Реферат: Експертиза та контроль реалізації товару

Зміст.


1.   Завдання, об’єкти, джерелаінформації та методичні прийоми експертизи.

2.   Завдання, об’єкти, джерелаінформації і методичні прийоми контролю і експертизи.

3.   Експертиза випуску іреалізація готової продукції.

4.   Перевірка виконаннядоговірних відносин з покупцями.


1.   Завдання, об’єкти, джерела інформаціїта методичні прийоми експертизи.

                Експертиза виробництвапродукції включає в себе перевірку всього комплексу завдань, що залежать відгалузевої специфіки і типу виробництва, особливостей організації і технологіївиготовлення продукції, її номенклатури. Завданням експертизи є не тількиперевірка організації і технології виробництва на підприємстві та правильностіі обґрунтованості виробничих витрат, але й перевірка правильності визначеннясобівартості продукції.

          Об’єкти експертизи, джерелаїї інформації та методичні прийоми експертизи з виробництва, собівартості іреалізації продукції наведені на малюнку 1.1.

          В організації моделі, щовідображена на малюнку 1.1., визначені всі стадії здійснення процедуриконтролю.

          У цій системі стадійважливе значення має інвентаризація незавершеного виробництва, що даєможливість виявити можливі приписки фактичного випуску продукції. Крім того, цедозволяє перевірити реальний обсяг виробленої продукції. Для цього застосовуютьприйоми співставлення обсягу виробленої продукції з її надходженням іоприбуткуванням на склад. Для того, щоб визначити, чи відповідає обсягпродукції, що значиться в обліку, фактичній наявності, необхідно під часекспертизи поряд з інвентаризацією матеріалів провести інвентаризацію готової продукції.Процедури її проведення дуже схожі з процедурами проведення інвентаризації, щовідображено в розділі “Контроль і експертиза операцій з товарно-матеріальнимицінностями”.

          Поряд з інвентаризацією приекспертизі здійснюється експертизне обстеження організації виробництва,забезпеченість цехів необхідними інструментами, матеріалами. Це обстеження даєможливість виявити зайве і невикористане обладнання, перевірити, як ведетьсяоблік виробітку напівфабрикатів і готової продукції на робочих місцях із метоюпопередження випуску необлікової продукції, можливих крадіжок і зловживань.

          Здійснюється такожперевірка технічної документації: типових технологічних інструкцій та основнихтехнологічних процесів виробництва, маршрутних технологічних карт, рецептури,номенклатури сировини і матеріалів, норм їх витрачання. Така перевірказдійснюється для забезпеченості технологічною документацією всьоготехнологічного процесу.

          На підставі технологічнихкарт перевіряють додержання встановленої технології виготовлення продукції,відповідність технологічної документації продукції, що виготовляється,встановленим стандартам і технологічним умовам.

          Потім перевіряютьправильність розрахунку коефіцієнта використання виробничої потужності, йогодинаміку порівняно з минулим роком і аналогічними показниками на спорідненихпідприємствах.

          Особливу увагу під часекспертизи приділяють перевірці показників фактичного випуску продукції таметодам порівняння операції за кредитом рахунка 23 “Основне виробництво” тадебетом рахунка 26 “Готова продукція”. Залишки в регістрах аналітичного облікуза цими рахунками порівнюються з даними надходження готової продукції на склад,відомостями випуску продукції і первинними документами.

          Можливі випадки, колиоплачена продукція покупцями в поточному місяці ще не завершена виробництвом ідоробка її буде здійснюватися ще в майбутньому місяці. Для виявлення такихфактів експерт перевіряє наряди на виконані роботи та проводить інвентаризаціюяк незавершеного виробництва, так і залишків готової продукції на складі. Крімцього, для підтвердження фактів приписок використовуються претензійні матеріалиі листування з покупцями, що дає можливість виявити включення в реалізаціюпродукції, яка ще або не виготовлена, або знаходиться в стадії незавершеноговиробництва. Виробництво і повноту оприбуткування продукції перевіркувзаємозв’язку з експертизою операцій з її відвантажування і реалізації покупцямта розрахунки з ними. Зіставлення даних про випуск продукції з даними їївідвантаження і реалізації покупцям потрібно здійснювати з урахуванням залишківнезавершеного виробництва та залишків готової продукції на складі.

2.  Завдання,об’єкти, джерела і методичні прийоми контролю і експертизи.

Експертизуоперацій, пов’язаних з наявністю і рухом готової продукції здійснюють унерозривному зв’язку з експертизою виробництва продукції. Завданням експертизоює забезпечення контролю за випуском і оприбуткуванням готової продукції,зберіганням її на складах і в дорозі до покупців, додержанням договірноїдисципліни при відвантаженні продукції покупцям, правильністю її списання зпідзвіту матеріально відповідальної особи згідно з документами на відвантаженняабо відпуск продукції, своєчасністю і повнотою оплати розрахункових документівпокупцями, обґрунтованістю документів покупців і розрахунків за претензійнимисумами, своєчасним і правильним відображенням операцій, пов’язаних з випуском,оприбуткуванням і реалізацією готової продукції в бухгалтерському обліку.

Контрольніпроцедури процесу експертизи операцій, пов’язаних з випуском і реалізацієюготової продукції наведені на малюнку 1.2. Цей процес включає як стадіїконтролю збереження готової продукції на складах за допомогою методів їїінвентаризації, так і документальні методи перевірки операцій, пов’язаних звипуском і реалізацією продукції.

Відповідно дозавдань контролю наявності і руху готової продукції та процедур процесуекспертизи цих операцій визначають об’єкти, джерела інформації і методичніприйоми процедур контролю і експертизи випуску і реалізації продукції (малюнок1.3.).

Об’єкти контролю– це процеси, що пов’язані з укладанням комерційних договорів і угод та їхвиконанням, операції, пов’язані з реалізацією і збереженням продукції,позавиробничими витратами, обліком та звітністю про її реалізацію.

Малюнок 1.2

Контрольні процедури процесуекспертизи операцій щодо випуску і реалізації товарів

/>


Згідно зорганізаційною моделлю визначена нормативно-законодавча і облікова інформація,яка використовується під час контролю і експертизи операцій, пов’язаних звипуском і реалізацією продукції. Нормативно-законодавча інформаціявикористовується під час експертизи з метою перевірки законності взаємнихвідносин підприємств із постачальниками і покупцями, що регулюються договірнимиі комерційними угодами. Облікова інформація, що відображена в документах іоблікових реєстрах перевіряється з погляду документального обґрунтування,законності і достовірності операцій, пов’язаних із випуском і реалізацієюпродукції.

Система процедурекспертизи операцій, пов’язаних з випуском і реалізацією продукції, включаєкомплекс органолептичних, розрахунково-аналітичних і документальних методичнихприйомів контролю. У системі цих методичних прийомів контролю операцій,пов’язаних з випуском і реалізацією продукції, важливе місце займаєінвентаризація, що дає можливість перевірити фактичну наявність продукції ізіставити її за даними обліку. Використовуючи методи інвентаризації готової продукціївибіркового та суцільного спостереження, експерт перевіряє її збереження наоб’єктах.

Експертна оцінкаготової продукції використовується як метод технологічного контролю,пов’язаного з перевіркою якості випуску продукції та її реалізації. Службове розслідування– це сукупність прийомів перевірки додержання посадовими і матеріальновідповідальними особами нормативно-законодавчих актів, що регулюють процеси,пов’язані з реалізацією продукції. У зв’язку з цим важливе значення маєперевірка виконання договорів на реалізацію продукції. Виявлені порушеннядоговорів доцільно оформити відповідною таблицею (Таблиця 1.1.).

Основнимиметодичними принципами, що пов’язані з перевіркою операцій щодо випуску іреалізації продукції, є документальні методичні прийоми. Вони включають в себекомплекс дослідження документів і облікових реєстрів із випуску і реалізаціїпродукції. Методика перевірки документів і облікових реєстрів із випуску іреалізації продукції висвітлена в наступних параграфах даного розділу.

Таблиця1.1.

Відомість встановлених порушень договірноїдисципліни при реалізації готової продукції за період з 1 січня до 31 грудні1999 року.

№ Найменування “Україна” Договір Сума згідно договором, тис. грн Виконання договору, тис. грн Відсоток виконання Абсолютне відхилення Дата Номер Більше Менше 1 Універмаг “Україна” 20.12. 19__р. 185 180,0 205,0 113,9 25,0 - 2 Знаменське оптово-розрібне об’єднання “Одяг” 25.12. 19__р. 190 870,0 800,0 91,9 - 70,0 3 Олександрійський Універмаг 15.12. 19__р. 142 710,0 701,0 98,7 - 9,0 4 Московське оптово-роздрібне об’єднання “Жіночий одяг” 19.12. 19__р. 180 820,0 940,0 87,0 120,0 - Всього: 2580,0 2646,0 х 145,0 79,0

Поряд з методамифактичного і документального контролю під час експертизи можутьвикористовуватися розрахунково-аналітичні методичні прийоми, що ґрунтуються навикористанні методів економічного і логічного аналізу операцій, пов’язаних звипуском і реалізацією продукції. Експертизу обґрунтовують деякі процеси напідставі застосування аналітичних розрахунків.

Узагальнення результатів контролю під час експертизи дає можливістьсистематизувати виявлені недоліки і порушення і оформити їх у відповідномурозділі акта, за її результатами прийняти відповідні рішення та здійснитиконтроль за їх виконанням.

3.  Експертизавипуску і реалізація готової продукції.

Показникреалізації продукції підприємств промисловості є одним із основних показниківгосподарської діяльності. Обсяг реалізації готової продукції визначаєтьсявипуском її із виробництва за кількістю, асортиментом і якістю. Продукціявважається готовою для реалізації, коли закінчена її обробка, пройшло технічневипробування і вона відповідає стандартам і технічним умовам. Вона повинна бутиприйнята технічним контролем і здана на склад підприємства або прийнятазамовником. Продукція, що не пройшла всіх операцій обробки, не пройшлавипробування і технічного контролю підлягає обліку як незавершене виробництво.

          Приекспертизі перевіряють обсяг реалізації продукції і відповідність йогорозрахунковим договорам і комерційним угодам на постачання її покупцям.Однозначно перевіряють обґрунтованість розрахунків нормативів залишків готовоїпродукції на складах. Завищення цих нормативів призводить до зменшення обсягуреалізації, невиконання договірних зобов’язань на постачання продукціїпокупцям, затоварювання складів, сповільнення обігу коштів.

Для вивченняможливості реального скорочення залишків готової продукції, що відвантажена(відпущена) покупцям, необхідно перевірити обґрунтованість кожної суми затермінами відвантаження неоплаченої продукції і причинами несплати рахунківпокупцями. Особливу увагу звертають на суми відвантаженої (відпущеної)продукції, що тривалий час не оплачена покупцями. Обсяг реалізації продукції внатуральному і в номенклатурному виразі перевіряють з укладеними договорами ікомерційними угодами на постачання продукції покупцям. З’ясовують, чи немаєстворення резервів необлікованої продукції з метою її реалізації за готівку безоформлення документів.

Перевіряють такожрозрахунки обсягу випуску продукції та відповідність його з укладенимидоговірними угодами. Така перевірка дає можливість з’ясувати відповідністьобсягу реалізації даним договірних угод. З’ясовують також, чи немає випадків,коли підприємства укладають недостовірні угоди на постачання продукціїпокупцям, необґрунтоване одержують кошти від них у порядку попередньої оплати.У деяких випадках процес випуску продукції на підприємстві в обліку тривалийчас не відображається, що не призводить до того, що одержані кошти від покупціву порядку попередньої оплати використовуються для потреб своєї діяльності в тойчас, як продукція залишається невідпущеною покупцям. Під час експертизиперевіряють відповідність її якості укладеним угодам і встановленим стандартам,обґрунтованість позавиробничих витрат, які залежать від обсягу реалізаціїпродукції (транспортні витрати, тара і пакувальні матеріали), що підлягаютьперерахунку за фактично реалізовану продукцію.

Експерт такожповинен перевірити правильність оцінки визначення вартості реалізованої продукції,достовірність звітних даних про обсяг реалізації. Незадовільна якість готовоїпродукції, що не користується попитом, тягне за собою затоварення складів,відмови від її оплати покупцями або претензії з їх боку. У випадку анулюваннязамовлень в умовах індивідуального і серійного виробництва потрібно з’ясуватипричини, що негативно вплинули на обсяг реалізованої продукції.

Для відвантаженняпродукції покупцем велике значення має повне і своєчасне забезпеченнятранспортними засобами. У зв’язку з цим експерт встановлює, чи немає випадківнеповного і несвоєчасного надання вагонів чи автомобілів для відвантаженняпродукції покупцям. Він розглядає графіки подавання транспортних засобів підзавантаження продукції, їх вантажоємкість і терміни виділення цих транспортнихзасобів. Порівнянням цих термінів із графіками випуску продукції, з фактичноюпотребою транспортних засобів для відвантаження продукції покупцям визначаютьпричини зриву графіків надання продукції та винних осіб. Одночасно встановлюютьфакти простоїв виділеного транспорту і неповного використання вантажоємкості,непренд’явлення претензій до транспортних підприємств за затримку і неповнеподавання транспортних засобів.

Особливу увагупід час експертизи звертають на випадки затоварення продукції на складахпідприємства і з’ясовують, чи не є це наслідком випуску продукції, що не маєзбуту, випуску недоброякісної продукції або продукції, що повернена покупцем.Такі факти під час експертизи ретельно досліджують та встановлюють за нимипричини і винних осіб. В умовах, коли різко зменшується залишки продукції наскладах, експерт повинен з’ясувати наступне: чи не списані суми нестач готовоїпродукції на складах, чи немає випадків прострочених платежів, фактів втративантажів і нестач відвантаженої продукції без стягнення її вартості з покупцівчи інших винних осіб, наявність некомплектної і нестандартної продукції наскладах і відвантаження її покупцям, що призвели до відмовлень від сплати іпретензій або фактів незаконної уцінки готової продукції і сплачення різниць урезультаті завищення сортності при здаванні продукції цехами на склад і іншіфакти.

Одночасноперевіряють обсяг реалізації продукції, якість та правильність визначення їївартості.

Надходженняготової продукції власного виробництва за фактичною собівартістю відображенняза дебетом рахунка 26 “Готова продукція”. В аналітичному обліку можливевідображення готової продукції за обліковими цінами. При експертизі необхідноперевірити операції щодо списання готової продукції з рахунка 26 “Готова продукція”та списання відхилень фактичної собівартості готової продукції від вартості їїза обліковими цінами. Це відхилення визначається як добуток рівня (відсотка)відхилень і вартості відпущеної зі складу готової продукції за обліковимицінами. Експерт повинен перевірити правильність визначення суми цих відхилень,що належать до реалізованої продукції, та правильність відображення за кредитомрахунка 26 “Готова продукція” і дебітом рахунків, на яких відображено їївибуття.

У деякихпідприємствах договірна ціни занижують порівняно з собівартістю продукції, щопризводить до нереального відображення доходів або збитків від реалізаціїпродукції. Такі порушення групують у нагромаджу вальні відомості (таблиця1.2.).

Таблиця1.2.

Нагромаджувальна відомість виявлених підчас експертизи фактів заниження договірних цин порівняно з собівартістюпродукції

№ Назва продукції, що реалізується Фактично випущено Виробнича собівартість одиниці продукції Реалізовано продукції Відпускна ціна Сума витрат від реалізації Сума одержаного прибутку Договірна розрахункова ціна, грн Фактична ціна, грн 1 Масло вершкове вищий сорт 2000 5 4 1800 6 108000 3600

Аналогічнувідомість складають на продукцію, за якою одержані збитки від реалізації, тавизначають їх причини.

Експерт звертаєтакож увагу на можливі факти штучного збільшення фактичного обсягу реалізованоїпродукції. Під час експертизи з’ясовують, чи немає випадків передачінапівфабрикатів і виробів для заключної обробки на іноземних підприємствах (аінколи, взагалі, без обробки) з метою збільшення обсягу реалізації.

Важливоюдіяльністю експертизи операцій випуску і реалізації продукції є перевірказдавання продукції із виробництва на склад готової продукції. Для цього експертдосліджує за суттю і змістом і з погляду законності приймально-здавальнінакладні на відпуск продукції з цеху на склад, перевіряє правильністьвизначення в них назви і сорту продукції, номенклатурних номерів та встановлює,чи оформлені ці накладні підписами представників технічного контролю,представниками цехів, що здають продукцію, та завідувача складом, що їїприйняв. Одночасно перевіряють правильність ведення кількісного сортовогообліку готової продукції на картках типової форми. Вся первинна документаціявипуску і реалізації готової продукції порівнюється з картками складськогообліку, даними групувальних та оборотних відомостей бухгалтерськогокількісно-сумового обліку. Показники оборотних відомостей звіряють ізпідсумковими залишками в регістрах бухгалтерського обліку, а також із записамискладського обліку. Недоліки або помилки в записах бухгалтерського абоскладського обліку детально досліджуються експертом, з’ясовується, чи непризвело це до спотворень при оприбуткуванні готової продукції, що надходить звиробництва, або при її списанні під час реалізації.

Важливе значеннямає перевірка документів, пов’язаних із відпуском і реалізацією продукції таспівставлення їх із даними розрахункових документів. Звертається також увага наможливі випадки виписки безтоварних рахунків. З метою виявлення можливихвипадків безтоварних рахунків за домовленістю з місцевими покупцями експертможе застосовувати прийоми порівняння дати відвантаження продукції покупцям запервинними документами з транспортними на вивезення продукції з територіїпідприємства. Дату фактичного відпуску продукції покупцю зіставляють з датоюодержання від нього платежу за цю партію продукції. При необхідності здійснюютьзіставлення періоду (дати) оформленого відпуску продукції покупцям із датою їївипуску з виробництва за даними відповідних первинних документів (відомістювипуску і здання продукції на склад, приймально-здавальних накладних), а такожіз датою проходження через контрольний відділ технічного контролю і виявленняфіктивних операцій (документів нарахування оплати праці, списання витратматеріалів). Одночасно необхідно використовувати записи на відвантаженняпродукції покупцям у хронологічному порядку за даними оперативного обліку(журналами, реєстрами вивезених вантажів, карток обліку виконання договорів такомерційних угод із покупцями тощо).

У тих випадках,коли обороти з відвантаження і реалізації продукції групують у “Відомостівідвантаження і реалізації продукції” (форма №16), її дані зіставляють зоборотними відомостями бухгалтерського кількісного обліку та даними журналу зарахунком 90-1 “Собівартість реалізованої готової продукції”, де ведуть обліквиробничої собівартості реалізованої готової продукції.

На підставіоблікових залишків у відомості №16 і даних рахунка 90-1 “Собівартістьреалізованої готової продукції”, виписок банку і первинних документівперевіряють правильність визначення собівартості реалізованої продукції тафінансових результатів.

4.  Перевіркавиконання договірних відносин із покупцями.

В умовах ринковихвідносин на зміну централізованій системі управління та постачання і укладаннядоговорів з покупцями відповідно до виділених фондів прийшла система вільногопідприємництва. Вона ґрунтується на добровільних угодах постачальників ізпокупцями відповідно до системи попиту і пропозиції. Покупці самостійно визначаютьпостачальників та визначають порядок укладання договорів із постачальниками.Але і в умовах ринкових відносин система договірних відносин постачальників ізпокупцями не втрачає своєї актуальності. В умовах конкуренції підприємство можевтратити ринки збуту продукції через недостатню організації договірних угод, щоможе призвести до спаду виробництва. Тому під час експертизи здійснюєтьсяперевірка укладення договорів із постачальниками, яка тісно пов’язана зопераціями щодо реалізації продукції покупцям. При перевірці особливу увагузвертають на можливі випадки недоцільного укладання договорів.

Перевіркаукладення договорів тісно пов’язана з їх виконанням. Перевірку виконаннядоговорів потрібно пов’язувати з роботою підрозділів підприємства, які мають відношеннядо випуску продукції. Щоб оцінити виконання договірних зобов’язань щодопостачання продукції покупцям, необхідно запланований (договірний обсягреалізації за відповідний період (місяць, квартал, рік)) за винятком суминедопостачання продукції порівнювати з прогнозованою (запланованою) сумоюреалізації продукції. Виконання договорів необхідно здійснювати не тільки увартісному, але й у натуральному виразі за кількістю укладених договорів іфактичному їх виконанню.

Перевіркавиконання договірних зобов’язань постачання продукції покупцям під часекспертизи здійснюється на підставі реєстрів оперативного обліку (книг,журналів, карток), які ведуться в комерційному відділі за кількістю,асортиментом, якістю, строком постачання, ритмічністю відвантаження їїпокупцям. У процесі перевірки необхідно звернути увагу на тих покупців, якимдопускались недопостачання продукції, невиконання договорів постачанняпродукції також перевіряють первинні документи на відпуск (відвантаження)окремих видів і партій продукції, переписку з покупцями, претензійні матеріалита дані про їх оплату.

У нових умовахринкових відносин успішне виконання договірних зобов’язань залежить відправильної організації оперативної роботи зі збуту продукції, що може бутизабезпечено чітким налагодженням оперативного контролю за реалізацією продукціїпокупцям. Перевірка виконання договірних зобов’язань на постачання продукціїпокупцям потребує також співставлення даних реєстрів оперативного обліку зданими журналу реєстрації відвантажень, відомостями обліку відвантажень іреалізації продукції (форма №16) та первинними документами, що підтверджуютьреалізацію продукції покупцям. Це дозволяє виявити факти неповного відображенняв оперативному обліку і звітності реалізації продукції окремим покупцям.

еще рефераты
Еще работы по маркетингу