Реферат: Маркетингове планування ТзОВ фірми "Габен"

МІНІСТЕРСТВООСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРКАСЬКИЙДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛООГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРАУПРАВЛІННЯ ТА ОБЛІКУ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Здисципліни «Маркетинг»


План

 

1. Аналіззовнішнього середовища підприємства ТзОВ фірма «Габен»

2. Дослідженняспоживачів, сегментація ринку

3. Дослідженняконкурентів. Дослідження впливу інших факторів макросередовища (економіки,технології, засобів маркетингової інформації, уряду) на маркетингову діяльністьфірми

4. Планмаркетингової діяльності підприємства

4.1 Товарнаполітика фірми

4.2 Ціноваполітика фірми

4.3 Збутоваполітика

4.4 Просуваннятовару на ринок

4.5 Організаціясервісу

Список використаної літератури


1. Аналіззовнішнього середовища підприємства

Кожнепідприємство функціонує у певному середовищі. В ринковій економіці середовищепереважно і забезпечує ефективність діяльності підприємства, навіть, значноюмірою, детермінує його існування. Саме тому розробка стратегії і починається здіагностування та прогнозування розвитку середовища підприємства, а результатицього стануть базою для формування його місії, цілей, вибору стратегій.

Зовнішнєсередовище складається з елементів-факторів непрямої дії, тобто вони переважнопрямо не пов'язані з конкретним підприємством, зате створюють певне сприятливеабо несприятливе середовище для його господарсько-бізнесової діяльності. Аналіз зовнішнього середовищанеобхідний для передбачення майбутніх процесів його розвитку. Це дає змогусвоєчасно вживати заходи щодо адаптації до змін у зовнішньому середовищі наоснові розробки і реалізації стратегічних рішень на вищому рівні управління.Аналіз зовнішнього середовища є базою макроекономічних, соціально-політичних,виробничих і технологічних прогнозів, служить для оцінювання довгостроковихможливостей організації в умовах передбаченого розвитку відповідних процесів.Передбачення загроз і сприятливих можливостей є передумовою своєчасної розробкиситуативних планів на випадок їх виникнення, що полегшує формулюваннястратегії, яка дозволяла б організації досягти цілі її розвитку і перетворитинесприятливі обставини у вигідні умови функціонування.

Ізвпровадженням в Україні змішаної економічної системи, без діагностики іврахування динаміки впливу зовнішнього середовища навіть сильні внутрішністорони підприємства можуть не реалізуватися. Адже в умовах ринку власнефактори зовнішнього середовища визначають переважно успіх підприємства та, нажаль, вони найменше залежать від нього. В зовнішньому середовищі знаходятьсяресурси. Там же перебувають клієнти і формується певна економічна атмосферабізнесу.

Крімцього, зовнішнє середовище підприємства характеризується наступнимиособливостями:

1. складністю (факторів безліч, до того ж вони перебувають в різнихкомбінаціях); взаємозв'язком і взаємо обумовленістю факторів (зміна одного ізних може викликати лавину змін інших);

2. невизначеністю (стратегічні рішення приймають в умовах неповнотиінформації про зовнішнє середовище: повну здобути неможливо);

3. багатоваріантністю розвитку середовища (дуже важко спрогнозуватидію його факторів в стратегічному періоді);

4. динамізмом і мінливістю (зміни в зовнішньому середовищі відбуваютьсядостатньо динамічно, з наростаючою швидкістю).

Тому-тодіагностика і прогнозування зовнішнього середовища повинна посідати центральнемісце у формуванні стратегії підприємства. Особливо це стосуєтьсямакросередовища. По-перше, в недалекому минулому на нього мало хто зважав.Отже, будь-який досвід його аналізу відсутній. По-друге, воно анітрохи незалежить від зусиль підприємства; до нього слід адаптуватися. По-третє, йогозначний вплив на підприємство незаперечний.

Зважаючина реалії, елементи зовнішнього середовища, що діють на підприємство якфактори, слід конкретизувати. Отже, предметом діагностики і прогнозуваннямакросередовища мають стати його наступні елементи-фактори та їх складові: Елементи-факторимакросередовища, що діагностуються і прогнозуються:

1. Станекономіки країни. Серед факторів даного елементу макросередовища найбільш відчутнийвплив  на підприємство можуть справляти:

§ а)обсяги ВНП, ВВП, національного доходу на душу населення;

§ б) фаза економічного циклу;

§ в) рівень зайнятості ресурсів, безробіття;

§ г) рівень інфляції;

§ д) участь у зовнішньоекономічній діяльності;

§ е) рівень тонізації національної економіки;

§ є) стан сукупного попиту та ін.

2.Політико-правові відносини. Фактори:

§ а) економічна система;

§ б) форми власності, розподілу і перерозподілу ВВП;

§ в) політична система;

§ г) законодавча база, ефективність законів і підзаконних актів у галузіекономіки;

§ д) рівень лібералізації економічного життя;

§ е) політична стабільність тощо.

3.Ефективність державного регулювання економіки. Фактори:

§ а) уміле поєднання механізмів ринкового саморегулювання економікиз важелями її державного регулювання;

§ б) фіскальна політика держави, податкова система, стандержбюджету, стан державного боргу;

§ в) монетарна (грошово-кредитна) політика держави, регулюваннягрошової маси в обігу банківською системою, доступність кредитів, резерви іпроцентні ставки банків, обмінні курси, платіжний баланс країни;

§ г) антиінфляційна політика;

§ д) анти циклічна політика;

§ е) зовнішньоекономічна політика держави; є) контроль задотриманням законів;

§ ж) уміле обмежене застосування адміністративних регуляторівекономіки (дозволів, заборон, обмежень, норм).

4.Розвиток НТП. Фактори:

§ а) розвиток освіти і науки;

§ б) рівень інновацій;

§ в) технологічний рівень;

§ г) технічний рівень економіки.

5.Соціальний розвиток. Фактори:

§ а) рівень доходів населення;

§ б) рівень поляризації населення в доходах;

§ в)соціальний захист вразливих верств суспільства (безробітних,дітей, інвалідів, пенсіонерів, студентів, тощо);

§ г) встановлення певних соціальних параметрів: межі бідності,мінімальних обсягів зарплати, пенсій, стипендій, допомог; д) індексаціядоходів; е) рівень умов праці і техніки безпеки тощо.

6.Розвиток культури, ціннісні орієнтації в суспільстві. Фактори:

§ а) рівень освіченості та професійної підготовки населення;

§ б) розвиток всіх складових культури;

§ в) ціннісні орієнтації населення, традиції, менталітет.

7. Природніумови, екологія. Фактори:

§ а) запаси і використання природних ресурсів: вугілля, нафти,газу, руди, лісів, водних ресурсів тощо;

§ б) клімат і ґрунти;

§ в) екологічні вимоги щодо захисту повітря, ґрунту і води відзабруднення внаслідок економічної діяльності.

8. Демографія.Фактори:

§ а) чисельність і склад населення;

§ б) розподіл населення по території;

§ в) рівень народжуваності, смертності і природний приріст;

§ г) середня тривалість життя і середній вік працюючих;

§ д) співвідношення чоловіків і жінок;

§ е) демографічне навантаження;

§ є) механічний рух населення, міграції.

9. Дієвістьпрофспілок. Фактори:

§ а) соціальне партнерство профспілок з роботодавцями і владою;

§ б)рівень профспілкових вимог щодо рівня і умов зайнятості; в)вимоги профспілок щодо умов і захисту праці;

§ г) робота профспілок з оздоровлення працюючих і їх сімей.

10.Міжнародне становище. Фактори:

§ а) наявність військових конфліктів;

§ б) рівень діяльності міжнародних організацій з врегулювання міжнароднийполітичних і економічних зносин;

§ в) рівень діяльності зовнішньоекономічних відомств і вищих органіввлади країни з врегулювання зовнішньоекономічної діяльності.

11.Форс-мажорні обставини. Йдеться про фактори випадку, природні чи техногенні катаклізми,надзвичайні ситуації, які можуть суттєво вплинути на реалізацію стратегії:аварії, повені, пожежі, бурі, обледеніння тощо. Зібравши максимальну інформаціюпро фактори зовнішнього середовища, важливо не лише визначити загрози іможливості, а й дати їм оцінку з точки зору важливості та ступеня впливу настратегію підприємства.

Кожна організація – своєрідний живийорганізм. Організація має життєвий цикл, а її «здоров’я» та їїдіяльність залежать від зовнішніх та внутрішніх чинників. До факторіввнутрішнього впливу належать: місія і цілі, організаційна структура, технологіяі персонал. Фактори зовнішнього впливу включають: законодавчі та політичнізміни, загальна економічна ситуація в країні, постачальники, конкуренти,споживачі, соціальні та культурні чинники. Тож моїм індивідуальним завданням булообрано Товариство з Обмеженою Відповідальністю фірма «Габен»проаналізувати внутрішнє та зовнішнє середовище, дослідити споживачів таконкурентів обраного підприємства скласти план маркетингової діяльності,зробити висновки і надати рекомендації. Товариство з обмеженою відповідальністю«Габен» було засновано 31 серпня 1998 року. Очолює підприємствогенеральний директор Саміла Ігор Михайлович, який діє на підставі Статуту. ТзОВ«Габен» є приватною власністю і має двох засновників по 51% і 49% відстатутного капіталу підприємства. Статутний капітал компанії складає 100000,00(Сто тисяч) грн. Підприємство є юридичною особою, зареєстроване в Єдиномудержавному реєстрі підприємств і організацій України (ЄДРПОУ) за номером20832731, має самостійний баланс, розрахунковий рахунок в м. Львові «РайфазенБанк Аваль» МФО 325570, круглу печатку зі своїм повним найменуванням,фірмовий знак та інші необхідні реквізити. Підприємство діє на основі повногогосподарського розрахунку та самофінансування. ТзОВ «Габен» єплатником ПДВ та податку на прибуток на загальних підставах. В своїй діяльностіТзОВ «Габен» керується законами України, постановами ВРУ, указами ірозпорядженнями КМУ та наказами керівництва. Свою безпосередню діяльністькомпанія розпочала 10 вересня 1998р. Основними видами діяльності є реалізація засобів захисту рослин, мінеральних добрив та насіння,сільськогосподарської техніки, сільськогосподарської продукції, маркетинговадіяльність в сільському господарстві, консультаційні послуги в галузісільського господа, послуги посередницькі в галузі сільського господарства. Товариствостворене з метою здійснення, на комерційних засадах, діяльності по насиченнюринку сільськогосподарською продукцією і надання торгівельно-посередницьких таінших послуг у сфері сільськогосподарського виробництва, одержання прибуткушляхом здійснення виробничої, комерційної та інших видів діяльності, приефективному використанні сировинних і трудових ресурсів, налагодженнівзаємовигідних зовнішньоекономічних зв’язків. ТзОВфірма «Габен» на сільськогосподарському ринку України працює більше15-ти років і сьогодні є одним із найбільших національних дистриб’юторів зкомплексного забезпечення сільськогосподарських виробників засобами захистурослин, мінеральними добривами та насінням. Фірма «Габен»пропонує широкий асортимент сучасних якісних і ефективних ХЗЗР (гербіциди,фунгіциди, інсектициди, акарициди, протруйники, десиканти, фуміганти,родентициди, регулятори росту рослин) від провідних фірм-виробників таких якArysta LіfeScіence, Bayer CropScіence, Basf, Dow AgroScіences, Du Pont,Crompton, Chemіnova, Monsanto, Nufarm, Syngenta, Summіt Agro Ukraіne, StefesAgro та ін. Сільськогосподарська практика та виробничий досвід наявнопереконують, що ХЗЗР приносять користь і ефективність за умови вчасногозастосування з дотриманням регламентів та оптимальних технологій їх внесення. Організація– це соціальне утворення, в якому загальними прагненнями об’єднано багато людейдля досягнення спільної мети. Організація – це група людей з усвідомленимизагальними цілями. Організацію можна розглядати як засіб досягнення цілей, якийдозволяє людям виконувати колективно те, що вони не можуть виконатиіндивідуально. Мета організації – кінцевий стан або бажаний результат, якогонамагається досягти персонал організації. Завдання – робота або діяльність, якаповинна виконуватись. Місія – це набір якісних положень, що в узагальненійформі розкривають мету, якої вирішила присвятити себе фірма. Наявність місіїхарактеризує направленість організації на задоволення соціально-економічнихпотреб суспільства. Місія підприємства – це послання, адресоване як зовнішнім,так і внутрішнім користувачам, в якому викладається причина існуванняпідприємства і характерні риси, які відрізняють його від інших фірм; це спосібсприйняття, імідж підприємства, визначення напрямів його діяльності і розподілуресурсів. Місія відіграє роль мотиватора для співробітників підприємства іформує інтерес до нього з боку навколишнього середовища. Місія має суттєве значення. Вона, зокрема, є базою: для розробкиі узгодження цілей; для розробки всієї системи планів на підприємстві; дляоб'єднання дій персоналу в обраному напрямку; для відносин із зовнішнімиучасниками ринку. Цілі розробляються для здійсненняцієї місії. Значення відповідної місії, яка формально виражена і ефективнопредставлена співробітникам організації, неможливо перебільшити. Розроблені наїї основі цілі є критеріями для всього наступного процесу прийняттяуправлінських рішень. Якщо керівники не знають, яка основна мета їхорганізації, то в них не буде логічної точки відліку для вибору найкращоїальтернативи. Місія деталізує стаж фірми і забезпечує напрям і орієнтири длявизначення цілей і стратегій на різних організаційних рівнях.


2. Дослідженняспоживачів, сегментація ринку

 

Сегментом ринку називають групуспоживачів, що зайняті пошуком однотипних товарів та згодні їх купити. Процесрозподілення всіх потенційних споживачів ринку будь-якого товару чи послуги надосить великі групи таким чином, щоб кожна з них мала особливі вимоги до даноготовару або послуги, — називається сегментацією. Сегментація має такі ознаки: Сегментаціязастосовується виключно до споживачів (покупців) окремого виду товару чипослуги. Сегмент — це завжди якась група споживачів — покупців годинників,верстатів, консультаційних послуг, учбових програм. Сегмент виявляє вимоги домодифікацій товару і цим відрізняється від ринку, що характеризується особливимвидом товарів. Так, на ринку ЗЗР, міндобрив, тракторів існують відповідноспоживачі міні-тракторів, засобів захисту рослин, міндобрив… Використаннядекількох характеристик при сегменту ванні не є обов'язковим, сегмент можебазуватись і на одній ознаці (рівень доходу на сім'ю, релігійні погляди). В тойже час практика показує доцільність багатомірної сегментації. Сегментація —атрибут ринку покупця, оскільки саме боротьба фірм за його гроші примушуєглибше вникати в потреби споживача. Для дефіцитного ринку, де панує продавець,сегментація не актуальна. Провідні маркетологи Заходу вважають, що вдаласегментація ринку та раціональний вибір сегмента — необхідна умова успіху кожноїфірми, що діє в умовах ринкової економіки. Головна мета сегментації — не простовиділити якісь особливі групи споживачів на ринку, а пошук таких груп, котріставлять конкретні вимоги до даного виду товару чи послуг, що суттєвовідрізняються від вимог інших груп покупців.

Безпосередніми споживачами (покупцями) або клієнтами ТОВ Фірми «Габен»є всі сільськогосподарські підприємства. Площа сільськогосподарських угідь України становить 22% відплощі цих угідь у 27 країнах & членах Європейського Союзу. З розрахунку наодного жителя

України припадає 0,8 гасільськогосподарських угідь, у тому числі 0,65 га ріллі, тоді як у середньомупо країнах ЄС & 27 ці показники становлять відповідно 0,37 та 0,21 га. ВУкраїні ріст сільськогосподарського виробництва й стрімке збільшення закупівельгосподарствами хімічних засобів захисту і мінеральних добрив посприяли тому, щоми маємо великі території відносно ринку продажу ЗЗР та мінеральних добрив.Україна за своїм природнокліматичним та ресурсним потенціалом має можливістьзайняти одне з провідних місць серед виробників сільськогосподарської продукціїта її реалізації шляхом експорту.

Сільськогосподарські угіддя країни займають 69% її території або 41,7млн. гектарів. Про що свідчить мал.

/>

Слід зазначити, що іноді виняткову рольу стимулюванні збільшення сегмента відіграють несподівані фактори.

Приведемоприклад. Високий попит на озимий ріпак з боку країн-членів ЄС, а такожПакистану, Туреччина та ОАЕ та високі світові ціни підняли рентабельністьвирощування ріпаку в Україні до 46% в середньому по країні в 2006 р. та до 95%для найбільш ефективних вітчизняних господарств. В 2007 році рентабельністьзросла ще більше – до 122%.  Такі економічні показники вирощування цієїкультури з одного боку дозволяють покращити фінансові показники господарств таотримати їм значні прибутки, що мотивує їх збільшувати площі під ріпаком, аразом з тим це збільшує попит на посівний матеріал, мінеральні добрива іхімічні засоби захисту для вирощування цієї культури.  Підприємство можезбільшити гарантії постійного попиту на свою продукцію, приділяючи особливуувагу державній та регіональній політиці не тільки на якомусь конкретному ринкувзагалі, айв його окремих сегментах.

Також з метоюприскорення оновлення машинно-тракторного парку сільськогосподарськихтоваровиробників державою фінансуються програми придбання вітчизняноїсільськогосподарської техніки і обладнання на умовах фінансового лізингу тачасткової компенсації вартості складної сільськогосподарської технікивітчизняного виробництва. Тож збільшиться потреба в поставцісільськогосподарської техніки а відповідно сегмент ринку. Отже, Умовоюіснування підприємства є відшкодування затрат і отримання прибутку. А цеможливе лише у випадку, коли споживач, задовольняючи свої потреби, пред'являєпопит на продукцію підприємства. Тому-то центральним завданням оцінки впливупокупців є визначення попиту на продукцію підприємства в даний час і наперспективу.


3 Дослідженняконкурентів. Дослідження впливу інших факторів макросередовища (економіки,технології, засобів маркетингової інформації, уряду) на маркетингову діяльністьфірми

 

Ключовимпоняттям, що виражає сутність ринкових відносин є поняття конкуренції.Конкуренція — це центр ваги всієї системи ринкового господарства, типвзаємовідносин між виробниками з приводу встановлення цін і обсягів пропозиціїтоварів на ринку. Аналогічно визначається конкуренція між споживачами яквзаємовідносини з приводу формування цін і обсягу попиту на ринку. Стимулом, щоспонукає людину до конкурентної боротьби, є прагнення перевершити інших. Усуперництві на ринках мова йде про укладання угод і про частки участі вринковій сфері. Конкурентна боротьба — це динамічний процес, що прискорюєрозвиток. Він служить кращому забезпеченню ринку товарами. У якості засобів уконкурентній боротьбі для поліпшення своїх позицій на ринку компаніївикористовують наприклад, якість виробів, ціну, сервісне обслуговування,асортимент, умови постачань і платежів, інформацію через рекламу. У ринковійекономіці будь-яке підприємство функціонує в певному конкурентному середовищі,а тому бере участь у конкурентній боротьбі. Роль конкурентного середовища узагальному розвитку ринкової економіки і його вплив на соціальні умови вимагаютьздійснення відповідного спостереження. З цією метою проводяться статистичнідослідження, які дають можливість оцінити конкурентне середовище,охарактеризувати його структуру та динаміку, оцінити зміни з метою побудовипрогнозів його подальшого розвитку.

В умовах, колиторгівці пестицидами постійно активізують свою діяльність, а обсяги продажу незростають, очікується певний перерозподіл ринку. Зокрема може змінитися лідерукраїнського ринку: після злиття Bayer і Aventіs CropScіence в одну компанію BayerCropScіence вона за обсягами продажу в Україні має обійти компанію Syngenta.Також можуть зміцнитися позиції великих загальнонаціональних дистрибуторів(«Райз», «Габен», «Ерідон»,«Агрохімцентр») унаслідок звуження західними компаніями колапокупців-дистрибуторів відповідно до обсягів закупівель і лояльності до певноговиробника.

Тож почастішаливипадки, коли посередницькі структури зовсім припиняли торгівлю засобамизахисту рослин. І фірм, які залишають цей ринок (переважно малих і середніх«вторинних» дилерів), зараз набагато більше, ніж новачків. Зниженняплатоспроможного попиту цього року не буде супроводжуватися загальнимздешевленням препаратів. Націнки посередників, за словами заступника головиправління ВАТ «Агрохімцентр» Миколи Бойка, знижуватися просто неможуть — вони досягли мінімального рівня в 5-7%. Здешевіти пестициди длякінцевого виробника великі компанії-постачальники намагаються шляхом прямихконтактів, оминаючи регіональних посередників.

Зокрема«АгроХімАльянс» продає препарати під своєю торговою маркою переважночерез власних торгових представників. Проте постачальникам не завжди вигіднопрацювати напряму. Тож зараз провідні компанії активно розширюють штатрегіональних представників, які безплатно надають сільгоспвиробникам консультаційніпослуги. Раніше, до кризи 1998 року, імпортери, а відтак і їхні дилери, зафінансової скрути покупців розширювали практику надання сільгосппідприємствамвідстрочення оплати. Зраз постачальники, у тому числі «Агрохімцентр»,передусім пропонують аграріям оптимальні схеми внесення засобів захисту рослинзалежно від їхніх фінансових можливостей. «Сингента» пропонує триваріанти програми внесення пестицидів під зернові залежно від урожайності, наяку розраховує сільгоспвиробник. Від цього суттєво змінюється структура ринку.Також постачальники активізують свої зусилля на дешевих засобах захисту рослин.

Навіть«Сингента», яка традиційно працює в сегменті порівняно дорогихпрепаратів, обіцяє запропонувати українському ринку перший дешевий засіб. Таяскравіше виявляється інша тенденція — зміна загальної структури ринку в бікдешевших препаратів. Зокрема генериків, які повторюють формули засобів, термінпатентного захисту яких минув. Переорієнтація ринку на дешевші препаратидозволяє будувати оптимістичні плани на нинішній сезон вітчизняним виробникам.Так, директор фірми «Агробізнеспром» Андрій Карповський сподівається,що його компанія, розширивши асортимент препаратів з 7 до 9, відвоює частинуринку в іноземних виробників і збільшить обсяги продажу. Очікується, щовітчизняним виробникам допоможе ввізне мито, яким держава налаштована обкластипрепарати, аналоги яких виробляють в Україні.

Вумовах безгрошів’я покупців варто чекати активізації попиту й на досить старіпрепарати. «Недавні досліди показали, що за 4 роки відтоді, як на ділянкахінсектициди перетроїти (»Децис", «Арріво»,«Фастак») замінили препаратами останнього покоління(«Банкол», «Регент», «Моспілан»), популяціїколорадського жука втратили набуту за попереднє десятиліття стійкість доперитроїдів. Тож зараз є можливість знову перейти на дешевші перитроїди".Краще продаються і фунгіциди, що їх виробляли на українських підприємствах щеза радянських часів — хлороокис міді, який фірма «Призма-13» випускаєна потужностях Первомайського хімкомбінату, або мідний купорос. Унаслідокзниження платоспроможного попиту з боку великих сільгосппідприємств торгівцізасобами захисту рослин дедалі більше уваги звертають на ринок препаратів умалому фасуванні (до 0,5 кг), який купують дачники, городники, одноосібники тадрібні фермери. За оцінками операторів ринку, на цей сегмент припадає від 20 до40% загального обсягу реалізації засобів захисту рослин, і попит на них, навідміну від пестицидів, загалом зросте. Зростання попиту на препарати в малійупаковці стимулює розвиток мережі спеціалізованих магазинів, де засоби захистурослин є однією з профільних асортиментних груп.

Такімагазини розвиваються в Україні протягом семи років (зусиллями гуртовихторгівців агрохімічною продукцією або приватних підприємців у невеликихмістах).

Експертипрогнозують, що обсяг ринку засобів захисту рослин залишиться на рівні минулогороку. Тому фірми зосереджують свої зусилля на витісненні з ринку конкурентів іповертаються обличчям до індивідуального покупця. Зрозуміло, що в такій ситуаціїкраще, ніж торік, продаватимуться лише препарати в дрібній тарі, розрахованійна дачників і городників. Ринок пестицидів України є дуже цікавим ринком. На ньомузійшлися економічні інтереси іноземних та вітчизняних підприємств, він є своєрідниміндикатором технологічного прогресу нашого сільського господарства, на ньомуробляться великі гроші і навіть велика політика. На український ринок пестицидівнині намагаються вийти нові фірми: і китайські, і тайванські, й індійські, й південно-африканські,й ізраїльські. Звичайно, тут є проблеми, пов`язані з реєстрацією препаратів,адже на це знадобиться 2-3 роки. І щоб вони стали відомими в Україні, такожпотрібно попрацювати, вкласти гроші в рекламу. Конкуренція є конкуренція, цескладно, бо споживач, як правило, звикає до традиційних препаратів. Але у тих фірмтовар набагато дешевший. Наприклад, усім відомий Раундап, ціна якого на ринкуУкраїни становить нині від 10 до 14 доларів за літр, деякі фірми пропонують за1,5 долари.  Якщо поглянути з точки зору економіки, ресурсного забезпеченнясела, рівня агрофону, то стає зрозумілим, що для більшості господарств дорогіпрепарати американських, німецьких фірм, звісно, «не по кишені».Узяти хоча б ту саму 82-відсоткову амінну сіль від «Доу АгроСайєнсіс»або Гроділ Ультра чи Мерлін — до цих препаратів має бути підхід тонкий — і зточки зору технічних засобів, і з точки зору технології, і не всі господарстваможуть собі дозволити таку розкіш. Тому на ринку України є дешеві препарати,зокрема і Раундап, від тих фірм, які виробляють його дешевим.  ВУкраїні працюютьблизько 180 різних дистрибуторів. Серед них є й відомі великі, і дрібні.    Конкуренціяє необхідною і визначальною умовою нормального функціонування ринковоїекономіки. Але як будь-яке явище має свої плюси і мінуси. До позитивних чортівможна віднести: активізацію інноваційного процесу, гнучке пристосування допопиту, висока якість продукції, високу продуктивність праці, мінімум витрат,реалізацію принципом оплати по кількості і якості праці, можливість регулюванняз боку держави. До негативних наслідків — «перемога» одних і«поразка» інших, розходження в умовах діяльності, що веде до нечеснихприйомів


4. План маркетинговоїдіяльності підприємства

При плануванні маркетингу, як і при плануванні загалом, можуть бутивикористані три підходи: планування «зверху вниз», планування«знизу вгору» і планування за принципом «цілі вниз – планвгору».

У першому випадку вище керівництво організації встановлює цілі ірозробляє плани для всіх підрозділів організації. У другому випадку різніпідрозділи організації виробляють власні цілі і плани, які прямують вищомукерівництву для затвердження. У третьому випадку керівництво, виходячи зможливостей організації, визначає цілі її діяльності; плани, розроблені впідрозділах організації, направлені на досягнення цих цілей; ці планизатверджуються вищим керівництвом організації. У більшості випадківвикористовується третій підхід, коли розробці плану маркетингу передує розробкаплану діяльності організації загалом.

Маркетинговий план є основою діяльності компанії в області забезпеченняприбутковості її роботи. Тому неможливо планувати маркетингову діяльністькомпанії ізольовано від планування інших напрямів ділової активності. Отже,процес планування маркетингу повинен бути частиною планової системи загалом.

Можна виділити три основні задачі плану компанії загалом:

1. Аналіз стану, в якому знаходиться компанія в цей час (визначенняключових чинників навколишнього середовища, економічних, комерційних,науково-технічних і інших тенденцій розвитку компанії).

2. Визначення основних цілей і задач розвитку компанії з точки зорувикористання капіталу, окупності капітальних вкладень і т.п.

3. Визначення стратегії мобілізації ресурсів компанії для досягненняосновних цілей і задач розвитку.

Процес планування в компанії починається з визначення початкових цілей їїрозвитку і діяльності. Виходячи з цілей і стратегій розвиткукомпанії здійснюється аналіз маркетингової діяльності, який поділяється на тричастини: аналіз зовнішнього середовища маркетингу, внутрішньої маркетинговоїдіяльності компанії і її системи маркетингу. Більш детально цей аналіз можнаохарактеризувати таким чином.

І. Аналіз зовнішнього середовища маркетингу:

1. Ділове і економічне зовнішнє середовище: стан економіки, фінансоваполітика, соціально-культурні умови.

2. Ринкове середовище: загальний стан ринку; розвиток ринку (продукт,ціна, товарорух); канали розподілу; комунікації (реклама, виставки, збут)

3. Середовище конкурентів (економічне, фінансове, технологічне становище,маркетингова діяльність).

ІІ. Детальний аналіз маркетингової діяльності: об'єм продажу; ринковачастка; прибуток;

ІІІ. Аналіз системи маркетингу: цілі маркетингу; стратегія маркетингу;планування; система контролю; взаємодія з іншими функціями управління; аналіз прибутковості.

 

4.1 Товарна політика

Товарна політика ТОВ "Габен" — це складова частина плану розвитку підприємства (бізнес-плану).Цей розділ плану розвитку буде згодом визначати всі інші. Вірніше сказати, щовсі інші розділи плану розвитку підприємства будуть обґрунтовувати реалізаціютоварної політики з позицій необхідної кількості різних видів ресурсів(технічних, технологічних, виробничих, матеріальних, трудових, фінансових іін.).Розробка товарної політики передбачає виконання наступного переліку робіт:Комплексний аналіз можливостей діючих ринків збуту засобів захисту рослин зпозиції забезпечення успішної реалізації попередньої номенклатури продукції, тобтооцінка ринків збуту;

Оцінка рівняконкурентноздатності власного товару й аналогічного товару, який реалізується  конкурентами.

Вибір найбільшсприятливих ринків і встановлення для кожного з них відповідної продукції,обсягу реалізації, ціни.

Аналіз зміни виторгу,визначення її оптимальних обсягів і відповідних їм цін, а також розробка плануперспективної номенклатури продукції з урахуванням її конкурентноздатності.

Виділено та проаналізовано проблеми, пов’язані із формуванням стратегіїдіяльності підприємства в секторі виробництва та продажу засобів захисту

рослин з використанням маркетингового підходу. Визначено основніспецифічні фактори, характерні для галузі, які впливають на діяльністьпідприємства. Проаналізовано їхній вплив та визначено стратегічні крокипідприємства для оптимізації позиції на ринку.

Споживачами засобів захисту рослин (ЗЗР) є господарства, які вирощують продукцію.Кожне господарство має певну площу, що обробляється, і обсяг використання ЗЗРпрямо залежить від цієї площі. Обсяг використання також залежить від культури,яка посаджена на цій площі. Маючи інформацію про кількість площ, засадженихкожною конкретною культурою, теж важко визначити обсяг використання ЗЗР,оскільки дуже важко спрогнозувати, популяція якого шкідника розвинеться,наскільки сильна буде популяція, і скільки вибухів популяції будеспостерігатися протягом росту рослин. Планувати прибуток за таких умов можна тільки наближено. А визначити йогоможна лише на кінець звітного періоду, підсумувавши всі продажі і витрати зацей період. Великий вплив також мають погодні умови. Наприклад, у 2004 роцінавесні спостерігалася засуха у багатьох регіонах України. Цей чинник спричинивзагибель великої кількості посівів.

Відповідно договори про поставку ЗЗР для оброблення цих посівів булирозірвані, що прямо відбилося на прибутках підприємства. ТОВ «Габен „діє з 1998 року. Підприємство працює в межах

України. Оскільки використання продукції, що реалізується підприємством,потребує маркетингового супроводу, пропонується застосувати концепцію “4Р»(використаннямаркетингових інструментів Product, Prіce, Promotіon, Place). Сьогодніпідприємство «Габен» співпрацює з великими підприємствами виробникамисільськогосподарської продукції, роздрібними продавцями, асоціаціями фермерів,дорадчими та іншими інформаційно-аналітичними службами. Працівники ТОВ «Габен»допомагають своїм клієнтам формувати маркетингові стратегії продажу їхньоїпродукції. Крім реалізації продукції своїм клієнтам, фірма виконує великукількість робіт в тісному контакті зі споживачем, забезпечуючи сервіснеобслуговування та науковий супровід використання продукції. У результатіпрацівники ТОВ «Габен» здійснюють моніторинг використання ЗЗР таїхнього впливу на рослини і урожайність і отримують дані для науковихдосліджень.

Споживачами продукції, яку реалізує ТОВ «Габен», є виробникисільськогосподарської продукції. Тож реклама і її розміщення повинні бутиприйнятними для споживача. Рекламу продукції підприємство здійснює методомнаукового поінформування сільськогосподарського

виробника про переваги і можливості застосування методу як такого іпрепаратів підприємства зокрема. Підприємство активно співпрацює з періодичнимидрукованими виданнями, де постійно друкуються статті наукових працівників про метод,та практичний досвід фермерських господарств, які вже успішно використовуютьЗЗР. Працівники підприємства беруть участь у конференціях, які стосуютьсяаграрного сектору.

Працівники підприємства підготували методичні вказівки щодо застосування препаратівз наведенням приблизних схем їхнього використання. Ними пропонуєтьсярозроблення моделей захисту рослин з багато параметричними критеріямифінансово-економічної ефективності, доцільності та швидкості їхньогозастосування. Сервісне обслуговування клієнтів. Під сервісним обслуговуваннямрозуміється надання безкоштовних послуг, зв'язаних із самим реалізованимтоваром. Прикладами сервісного обслуговування є навантаження товару, доставка вмежах визначеної відстані, оформлення кредиту, гарантії, консультації,інструктаж і ін. Характерною рисою сервісних послуг є те, що ціна товару незміниться в залежності від того, скористається ними покупець чи відхилить їх.

Таким чином, товарна політика — багатомірна, складна сфера діяльності, щовимагає прийняття рішень про конкретні особливості товарної номенклатури,товарного асортименту, використання марочних назв, упакування, сервісних послуг,каналах розподілу товару.

4.2 Ціноваполітика фірми

 

Під ціновою політикоюрозуміють загальні принципи, яких компанія збирається дотримуватись в сферіустановлення цін на свої товари чи послуги. Під стратегією ціноутвореннярозуміють набір методів, з допомогою яких ці принципи можна реалізувати напрактиці.

Одним ізваріантів політики цін ТОВ «Габен» являється підтримання ціни трохинижчої ніж в основних конкурентів, щоб забезпечити швидкий ріст продажу впорівнянні з загальним темпом розширення ринку. Відповідна цій політицістратегія ціноутворення буде визначать набір процедур і заходів, з допомогоюяких ця політика буде проводитися на практиці. Але якщо цінність товару неоправдає для покупця свою ціну, то спеціалістТОВ «Габен» не стане такнаполегливо пропонувати покупцям все більші скидки, надіючись знайти врезультаті ідеальне співвідношення «ціна/корисність». Він піде другимшляхом: почне вивчати можливості іншої сегментації ринку і використання новихканалів збуту, щоб знайти свого покупця,, який купить цей товар і при такійціні. Адже не можна забувати, що зниження ціни розуміється багатьмапотенціальними покупцями як доказ недуже високої цінності товару. Тому черезмірно поспішне установлення скидок може не збільшити продаж, а а зменшити його(покупці можуть зреагувати по відомій моделі «Ми недостатньо багаті, щобкупувати дешеві і низької якості товари»). Найбільш чіткі розбіжності міжціноутворенням «по волі випадку і ринку» і стратегічнимціноутворенням проявляються в конфліктах між керівниками фінансових імаркетингових служб фірми «Габен». В ідеалі вони повинні досягнутибалансу своїх інтересів. Але на практиці часто зустрічаємось з тим, щомаркетологи намагаються відстояти інтереси покупців, які бажають отримати товар«не дорожче того, чого він коштує», аргументуючи це тим, що тількиберучи до уваги такі вимоги фірма може досягнути своєї комерційної мети.Напроти, фінансисти потребують речей більш приземлених — щоб фірма продавалатовари по цінам, які покривали б її затрати і приносили прибуток.

Генеральнийдиректор підприємства ТОВ «Габен» повинен примирити ці інтереси — завдання вищого керівництва фірми, досягнути :

Відфінансистів і бухгалтерів — уміння управляти затратами, зниження їх домінімуму, забезпечуючи отримання потрібного рівня якості, а також визначення чіткихзалежностей між затратами і об’ємами продажу, щоб можна було на основі цихзалежностей більш чітко поставити завдання маркетологам;

Відспеціалістів по маркетингу — уміння вибрати продукт (послуги), а також сегментиринку, які можуть стати основою комерційної політики фірми при існуючих у нійконкурентних переваг.

Ціноутворення вТОВ «Габен» проводиться за допомогою кошторису.

Цінова політикафірми визначається факторами взаємозв’язку з цілями і завданнями, які ставлятьсяу короткостроковому плані і на перспективу.

Цілямиціноутворення є поступове збільшення частки ринку, що призведе до збільшенняприбутку. Прогнозується завдяки нижчим цінам потіснити конкурентів на ринкуЧеркаської області. Наутворення ціни впливають такі фактори: рівень попиту на продукцію, витрати навиробництво, транспортні витрати, ціни конкурентів на аналогічну продукцію. Чимнижча ціна тим більший попит, тому підприємство намагається встановити якнайкращу ціну, але таку, яка б покривала всі витрати і містила певну часткуприбутку.

Вумовах ринку превалює децентралізоване ціноутворення, яке функціонує на базівзаємодії попиту і пропозиції. В цьому випадку повністю відсутнє директивнесковзне планування, а ціноутворення являє собою багатогранний процес, якийпідкоряється впливу багатьох факторів. Основним регулятором цін на ТОВ «Габен»стають ціни запропоновані інофірмами виробниками такими як Arysta LіfeScіence, BayerCropScіence, Basf, Dow AgroScіences, Du Pont, Crompton, Chemіnova, Monsanto,Nufarm, Syngenta, Summіt Agro Ukraіne, Stefes Agro та ін… Формування цін здійснюється на рівні підприємствавиротовника, а узгодження їх з замовником (споживачем) здійснюється в моментзаключення з ним прямого договору чи в момент акту купівлі-продажу. Формуванняціни також прямо залежить від терміну розрахунків, об’єму товару, вчасно взятихліцензій, заключних контрактів з інофірмами.   Цінова політика представляєсобою важливий елемент загальної стратегії підприємства, і безпосередньовходить у такий великий її розділ, як ринкова стратегія. Вона з’єднує в собі якстратегічні, так і тактичні аспекти і в найбільш загальному вигляді може бутивизначена як діяльність керівництва підприємства по встановленню, підтримці ізміненню цін на продукцію, яка здійснюється в руслі загальної стратегіїпідприємства і спрямована на досягнення його цілей і задач. Тут необхідновідмітити роль маркетингу, який представляє собою організацію роботипідприємства з орієнтацією на ринковий попит.


4.3 Збутоваполітика

Збутова політика– це комплекс принципів, методів та заходів, що використовуються керівництвомдля організації та управління збутовою діяльністю підприємства з метоюзабезпечення ефективних продажів товарів в межах визначених цільових ринків. Доскладу збутової політики можна віднести: політику товароруху (розподілу);цінову політику; договірну політику; товарну політику; політику формуванняпопиту і стимулювання збуту (реклама, сервіс, комерційне кредитування, знижки);політику транспортування продукції; збутові стратегії маркетингу;організаційні; матеріально-технічні і інші аспекти збуту. Слід зазначити, щовсі елементи збутової політики взаємозалежні і взаємообумовлені. Дія одногоінструменту може значно підвищити дію іншого, тобто забезпечити синергетичний ефект.Тому побудова збутової політики будь-якого підприємства повинна здійснюватисяна засадах системного підходу. Система збуту товару — одна з найважливіших умаркетинговій політиці підприємства. У збутовій політика маркетологи торкаютьпитань вибору найбільше оптимального каналу збуту, методу збуту товару, що при ефективномувикористанні безсумнівно збільшить прибуток компанії.

Одним із пунктівзбутової політики підприємства ТОВ «Габен»є вибір оптимального каналузбуту. Канал збуту (розподіли) товару — це організація або людина, щозаймається просуванням і обміном конкретного товару на ринку. В даному випадкустворена мережа представництв фірми «Габен» в усіх обласних центрахУкраїни. Це забезпечує широке покриття сегменту ринку. Формуванні збутовоїполітики необхідно враховувати сучасні реалії, що пов’язані з сучасним станомекономіки і світовою фінансовою кризою. Досягнення позитивних зрушень уфункціонуванні даної галузі стане можливим тільки завдяки самовідданій роботіпрацівників усіх ланок, вмілому керівництву, використанню сучасних методівуправління, сучасній маркетинговій та збутовій політиці. В умовах фінансовоїкризи цілком доцільно використовувати систему CRM (Customer RelatіonshіpManagement/управління взаємовідносинами з клієнтами) в процесі управліннязбутовою діяльністю підприємств. Вона представляє собою систему побудовивзаємовідношень з клієнтами, інструменти для управління цими відношеннями,нарощування клієнтської бази, а також новий підхід до ведення бізнесу забсолютною орієнтацією на клієнта. Необхідність в CRM – рішенні виникає самечерез вище вказані фактори, за яких вкрай необхідним є утримання існуючих тапошук нових споживачів продукції.

4.4 Просуваннятовару на ринок

 

В умовах ринковоїекономіки широкий розвиток одержує торговельна мережа, у якій одним ізнайважливіших інструментів роботи є система просування товарів. Сучасні ринковіумови господарювання, що характеризуються різким загостренням конкурентноїборотьби за ринки збуту, вимагають особливого системного підходу до просуваннятоварів торговельних підприємств, що дозволяє підприємствам підвищити своюконкурентоспроможність у ринковому середовищі, що змінюється.

Таким чином,проблема укладається в тому, що назріває необхідність у новому осмисленнісутності просування товарів торговельних підприємств із погляду системногопідходу, що є досить актуальним на сучасному етапі.

Просуваннятоварів в ТОВ Фірмі «Габен» займає центральне місце в збуті і є йогодвигуном. Причому просування − це крок назустріч до покупця, проти чоговін не має сил устояти, реагуючи на пропозиції підприємства.

Просуваннятоварів ТОВ «Габен» як підсистема збуту торговельного підприємства,особливо чутлива до змін факторів ринку, тому саме ця сфера діяльностіпідприємства ТОв «Габен» заслуговує всебічного вивчення. На практиціторговельне підприємство має потребу у створенні умов, які б забезпечилистабільний обсяг реалізації продукції. Тому в сучасних ринкових умовахстимулювання обсягу продажів і за печення стабільного обсягу збуту досягаєтьсячерез систему просування товарів, що містить широкий ряд сучасних маркетинговихкомунікацій.

Планпросування товару у ТОВ «Габен», складається з трьох частин:

цілейпросування, структури просування і його бюджету.

Метупросування можна розділити на дві великі сфери:

стимулюванняпопиту і поліпшення образу компанії.

Привстановленні конкретних цілей по попиту( наприклад, збільшити збут на 25% задопомогою фінансування просування ) фірма використовує модель ієрархії дії, щопоказує середньострокові і довгострокові цілі просування, які компанія маєнамір переслідувати: усвідомлення, знання, доброзичливе відношення, перевага,переконання і покупка.

Щобдобитися від споживача здійснення покупки, необхідно послідовно пройти всіпопередні етапи. Використовуючи цю модель, фірма «Габен» переходитьвід інформування до переконання і потім до нагадування про свої пропозиції. Наперших етапах, коли продукт або послуга мало відомі, метою просування є наданняінформації і формування первинного попиту.

Напізніших стадіях, коли метою стає перевага, компанія «Габен» створюєпозитивні відносини і відчуття до своєї продукції і намагається задовольнятиселективний попит. На стадіях переконання і покупок цілями просування стаютьстимулювання і збереження намірів спожив це загальна і конкретна комунікаційнапрограма фірми, що складається з поєднань реклами, громадської думки,персональних продажів і стимулювання збуту.

Вбільшості випадків використовується комбінація окремих форм просування. Так,фірма «Габен» має в своєму розпорядженні менеджерів по збуту у всіхобласних центрах України, інтенсивно рекламує свою продукцію в галузевихпублікаціях, таких як журнали «Пропозиція», «Агро огляд»,«Зерно»а також посилає представників на торгові виставки.

Такожіснує програма заохочень як для клієнтів так і для менеджерів фірми «Габен».Однією і з них є тижневі закордонні поїздки семінарського і оздоровчого характеру.

Важливопам'ятати, що кожен вид просування виконує різні певні функції і тому доповнюєінші.

Рекламніоголошення орієнтовані на велику аудиторію і інформують про товар; без нихперсональні продажі істотно утруднені, вимагають все більше часу і дорогообходяться.

Громадськадумка дає широкій аудиторії достовірну інформацію, проте її зміст і час появине можуть контролюватися компанією.

Персональнийпродаж забезпечує особистий контакт, гнучкість і здатність укладати операції;без неї первинний інтерес, викликаний рекламними оголошеннями, буде упущений.

Стимулюваннязбуту приводить до короткострокового зростання продажів і доповнює рекламу і реалізацію.

Бюджетпросуванняце ті фінансові кошти. які виділені керівництвомфірми на здійснення просування товару. В даний час вироблено 5 альтернативнихметодів встановлення бюджету на просування: метод залишку, метод приросту,паритет з конкуренцією. частка від продажів і цільовий метод.

Врамках методу залишку фірма «Габен» спочатку виділяє кошти на всіелементи маркетингу, окрім просування. Залишок поступає до бюджету витрат напросування. Його недоліки: невелика увага, що приділяється просуванню; відсутністьзв'язку витрат з поставленими цілями; небезпека відсутності бюджету напросування, якщо не залишається засобів.

Приметоді приросту компанія «Габен» будує свій новий бюджет на основіпопередніх асигнувань, збільшуючи або зменшуючи бюджет року на певний відсоток.Його переваги: наявність крапки відліку; бюджет, заснована на відношенні фірмидо минулих успіхів і майбутнім тенденціям; легкість визначення. недоліки даногометоду: розмір бюджету рідко погоджується із цілями, занадто велика рольінтуїції, важко визначити успіх або невдачу.

Приметоді паритету з конкуренцією бюджет на просування фірми збільшується абозменшується залежно від дії конкурентів. Переваги методу полягають в тому, щовін дає крапку відліку, орієнтований на ринок і консервативний, тобто задаєчіткі межі видатків на просування. Однак на мою думку це метод того, хтоназдоганяє, а не лідера; важко визначити видатки конкурентів на просування;передбачається подібність фірми і її конкурентів по виробленій продукції,образу, цінам.

Привикористанні методу частки від продажів компанія «Габен» погоджуєбюджет просування з надходженнями від збуту. Протягом декількох років часткавидатків на просування від обсягу продажів залишається постійною. Перевагицього методу: використання збуту як бази; адаптивність; взаємозв'язок продажіві просування. Слабкі сторони: відсутність зв'язку із цілями; просування слідуєза збутом, а не випереджає його; видатки на просування автоматично зменшуютьсяв періоди поганого збуту ( коли корисним може бути саме їхній ріст).

Урамках цільового методу фірма чітко визначає свою мету в просуванні,установлює, які завдання потрібно вирішити для їхнього досягнення, а потімвизначає відповідний бюджет. Це найкращий з п'яти методів. Переваги: чіткевизначення цілей, ув'язка видатків з виконанням цільових завдань, адаптивність,можливість відносно легко оцінити успіх або невдачу.

Таким чином, з урахуваннямвищевикладеного можна зазначити, що переосмислення поняття просування якскладної динамічної системи, що складається з цілого комплексу підсистеммаркетингової орієнтації, які динамічно змінюються під впливом випадковихфакторів зовнішнього середовища, допоможе торговельному підприємству ТОВ «Габен»адаптуватися до ринкових змін, вишиковувати оптимальну ринкову стратегію діяльностіпідприємства, вести успішну конкурентну боротьбу, розширювати ринки збуту,діставати високий прибуток, завоювати популярність і розташування покупців,бути лідером на ринку.

Перспективамиподальшого дослідження в цьому напрямку є оцінка ефективності системипросування товарів торговельного підприємства, аналізу конкурентного потенціалузасобів просування.

4.5 Організація сервісу

Програмаобслуговування клієнтів ТОВ«Габен» передбачає надання комплексу послуг,спеціально розроблених для людей, які звикли отримувати сервіс найвищого класу.Обслуговування базується на пріоритетному підході у веденні справ клієнта,індивідуальний підхід, який забезпечує максимально надійне, вигідне, швидке ізручне обслуговування якості. До сервісного обслуговування фірма «Габен»відноситься дуже серйозно. До кожного клієнта знаходиться індивідуальнийпідхід.

Допереліку організаційних послуг відносяться:

1. Гарантія якості продукту. Підтверджена сертифікатами.

2. Постійне забезпечення інформаційно/рекламною продукцією про появунових продуктів і їх переваги.

3. Проведення семінарів і демонстраційних «Днів Поля»

4. Зручний графік роботи.

5. Організація доставки в любий, зручний для клієнта час.

6. Своєчасне забезпечення товаром згідно договорів поставки.

7. Безкоштовні консультації, рекомендації до застосування.

ТОВ компанія «Габен»на сільськогосподарському ринку України працює більше 15-ти років і сьогодні єодним із найбільших національних дистриб’юторів з комплексного забезпеченнясільськогосподарських виробників засобами захисту рослин, мінеральнимидобривами та насінням. За цей час ми зарекомендували себе надійним, порядним,серйозним, творчим і діловим партнером про що свідчить довіра споживачів івисокий авторитет у своїй сфері діяльності. У 20-ти областях Українизнаходяться наші регіональні представництва, де Вам запропонують найвигіднішіумови співпраці. Великий асортимент, комплексне сервісне обслуговування,згуртований колектив досвідчених високопрофесійних фахівців-однодумців, якізацікавлені у прогресивному зростанні фірми – це основні складові сервісу, щосприяють зміцненню наших лідируючих позицій на ринку агрохімічної продукції України.Наша, постійно оновлююча, пропозиція задовольняє найвибагливішого покупця відагронома-початківця до фермера-професіонала. Особливу увагу ми приділяємовирішенню нагальних проблем господарів у досягненні значно вищих, стабільних іякісних врожаїв вирощуваних ними сільськогосподарських культур, бо твердознаємо та переконані, що це наша спільна благородна хліборобська справа.

За значнідосягнення у розвитку агро бізнесу та інновації в роботі на ринку, за високийпрофесіоналізм і впровадження високоякісної агрохімічної продукції увиробництво, за активну співпрацю з провідними світовими виробниками засобівзахисту рослин діяльність фірми неодноразово відзначалась дипломами тапам’ятними нагородами. ХЗЗР, мінеральні добрива та насіння є доступні за ціною ізавжди є в наявності на складах регіональних представництв фірми.

Для великих с/гпідприємств і фермерських господарств залежно від об’ємів замовлень існуєгнучка система знижок, а для господарів приватного сектора агрохімікати,насіння, грунтові субстрати, садово-городній інвентар і супутні товариреалізуються через мережу торгово-консультаційних центрів «Зелений світ».

Наша командасистематично вдосконалює свій професійний рівень, йде в ногу з новітнімивимогами сьогодення, бере участь у міжнародних, регіональних, спеціалізованихвиставках і семінарах, презентаціях та тренінгах.

Мипрагнемо все робити досконало і якісно. Головними для нас є честь, гідність,авторитет, добре ім’я компанії, які заробляються роками. Будьте певні: нашіспеціалісти прорахують й продумають всі технологічні тонкощі. У кожному випадкубуде запропоновано оптимальний варіант, який допоможе без зайвих витрат досягтивагомих результатів.

Аджезадля цього і працює наша команда: щоб старання кожного господаря на землі булирезультативними, плідними, приносили задоволення і прибуток.

Мицінуємо і бережемо цю «золоту спадщину», а разом і потужнийпотенціал, для подальшого зростання і зміцнення наших позицій.

Одниміз пріоритетних напрямків роботи є прогноз, всебічне вивчення попиту господаріві якнайповніше його задоволення, тому ми постійно розширюємо асортиментпродукції та спектр діяльності.

Мипропонуємо споживачам найновіші препарати та оптимальні рішення для досягненнягосподарського успіху.


Списоквикористаної літератури.

 

1. Гольдштейн, Г. Я. Маркетинг [Текст]: учеб. пособие / Г.Я. Гольдштейн, А. В. Катаев. – К.: Либра, 2002. – 326 с.

2. Завьялов, П. С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах[Текст]: учеб. посо-бие / П. С. Завьялов. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 496 с.

3. Иванов, И. В. Маркетинг [Текст]: учеб.-метод. пособие /И. В. Иванов. – 2-е изд. – Саратов: Сарфти, 2002. – 59 с.

4. Котлер, Ф. Основы маркетинга [Текст]: [пер с англ.] / Ф.Котлер. – М.: Про-гресс, 2001. – 736 с.

5. Котлер, Ф. Маркетинг в третьем тысячелетии: как создать,завоевать и удер-жат рынок [Текст]: [пер. с англ.] / Ф. Котлер. – М.: АСТ,2000. – 272 с.

6. Маркетинг менеджмент [Текст] / под ред. Л. В. Балабановой.– Донецк: ДонГУЭТ, 2001. – 594 с.

7. Никитенко, Е. А. Эффективность финансового управленияторговым предпри-ятием [Текст]: моногр. / Е. А. Никитенко. – Донецк: ДонГУЭТ,2004. – 119 с.

8. Примак, Т. А. Основы маркетинга [Текст]: конспект лекций/ Т. А. Примак. – К.: МАУП, 2000. – 72 с.

9. Ромат, Е. В. Реклама [Текст]: учеб. для вузов / Е. В.Ромат. – СПб.: Питер, 2001. – 496 с.

10. Режим доступу: <www.regіonsonlіne.ru/analytіcs/page_232/00.htm>.

еще рефераты
Еще работы по маркетингу