі України на шляху переміщення товару.

Визначення митної вартості залежновід умов постачання

Указом Президента України від04.10.94 р. № 567/94 «о використанні Міжнародних правил інтерпретаціїкомерційних термінів» встановлено, що при висновку суб'єктами підприємницькоїдіяльності всіх форм власності договорів, в т.ч. зовнішньоекономічних,предметом яких є товари, застосовуються Міжнародні правила інтерпретаціїкомерційних термінів, підготовлені Міжнародною торговою палатою в 1953 році (уредакції 1990 р.). Вказані міжнародні правила по тлумаченню комерційнихтермінів однозначно визначають обов'язки покупця і продавця по постачаннютовару, в т.ч. розподіл витрат по транспортуванню, страховці, виконанню митнихформальностей, що істотно спрощує розрахунок митної вартості.

При розрахунку витрат натранспортування до межі України, якщо вони згідно умовам постачання не буливключені у вартість товару, при доставці на безоплатній основі або за допомогоютранспортних засобів покупця, повинні бути використані дані бухгалтерськогообліку по калькуляції транспортних витрат з включенням всіх необхідних статейабо елементів витрат. Якщо вантажна митна декларація заповнюється на товаридекількох видів, то витрати на транспортування розподіляються між товарамирізних найменувань пропорційно їх вазі. У випадку, якщо бухгалтерські дані провитрати на перевезення цим виглядом транспорту відсутні, в митну вартістьвключається сума, розрахована виходячи з тарифів, що діють на момент транспортуваннявантажів, на перевезення вантажів відповідним видом транспорту.

При визначенні митної вартостітоварів витрати, понесені до моменту перетину митного кордону (якщо вони невключені в рахунок), додаються до фактурної вартості: за вантаження товарів натранспортний засіб; на страхування; сплачене вивізне мито і ін. Відповідновитрати, що мали місце після перетину митного кордону, віднімаються (якщо вонивключені в рахунок).

Приклад 1.До України із США поступив товар — «тканина». Згідно з угодою купівлі-продажутовар поставляється за умовами EXWБостон, вартість його — 5 доларів США за 1м2, загальна кількість — 5000 м2. Відповідно фактурна вартість (ціна в рахунку-фактурі) — 25000 доларів США (5 х 5000 = 25 000).

Вартість вантаження на судно вБостоні — 200 доларів США, транспортування вантажу до Одеси на теплоході -3000.

Митна вартість в даному випадкускладається з фактурної вартості плюс вартості навантаження плюс вартостітранспортних витрат до Одеси (перший порт на митній території України, деможливо митне оформлення (безпосередньо у Чорноморській регіональній митниці,м. Одеса) або здійснюється початок митного оформлення: оформляється провізнавідомість і вантаж слідує у внутрішню митницю для здійснення митного очищення),тобто 25 000 + 200 + 3000 = 28 200 доларів США.

Приклад 2.До України з Німеччини поступив товар — «оснащення для перукарні». Згідно зугодою купівлі-продажу товар поставляється за умовами DDUХарків, вартість його за контрактом (тобто фактурна) — 50 000 доларів США.Враховуючи вибрані умови контракту — DDUХарків, в рахунок продавець включив всі витрати, які він зробив при доставцівантажу до Харкова, у тому числі і зроблені після перетину митного кордонуУкраїни. Вартість транспортування після перетину митної межі — 100 доларів США.

Митна вартість в даному випадкувизначається як різниця між фактурною вартістю і вартістю транспортних витратвід межі України до Харкова: 50 000 — 100 = 49 900 доларів США.

Своїм листом від 08.11.2000 р. за №14/3 — 4275 — ЕП ГТСУ констатувала, що останнім часом почастішали випадкинедостовірного декларування умов (базису) постачання і необґрунтованоговіднімання витрат по доставці товарів по території України, а також ввела єдинуметодику обліку вказаних витрат. При цьому, наявність в рахунках-фактурах (інвойсах)окремо виділених витрат по доставці товару до місця призначення, згіднозовнішньоекономічному контракту, не завжди є достатньою умовою для їх облікупри визначенні митної вартості. Отже, всі витрати повинні бути кількіснообґрунтованими і документально підтвердженими.

Визначення митної вартості митнимиорганами

Відповідно до вищезазначеногоПорядку визначення митної вартості, у разі неможливості її визначення на основіпредставлених до митного оформлення документів і/або у разі явної невідповідностізаявленої митної вартості тій, яка є в ціновій базі даних ГТСУ, вонавизначається митним органом самостійно. При цьому за основу беруться ціни наідентичні або подібні товари, які діють в провідних країнах-експортерах цихтоварів. Критерії поняття «ідентичні» і «подібні» товари визначені ПКМУ від05.10.98 р. № 1598. Як допоміжний матеріал митні органи можуть використовуватиінформацію експертних, зовнішньоторговельних, біржових організацій, дані протарифи на перевезення і страхування вантажів, про вартість навантажувально-розвантажувальнихробіт, комісійних і брокерських послуг, про ліцензійні платежі, торгові знижкиі націнки.

Застосування методів визначеннямитної вартості відповідно до норм Генеральної угоди по тарифах і торгівлі(ГАТТ). Необхідність ухвалення нового Митного кодексу України.

Дії України з інтеграції в світовуекономічну спільноту, бурхливі зміни останніх років в економіці країни, зокремав питаннях оподаткування зовнішньоекономічних операцій, приводять до виводу пронеобхідність негайного ухвалення нового Митного кодексу України.

Проект нового Митного кодексупередбачає застосування методів визначення митної вартості, які відповідаютьнормам ГАТТ. Можливість умовного випуску вантажу, яка передбачається проектомнового Митного кодексу за умови надання фінансових гарантій, дозволить уникнутизатримок в митному оформленні по причинах неможливості в короткий термін вперіод митного оформлення ухвалити рішення про визнання заявленої декларантоммитної вартості або її коректування митним органом. В даному випадку умовнийвипуск товару проводитиметься з умовним (тимчасовим) визначенням митноївартості. Процедура встановлення остаточної величини митної вартостіпереноситиметься на період після випуску вантажу за умови надання декларантомнеобхідних для цього додаткових відомостей.

Митніплатежі — платежі, що стягуються в установленому порядку митними органами примитному оформленні товарів і інших випадках передбачених законодавствомУкраїни. Митні платежі включають:

— митний збір;

— податок на додану вартість;

— акцизні збори;

— митні збори.

Митніплатежі сплачуються безпосередньо власником переміщуваних товарів абоорганізацією що здійснює митне оформлення на підставі договору і має відповіднуліцензію. Митні платежі мають бути внесені до, або одночасно з подачею ГТД(вантажній митній декларації) на розрахунковий рахунок митного органу.

Розрахунок ціни товару в Україні

Вкажемо по пунктах всі витрати, які були понесені при закупівлітовару [4, 5].

При розрахунку цін спираємося на наступну законодавчу базу:

1. Додаток до закону «Про єдиний митний тариф» від5.04.01г.[6]

2. Закон України від 22.05.03г.

Наказ ГТСУ «Інструкція про справляння акцизного збору» від21.01.00г.[7]

3. Постанова КМУ «Про ставкимитних зборів» від 27.01.97г. [8]

4. Закон України «Про податокна додану вартість» від 3.04.97г. [9]

5. Постанова КМУ «Прозатвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню таобсягів квот у 2006 році» від 30.12.05г. [10]

6. Наказ ГТСУ «Про затвердженняпорядку справляння митними органами ввізного (вивізного) та особливих видівмита...» від 23.01.06г. [11]

В нижченаведених таблицях 3.1 і 3.2 даний розрахунок ціни товару вУкраїні з урахуванням різних витрат.

Таблиця 3.1.

Розрахунок ціни сиру «Edam» в Україні

Найменування товару Розрахунок Обґрунтовування Значення 1 Вартість сира «Edam»   вихідні дані $7,50 2 Кількість товару   вихідні дані 2000 кг 3 Курс поділ США   Курс НБУ 5,03 грн. 4 Курс Євро   Курс НБУ 6,06 грн. 5 Митна вартість товарів  2000*7,5*5,03= п.1*п.2*п.3= 75 450 грн. 6 вартість товарів для визначення розміру митного збору  75450/5,03= п.4/п.3= $15 000 7 Митний збір 0,002% від митниць вартості, але не більше еквівалента 1000$ 15000*5,03*0,002= Документ 3 150,90 грн. 8 Ставка ввізного мита

0,8 EUR за 1кг сира

75450*0,8*6,06=

Документ 1 9 696 грн. 9 Ставка акцизного збору не сплачується Документ 2   10 ПДВ

20% від (п.5+п.8+п.9)

0,2*(75450+9696)=

Документ 4 17 029 грн. 11 Митний огляд (вивіз інспектора)  20*1*2*5,03= вихідні дані 201,2 11.1. Тривалість роботи інспектора     2ч 11.2. Кількість співробітників     1чел 11.3. Вартість 1ч роботи 1 співробітника митниці   Документ 3 $20,00 12 Загальна сума митних платежів 150,9+9696+17029+201,2= п.7+п.8+п.9+п.10+п.11= 27077,3 грн. 13 Вартість товару, розмитненого в Україні  75450+27077,3= п.5+п.12= 102527 грн. 14 Банківські послуги

0,1% від п.13

0,001*102527=

вихідні дані 103 грн. 15 Собівартість товару, що ввозиться до України  102527+103= п.13+п.14= 102630 грн. 16 Собівартість на одиницю продукції  102630/2000= п.15/п.2= 51 грн. 17 Норма прибутку 20% вихідні дані   18 Ціна реальна товару в Україні  51+51*0,2= п.16+п.16*0,2= 62 грн. 19 Режим ліцензування не підлягає Документ 5   20 режим квотування не підлягає Документ 5  

Таблиця 3.2.

Розрахунок ціни сиру «Camambert» в Україні

Найменування товару Розрахунок Обґрунтовування Значення 1 Вартість сира «Camambert»   вихідні дані $7,00 2 Кількість товару   вихідні дані 2500 кг 3 Курс поділ США   Курс НБУ 5,03 грн. 4 Курс Євро   Курс НБУ 6,06 грн. 5 Митна вартість товарів  2500*7*5,03= п.1*п.2*п.3= 88 025 грн. 6 вартість товарів для визначення розміру митного збору  88025/5,03-= п.4/п.3= $17 500 7 Митний збір

0,002% від митниць вартості, але не більше еквівалента 1000$

17500*5,03*0,002=

Документ 3 176,05 грн. 8 Ставка ввізного мита

0,8 EUR за 1кг сира

2500*0,8*6,06=

Документ 1 12 120 грн. 9 Ставка акцизного збору не сплачується Документ 2   10 ПДВ

20% від (п.5+п.8+п.9)

0,2*(88025+12120)=

Документ 4 20 029 грн. 11 Митний огляд (вивіз інспектора)  20*1*2*5,03= вихідні дані 201,20 грн. 11.1. Тривалість роботи інспектора     2 11.2. Кількість співробітників     1 11.3. Вартість 1ч роботи 1 співробітника митниці   Документ 3 $20,00 12 Загальна сума митних платежів  176,06+12120+20029+201,2= п.7+п.8+п.9+п.10+п.11= 32 526 грн. 13 Вартість товару, розмитненого в Україні  88025+32526= п.5+п.12= 120 551 грн. 14 Банківські послуги

0,1 від п.13

0,001*120551=

вихідні дані 121 грн. 15 Собівартість товару, що ввозиться до України  120551+121= п.13+п.14= 120 672 грн. 16 Собівартість на одиницю продукції  120672/2500= п.15/п.2= 48 грн. 17 Норма прибутку 20% вихідні дані   18 Ціна реальна товару в Україні  48+48*0,2= п.16+п.16*0,2= 58 грн. 19 Режим ліцензування не підлягає Документ 5   20 режим квотування не підлягає Документ 5  

3.3 Митні документи та порядок їхоформлення за місцем акредитації суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності

Характеристика зовнішньоторговельної операції.

Операція по імпорту сиру з Вільнюса, Литва, до Дніпропетровська,Україна, на умовах CPT- доставка сплачена до Дніпропетровська. Вид транспорту – автомобільний.

Перелік документів, щооформляють виконання комерційної операції відповідно до МК.

1. Вантажна митна декларація(ГТД) на товари вартістю понад 100 доларів США на підакцизні — незалежно відвартості:

Форма МД-2- містить відомості про товари, транспортні засоби і інші предмети і ціль їхпереміщення через митну межу України, інформацію, необхідну для здійсненнямитного контролю, оформлення, статистики, нарахування митних платежів.

2.Товаросупровідні і комерційні документи:

СМR — міжнародна товаротранспортна накладна — засвідчує укладення договору перевезенняавтомобільним транспортом.

ТIR-(книжкаМДП) — необхідна для полегшення проходження кордонів автотранспортом вєвропейських країнах: вантажі перевозяться в запломбованих автотранспортнихзасобах, складах або контейнерах, які відповідають певним технічним вимогам ідопущені до перевезення, звільняються від митного огляду на проміжних митницяхтранзитних країн.

Рахунок — фактура — суміщає два документи (документ, що вказує суму за товар платежу, щоналежить, і накладну, що направляється при товарі).

3.Зовнішньоекономічний договір (контракт).

4. Довідкапро проведення декларування валютних цінностей, доходів або майна, які належатьрезиденту України і знаходяться за її межами, або Довідка про відсутність замежами України валютних цінностей і майна.

5. ДозвілДержавної служби експортного контролю, які підтверджуємо право здійсненняввезення, вивозу і транзиту товарів, що підлягають експортному контролю.

6.Сертифікат відповідності — на імпортну продукцію(товари), підлягаючу обов'язковійсертифікації до України.

7.Сертифікат про походження товарів.

8. Платіжні документи про перераховані суми митних платежів іінших податків.

3.4 Контроль за виконанням контрактнихзобов’язань, розгляд можливих претензій

Послідовність виконанняконтрактів планується у вигляді цільових заходів оперативними фірмами тафункціональними відділами підприємств у табличній формі при простихекспортно-імпортних операціях з сировиною, матеріалами та серійною продукцієюабо у вигляді організаційно комерційних заходів — при складних зовнішньоторговихопераціях та затверджується керівником.

Основними стадіями простихімпортних операцій є такі:

■ отримання у відповідному компетентному органі (зазвичай уміністерстві) експортної/імпортної (у країні контрагента) ліцензії у разіліцензування експорту/ імпорту (у країні контрагента) даного товару та заумови, якщо цей обов'язок згідно з обраною у ЗТК умовою Інкотермс 2000 лежитьна імпортері;

■ укладення імпортеромдоговору на перевезення, якщо цей обов'язок згідно з обраною у ЗТК умовоюІнкотермс 2000 лежить на імпортері;

■ укладення договорустрахування, якщо цей обов'язок згідно з обраною у ЗТК умовою Інкотермс 2000лежить на імпортері;

■ отримання товару відекспортера;

■ здійсненнявивізних/ввізних (у країні контрагента) митних процедур, якщо цей обов'язокзгідно з обраною у ЗТК умовою Інкотермс 2000 лежить на імпортері;

■ надання банківськоїгарантії належного платежу, якщо таке передбачено умовами ЗТК;

■ виплата авансівекспортерам, якщо такі передбачені контрактами;

■ контроль за поданнямзамовлення на відрядження спеціаліста імпортера для приймання товару;

■ здійснення згідно зобраними в ЗТК умовами платежу розрахункових операцій через банки для одержанняплатежів;

■ подання експортерампретензій у зв'язку з неналежним виконанням ними ■ контрактнихзобов'язань.

При складніших імпортнихопераціях необхідні додаткові стадії:

■ контроль заотриманням від експортера (виконавця) креслень для узгодження із імпортером(замовником);

■ контроль занаправленням експортеру (постачальнику) підтвердження про узгодження креслень;

■ контроль завиконанням будівельних робіт імпортером (замовником);

■ направлення у портабо прикордонну станцію прибуття рознарядок для відправлення отриманих(імпортних) вантажів за місцем призначення;

■ відрядженнянаціональних спеціалістів на фірму іноземного виробника для здійснення контролювиробництва на приймання Імпортної продукції;

■ направлення замовлень на спеціальні транспортні засоби;


Розділ4

Ефективність зовнішньоторгової операції

Незалежно від вигод, одержуваних країнами в результаті участі вміжнародному обміні продукцією в матеріально-речовинній формі, господарюючісуб'єкти не вступають у зовнішньоекономічні відносини до тих пір, поки незрозуміють, що існують можливості для організації ефективного експорту іімпорту товарів. Окрім цього, підприємства мають свій в розпорядженні обмеженіресурси, вони, відповідно, повинні вирішувати, використовувати їх усерединікраїни або на міжнародному рівні. Тому, перш ніж здійснювати які-небудьзовнішньоторговельні операції, необхідно визначити, які вигоди отримає суб'єктміжнародних взаємостосунків у вигляді економічного ефекту і економічноїефективності, зокрема від зовнішньоторговельної діяльності; експортної діяльності;імпортної діяльності.

Прийнято вважати, що всі експортно-імпортні операції, що реалізуютьсяна ринках далекого і ближнього зарубіжжя, є прибутковими, оскільки ефект від їхздійснення заздалегідь визначається. При підписанні зовнішньоторговельнихоперацій не завжди повинне ставитися за мету максимальне отримання прибуткубудь-якою ціною, а, перш за все, повинна надаватися увага реальномузабезпеченню своїх партнерів потрібними товарами або надійними каналами збуту.

Ефектом вважається так званий «дохід від зовнішньоїторгівлі»: при реалізації імпортної операції — різниця між договірними(контрактними) і внутрішніми цінами товарів, що імпортуються, при здійсненніекспортної операції — різниця між експортною ціною і купівельною ціною товару,що експортується, на внутрішньому ринку. Нерідко для отримання грошових коштівряд вітчизняних товарів продається на зовнішньому товарному ринку нижче за цінивнутрішнього ринку.

Нерідко на підприємствах, що беруть участь в міжнародному бізнесі,не ведеться облік витрат і доходів, пов'язаних із здійсненнямзовнішньоторговельних операцій, що утрудняє оцінку ефективності майбутніхзакупівель і продажів і визначення їх ролі у фінансовому положеннігосподарюючого суб'єкта. У зв'язку з цим вимагають переосмислення підходи довизначення ефективності зовнішньоторговельної діяльності для учасниківміжнародного бізнесу, самостійно здійснюючих експортно-імпортні операції,пов'язані з обміном продукцією в матеріально-речовинній формі. Відноснозовнішнього світу вона якраз заснована на комерційному розрахунку, коли успішнегосподарювання в цій області дає приріст, а незадовільне — втрату частинидоходу, що потрапляє в канали міжнародного обміну.

Для визначення ефективності експортно-імпортних операцій необхіднона підприємствах організувати облік, що забезпечує отримання достовірної інформаціїпро продажі (закупівлі) в абсолютному і натуральному виразі, а також провитрати і доходи, пов'язані з реалізацією (закупівлею) товарів на зовнішньомуринку в окремих держав. Наявність оперативної зовнішньоторговельної інформаціїна підприємстві дозволить визначити ряд показників, що дають можливість оцінитирезультативність міжнародних торгових операцій[12].

Показники ефективності зовнішньоторговельної діяльності.

Економічна ефективність (ефект) зовнішньоторговельної діяльності визначаєтьсяу разі участі зовнішньоторговельних операторів в реалізації експортної і імпортноїполітики України. В даному випадку зовнішньоторговельна діяльність підприємствв загальному вигляді повинна визначатися тим, що розширення асортименту окремихгруп товарів народного споживання, зокрема, соціально-культурного призначення,на внутрішньому ринку здійснюватиметься не шляхом їх вітчизняного виробництва,а за рахунок витрат на виготовлення інших (експортних) товарів. З цьоговиходить, що на виручку від продажу товарів закуповуватимуться як необхідні товаридля задоволення споживацького попиту сільських і міських жителів України, так імашини, технологічне устаткування для розвитку виробничих підприємств. Прицьому, щоб зовнішньоторговельний обмін був економічно вигідний, повні витратине тільки власного, але і вітчизняного виробництва необхідної продукції, наміченоїдо отримання по імпорту, повинні бути більшими, ніж витрати на виробництвоекспортних товарів. Виконання даної умови дозволить учасникам зовнішньоторговельноїдіяльності бути включеними в число підприємств пріоритетних сфер експортногопотенціалу країни і мати відповідні пільги [13].

Економічний ефект зовнішньоторговельної діяльності в даномувипадку повинен розраховуватися по формулі:

ЕЗТ.Д = (ВІМ.Д * ПІМ.Д) – (ВЕК.Д* ПЕК.Д)                         (4.1)

де ЕЗТ. Д- економічний ефект зовнішньоторговельноїдіяльності, грн.;

ВІМ. Д – повні витрати вітчизняного виробництва наодиницю імпортної продукції, грн.;

ПІМ. Д – кількість імпортної продукції, од.;

ВЕК. Д — повні витрати вітчизняного виробництва наодиницю експортної продукції, грн.;

ПЕК. Д — кількість експортної продукції, од.

Економічна ефективність зовнішньоторговельної діяльностівідповідно повинна розраховуватися по формулі:

ЕЕЗТ. Д = (ВІМ.Д * ПІМ.Д): (ВЕК.Д* ПЕК.Д)                        (4.2)

де ЕЕЗТ. Д — економічна ефективністьзовнішньоторговельної діяльності.

Зовнішньоторговельна діяльність економічно вигідна, якщо ефект ЕЗТ.Дє позитивною величиною, а показник ефективності ЕЕТ.Д > 1.

Порівняння витрат на власне виробництво імпортних і експортнихтоварів прийнято вважати основоположним принципом визначення економічноїефективності зовнішньоторговельної діяльностіпідприємств різних форм власності.

Розрахунки економічної ефективності і ефекту зовнішньоторговельноїдіяльності доцільно проводити на підприємстві для:

§ обґрунтовування окремихпропозицій про продаж і закупівлю товарів;

§ розробки планів експорту іімпорту;

§ оцінки структури, щосклалася, і напрямів зовнішньоторговельного обороту.

Показники ефективності імпортної діяльності

Тут доцільно виділити дві групи:

§ показники ефективності імпортутоварів виробничого призначення;

§ показники ефективностіімпорту товарів народного споживання.

Визначення економічної ефективності і ефекту імпортної діяльностіпідприємства доцільно проводити наступній послідовності:

§ розрахунок беззбитковоїзовнішньоторговельної ціни імпортного товару народного споживання відповідно добазисних умов поставки (при відомій його внутрішній вартості);

§ розрахунок мінімальнодопустимої вартісної оцінки імпортного товару народного споживання (при відомійзовнішньоторговельній ціні відповідно до базисних умов поставки);

§ розрахунок економічногоефекту імпорту товару народного споживання;

§ розрахунок економічноїефективності імпорту товару народного споживання;[14]

1. Розрахунок беззбиткової зовнішньоторговельної ціни імпортноготовару народного споживання (при відомій його внутрішній вартісній оцінці)необхідно проводити по формулі [1]:

ЗІМ.Б.Ц = ВІМ.Т                                             (4.3)

де ЗІМ.Б.Ц — беззбиткова імпортна ціна товару, грн.;

ВІМ.Т — вартісна оцінка одиниці імпортного товару навнутрішньому ринку, грн.

2. Розрахунок мінімально допустимої вартісної оцінка імпортноготовару народного споживання (при відомій зовнішньоторговельній ціні) виглядаєтаким чином[1]:

ВІМ.Т = ВВІМ.Т                                            (4.4)

де ВІМ.Т — мінімально допустима вартісна оцінкаімпортного товару, грн.;

ВВІМ.Т — повні валютні витрати на імпорт товару (цінатовару і витрати, пов'язані з їх закупівлею на зовнішньому ринку), грн.

Якщо ВІМ.Т < ЗІМ.Б.Ц, то імпорт даноготовару для підприємства не ефективний.

3. Розрахунок економічного ефекту імпорту товару народногоспоживання. Прямий економічний ефект імпорту даного товару може бути вираженийнаступною формулою[15]:

ЕІМ.П = ВІМ.Т – (ВВІМ.Т * ККВ.)                             (4.5)

де ЕІМ.П — економічний ефект імпорту товару, грн.

ККВ. — коефіцієнт кредитного впливу.

Якщо показник ЕІМ.П є позитивним, то імпорт такоїпродукції економічно вигідний, і слід знаходити можливості для його збільшенняз урахуванням досягнутого попиту на внутрішньому ринку.

Величина ЕІМ.П характеризує прибуток від реалізаціїімпортних товарів на українському ринку.

4. Розрахунок економічної ефективності імпорту товарів народногоспоживання має наступний вигляд:

ЕЕІМ.П = ВІМ.Т: (ВВІМ.Т * ККВ)                                     (4.6)

де ЕЕІМ.П — економічна ефективність імпорту.

Якщо ЕЕІМ.П > 1, то імпорт економічно вигідний.

Суть методологічного підходу, полягає в наступному:

1. Економічний ефект експортної операції — це різниця міжрезультатом, отриманим від її реалізації, і витратами на неї, а ефективністьекспортної операції — відношення результатів до витрат.

2. Економічна ефективність імпортної операції – зіставленнявитрат, що обумовлюють її здійснення, з результатами від неї, а ефект — прибуток (збиток), отриманий від реалізації імпортних товарів або відпроведеної продукції з використанням імпортного товару.

Використовування даної методики оцінки ефективностіекспортно-імпортних операцій господарюючими суб'єктами в сучасних умовахповинне привести до вибору: отримання валютної виручки або розширення ринку збутувласної продукції і відповідно підвищення відповідальності і обґрунтованостіухвалюваних ними управлінських рішень в зовнішньоторговельній діяльності.

Розрахункове завдання.

Задача. На підставі даних з контракту проаналізувати економічнийефект і ефективність від імпорту двох видів товару.

В таблиці 4.1 показаний розрахунок ефекту і ефективності імпортноїоперації, що проводиться нашим підприємством, для різних видів товару.


Таблиця 4.1.

Розрахунок ефекту і ефективності імпортних операцій

Показник «Edam» «Camambert» Вартісна оцінка одиниці імпортного товару на внутрішньому ринку, грн. 62 58 Повні валютні витрати на одиницю імпортного товару, грн. 51 48 Кількість імпортної продукції, од. 2000 2500 Курс НБУ грн / дол. 5,03 5,03 Коефіцієнт кредитного впливу 0,96 0,96 Ефективність 1,27 1,26 Ефект, грн. 26080 29800

Висновок: Прибуток від імпорту сиру «Edam» складає 26080, а відімпорту сиру «Camambert» — 29800. Це обумовлено тим, що партія імпортованогосира «Edam» менше. Ефективність імпортної операції відображає прибуток на 1 грн.витрат. Тобто від 1 грн. витрат при імпорті сиру «Edam» підприємство має 1,27грн. прибутку, а при імпорті сиру «Camambert» — 1,26 грн. прибутку. Хочарізниця в показниках незначна, рекомендується збільшення імпорту сиру «Edam»,оскільки це економічно вигідніше.


Список літератури:

1. Матвеева О.П. Организация и технологиявнешнеторговых операций: Учебное пособие. – М.: Информационно-внедренческийцентр „Маркетинг”, 2000. – 160 с.

2. Прокушев Е.Ф. «ВЭД».- М.:Маркетинг, 1998.

3. Томсинов В.А. Внешнеторговые сделки:практические рекомендации по составлению контрактов.- М.: Тантра, 1994.

4. Таможенно-тарифное регулированиевнешнеэкономической деятельности в Украине. 1996: Сборник нормативныхдокументов/ Сост. И.П.Рамусь, С.Н.Кульвачная.- К.: Блиц-Информ, 1996.- 336с.

5. Международные документы повнешнеэкономической деятельности: Справочник предпринимателя.- М.: Скаравей,1993.- 207с.

6. Додаток до закону «Про єдиний митний тариф» від5.04.01г.

7. Закон України від 22.05.03г.Наказ ГТСУ «Інструкція про справляння акцизного збору» від21.01.00г.

8. Постанова КМУ «Про ставкимитних зборів» від 27.01.97г.

9. Закон України «Про податокна додану вартість» від 3.04.97г.

10. Постанова КМУ «Прозатвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню таобсягів квот у 2006 році» від 30.12.05г.

11. Наказ ГТСУ «Про затвердженняпорядку справляння митними органами ввізного (вивізного) та особливих видівмита...» від 23.01.06г.

12. Прокушев Е.Ф. «ВЭД».- М.:Маркетинг, 1998.

13. Козик В.В., Панкова Л.А., Карп’як Я.С.,Григор’єв О.Ю., Босак А.О. Зовнішньоекономічні операції і контракти: Навч.посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. –608 с.

14. Оценка эффективности проектоввнешнеэкономического сотрудничества // Экономист.- 1995.- №7.

15. Гребельник О.П. Основизовнішньоекономічної діяльності: Підручник.- Київ: Центр навчальної літератури,2004.


Додаток А

 

Можливі контакти з постачальниками

1. Kaserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG

Країна:    Німеччина

Місто:      Lauben/Allgau

Індекс:     D-87493

Телефон: 49 8374 920

Факс:       49 8374 9269

Тип компанії:      Головнийофіс

2.Pieno Zvaigzdes

Країна:    Литва

Місто:      Vilnius

Індекс:     LT-2022

Адреса:   Laisvec pr. 125

Телефон: 370 (2) 481525

Факс:       370 (2) 481434

E-mail:     agrolit@taide.lt

Веб-Адреса:        www.pienas.lt/

Тип компанії:      Головнийофіс

3. Friesland Foods Cheese BeneluxNijverheidsstraat 45, 3861 RJ NijkerkPostbus 1139, 3850 BC NijkerkTel. 033 247 8600Fax 033 247 8601Consumentenservice6 0800 – 0221622 (GRATIS)4. Arla Foods amba

Країна:      Данія

Місто:      Viby

Індекс:     DK-8260

Адреса:   Skanderborgvej 277

P. Про. Box 2400

Телефон: 45 89 38 10 00

Факс:       45 86 28 1691

E-mail:     arla@arlafoods.com

Веб-Адреса:        www.arlafoods.com

Тип компанії:      Головнийофіс

5.Nordmilch AG

Країна:    Німеччина

Місто:      Bremen

Телефон: 49 30 46 5820

Факс:       49 30 24658 246

E-mail:     buero.berlin@nordmilch.de

Веб-Адреса:        www.nordmilch.de/

Тип компанії:      Головнийофіс

6. Alpenhain

AlpenhainCamembert-Werk

Lehen, D-83539 /Obb. тел.(49-0)80-39 / 402-0, факс 402-194

7. PETRI-Feinkost GmbH & Co KG

Glesse 1531868 Ottenstein

Tel.: ++49 (0) 52 86 / 98 00 – 0

Fax: ++49 (0) 52 86 / 14 09

Email: Info@petri-feinkost.de

8. Spomlek

Країна:    Польща

Місто:      Radzyn Podlaski

Індекс:     PL-21300

Адреса:   ul. Kleeberga 12

Телефон: 48 (83) 3511426, 351 1500

Факс:       48 (83) 3528490

E-mail:     handel@spomlek.pl

Веб-Адреса:        www.spomlek.pl

Тип компанії:      Головнийофіс

9. Arla Foods amba

Країна:   Данія

Місто:     Viby

Індекс:    DK-8260

Адреса:   Skanderborgvej 277

P. Про. Box 2400

Телефон: 45 89 38 10 00

Факс:      45 86 28 1691

E-mail:    arla@arlafoods.com

Веб-Адреса:        www.arlafoods.com

Тип компанії:      Головнийофіс

1. Adresse />Hochland AG

Kemptener StraЯe 17

D-88178 Heimenkirch/AllgдuTelefon +49 (0) 83 81 / 5 02-0

Vertrieb

Heike Kirchmann,Assistenz QM

Telefax + 49 (0) 83 81/ 5 02-5 24 31

e-mail: Heike.Kirchmann@hochland.com

11. Bergader

Bergader Privatkдserei GmbH

Waging а. See, Weixlerstrasse 16 тел.(0049-0)8681-4040, факс 8681-404100

12. Belle France

АЛМ Ложістік

Пантан, Avenue du Perigord BP 118

тел.(33 148)452-674, факс 451-127


Додаток Б

 

Код товару згідноУКТЗЕД

Розділ I

 Группа 04

Молоко и молочные продукты; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные

/>0406

Сыры и творог 0406 10 — молодые сыры (недозрелые или невыдержанные), включая сывороточноальбуминовые сыры, и творог 0406 10 100 — — с содержанием жира не более 40% по массе - 0406 10 900 — — прочие - 0406 20 — тертые сыры или сыры в порошке, всех сортов 0406 20 100 — — гларнский цигер (известный также под названием шабцигер), приготовленный из обезжиренного молока с добавлением тонкоизмельченных ароматических трав - 0406 20 900 — — прочие - 0406 30 — плавленые сыры, не тертые и не в порошке 0406 30 100 — — при производстве которых использовались лишь сыры эмментальский, грюйер и аппензельский и которые могут включать в качестве дополнительного ингредиента гларнский цигер (известный также под названием шабцигер); упакованные для розничной продажи, с содержанием жира в сухом веществе не более 56% по массе - — — прочие — — — с содержанием жира не более 36% по массе при содержании его в сухом веществе 0406 30 310 — — — — не более 48% - 0406 30 390 — — — — более 48% - 0406 30 900 — — — с содержанием жира более 36% по массе - 0406 40 000 — голубые сыры - 0406 90 — прочие сыры 0406 90 110 — — для производства плавленых сыров - — — прочие 0406 90 130 — — — эмментальский - 0406 90 150 — — — грюйер, сбринц - 0406 90 170 — — — бергкезе, аппензель, вашеран фрибуржский, вашеран-мон-д'ор - 0406 90 190 — — — гларнский цигер (известный также под названием шабцигер), изготовляемый из обезжиренного молока с добавлением тонко измельченных ароматических трав - 0406 90 210 — — — чеддер - 0406 90 230 — — — эдамский - 0406 90 250 — — — тильзит - 0406 90 270 — — — буттеркезе - 0406 90 290 — — — кашкаваль - — — — фета 0406 90 310 — — — — из овечьего молока или из молока буйволиц в контейнерах, содержащих рассол, или в бурдюках из овечьей или козьей шкуры - 0406 90 330 — — — — прочее - 0406 90 350 — — — кефало-тыри - 0406 90 370 — — — финляндия - 0406 90 390 — — — ярлсберг - — — — прочие 0406 90 500 — — — — сыры из овечьего молока или молока буйволиц в контейнерах, содержащих рассол, или в бурдюках из овечей или козьей шкуры - — — — — — с содержанием жира не более 40% по массе и содержанием воды в расчете на обезжиренное вещество — — — — — — не более 47% 0406 90 610 — — — — — — — грана падано, пармигиано реггиано - 0406 90 630 — — — — — — — фиоре сардо, пекарино - 0406 90 690 — — — — — — — прочие - — — — — — — более 47%, но не более 72% 0406 90 710 — — — — — — — молодые сыры, прошедшие процесс созревания - 0406 90 730 — — — — — — — проволоне - 0406 90 750 — — — — — — — эйшаго, качкавал, монтасио, рагузано - 0406 90 770 — — — — — — — данбо, фонталь, фонтина, финбо, гауда, гаварти, марибо - 0406 90 790 — — — — — — — эсром, италико, кернгем, сэннектэр, сэн-полэн, талежио - 0406 90 810 — — — — — — — санталь, чешир, уэнслидейль, ланкашир - 0406 90 830 — — — — — — — риккота, соленый - 0406 90 850 — — — — — — — кефалогравиера, кассери - 0406 90890 — — — — — — более 72% 0406 90 910 — — — — — — — молодые сыры, прошедшие процесс созревания - 0406 90 930 — — — — — — — прочие - 0406 90 970 — — — — — — молодые сыры, прошедшие процесс созревания - 0406 90 990 — — — — — — прочие

Додаток В

 

Оферта

Фірма «Pieno Zvaigzdes» пропонує вам купити на умовах, перерахованих нижче, наступнийтовар:

Найменування товару:сир «Camambert»;

Кількість: 500 головок(2500 кг)

Ціна: 7$ за 1 кг;

Найменування товару:сирий «Edam»;

Кількість: 400 головок(2000 кг);

Ціна: 7,5$ за 1 кг;

Загальна сума: 32500$.

Умови поставки:доставка сплачена до (CPT) Дніпропетровськ.

Умови оплати:безвідкличний документарний акредитив, що відкривається на 60 днів на користь «Pieno Zvaigzdes» протягом 5 днів з дати отриманнянашого сповіщення про готовність товару до відвантаження в банку «Аваль», м.Дніпропетровськ. Платіж здійснюється проти пред'явлення наступних документів:

— рахунку — фактури;

— вантажноїспецифікації;

— копії сертифікату проякість товару;

— копії сертифікату пропоходження товару;

— транспортноїнакладної.

Термін поставки: січень2007г.

Дія оферти: твердаоферта, термін дії оферти – 30 днів з дати відсилання.

Директор «Pieno Zvaigzdes» Peter Zelgman


Додаток Г

 

Запит

Шановні пані та панове!

З каталогу фірм Литвими дізнались, що ваша фірма є одним з провідних виробників різних сортів сиру.Наша фірма зацікавлена в придбанні великої партії сирів, тому просимо вислатинам Вашу комерційну пропозицію на поставку сиру «Camambert» кількістю 500 головок,сира «Edam» — 400 головок. Умови поставки бажані «доставка сплачена доДніпропетровська» (CPT). Нас влаштує оплата акредитивом. Ураховуючи, що запрошуванапартія досить велика, ми розраховуємо на надання нам оптової знижки.Сподіваємося на тривалу і плідну співпрацю.

Директор ТОВ «Улюбленісири»                  Пидгирная Т.Т.

ТОВ «Улюблені сири»

Gagarina str.,59

Dnepropetrovsk, Ukraine

12.12.2006г.


Додаток Д

 

Імпортний контракт №1

Україна, м. Дніпропетровськ 14 грудня 2006 р.

Продавець:

Фірма «Pieno Zvaigzdes», що є юридичною особою за законодавством Литви, в особіменеджера з закупівель Єжи Кохана, що діє на підставі Торгових законів Литви.

Покупець:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Улюблені сири», що єюридичною особою за законодавством України, в особі комерційного директораДмитренко Миколи Петровича, що діє на підставі уставу фірми, уклали цейКонтракт на таких умовах:

2. Предмет контракту

Продавець продає, а Покупець купує товар, зазначений успецифікації, яка додана до цього Контракту і є його невід’ємною частиною.

3. Ціна та загальна вартість

Ціна за товар по цьому контракту встановлюється у доларах США(USD).

Загальна вартість Контракту встановлюється відповідно до даних специфікаціїі становить 32500$ (тридцять дві тисячі п’ятсот доларів США).

4. Терміни та умови поставки

Продавець поставляє Покупцеві товар, придбаний за цим Контрактом,на умовах Інкотермс CPT – Дніпропетровськ, у редакції2000 р.

Поставка повинна бути здійснена протягом 45 днів від дня підписанняконтракту. Товари поставляються завчасно погодженими партіями.

Термін від дати відправлення товару до дати його прибуття до місцяпризначення має бути мінімальним за використання узгодженого виду транспорту.

5. Якість товарів

Якість товару повинна відповідати вимогам, узгодженим Покупцем іПродавцем стандартам та підтверджуватися Сертифікатом про якість товару таСертифікатом про його походження. Сертифікати повинні бути оформлені як мовоюкраїни походження товару, так і українською мовою.

6. Упакування та маркуваннятовару.

Упакування, в якому відвантажуються товари, повинно забезпечувати,за умови належного поводження, цілісність товарів при транспортуванні. Накожній упаковці Продавцем наноситься таке маркування: найменування Продавця,номер Контракту, вага брутто та нетто, номер серії та її реквізити, повідомленізавчасно Покупцем Продавцеві. Кожна голівка сиру має бути герметично запакованау спеціальну тару, що забезпечує більший його строк зберігання. Голівки сируповинні транспортуватися у камерах, де температура не перевищує +3°С.

7. Передання та прийманнятоварів

Результати здачі – приймання товару за кількістю та якістю повиннібути оформлені актом експертизи Торгово – промислової палати України, який будекінцевим та обов’язковим для Продавця та Покупця. Відповідно до цього актупокупець проведе кінцевий розрахунок за товар.

Якщо в результатівищевказаної експертизи буде встановлено, що якість, пакування або маркуваннявсього поставленого товару або його частини не відповідають вимогам Контракту,то Покупець за своїм вибором має право на проведення розрахунків за товар зізнижкою на фактичну якість, встановлену актом експертизи Торгово-промисловоїпалати України, та на застосування санкцій, передбачених цим Контрактом, або наповернення товару Продавцю і стягнення за Його рахунок всіх можливих втрат.

Недоброякісний товарпідлягає заміні Продавцем протягом 2-х тижнів. І в цей ж термін повинна бутивиправлена недопоставка товару.

Невідповідність товаруумовам Контракту за якістю повинна бути підтверджена експертизоюТоргово-промислової палати України або державних служб сертифікації. Рекламаціїподаються у 7-добовий термін. Повернення товару не звільняє Продавця відвідповідальності за несвоєчасне виконання обов'язків по поставці товару в терміни,передбачені цим Контрактом.

У випадку, якщо в результатіперевірок якості буде встановлено, що більш 30 % від поставленої кількості невідповідає за якістю Контракту, покупець мас право розірвати Контракт істягнути з Продавця штраф в розмірі 40% від вартості недопоставленого товару,при цьому Покупець має право закупити недопоставлену за цим Контрактомкількість товару будь-якої якості за поточними цінами світового ринку івідшкодувати Покупцю можливі втрати через різницю в цінах в строк не більше 10 днівз дати надання Покупцем вимоги про відшкодування збитків. Прострочення взадоволенні вимог Покупця передбачає відповідальність Продавця у вигляді сплатидодаткового штрафу в розмірі 1% від суми вимоги за кожний день прострочення.

Продавець надає Покупцю абойого представнику право перевіряти в зручний для нього час якість товару, йогопакування і маркування до відправки товару в пункт завантаження.

Якщо в результаті зазначеноїперевірки Покупець або його представник встановить, що якість, пакування абомаркірування будь-якої партії товару не відповідає вимогам цього Контракту, тоПокупець чи його представник мають право заборонити відвантаження такої партіїтовару. В цьому випадку Продавець зобов’язаний за свій рахунок замінити забраковану партію товару.

Не пізніше, чим за 3 дні допочатку кожної поставки Продавець повинен підтвердити Покупцю про готовністьтовару до відвантаження у відповідності з термінами поставки, передбаченими вКонтракті.

8. Умови оплати

Платежі за товар мають бути здійснені у доларах США збезвідкличного документарного акредитива, відкритого за дорученням Покупця накористь Продавця банком-кореспондентом Уповноваженого банку і авізованого черезУповноважений банк.

Уповноваженим банком є банк «Аваль».

Платежі за акредитивом будуть здійснюватися в уповноваженому банкупроти подання Продавцем таких документів:

-рахунок-фактура;

— специфікація;

— копія сертифікату про якість товару;

— копія сертифікату про походження товару;

— транспортна накладна.

Документи повинні бути подані Продавцем до Уповноваженого банку непізніше/протягом 2 днів від дати відвантаження товару.

Акредитив має бути відкритий протягом/не пізніше 5 днів від датиповідомлення Продавцем про те, що товар підготовлено до відвантаження. Платіжза поставлений по цьому Контракту товар буде проводитись в розмірі 60 %вартості відвантаженого товару. Протягом 60 днів після завершення розвантаженнятоварів Покупець має заплатити шляхом переказування на рахунок Продавця останні40 % вартості товару, якщо такі будуть належні Продавцю по остаточномурозрахунку, залишеному Покупцем на підставі актів експертизиТоргово-промислової палати України згідно з п.6 цього Контракту.

При проведенні остаточного розрахунку за прийнятий товар Покупецьмає право вирахувати суму штрафів, знижок та суму всіх збитків, належнихПокупцеві згідно з умовами цього Контракту.

Якщо загальна сума відрахувань, які належать Покупцю. Поостаточному розрахунку перевищить 40 % вартості однієї партії товару, то завибором Покупця різниця може бути або відрахована Покупцем з інших поточнихрозрахунків за цим Контрактом, або Продавець зобов’язаний перевести цю різницюна рахунок Покупця в банку України, м. Дніпропетровськ протягом 10 днів з датиотримання остаточного розрахунку Продавцем.

Всі банківські витрати, включаючи банківську комісію, на територіїУкраїни відносяться за рахунок Покупця, а за межами території України – зарахунок Продавця.

9. Арбітраж

Усі спори, що пов’язані із цим Контрактом, вирішуються шляхомпереговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхомпереговорів, він вирішується в Арбітражному суді при Торгово-промисловій палатіУкраїни у м. Дніпропетровськ, рішення якого є кінцевим та обов’язковим дляПродавця і Покупця.

Судові витяжки оплачуються Стороною, яка визнається винною, якщоінше не передбачено Арбітражним судом.

10. Форс – мажор

1. Жодна сторона не буденести відповідальність за повне або часткове невиконання будь-якого з своїхзобов'язань, якщо невиконання буде наслідком таких обставин, як повінь, пожежа,землетрус та Інші стихійні лиха, ембарго, війна або військові дії, які виниклипісля укладання Контракту.

Якщо будь-яка з такихобставин безпосередньо вплине на виконання зобов'язань в строк, встановлений вКонтракті, то цей строк переноситься на час дії відповідних обставин.

2. Сторона, для якої сталонеможливим виконання зобов’язань, повинна і терміново, не пізніше 2 днів змоменту їх настання та припинення, в письмовій формі повідомити другу сторону.Факти, які викладені в повідомлені, повинні бути підтвердженні Торговою(Торгово-промисловою) палатою або іншим компетентним органом або організацієювідповідної сторони. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляєсторону права посилатись на будь-яку вищевказану обставину як на підставу, яказвільняє від відповідальності за невиконання зобов'язань.

3. Якщо можливість повногоабо часткового невиконання зобов'язань Продавцем буде існувати більше двохмісяців, Покупець має право розірвати Контракт повністю або частково безобов'язків по відшкодуванню можливих збитків Продавця.

10. Інші умови

Після підписання цьогоКонтракту всі попередні переговори по ньому вважаються недійсними.

Всі зміни та доповнення доцього Контракту вважатимуться дійсними тільки в тому випадку, якщо вониздійснені в письмовій формі та підписанні особами, уповноваженими на цеПродавцем та Покупцем.

Всі повідомлення, заяви,рекламації, пов'язані з виконанням цього Контракту, або ті що випливають знього, повинні висилатись сторонами один одному за зазначеними в Контрактіадресами.

Жодна із сторін не має правапередавати свої права та обов'язки по Контракту третім особам без письмовоїзгоди другої сторони.

У випадку неналежноговиконання Продавцем своїх обов'язків за цим Контрактом або порушення Продавцемумов цього Контракту, Продавець повинен відшкодувати Покупцю всі можливівтрати, пов'язані з цим порушенням, а також сплатити Покупцю штраф в розмірі,вказаному нижче у відсотках від контрактної вартості товару, по відношенню доякого Продавцем порушені умови цього Контракту, а саме:

1. За прострочення в постачаннічастини товару або всього товару з виниПродавця проти строків вказаних в п. З цього Контракту, і передбачається штрафв розмірі:

— протягом перших 5 днівпрострочення — 2% за кожний день;

— протягом наступних 10 днівпрострочення -5% за кожний день;

— в подальшому -10% закожний день прострочення.

2. За порушення вимог цьогоКонтракту, невідповідності якості товару, його пакування або маркіруванняпередбачається штраф в розмірі

10% (незалежно від того, стягнуто чи не стягнуто Покупцем з Продавцязнижку за невідповідність якості товару).

3. За неповідомлення,несвоєчасне або неповне повідомлення Продавцем Покупця про відвантаження товарупередбачається штраф в розмірі 20%.

4. У випадку, якщо післянадходження товару в місце призначення у транспорті не буде в наявності всіхабо будь-якого з відвантажувальних документів, передбачених цим Контрактом, тоПродавець зобов'язаний сплатити штраф в розмірі 3% за кожен день, починаючи здати прибуття транспорту в місце призначення до дати отримання вищевказанихдокументів в цьому місці.

5. Якщо всі, або будь-який здокументів передбачених цим Контрактом, будуть оформленні з порушенням умовцього Контракту, то Продавець зобов'язаний сплатити штраф в розмірі 5%.

6. За порушення вимог п. 6цього Контракту до порядку навантаження товару передбачається зобов'язанняПродавця сплатити штраф в розмірі 10%..

7. У всіх інших випадкахневиконання Продавцем своїх зобов'язань за цим Контрактом або порушенняПродавцем умов цього Контракту передбачається штраф в розмірі 20%.

Оплата вищевказаних штрафівта повернення всіх можливих втрат не звільняє Продавця від виконаннязобов'язань за Контрактом в натурі.

Всі вимоги Покупця проповернення всіх видів втрат, нанесених йому у випадку невиконання Продавцемсвоїх зобов'язань за цим Контрактом, або про оплату штрафів за порушенняПродавцем умов цього Контракту повинні бути задоволені Продавцем протягом 15днів від дати отримання вимог Покупця.

Всі розрахунки і збори,включаючи митний збір і мито, а також збори по укладанню та виконанню цьогоКонтракту, які проводяться на території України, відносяться за рахунокПокупця, а за межами території України, — за рахунок Продавця.

Цей Контракт укладається іпідписується у 2-х примірниках на 2 мовах: один примірник — для Продавця і одинпримірник — для Покупця.

11. Юридичні адреси сторін

Продавець                                 Покупець

Pieno Zvaigzdes

Литва

Vilnius           

LT-2022

Laisvec pr. 125

Телефон:           370 (2) 481 525

Факс:                 370 (2) 481 434

E-mail:              agrolit@taide.lt

Веб-адрес:     www.pienas.lt/

менеджер з закупівель

Єжи Кохан

ООО «Любимые сыры»,

Gagarina str.,59,

Dnepropetrovsk,Ukraine

Телефон:           8 0562 31 31 32

Факс:                 8 0562 31 31 34

E-mail:              cheese@yandex.ru

комерційний директор

Дмитренко М. П.


Додаток Е

 

Специфікація

Доконтракту № 1 від 14 грудня 2006 року підписаного між фірмою «PienoZvaigzdes» та ООО «Улюбленісири».

№ з/п Найменування товару Од.вим. Кількість

Ціна

Дол.США

Сума

Дол… США

1. Сир « Camambert» кг 2500 7 17500 2. Сир « Edam» кг 2000 7,5 15000 Разом 32500

Загальнавартість Продуктів, що поставляються відповідно до додатка №1 до цьогоКонтракту складає тридцять дві тисячі п’ятсот доларів США.

Данаспецифікація є невід’ємною частиною Контракту №1від 14 грудня 2006 р.,підписаного між фірмою «PienoZvaigzdes» та ООО «Улюбленісири».

Умовиоплати:

1-шапоставка – передплата 60%

Подальшіпоставки – відстрочка платежу 60 днів.

еще рефераты
Еще работы по маркетингу