Реферат: Збутовадіяльність ЗАТ "Оболонь" та оцінка її ефективності

Зміст

ВСТУП… 2

1. СИСТЕМА ЗВ’ЯЗКІВЗ ПАРТНЕРАМИ: СУТНІСТЬ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ЇЇ ЕЛЕМЕНТІВ. 3

2. ІНФОРМАЦІЙНЕЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МАРКЕТИНГОВИХ  ДОСЛІДЖЕНЬ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ ЗПАРТНЕРАМИ…………………………………………………………………..13

3. АНАЛІЗ СПІВПРАЦІЗ МАРКЕТИНГОВИМИ ПОСЕРЕДНИКАМИ ЗАТ «ОБОЛОНЬ» НА ЗАСАДАХ ПАРТНЕРСТВА… 18

4. ЗБУТОВАДІЯЛЬНІСТЬ ЗАТ «ОБОЛОНЬ» ТА ОЦІНКА ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 24

5. ОСНОВНІ НАПРЯМИВДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ З ПАРТНЕРАМИ ЗАТ «ОБОЛОНЬ». 31

ВИСНОВКИ… 36

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХДЖЕРЕЛ… 38


ВСТУП

З управлінськоїпозиції планування розглядається як одна з функцій управління, як засібузгодження учасників діяльності. Основна сутність планування полягає в цілепокладанні та обґрунтуванні способів досягнення цілей. За допомогою плануваннявстановлюються параметри функціонування економічної системи. Це відбуваєтьсязавдяки дії з боку суб’єкта планування на об’єкт його впливу.

Актуальністьданої теми зумовлена роллю маркетингової взаємодії ЗАТ «ОБОЛОНЬ» зі своїми партнерами,що дозволяє збільшити обсяг випуску та продажу продукції фірми, покращити іміджта стимулювати просування на ринки України та світу.

Об’єктомдослідження є ЗАТ «ОБОЛОНЬ». Предметом дослідження є співпраця з маркетинговимипосередниками ЗАТ «ОБОЛОНЬ» на засадах партнерства.

Метою дослідженняє вивчення особливостей співпраці з маркетинговими посередниками ЗАТ «ОБОЛОНЬ»на засадах партнерства.

Завданнямидослідження є:

·    розглядсистеми зв’язків з партнерами;

·    аналізінформаційного забезпечення формування системи маркетингових  дослідженьвзаємозв’язків з партнерами;

·    аналізспівпраці з маркетинговими посередниками ЗАТ «ОБОЛОНЬ» на засадах партнерства;

·    ознайомленняз збутовою діяльністю ЗАТ «ОБОЛОНЬ» та оцінка її ефективності;

·    розглядвдосконалення формування системи взаємозв’язків з партнерами ЗАТ «ОБОЛОНЬ».

Інформаційною базою дослідження є дані про маркетингову діяльність ЗАТ«ОБОЛОНЬ».


1. СИСТЕМА ЗВ’ЯЗКІВ З ПАРТНЕРАМИ:СУТНІСТЬ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ЇЇ ЕЛЕМЕНТІВ.

Залежно відсистеми забезпечення й особливостей руху матеріальних ресурсів відпостачальників до споживачів розрізняють транзитну та складську форми МТЗ. Транзитнаформа займає значну частину в загальному обсязі постачань, вона більшекономічна, має відносно високу швидкість постачань. Вибір транзитної формипостачань продиктовано насамперед обсягом споживаних ресурсів і встановленоюдля нього транзитною чи замовленою нормою постачань. За цієї форми МТРпостачаються споживачу безпосередньо від виробника. При цьому є можливістьскоротити витрати на розвантажувальні операції та на зберігання продукції наскладі [1].

Транзитну нормувизначають як мінімально припустиму загальну кількість матеріалів,відвантажених постачальником на адресу споживача за одним замовленням.Замовлену норму розраховують як найменшу кількість матеріалів за однієюпозицією замовлення, узяту постачальником до виконання за обов’язкового замовленняна одночасну доставку кількох однорідних видів (типорозмірів) матеріалів наадресу одного споживача.

Ця формапостачання ефективна за постачання однорідного асортименту ресурсу та у великійкількості.

Застосуваннясучасної транзитної форми постачання дає змогу зменшити величину партіїпоставок. При цьому МТР доставляють безпосередньо на робочі місця.

Останнім часомдеякі японські підприємства (фірми Toyota, Honda) працюють за новою системоюпостачання ресурсів. Головна її суть — своєчасність. Існує кілька різновидівсистеми своєчасності: «точно в строк», «канбан» та інші. На відміну відтранзитної, складська форма постачання передбачає доставку ресурсівпідприємству через посередників. За цієї форми обсяг партії та строки поставокне лімітовані, але споживачі ресурсів несуть додаткові витрати за зберіганняпродукції на складах посередників тощо [2].

Вибираючи формупостачання, підприємства повинні враховувати специфіку споживаних ресурсів,обсяги їх використання у виробництві, можливі витрати на їх доставку. Вибірпостачальника є основою створення стійкої бази постачання будь-якогопідприємства. Рішення розмістити замовлення в конкретного постачальниказалежить від низки факторів. Постачальник повинен задовольняти за якістю таобсягами продукції, що поставляється, умовами доставки продукції, ціною та рівнемобслуговування. Важливим під час вибору постачальника є його технічний стан,розвиненість інфраструктури, фінансове становище, трудові відносини й місцезнаходження.

Рішення про вибірпостачальника можна розглядати як вибір в умовах невизначеності, що пов’язано здосить високим ризиком. Ризик зростатиме під час закупівлі невідомих видівсировини чи виробів, устаткування. Тому варто звертатися до додаткових джерелінформації. Це можуть бути каталоги, торгові журнали, різного роду рекламніоголошення та Інтернет.

Усе це свідчитьпро те, що оцінювання постачальника — невпинний процес відстежування діяльностінаявних постачальників. Зазвичай підприємства-замовники поділяють їх на двігрупи. До першої входять нові постачальники, надійність яких ще не перевірено,до другої — постачальники, що вже зарекомендували себе в минулі роки. Ціпостачальники постійно оцінюються з формальних і неформальних позицій.Неформальна охоплює оцінку особистих контактів з постачальником і працівникамийого підрозділів. Замовник акумулює всю інформацію про постачальника, важливовстановити особисті контакти з відділом закупівель [4].

Більшість підприємствстежить за діяльністю основних постачальників набагато уважніше, ніж задругорядними постачальниками. При цьому застосовують модель АВС для розподілупостачальників аналогічно розподілу запасів за обсягами й ціною закуповуванихпартій матеріалів. Мета такого розподілу на категорії полягає в тому, щобоцінити кожну категорію за відповідною схемою оцінювання постачальників.

Важливою є оцінкадіяльності не тільки наявного постачальника, а й потенційного. Для перевіркидіяльності потенційного постачальника часто необхідні значні затрати часу йзасобів. Під час оцінювання потенційних постачальників найважливішими факторамиє такі, як технічні та інженерні можливості постачальника, його виробничий іфінансовий план та здатність ефективно керувати виробництвом. Необхідно такожвідповісти на запитання, чи здатний цей постачальник цілком задовольнитипотреби  замовника в короткостроковому й довгостроковому періоді та чи єпередумови так вважати.

Важлива оцінкафінансової сторони постачальника. Серед інших показників перевіряють йогокредитний рейтинг, структуру капіталу, рентабельність, оборотний капітал, станзапасів, коефіцієнт ліквідності, прибутковість інвестицій і т. ін. Усі ціпоказники характеризують фінансову стабільність і конкурентоспроможність продукціїпостачальника [3].

Крім зазначенихфакторів, які варто враховувати, вибираючи постачальника, важливим є й рішення,де купувати продукцію — у виробників чи дистриб’юторів. Для прийняття цьогорішення потрібно досліджувати фінансове становище, що склалося, репутацію,якість продукції, що постачається, і обслуговування, надійність постачань іобґрунтованість ціни. Усі ці фактори варто враховувати, вибираючи додатковіджерела постачання. Італійський учений В. Парето довів, що незалежно відкраїни менша частина населення контролює велику частину добробуту, і на ційоснові побудував відповідну криву. Цей самий принцип застосуємо й до іншихситуацій, зокрема, до системи постачання. Криву Парето називають правилом80—20, або, частіше, методом АВС. Зміст цього методу покажемо на простомуприкладі.

Нехайзакуповувані вироби за обсягом і сумою витрат розміщуються в такомуспіввідношенні (табл. 1.1).

Таблиця1.1

Групуванняпостачальників за АВС-аналізом

Клас Загальний обсяг закупівель матеріалів, % Загальна сума витрат  на закупівлю, % А 10 70—80 В 10—20 10—15 С 70—80 10—20

Це процентнеспіввідношення може бути неоднаковим у різних фірмах, що закуповують матеріали[5]. Для його перебування визначають частку окремих видів сировини і матеріаліву загальній вартості з матеріалів, що закуповуються. Припустимо, що виробник іззагальним річним обсягом закупівель на суму 30,4млн дол. мав певнеспіввідношення товарів (табл. 1.2).

Таблиця1.2

Співвідношеннятоварів

Вироби Річний обсяг Клас абс. число % абс. число % 1095 10,0 21,6 71,1 А 2168 19,9 5,9 19,4 В 7660 70,1 2,9 9,5 С 10 923 100,0 30,4 100,0

З даних табл.1.2 видно,що вироби групи А становлять лише 10%, а за вартістю річного обсягу закупівлі —понад 70%; вироби групи В є проміжними між А і С. Тому під час закупівлінайбільшу увагу приділяють виробам групи А як найдорожчим. Однак черезспецифіку окремих видів виробів ставлення до кожної групи має бути однаковим.

Метод АВС — цеаналіз, за допомогою якого визначають ступінь розподілу конкретних характеристикміж окремими елементами якої-небудь безлічі. З погляду постачання аналізуютькількісну й вартісну структуру сировини, що здобувається, і матеріалів.

Під часпланування поставок матеріальних ресурсів передбачають такі дії:

·    вибірпостачальника певного виду ресурсу;

·    укладаннядоговору на поставку;

·    вибірформи постачання ресурсу;

·    складанняплану-графіка завезення партій ресурсу.

Отже, процесматеріально-технічного постачання є складним багатогранним механізмом, в якомуважливу роль відіграють не лише економічні закони та принципи, а й добреналагоджені взаємини між сторонами, що беруть безпосередню участь у цьомупроцесі. За умов ринку кожне підприємство мусить адаптувати систему МТЗ до йоговимог, а тому більш успішними будуть ті підприємства, що краще пристосувалисядо ринкових реалій. Вирішення цих завдань потребує застосування логістичнихпідходів для ефективного матеріально-технічного постачання підприємства [7].

Логістика охоплюєвсі види діяльності щодо переміщення матеріальних ресурсів у часі та просторі.Функції логістики реалізуються на всіх стадіях виробництва й руху матеріальнихресурсів, тому розрізняють логістику виробництва, постачання та збуту.Логістика постачання й збуту охоплює не питання внутрішньовиробничогопереміщення матеріалів, а значною мірою рух матеріальних ресурсів позапідприємством. Тому функції логістики тісно переплітаються з іншими функціямищодо забезпечення руху матеріальних потоків. Логістика виконує комплекснуфункцію та є самостійною сферою, що охоплює проблеми фізичного переміщенняматеріальних ресурсів у часі та просторі на всіх стадіях діяльностіпідприємства.

Плануванняпоставки матеріалів передбачає рух матеріалів від постачальника до споживача.При цьому можуть бути розглянуті два напрями — канали постачання та логістикапостачання.

Канали постачанняхарактеризують рух товарів від постачальника до споживача з виконаннямюридичних обов’язків сторін. При цьому визначаються різні структури, через якіздійснюється процес постачання. Це можуть бути прямі закупівлі у виробника,закупівлі в оптових і роздрібних торговців, з використанням агентів чиброкерів, створення власної закупівельної організації на підприємстві [9].

Логістикапостачання розглядає проблеми фізичного транспортування та збереженняматеріалів. Як правило, маршрути доставки матеріалів збігаються з юридичнеоформленою доставкою. Однак іноді юридично оформлена доставка не збігається змаршрутом проходження вантажів, наприклад, під час постачання товарів, щошвидко псуються чи важко перевозяться. У цьому разі варто здійснюватиперевезення найкоротшим шляхом, щоб забезпечити якісну доставку вантажів.

Комерційналогістика — це самостійний науковий напрям, а її практичне застосуваннязабезпечується створенням логістичних систем, спрямованих на мінімізацію транспортнихвитрат раціоналізацією транспортних потоків.

Основні ознакилогістики можна класифікувати за такими напрямами.

Перша ознакарозглядає логістику як процес керування просуванням матеріальних ресурсів. Нацьому шляху відбувається безліч логістичних операцій на етапахматеріально-технічного постачання, виробництва та збуту готової продукції.Логістику тут називають заготівельною, внутрішньовиробничою та розподільчою [8].

Друга ознакарозглядає логістику як ресурсну, що складається з матеріальної читранспортно-складської, інформаційної, фінансової та кадрової логістики.

Третя ознакалогістики характеризується сферою її застосування в підприємницькій діяльностій має переважно галузевий характер.

Найпоширенішимивидами бізнесу є виробниче, фінансове підприємництво та комерція. З огляду наце в бізнесі-логістиці вирізняють виробничу, фінансову й комерційну логістику.

У сферіматеріально-технічного постачання основою логістичного потоку є:

·    транспортнізасоби;

·    навантажувально-розвантажувальнімеханізми;

·    ваговегосподарство;

·    складськіспоруди;

·    засобизв’язку й передавання інформації.

Зв’язки міжокремими елементами логістики визначають логіс­тичні ланцюги. Аналогічнологістичному ланцюгу існує й логістичний канал, що складається з постачальника,споживача, посередників і перевізників.

Логістичнийланцюг — це сукупність сторін, що беруть участь у логістичній операції.Параметрами логістичного ланцюга є організаційний коефіцієнт ланковості(показує, скільки разів продавалася та чи інша продукція) і складськийкоефіцієнт ланковості (свідчить про кількість зроблених перевалок на шляхупроходження вантажу).

Наявні методи йзасоби логістичного управління в сукупності становлять логістичнуінфраструктуру товарного ринку. До її суб’єктів належать транспортні таскладські підприємства й комерційні посередники. Вони безпосередньо чиопосередковано визначають матеріальні потоки у сфері обігу під час встановленнягосподарських зв’язків і вибору способу доставки матеріалів на адресуконкретних споживачів.

Ефективністьлогістичної системи визначається набором показників, що характеризують якістьроботи даної системи за заданого рівня логістичних витрат. З погляду споживачівефективність логістичної системи можна визначити двома показниками — якістю йціною обслуговування, що характеризують логістичні витрати. Водночас якістьобслуговування як синтезуючий, сукупний показник можна обчислити на підставітаких критеріїв: доставка продукції споживачу у встановлений термін, забезпеченнявисокого рівня технічного обслуговування й виконання замовлення в установленийчас.

За оптимізаціїтранспортних витрат варто враховувати сукупні витрати, що охоплюють витрати нетільки на придбання транспортування, а й пов’язані з пошуком продукції на ринкута встановленням господарських зв’язків з виробником. Такі витрати називаютьтрансакційними, що включають витрати на пошук інформації, ведення переговорів,укладання контракту й витрати, пов’язані з дотриманням його умов. Наявністьвеликих трансакційних витрат спонукає споживача вишукувати організаційні йтехнічні засоби для їх скорочення. Одним з напрямів скорочення трансакційнихвитрат є логістика та формування логістичних структур під час організаціїпроцесу перевезення товарів [6].

До основнихобов’язків постачальника входять: поставка продукції на умовах угоди. Умовипоставки містять: основні обов’язки сторін, ціну продукції, що постачається,упаковку та маркування, умови транспортування, страхування. Ціна матеріальнихресурсів — одна з істотних умов договору. Ціну зазначають в угоді чиспецифікації або в окремому протоколі, який є частиною угоди. Ціна в угоді можебути твердою (фіксованою) або змінною. У ринкових умовах постачальникиматеріалів рідко погоджуються на фіксовану ціну. Організацію забезпечення цехівматеріальними ресурсами можна розбити на кілька послідовних етапів: визначенняпотреби кожного цеху в матеріальних ресурсах; установлення нормативу цеховихзапасів; визначення очікуваних залишків матеріальних ресурсів у цехах напочаток планового періоду; встановлення лімітів відпуску матеріальних ресурсів;установлення способу забезпечення цехів матеріальними ресурсами (пасивного чиактивного), розроблення схем та графіків забезпечення матеріалами цехівпідприємства. Потребу цехів у матеріалах, залежно від типу виробництва йособливостей діяльності підприємства, визначають за певними нормами їхніх(матеріалів) витрат та обсягом виробничої програми. За масового тавеликосерійного виробництва потреба в матеріалах складається подетально тарозраховується множенням виробничої програми деталей на подетальні нормивитрат.

В умоваходиничного та дрібносерійного виробництва потреби в матеріалах обчислюють (уплані замовлення), виходячи з кількості виробів у замовленні та норм витратматеріалів на виріб. Крім цього, визначаючи потребу цехів у матеріалах, берутьдо уваги очікувані залишки їх на початок розрахункового періоду та нормативнівеличини запасів на кінець цього періоду. Пасивний спосіб забезпечення цехів тавиробничих дільниць полягає в тому, що робітники цеху (дільниці) самі одержуютьматеріальні ресурси зі складу, тобто своїми силами виконують навантаження,транспортування та розвантаження матеріалів, що їм виділені [10].

За активногоспособу забезпечення подання матеріальних ресурсів зі складів до цехів та надільниці організовують і здійснюють працівники складів. Активний спосібзабезпечення має такі переваги порівняно з пасивним: поліпшується використаннятранспортних засобів у результаті скорочення їх простоювання під часнавантажування та розвантажування, зменшуються витрати на внутрішні перевезення,у тому числі завдяки повнішому використанню вантажопідйомності транспорту;сприяє ліквідації зайвих запасів у цехах та скороченню документообігу; даєзмогу поліпшити організацію виробництва, звільняючи робітників виробничогоперсоналу цехів та дільниць від оформлювання документів на одержання матеріальнихресурсів; сприяє впровадженню прогресивної транзитної системи забезпечення, заякої матеріальні ресурси, що надходять, не розвантажують на центральних складахзабезпечення, а везуть прямо на місце їх безпосереднього вжитку — до цеху та надільниці. При цьому значно зменшується обсяг робіт з завантаження, поліпшуєтьсявикористання спеціальних складських площ, прискорюється обіг матеріальнихресурсів [12].


2. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ З ПАРТНЕРАМИ

Створення запасівматеріальних ресурсів — основне питання планування МТЗ, тому перебуває підпостійним контролем працівників постачання. Управління запасами є проблемою,загальною для підприємств і фірм будь-якого сектору системи господарювання.Існує багато причин, з яких фірми йдуть на створення запасів. Основним доказомє те, що на підприємстві має бути певна кількість матеріальних ресурсів для підтриманнявиробничого процесу. За відсутності необхідного запасу підприємство можезазнати значних збитків.

Плануваннядіяльності підприємства розподіляється на техніко-економічне йоперативно-календарне. Техніко-економічне планування охоплює розроблення планіввиробництва, розвитку техніки й економіки підприємства. У процесітехніко-економічного планування встановлюють обсяги виробництва продукції, виконуютьрозрахунки необхідних ресурсів, розробляють заходи технічного й організаційногорозвитку підприємства.

Розвитком іпродовженням техніко-економічного планування є оперативно-календарнепланування. Завдання цього етапу планування — забезпечення злагодженої роботивсіх підрозділів підприємства, рівномірного виконання плану виробництва продукціїу встановленому обсязі й номенклатурі з найкращим використанням виробничихресурсів.

Оперативно-календарнепланування має виконавчий характер. Його роль полягає в подальшій конкретизаціїплану виробництва у вигляді завдань у натуральній кількості на коротші відрізкичасу й за конкретними виконавцями: цехами, ділянками та робочими місцями [13].

У процесіоперативно-календарного планування виконують розрахунки та встановлюють:завдання цехам, виробничим ділянкам і робочим місцям з випуску конкретнихвиробів, вузлів і заготовок; нормативи руху предметів праці у виробництві (нормативизаділів, розміри партій, періоди їх запуску-випуску тощо); календарні графіки,в яких встановлюється послідовність і терміни виготовлення продукції на кожнійстадії виробництва.

Можна виокремититри основні завдання оперативно-кален­дарного планування на підприємстві. Цезабезпечення:

1)   ритмічного виробництвавідповідно до встановленого обсягу й номенклатури, а також терміну виготовленняй поставки продукції споживачам;

2)   максимальної безперервностівиробництва, тобто забезпечення найменшої тривалості виробничого циклу, щосприятиме зменшенню незавершеного виробництва та прискоренню оборотностіобігових коштів;

3)   рівномірності такомплектності завантаження устаткування, працівників і площ, що сприятимекращому використанню виробничих фондів.

За колом робіт,що виконуються відповідно до змісту, оперативно-календарне планування поділяютьна календарне планування та диспетчерське регулювання.

Календарнепланування охоплює розроблення:

·    календарно-плановихнормативів;

·    планів-графіківруху предметів праці в часі та просторі у процесі виробництва;

·    у процесікалендарного планування виконують розрахунки завантаження устаткування та площ(об’ємні розрахунки);

·    доведення виробничих завдань на основі розробленихпланів-графіків до підрозділів, виробничих дільниць і робочих місць.

Диспетчерськерегулювання полягає в:

·    контроліза виконанням планів-графіків;

·    поточнійкоординації роботи спряжених цехів, дільниць і робочих місць у процесі виконаннязавдання.

Основнимивихідними даними для оперативно-календарного планування є:

·    планвипуску продукції за кварталами й місяцями;

·    технологічниймаршрут і технологічний процес оброблення деталей і складання виробів з нормамичасу за операціями;

·    режимироботи цехів, виробничих дільниць;

·    планремонту устаткування.

Основою дляпланування руху предметів праці у виробництві є календарно-планові нормативи[14].

Системакалендарно-планових нормативів охоплює:

·    такт(ритм) роботи лінії, робочого місця, хв./шт.;

·    темпвиробництва — кількість виробів, виготовлених за одиницю часу;

·    серію —кількість однакових виробів, що запускаються у виробництво;

·    партію —кількість заготовок, деталей, що виробляються з однієї наладки;

·    періодизапуску-випуску серій, партій, що вимірюються в днях або місяцях;

·    тривалістьвиробничого циклу виробу, партії, деталі або замовлення в робочих днях;

·    розмірзаділів на різних стадіях виробництва у штуках;

·    випередженняв робочих днях.

Є й інша причинадля створення запасів. Наприклад, сезонність, тобто тільки в певний сезон єможливість завозити окремі види ресурсів (заготівля річкового піску длявиготовлення залізобетонних виробів, заготівля цукрового буряку для переробнихзаводів тощо).

Створюючи запас,необхідно враховувати, що розширення асортименту товарів на ринку приводить доскорочення життєвого циклу товару, а також впливає на поведінку партнерів, покупціві конкурентів. Запаси — це оборотний капітал; чим їх менше, тим ефективнішевиробництво. Критерієм оптимізації запасів слугують витрати зберіганнязакупівель; утримання запасів тощо. Витрати закупівель охоплюють:

·    витратина оформлення замовлення;

·    витратина оформлення угоди з поставок;

·    транспортнівитрати;

·    витратина складування та зберігання.

Деякі витратифіксуються в замовленні й не залежать від його обсягу, інші, наприкладтранспортні та складські, перебувають у прямій залежності від величинизамовлення.

Перспективнимметодом управління запасами є управління запасами «точно в строк».

«Точно в строк» —це філософія, яка може бути застосована в логістиці до всіх аспектівпідприємництва, у тому числі виробництва, відвантаження та закупівлі товарів.Основою цієї філософії є те, що всі небажані запаси потрібно довести домінімуму. Традиційна політика передбачає, що продукція має бути «про всяквипадок», щоб можна було задовольняти непередбачені потреби в ній. Однак такапрактика дорого коштує, адже запаси необхідно зберігати. У процесі діяльностіфірми постійно виникають питання — чи будувати на наявних площах складськіприміщення для зберігання запасів чи спрямовувати грошові кошти на розширеннявиробничої потужності, а відповідно — на збільшення випуску продукції. Ниніпідприємства дедалі частіше обирають другий підхід, оскільки метод «точно в строк»пов’язує всю діяльність у процесі виробництва та розподілу. Мета цього методу —виробляти та відвантажувати продукцію точно в строк для її подальшоговикористання. Особливе значення для реалізації принципу «точно в строк» маютьтакі аспекти, як закупівля та виробництво разом з контролем якості.

Принцип «точно встрок» застосовують для скорочення або ліквідації запасів. Передбачаєтьсянаявність потрібного матеріалу у відповідному товарно-розподільчому центрі впотрібний час та доставка його на наступний день після замовлення, причому вналежному стані й без втрат [15].

Принцип «точно встрок» передбачає наявність кількох надійних постачальників на тривалий термінз гарантією високої якості обслуговування. Для успішної реалізації цього методувелике значення має спосіб транспортування вантажів. За використання методу«точно в строк» на деяких компаніях спостерігається тенденція до скороченнякількості постачальників та їх географічного наближення до споживачів.

Під час управліннязапасами будь-якого товару потрібно відповісти на два запитання — колипоповнювати запас та який повинен бути розмір замовлення на поповнення? По сутікожне рішення, яке приймають під час управління запасами будь-якої організаціїнезалежно від складності системи забезпечення, так чи інакше пов’язано зпитанням про те, скільки замовляти й коли замовляти. Для вирішення цих питаньіснують певні системи управління запасами:

·    зфіксованим розміром замовлення;

·    фіксованимінтервалом між замовленнями (з постійним рівнем запасу)].

Решта систем єсобою різновидами цих двох систем. Розглянемо<sup/>докладно систему<sup/>з<sup/>фіксованим розміром запасу. Вона є простою, класичною. У цій системірозмір замовлення є постійною величиною, і повторне замовлення подають у разізменшення наявних запасів до певного критичного рівня «точки замовлення». Цясистема ґрунтується на виборі розміру партії, який мінімізує загальні витратиуправління запасами, що складаються з витрат виконання замовлення й витратзберігання запасів [17].


3. АНАЛІЗ СПІВПРАЦІ З МАРКЕТИНГОВИМИПОСЕРЕДНИКАМИ ЗАТ «ОБОЛОНЬ» НА ЗАСАДАХ ПАРТНЕРСТВА

На сьогодні ЗАТ «ОБОЛОНЬ» використовує у маркетинговій діяльностімаркетингові послуги ProspectsResponse Center.

Prospects Response Center – це комплекс технологій, щозабезпечують побудову прямих стосунків з різноманітними суб’єктамимаркетингових програм: споживачами, представниками каналів збуту, лідерамиреферентних груп і т. ін. Response Center компанії Prospects поєднав у собіфункції контакт-центру, процесингові центри, клірингового дому й центру зперсоніфікації.

Розвитоквласних технологій є обов’язковою умовою для виконання другого пунктузовнішньої місії Prospects: «Встановлювати нові стандарти якості». Лишедоскональне володіння кожним маркетинговим інструментом дозволяє намвдосконалювати його, виводячи на новий якісний рівень. Сьогодні Prospectsволодіє десятками маркетингових технологій, більшість яких є прогресивними таінноваційними.

Багатохто з стратегічних клієнтів Prospects почав кооперацію з компанією з використанняокремих маркетингових технологій. Високі вимоги Prospects до якостівпровадження програм – як невеликих, так і масштабних – дозволяють розвинутивідносини з нашими клієнтами до рівня інтегрованого сервісу [16].

Формат«Оператор лояльності» стає все більш актуальним методом роботи групикомпаній Prospects. Причини підвищеного запиту сервісу Prospects у цьомуформаті полягають не лише в обґрунтованій ефективності концепцій RelationshipMarketing, Loyalty Marketing та CRM. Наші клієнти вбачають у форматі«Оператор лояльності» ідеальний трамплін для переходу на вищийорганізаційний маркетинговий ступінь – до "Інтегрованого маркетингу".Сервіс «Операторалояльності» Prospects дозволить вам:

1.   Синхронізувати всімаркетингові програми (як для споживачів, так і для каналів збуту), відповідноскоротивши маркетингові витрати та збільшивши ROI.

2.   Перейти на найбільшпрогресивну споживчу модель планування.

3.   Наповнити концепціюперсональної комунікації конкретними програмами.

4.   Зробити всю маркетингову активністьна 100% вимірюваною в сегменті продажів.

5.   Перейти від «Емпіричногомаркетингу» до «Прогнозованого маркетингу».

Комплекснаробота у форматі "Інтегрований маркетинг" – основна мета й місіяProspects. Робота у такому форматі дозволяє побудувати маркетингові операції напрогресивній споживчій  моделі, спрямувавши всі зусилля на досягненняконкретних результатів у продажах. Формат інтегрованого маркетингу дозволяєсинхронізувати не лише всі активності виробника/бренда в галузі маркетингу тапродажів, але й інтегрувати маркетингові програми з іншими стратегічнимипідрозділами наших клієнтів: фінансовими, R&D, HR, IT та ін. Глибинаосвоєння маркетингових бюджетів залежить від вибраних спільно з клієнтом рівнівінтегрування. Всі дії, закладені у наші інтегровані програми, підтриманівласними технологіями Prospects, що означає гнучкість у ціноутворенні танаскрізний контроль якості всіх послуг.

ТехнологіїResponse Center забезпечують клієнтам Prospects комплексний сервіс у форматі«Оператор лояльності», а також підтримку більшості короткостроковихпрограм зі стимулювання збуту.

Інтегрованіз базами даних комунікаційні центри, що забезпечують усі види двосторонньоїперсоналізованої комунікації: телемаркетинг, інтернет, мобільна телефонія,пошта, кур’єрська служба.

Технічнабаза, програмні продукти й менеджери, що забезпечують отримання від споживачівабо роздрібних операторів електронних масивів персональних історій, а також їхзберігання, розподіл, аналітику та вихідні ініціативи. Кліринговийдім Prospects. Синтезфінансових, юридичних та процесингових рішень, які забезпечують гарантіюфінансових взаєморозрахунків між різними суб’єктами маркетингових програм(виробниками, роздрібною торгівлею, споживачами) з мінімальними податковимивтратами. Використовується як в інноваційних технологіях (couponing, card-basedrefund), так і в традиційних проектах зі стимулювання збуту (забезпеченняоплати призового фонду).

Центри зперсоніфікації ProspectsТехнологічна, менеджерська йпрограмна база, призначена для персоніфікації різноманітних матеріалівдовгострокових програм у режимі реального часу. Інтегровані з базами данихпроцесингових центрів Prospects. Центри з персоніфікації Prospects включаютьпрофесійне високоточне обладнання для нанесення персональних даних, а такожобладнання для захисту персональної інформації від доступу сторонніх осіб.

Дляпроведення масштабних програм лояльності та SP-проектів необхідні швидкі,зручні та, головне, недорогі цифрові технології. Компанія Prospects першою вСНД заявила про концепцію мобільного маркетингу, протиставивши йоготрадиційному бізнесу контент-провайдерів.

Сьогоднітехнічна й інтелектуальна база Prospects забезпечує мобільні канали зв’язку змільйонними базами учасників програм лояльності, а також підтвердження купівлі,реєстрацію, розіграші та інші функції в короткострокових SP-проектах.

Купонингові технології – одна з найбільш м’яких формстимулювання збуту в роздрібній торгівлі. Створена в групі Prospects системакерування купонинговими операціями поєднала американську та європейськупроцесингову модель купонингу. Це дозволило знати як з роздробу, так і звиробників більшість операцій, пов’язаних із упровадженням нової технології.

Купонингнайбільш ефективний для продуктів категорій FMCG. Застосовується як точковийінструмент cross-sell у програмах лояльності (цільовий купонинг), а також якінструмент імпульсного переключення на бренд безпосередньо в місці купівлі.

Запатентованакомпанією Prospects технологія стимулювання збуту. Передбачає повернення набанківську картку частини ціни після придбання товару. Дозволяє запобігтизалежності виробника від роздрібного оператора та поштових послуг.

Цятехнологія найефективніша для стимулювання комплекту продукції мультибрендовоговиробника (cross-sell), придбань збільшеного об’єму (up-sell), а також дляформування первинної бази споживачів.

Шатл-технології – це прийоми й інструменти, що дозволяють суттєвозбільшити ефективність двосторонньої комунікації. Одна з найбільш наочних формшатл-комунікації – шатл-конверти.

Конструкція шатл-конвертів дає змогу знизити витрати на поштовівідправлення, суттєво підвищити процент відповідей (response rate) та зберегтиконфіденційність надісланої та зворотної інформації. Шатл-конвертизастосовуються для двосторонньої комунікації в довгострокових програмахлояльності.

За допомогою розробленого в Prospects програмного продукту роздрібнийоператор та виробник можуть відслідковувати в режимі реального часу оперативнуситуацію в зоні охоплення роздрібних точок, спрямовувати селективний вплив наспоживачів своїх конкурентів і за різними показниками оцінювати реакціюперспективних споживачів на різноманітні маркетингові ініціативи.

FootFall– прийнята у світі та вдосконалена у Prospects технологія, що контролює потокивідвідувачів роздрібних точок, а також розподіл потоків всередині торговогоцентру чи будь-якого іншого роздрібного об’єкту. Застосовується для прийняттяефективних маркетингових рішень в інтересах роздрібних операторів та власниківторгових центрів.

Маркетингові додатки на EMV-картах є найбільш прогресивною формоюуправління довгостроковими програмами лояльності. IT-група Prospects забезпечуєкомплексний сервіс із розробки та запровадження маркетингових IT-додатків дляSMART-карт, що використовуються як для маркетингових, так і для фінансовихтранзакцій.

Успішнийрозвиток бізнесу виробника немислимий без прогресивного оновлення як самогопродукту, так і його маркетингових складових. Постановка роботи відділівR&D (відділи інноваційного менеджменту) наших клієнтів – один із найбільшперспективних сервісів Prospects. Це зокрема:

·     організаціясистеми інноваційного менеджменту на підприємстві;

·     пошук тапідготовка персоналу для роботи з інноваціями;

·     навчанняпочатковим (загальним) навичкам роботи в R&D;

·     поточніконсультації з роботи інноваційного відділу.

СервісProspects у галузі інновацій безпосередньо пов’язаний із зовнішньою діяльністюМетодичного центру Prospects у Східній Європі, а також з проектом«Експерт.Інновації» журналу «Експерт».

Методикий технології, що застосовуються Prospects у менеджменті «польових»проектів, дозволяють інтегрувати всю активність виробника в єдину системуконтролю й управління збутом, що синхронізує маркетинг та продажі не лише щодовхідної інформації, але й у формі вихідних програм та розпоряджень. ТехнологіїProgressive Field забезпечують офісний контроль каналів збуту в режимі«мінус один день».

ТехнологіїData Mining об’єднали інтереси роздрібних операторів та виробників, якіперейшли на мікромаркетинг як на основну форму управління збутом. Аналізісторій купівлі споживачів, депонованих у Prospects Response Center, давможливість виробникам впливати на зміни у своїй споживчій моделі та прогнозуватиреакцію ринку на маркетингові ініціативи.

Усвою чергу роздрібні оператори отримали рішення, які дозволяють з найменшимивитратами збільшувати збут шляхом управління складськими залишками йасоціативними купівлями. Технології Data Mining інтегруються як зкороткостроковими SP-проектами, так і з довгостроковими RM (RelationshipMarketing) програмами.

Вихованняадвокатів (прихильників) є одним з найважливіших завдань на шляху створеннябренда. Методологія Word-of-Mouth, розроблена в Prospects, відрізняєтьсявимірюваністю результатів та високим ROI-індексом.

Найефективнішерішення WOM Generator інтегруються з форматом «Оператор лояльності».Крім того, ця методологія може бути використана для формування референтних групна початковій стадії життя продукту (бренда).

Споживчі,корпоративні та галузеві маркетингові видання створюються й розвиваютьсяспеціальним підрозділом Prospects як ефективні інструменти управліннявідносинами з суб’єктами маркетингових програм. Крім того, інтегруючись удовгострокові програми лояльності, вони можуть бути використані з метоюстворення бренда та стимулювання збуту.

Принципформування редакційних колегій, що діють на постійній основі та входять у штаткомпаній групи Prospects, дозволив вийти на професійний рівень в галузіпрофільних цільових видань:

1.   Споживчі видання у рамкахпрограм лояльності.

2.   Видання для роздрібнихканалів збуту.

3.   Корпоративні видання.


4. ЗБУТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАТ «ОБОЛОНЬ»ТА ОЦІНКА ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

 

Вартонагадати, що першу поставку продукції ЗАТ “Оболонь” реалізувало у 1989 році,відправивши партію пива у Великобританію. На той час це було єдине пивнепідприємство у Радянському Союзі, яке експортувало свою продукцію за кордон.Вже тоді британці високо оцінили українське пиво. Наступні партії буловідправлено в Сполучені Штати, Німеччину. З роками географія розповсюдженняпродукції “Оболоні” зростала. З одного боку, експортна діяльність дозволяларозширювати ринки збуту, з іншого – отримувати прибутки, за рахунок яких підприємствовдосконалювало виробництво, значно поліпшувало якість продукції. Сьогодні ЗАТ“Оболонь” – це надсучасне підприємство європейського рівня, пиво та напої якоговідповідають не лише всім українським стандартам, а й високим міжнароднимвимогам. Саме “Оболонь” першим у галузі отримало міжнародний сертифікатISO-9001. Завдяки цьому продукція української компанії здобула довіру талояльність з боку іноземних споживачів.

ЗагаломЗАТ “Оболонь” можна віднести до найбільшого експортера пива в Україні. Адже минулогороку з 15, 98 млн. дал експортованого українського хмільного напою 12,44 млн.дал або 77,8% було саме від ТМ “Оболонь”. Скажімо, у 2003 році пиво київськогозаводу склало 60% імпорту хмільного напою в Росії, 64% — в Естонії.

Диплом та право маркувати знаком «Київська якість» закритеакціонерне товариство “Оболонь” отримало на пиво “Оболонь світле ”, “Оболонь екстра”, “Оболонь преміум”, “Оболонь лагер”, “Магнат”, “Оболонь соборне ”, “Оболоньміцне”, “2000”, “Оболонь оксамитове ”, “ПОРТЕР”, “Оболонь пшеничне ”; водумінеральну “Оболонська”, “Оболонська плюс лимон ”, “Оболонська плюс мандарин ”.Стабільність показників якості забезпечується діючою на підприємстві системоюуправління якості згідно вимог ISO 9001-2000. Всі найменування пива тамінеральної води мають сертифікати відповідності системи сертифікації УкрСЕПРО.Контроль показників якості забезпечується працівниками центральної виробничоїлабораторії, відділом технічного контролю та радіологічної лабораторії.

В порівнянні з аналогічною продукцією інших виробників висока якість пиваі мінеральної води ЗАТ “Оболонь” обумовлена застосуванням новітніх технологій,зокрема, циліндрично-конічних бродильно-купажних апаратів, високоефективноїпідготовки води, натуральної сировини, збагаченої корисними для здоров'я людиниречовинами. Це забезпечує високі органолептичні та стабільні фізико-хімічніпоказники, мікробіологічну чистоту готової продукції. За високі смаковівластивості продукції підприємство протягом 1994-2003 років 62 рази виходилопереможцем на виставках, фестивалях, конкурсах в Україні і за кордоном, в2001р., 2002 р. та в поточному році перемагало у щорічному конкурсі “Бренд року”, а саме підприємство увійшло у рейтинг найбільших компаній ТОП-100. Продукціяпідприємства постачається в усі регіони України, експортується у 15 країнсвіту, зокрема в Росію, Молдову, Великобританію, Німеччину, Ізраїль, Естонію,Республіку Корею, США.

ЗАТ “Оболонь” — один з найбільших українських виробників пива,безалкогольних та слабоалкогольних напоїв і мінеральної води. Першу своюпродукцію підприємство (тоді ще Київський пивзавод № 3) випустило у 1980 році.З 1992 року це закрите акціонерне товариство в складі 25 виробничих,торговельних і наукових структур. У квітні на телеекрани вийшов новий ролик ТМ«Живчик» — «Майстерклас від Живчика». Він  ще раз підтвердив іпроілюстрував яскравими фотографіями дружбу Живчика не тільки з дітьми, а й зїхніми батьками. Напій «Живчик» знає кожен. Не менш відомі і мультяшні героїЖивчик,  Лимончик і Грушка, які стали справжніми друзями дітей. Дорослі жсприймали напій виключно як дитячий і купували його дитині, знаючи, що «Живчик»містить натуральний яблучний сік та ехінацею, отже  – він смачний ікорисний. Одним словом, кожному своє.

«Осьчому ми поставили завдання змістити позиціонування ТМ «Живчик», перетворившийого з дитячого у сімейний напій. І одним із інструментів цієї кампанії ставновий ТВ-ролик», – розповідає начальник відділу маркетингу ринку напоїв ПавлоШевчук. За словами креативного директора агентства Draftfcb ЮріяБовсунівського, «основна творча ідея ролика полягає не в тому, що «Живчик»робить сім’ю щасливою і дружною, а у тому, що у щасливих і дружних сім’ях, якправило, п’ють «Живчик».

Особливістюролика стало поєднання цілого ряду відеоепізодів та фотосюжетів, у якіорганічно вписалися мультиплікаційні персонажі. Режисер Тетяна Ходаківськавідмінно впоралася із завданням показати на екрані різні емоції різних людейреалістично і яскраво, як у кіно. Не відставали й актори: і діти, і доросліпрацювали з повною віддачею, вкладаючи душу у своїх героїв, адже грали вонисамих себе. Тому гра вийшла напрочуд достовірною і настільки яскравою, що ПавлоШевчук зазначив: «Це – маленький фільм. Це один із кращих роликів, знятих про«Живчик».

Яксказала Тетяна Авдюшенко, бренд-менеджер ТМ «Живчик», «одним із ключовихповідомлень ролика, яке чудово передає позиціонування бренда «Живчик», сталафраза «Треба, щоб усі разом!». Адже тільки сім’я може по-справжньому відпочити,повеселитися на атракціонах, подивитися салют і насолодитися смаком улюбленого«Живчика».

Приємновідзначити, що всі учасники зйомок перейнялися веселим настроєм ролика і навітьповірили в існування  Живчика та його друзів. Тетяна Неістова, продюсерESSE House: «Що меня здивувало більше за все – це те, що маленький хлопчик(який побував у нас на зйомці) щиро запитував: «А де ж самі Живчики?» Післяцього запитання я зрозуміла — Живчики живуть у серцях дітей, отже, вонинасправді існують». Директор з якості АТ «Оболонь», віце-президент Українськоїасоціації якості Валентина Микусевич стала гостем передачі «Тема дня» наУкраїнському радіо. Лейтмотив розмови — якість продукції, яку щодня купуєукраїнський споживач.

ВалентинаМикусевич наголосила, що на кожному підприємстві повинна бути система якості табезпеки продукції. На жаль, в Україні є підприємства, які зовсім не приділяютьцьому уваги. Тому віце-президент Української асоціації якості порадила уважнодивитися на етикетку будь-якої продукції та обирати тих виробників, яким довіряютьі які зарекомендували себе належною якістю своїх товарів.

ВалентинаМикусевич розповіла, як контролюють якість у компанії «Оболонь»: «У нас напідприємстві діє інтегрована система управління відповідно до вимог 4міжнародних стандартів: ISO 9001 Системи управління якістю, ISO 22 000 Системиуправління безпечністю харчових продуктів, ISO 14 001 Системи екологічногокерування, OHSAS 18 001 Системи управління безпекою та гігієною праці». Все це,в першу чергу, направлене на те, щоб український споживач отримував тількиякісну продукцію.

Напідприємстві ведеться посилений контроль за якістю сировини. «Ми перевіряємосировину, яка приходить до нас на підприємство, за всіма фізико-хімічними тамікробіологічними показниками та рівнем безпеки», – розповіла ВалентинаЯкимівна. «Ми перевіряємо продукцію в процесі виробництва і безпосередньо передреалізацією. І без посвідчення якості, без сертифіката відповідності стандартамбезпеки наша продукція у продаж не надходить». Постійно працюють трилабораторії: радіологічна, виробнича та лабораторія відділу технічногоконтролю. «Наш споживач може бути впевненим, що він купує продукт високоїякості», – наголосила Валентина Микусевич.

Назапитання журналіста про шкідливість вживання пива директор з якості відповіла,що все залежить від кількості спожитого продукту. «Пиво у помірних дозах сприяєполіпшенню обміну речовин в організмі завдяки високому вмісту мікроелементів тавітамінів групи В. Пиво містить багато амінокислот, які необхідні людині», –розповіла Валентина Якимівна. До того ж, у пиві є дубильні речовини –поліфеноли, які запобігають розвитку ракових клітин.

Дляпідтвердження своєї думки віце-президент Української асоціації якості навеладеякі статистичні дані: у розвинутих країнах на одну людину припадає приблизно160літрів пива на рік, в Україні  цей показник сягає 70літрів. «На Заходіми не бачимо такої загрози алкоголізму, про яку сьогодні говорять у нас. Томущо там пиво споживають помірно і в належній обстановці. Це вважається ознакоюкультури людини», – підсумувала Валентина Микусевич. Директор з якості АТ«Оболонь» побажала усім виробникам випускати продукцію належної якості: «Якщона підприємствах приділятиметься цьому максимальна увага, то українськийспоживач довірятиме напису «Зроблено в Україні».

ГоловаРади акціонерів, директор з персоналу АТ «Оболонь» Сергій Блощаневич в інтерв’юУкраїнському радіо повідомив, що компанія «Оболонь» – єдине українськенаціональне підприємство, що займає перше місце серед найпотужніших пивзаводівЄвропи.

«Заостанні роки ми провели великі переобладнання та вдосконалення із застосуваннямпередових технологій. Для того, щоб конкурувати з транснаціональнимикомпаніями, потрібен високий професіоналізм, новітні технології, а також значніінвестиції», — сказав Сергій Блощаневич.

«Якщовести мову про кількісні показники, то у 2007 році завод «Оболонь» виробив 34 %українського пива. Це 109,1 млн. дал пива, приріст порівняно з минулим рокомсклав 16,5 %. Крім того, вироблено 9,3 млн. дал безалкогольних напоїв, 5 млн.дал мінеральних вод», — уточнив Голова ради АТ «Оболонь».

Капітальніінвестиції тільки за останні два роки склали понад один мільярд гривень. «Мивстановлюємо найсучасніше обладнання, яке існує в світі. Адже тільки виробляючиякісні напої, можна утримувати і збільшувати свою частку ринку, що ми і робимоз року в рік», — додав голова Ради акціонерів. Щодо створення новихробочих місць Сергій Блощаневич повідомив, що у Хмельницькій та Кіровоградськійобластях було створено 350 нових робочих місць у 2006 році, а вже у 2007 роцідодалося ще 510. «Ми прагнемо, щоб наші громадяни мали можливість працювати напередових підприємствах в Україні, а не виїжджали за кордон у пошуках кращоїдолі», — наголосив директор з персоналу АТ «Оболонь».

Крімтого, Сергій Михайлович розповів журналісту Українського радіо про екологічніпрограми, які реалізує компанія «Оболонь» для того, щоб зменшити навантаженняна навколишнє середовище. Зокрема, у м. Олександрія на Кіровоградщині вже неперший рік функціонує завод з переробки ПЕТ-пляшок. «Це актуально не тільки дляУкраїни, а й для усіх європейських країн», — зазначив Сергій Блощаневич. 

Якз’ясувалося, сьогодні в Україні спостерігається нестабільність у правовомуполі, де правила гри змінюються у будь-який момент. Має місце постійне збільшенняподаткового тиску, зростання цін на основну сировину. «Наприклад, ціна наячмінь зросла в 2,3 рази, на склопляшку – на 20 %, на газ – в 1,4 рази, напальне та електроенергію – в 1,2 рази. Це все впливає на кінцевий результатнашої роботи», – розповів Сергій Блощаневич і додав, що несприятливим також єзростання курсу євро, тому що передове обладнання компанія купує за кордоном.

Незважаючи на певні проблеми, компанія пишається тим, що випускає якіснийсертифікований продукт. «І в майбутньому багатотисячний колектив АТ «Оболонь»працюватиме для нашого споживача, а продукція як завжди буде якісна такорисна», — запевнив Сергій Михайлович.

Зважаючина велику активність та численні побажання споживачів акцію “10 000 000літрівпризового пива ” ПРОДОВЖЕНО! Обмінювати кришечки на  подарункове пивоможна ще й у наступному році, а саме до 31.01.08. Робота над вдосконаленняммеханізму акції триває безперервно. Всі  відгуки, скарги, пропозиціїуважно розглядаються та вирішуються. Обмін кришечок, зокрема, у Харкові,Дніпропетровську, Донецьку та Києві поставлено під особливий контроль. Через святковий ажіотаж можуть виникати проблеми з вчасним забезпеченнямпунктів обміну акційною продукцією, однак такі незручності будуть вирішуватисянегайно.

Уквітні стартувала нова рекламна кампанія спеціального пива ТМ «ОболоньBeermix». Основна мета – донести до споживача, що пиво може мати різні смаки. «ОболоньBeermix» – це продукт, що втілює у собі неповторне поєднання кращих сортівсвітлого пива та різноманітних смаків сиропу – лимона, апельсина, вишні, малинита коли. Маркетологи АТ «Оболонь» переконані, що рекламна кампанія підвищить інтерес споживачів до пивних коктейлів. Виконанню поставлених завданьсприятиме ситуація на ринку та відсутність прямих конкурентів. За результатамидосліджень компанії «Оболонь», обсяг ринку бірміксів за минулий рік виріс на 50%. Експертні оцінки свідчать, що сьогодні спостерігається тенденція, колиобсяги продажу бірміксів зростають швидше, ніж продаж інших сегментів пива.

ТМ«Оболонь Beermix» — лідер сегменту пивних міксів в Україні. За своїмихарактеристиками бірмікси займають нішу між пивом і слабоалкогольнимикоктейлями. Перший напій «Beermix Лимон» компанія «Оболонь» випустила в 2002році. Оболонські бірмікси стали революційним продуктом для українського ринку ідонині залишаються найпопулярнішими напоями в цій категорії.


5. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ З ПАРТНЕРАМИ ЗАТ «ОБОЛОНЬ»

Для забезпеченняефективної господарської діяльності та отримання прибутку більшість фірмпроводять маркетингові дослідження ринку, серед яких особливе місце займаєсегментація ринку для ЗАТ «Оболонь», тобто групування і поділ ринку на окремічастки (сегменти) за певними ознаками:

·    товарознавчими(за принципом комплексного споживання товарів);

·    територіальними;

·    географічними;

·    демографічними;

·    соціальними;

·    обсягамиплатоспроможного попиту;

·    купівельниммотивацій покупців;

·    духовними;

·    етнографічними;

·    культурнимита ін.

Кон'юнктурнідослідження окремих сегментів ринку дають можливість аналізувати ситуацію, щосклалась на ринку, встановити причинний характер цих явищ і скласти прогнозринку, на підставі якого розробити програму розвитку ринку, кращого задоволенняпопиту й одержання прибутку. В результаті сегментації ринку підприємствовиділяє окремі сегменти ринку – відокремлені і згруповані за певними ознакамичастки товарного або регіонального ринку.

Оскільки метоюдіяльності підприємства є отримання прибутку у довгостроковому періоді, тоуправлінська діяльність має бути направлена на виділення окремих сегментівринку (цільових ринків для даного підприємства) та напрямлення зусиль для йогоопанування (захоплення). Таким чином, сегментація має стратегічний характер,тобто стратегічна сегментація напрямлення на встановлення довготривалихзв'язків з певним сегментом покупців, співпраця з яким дозволить отримати підприємству достатній прибуток при мінімальному рівні ризику.

Стратегіяповедінки підприємства на ринку — визначення основних напрямів розвиткутоварного або регіонального ринків, виходячи з оцінок поточної кон'юнктури іперспектив її розвитку. Розробляється власними маркетинговими підрозділами фірмабо спеціальними науково-дослідними організаціями, лабораторіями.

Для визначеннястратегії ринку використовуються дані аналізу реалізованого попиту населення,його обсягів, структури, якості. Визначається ступінь масовості попиту яквідношення суми реалізованих товарів до загальної чисельності потенційнихпокупців (споживачів). Аналізуються обсяги поставок товарів на ринок івідповідність їх попиту населення, визначається ступінь збалансованості попитуі пропозиції товарів. Даються прогнозні оцінки індексу цін, оцінюєтьсяздатність торгівлі забезпечити безперебійний продаж товарів, а також купівельнаспроможність і споживчі наміри покупців, визначаються основні конкуренти наринку, їхні сильні і слабкі сторони, місце на ринку і, виходячи з цього,стратегія дій на ринку.

Стратегічнасегментація ринку електронних інструментів повинна забезпечити:

·    виявитинайбільш прибуткові сегменти ринку, оцінити найбільш перспективні з них;

·    формуванняуявлення про нинішні та майбутні потреби клієнтів;

·    формуванняцілей розвитку і вироблення плану для їх досягнення;

·    розробкукомплексу міроприємств для реалізації цього плана;

·    визначеннянайбільш перспективних груп потенційних клієнтів тих або інших продуктів зконкретизацією плана дій;

·    описпотенційного сегмента, типів клієнтів, які можуть відноситися до сегменту істратегії залучення клієнтів до вживання продукції ЗАТ «Оболонь»;

·    оглядперсональних даних кожного домогосподарства даного сегменту;

·    огляд продуктів,якими користуються домогосподарства тощо.

Сегментаціяклієнтської бази ЗАТ «Оболонь» передбачає:

·    розвитокчітких тактичних пріоритетів для кожного сегмента;

·    отриманняінформації про нові сегменти;

·    виділеннянових привабливих для ЗАТ «Оболонь» сегментів.

В процесістратегічної сегментації основною задачею ЗАТ «Оболонь» є:

·    послідовнепереведення клієнтів із незначних у середньо значимі для ЗАТ «Оболонь»сегменти;

·    проведеннясегментування, яке здатне принести ЗАТ «Оболонь» додатковий дохід та виявитинові привабливі сегменти.

В результатісегментування ЗАТ «Оболонь» прийняв наступні стратегічні рішення:

·    результатисегментування повинні виявити групи зі схожими інтересами, для яких необхідніоднакові тактичні підходи;

·    схемасегментування має містити очевидні вигідні переваги для міграції вигіднихклієнтів з менш привабливих сегментів у більш привабливі;

·    уникнутистворення нераціональних, неприбуткових сегментів, на які можуть бути витраченімарні зусилля;

·    елементиданих для сегментування повинні враховувати прибутковість, частоту використанняпродукту, а також особливості клієнтів ЗАТ «Оболонь»;

·    широкийспектр даних (вік, стать, матеріальний та соціальний статус) повинні бути внаявних базах даних і використовувати для кращого розуміння ключовиххарактеристик, по яким можна сегментувати клієнтів ЗАТ «Оболонь»;

·    інструментита методологія в процесі сегментування повинні бути легко змінними, так як ценеобхідно для швидкої адаптації до постійно мінливих умов бізнес-діяльності.

Таким чином,сегментація приносить додатковий прибуток ЗАТ «Оболонь» в секторі роздрібногобізнесу. Необхідність сегментації клієнтської бази ЗАТ «Оболонь» очевидна,оскільки ЗАТ «Оболонь» як комерційне підприємство націлений на продаж продукціїрізним групам клієнтів. Відповідно для задоволення потреб цих груп необхіднопідрозділити їх на підгрупи зі схожими інтересами. Стратегічна сегментація ЗАТ«Оболонь» напрямлена на поділ ринку на окремі сегменти та вибір цільових ринківдля ЗАТ «Оболонь», оскільки для підприємства є вигідніше зайняти певну нішу наринку, ніж намагатися зайняти весь ринок.

Компанія«Оболонь» першою серед підприємств харчової промисловості сертифікувала чотирисистеми управління одразу.

Підчас аудиту, який здійснювали представники німецької фірми «DEKRA-ITS», компанія«Оболонь» підтвердила відповідність вимогам  ДСТУ ISO 9001:2001 (Системиуправління якістю), ДСТУ ISO 22 000:2007 (Системи управління безпечністюхарчових продуктів), ДСТУ ISO 14 001:2006 (Системи екологічного керування),ДСТУ-П OHSAS 18 001:2006 (Системи управління безпекою та гігієною праці).

Впровадженняцих систем управління підтверджує той факт, що «Оболонь» піклується проспоживачів, суспільство, стан навколишнього середовища та власний персонал.Завдяки виконанню всіх вимог споживач може бути впевненим в якості ібезпечності продукції компанії.

Разоміз головним заводом сертифікацію пройшли два дочірніх підприємства: ДП ЗАТ“Оболонь”«Красилівське» отримало сертифікат згідно вимог ДСТУ ISO 9001-2001 іДСТУ ISO 22 000:2007, а ДП ЗАТ “Оболонь” «Пивоварня Зіберта» у м. Фастів — ДСТУISO 9001:2001. Спеціалісти компанії переконані, що міжнародна сертифікаціякомпанії «Оболонь» за чотирма системами управління є перепусткою на ринки збутукраїн-членів СОТ.  Директор з якості компанії «Оболонь» Валентина Микусевич урозмові з журналістами повідомила, що тепер ми можемо говорити про інтегрованусистему управління, яка забезпечує відповідальність компанії перед персоналом,споживачами, суспільством та державою в цілому.

Менеджерпо системах управління Віра Іванюта повідомила, що більшість країн-членів СОТвважають обов’язковим виконання вимог стандарту ISO 22000, інакше продукціяпросто забороняється для продажу. Крім того, частка «Оболоні» в пивномуекспорті України за січень 2008 року становить 80 %, а без відповідноїсертифікації наша компанія не змогла б експортувати такі об’єми продукції закордон, — наголосила менеджер по системах управління. Цима системами є:

·    Системауправління якістю (ДСТУ ISO 9001:2001) – система взаємопов’язаних, орієнтованих назадоволення споживачів процесів, які постійно поліпшуються завдяки лідерствукерівництва і залучення персоналу, діючих на підставі фактів, а такожвзаємовигідних стосунків з постачальниками.

·    Системауправління безпечністю харчових продуктів (ДСТУ ISO 22 000:2007) – попереджувальна системадля забезпечення безпечності харчових продуктів (постійний аналіз небезпечнихчинників та перевірка критичних контрольних точок на всіх етапах виробництва).

·    Системаекологічного керування (ДСТУ ISO 14 001:2006) – розробка та запровадженняекологічної політики компанії, керування її екологічними аспектами.

Система управління безпекою та гігієною праці (ДСТУ-П OHSAS 18 001:2006) –дає можливість організації управляти ризиками в області безпеки і гігієни праці і покращувати свої показники в цій області.

 


ВИСНОВКИ

На основіпроведеного дослідження можна сформулювати наступні висновки:

1.   Транзитна форма займає значнучастину в загальному обсязі постачань, вона більш економічна, має відносновисоку швидкість постачань. Вибір транзитної форми постачань продиктованонасамперед обсягом споживаних ресурсів і встановленою для нього транзитною чизамовленою нормою постачань.

2.   Вибираючи форму постачання,підприємства повинні враховувати специфіку споживаних ресурсів, обсяги їхвикористання у виробництві, можливі витрати на їх доставку. Вибір постачальникає основою створення стійкої бази постачання будь-якого підприємства.

3.   Важливою є оцінка діяльностіне тільки наявного постачальника, а й потенційного. Для перевірки діяльностіпотенційного постачальника часто необхідні значні затрати часу й засобів.

4.   Для забезпечення ефективноїгосподарської діяльності та отримання прибутку більшість фірм проводятьмаркетингові дослідження ринку, серед яких особливе місце займає сегментаціяринку для ЗАТ «Оболонь», тобто групування і поділ ринку на окремі частки(сегменти) за певними ознаками

5.   Кон'юнктурні дослідженняокремих сегментів ринку дають можливість аналізувати ситуацію, що склалась наринку, встановити причинний характер цих явищ і скласти прогноз ринку, напідставі якого розробити програму розвитку ринку, кращого задоволення попиту йодержання прибутку.

6.   Оскільки метою діяльностіпідприємства є отримання прибутку у довгостроковому періоді, то управлінськадіяльність має бути направлена на виділення окремих сегментів ринку (цільовихринків для даного підприємства) та напрямлення зусиль для його опанування(захоплення).

7.   Стратегія поведінкипідприємства на ринку — визначення основних напрямів розвитку товарного аборегіонального ринків, виходячи з оцінок поточної кон'юнктури і перспектив їїрозвитку. Розробляється власними маркетинговими підрозділами фірм абоспеціальними науково-дослідними організаціями, лабораторіями.

8.   Таким чином, сегментаціяприносить додатковий прибуток ЗАТ «Оболонь» в секторі роздрібного бізнесу.Необхідність сегментації клієнтської бази ЗАТ «Оболонь» очевидна, оскільки ЗАТ«Оболонь» як комерційне підприємство націлений на продаж продукції різнимгрупам клієнтів. Відповідно для задоволення потреб цих груп необхіднопідрозділити їх на підгрупи зі схожими інтересами. Стратегічна сегментація ЗАТ «Оболонь»напрямлена на поділ ринку на окремі сегменти та вибір цільових ринків для ЗАТ«Оболонь», оскільки для підприємства є вигідніше зайняти певну нішу на ринку,ніж намагатися зайняти весь ринок.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.                Басовский Л.Е.Маркетинг: Курс лекций: Навчальне видання.- М.: Инфра-М, 2000.- 219 c.

2.                Богданова Е.Л.Информационный маркетинг: Учебное пособие: Навчальне видання.- СПб.: Альфа,2000.- 174 c.

3.                Вовчак І.С.Інформаційні системи та комп`ютерні технології в менеджменті: Навчальнийпосібник: Навчальне видання.- Тернопіль: Карт-бланш, 2001.- 354 c.

4.                Галаев М.Д.,Баширов И.Х. Организация маркетинговой деятельности: теория и практика: Учебноепособие: Навчальне видання.- Донецк:, 2000.- 333 c.

5.                Голубкова Е.Н.Маркетинговые коммуникации.- М.: Финпресс, 2000.- 256 c.

6.                Голубков Е.П.Маркетинг как концепция рыночного управления // Маркетинг в России и за рубежом(рус.).- 2000.- № 2.- C.95-114.

7.                Завьялов П.С.Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах: Учебное пособие: Навчальне видання.-М.: Инфра-М, 2000.- 496 c.

8.                Економікапідприємства: Підручник.- Суми: Університетська книга, 2004.- 648 c.

9.                Крылова Г.Д.,Соколова М.И. Маркетинг. Теория и 86 ситуаций: Учебное пособие: Навчальневидання.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.- 519 c.

10.              Ламберн Ж.Ж.Стратегический маркетинг. Европейская перспектива: фр: .- СПб.: Наука, 1996.-590 c.-

11.              Литл Д.Ф. Основымаркетинга. Чего же хотят ваши потребители. Надежный способ это выяснить. .-Ростов-на-Дону: Феникс, 1997.- 400 с.

12.              Мак-Дональд М.Стратегическое планирование маркетинга.- СПб.: Питер, 2000.- 320 c.

13.              Маркетинг:Учебник: .- М.: Банки и биржи; ЮНИТИ, 1996.- 560 c.

14.              МельникВ.Л. Маркетинговая деятельность в сфере управления рынком услуг // Механізмрегулювання економіки, економіка природокористування, економіка підприємства таорганізація виробництва (Міжнародний науковий ж-л.-1999.-№ 3): Зб.науковихпраць СумДУ.- Суми: СумДУ, 1999.- 274 c.

15.              Основымаркетинга: Учебный практикум.- Сумы: Слобожанщина, 1995.- 344 с.

16.              Павленко А.Ф.,Войчак А.В. Маркетинг: Навчально-методичний посібник: Навчальне видання.- К.:КНЕУ, 1999.- 84 c.

17.              СпіваковськийС.В. Маркетингове забезпечення послуг міжнародного експедирування в Україні:Спец. 08.06..01-економіка, організація і управління підприємствами: Авторефератдисертації: Наукове видання.- К.:, 2005.- 20 c.

еще рефераты
Еще работы по маркетингу