Реферат: Еластичність попиту та формування цінової політики фірми

Міністерство освіти і наукиУкраїни

Тернопільський державнийтехнічний університет

Імені І.Пулюя


Реферат

«Еластичність попиту таформування цінової політики фірми»

Студента групи ПКп-32

Урбанської Г.В.

Тернопіль, 2002

ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ.

ТЕОРІЯ РІВНОВАГИ

План

1.   Попит на товари.

2.   Еластичність попиту та їїтипи.

3.   Пропозиція товарів на ринку.

4.   Діалектика залежності попиту іпропозиції. Теорія загальної рівноваги


1. ПОПИТ НА ТОВАРИ

ЕКОНОМІЧНАПРИРОДА ПОПИТУ

Попит виражає сформовану на ринку потребу в життєвих засобах, щовизначається кількістю товарів і послуг, які споживачі можуть придбати зацінами, що склалися на ринку, та наявністю коштів

Попит завжди конкретно виражений, динамічно змінюється під впливом рядучинників. Розглянемо деякі положення, що уточнюють поняття «попит».

По-перше, попит тісно пов'язаний з дійсними суспільними по­требами, бажаннями,але не збігається з їхньої кількісною визначе­ністю. Порівняйте: ви маєтебажання купити ряд товарів, але коли оцінюєте свої фінансові можливості, тобачите, що ваше бажання значно випереджає ваші можливості, тому що останнізалежать від платоспроможного попиту.

/> <td/> />
По-друге, суб'єкт попиту репрезентуєсферу споживання (вироб­ничого чи особистого) і виступає на ринку покупцем.Об'єктами по­питу можуть бути будь-які об'єкти ринкових відносин, що маютьвартісну оцінку і певну корисність для споживання.

Рис. 1. Система чинників, щовизначають попит

Іноді чинники, що впливають на попит, зводяться лише до ціно­вих, тобтовизнається тільки вплив рівня цін на зміни у попиті. В реальному економічномужитті все значно складніше. На попит впли­ває багато чинників (рис. 1), аналізяких дає можливість визначити потреби людини в певних товарах і послугах.

ЗАКОН ПОПИТУ

Рух попиту об'єктивно регулюється законом попиту. Він відбиваєпричинно-наслідковий зв'язок між зміною ціни і зміною величини попиту. Прицьому цей зв'язок має зворотний характер:

підвищення ціни зумовлює зменшення попиту і навпаки — знижен­ня ціни ведедо його зростання.

У законі попиту виявляється суперечність між ціною і пла­тоспроможністю,а точніше — між зміною ціни і постійною на цей час величиною платоспроможногопопиту населення.

Якщо ціна зросла, то при тому самому платоспроможному по­питі населеннязменшуються можливості здійснення покупок. Вони скорочуються не в номінальномугрошовому, а в натуральному вира­женні. Інакше кажучи, замість 5 кг якогосьхарчового продукту ви зможете придбати уже тільки 3-4 кг, або змушені будетекупувати дешевший замінювач звичного для вас продукту. Наприклад, замістьвищого сорту чаю купують нижчий, замість кави — чай.

Вихід з цієї суперечності полягає у зменшенні попиту на товари, ціна наякі зросла.

Протилежна ситуація виникає тоді, коли ціна знизилася. Спожи­вач маєможливість придбати ті товари, продаж яких раніше стриму­вався через недостатнюкупівельну спроможність. У цьому разі по­пит зростає на більш дорогі товари.

Форми виявузакону попиту найрізноманітніші.

Якщо ціни зросли, реалізація їх може знизитися. Це станеться лише тоді,коли маса товарів залишиться незмінною. При скороченні товарної маси задопомогою ціни встановлюють нову пропорцію (но­вий баланс) між масою товарів іплатоспроможним попитом.

У конкурентній боротьбі виробник мусить реагувати на поведін­куспоживачів. При затримці реалізації товарів і створенні товарних запасів можутьбути вжиті заходи щодо зниження цін і зменшення товарних запасів.

Формою вияву закону попиту є також ефект заміщення. Він по­лягає упереміщенні попиту на дешевші товари-замінники.

Однією з форм вияву закону попиту є ефект доходу. Він спостері­гаєтьсятоді, коли відбулось зниження ціни. Це призводить до того, що у споживача врезультаті зниження ціни з 'явилась вільна сума грошей, яка може бутиспрямована на придбання додаткових життєвих засобів.

КРИВА ПОПИТУТА ЇЇ ЗМІНИ

Залежність міжціною і попитом характеризує крива попи­ту (рис. 2).

/>

Рис.2. Крива попиту

Вона має негативний нахил, що демонструє зворотну залежність між двомазмінними — ціною за одиницю товару Р і обсягом його продажу Q. Причому кожна додаткова купівляоднорідного g товару показує зниження |його граничної корисності. Це свідчить про те, що закон попиту діє одночасно ззаконом спадної граничної корисності економічних благ.

Якщо ціна товару зро­стає від точки Б до точки А, обсяг продаж скоро­чується.Напрям стрілок на осях графіка змінить­ся на протилежний, якщо ціна знизиться внапрямі від точки А до точки Б. Будь-якій точці на кривій попиту ДД відповідаєпевне значення двох змінних — Р і Q.

Рух по кривій попиту з однієї точки до будь-якої іншої показує, як змінаоднієї змінної, тобто ціни, зумовлює зворотний рух, тобто обсягу продаж.

Може бути і так, що крива попиту ДД не змінюється, не зміщуєть­ся в тойчи інший бік. Це означає, що попит не змінився. У цьому разі зміна ціни впливаєлише на обсяг продажу товарів, але не на попит.

Крива попиту ілюструє лише зміну співвідношення цін і обсягу продаж учистому вигляді, абстрагуючись від нецінових чинників (суб'єктивних поглядівпокупців, моди тощо). Проте в ринковому господарстві вирішальне значення маютьцінові чинники, тому аб­страгування від нецінових чинників цілком припустиме.

 2.ЕЛАСТИЧНІСТЬПОПИТУ ТА ЇЇ ТИПИ

Поняття «еластичності» показує взаємозв'язок між зміною ціни і обсягомпроданих товарів.

Наприклад, якщо ціна товару зросла на 10 відсотків, то виникає запитання,як зміниться кількість продаж за певний інтервал часу; як зміниться попит нацей товар, якщо доходи населення зростуть на 12 відсотків за місяць, рік.

Найбільш прийнятною одиницею виміру еластичності попиту є відсоток. Цейпоказник дає можливість з'ясувати, на скільки відсотків змінився обсяг продажутоварів у результаті зміни ціни на одиницю товару на 1 відсоток.

Цінову еластичність попиту (коефіцієнт еластичності) Еп обчис­люють затакою формулою:

/>

Розрізняють п'ятьтипів еластичності попиту.

Попит еластичний — ціна зросла на 1-2 відсотки, а обсяг про­дажу збільшився на10-15 відсотків.

Одинична еластичність — ціна зросла на 1 відсоток, а обсяг продажу зменшився на 1відсоток.

Попит майже нееластичний — ціна зменшилася на 15 відсотків, а обсяг продажу збільшивсявсього на 1 відсоток.

Попит дуже еластичний — ціна залишається незмінною, але продаж зростає (наприклад,хворий на діабет купує інсулін незалеж­но від ціни на нього. У своєму бюджетівін обмежує купівлю інших товарів аби вивільнити певні кошти для придбанняінсуліну).

Попит зовсім нееластичний — покупець купує товар у кількості, яка не залежить від йогоціни. Це стосується товарів першої необхід­ності, споживання яких обмежитиважко (солі, цукру).

3. ПРОПОЗИЦІЯ ТОВАРІВ НА РИНКУ

СУТНІСТЬ ІЧИННИКИ ПРОПОЗИЦІЇ

Пропозиція показує кількість товарів і послуг, яка е у продажу за певноюціною.

Пропозиція представлена результатами господарської діяльності(виробництва), що набувають товарного вигляду і можуть бути дос­тавлені наринок в певному обсязі та в певний час.

Як і чинники, що визначають попит, чинники пропозиції також поділяють наоб'єктивні та суб'єктивні.

До об'єктивнихналежать економічні, соціальні, демографічні.

Економічними чинниками є: рівень технології, організаційно-інфраструктурнезабезпечення, сфера обігу; державне стимулюван­ня ринкової конкуренції,переміщення капіталів.

Соціальні чинники — це професійно-кваліфікаційний склад ро­бочої сили,суспільна престижність підприємства, розміри і ак­тивність підприємців, їхняекономічна самостійність, рівень культу­ри і спеціальної освіти учасниківвиробництва.

Демографічні чинники охоплюють: масштаби і характер залу­чення у виробництво івивільнення робочої сили, розподіл праце­здатного населення за територією.

До суб'єктивних чинників відносять психолого-традиційні, ес­тетичні,природно-кліматичні.

Психолого-традиційні чинники — це зміни смаків та уподо­бань споживачів, місцеві,національні традиції, виховання, релігійні звичаї.

Естетичні чинники включають зміни умоді, розвиток промис­лового дизайну.

Природно-кліматичнї чинники — це клімат, рельєф та місце­знаходження, флора іфауна.

Однак надалі головну увагу при розгляді чинників пропозиції миприділятимемо ціновому чиннику.

ЗАКОНПРОПОЗИЦІЇ

Об'єктивний рух пропозиції регулюється відповідним еко­номічним законом —законом пропозиції. Пропозиція стосується на­самперед економічної діяльностівиробників, тобто основних суб'єк­тів конкурентної боротьби. Отже, процесом-причиноюзакону про­позиції виступає зміна ціни: вона може знижуватись або зростати. Цейпроцес тісно пов'язаний з певною масою товарів, послуг, що пропонуєтьсяспоживачам.

Якщо ціна знижується, то при тій самій масі товарів і послуг підприємецьодержує менше коштів від реалізації і навпаки. У другому випадку, коли ціна зросла, коштівстає більше. Як бачимо, у причинно-наслідковому зв'язку закону пропозиції навідміну від за­кону попиту існує прямий зв'язок.

У кожний конкретний момент, як правило, зміна ціни означає, що масатоварів і послуг виробляється (надається) при тих самих витратах виробництва. Ця обставиназмушує виробників змінювати тактику. Насправді витрати виробництва незмінились, але цю саму масу товарів і послуг через зниження ціни продано дешевше.Різни­ця між сумою реалізації та витратами виробництва зменшилась, отже,виробник одержав менший прибуток. Норма прибутку знизилась. Це досить серйознийпривід для оцінки доцільності виробництва цього виду товару.

Підприємець має вжити заходів щодо зміни асортименту товару або щодозниження витрат виробництва. Закон пропозиції, по суті, вимагає привестипропозицію у відповідність з існуючим попитом або знизити витрати виробництва,узгодити їх з новою ціною.

КРИВАПРОПОЗИЦІЇ ТА ЇЇ ЗМІНИ

 Точка А на кривій пропозиції ПП (рис. 3) показує більш високий рівеньціни Ц, який склався на ринку, і обсяг товарів Т, який також зріс. Точка Ввідбиває ситуацію, яка змінилася: знижен­ня ціни до рівня Ц2, яко­мувідповідає скорочен­ня пропозиції до прода­жу товарів Т2. Отже, зрис. 29 видно, що про­позиція товарів має виг­ляд кривої з позитив­ним нахилом,що відоб­ражує залежність між двома змінними — ці­ною товару і його кіль­кістюабо обсягом для продажу на ринку.

/>

Рис. 3. Крива пропозиції

Крива пропозиції, по суті, є ілюстрацією дії закону пропозиції, тобто заінших однако­вих умов, чим вища ці­на товару, тим більше їх може бути виробленоі запропоновано до продажу на ринку. Рух кривої донизу від точки А до точки Возначає зниження товарного обміну на ринках під впливом знижен­ня цін на цітовари.

Еластичність пропозиції товарів характеризує відносні зміни цін товарівта кількості їх, запропонованої до продажу.

Інтенсивність цих змін неоднакова. Вона може показувати загаль­ну сукупнуеластичність пропозиції, стосуватися пропозиції одинич­ної еластичності (заякої 1 відсоток збільшення ціни товарів зумов­лює збільшення на 1 відсотокпропозиції їх для продажу на ринку).

При нееластичній пропозиції збільшення ціни не має будь-яко­го впливу назбільшення кількості товарів, що пропонується до про­дажу.

Еластичність пропозиції сприяє встановленню так званої нор­мальної цінирівноваги (тобто рівноважної ціни).

4.ДІАЛЕКТИКА ЗАЛЕЖНОСТІ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ. ТЕОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ РІВНОВАГИ

 

РІВНОВАЖНА ЦІНА

 

Політична економія, що обслуговувала адміністративно-ко­мандну систему,вважала, що ринкова економіка в умовах капіталіз­му має хаотичний характеррозвитку.

Насправді ж ринкова економіка здатна до саморегулювання. Воновідбувається під впливом вільної конкуренції, постійної зміни цін, регулюванняекономічних процесів на основі співвідношення попи­ту і пропозиції.

Хоча в ринковій економіці можливі прорахунки, але по кожному товарувстановлюється певний рівень ціни на основі рівноваги по­питу і пропозиції. Дієсистема саморегулювання. У кожний певний момент виникає конкретна рівновага міжпопитом і пропозицією. І ця рівновага досить ефективна.

При встановленні такої рівноваги випуск продукції досягає еко­номічно доцільного,витрати чинників виробництва — мінімально­го рівня. В результаті, як дотепнозауважує П. Самуельсон, людям, які люблять яблука, ніхто не пропонує апельсини,і навпаки.

ТЕОРІЯ РІВНОВАГИ Л. ВАЛЬРАСА

Автором теорії загальної рівноваги є відомий швейцарсь­кий економіст ЛеонВальрас (1834 — 1910), професор Лозаннського університету, за походженнямфранцуз. Він був одним із засновників теорії граничної корисності. Однакособливо став відомим як автор теорії рівноваги. Своє відкриття він зробив наоснові математичних висновків.

Леон Вальрас довів, що в умовах ринкової економіки є можливістьвстановлення рівноваги на основі співвідношення пропозиції і по­питу. Вільнаконкуренція забезпечує встановлення ціни рівноваги.

Рівноважна ціна — це ціна на конкурентному ринку, за якої величина попиту іпропозиції однакові, немає ні дефіциту, ні надлишку товарів і послуг. Така цінане містить у собі тенденції до зростання або до зниження обсягів виробництва

Постулатамитеорії рівноваги Л. Вальраса є такі:

1. Зміни цін впливають на попит і пропозицію і навпаки; зміна попитувпливає на пропозицію і навпаки. Отже, їхній взаємозв'я­зок впливає навстановлення рівноваги.

2. Рівноважна ціна встановлюється у результаті конкуренції, спів­відношенняпопиту і пропозиції, наявності ресурсів та інших чин­ників.

3. Загальна рівновага здійснюється щодо всіх товарів. Це пояс­нюєтьсятим, що потреба у цьому товарі залежить від наявності інших товарів. Наприклад,споживання м'яса залежить від наявності кави.

4. Рівновагу характеризує, як правило, мінова вартість. Мінова цінністьтоварів — це рівень економічної рівноваги. В умовах конку­ренції діютьмеханізми, які усувають диспропорції та встановлюють таку мінову вартість, щогрунтується на ціні рівноваги. В умовах мо­нополії диспропорції зберігаються.

5. Рівновагадосягається на основі дії всіх учасників ринку.

6. Рівновага здатна забезпечити максимально високий рівень за­доволенняпотреб (безумовно, за наявності ресурсів).

7. Попит на кожний товар залежить не тільки від його ціни, а і від цін навсі інші товари. Наприклад, зростання цін на деякі продукти харчування призвелов Україні до зменшення попиту на періодичні видання. Багато людей відмовляютьсявід передплати на газети і журнали. Різко скоротилися їхні тиражі.

8. Сума попиту споживача на всі закуплені ним товари і покупки дорівнюєза вартістю сумі всіх проданих ним товарів і послуг (у тому числі послугпраці).

9. Ринокбезперервно здійснює «пошук» так званих рівноважних цін.

10. Конкуренція — це важливий чинник встановлення рівноваги (через ціни).Існуючі цінові сигнали регулюють ринок, з допомогою їх досягається рівновага.

11. Для рівноваги потрібний ринковий механізм, який діє значноефективніше, ніж у минулому так звана планова система.


Література:

Октлер Ф.,Армстронг Г., Сондерс Дж., Вонг В. Основи маркетингу. — 2-ге європ. вид. М.,2000. 944 с.

еще рефераты
Еще работы по маркетингу