Реферат: Значення логістики в управлінні товарними запасами оптових підприємств

Введення

Жодне торгове підприємствоне може існувати без товарних запасів. Від їх об'єму і рівня значною міроюзалежать результати комерційної діяльності підприємства. Вони чуйно реагують набудь-які зміни ринкової кон'юнктури, і, в першу чергу, на відношення попиту іпропозиції. Сам факт їх існування не приносить їх власникам нічого, окрім витраті збитків.

Товарними запасаминазиваються предмети споживання, що знаходяться у сфері товарного звернення, а,просто кажучи, «запасним» вважається товар, чекаючи моменту свого продажу.Після того, як товар виявляється проданим, він переходить в сферу споживання іперестає бути товарним запасом.

Управління товарними запасами направлено на підвищеннярентабельності і швидкості звернення вкладеного капіталу. Воно передбачає настадії формування товарних запасів – контроль рівня товарних запасів і обґрунтуванняоптимального об'єму замовлень, на стадії реалізації товарних запасів – змінаоб'ємів і причин створення товарних запасів і розробка політики реалізаціїнаднормативних товарних запасів.


1.Оптовий товарообіг і теоретичне обґрунтування методів управління товарними запасамиторгового підприємства

 

1.1Оптовий товарообіг

Історичнийпроцес розвитку товарного господарства сприяв відособленню сфери звернення івиділенню в ній посередницьких областей – оптової і роздрібної торгівлі. Врезультаті оптового продажу товари не переходять в сферу особистого споживання,вони або поступають у виробниче споживання, або отримуються мережею роздрібноїторгівлі для реалізації населенню. Таким чином, оптовим товарообігом є сукупнийоб'єм продажу товарів виробничими і торговими підприємствами, а такожпосередниками іншим підприємствам і юридичним особам для наступної реалізаціїнаселенню або для виробничого споживання.

Роль іпризначення оптової торгівлі найнаочніше можна прослідкувати при розгляді йогофункцій.

На макрорівніоптова торгівля виконує різноманітні ринкові функції:

— інтегруюча –по забезпеченню взаємозв'язків між партнерами-виробниками, продавцями іпокупцями – по знаходженню оптимальних каналів збуту продукції;

— оцінна – завизначенням рівня суспільно необхідних витрат роботи через ціноутворення;

— організуюча ірегулююча – по забезпеченню раціональної побудови і гармонійного функціонуванняекономічної системи за допомогою імпульсів, які стимулюють структурні зміни.

Макроекономічніфункції оптової торгівлі трансформуються на мікрорівні в різноманітніпідфункції або функції оптових торгових підприємств. Серед них можна назватинаступні:

-          функція економічної інтеграції територій і подолання просторовогорозриву;

-          функція перетворення виробничого асортименту в торговий асортименттоварів;

-          функція формування запасів для страхування від змін попиту натовари;

-          функція зберігання;

-          функція доопрацювання, доведення товару до необхідної якості,фасування і упаковки;

-          функція кредитування своїх клієнтів, особливо дрібних роздрібнихпідприємств;

-          функція маркетингових досліджень ринку і реклами.

Розвиток ринкових відносин надає сприяння виникненню новихелементів в діяльності оптових підприємств. Наприклад, надання різноманітнихпослуг з управління і консалтингу своїм клієнтам. У перелік спеціалізованихпослуг входять консультації по експлуатації товарів, особливо технічноскладних, їх ремонту і гарантійному обслуговуванню.

Функції оптової торгівлі можна поділити також на дві частини:традиційні – головним чином організаційно-технічні (організація оптовоїкупівлі-продажу, складування і зберігання запасів, перетворення асортиментутоварів, їх транспортування) і нові, що виникають під впливом розвитку ринку.

Організаціяоптової купівлі-продажу є однією з найважливіших функцій оптової торгівлі зтого часу, як у процесі суспільного розподілу праці вона відокремилася всамостійну область торгівлі. При контакті з виробниками продукції оптовіпосередники виступають в ролі представників попиту, а, пропонуючи товарипокупцям, вони діють від імені виробника.

Спеціалізаціяоптової торгівлі на виконання контактної функції забезпечує значну економіювитрат звернення, яке зумовлює

зменшеннячисла контактів. В результаті покупець, тобто роздрібна торгівля, економитьчас, оскільки звільняється від закупівель у великої кількості виробників,знижує матеріальні витрати, пов'язані із зберіганням, формуванням асортиментутоварів і їх доставкою.

Загальновідомимфактом є те, що зберігання запасів в опті обходиться значно дешевшим, ніж їхрозміщення в роздрібній мережі. Особливо велике значення має зберіганняоптовими підприємствами товарів, виробництво і попит на яких мають сезоннийхарактер. Розглядаючи досвід зберігання товарів в розвинених країнах, слід зазначити,що, не дивлячись на широкий розвиток в них системи складів загальногокористування, які на комерційній основі надають свої площі товаровласникам,оптовій ланці належить провідна роль в накопиченні товарних запасів. Оптовіорганізації більш пристосовані для спеціалізованого виконання функціїзберігання, тому багато корпорацій, укріпивши зв'язки з оптовимипостачальниками, звільнили роздрібні підприємства від операцій по утриманнюзначної частини товарних запасів. Передача на зберігання оптовим підприємствамготової продукції, сировини, матеріалів вигідна і промисловим фірмам, якіносять сезонний цикл виробництва.

З функцієюзберігання продукції тісно связанна функція перетворення асортименту. У перелік операцій, об'єднанихв даній функції, входять: сортування товарів і їх комплектація, дроблення і укрупненняпартій продукції, її стандартизація. Іншими словами, оптові підприємстваперетворюють промислову пропозицію товару на асортиментні групи, відповідніпопиту окремих покупців. Потреба у виконанні даної функції особливо актуальна всучасних умовах, коли із-за розвитку спеціалізації виробництво ефективне лишепри випуску масових партій товарів, а споживання все більшою міроюхарактеризується зростанням номенклатури при невеликих об'ємах закупівельокремих товарів.

Оптовіпідприємства організовують завезення товарів в різноманітні райони країни,завдяки чому удосконалюється територіальний розподіл праці.

В умовахформування ринкових відносин роль торгівлі і його оптової ланки неухильнозростає. Саме в умовах функціонування нормального ринку оптова торгівля повиннастати активним важелем для стимулювання зростання ефективності виробництва,повнішого задоволення потреб покупця, успішного розвитку всього народногогосподарства.

1.2 Товарнізапаси

Дляздійснення безперервного процесу товарного звернення необхідні певні запаситоварів. Товарний запас – це сукупність товарної маси, яка знаходиться у сферізвернення і призначена для продажу. Товарні запаси виконують певні функції:

-          забезпечують безперервність розширеного виробництва і звернення, впроцесі яких відбуваються їх систематична освіта і витрати;

-          задовольняють платоспроможний попит населення, оскільки є формоютоварної пропозиції;

-          характеризують співвідношення між об'ємом і структурою попиту ітоварної пропозиції.

Необхідність утворення товарних запасів предметів споживаннявикликана наступними причинами:

-          безперервністю процесівзвернення;

-          сезонністю виробництва іспоживання;

-          нерівномірністю розміщеннявиробництва і районів споживання;

-          непередбаченими коливаннямипопиту і ритму виробництва;

-          необхідністю перетвореннявиробничого асортименту в торговий;

-          необхідністю утвореннястрахових резервів;

-          іншими причинами.

Товарні запаси класифікують по різноманітних ознаках. Так, залежновід особливостей звернення вони діляться на: товарні запаси поточногозберігання, які призначені для задоволення повсякденної потреби торгівлі вбезперебійному продажі товарів для населення, а також запаси товарів сезонногонакопичення і дострокового завезення, які пов'язані з сезонністю виробництва іспоживання окремих товарів, з умовами їх транспортування в окремі районикраїни.

При обліку іплануванні товарних запасів використовуються абсолютні і відносні показники. Абсолютнавеличина товарних запасів може бути виражена в натуральних або у вартісниходиницях. Абсолютна величина товарних запасів – величина непостійна. Вона весьчас змінюється залежно від надходження і продажу товарів. Тому при аналізі іплануванні велике значення має зіставлення товарних запасів з товарообігом. Зцією метою товарні запаси виражаються в днях. Цей показник – відносний, вінхарактеризує величину товарного запасу, який знаходиться на підприємствіторгівлі на певну дату, і показує, на скільки днів торгівлі вистачить товарнихзапасів.

Розміритоварних запасів безпосередньо зв'язані із швидкістю звернення товарів. Принезмінному об'ємі товарообігу прискорення оборотності товарів призводить дозниження товарних запасів, і, навпаки, уповільнення оборотності вимагає більшоїмаси товарних запасів.

Прискореннячасу звернення товарів має велике значення:

·       підвищує економічну ефективність всього суспільного виробництва;

·       впливає на темпи відтворення, будучи разом з тим важливою умовоюпідвищення рентабельності торгової діяльності підприємства.

Оборотність товарів можна прискорити тільки за рахунокудосконалення всієї торгово-комерційної і економічної роботи підприємства. Цевимагає глибокого розуміння впливу різноманітних чинників на формуваннятоварних запасів.

Одні з цихчинників прискорюють швидкість звернення товарів і завдяки цьому об'єктивнозменшують необхідну величину запасів, інші, навпаки, уповільнюють швидкістьтоварного звернення і завдяки цьому збільшують розмір запасів. Знаючи це, можнавиявити резерви прискорення оборотності запасів підприємства, понизити витратина освіту і зберігання товарних запасів.

До основнихчинників, які впливають на оборотність і величину товарних запасів, відносятьсянаступні.

-          співвідношення між попитом іпропозицією товарів. В умовах, коли попит населення перевищує пропозиціятоварів, різко прискорюється їх оборотність, товарообіг здійснюється з меншимитоварними запасами. У міру збільшення пропозиції товарів, насичення ринку,спостерігається деяке уповільнення швидкості звернення товарів. Вивчення попитунаселення – одна з умов, які сприяють нормалізації товарних запасів;

-          складність асортименту товарів. Час звернення товарів складногоасортименту, як правило, набагато перевищує час звернення товарів простогоасортименту;

-          організація і частотазавезення товарів. Чим частіше завозяться товари в магазин, тим з меншимитоварними запасами можна виконати план товарообігу. У свою чергу частота завезення залежить відмісцезнаходження торгових підприємств, умов транспортування, розміщення виробничихпідприємств. Чим ближче розміщені промислові підприємства або оптові бази до районів споживання,тим частіше виробляється завезення товарів, тим менше часу витрачається на їхдоставку. Висока частота завезення характерна для товарів, які швидко псуються;

-          споживчі властивостітоварів. Вони або зменшують, або збільшують час обороту.

-          ритмічність надходженнятоварів протягом кварталу і місяця, порядок завезення товарів.

На зверненнятоварів впливає і велика кількість інших чинників:

·            організація реклами і продажу товарів;

·            транспортні умови;

·            стан матеріально-технічної бази;

·            особливості фасування товарів і тому подібне.

Важливезначення мають кваліфікація кадрів і рівень керівництва складним торговимпроцесом, організація роботи і тому подібне.

1.3 Оптимізація управління товарнимизапасами

У розвинених країнах управління товарними запасами базується навикористанні могутніх інформаційних технологій, які вирішують практично щодня спостерігатиїх стан і динаміку, автоматично здійснювати розміщення замовлень черезкомп'ютерну мережу і поповнювати запаси до оптимального рівня. Найбільшпоширені системи управління запасами, які засновані на використанні моделі EQQ, засобу червоної лінії,двохсекторного засобу. Останнім часом набув поширення метод управління запасамиза принципом Just-In-Time. При цьому повнота і достовірність інформаційної базизабезпечується за рахунок автоматизації обліку і використання міжнародноїсистеми кодування товарів.

Такі системи створюються для найбільш ефективного вирішеннянаступних проблем:

-          реальної оцінки поточногостану запасів;

-          встановлення необхіднихтермінів розміщення замовлень;

-          визначення доцільного об'ємупартії товарів, який замовляється;

-          визначення необхідногооб'єму страхових запасів;

-          оцінка витрат управліннязапасами і засобів їх мінімізації.

Перша проблема вирішується шляхом використання систем контролюрівня запасів, які забезпечують управлінські потреби в оперативній інформаціїпро динаміку їх реалізації і поточного стану.

Існуючі системи контролю рівня запасів варіюють від найбільшпростих до достатньо складним залежно від розміру підприємства, політики ітехнології менеджменту, об'єму, видів і інших особливостей запасів.

Поширеними системами контролю рівня запасів є системи, заснованіна застосуванні засобів червоної лінії. Суть засобів полягає у фіксаціїграничної межі, нижче за яке рівень запасів не повинен опускатися. Досягши цієїмежі відбувається автоматичне розміщення нового замовлення.

Другий тип систем контролю заснований на використанні двохсекторногозасобу, відповідно до якого запаси для зберігання містяться в двох секторах, –робочому і резервному. Коли запаси робочого сектора вичерпані, включаються двапроцеси – поповнюється робочий сектор за рахунок резервного, і розміщуєтьсянове замовлення.

Широкого поширення в розвинених країнах набув класифікаційнийпідхід до управління запасами (ABC system). Його ідея полягає у використанні класифікації запасів і виділеннітрьох груп – А, В, і С, залежно від ступеня впливу даного виду запасів на зростаннятоварообігу підприємства. До групи А відносять запаси, реалізація яких вноситьнайбільший внесок до об'єму товарообігу в грошовому виразі. До цієї групивідносяться запаси, які забезпечують 70% об'єму реалізації. Як правило, ценайбільш дорогі товари, і їх питома вага в об'ємі запасів в натуральному виразіне перевищує 10%. Запаси цього вигляду вимагають особливої уваги менеджерів івикористання кількісних засобів і моделей для оптимізації ухвалення рішень. Догрупи В відносять запаси середнього рівня важливості, які забезпечують 20%об'єму реалізації підприємства. Їх питома вага в натуральному виразі, якправило, складає близько 20%. Вибирання засобів управління запасами групи Вповинен бути заснований на зіставленні витрат на управління і економічногоефекту від їх використання. Товарні запаси, реалізація яких має незначнийвнесок в об'єм товарообігу, порядка 10%, відносять до групи С. Достаточно часто вони складаютьзначну частину в об'ємі запасів в натуральному виразі, – близько 70%. Доуправління запасами групи С недоцільно застосовувати складні кількісні методиуправління, оскільки при цьому, витрати на управління можуть бути більше економічногоефекту від їх використання. Принцип класифікації запасів на групи по їхважливості для підприємства приведений в таблиці 1.

Таблиця 1 Класифікаціязапасів (АВС system)

Групи запасів Частка в об'ємі товарообігу в грошовому вимірюванні Частка в об'ємі запасів в натуральному вимірюванні Чи слід використовувати складні кількісні методи управління 1. Група А 70% 10% Так. 2. Група В 20% 20% В деяких випадках. 3. Група С 10% 70% Не слідує.

Відносно новим підходом до управління запасами, є принципуправління Just-In-Time («просто своєчасно»). Цей підхід вперше буввикористаний японськими корпораціями, а після цього знайшов розповсюдження увсьому світі. Основна ідея полягає в тому, що запаси практично не створюються,а процес доставки товарів постачальниками жорстко узгоджений з технологічнимпроцесом на підприємстві. У сьогодення такий підхід ефективно використовуєтьсякомпаніями Toyota, General Motors і багатьма іншими. Ця система дозволяє отримати значнийекономічний ефект за рахунок доведення витрат зберігання до нуля. Проте,високий рівень вимог до точності функціонування системи постачань і ризик можливихпомилок, які приведуть до порушення технології, не дозволяє використовувати цейпідхід в країнах з нерозвиненою інформаційною і комунікаційною інфраструктурою.

Управліннябільшістю торгових компаній розвинених країн засновано на використаннікомп'ютерної технології. Системи управління включають автоматизовану системуобліку запасів і розміщення замовлень у постачальників. Рух кожної одиницітоварів, за допомогою магнітного штрихового кодування, відбивається в базі даних,яка охоплює інформацію по всій торговій мережі компанії.

Системауправління базами даних дозволяє постійно оновлювати

інформаціюпро стан запасів, автоматично розміщувати замовлення через комп'ютерну мережу івраховувати інформацію про поповнення запасів. При цьому інформація про реалізаціютоварів поступає в систему управління товарними запасами, дебіторськоюзаборгованістю і грошовими коштами і обробляється на основі вбудованого всистему модельного інструментарію.


2. Організаційно-правова характеристика ТОВ«Зімай», аналіз показників оборотності товарних запасів і їх структури

 

2.1     Загальна характеристикапідприємства

 

ТОВ«Зімай» працює на українському ринку з січня 2007 р., і за такий короткийтермін вже досягла значних успіхів. Фірма займається оптовою торгівлею, значнучастину обороту займають товари дитячого асортименту і товари для годуючих матерей, незначну –займають іграшки, дитяче харчування і тому подібне.

Метоюданого підприємства є витягання прибутку, воно має цивільні права і несеобов'язки, необхідні для здійснення будь-яких видів діяльності, не забороненихзаконом.

ТОВ«Зімай» має ексклюзивні договори про постачання продукції з двома відомиминімецькими заводами, також ведуться переговори з американською фірмою проексклюзивні постачання на територію України. ТОВ «Зімай» має філії в деякихмістах Центральної України, представників у ряді обласних центрів країни. Центральнийофіс розташований за адресою: 68795, м. Київ, вул. Лесі Українки, 47.

2.2     Аналіз показниківоборотності товарних запасів і їх структури у ТОВ «Зімай»

Потреба організації в запасах залежить від швидкості їх оборотності.Оборотність запасів характеризується двома показниками: часом звернення ішвидкістю товарообігу.

Час звернення (В) показує число днів, за які був реалізованийсередній товарний запас в минулому періоді, і обчислюється за формулою:


/>, (1)

де /> – середнійтоварний запас, грн.;

Т – фактичний одноденний товарообіг цього ж періоду, грн.

Швидкість товарообігу (С) показує число оборотів середньоготоварного запасу і визначається по формулі:

/>, (2)

де О – об'єм товарообігу, грн.

Середні товарні запаси обчислюються залежно від наявності відомихданих:

-          якщо є дані на дві дати, цевикористовують середню арифметичну просту:

/>, (3)

де Зн – товарні запаси на початок періоду, грн.;

Зк – товарні запаси на кінець періоду, грн.

-          якщо є дані на три дати ібільш, то застосовується середня хронологічна.

/>, (4)


де З2, З3… – запаси товарів на певнідати, грн.

n – кількість дат.

Одноденнийтоварообіг визначається шляхом ділення

загальногооб'єму товарообігу на число днів в періоді:

/>, (5)

де t –число днів в періоді.

Проведемо обчислення показників оборотності по вищезгаданихформулах, на підставі даних додатку Б. Результати оформимо в звіднутаблицю 2.

Для розрахунку середніх товарних запасів в звітному і базисномуперіодах застосуємо формулу середньої хронологічної:

/>,

/>

Далі визначимо одноденний фактичний товарообіг за рік:

/>,

/>

Визначимо час звернення запасів:

/>,

/>

Визначимо швидкість звернення:

/>,

/>

Таблиця 2 –Показники оборотності товарних запасів ТОВ «Зімай» за 2007–2008 рр. тис. грн.

Найменування

показника

Базисний період (2007 р.) Звітний період (2008 р.) Відхилення абсолютне відносне% Середні запаси 30459,35 69024,61 38565,26 126,61 Одноденний ТЕ 374,57 462,96 88,40 23,60 Час звернення 81,3 149,1 67,77 83,34 Швидкість звернення 4,4 2,4 -2,01 -45,46 Середній ТЕ 34998,27 43257,86 8259,59 23,60

Середнітоварні запаси мають тенденцію до зростання. Так, в звітному періоді їх величинасклала 69024,61 тис. грн., що більше базисного періоду на 38565,26 тис. грн.або на 126,61%. Це обумовлено зростанням товарообігу на 23,6% і політикоюзавоювання сектора ринку, яка передбачає постійний пошук нових клієнтів у всіхрегіонах України, яка у свою чергу вимагає наявність значних товарних запасівдля задоволення нових непрогнозованих замовлень. Час звернення товарів складає149,1 днів, а швидкість звернення в кількості оборотів за рік середніх запасів– 2,4 разу, тобто середні запаси за рік зробили 2,4 обороту. Швидкістьзнизилася майже в 2 рази. Це пов'язано із збільшенням товарних запасів. Кожне підприємствопрагне прискорити швидкість звернення товарних запасів, цевпливає на загальний стан і прибутковість діяльності. Аналізованомупідприємству важливо прагнути до балансу між товарообігом і запасами, щобзбільшити швидкість звернення товарів.

У повномуоб'ємі товарні запаси виконували свої головні функції по-перше трьох кварталах2008 року, тобто забезпечували безперебійний товарообіг в періодах міжпостачаннями. Тоді як в першому і третьому кварталах 2007 року відчувався дефіцит товарнихзапасів.

Структуратоварних запасів, представлена в додатку Г, повинназабезпечувати нормальний рівень товарообігу, як в цілому, так і по окремихгрупах. Ведуться постійні розрахунки, які направлені на постійний пошукоптимальної структури товарних запасів.

Структуранадходжень проілюстрована в додатку Д, де найбільшу частину займають товари длядітей від 6 місяців до 2 років, які обумовлені спеціалізацією діяльності фірми.На думку провідних фахівців відділу маркетингу фірми «Зімай» саме цей сегментринку найбільш придатний для експансії, тому саме сюди направлені головнізусилля. Але інші товарні групи також розглядалися як досить перспективні, узв'язку з, хоча і незначним, але поліпшенням матеріального стану і постійноюувагою до маленьких дітей і їх батьків.

Всі товарнігрупи не вимагають особливих умов зберігання і мають значний термінпридатності, що дозволяє створювати сезонні товарні запаси. В цілому асортиментдосить широкий і охоплює майже всі можливі товарні групи, але розширенняможливе за рахунок товарів інших торгових марок, які відрізняються від тих, зякими проводить операції «Зімай», ціною і якістю. Так в стані переговорівконтракт з американською компанією на постачання товарів кращих за якістю ідорожчих. Але таке рішення дуже ризиковано, оскільки платоспроможний попитнаселення України ще не досяг американського рівня.

На формуваннятоварних запасів впливає багато чинників, але важливо виділити саме ті, якіздійснюють найбільший вплив на конкретному підприємстві. Ці чинники діляться на внутрішні і зовнішні.

Внутрішнімичинниками на підприємстві є широта асортименту, частота його оновлення, об'єм іструктура товарообігу.

Широтаасортименту у ТОВ «Зімай» дуже велика і досягає 400 найменувань товарів. Такаситуація вимагає більш високого рівня товарних запасів завдяки необхідностіпідтримувати нормальний товарообіг. Вищезгадана широта асортименту обумовлена специфікоювибраного виду діяльності і певним рівнем несумісності продукції різнихвиробників (не у всіх випадках можливо товари одного виробника доповнититоварами іншого), і широкою диверсифікацією українського споживчого ринку.Наявність філій і представників, які не мають значних складських можливостей, тежвимагає підвищення рівня товарних запасів.

Частотаоновлення асортименту незначна, оскільки широта асортименту охоплює основнучастину асортименту. Тому цей чинник ми враховуємо, але виключно з метою врахувати можливі змінипопиту в майбутньому.

Зовнішнімичинниками є якість продукції, сезонність і коливання попиту, рівень наповненнятоварного ринку і терміни зберігання товарів.

Якістьпродукції, яку надає ТОВ «Зімай» відповідає світовим стандартам і має низькийрівень браку, але все-таки рівень запасу збільшується, щоб мати можливістьзадовольнити скарги клієнтів не втрачаючи оптимального балансу між товарообігомі товарними запасами. Якість продукції, яка у свою чергу впливає на цінутовару, є особливим чинником, який впливає на уповільнення швидкості зверненнятоварних запасів в періоди поглиблення кризу, який супроводжується значнимпадінням купівельного попиту.

При формуваннітоварних запасів використовувалися виключно власні засоби підприємства. Якщо запозичення і мали місце, товони були настільки короткостроковими, що не здійснювали значного впливу нафінансовий стан підприємства. Втрати економічного прибутку від невикористанняпозикових засобів компенсуються високим рівнем платоспроможності підприємства.


3Заходи для поліпшення управління товарними запасами на фірмі «Зімай»

Навіть краще всього підготовлені стратегії і тактики управліннятоварами вимагають постійних удосконалень, які пов'язані із змінами, якіпостійно відбуваються в зовнішньому середовищі.

Розглянемоможливість підприємства привертати позикові засоби для збільшення оборотнихактивів. ТОВ «Зімай» при формуванні товарних запасів використовувало виключновласні засоби підприємства. Якщо запозичення і мали місце, то вони були настількикороткостроковими, що не здійснювали значного впливу на фінансовий стан підприємства.В середньому по 2008 року швидкість звернення товарних запасів складає 149,1днів, тому слід розглянути два варіанти позики: на 90 днів і на 160 днів. Фірмамає розрахунковий рахунок в банці «Аваль», тому використовуємо процентні ставкицього банку. Фірма проводить зовнішньоекономічну діяльність, і виникаєнеобхідність в позиках в «твердій» валюті (американських доларах або євро).Застосуємо в розрахунках ставку банку «Аваль» на 04.11.2008 г.: на термін90 днів – 30%, на 160 днів – 40%. Рентабельність обороту складає приблизно 10%,що обумовлене політикою низьких торгових націнок, яка направлена на швидкезавоювання ринку. Тому в даній ситуації по вищезгаданих процентних ставкахзастосування позикових засобів є економічно недоцільним. Але за умов підвищеннярентабельності автоматично піднімається питання про застосування позиковихзасобів. Також існує можливість участі в програмах фінансування експорту країн,з яких фірма імпортує товари, але на даний момент така участь є умовною.

Частиноюпозикової політики фірми є система управління дебіторською заборгованістю. Вонавпливає на товарні запаси через термін обороту товарів. На фірмі «Зімай» цясистема обмежується ціновим дисконтом за попередню оплату, надбавками зазбільшення терміну оплати, і штрафними санкціями за порушення умов договору.Але на фірмі відсутня система оцінки платоспроможності клієнта і вірогідностізатримки платежу або нездатності клієнта відповідати по своїх зобов'язаннях.Застосування штрафних санкцій невигідне в існуючих економічних умовах, оскількивитрати часу і засобів на судову справу, в більшості випадків, перевищать надходження.

Виходячиз цього, слід застосувати систему позикового ранжирування, яка дозволяє наоснові статистичної обробки інформації про клієнтів ранжирувати їх по ступенюплатоспроможності і надійності. Так, найчастіше використовують методибагатофакторного аналізу, які дозволяють врахувати вплив різних чинників нафінансове перебування клієнта на проміжку часу, який розглядається, і з високимрівнем точності оцінити перспективи співпраці.

Однієюз таких систем є система 5С (The five С's system), яка заснована на аналізі п'яти головних характеристик клієнтів:характеру (система цінностей в бізнесі); майнового стану; капіталу; можливостізабезпечення заборгованості заставою; загальних умов діяльності підприємства.

Також,слід приділити значну увагу вивченню ринку, удосконаленню рекламної діяльності.Фірма досліджувала ринок міста Київ і деяких обласних центрів, але значнакількість регіонів залишилися без уваги. Навіть враховуючи те, щоплатоспроможний попит там нижче, ніж в Києві, але для прискорення швидкостіобороту товарних запасів слід приділити ще більше уваги. Так для цього потрібнодавати рекламу в загальноукраїнські каталоги прайс-листів, освоювати рекламніможливості мережі Інтернет та ін.

Залученнярегіонів може наголоситися в підвищенні товарообігу і зростанні швидкостіобороту товарних запасів.

Поглибленевивчення ринку дозволить максимально оптимізувати структуру товарних запасів.Потрібно зменшити асортимент товарів, оскільки деякі товари і товарні групимають дуже повільну швидкість обороту, підвищити її можливо лише за рахунокпроведення широкої рекламної кампанії, яка на даний момент і в найближчомумайбутньому є економічно недоцільна.

Доцільнимбуде застосування класифікаційного підходу до управління запасами (ABC system). Його ідеяполягає у використанні класифікації запасів і виділенні трьох груп – А, В, і С,залежно від ступеня впливу даного виду запасів на зростання товарообігу підприємства.До групи А відносять запаси, реалізація яких вносить найбільший внесок дооб'єму товарообігу в грошовому виразі. До цієї групи відносяться запаси, якізабезпечують 70% об'єму реалізації. Як правило, їх питома вага в об'ємі запасівв натуральному виразі не перевищує 10%. До групи В відносять запаси середньогорівня важливості, які забезпечують 20% об'єму реалізації підприємства. Їх питомавага в натуральному виразі, як правило, складає близько 20%. Товарні запаси,реалізація яких має незначний внесок в об'єм товарообігу, порядка 10%,відносять до групи С. Достаточно часто вони складають значну частину в об'ємізапасів в натуральному виразі, – близько 70%.

Такийаналіз допоможе виділити такі групи товарів, питому вагу яких слід збільшувати(група А), і товари, від завезення яких доцільніше відмовитися (частина групи С).

Особливістюформування товарних запасів на підприємстві є те, що в 2007 році 100% товарівбуло імпортовано, слід шукати можливість залучення вітчизняних фірм дляформування товарних запасів підприємства. В умовах розвитку економіки Україниімпорт втрачає свою привабливість, тому доцільно розробляти проекти експорту українськихтоварів до Німеччини, в якій фірма має велику кількість партнерів.

Намою думку, дуже перспективною товарною групою є дитяче харчування. Воно складаєнезначну частину, як в товарних запасах, так і в товарообігу фірми «Зімай».Доцільно значно збільшити цю частину за рахунок пошуку нових постачальників, якв

Германії,так і в Україні, щоб асортимент був досить широким. На цю товарну групу торгованацінка буде незначна, але вона забезпечить стабільний дохід і високу швидкістьобороту товарних запасів. Але існує певний ризик, який полягає в тому, щотермін реалізації цієї продукції обмежений, і якщо вона не буде своєчаснореалізована, то фірма зазнає збитки. Щоб цього не відбулося, цій товарній групіслід приділити особливу увагу при управлінні товарними запасами.

Будь-яке підприємство в умовах ринкової економіки постійноздійснює планування своєї діяльності.

Планування товарних запасів слідує за плануванням обороту,оскільки об'єм оптового товарообігу, служить основою розробки плану запасів.

Першим етапом розробки прогнозу розміру товарних запасів євсесторонній економічний аналіз попередньої діяльності. Результати аналізу,виявлені тенденції і виводи служать основою висновку прогнозів.

На другому етапі визначаються чинники, які в періоді, якийпрогнозується, впливатимуть на розвиток того сектора ринку, де працюєпідприємство. Відбираються і оцінюються кількісно найважливіші чинники і з їхдопомогою розраховуються варіанти прогнозу запасів.

Фірміслід перейняти досвід по плануванню товарних запасів у своїх конкурентів.

Асортиментфірми «Зімай» досить спеціалізований, це є

перевагоюфірми і, разом з тим, її недоліком. Коливання ринкової кон'юнктури можутьнегативно вплинути на положення фірми. Тому необхідно розширити асортимент зарахунок товарних груп, які не відносяться до дитячого асортименту. Це можестрахувати діяльність і дає можливість маневрувати оборотними активами.

Необхіднопідвищувати прибутковість діяльності фірми за рахунок пошуку вигідних умовпостачання і підвищення торгової націнки, мінімізувати транспортні, страхові,складські та інші витрати. Оскільки низький рівень рентабельності, хоча вінобумовлений завоюванням ринку, не дозволить в майбутньому зберегти накопиченідосягнення.


Висновок

У курсовійроботі аналізувалася діяльність ТОВ «Зімай», яка працює у сфері оптовоїторгівлі. Оптова торгівля стоїть попереду роздрібної, в результаті оптовогопродажу товари не переходять в сферу особистого споживання, вони або поступаютьу виробниче споживання, або отримуються роздрібною торгівлею для реалізаціїнаселенню. Таким чином, оптовим товарообігом є сукупний об'єм продажу товаріввиробничими і торговими підприємствами, а також посередниками іншимпідприємствам і юридичним особам для наступної реалізації населенню або длявиробничого споживання.

Особливаувага в роботі була приділена товарним запасам. Товарний запас – це сукупністьтоварної маси, яка знаходиться у сфері звернення і призначене для продажу.Товарні запаси виконують певні функції:

-          забезпечують безперервність розширеного виробництва і звернення, впроцесі яких відбуваються їх систематична освіта і витрачання;

-          задовольняють платоспроможний попит населення, оскільки є формоютоварної пропозиції;

-          характеризують співвідношення між об'ємом і структурою попиту ітоварної пропозиції.

Необхідністьутворення товарних запасів викликана наступними причинами:

-          безперервністю процесів звернення;

-          сезонністю виробництва і споживання;

-          нерівномірністю розміщення виробництва і районів споживання;

-          непередбаченими коливаннями попиту і ритму виробництва;

-          необхідністю перетворення виробничого асортименту в торговий;

-          необхідністю утворення страхових резервів

-          іншими причинами.

У розвинених країнах управління товарними запасами

базується на використанні могутніх інформаційних технологій, яківирішують практично щодня спостерігати їх стан і динаміку,

автоматично здійснювати розміщення замовлень через комп'ютернумережу і поповнювати запаси до оптимального рівня.

У фірмі «Зімай» використовується комп'ютерна програма «1С: Торгівля і склад». Вонанаправлена на реальну оцінку поточного стану запасів, їх планування іоптимізацію.

У цій роботі був проаналізований стан товарних запасів фірми, їхструктура і динаміка зміни за період 2007–2008 рр. В даний час підприємствознаходиться на стадії життєвого циклу – зростання.

Особливістюформування товарних запасів на підприємстві є те, що в 2007 році 100% з нихбуло імпортовано. Постачання через невеликий проміжок часу незначними партіямиє економічно невигідними, оскільки транспортні і митні витрати значно перевищуютьскладські витрати.

Проаналізувавшитоварні запаси фірми «Зімай» в періоді з 01.01.2007 р. по 01.01.2008 р.можна зробити висновок, що управління товарними запасами здійснюється нависокому рівні, використовується модель оптових закупівель значними партіями,яка дозволяє отримати значні цінові знижки, мінімізувати витрати на замовлення,транспортні витрати і гарантує постачання всієї партії.

Щодоудосконалення діяльності, то розглянута можливість підприємства привертати позиковізасоби для збільшення оборотних активів. ТОВ «Зімай» при формуванні товарнихзапасів використовувало виключно власні засоби підприємства.

 

 


Списоквикористаних джерел

1.  Бланк і.А. «Торговийменеджмент», – К.: Уфімб, 1999 р.

2.  Соломатін а.Н. Економіка іорганізація діяльності торгового підприємства. Підручник допомога, – М.: ІНФРА-М, 2001 р.

3.  Кравченко л.І. Аналізгосподарської діяльності в торгівлі, – М.: Нове знання, 2003 р.

4.  Зеваков а.М., Петров в.В. Логістикавиробничих і товарних запасів, – М.: Вид-во Міхайлова в.А., 2002 р.

5.  Вальовіч р.П., Давидова г.А.«Економіка торгового підприємства». Навчальний посібник, – Мінськ: Вишейшаяшкола, 2000 р.

6.  Голованов т.І. «Економічнерегулювання товарообігу торгового підприємства», – М.: Справа, 2002 р.

7.  Гребнев а.А. «Економікаторгового підприємства», – М.: ІНФРА-М 1999 р.

8.  Зергман п.Н. «Практикауправління товарними запасами», – М.: Дело, 2000 р.

9.  Ушакова н.М., Унковськаят.Е., Гуляєва н.Н., Грінюк н.А. «Інвестування. Фінансування. Кредитування.», – М.:МГТУ, 2001 р.

10.     Ушакова н.Н. «Вдосконаленняаналізу і планування товарообігу», Навчальний посібник, – Київ, 1999 р.

11.     «Короткий курс по економіціпідприємства», під ред. Н.Н. Ушакової, Київ, «Генезу», 1998 р.

12.     «Фінансовий менеджмент» під ред. Г.Б. Поляка, М.:«Фінанси», 1999 р.

еще рефераты
Еще работы по маркетингу