Реферат: Маркетинг та його вплив на фінансовий результат (на прикладі ТОВ "Велетень" Глухівського району Сумської області)

 

 

КУРСОВА РОБОТА

на тему:

«Маркетинг та йоговплив на фінансовий результат» (на прикладі ТОВ «Велетень» Глухівського району Сумської області)


Вступ

Занашого часу, коли умовою економічного розвитку підприємств є активна діяльністьна ринку, життєво важливими стають знання кінцевого споживача, умінняпідприємств гнучко реагувати на всі його вимоги. Інакше неможливо забезпечитипродаж товару, підвищити прибутковість підприємства. Вкрай необхідно вивчатиможливості та ефективність різних форм і методів продажу товарів, здійснюватироботу з формування потреб населення, підвищення престижу торгової марки тапідприємства. Такий тип економічної поведінки підприємств зазвичай асоціюєтьсяз маркетингом.

Маркетинг (від англ.– ринок) дослівно означаєринкову діяльність; роботу з ринками для того, щоб зробити реальним потенційнийобмін з метою задоволення попитів і потреб людей.

Маркетингє важливим елементом діяльності підприємства і має значний вплив на йогофінансовий результат.

Основнимизавданнями в курсовій роботі ставлю:

- загальна оцінка діяльності товариства;

- дослідження маркетингової діяльності підприємства;

- дослідження звіту про фінансові результати діяльності підприємства;

- визначення впливу маркетингу на фінансові результати;

- виявлення взаємозв’язку маркетингу та фінансових результатів;

- розробка рекомендацій щодо покращення діяльності підприємства.

Основнимиджерелами інформації при аналізі фінансових результатів є: ф №1 «баланс», ф №2 «Звітпро фінансові результати», ф №3 «Звіт про рух грошових коштів», первиннідокументи, облікові регістри, дані рахунків бухгалтерського обліку тощо.


1. Роль маркетингу упідвищенні фінансового результату на підприємстві

1.1 Роль ізначення маркетингу для діяльності підприємства

Маркетинг – це господарська концепція управління діяльністюпідприємства і реалізацією товарів (послуг, робіт), орієнтована на виробництво,масовий збут, ринок або споживача залежно від стану ринку і комерційних цілей,які ставить перед підприємством його керівництво.

Маркетинг стосується маркетингу конкретних товарів і послугі виражається в розробленні на рівні підприємств комплексних програм створення,організації виробництва й реалізації на обраних сегментах ринку певних товарівабо товарних груп.

Щоб показати роль маркетингу на фірмі, західні фахівцічасто проводять аналогію з будовою людського тіла: «Якщо дослідження і розробкипредставити як людський мозок, технологічне виробництво – як хребет, а збут – яктіло людини, то тоді маркетинг можна порівняти з вітамінами або гормонами, якіпроходять через усі ці ділянки, впливаючи на них і живлячи їх енергією». [16,27]

Абсолютно не має значення, як організоване підприємство іхто формально входить до відділу маркетингу, оскільки для маркетингу існує тривиди завдань, а саме:

— завдання виконання;

— завдання управління;

— концептуальне завдання.

Маркетинг є не однорідний. У його структурі можна виділититакі сфери діяльності:

маркетингспоживчих товарів– пов'язанийіз широким колом багатьох споживачів, які мають різні потреби і смаки.

Велику увагу приділяють вивченню мотивів їхньої поведінки;

маркетингзасобів виробництва – це передусім потреби виробництва. Звідси раціональність,оптимальність, чітка узгодженість переходу від матеріально-технічногопостачання до оптової торгівлі;

маркетингпослуг – характерними ознаками послуг є невідчутність, непостійність якості,незбереженість, невіддільність від джерела. Маркетинг послуг робить свій вклад,потребуючи системнішого підходу до планування задуму послуг, встановлення ціни,організації розподілу та стимулювання;

маркетингорганізацій – це діяльність з метою створення, підтримки або змінипозиції, поведінки цільових аудиторій щодо конкретних організацій. Він потребуєоцінки образу організації і розробки плану маркетингу для поліпшення цьогообразу;

маркетингокремих осіб – це діяльність з метою створення, підтримки або змінипозицій та поведінки щодо конкретних осіб. Найпоширенішими формами маркетингуокремих осіб є маркетинг славетних людей та маркетинг політичних діячів;маркетинг ідей – це діяльність щодо пропонування на ринку ідей. Якщо йдетьсяпро ідеї суспільного характеру, такий маркетинг називають суспільним.

Маркетингова діяльність – це виробництво і продажпродукції; встановлення ціни, надбавок і знижок; використання винаходів,промислових зразків, товарних знаків, ноу-хау, інжинірингу, реклами, сервісу;стимулювання збуту, аналізу та контролю маркетингової діяльності. Усі ці таінші методи необхідно засвоїти маркетологу у процесі навчання, аби сформувативисокий рівень професійної компетенції. [21,32]

Як правило, нею займаються маркетологи підрозділів, якіздійснюють продаж, рекламу, дослідження, обслуговування споживачів і клієнтів,а також управлінці, які відповідають за вихід на певні територіальні ринки ізабезпечення товарних груп, а загальне керівництво маркетингом провадитьзаступник керівника підприємства. Усі вони виконують певні обов'язки щодомаркетингової діяльності, тобто займаються плануванням, ціноутворенням,розподілом, просуванням товару на ринку, комунікацією ринку, рекламою,виробництвом тощо.

Основні напрями маркетингової діяльності підприємства визначаютьсязагальними принципами і методами маркетингу. Підприємство ставить перед собоюмету, що конкретизується переважно у цифровій формі для можливості точногоконтролю результатів (наприклад, до визначеного часу вийти з конкретнимитоварами на означені ринки, опанувати певну їх частку, забезпечити отриманняпозапланового прибутку). Відсутність чіткого напряму маркетингової метиутруднює планування всієї системи маркетингових дій та визначення обсягунеобхідних асигнувань.

Оскільки на ринку підприємство має справу з конкурентами,то виникає необхідність систематично вивчати їх діяльність, знайомитися з тим,що вони пропонують, аналізувати стратегію і тактику їхнього впливу на покупців(цінова політика, реклама, інші методи конкуренції); зрештою – для активноїпротидії тискові конкурентів підприємство використовує у повному обсязі заходиФОПСТИЗу, вживає усіх заходів для успішного функціонування товаропросувної тазбутової мережі. [14,71]

Слід пам'ятати, що маркетинг вимагає значних фінансовихвитрат, відволікання людських та інших ресурсів від безпосередніх виробничихобов'язків. Усі ці напрями вирішальним чином впливають на управлінняпідприємством.

Нинішні умови розвитку економіки є тією умовою, що вимагаєвід виробників відповідальніше підходити до виробництва товарів та послуг,основну увагу звертати на потреби споживача і ринок на всіх напрямахдіяльності. Вдосконалення товару не може гарантувати успіху на ринку, якщо невраховувати чинники ринкового середовища.

Тому головне керівництво підприємства має регулярноконтролювати маркетингову діяльність за критерієм «витрати – результати», швидкоі рішуче виправляти помилки персоналу та недостатньо обґрунтовані стратегіївирішення проблем.

Слід зазначити, що на промислових підприємствах де створенімаркетингові служби, до їх функцій входять вивчення ринку, формування товарногоасортименту, політика цін, товарорух, торгівля, ФОПСТИЗ, реклама, сервіс – усете, що становить «маркетинг-мікс» (сукупність різних засобів, яківикористовують в різноманітному наборі для досягнення поставленої мети).

Слід зазначити, що у різних галузях та на різних рівняхмаркетингової діяльності вживаються такі поняття:

Мікромаркетинг–це ринкова діяльність на рівні підприємства (безпосередньо виробника).

У макромаркетингу така діяльність виходить за межіпідприємства і здійснюється на рівні багатьох об'єднань, цілих галузей.

Локальниймаркетинг передбачаєспеціальний підбір торгових марок і стимулювання збуту у такий спосіб, щоб цевідповідало потребам локальних споживчих груп, до яких входять мешканці якоїсьпевної місцевості, міст, районів, та покупці, котрі відвідують окремі крамниці.Політика локального маркетингу сприяє підприємствам ефективніше діяти на ринкув умовах відмінностей у демографічних характеристиках і стилі життя багатьохугрупувань людей на регіональному та місцевому рівнях. [37,89]

Індивідуальниймаркетинг це пристосування товарного асортименту імаркетингових програм до потреб і уподобань окремих споживачів.

Індивідуальний маркетинг називають також маркетингом ринкудля одного споживача, маркетингом на замовлення та маркетингом «віч-на-віч».

Масове обслуговування на індивідуальній основі – цеможливість у великих масштабах створювати товар і засоби комунікації зіспоживачами, розроблені на індивідуальній основі у такий спосіб, щобзадовольнити потреби кожного конкретного споживача.

Масовиймаркетинг передбачає використання, по суті, одного й того самого товару, засобівстимулювання і розподілу безвідносно до специфічних потреб споживачів. Масовевиробництво товарів, масовий розподіл, масове стимулювання збуту, товару, тобтоусе однаково для всіх споживачів. Проте численні чинники вельми ускладнюютьзастосування масового маркетингу в ринковій конкурентній економіці.

Сегментованиймаркетинг це формування підприємством пропозицій товару іпослуг, пристосованих до специфічних потреб споживачів щодо одного або кількохсегментів ринку.

Порівняно з масовим маркетингом сегментований приноситьспоживачам додаткові вигоди. Крім того, підприємства можуть уникати конкурентів,якщо свою діяльність спрямовують на один сегмент, на одних і тих самихпокупців.

Мегамаркетингце стратегія координації економічних, психологічних,політичних та суспільних впливів, спрямованих на встановлення співробітництва зполітиками (політичними партіями) для виходу на певний ринок або роботи наньому. [25,58]

Метамаркетинг охоплює сферу управлінської діяльностінекомерційних організацій.

Некомерційниймаркетинг здійснюють організації й окремі особи, котрі діють у суспільнихінтересах або ж виступають за якусь конкретну ідею і не прагнуть до отриманняфінансових прибутків.

Для реалізації комплексу заходів маркетингу розробляютьсяп'ятирічні та річні плани. П'ятирічні плани включають виробничі завдання нап'ятирічку; розрахунок суми необхідних витрат та очікуваних прибутків. Щорокуплани потрібно переглядати і корегувати. Річний планце розгорнутезавдання на певний період. У цьому плані відображено маркетинговіситуації на конкретний день, програму дій на рік.

Обсяги використання маркетингу широкі. Вони пов'язані ізціноутворенням, складанням, упаковкою, створенням торгової марки, із збутом,управлінням торговим персоналом, кредитуванням, транспортуванням, соціальноювідповідальністю, з вибором місця для розміщення торгових підприємств, з вивченнямпотреб, з оптовою й роздрібною торгівлею, рекламою, сервісом, дослідженнямиринку, плануванням товару, інноваційною діяльністю, політикоюпротекціоністською, митною, податковою, страховою, інтелектуальною власністю,освітою і наукою, зовнішньоекономічною діяльністю та іншими чинниками, залежновід виду діяльності та умов конкуренції. [9,83]

Окрім відзначеного, маркетинг забезпечує:

• підвищення ефективність управлінської системи на підприємствах;

• складання реальніших програми виробництва й реалізації;

• оперативніше реагування на зміни, що відбуваються на ринку;

• створення переваг у конкурентній боротьбі.

Для успішного вивчення маркетингу та формування високогорівня професійної компетенції потрібні:

• організація навчання керівників і фахівців основних прийомів і засобівмаркетингової діяльності; створення кадрового потенціалу маркетологів-професіоналів;

• побудова на підприємствах необхідної організаційної структури – службимаркетингу (від виду діяльності); створення 10

науково-матеріального забезпеченнядослідження маркетингу;

• високий рівень виконання маркетингових елементів;

• механізм стимулювання для переорієнтації на маркетинг.

Отже, маркетинг – це система постійного пристосування до ринку, щозмінюється.Тому він має різноманітні типи, залежно від тієї конкретної ситуації, якасклалася на ринку. Причому кожний тип маркетингу передбачає використанняспецифічних прийомів діяльності, її стратегії і тактики. Маркетинговадіяльність достатньо широка і залежить від багатьох чинників, які необхідновраховувати маркетологам при розробці відповідної маркетингової стратегіїдіяльності щодо можливостей підприємства. [16,31]


1.2 Поняття та основніпоказники фінансової діяльності підприємства

В організаційній та управлінській роботі підприємств фінансовадіяльність займає особливе місце. Від неї багато в чому залежить своєчасністьта повнота фінансового забезпечення виробничо-господарської діяльності тарозвитку підприємства, виконання фінансових зобов'язань перед державою таіншими суб'єктами господарювання.

Фінансова діяльність – це система форм і методів, яківикористовуються для фінансового забезпечення функціонування підприємств тадосягнення ними поставлених цілей, тобто це та практична фінансова робота, щозабезпечує життєдіяльність підприємства, поліпшення її результатів. [7,54]

Фінансову діяльність підприємства спрямовано на вирішеннятаких основних завдань:

– фінансове забезпечення поточної виробничо-господарської діяльності;

—пошук резервівзбільшення доходів, прибутку, підвищення рентабельності та платоспроможності;

—виконання фінансовихзобов'язань перед суб'єктами господарювання, бюджетом, банками;

—фінансових ресурсів вобсязі, необхідному для фінансування виробничого й соціального розвитку,збільшення власного капіталу;

– контроль за ефективним, цільовим розподілом тавикористанням фінансових ресурсів.

Фінансова діяльність підприємства здійснюється за такимиосновними напрямками:

—фінансове прогнозуваннята планування;

—аналіз та контрольвиробничо-господарської діяльності;

—оперативна, поточнафінансово-економічна робота.

Фінансове прогнозування та планування є однією з найважливішихділянок фінансової діяльності підприємства. На цій стадії фінансової діяльностівизначається загальна потреба у грошових засобах для забезпечення нормальноївиробничо-господарської діяльності та можливість одержання таких засобів.

За ринкових умов підприємство самостійно визначає напрямкита розмір використання прибутку, який залишається в його розпорядженні післясплати податків. Метою складання фінансового плану є визначення фінансовихресурсів, капіталу та резервів на основі прогнозування величини фінансовихпоказників: власних оборотних засобів, амортизаційних відрахувань, прибутку,кредиторської заборгованості, суми податків. [35,76]

Джерелам формування фінансових ресурсів господарства євиручка від реалізації продукції, робітіпослуг.Тому реальнепланування її величини має особливо актуальне значення. В цьому напрямку напідставі маркетингових досліджень вирішуються питання асортименту та кількостівиробництва товарів, робіт і послуг; напрямків використання виробленоїпродукції та каналів реалізації; укладання договорів з конкретними покупцямипродукції (робіт і послуг). Наданому етапі планування важливо також визначитиобсяг та джерела фінансових ресурсів, необхідних для інвестування у виробництвоі реалізацію продукції. Від обґрунтованості та правильності розрахунку виручкивеликою мірою залежить також реальність основного джерела надходження грошовихзасобів та розмір запланованого прибутку.

Мета планування витрат – визначення можливостінайекономнішого витрачання матеріальних, трудових та грошових ресурсів на одиницюпродукції. Зменшення витрат виробництва та обігу є важливим фактором збільшенняефективності виробництва. Зниження собівартості за рахунок економії сировини,матеріалів, палива, енергії та живої праці дає змогу виробити значну кількістьдодаткової продукції, збільшити прибуток та рентабельність підприємств, створюєреальні можливості для самофінансування. Скорочення витрат на виробництвоодиниці продукції є матеріальною підставою для зниження цін на неї, а відтак – прискоренняоборотності оборотних засобів. [35,78]

Результативним показником фінансової діяльності с прибуток.Дляйого планування, крім виручки, необхідно визначити величину витрат, що зв'язаназ виробництвом, тобто собівартість. Важливо є також оптимально розподілитиприбуток, спрямовуючи його на першочергові платежі у бюджету вигляді податків,на розширене відтворення, соціальний розвиток та матеріальне стимулювання, аджевід оптимального розподілу прибутку в майбутньому залежить мотивація розвиткувиробництва, а звідси – можливість подальшого збільшення прибутку.

Плануючи витрати на виробництво та реалізацію продукції,необхідно враховувати резерви зниження її собівартості, до яких належать:

—поліпшення використанняосновних виробничих фондів та збільшення у зв'язку з цим випуску продукції накожну гривню основних фондів;

—раціональневикористання сировини, матеріалів, палива, енергії та скорочення витрат наодиницю продукції без зниження її якості;

—зменшення затрат живоїпраці на одиницю продукції на основі науково-технічного прогресу;

—скорочення витрат нареалізацію продукції за рахунок удосконалення форм її збуту;

—зменшення втрат відбраку та безгосподарності, ліквідація непродуктивних витрат;

—економія вадміністративно-управлінській сфері на базі раціональної організації апаратууправління підприємством.

Відомо, що процес виробництва відбувається в певнійтехнологічній послідовності, коли безперервно повторюються всі три стадіїкругообігу капіталу.

Фінансове планування повинно бути спрямоване на фінансовезабезпечення капітальних вкладень. Тому фінансова служба повинна чіткоспланувати власні джерела фінансування капітальних вкладень, передовсім, амортизаціюі прибуток; залучені кошти, які можуть надійти від емісії цінних паперів, атакож потребу в довготермінових кредитах. [31,9]

Спираючись на опрацьовані фінансові показники, складаютьперспективні, поточні та оперативні фінансові плани. Поточний фінансовий планскладається у формі балансу доходів та витрат, оперативний– у формі платіжногокалендаря.

Аналіз та контроль фінансової діяльності підприємства – цедіагноз його фінансового стану, що уможливлює визначення недоліків тапрорахунків, виявлення та мобілізацію внутрішньогосподарських резервів,збільшення доходів та прибутків, зменшення витрат виробництва, підвищеннярентабельності, поліпшення фінансово-господарської діяльності підприємства вцілому. Аналіз та контроль фінансової діяльності господарства полягає в діагностиційого фінансового стану і спрямовується на:

– виявлення та мобілізацію внутрішньогосподарськихрезервів,

– збільшеннядоходів та прибутків,

– зменшення витрат виробництва. [38,153]

Матеріали такого аналізу використовуються як в процесіфінансового планування та прогнозування, так і в оперативному керівництвігосподарством.


2. Аналіз фінансовихрезультатів діяльності ТОВ «Велетень»

2.1 Коротка економічнахарактеристика підприємства

Товариствоз обмеженою відповідальністю «Велетень» (скорочено – ТОВ» Велетень») створене в2000 році в результаті реформування колективного сільськогосподарськогопідприємства «Велетень». Товариство є правонаступником колишнього КСП.

Адреса:41400, Сумська область, м. Глухів, вул. Матросова 16, факс 2–35–15, тел. 2–41–41.

Своюгосподарську діяльність господарство здійснює на території чотирьох сіл (Привілля,Годунівка, Хотминівка, Сліпород), які розташовані біля міста Глухова.Центральний офіс знаходиться в центрі м. Глухова. Найближча залізнична станціярозташована на відстані 10 км від підприємства. ТОВ» Велетень» має вихідна автошлях Київ-Москва, який проходить через територію господарства.

Загальназемельна площа ТОВ» Велетень» складає 7068 га, площа сільськогосподарськихугідь – 6130 га, у т.ч. рілля – 6130 га. Землі господарства представлені зсереднім балом бонітету 40.

Розпаюваннямайнового комплексу господарства відбулося в 1995 році. У 1997 році булоздійснено остаточний перерозподіл майна колективної власності між членамиколишнього колективного господарства, які працювали в господарстві з 1960 по1997 роки. У 2001 році для забезпечення захисту майнових відносин, булоздійснено такі заходи:

- розглянуто списки осіб, які мають право на майнову частку;

- здійснено інвентаризацію та переоцінку основних засобів;

- визначено розмір оборотних коштів, що належать до розпаювання;

- визначені розміри індивідуальних майнових паїв;

- укладено нові договори використання майна.

Власникаммайнових паїв видано свідоцтво нового зразка на право власності на майновийпай.

У2002 році власникам земельних сертифікатів було видано державні акти приватноївласності на землю. Загальна кількість осіб, які мають право на земельну частку(пай) становить 1511. Всього розпайовано земель 6130 га, середній розмір паюстановить 4,1 га.

Загальнийрозмір пайового фонду 7534279 грн., середній розмір майнової частки – 4986 грн.Орендна плата власникам земельних ділянок виплачується вчасносільськогосподарською продукцією та послугами згідно з договорами оренди.

Основнимивидами господарської діяльності товариства є:

- виробництво зерна;

- виробництво цукрових буряків;

- виробництво молока;

- кормо виробництво;

- переробка продукції власного виробництва (олійниця, крупорушка, млин).

Середньорічначисельність робітників складає 297 осіб. Із загальної кількості працюючих угосподарстві 37% складають громадяни віком від 18 до 40 років, 63% – громадянивіком від 40 до 60 років.

Розподілробітників по сферах діяльності виглядає таким чином:

тваринництво– 42,1%

рослинництво– 57,9% у т.ч.

механізаторів– 12,3%; доярок – 8,7%;

сферауправління – 11,7%; допоміжні галузі – 2,6%.

Товариствоє юридичною особою. Має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки вбанку, печатку зі своєю назвою.

ПрибутокТОВ» Велетень» утворюється з надходжень від господарської діяльності, післяпокриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці.

Товариствоздійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, атакож веде статистичну звітність та подає її у встановленому порядку та обсязіорганам державної статистики.

ДіяльністьТОВ» Велетень» розвинута і універсальна. За рахунок високоефективноговиробництва, помірності в цінах, різноманітності виконуваних функцій товариствомає досить значну частку на ринку сільськогосподарської продукції.

Дляопису економічної характеристики Товариства доцільно скласти таблиці.

Таблиця2.1. Склад та структура земельних ресурсів

Види угідь 2004 р. 2005 р. 2006 р. Відхилення га пит. вага га пит. вага Га Пит. Вага га пит. Вага Загальна земельна площа 7068,9 100 7068,0 100 7068,0 100 -0,9 99,9 В т.ч. с/г угіддя 5724,6 81,0 5477 77,5 6130,0 86,7 405,4 107,0 рілля 5242,9 74,2 5388 76,2 6130,0 86,7 887,1 117,0 сінокоси 481,7 6,8 89,0 1,3 - - - -

Аналізуючидані таблиці в динаміці за 2004–2006 рр. бачимо, що загальна земельна площа в2006 р. порівняно з 2004 р. зменшилась на 0,9 га. Це пов’язано з тим,що частина землі роздана працівникам господарства для ведення особистогопідсобного господарства. Позитивними факторами при цьому є збільшення площі с\гугідь на 405,4 га, а також у 2006 році збільшилася площа ріллі на 887,1 га ісклала 6130 га. Негативним фактором при цьому є відсутність площі сінокосів.

Питомавага ріллі в загальній площі с/г угідь у 2006 році в порівнянні з 2004 рокомзбільшилася на 12,5%. Це свідчить про підвищення інтенсивності використанняземлі в господарстві.

Такимчином, можна загалом зробити висновок, що підприємство має значну площу землі ідосить доцільно її використовує.

Таблиця2.2. Динаміка чисельності робітників та ефективність їх використання

Показники 2004 2005 р. 2006 р. 2006 р. в% до 2004 р. Середньорічна чисельність робітників – всього, чол. 482 400 297 61,6 В т.ч. в рослинництві 202 226 172 85,1 в тваринництві 280 174 125 44,6 Вироблено валової продукції, тис. грн. 7275,8 8432,7 9392,5 129,1 В т.ч. в рослинництві 4365,5 5680 6749,3 155,7 в тваринництві 2910,3 2752,7 2643,2 90,8 Вироблено валової продукції на 1 середньорічного працівника, тис. грн. 15,1 21,1 31,6 209,3 В т.ч. в рослинництві 21,6 25,1 39,2 181,5 в тваринництві 10,4 15,8 21,1 202,9

Проаналізувавшипоказники даної таблиці можна зробити висновок, що в 2006 р. порівняно з2004 р. загальна чисельність робітників зменшилася на 185 чол., щостановить 38,4%. Негативними факторами, які вплинули на це є зменшеннячисельності робітників у рослинництві на 30 чол., а у тваринництві – на 155чол., що в свою чергу обумовлене змінами в діяльності підприємства. Кількістьвідпрацьованих днів 1 працівником в цілому по господарству збільшилася на 7днів. Позитивними факторами при цьому є підвищення відпрацьованих днів 1працівником у рослинництві на 2 дні і у тваринництві на 6 днів. Вартістьвиробленої валової продукції у 2006 році склала 31,6, що на 16,5 більше ніж у2004 році. Це свідчить про підвищення у 2006 році ефективності використанняробочої сили. З даних таблиці бачимо, що у рослинництві продуктивність працівища.

Такимчином підприємству слід звернути увагу на збільшення чисельності працівників.

Детальнішерозглянемо зміну чисельності працівників, по галузях господарства, за три рокина рис. 2.1., 2.2, 2.3.

Чисельністьпрацівників по галузях господарства

/>

Рис. 2.1

/>

Рис. 2.2


/>

Рис. 2.3

Необхіднопроаналізувати забезпеченість Товариства основними засобами, тому що, яквідомо, прибутковість функціонування суб’єктів підприємницької діяльностізначною мірою залежить від наявності та раціонального використання основнихзасобів та оборотних активів. Так, наприклад, якщо підприємство створює зайвівиробничі запаси, які не використовуються в процесі виробництва, то це призведедо сповільнення оборотності оборотних активів, і навпаки, при нестачіоборотних активів основні виробничі фонди будуть використані не на повнупотужність. Тому аналіз майнового стану підприємства, реальна оцінка змін, щовідбулися в складі та структурі його майна, є важливим етапом у економічнійхарактеристиці підприємства.

Таблиця2.3. Забезпеченість основними засобами та ефективність їх використання

Показники 2004 2005 р. 2006 р. Відхилення 2006 р. від 2004 р. Вироблено валової продукції в співстав. цінах 2000 р., на 1 працівника, тис. грн. 15,10 21,10 31,60 16,5 Фондозабезпеченість, тис. грн. 0,25 0,24 0,89 0,64 Фондоозброєність, тис. грн. 11,90 13,70 20,60 8,7 Фондомісткість, грн. 200 150 600 400 Фондовіддача, грн. 5040 6400 1700 -3340

Провівширозрахунки в таблиці, можна зробити висновок, що в 2006 році в порівнянні з2004 роком вартість виробленої валової продукції в співставних цінах 2000 р.на 1 працівника збільшилася на 16,5 тис. грн. Фондозабезпеченість у 2006 роцісклала 0,89 тис. грн., що на 0,64 тис. грн. більше ніж у 2004 р.Фондоозброєність збільшилася і склала 20,6 тис. грн. Це пов’язано зізбільшенням вартості основних засобів, площі с/г угідь і зменшення чисельностіробітників. Збільшення цих показників свідчить про покращення виробничихможливостей товариства.

Зарахунок підвищення вартості основних виробничих фондів у 2006 році збільшиласьфондомісткість на 400 грн. Фондовіддача знизилась на 3340 грн. і в 2006 роцісклала 1700 грн.

Отже,можна зробити висновок, що підприємство достатньо забезпечене основнимизасобами, але необхідно підвищити ефективність їх використання.

Дляаналізу та розрахунку структури товарної продукції та рівня спеціалізації складемотаблицю.

Таблиця2.4. Склад та структура товарної продукції

Види продукції 2004 р. 2005 р. 2006 р. В середньому за три роки

тис.

грн.

пит.

вага

тис.

грн.

пит.

вага

тис.

грн.

пит.

вага

тис.

грн.

пит.

вага

Зернові та зернобобові 1714,7 41,5 1611,0 26,7 1974,6 30,6 1766,8 31,9 Цукрові буряки 1362,4 32,9 1993,0 32,9 1798,7 27,9 1718,0 31,0 Соняшник 6,6 0,2 36,0 0,6 69,0 1,1 37,2 0,7 Разом по рослинництву 3083,7 74,6 3640,0 60,3 3842,3 59,6 3552,0 63,5 Молоко 593,6 14,4 1541,0 25,5 1595,9 24,8 1243,5 22,5 ВРХ 457,1 11,1 860,0 14,2 1004,0 15,6 773,7 14,0 Разом по тваринництву 1050,7 25,4 2401,0 39,7 2599,9 40,4 2017,2 36,5 Всього по господарству 4134,4 100 6041,0 100 6442,2 100 5539,2 100

 

Аналізуючидані таблиці, слід відмітити, що товариство спеціалізується в більшій мірі навирощуванні зернових та цукрових буряків в рослинництві та виробництві молока втваринництві. Про це свідчить велика частка даної продукції в складі товарноїпродукції. Дане підприємство можна вважати з різко вираженою спеціалізацією,тому що питома вага основних видів продукції становить більше 30%. В структурітоварної продукції більшу питому вагу займає продукція рослинництва 63,5%, а продукціятваринництва – 36,5%.

В2006 році в порівнянні з 2004 р. виробництво продукції збільшилось на2307,8 тис.грн. Це відбулось за рахунок збільшення виробництва продукції рослинництвана 758,6 тис. грн. і продукції тваринництва на 1549,2 тис.грн.

Такимчином, можна зробити висновок, що ТОВ» Велетень» має зерно-бурячнуспеціалізацію з розвиненим виробництвом молока.

Таблиця2.5. Основні економічні показники господарської діяльності

Показники 2004 р 2005 р 2006 р Відхилення 2006 р. від 2004 р. В середньому по Сумській обл. за 2006 р.

Вироблено ВП в співставних цінах 2000 р на:

– 100 га с/г угідь, тис. грн. 127,10 153,97 153,22 26,12 125,69 – 1 працівника тис. грн 15,1 21,1 31,6 16,5 27,12 – 100 грн.осн фонд, грн 504,91 637,78 172,78 -332,13 106,30

Обсяги товарної продукції на:

– 100 га с/г угідь, тис. грн 72,22 110,29 105,09 32,87 133,74 – 1 працівника, тис. грн 8,58 15,10 21,69 13,11 28,9

Одержано вал. прибутку (збитку) на:

– 100 га с/г угідь, тис. грн 28,50 52,04 46,26 17,76 4,5 – 1 працівника, тис. грн. 3,39 7,13 9,55 6,16 1,0

Одержано ЧП(збитку) на:

– 100 га с/г угідь, тис. грн 26,45 51,47 48,01 21,56 -0,07 – 1 працівника, тис. грн 3,14 7,05 9,91 6,77 -0,02

Рівень рентабельн. (збитковості), %

34,41 41,10 34,15 -0,26 -0,05

Виходячиз розрахунків таблиці, можна зробити висновок, що виробництво валової продукціїу 2006 році, в порівнянні з 2004 р., в розрахунку на: 100 га с/г угідьзбільшилося на 26,12 тис. грн.; 1 працівника – підвищилося на 16,5 тис.грн. Щостосується виробництва ВП в розрахунку на 100 грн. основних фондів, то воно у2006 році зменшилося на 332,13 грн. Це свідчить про зниження ефективностівикористання основних фондів та підвищення ефективності використання землі іробочої сили. Обсяг товарної продукції в розрахунку на 100 га с/г угідь у 2006році склав 105,09 тис.грн., що на 32,87 тис. грн більше ніж у 2004 році, а врозрахунку на 1 працівника у 2006 році збільшився на 13,11 тис. грн. Цевідбулось за рахунок збільшення обсягу товарної продукції, площі с/г угідь тазниженні чисельності працівників. У 2006 році в порівнянні з 2004 рокомтовариство отримало валового прибутку в розрахунку на 100 га с/г угідь на 17,76тис.грн. більше ніж у 2004 р., а в розрахунку на 1 працівника на 6,16 тис.грн. більше. На це збільшення вплинуло підвищення у 2006 році валовогоприбутку. По чистому прибутку ми спостерігаємо позитивну динаміку показників,тому що у 2006 році підприємство отримало досить значну суму чистого прибутку.Рівень рентабельності у 2006 році склав 34,15%, що на 0,26% менше ніж у 2004році. Негативним фактором, який вплинув на це, є збільшення у 2006 році рівнясобівартості.

Якщопорівняти показники товариства з показниками по Сумській обл., то можнавідмітити, що на даному підприємстві досить високий рівень ефективностірозвитку с/г виробництва.

Такимчином, загалом можна зробити висновок, що на підприємстві у 2006 році покращилисяосновні показники господарської діяльності. Але необхідно звернути увагу назниження собівартості.

2.2 Маркетинговийаналіз обсягу реалізації основного виду продукції

В сучасних умовах у фінансовому аналізі слід ураховуватинеобхідність орієнтації вітчизняних підприємств на маркетинг, виробництвопродукції, на яку є постійний попит, за прийнятними для підприємства цінами.

Основним чинником який впливає на підсумковий показник єдохід (виручка) від реалізації продукції, що свідчить про ринковий попит напродукцію підприємства, повернення вкладених у виробництво коштів і можливістьрозпочати новий виробничий цикл. Розмір виручки від реалізації залежить відобсягів і структури виробництва за видами продукції та ринкових цін кожноговиду. Відділи маркетингу підприємств зобов'язані постійно аналізувати ринковийпопит на продукцію підприємства і своєчасно на нього реагувати.


Таблиця 2.6. Маркетинговий аналіз обсягу основних видівпродукції

Види продукції 2005 р. 2006 р. Відхилення(+,–) Обсяг, ц Виручка тис. грн. Обсяг, ц Виручка тис. грн. Обсяг, ц Виручка тис. грн. Зернові та зернобобові 57240,0 2591,7 60561,0 3015,7 3321,0 424,0 Соняшник 335,0 36,3 1380,0 108,3 1045,0 72,0 Цукрові Буряки 107926,0 1873,6 145512 2425,2 37586,0 551,6 Продукція рослинництва, всього Х 4501,6 Х 5549,2 Х 1047,6 ВРХ 2480,0 1217,6 2094,0 945,2 -386 -272,4 Молоко 22071,7 2094,2 26327,0 2647,6 4255,3 553,4 Мед 358 3,1 169 1,5 -189 -1,6 Продукція тваринництва, всього Х 3314,9 Х 3594,3 Х 279,4 Усього по підприємству Х 7816,5 Х 9143,5 Х 1327,0

Провівшимаркетинговий аналіз обсягу реалізації основних видів продукції можна зробитивисновок, що до основних видів продукції, які реалізує підприємство можнавіднести: зернові, соняшник, цукрові буряки – в рослинництві і ВРХ, молоко, мед– в тваринництві. Яку продукцію виробляти і в якому обсязі вирішує маркетинговаслужба підприємства, також вона шукає вигідні шляхи реалізації даної продукції.Таким чином маркетинг впливає на обсяги реалізації продукції і відповідно наотримання максимального прибутку.

Виходячиз розрахунків таблиці 2.6. можемо констатувати, що у 2006 році в порівнянні з2005 роком виручка від реалізації основних видів продукції в цілому погосподарству підвищилась на 1327 тис. грн. Це відбулось за рахунок збільшення у2006 році виручки від реалізації продукції рослинництва на 1047,6 тис. грн. іпродукції тваринництва на 279,4 тис. грн.

У2006 році серед основних видів продукції рослинництва цукрові буряки займаютьнайбільший обсяг реалізації – 145512,0 ц. В тваринництві найбільший обсягреалізації у 2006 році склав обсяг молока – 26327,0 ц. Виручка від реалізаціїпродукції тваринництва у 2006 році в порівнянні з 2005 роком підвищилась на279,4 тис. грн. Позитивним фактором, який на це вплинув є підвищення обсягуреалізації молока на 4255,3 ц. і відповідно збільшення виручки на 553,4 тис. грн.Негативними факторами при цьому є зменшення у 2006 році виручки від реалізаціїВРХ на 272,4 тис. грн. і реалізації меду на 1,6 тис. грн.

Такимчином завдяки роботі виробничого персоналу і маркетингової служби, ТОВ» Велетень»отримало значну виручку від реалізації основних видів продукції. Але підприємствуможливо слід звернути увагу на збільшення виробництва деяких видів продукціїтваринництва.

2.3 Аналіз фінансовихрезультатів від реалізації продукції

Крім виручки, яка істотно впливає на розмір чистогоприбутку є ще один важливий чинник, – це сукупні витрати на виробництво і збутпродукції: собівартість реалізованої продукції, а також адміністративні витрати(загальногосподарські витрати, пов'язані з управлінням та обслуговуваннямпідприємства) та витрати на збут (витрати на утримання підрозділів, щозаймаються збутом продукції, рекламу, доставку продукції споживачам тощо).

Таблиця 2.7. Аналіз прибутку від реалізації продукції

Показники 2004 р. 2005 р. 2006 р. Відхилення (+; -) Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції, тис. грн. 6373,2 9779,1 11139,6 4766,4 Собівартість реалізованої продукції, тис. грн. 4741,6 6928,6 8304,0 3562,4 Валовий прибуток від реалізації, тис. грн. 1631,6 2850,5 2835,6 1204 Адміністративні витрати, тис. грн. 285,3 458,6 512,2 226,9 Витрати на збут, тис. грн. 54,6 84,3 204,0 149,4 Собівартість реалізованої продукції з урахуванням адміністративних витрат і витрат на збут, тис. грн. 5081,5 7471,5 9020,2 3938,7 Прибуток від реалізації, тис. грн. 1291,7 2307,6 2119,4 827,7

Виходячи з розрахунків даної таблиці, бачимо, що прибутоквід реалізації продукції у 2006 році склав 2119,4 тис. грн., що на 827,7 тис.грн…більше ніж у 2004 році і на 1882 тис. грн. менше ніж у 2005 році. Негативнимифакторами які вплинули на зниження прибутку від реалізації продукції у 2006році в порівнянні з 2005 роком на 1882 тис. грн. є підвищення собівартості, зурахуванням адміністративних витрат і витрат на збут на 1548,7 тис. грн. Атакож зменшення валового прибутку на 14,9 тис. грн. Позитивним фактором прицьому є підвищення виручки від реалізації продукції у 2006 році в порівнянні з2005 роком на 1360,5 тис. грн. і в порівнянні з 2004 роком на 4766,4 тис. грн.

Отже Товариству необхідно звернути увагу на зниження витратна збут і загалом на зменшення собівартості.

Таблиця2.8. Вплив основних факторів на зміну суми валового прибутку

№ Показники 2005 Розрахунковий показник 2006 1 Повна собівартість реалізованої с.-г. продукції 6928,6 6595,12 8304,0 2 Виручка від реалізації продукції 11343,7 10291,12 12714,7 3 Прибуток 4415,1 3696,0 4410,7 4 Відхилення від планового прибутку – всього X X -4,4

у т.ч. за рахунок зміни:

а) обсягу реалізації продукції

X X 4005,42 б) повної собівартості реалізованої продукції X X -1708,88 в) середньої ціни реалізації X X 2423,58 г) структури реалізованої продукції X X -4724,52

Післявирахування з доходів усіх витрат, понесених для отримання доходу, товариствоотримує валовий прибуток. Він є одним з важливих показників фінансовихрезультатів підприємства. Для визначення впливу факторів на зміну валовогоприбутку проведемо факторний аналіз в таблиці 2.8.

Данийаналіз передбачає визначення основних факторів, які впливають на зміну валовогоприбутку, отриманого від реалізації продукції

Проаналізувавширозрахунки таблиці 2.8. можна констатувати, що у 2006 році, в порівнянні з 2005роком прибуток зменшився на 4,4 тис. грн. Основними негативними факторами, які вплинулина зниження прибутку від реалізації продукції є повна собівартість і структурареалізованої продукції. За рахунок підвищення собівартості прибуток зменшивсяна 1708,88 тис. грн., а за рахунок зміни структури реалізованої продукції –знизився на 4724,52 тис. грн. Позитивними факторами при цьому є зміна обсягуреалізованої продукції, за рахунок чого прибуток збільшився на 4005,42 тис. грн.Також прибуток підвищився на 2423,58 за рахунок зміни середньої ціни реалізації.

Такимчином підприємству слід звернути увагу на зниження собівартості, а такождосягнення відповідної рівноваги між вищезгаданими факторами, для отриманнямаксимального прибутку.

Рівеньрентабельності є одним із головних факторів, від яких залежить сума прибуткуТОВ» Велетень». Показники рентабельності є відносними характеристикамифінансових результатів і ефективності діяльності товариства. Вони вимірюютьприбутковість підприємства з різних позицій і групуються відповідно доінтересів учасників економічного процесу, ринкового обміну.

Длязбільшення рівня рентабельності потрібно насамперед збільшувати суму прибутку,який залежить від кількості реалізованої продукції, середньої реалізаційноїціни і собівартості 1 ц.

Рентабельністьреалізації продукції, робіт і послуг характеризує рентабельність поточнихвитрат, тобто характеризує, скільки прибутку припадає на 1 гривню витрат:

Рр= Пр: С х 100% (2.1)

деПр – прибуток;

С –собівартість.

Рентабельністьпродажу показує чи ефективно використовуються матеріальні ресурсита робоча сила в процесі здійснення виробничо-комерційного аботоргово-технологічного процесу і який прибуток на кожну гривню виручки маєтовариство:

Рп= Пр: Вр х 100% (2.2)

де Пр– прибуток;

Вр– виручка від реалізації.

Рентабельністьвитрат діяльності – це найзагальніший результативний показник рівнярентабельності.

Рвд= ЧП: Вд * 100% (2.3)

де ЧП– чистий прибуток;

Вд– сума витрат діяльності (звичайної і надзвичайної).


Таблиця2.9. Аналіз показників рівня рентабельності

Показники 2004 2005 р. 2006 р. Відхилення (+,–) 2006 р. від 2004 2005 Рентабельність реалізації продукції, робіт, послуг, % 34,41 41,10 34,15 -0,26 -6,95 Рентабельність продажу, % 21,88 25,13 22,30 0,42 -2,83 Рентабельність витрат діяльності, % 79,02 82,42 86,66 7,64 4,24

Виходячиз розрахунків таблиці, можна зробити висновок, що у 2006 році в порівнянні з2004 рентабельність реалізації продукції робіт, послуг зменшилася на 0,26% ісклала 34,15%. Це означає, що на 1 грн. витрат Товариство отримало 0,34 грн.прибутку. На це вплинуло перевищення собівартості над сумою прибутку.Рентабельність продажу у 2006 році склала 22.3%, що на 0,42% більше ніж у 2004році і на 2,83% менше ніж у 2005 році. Рентабельність витрат діяльності у 2006році в порівнянні з 2005 роком збільшилася на 4,24% і склала 86,66%. Це відбулосьза рахунок збільшення надзвичайних витрат.

Загаломможна зробити висновок, що рівень рентабельності діяльності підприємства майжепо всім показникам у 2006 році в порівнянні з 2004 і 2005 роками знизився. Винятокстановить рентабельність витрат діяльності. Таким чином підприємству слідзвернути увагу на зниження собівартості, що в свою чергу призведе до збільшенняприбутку.


3. Вплив маркетингу нафінансовий результат

3.1 Виявленнявзаємозв’язку маркетингу та фінансових результатів

Взаємозв’язокмаркетингу і фінансових результатів можемо спостерігати у сучасних умовахрозвитку діяльності ТОВ «Велетень».

Середпоказників, що характеризують діяльність Товариства, прибуток займає особливемісце. Він є найбільш узагальнюючим результативним показником і характеризуєефективність використання капіталу. Прибуток є джерелом зростання власногокапіталу. За рахунок прибутку формуються показники фінансової стійкостіпідприємства. На фінансовий результат діяльності ТОВ «Велетень» значний впливмає маркетинг.

Взаємозв’язокмаркетингу і фінансових результатів полягає в тому, що маркетинг, як інструментпідвищення обґрунтованості прийнятих господарських рішень по різних питанняхвиробничої, науково-технічної, фінансової й збутової політики, займає провіднемісце в системі керування підприємством. Маркетинг не ставиться тільки до збутупродукції, а в корені змінює всю систему керування, і орієнтує кожну службу йкожного працівника на досягненні кінцевої мети підприємства, а саме, отриманняпозитивних фінансових результатів

Маркетингможна розглядати як двоєдиний та взаємопов’язаний процес. З одного боку – цепостійне дослідження ринку, попиту, смаку, потреб, щоб забезпечити адресністьпродукції. З іншого боку – активний вплив на ринок, на формування потребспоживачів. Загалом маркетинг, як процес стимулює отримання максимального прибутку.

Впливмаркетингу на фінансові результати є визначальним при вирішенні наступнихпитань:

– якапродукція повинна бути вироблена;

– скількивиробити, щоб попит та пропозиція були у рівновазі;

– якоїякості;

– якраціонально розподілити та реалізувати вже вироблену продукцію.

Вирішенняданих питань спрямоване на одержання максимального прибутку і загалом отриманняпозитивних результатів діяльності ТОВ «Велетень». Всім цим займаєтьсяспеціаліст з маркетингу (управляючий), який повинен знайти стільки клієнтів,скільки потрібно щоб реалізувати увесь обсяг продукції, яка вироблена у певнийчас, при цьому спостерігати за рівнем попиту.

Відділмаркетингу Товариства відповідає за координацію зусиль усього персоналу зреалізації маркетингової стратегії, за збалансованість збуту та розподілу,рекламу та стимулювання збуту, планування розвитку ринку та асортиментпродукції

Такимчином, маркетинг являється важливим чинником, який впливає на фінансовийрезультат ТОВ «Велетень».

3.2 Прогнозуванняфінансових результатів діяльності підприємства

Системапланування маркетингу – передбачає розробку планів для кожного окремоговиробництва, товару або товарної марки фірми. При цьому мається на увазі, щофірма прийняла стратегічне рішення відносно того, як повестися з кожним ізсвоїх виробництв.

Наоснові проведених маркетингових досліджень, маркетингова служба ТОВ «Велетень»склала прогноз фінансових результатів по окремих видах продукції.

Площадля вирощування в плановому році пшениці складатиме 1400 га, ячменю – 650 га, гречки – 300 га. Урожайність визначається з урахуванням попередніх років тав залежності від обсягів внесених мінеральних та органічних добрив іпрогнозується на пшеницю – 60 ц/га, ячмінь – 40ц/га, гречку – 20 ц/га. Основний обробіток ґрунтупід пшеницю, ячмінь та гречку проводиться весною. Перед посівом ярих культурпроводиться оранка на глибину 20–22 см та культивація.

Посівсільськогосподарськихкультур здійснюється за допомогою тракторів та сівалок.

Доглядза посівами включає післяпосівне прикочування ґрунту, досходове та повсходовеборонування, внесення пестицидів.

Прогнозобсягів виробництва

Виходячиіз посівної площі та урожайності сільськогосподарських культур валовевиробництво зерна складатиме: пшениці – 8400 тонн, ячменю – 2600 тонн, гречки –600 тонн.

Таблиця3.1. Виробництво продукції

Продукція Площа, га Урожайність, ц/га Валовий збір, ц Пшениця озима 1400 60 84000 Ячмінь 650 40 26000 Гречка 300 20 6000 Разом 2350 Х х

Частинавирощеного врожаю залишиться на підприємстві для створення насіннєвого фонду такормової бази для підсобного господарства. Решта зерна буде реалізовано.

Таблиця3.2. Баланс використання продукції

Продукція Валове виробництво Насінневий фонд Кормова база Товарний фонд Пшениця 84000 3920 100 79980 Ячмінь 26000 1690 70 24240 Гречка 6000 330 - 5670

Аналіззабезпечення ресурсами для виробництва продукції

Дляздійснення виробництва, транспортування та зберігання зерна підприємствозабезпечено технічними ресурсами та виробничими приміщенням. Деякі технологічніоперації проводяться за допомогою залученої техніки.

Загальнівиробничі витрати складатимуть 1424,8 тис.грн.

Таблиця3.3. Загальні виробничі витрати

Види витрат Сума, тис. грн. Насіння та посівний матеріал 487,1 Мінеральні добрива 399,0 Органічні добрива 100,8 Засоби захисту рослин 8,2 Пально-мастильні матеріали 77,7 Оплата праці 210,50 Амортизація 109,0 Інші 32,5 Всього 1424,8

Перспективи розвитку виробництва

Даний напрям виробничої діяльностіпідприємства є досить перспективним, тому що, діяльність ТОВ» Велетень»розвинута і універсальна. Підприємство має досить значну частку на ринкусільськогосподарських товарів, достатньо забезпечене необхідними ресурсами,налагоджені ділові стосунки із споживачами. Все це забезпечать стабільнеодержання прибутку.

Підприємствопланує реалізовувати продукцію у першій половині маркетингового року. Цінареалізації пшениці в період – вересень-листопад прогнозується на рівні 850–900грн./т, на ячмінь – 750–800 грн./т, гречку – 1800–2000 грн./т.

Зареалізовану продукцію підприємство очікує отримати кошти в сумі 10290,0 тис. грн.Найбільші надходження мають буди від продажу пшениці.


Таблиця3.4. Виручка від реалізації продукції

Продукція Всього /> /> Обсяг, ц Ціна, грн/ц Вартість, грн /> Пшениця 84000 85,0 7140000 /> Ячмінь 26000 75,0 1950000 /> Гречка 6000 200,0 1200000 /> Всього х х 10290000 />

Канали реалізаціїпродукції: ВАТ Глухівське ХПП, ВАТ «Полісся», звичайніринки.

Запідсумками діяльності у плановому році підприємство матиме чистий прибуток урозмірі 8839,5 тис. грн, що забезпечить досить високу рентабельність.

Таблиця3.5. Фінансові результати діяльності

Показники Сума, тис. грн. Виручка від реалізації продукції 10290,0 Матеріальні затрати 1424,8 Валовий прибуток 8865,2 Фіксований податок 25,7 Чистий прибуток 8839,5

Прогноз рухуготівкових коштів

Прогнозруху готівкових коштів підтверджує те, що в першій половині року підприємствоповністю покриватиме виробничі витрати за рахунок власних коштів, а такождеяких надходжень. А в кінці року матиме значні надходження від реалізаціїзернових, що сприятиме збільшенню суми коштів, які залишаться у розпорядженніТовариства.


Таблиця3.6. Звіт про рух готівкових коштів

Показники Квартали Всього 01 02 03 04 На початок місяця 790,8 3,2 3,1 3142,5 3939,6 Надходження Виручка від реалізації 60,0 20,0 3230,0 6980,0 10290,0 Інші надходження 21,0 190,4 211,4 Всього надходжень 81,0 210,4 3233,1 6980,0 10501,4 Видатки Затрати на оплату праці 51,2 52,6 52,6 54,1 210,5 Насіння і посадковий матеріал 487,1 487,1 Засоби захисту рослин 5,2 3,0 3,0 5,2 Мінеральні добрива 299,0 100,0 399,0 Пально-мастильні матеріали 17,0 37,2 23,5 77,7 Інші витрати 8,1 8,2 8,1 8,1 32,5 Фіксований податок 6,2 6,3 6,5 6,7 25,7 Всього видатків 868,6 207,3 93,7 68,9 1237,7 Надлишок (нестача) готівки 3,2 3,1 3142,5 10053,6 13203,3

Незважаючина високоефективний розвиток товариства, існує можливість виникнення певнихкритичних ситуацій, що можуть негативно вплинути на його діяльність. У зв’язкуз цим фахівці ТОВ» Велетень» розробили програму зменшення ризиків за рахуноквідповідних запобіжних заходів.

Більшістьризиків пов’язані між собою і не залежать від діяльності керівництва (погодніумови, інфляція, нестабільна політична ситуація тощо).

Ринковийризик зумовлений специфікою реалізації сільськогосподарської продукції,зокрема труднощами зі збуту деяких її видів. Подолання негативних наслідківцього ризику передбачає поліпшення якості продукції, маркетингові заходи тощо.

Ризиквтрати часу пов’язаний з несвоєчасними поставками товариству палива, мастильнихта ремонтних матеріалів, запасних частин, мінеральних добрив, незадовільноюзабезпеченістю його сільськогосподарською технікою та ін. Подолати впливнегативних наслідків цих явищ можна за рахунок правильної організаціїпостачання в оптимальні строки, зумовлені характером виконання сільськогосподарськихробіт.

Ризиквтрати майна зменшується передусім поліпшенням системи пожежної охоронимайна, захистом його від несприятливих стихійних явищ тощо.

Ризикневиконання зобов’язань найчастіше визначається несприятливою природно– кліматичною ситуацією. В зв’язку з цим ТОВ» Велетень» створило резервнийфонд, який забезпечує безперебійне виконання товариством договірних зобов’язаньз продажу продукції незалежно від природно – кліматичних умов. Також укладенийконтракт зі страховою компанією «Оранта», в якому вказані оговорені умовистрахування.


Висновки

У ході написання курсової роботи булирозглянуті основні теоретичні питання стосовно поняття маркетингу та йоговпливу на фінансовий результат. На прикладі ТОВ» Велетень», яке займаєтьсявиробництвом сільськогосподарської продукції, було проаналізовано фінансовірезультати діяльності підприємства та внесені деякі пропозиції щодо шляхівпідвищення прибутку.

Останнімчасом в Україні став дуже популярним термін «маркетинг». І це не випадково.Нові часи – нові орієнтири. Орієнтир сучасного ринку – споживач. А досконалезнання потреб та виробництво товарів, що їх задовольняють – єдина можливістьдосягти цілей, пов’язаних з прибутком, збільшенням обсягу продажу, проникненняна нові ринки.

Маркетинговадіяльність являється невід’ємною частиною діяльності ТОВ «Велетень». Прибуток –це підсумковий показник, результат фінансово господарської діяльностіпідприємства як суб’єкта господарювання. Взаємозв’язок маркетингу і фінансовихрезультатів виражається у діяльності маркетингової служби, яка займаєтьсявирішенням питань, спрямованих на отримання максимального прибутку.

В діяльності Товариства мета маркетингуполягає в пристосуванні виробництва до потреб і попиту. Результат маркетинговоїдіяльності – здобуття прихильності споживача з допомогою створення продукціївисокої якості, що пропонується за конкурентоспроможнім цінами.

В умовах ринкової економіки ТОВ «Велетень»створило службу маркетингу з функціями вивчення ринків збуту й визначенняпопиту на продукцію підприємства, вимог споживачів до неї, забезпечення її конкурентоздатності,організації реклами, збуту й сервісного обслуговування. Оскільки на продукціюдосліджуваного підприємства існує відносно стійкий попит, основними цілями маркетинговоїслужби є стимулювання збуту, інформування споживачів про підприємство та йогопродукцію, формування позитивного іміджу Товариства, мотивацію покупців,формування відданості та прихильності до продукції ТОВ» Велетень» тощо.

Службамаркетингу має стійкі й тісні прямі й зворотні зв'язки з усіма іншимипідрозділами підприємства й робить на них постійний вплив для того, щобзабезпечувалося безумовне виконання вимог споживачів до якості, функціональномупризначенню й іншим споживчим властивостям продукції, її виробництво в необхідномудля ринку обсязі й асортиментах; сучасне і якісне фірмове обслуговування;досягнення запланованого обсягу прибутку.

ДляТОВ» Велетень» важливим є підвищення вимог та застосування контролю заякістю продукції, яка надходить до реалізації. Треба також розробити гнучкусистему знижок та кредитування для оптових покупців, вивчити ефективністьорганізації та проведення реалізації продукції зі знижками в ціні.

Взагалідля удосконалення фінансової діяльності ТОВ» Велетень» треба здійснитинаступне:

- знизити матеріальні витрати;

- прискорити оборотність оборотних коштів через активізацію системпостачання;

- збільшити асортимент продукції, або обсяг реалізації існуючоїпродукції.

Цізаходи сприятимуть підвищенню виручки, а отже і прибутку, що дозволить підвищитирівень рентабельності.

Такимчином, для розвитку ТОВ «Велетень» маркетинг означає орієнтацію усієїдіяльності – від проектування до виробництва і збуту товарів – на задоволенняпопиту споживачів і отримання максимально позитивного фінансового результату.


Список літератури

1. Акулич И.Л., Демченко Е.В. Основы маркетинга. – 2-еизд., испр. – Мн.: Высш. шк., 1999. – 236 с.

2.  Амблер Т.Практический маркетинг/ Тим Амблер; Пер. с англ.

И. Петровой, В. Васильевой; Под общ. ред. Ю.Н. Каптуревского.– СПб: Питер, 1999. – 395 с.

3.  Армстронг Гарі,Котлер Філіп. Маркетинг. Загальний курс. 5-те видання. Перекл. з англ.: Навч.Пос. – М.: Видавничий дім Вільямс. – 2004. – 608 с.

4.  «Аналізфінансового стану і фінансових результатів діяльності підприємств» Навч.посібник – К.: НМК ВО, 1993 р.

5.  Андреева О.Д. Технологиябизнеса: Маркетинг: Учеб. пособие / Акад. нар. хоз-вапри Правительстве РФ. – М.:Дело, 2000. – 224 с.

6.  Ассель ГенриМаркетинг:принципы и стратегии: Учебник для вузов. – М.: Инфра-М, 1999. – 804 с.

7. Бандурка О.М., Коробов М.Я.інші Фінансова діяльність підприємства: Підручник – К.: Либідь, 2002. – 384 с.

8.  Басовский Л.Е.Маркетинг:Курс лекций / Л.Е. Басовский – М.: ИНФРА-М, 2000. –218 с.

9.  Белявцев М.И.,Иваненко Л.М. Маркетинг: Учебное пособие. –  Донецк, 2003. – 336 с.

10. Белявцев М.И., Шестопалова Л.В. Инфраструктуратоварного рынка: Учеб. пособ. – Донецк: ДонНУ, 2003. – 418 с.

11. Бобров В.Я. Основи ринкової економіки. – К.: Либідь, 1995.–361 с.

12. Брігхем Е.Ф. Основи фінансового менеджменту. – К., 1997.

13. Бурлаков О.М., Копич І.М., Скибінськ С.В. Маркетинг: Навч.посібник для студентів англомовного вивчення маркетингу / Пер. з українськоїСе-мак Б.Б., Дудок Р. І. та ін. – К., 1997.

14. Вовчак А.В. Маркетинговийменеджмент: Підручник – К.: КНЕУ, 1998. – 268 с.

15. Воронкова А.Э. Стратегическоеуправление конкурентоспособным потенциалом украинского предприятия: диагностикаи организация: Монография. – Луганск: Изд-во Восточно-украинского национальногоуниверситета, 2000. – 315 с.

16. Гаджинский А.М. Логистика: Учебник. –М.: Издательско-книготорговый центр «Маркетинг», 2002. – 408 с.

17.  Гаркавенко С.С. Маркетинг.– К.: Лібра. – 1998. – 384 с.

18. Герасимчук В.Г. Маркетинг:теорія і практика: Навч. посібник. – К.: Вища школа. – 1994. – 327 с.

19. Голъдштейн Г.Я. Основы менеджмента. – Таганрог:ТРТУ, 2002. –115 с.

еще рефераты
Еще работы по маркетингу