Реферат: Сутність спонсорства

Контрольнаробота з дисципліни «Маркетингова політика комунікацій»

Тема:«Сутність спонсорства»

Київ2010


Сутність спонсорства

Спонсорствоє особливимвидом комунікації, що виявляється у матеріальній підтримці конкретного суб'єктасуспільства з метою створення або підкріплення позитивного образу спонсора. Спонсорованийсуб'єкт, у свою чергу, зобов'язується сприяти створенню й розвиткові успіхуспонсора (підприємства чи особи), досягненню його маркетингових цілей. Метацього виду діяльності — надання іміджу спонсора своєрідного блиску за допомогоютаких засобів, які позитивно сприймаються громадською свідомістю. Здебільшогоспонсор ставить за мету асоціювання з позитивними суспільними цінностями,конкретною особою, видом діяльності або організацією.

Підприємстварозробляють програми спеціальних заходів з метою поширення інформації пропідприємство та його товари, забезпечення популярності. Комунікативний ефекттаких спеціальних заходів націлений на те, щоб «прорватися» крізьінерційність сприйняття та захисні інформаційні бар'єри споживачів і підвищитиступінь упізнавання образу підприємства та його товарів через асоціювання звидатною подією, розважальним заходом або діяльністю, пов'язаною з благородноюметою. Такі заходи забезпечують спонсорові широке інформування на ринку,контакти із засобами масової інформації, ентузіазм з боку торгового персоналу іпідтримку громадської думки.

Популярністьспонсорської підтримки пов'язана з трьома причинами. По-перше, спеціальнізаходи привертають увагу однорідної аудиторії. По-друге, спонсоруванняспеціальних заходів дістає підтримку з боку торговельного персоналу. Водночаспрацівники, які керують такими заходами, також набувають популярності. По-третє,порівняно з рекламою управління спеціальними заходами — відносно нескладнийпроцес, оскільки основні елементи заходів готуються заздалегідь. До того жзазвичай використовують одних і тих самих виконавців та однаковий план дляуправління кількома подіями.

Важливой те, що спонсорство працює як комунікація у тих випадках, коли рекламазаборонена або законодавчо обмежена, що не дає змоги ефективно використовуватиїї.

Залежновід цільової аудиторії спонсорська діяльність має три напрями: спонсорство націльових клієнтурних ринках; спонсорство у сфері формування громадської думки;спонсорство для мотивації праці співробітників фірми-спонсора. Завданнями спонсорствана цільових клієнтурних ринках є. надання інформації пропідприємство-спонсора, створення його позитивного іміджу, залучення постійнихклієнтів. Спонсорство у сфері формування громадської думки демонструєстале фінансове становище спонсора, його надійність, формує прихильністьшироких верств населення до суспільно корисної діяльності спонсора і, якнаслідок, поширює відомості про товари та послуги, комерційну діяльністьспонсора та позитивне її сприйняття. Внутрішнє спонсорство має на метізалучення до співпраці висококваліфікованих фахівців, формування іміджу"єдиної сім'ї", «колективу однодумців», водночас створюючивнутрішню конкуренцію співробітників, високу мотивацію до творчої, самовідданоїпраці, сприяючи досягненню високого рівня продуктивності обслуговуванняклієнтів.

Метаспонсорських заходів — взаємодія з конкретними цільовими групами, підвищеннярівня упізнавання підприємства, створення іміджу фірми або її продукції.

Нинііснують такі види спонсорської підтримки: спортивне спонсорство; спонсорствокультури; соціальне спонсорство; екологічне.

Найбільшерозвинене спортивне спонсорство. Висока ефективність вкладення коштів у цюсферу, масовість глядацької аудиторії, популярність спортсменів і спортивнихкоманд сприяють стрімкому розвитку цього виду спонсорства.

Передусімвибирається певний вид спорту, який забезпечить єдність аудиторії прихильниківцього виду спорту і групи клієнтів цільового ринку, дасть змогу залучати великуза чисельністю аудиторію і має такі ознаки, як престижність, популярність тощо.

Спонсорствоздійснюється для окремих спортсменів, спортивних команд, спортивних змагань,розважально-спортивних заходів. Спонсор зазвичай бере на себе зобов'язанняповністю або частково екіпірувати спортсменів, команду певними видами ресурсів,забезпечує транспортом, медичними послугами тощо.

Спонсорованасторона, у свою чергу, зобов'язується пропагувати підприємство-спонсора,використовувати фірмові кольори та символіку на спортивному одязі, спортивнихспорудах, знаряддях, транспорті спортивної організації, брати участь урекламуванні товарів спонсора, наголошувати на активній участі спонсора в усіхсправах команди або окремого спортсмена за будь-якої нагоди.

Спонсорствоу сфері культури означаєспівпрацю спонсора і митців, мистецьких організацій, працівників культури імистецтва. Спонсорські послуги здійснюються для відомих діячів мистецтва,артистів естради, творчих колективів, а також для проведення окремих концертів,міжнародних і національних турне та конкурсів, постановки вистав, виробництвакінофільмів і телесеріалів, телевізійних передач і програм.

Спонсорованасторона при цьому так само бере на себе певні зобов'язання: відображаєдіяльність спонсора, надає інформацію про його товари і послуги, наголошує научасті спонсора в усіх інтерв'ю, промовах, публічних виступах, напрес-конференціях і концертах.

Соціальнеспонсорство спрямованена соціальний розвиток суспільства і окремих осіб. Це підтримка соціальноїінфраструктури — науки, освіти, охорони здоров'я, вирішення соціальних проблемрегіону, міста, району, допомога незабезпеченим прошаркам населення.

Екологічнеспонсорство —різновид спонсорства соціального — спрямоване на захист природного середовища,підтримку та пропаганду організацій, які опікуються екологічними проблемами,випускають екологічно чисту продукцію, вкладають кошти у природоохороннізаходи.

Методи комунікативноїпідтримки спонсорства

Спонсорствотільки тоді виконує маркетингові завдання, коли як наслідок має широкукомунікативну підтримку. Особливостями комунікативного впливу в спонсорськихзаходах є кілька комунікативних рівнів, які перебувають у різних часовихперіодах і пролонговано впливають на цільову аудиторію. На першому рівні поширюєтьсяінформація про подію до її початку — це оголошення по радіо, телебаченню,анонси у друкованих виданнях, встановлення щитової реклами тощо. Другийкомунікативний рівень — сама подія, яка супроводжується трансляцією по радіо,телебаченню, усними оголошеннями про спонсорську підтримку, розміщенням щитів умісці події, показом по телебаченню рекламних щитів під час події. Третійрівень — післяподійна комунікація, або своєрідний звіт про подію, нагадуванняімені спонсора, коротка розповідь про нього та його діяльність.

Розробляючикомунікативну програму спонсорства, враховують низку чинників. Асоціаціяторгової марки або найменування підприємства з конкретною подією створюєпозитивний образ спонсора. Такі асоціації підвищують упізнаваність, поліпшуютьставлення до фірми і торгової марки, посилюють достовірність рекламногоповідомлення і сприяють підвищенню рівня довіри до компанії.

Спеціальнізаходи справляють інтегрований комунікативний вплив на аудиторію, поєднуючи водній програмі рекламу, паблік рилейшнз і стимулювання збуту. Комунікативнапрограма передбачає дві групи заходів. До першої належать ті, що супроводжуютьподію, до другої — ті, що висвітлювали подію, яка відбулася. Спонсори такожможуть організовувати комунікації за допомогою корпоративної реклами, паблікрилейшнз та інших видів просування товарів.

Якзазначалося, найпоширенішим є спонсорство у сфері спорту.

Узахідних країнах доведено здатність спорту впливати на поведінку споживачів. Надумку фахівців, — це потужний важіль, що допомагає закріплювати у свідомостіспоживачів асоціації позитивних якостей, притаманних спорту, з товарами іпослугами компаній-спонсорів. Спонсори зазвичай обирають саме такі події, якідопомагають утримуватися на існуючому ринку або дають змогу розширити ринокзбуту і залучити нових споживачів. Велика популярність спортивних заходів даєзмогу успішно продавати як товари, що безпосередньо пов'язані зі спортом, так ітовари, які не стосуються спорту.

Спортивнізмагання, по суті, мають дві аудиторії: одна — це глядачі, які присутні натрибунах, друга — ті, хто дивиться змагання по телебаченню, слухає спортивніпрограми, репортажі по радіо. Коли змагання викликають значний інтерес,спонсори платять за те, щоб під час спеціальних перерв у змаганнях презентувалиїхні товари, продавали їх, надавали відповідні послуги.

Телебаченняі радіо надають змогу і «споживати» спортивні змагання, і діставативід них задоволення значній глядацькій аудиторії (інколи, як у випадкуОлімпійських ігор, — це глядачі всього світу). Реклама, що пов'язана зіспортом, має вигоди від величезної аудиторії — на неї працюють комерційнізаставки, передачі, у назвах яких згадується ім'я спонсора, комплексні рекламнізаходи та інші засоби впливу на потенційного споживача. Використовують усе —логотип фірми на екрані, розміщення в телестудії фірмового знака, назву шоу,підсумки статистичних оглядів, рекламні паузи, перерви. Широко використовуютьрізноманітні товари-нагадування, пов'язані зі спортом, а також низку товарів,які не стосуються безпосередньо спорту, але виробляються або пропонуютьсяспонсорами змагань, спортивних команд, заходів та окремих спортсменів.Виробники товарів, добре розуміючи популярність спорту і спортивних змагань,докладають багато зусиль до того, щоб «прив'язати» свої товари доспортивних заходів, сподіваючись, що інтерес до спорту і спортсменів залучить успортивну орбіту товари і послуги, прямо чи опосередковано пов'язані зіспортом.

Продукціякомпанії Coca-Cola продається практично в усіх країнах світу. Ця компаніяпідтримує 67 різноманітних спортивних програм на світовому, національному тамісцевому рівнях [27, с 54]. Значні кошти йдуть на фінансування підготовкиспортсменів, їхню заробітну плату, модернізацію спортивних споруд ікомунікативну підтримку, внаслідок чого привертається увага уболівальниківусього світу. Таке спонсорство надає компанії дуже привабливі можливостікомунікативної підтримки і просування своїх товарів, включаючи всі формиреклами в засобах масової інформації, ліцензійні права, фірмові рекламнілистівки, які роздаються на стадіонах, надання безкоштовних зразків своєїпродукції, презентацію своєї продукції у спортивних спорудах, оформленняспортивних споруд фірмовою символікою, встановлення рекламних щитів, заходи длястимулювання продажів.

Таківідомі компанії, як VISA, American Express, Nike, Adidas, Coca-Cola, Disney,Exxon, створюють нерозривну єдність ланцюга спортивна подія (або відомийспортсмен) — товар глядачі (уболівальники). Безумовно,аудиторії подається ідея «бути схожим на переможця (або відомогоспортсмена)», яка у поєднанні зі спортом або спортивною подією викликає успоживачів ентузіазм, емоційне піднесення, сплеск позитивних відчуттів. У такийспосіб встановлюється зв'язок між спортивною подією, спонсором і глядачами, урезультаті чого задовольняються інтереси усіх трьох учасників спонсорського процесу— спонсора-виробника, спортсменів і споживачів. Спортивним заходам, командам,подіям, спортсменам потрібні спонсори для одержання фінансових коштів.Спонсорам для просування своїх товарів потрібні спортсмени, змагання, спортивніподії. Споживачам потрібні видовища, позитивні враження, азарт спортивноїборотьби, і вони опосередковано погоджуються платити за це, купуючи ті чи іншітовари, пов'язані зі спортом або спонсором. Часто завдяки спонсорам споживачімають можливість дивитися Олімпійські ігри або інші спортивні видовища, на якіне можуть потрапити особисто.

Вокремих випадках спортивне видовище є безпосередньо актом демонстрації товарівспонсорів — це шини на автомобілях під час демонстрації автогонок, спортивнийодяг і взуття спортсменів, які беруть участь у змаганнях, спортивне знаряддя —ракетки, м'ячі, гантелі тощо, каскетки і футболки на уболівальниках, пиво іпрохолодні напої, які п'ють на трибунах відвідувачі стадіонів. Перелік можнапродовжувати, і це є свідченням того, що спонсори крім інших переваг участімають змогу визначити певну реакцію ринку на свій товар, використати отримануінформацію у подальшій маркетинговій діяльності.

Длястворення зв'язку між спонсором і подією використовують кілька прийомів. Так,можна пов'язати ім'я спонсора і подію, присвоївши назву або ім'я спонсорабудь-яким спортивним змаганням, тобто зробити подію або змаганняперсоніфікованими. Звичайно, така персоніфікація потребує значних коштів.

Значноменше витрат потребує часткове спонсорство, коли спонсор бере на себе тількичастину витрат і не може претендувати на персоніфікацію. В таких випадках успонсоруванні події або змагання беруть участь кілька спонсорів.

Товарнаексклюзивність є привілеєм спонсора, який укладає угоду про поставку певноготовару на змагання або подію. Так, компанія Coca-Cola мала привілеї світовогоспонсора літніх Олімпійських ігор 1996 року, заплативши за це 47 млн дол.

Компаніїможуть застосовувати ефективні заходи просування своїх товарів під час змагань,організовуючи різноманітні конкурси, ігри, лотереї, що значно стимулює збут.

Отже,під час спортивних подій презентуються і продаються особисті характеристики іспортивні таланти учасників події, демонструються маркетингові програмиспонсорів з просування своїх товарів, просуваються і продаються товари тапослуги спонсорів глядачам і уболівальникам. Усі три зацікавлені сторони —спонсори, учасники змагань, споживачі — взаємодіють, підтримують один одного,здійснюють фінансові вкладення, що, власне, і робить систему життєздатною.Наявність глядачів, які прагнуть одержати задоволення від змагання, запускаємеханізм спонсорської фінансової підтримки, який починає працювати спочатку назмагання, а потім на товари і послуги спонсора, на його імідж. Комунікативнийвплив посилюється, якщо під час події використовується додатковийінструментарій, наприклад показ серії передач про спонсора, його продукцію ідіяльність, телевізійної реклами, розміщення в місті щитової реклами, поширеннярекламних листівок серед глядачів змагань. Дуже ефективним заходом євиробництво та продаж різноманітної сувенірної продукції з логотипом спонсора —чашок, склянок, термосів тощо. Така унітарна продукція може використовуватисяпід час змагань — на столиках суддів, для спортсменів і глядачів. У західнихкраїнах для того щоб включити спортивні події в серйозні рекламні кампаніїсвоїх товарів і послуг, фірми купують різноманітні права на спонсорство,наприклад права на трансляцію радіо-, телепередач, розміщення реклами настадіоні, фірмового знака на білетах на спортивні змагання. Діставши такіправа, фірми зосереджують маркетингові зусилля на найкращому їх використаннічерез підтримку і розвиток роздрібної торгівлі, створення необхідного потокуінформаційних повідомлень, підтримку спортивної події або рекламування місця їїпроведення, презентації нової продукції, здобуття прав на одержанняальтернативного прибутку, тобто ліцензування. Так, система роздрібної торгівлізабезпечується необхідною кількістю продукту, який прямо або опосередкованопросувається на ринок під час здійснення спортивної події, і впродовж усьогочасу проведення події здійснюються поставки товару в темпі зростаючого попиту.Старанно готується та реалізується надання цільовій аудиторії інформаціїбезпосередньо через засоби масової інформації — ведення репортажів, трансляціюрекламних роликів, проведення «круглих столів», інтерв'юванняучасників змагань, тренерів, глядачів тощо. Продукція спонсора пов'язуєтьсябезпосередньо з подією та місцем її проведення. Це знову ж таки здійснюєтьсячерез пропонування сувенірної продукції з назвами змагань або місць їхпроведення. Спортивна подія використовується як нагода презентувати новийпродукт — особливо, коли характеристики продукту орієнтуються саме на туцільову аудиторію, що присутня на спортивних змаганнях або дивиться репортажіпо телебаченню. Додатковим джерелом прибутку спонсорів є ліцензування, абонадання права розміщувати зображення і логотипи спортивних організацій натоварах інших виробників.

Спонсорствомає певну додаткову цінність, тобто спонсори повинні привести в дію такийвидовищний механізм, який посилює вплив на споживчі структури, асоційовані зцією подією. Якщо цей механізм спрацьовує, існує реальна можливість для фірмизначно збільшити обсяги продажу своїх товарів, зміцнити імідж, розширити межі фірмовоїсимволіки, досягти високої обізнаності споживачів на цільових ринках про фірмута її товари.

Спонсорствозагалом, і спортивне спонсорство зокрема, дає змогу поєднати різноманітнікомунікативні елементи, що ефективно впливають на споживача.

Спонсорствоу соціальній сфері ж Спонсорська діяльність у соціальній сфері представляєсобою угоду ділового характеру між якою-небудь компанією й одним із благодійнихтовариств. Компанія бере на себе зобов'язання і гарантує оплату витрат,пов'язаних із проведенням заходу чиздійсненням проекту, замість того, що назвакомпанії буде широко, на суспільному рівні, асоціюватися з назвою організації,яка працює на суспільних початках, і діяльність компанії буде широко відбита взаходах, проведених благодійним товариством. Спонсорська діяльність у соціальнійсфері не є філантропією. Це — взаємовигідне ділове партнерство.

 Нажаль, воно як і раніше залишається не використаним належним чином засобом,незважаючи на те, що має величезний потенціал, і допомагає організаціям підвищитисвою репутацію. Партнерство з відповідним благодійним товариством може такожсприяти встановленню контактів з видатними особистостями або політичнимидіячами, спростити вихід на засоби масової інформації, принести практичнівигоди замовникам і персоналу, представляє широкі можливості творчо рекламувативироблену продукцію. У свою чергу, організація, яка працює на суспільнихпочатках, може розраховувати на надійні і значні джерела фінансування длянастільки необхідної діяльності і може зайняти більш помітне місце всуспільстві, завдяки добре налагодженому партнерству. «Взаємовигідна угодаділового характеру між якою-небудь компанією й однієї з організацій, що діютьна суспільних початках» — це загальновизнане визначення того, якою повиннабути спонсорська діяльність у соціальній сфері. І до нинішнього часу це поняттядуже часте неправильно витлумачується як компаніями, так і організаціями, щодіють на суспільних початках, які вважають, що мова йде про пожертвування.Однак у міру збільшення інтересу до всього, що пов'язане з екологічноюобстановкою й охороною навколишнього середовища, а також у зв'язку зусвідомленням компаніями того факту, що в їх інтересах домагатися підтримкиорганізацій, які діють на суспільних початках, для приведення виробленої ними продукціїі проведеної ними політики у відповідність із сучасними вимогами ринку,спонсорська діяльність у соціальній області стає новим і ефективним засобом,який застосовується на практиці. Мова йде про своєрідну форму інвестування.

Ключовимелементом ефективної спонсорської діяльності в соціальній області є приведенняцілей однієї з компаній у відповідність з цілями організації, що працює насуспільних початках, або проектом, який здійснюється на суспільних початках.

Незважаючина те, що ресурси і засоби організацій, які працюють на суспільних початках,скорочуються, спонсорську діяльність у соціальній області не слід розглядати якальтернативне джерело фінансування і ні в якій мірі як останній засіб у томувипадку, коли «всі інші засоби не приносять результату».

Цядіяльність є доповненням до грантів, передбачених статутами корпорації, і маєсвої власні, властиві тільки їй переваги. Спонсорська діяльність повиннапередбачати співробітництво усіх, хто бере участь у реалізації проекту, і донеї варто підходити зі строгими мірками. Вона являє собою складну задачу, алеяка вартує того, щоб вирішувати її, і чим більше людей займається цієюдіяльністю, тим більше інших людей довідається про наявні можливості і можеспробувати зробити це для самих себе. Першим правилом стосовно до спонсорськоїдіяльності в соціальній області є утвердження принципу, відповідно до якого всіті, хто пов'язані з конкретним проектом, повинні випробувати почуття радості,використовуючи подібний підхід до питань фінансування. Заперечення, які вартомати на увазі, зводяться до наступного: · Компанія може бути втягнута впрактичні справи сумнівного характеру, пов'язані з інвестиціями. · Спонсорськадіяльність може привести до того, що ваш проект стане тривіальним, не будевраховувати первісних цілей чи зовсім зневажитьними. · Репутація компанії,вироблена нею продукція і методи роботи її персоналу по найманню можутьсуперечити принципам вашої організації.

Побоюваннятакого роду не можна залишати без уваги чи відмахуватися від них, займаючи прицьому таку позицію: «Так нехай, нам потрібні гроші». У кінцевомурахунку назва компанії-спонсора буде асоціюватися з проектом, що вонапідтримує. Однак спонсорська діяльність, будучи угодою ділового характеру,означає, що організація, яка діє на суспільних початках, має таке ж право, як іспонсор, намічати критерії у відношенні спонсорської діяльності.

Розробляючиосновні напрямки діяльності з етичної точки зору, організації, що діють насуспільних початках, можуть заявити про свої пріоритети у відношенніспонсорської діяльності, що дозволить закріпити ці принципи в незмінному виді.У кожній організації, яка діє на суспільних початках, будуть різні пріоритети,що в остаточному підсумку приведуть до розробки «кодексу добропоряднихпрактичних заходів». Організація, для якої пріоритетним напрямкомдіяльності є охорона навколишнього середовища, може ввести ембарго на прийняттяспонсорських послуг з боку будь-якої компанії, що сприяла погіршенню станунавколишнього середовища. Однак правила, встановлювані однією організацією,можуть відрізнятися від правил, яким буде випливати інша організація,відбиваючи тим самим специфічний характер здійснюваної роботи, а також точкизору й основних підходів тих, хто використовує спонсорську допомогу. Масштабиспонсорської діяльності не пов'язані прямо з її ефективністю чи навіть їїпоказником. У більшості випадків можна зіштовхнутися з такою ситуацією, колидоведеться «вибирати коней» для подолання різних перешкод. Бюджетикомпаній, які займаються спонсорською діяльністю, у значній мірі відрізняютьсяодин від одного. У той час, як один спонсор має намір домагатися широкоїреклами в національному масштабі і навіть висвітленні своєї діяльності потелебаченню за спонсорську допомогу якої-небудь національної організації, щодіє на суспільних початках і має довгий послужний список, інша компанія хочевийти на невелику і спеціалізовану організацію, яка діє в якому-небудьконкретному демографічному районі. Те, що підходить одному спонсору, зовсім необов'язково буде прийнятно для іншого спонсора. Закон України «Проблагодійництво та благодійні організації» дає наступні визначення термінам«благодійництво», «благодійна діяльність»,«меценатство»: благодійництво — добровільна безкорислива пожертвафізичних та юридичних осіб у поданні набувачам матеріальної, фінансової,організаційної та іншої благодійної допомоги; специфічними формамиблагодійництва є меценатство і спонсорство;

благодійнадіяльність — добровільна безкорислива діяльність благодійних організацій, що непередбачає одержання прибутків від цієї діяльності; (абзац третій статті 1 іззмінами, внесеними згідно із Законом України від 07.03.2002 р. N 3091-III)благодійники — фізичніта юридичні особи, які здійснюють благодійництво вінтересах набувачів благодійної допомоги;

меценатство- добровільна безкорислива матеріальна, фінансова, організаційна та іншапідтримка фізичними особами набувачів благодійної допомоги; (абзац сьомийстатті 1 у редакції Закону України від 07.03.2002 р. N 3091-III)

спонсорство- добровільна матеріальна, фінансова, організаційна та інша підтримка фізичнимита юридичними особами набувачів благодійної допомоги з метою популяризаціївиключно свого імені (найменування), свого знака для товарів і послуг. Упрактиці західного бізнесу, а віднедавна і в Україні, широко використовуєтьсяблагодійництво та спонсорські заходи для формування позитивного іміджукомпаній. При наданні допомоги вони часто підкреслюють, що тим самим виконуютьсвій соціальний обов'язок перед громадськістю, де вони працюють. Державазаохочує таку діяльність, зокрема, надаючи пільги в оподаткуванні. Інформаціяпро спонсорські програми, засновані стипендії, меценатську діяльність маєдовгострокове стратегічне завдання і приносить користь передусім у виглядіпривабливого іміджу компанії, що формується в очах пересічного громадянина.Благодійництво, спонсорство, соціальна відповідальність бізнесу розвивається йна Україні. Спонсорство відрізняється від інших видів підтримки тим, що вонозабезпечує коштами в обмін на очікувану користь безпосереднього характеру.Сьогодні спонсорство є одним із привабливих і поширених засобів формуванняіміджу серед успішних компаній в Україні. За результатами дослідженняпотенціалу для розвитку корпоративної філантропії, що здійснювалося Центромінновацій та розвитку у 1999 році, виявилося, що 28% опитаних компанійвважають: спонсорство, корпоративна підтримка є непоганою рекламою, 24% — що цехороший засіб поліпшення свого іміджу. Програма Центру інновацій та розвитку«Розвиток потенціалу благодійної діяльності в Україні», підтриманаФондом Чарльза С. Мотта, покликана сприяти адаптації міжнародних засадблагодійної діяльності в Україні. Це, зокрема, й поширення інформації щодоблагодійності, обмін нею між потенційними спонсорами і неприбутковимиорганізаціями.


Списоквикористаної літератури

1. Джи Б.Имидж фирмы.— СПб.: Питер, 2000.

2. РосситерДж. Р., Перси Л. Реклама и продвижение товаров. — СПб.: Питер, 2000.

3. ЗаконУкраїни «Про благодійництво та благодійні організації» від 16 вересня1997 року N 531/97-ВР.

4. ГолимбаВ.І. Історія благодійництва в Україні. — К., 2002.

5. СубтельнийО. Історія України. — Львів, 2002.

6. Меценатствов Україні / За ред. Коваленка Р.В. — Харків, 2003.

еще рефераты
Еще работы по маркетингу