Реферат: Дослідження впливу факторів макросередовища на кон’юнктуру ринку

Міністерство освіти і науки України

Тернопільський національний технічнийуніверситет ім. І. Пулюя

Факультет економіки і підприємницькоїдіяльності

Кафедра промисловогомаркетингу

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни МАРКЕТИНГ

на тему:

Дослідження впливу факторів макросередовища на конюнктуру ринку

(на прикладі ТОВ «Цукровий завод Козова»)


Виконала: студ. гр. БК–31

Бабій Л.П.

Науковий керівник:

асист. Шпилик С.В.


Тернопіль 2010


ЗМІСТ

 

Вступ

Розділ 1. Фактори макросередовища, їх види та вплив након’юнктуру ринку

Розділ 2. Дослідження й аналіз факторів, що впливають на діяльність ТОВ «Цукровий завод Козова»

Розділ 3. Розробка заходівщодо підвищення ефективності діяльності підприємства з врахуванням впливуфакторів макросередовища

Висновки

Список використаних джерел

 


ВСТУП

 

Будь-яке підприємствоздійснює свою діяльність не ізольовано від інших об’єктів чи сил, а під впливомнайрізноманітніших факторів, які утворюють маркетингове середовище.

Маркетингове середовище підприємства – сукупність факторів, яківпливають на процес управління маркетингом підприємства, його маркетинговийрозвиток та взаємовідносини із споживачами.

Маркетингове макросередовище – це ті фактори, якими фірма не можебезпосередньо керувати, але які впливають на її маркетингову діяльність. Домаркетингового макросередовища належать: економічне середовище, демографія, політичнесередовище, НТП, культура, природне середовище.

Вивчення макросередовищапідприємства є початковим етапом формування стратегії діяльності підприємства,оскільки забезпечує відповідну базу для визначення місії і цілей йогофункціонування.

Проведення аналізу маркетингового середовища забезпечує розуміння конкуренції;адекватне розуміння бізнесу, в якому працює підприємство; основи для виробленнячіткої стратегії; прийняття правильних тактичних рішень, що, у свою чергу,означає забезпечення стійких ринкових позицій підприємства та сприятливихперспектив його розвитку.

Ігнорування аналізу макросередовища призводить до прийняття необґрунтованихрішень; стратегії пасивного реагування на ринкові зміни; непослідовних рішень;запізнень введення інновацій; ринкової вразливості підприємства, що призводитьдо послаблення ринкових позицій підприємства та втрати ним ринкових орієнтирів.

Об’єктом дослідження курсової роботи є фактори макросередовища, їх видита вплив на діяльність підприємства.

Предметом курсової роботи факторимакросередовища, які впливають на діяльність ТОВ «Цукровий завод Козова».

Основною метою роботи є розробкарекомендацій щодо удосконалення діяльності ТОВ «Цукровий завод Козова» в умовах негативного впливу деяких факторів маркетингового середовища України.

Для досягненняпоставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

-Розкрити поняття макросередовища фірми;

-Вивчити основні складові макросередовища та їх вплив на кон’юнктуру ринку;

-Дослідити вплив макросередовища на діяльність ТОВ «Цукровийзавод Козова»;

-Дати практичні рекомендації щодо підвищення ефективностідіяльності ТОВ «Цукровий завод Козова» з врахуванням впливу факторівмакросередовища, які негативно впливають на підприємство.

Курсова робота складається із вступу, 3розділів, висновків та списку використаної літератури, який складається із 34джерел; обсяг роботи – 37 сторінок.


Розділ 1. Факторимакросередовища, їх види та вплив на конюнктуру ринку

 

Макросередовище – це фактори, які впливають на підприємствота його мікросередовище, і які не підлягають контролю з боку підприємства.

Макрооточення створює загальніумови перебування організації в зовнішньому середовищі. У більшості випадківмакрооточення не має специфічного характеру безпосередньо до окремої взятоїорганізації, хоча ступінь його впливу на окремі організації різна. Це пов'язаноз відмінностями як у сферах діяльності, так і з внутрішнім потенціаломпідприємств [9].

Ф. Котлер вважає, що зовнішнєсередовище складається з шести основних факторів: демографічних, економічних,природних, науково-технічних, політичних і факторів культурного середовища [22, с. 535].

Фірма повинна ретельнопростежувати всі зміни, які відбуваються у макросередовищі, та пристосовуватисвою діяльність до цих змін.

Основнісили, що визначають структуру маркетингового макросередовища підприємства,наведено в табл.1.4.

 

Таблиця1.1

Фактори й показники макросередовища

Фактори макросередовища

Показники

1

2

Економіка

Фаза економічного циклу країни

Рівень інфляції

Рівень безробіття

Валовий національний продукт та його динаміка

Наявність та рівень товарного дефіциту

Рівень доходів та купівельної спроможності населення

Демографія

Чисельність населення

Територіальне розміщення населення

Рівень урбанізації

Міграція населення

Віковий склад населення

Рівень народжуваності та смертності

Статевий склад населення

Сімейний стан населення

Політико-законодавчий

Політична структура

Рівень політичної та законодавчої стабільності

Антимонопольне регулювання

Податкове законодавство

Соціально-культурний

Соціальні класи

Соціальні групи

Культура

Субкультура

Науково-технічний прогрес

Рівень інфляційної активності

Введення нових технологій

Напрями концентрації технологічних зусиль

Підвищення продуктивності праці

Нова продукція

Природне середовище

Екологія

Наявність та доступність сировини та природних копалин

Вартість енергоносіїв

Економічне середовище утворюють ті фактори, які впливають накупівельну спроможність населення, рівень його доходів і витрат. Вивченняекономічної складової макросередовища дозволяє зрозуміти те, як формуються ірозподіляються ресурси. При її вивченні важливо звертати увагу на такі чинники,як загальний рівень економічного розвитку, фаза економічного циклу країни,рівень інфляції, рівень зайнятості населення, обсяг валового національного продуктута його динаміка, рівень купівельної спроможності та доходів населення, рівеньцін, наявність та обсяг товарного дефіциту. Для підприємства при вивченніперерахованих показників і чинників становлять інтерес не значення показниківяк такі, а в першу чергу те, які можливості для ведення бізнесу це дає. Також усферу інтересів фірми входить і розкриття потенційних загроз, що зведені вокремі складові економічного середовища. Дуже часто буває так, що можливості ізагрози дуже пов’язані. Наприклад, низька ціна робочої сили, з одного боку,може привести до зниження витрат, aле, з іншого боку, вона таїть у собі загрозузниження якості праці [10, с. 483].

Аналізуючи економічне середовищенеобхідно враховувати диференціацію доходів у сім'ях. Так, німецький статистикЕрнст Енгель в результаті досліджень сформулював наступний закон: за зростаннярівня сімейного доходу структура витрат сім’ї змінюється таким чином:

¾ відносний рівень витрат наїжу зменшується,

¾ відносний рівень витрат нажитло та будівництво стабілізується,

¾ відносний рівень витрат наінші цілі (одяг, транспорт, освіта, заощадження, розваги) збільшується [12, с.215].

Аналіз економічного середовища нів якому разі не повинен зводитися до аналізу окремих складових, а бутиспрямованим на комплексну оцінку його стану. У першу чергу, це фіксація рівняризику, ступінь конкуренції і рівень ділової привабливості [11, с. 48].

Демографічне середовище передбачає дослідження таких показників, якчисельність населення, географічне розміщення населення, міграція, віковийсклад, рівень народжуваності та смертності, сімейний стан. Він відіграє вирішальнуроль на формування споживчих переваг. Зростання чисельності населення означаєпідвищення споживання. За наявної споживчої спроможності це позитивно впливаєна розвиток товарних ринків.

Демографічні фактори чинять надіяльність підприємства найбільш істотний вплив, тому що вони визначаютьпортрет споживача його товарів і послуг, співробітників, партнерів, конкурентіві т.п. У виробничій сфері обов'язково необхідно мати на увазі результатидослідження демографічних факторів і соціального середовища, особливо в областіструктурних змін. Саме соціальне середовище впливає на формування споживчихпереваг, від яких залежить спрямованість і розмір споживчого попиту, а значитьі можливості компанії реалізувати свою продукцію. В аналізі демографічнихфакторів і соціального середовища необхідно виявити вплив наступних факторів:

¾кількість потенційних споживачів (структуранаселення, зміни в окремих групах);

¾наявність і потенційна кількість робочої сили;

¾кваліфікаційні характеристики робочої сили.

Політико-законодавче середовище охоплює: політичну структурукраїни, урядову, політичну та законодавчу стабільність, політичну орієнтаціюкраїни, податкову політику уряду, вплив професійних спілок, міжнароднуорієнтацію та державне регулювання міжнародних відносин, державне регулюванняконкуренції [10, с. 480].

Політичні фактори впливають наполітичні погляди та поділяють людей на окремі політичні групи і знаходятьвираження в діяльності та прийнятті рішень місцевими органами влади та уряду.

Політична складова макросередовищаповинна вивчатися в першу чергу для того, щоб мати ясне уявлення про наміриорганів державної влади по відношенню до розвитку суспільства та про засоби, задопомогою яких держава має намір проводити в життя свою політику. Вивченняполітичної складової повинно концентруватися на з'ясуванні того, які програминамагаються провести в життя різні партійні структури, які групи лобіюванняіснують в органах державної влади, як уряд відноситься до різних галузейекономіки і регіонів країни, які зміни в законодавстві і правовому регулюванніможливі в результаті прийняття нових законів і нових норм, що регулюютьекономічні процеси. При цьому важливо усвідомити базові характеристикиполітичної системи: яка ідеологія визначає політику уряду, наскільки стабільнийуряд, наскільки він в змозі проводити свою політику, який ступінь суспільногоневдоволення і наскільки сильні опозиційні політичні структури [15, с. 123].

Всістратегії, плани і заходи маркетингу діють в певному правовому полі, тобто єзаконодавча база, яка впливає на маркетингову діяльність.

Формуванняв Україні “ринку покупця”, який є втіленням концепції маркетингу, відбуваєтьсяв складних умовах. Однак уже створено нормативно-правову базу, яка регламентуємаркетингову діяльність на українському ринку (див. табл. 1.2).

Таблиця 1.2

Основнізакони, що впливають на маркетингову діяльність

НАПРЯМОК МАРКЕТИНГУ ПОЛОЖЕННЯ ЗАКОНУ

1

2

Розвиток конкуренції Закон України “Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції ” (1992 р.) Дає визначення методів недобросовісної конкуренції Закон України Про Антимонопольний комітет України (1992 р.)

Створення і функціонування Антимонопольного комітету

Розробка і затвердження Методики визначення монопольного становища підприємців на ринку (1994 р.) ( частка 35%)

Закон України “Про захист від недобросовісної конкуренції ” (1996р.) Захист прав споживачів Закон України “Про захист прав споживачів” (1991р.)

Визначені права споживачів

Передбачені штрафні санкції за їх порушення

Створення Державного комітету України у справах захисту прав споживачів

Створення Української асоціації споживачів

Почала діяти система споживчої експертизи та сертифікації

Комплекс маркетингу Товар Декрет КМ України “Про стандартизацію і сертифікацію”(1993 р.) Затверджено перелік товарів, які підлягають обов′язковій сертифікації, штрафні санкції у разі порушення Закон україни “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (1994 р.)

Приєднання до Парижської конвенції

Охорона інтелектуальної власності

Ціна Указ Президента України “Про індикативні зміни цін на товари при здійсненні суб′єктами зовнішньоекономічної діяльності україни експортно-імпортних операцій” (1994) Врегулювання проблем, пов′язаних з встановленням цін при виході на зарубіжні ринки, недопущення продажу товарів по демпінговим цінам Розподіл Указ президента України “Про реформування системи матеріально-технічного забезпечення народного господарства” ( 1994 р.) Формування систем матеріально-технічного забезпечення і збуту, інформаційно-комерційних мереж Просування Закон України “Про рекламу” (1996р.) Регламентування різних аспектів рекламної діяльності

Законодавствопро маркетинг ставить перед собою три основні цілі.

Перша– забезпечити чесну конкуренцію. Закон робить спробузабезпечити неможливість витіснення з ринку слабших конкурентів і надатиспоживачу варіанти розумного вибору.

Друга– захист споживачів від недобросовісної комерційноїпрактики. Споживачі мають право на безпечні товари, чесну рекламу, і повнуінформацію про склад продуктів і умовах продажу.

Третя– захист інтересів суспільства. Це закони про охоронуприроди, чисте повітря і інші, та заходи по контролю за їх виконанням[14, с. 208]

Оцінка політико-правовогосередовища. Для оцінки політико-правового середовища в зарубіжних країнах, атакож для класифікації можливих партнерів за ступенем політичної стабільностіта ліберальності законодавчої бази доцільно використовувати матричний підхід.

 

Таблиця 1.3

Стратегії зменшення політичногоризику

Джерело мінімізації ризику Період До інвестування/ укладання контракту Після інвестування/ укладання контракту Внутрішнє, самостійне рішення та дії

•Мінімізація інвестицій та місцеве запозичення

• Робота за управлінським контрактом

• Франчайзинг

• Вертикальна інтеграція

•Мінімізація інвестицій та місцевої власності

• Набуття статусу VIP

(very important partner)

•Маркетингова інтеграція

Зовнішня підтримка

• Державне страхування

• Приватне страхування

• Гарантії приймаючої сторони

•Приватне страхування

•Міжнародні юридичні норми

Соціально-культурне середовище включає такі фактори,як соціальні групи, базові цінності, переваги світосприйняття, поведінку,системи поглядів, цінностей, моралі, звичок, мови, стилю життя [16].

Вивчення соціальної складовоїмакросередовища спрямоване на те, щоб усвідомити вплив на бізнес такихсоціальних явищ і процесів, як ставлення людей до роботи і якості життя,існуючі у суспільстві звичаї і вірування, демографічна структура суспільства,зростання населення, рівень освіченості, мобільність людей і інше. Особливістьсоціальної складової в тому, що вона впливає як на інші складовімакросередовища, так і на внутрішнє середовище організації. Причому середзазначених факторів система цінностей настільки важлива, що аналітики компанії«Дженерал Електрик» охарактеризували як найважливіший елементбізнесового середовища [7, с. 127].

 

Таблиця 1.4

Склад соціально-культурногосередовища міжнародного маркетингу

Фактори соціально-культурного середовища Складові соціально-культурного середовища Мова

Якою розмовляють

Якою пишуть

Офіційна мова

Лінгвістичний плюралізм

Ієрархія мов

Міжнародні мови

Мова в ЗМІ

Релігія

Філософські системи

Прийняті релігії

Повір’я та норми

Табу

Свята

Ритуали

Освіта

Система освіти

Система підвищення кваліфікації

Управління трудовими ресурсами

Цінності та ставлення до

Часу

Досягнень

Роботи

Успіху

Змін

Наукових методів

Ризику

Жінки, сім’ї, дітей

Здоров’я

Технологічна та матеріальна культура

Транспорт

Енергетична система

Комунікації

Урбанізація

Наука

Винаходи

Організація суспільства

Спорідненість

Структура влади

Неформальні групи

Соціальна мобільність

Соціальні прошарки

Навідміну від швидких змін у технологічному середовищі зміни в культурномусередовищі досить повільні, а деякі цінності залишаються стабільними йнезмінними (наприклад, чесність, порядність, відповідальність за своїх дітей,повага до батьків тощо).

Соціально-культурні фактори

Релігія, історія, сім’я, мистецтво, розваги, освіта

/>

Імпульси культури

Мораль, символи, звичаї, правила поведінки, знання

/>

Процесс прийняття рішення споживачем

Відбір та розміщення за пріоритетністю потреб у товарах/послугах

/>

Споживча поведінка

Рисунок 1.1 Схема впливусоціально-культурного середовища на поведінку споживачів

 

Природне середовище останнім часомнабуває дедалі більшого значення у зв’язку зі зростанням рівня забрудненнянавколишнього середовища.

Природно-екологічне середовище характеризуєтьсянаступними фактора ми:

¾ природнокліматичні умови;

¾ розміщення великих промисловихцентрів;

¾ територіальне розміщення кориснихкопалин і природних ресурсів;

¾ стан екологічного середовища і їївплив на виробництво [8,с. 199].

Екологічні проблеми були головною причиною виникненняконцепції соціально-етичного маркетингу. Її суть у тому, що, задовольняючипотреби окремих споживачів, фірми повинні враховувати інтереси суспільства вцілому. Наприклад, у багатьох країнах виникла проблема утилізації металевихбаночок з-під напоїв, яка знайшла своє втілення в маркетинговій стратегії щодоупаковування товару. У деяких теоріях природно-екологічні фактори займають однез провідних місць. Основною причиною, що пояснює таке ставлення до природногосередовища в цих теоріях є теза про те, що розвиток підприємництва стримуєтьсяобмеженістю ресурсів[24, с. 122].

Сьогодні іноземнікомпанії все більше усвідомлюють відповідальність перед суспільством як зпозиції здоров′я населення, так і з позиції охорони довкілля. Цепризводить до все більшого укріплення позицій консьюмеризму, який досягає нетільки все більшої інформованості споживача, але й все більшого впливу як накомпаніїї, так і на уряди. відображає наміри захисту і поліпшення середовищалюдського проживання, підвищення якості життя. Одним із його наслідків євивникнення так званого “зеленого” маркетингу [25, с. 63].

Одниміз наслідків енвінронменталістичного напрямку є виникнення так званих«зелених» консьюмеристів, що усвідомили можливість споживання,сумісного з особистими потребами і вимогами захисту навколишнього середовища. «Зелені»спонукають виробників і торговців переходити на харчові продукти і побутовітовари, менш шкідливі для здоров'я і більш екологічні. Багато корпораційпоспішили створити товари, які назвали «зеленими». Починаючи з 1986р. кількість «зелених» товарів збільшилась у 20 разів швидше, ніжбудь-яких інших. Такі ярлики, як «саморуйнівний», «такий, щоруйнується під дією природних факторів», «придатний для повторноїпереробки», " вільний від поєднань фтору", «не руйнуючийозоновий прошарок», «екологічно чистий» або «безпечнийтовар», усе частіше з'являються в рекламних оголошеннях і на упаковці [14,c. 205]

Дляпрояснення ситуації урядові інстанції вводять спеціальні етикетки — «еко-ярлики», які слугують для ідентифікації значущих для споживачатоварів і стимулювання індустрії до розробки і виробництва таких товарів.

Німеччинастала першою країною, що ввела (у 1978 р.) офіційну схему присвоєнняеко-ярликів ( Blue Angel) [26, с. 267].

Фактори науково-технічногосередовища зумовлюють якісні зміни технології виробництва основних фондівта сировини, появу нових товарів на ринку. Кожне нове відкриття у науці йтехніці може викликати появу нової галузі промисловості та ліквідацію наявноїгалузі; може призвести до зниження попиту на продукцію. Своєчасне врахуваннянових тенденцій і досягнень науково-технічного прогресу надає підприємству новіможливості розширення його діяльності.

Доскладу науково-технічного середовища належать:

¾ технологічні прориви

¾ скорочення або продовження ''життєвого циклутехнологій''

¾ питома вага наукоємких виробництв і продукції

¾ вимоги до науково-технічного рівнявиробництва, що забезпечує конкурентоспроможність

¾ вимоги до кваліфікації кадріввисокотехнологічного виробництва

¾ вимоги до науково-технічного рівняконкурентноспроможної продукції [32].

Науково-технічний прогрес, технологічні зміни чинять значнийвплив на спосіб життя, поведінку, потреби та переваги споживача. Вони впливаютьна всі елементи маркетингового комплексу, але більш за все проявляється васпекті інноваційної діяльності.

Наслідкивпливу науково-технічного прогресу на елементи маркетингового комплексу:

¾ розроблення нового товару,модифікація товару, пристосування до споживчих потреб, що змінюються;

¾ зниження витратвиробництва, можливість зіставлення цін, можливість контролю за цінами;

¾ підвищення швидкостізбуту, зростання обсягів збуту, оптимізація контролю за збутом;

¾ підвищення комунікаційнихможливостей, скорочення строків просування, оптимізація планування просування [31, с. 310].

Розділ 2. Дослідження й аналіз факторів, щовпливають на діяльністьТОВ «Цукровий завод Козова»

 

Будівництвоцукрового заводу розпочато в 1953 році. Він був зданий в експлуатацію в 1959році, а першу продукцію дав в 1960 році, виробивши 14 823 тонни цукру, звиходом 10,43%. В наступні роки кількісні та якісні показники роботипідприємства зростали і покращувались. На цей час потужність заводу попереробці буряка за добу становила 2 500 тонн. З роками потужність нарощуваласьі після реконструкції в 1983 році вона досягла 3 030 тонн за добу.

Цукровий завод має сезоннийхарактер виробництва. Тривалість ремонтного періоду складає 8 – 9 місяців, асезон виробництва цукру 2 – 3,5 місяці. Так, тривалість сокодобування в 2001році 30,79 діб, а в 1990 році – 116 діб.

В січні 1998 року згідно голосування на Зборах акціонерів ВАТ «Козівськийцукровий завод» (протокол № 1 від 29.01.1999р.) було прийнято рішення про вхідв склад засновників ЗАТ «Тернопільський агропромисловий комплекс». В липні 2002року підприємство реорганізувалося в Товариство з обмеженою відповідальністю«Козова-цукор». А в 2009 його перейменували на ТОВ «Цукровий заводКозова».

Завод розміщений в районному центрі і має оптимальні шляхові сполучення,під’їзні залізничні колії, що зручно для відвантаження продукції.

Місія досліджуваногопідприємства: Виготовленнявисокоякісного цукру і забезпечення ним ринку України.

Основний вид спеціалізації підприємства – вироблення цукру-піску звітчизняної сировини. Підприємство також виробляє побічну продукцію.

Підприємство спеціалізується по:

-Виробництвіцукру-піску

-Виробництвісвіжого жому

-Виробництвімеляси

-Виробництвісухого жому

-Виробництвівапна будівельного.

Модель підприємництва на ТОВ «Цукровий завод Козова» – класична.Підприємство орієнтується на найефективніше використання наявних ресурсів.

В середньому підприємствопереробляє біля 200 тис.тонн цукрової сировини в рік. В разі збільшеннязаготівлі цукрової сировини завод має можливості переробити її більше 200тис.тн. за сезон.

 

Таблиця2.1

Динамікапоказників роботи підприємства ТОВ «Цукровий завод Козова»

2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. Прийнято буряка, т 172999,8 171237 247243 150356,9 79672,5 Перероблено буряка, т 166858 165671 231617 145094 77123 Вироблено цукру-піску, т 18857,4 21394,8 26460,15 14603,15 9425 Вироблено жому 137845 136858 191257 107732 63597 Вироблено меляси 7133,7 6659,7 8658,4 5481 2506,5

Вся сировина, що поступає нацукровий завод є давальницькою, це означає, що після переробки буряка,господарства, що вирощували буряк забирають готову продукцію – цукор, жом,патоку, а залишають заводу за переробку 30-35% сировини. В процесі виробництвавихід жому становить 80%, а патоки 3-4 %.

Побічна продукція, яку випускаєзавод є патока і жом. Жом використовується для відгодівлі худоби, а патока вспиртовій та харчовій промисловості.

На заводі є лінія по переробці цукру-сирцю, та жомосушильне відділенняпотужністю 100т. сухого жому на добу.

Фінансову діяльність на ТОВ «Цукровийзавод Козова» здійснює головний бухгалтер. Наприкінці кожного року, на основі балансупідприємства та звіту про фінансові результати, він складає фінансовий звітдіяльності підприємства за минулий рік. В звіті відображаються показникифінансового аналізу: ліквідність, платоспроможність, кредитоспроможність,рентабельність та прибутковість. На основі такого аналізу та впливу зовнішніхфакторів складається фінансовий план на наступний рік.

В зв’язку з сезонним характеромвиробництва на заводі є постійні працівники, які працюють цілий рік, і сезонні,які приймаються на роботу лише на сезон виробництва цукру. Якщосередньоспискова чисельність працюючих в ремонтний період складає 370 чоловік,то в період виробництва 750 чоловік, тобто 380 чоловік сезонні працівники.

Категорії працівників показано в таблиці 2.2.

 

Таблиця 2.2

Категорії працівників на ТОВ «Цукровий завод Козова»

Категорії працівників: Роки 2006 2007 Робітники 386 222 Інженерно-технічні працівники 62 49 Всього 448 271

На даний час ТОВ «Цукровий заводКозова» має наступну структуру управління: рішення з усіх питань діяльностіпідприємства приймає генеральний директор; йому прямо підпорядковані головнийтехнолог, головний бухгалтер і головний інженер; у їх підпорядкуваннізнаходяться певні структурні підрозділи підприємства. Так, у віданні головногоінженера знаходяться сировинний відділ, відділ головного механіка, відділголовного енергетика, ТЕЦ, КВПіА, цех механізації, З/Д транспортний цех;головному технологу підвідомчий технологічний відділ; у підпорядкуванніголовного бухгалтера знаходяться заступник та 5 бухгалтерів.

Цукор і побічна продукція, якувипускає завод завжди користувалися попитом, як в області України так і за їїмежами. В свій час підприємство самостійно реалізовувало його в Білорусії,Росії, Казахстані і т. д.

Продукція ТОВ «Цукровий заводКозова» розрахована на споживчий ринок, тобто це товар особистого споживання.Але реалізація проводиться відразу після виготовлення продукції, цевідвантаження продукції за спожиті газ, електроенергію, паливо-мастильніматеріали, насіння цукрових буряків, закуплені товари і т. д.

Основним ринком збуту продукціїпідприємства є торгівельна мережа Тернопільської області, а також інші областіУкраїни. Цукор заводу реалізуютьу всіх торгових точках та гуртовнях міста Тернополя та Тернопільської області.На ринку Тернопілля продукцію ТОВ «Цукровий завод Козова» реалізують у такихрайонах: Козівський, Гусятинський, Кременецький, Почаївський, Зборівський,Теребовлянський.

Основнимиконкурентами товариства є цукрові заводи в Борщові, Золочеві, Збаражі. Отжеконкурентна боротьба полягає в залученні якомога більшої кількості виробниківцукрової сировини на підприємство. Для цього на заводі проводитьсяавтоматизація прийомки сировини, що призводить до того, що техніка менше часупростоює на вагах і на ФЗ. Зважування проводить оператор ЕОМ, він тількикорегує дані, а вага визначається автоматично і заносяться дані в базу даних.Між собою комп’ютери з’єднані сіткою. На підприємстві бажано автоматизуватирозрахунок з виробниками.

При аналізі макросередовища підприємства було застосовано методикускладання й аналізу експертних оцінок. Для кожного окремого факторамакросередовища виділялися найбільш істотні критерії, що були внесені вопитувальні аркуші. В опитувальних аркушах група експертів повинна булапроставити не тільки ступінь впливу того чи іншого критерію на діяльністькомпанії, але і тенденцію (вектор) впливу даного критерію як доброчинного(вектор зі знаком «+») чи негативного (вектор зі знаком «-»). В якості групиекспертів виступали співробітники компанії (менеджмент і рядовий персонал),клієнти компанії, співробітники ведучих операторів ринку.

Результати експертного опитування були зведені в таблиці по кожномуокремому фактору. Перший стовпчик кожної з нижче приведених таблиць носитьнайменування фактора, друга – важливість даного фактора для ринку поліграфічнихпослуг, третя – вплив на діяльність компанії, четверта – напрямок впливу даногофактора, і п'ятий стовпчик – ступінь важливості даного фактора для діяльностікомпанії. Дані п'ятого стовпчика таблиць отриманий як добуток другого третьогоі четвертого [16, с. 416].

Демографічніфакторичинять на діяльність підприємства найбільший вплив, тому що вони визначаютьпортрет споживача його товарів і послуг, співробітників, партнерів, конкурентіві т.п. Споживачами продукції заводу є населення Козівського та сусідніхрайонів, а також підприємства харчової промисловості Тернопільської області такондитерські фабрики. Серед них: «Ковалівський спиртзавод», СМП «Екер», ТОВ«Терези», ПП ТОВ «Пром-Дорекс», МВТП «Кам’яна криниця», Тернопільський завод безалкогольних напоїв, ТОВ «Тернопільхлібпром». Основні клієнти підприємства: ПП «Еверест», ТОВ «С.В.Союз», ТОВ«УкрАгро», ТОВ НКВ «Україна».

 


Таблиця 2.3

Вплив соціально-культурного середовища на діяльністькомпанії

Фактори середовища Важливість для галузі Вплив на компанію Напрямок впливу Ступінь важливості для компанії

1

2

3

4

5

Кількість потенційних споживачів (структура населення, зміни в окремих групах та їх доходах) 3 3 +1 3 Наявність і потенційна кількість робочої сили 2 2 +1 1 Кваліфікаційні характеристики робочої сили 2 3 +1 2 Традиції і культурні цінності, рівень освіти 2 3 +1 2 Взаємини всередині суспільства (індивідуум-індивідуум, товариство-індивідуум-суспільство) 1 1 +1 1 Неприйняття-прийняття приватного підприємництва 1 1 +1 1 Відносини компанія-суспільні організації 1 1 +1 1 Профспілкова активність і вплив профспілок на формування суспільної думки 1 1 +1 1

Дані таблиці дозволяють зробити наступний висновок:найбільший позитивний вплив на діяльність компанії робить кількість потенційнихспоживачів і кваліфікаційні характеристики робочої сили, також слід відмітити істотнийвплив традицій, культурного рівня і рівня освіти

Оскільки завод було побудовано ще у 1960 році, вирощування цукровогобуряка стало звичним для тутешніх регіонів. Цей явище позитивно впливає назабезпеченість підприємства сировиною. Для виробництва продукції використовується сировина господарств,фермерських господарств Тернопільської області, а також окремих бурякозаводів.

Дані по забезпеченню сировиною наведені в таблиці 2.5


Таблиця 2.5

Показники забезпеченості сировиною підприємства станом на 2009 рік

Фіз. вага, тонн Залік. вага, тонн % Господарства 68600 66000 44,0 Фермери 9400 9000 6,0 Одноосібники 78000 75000 50,0 Всього 156000 150000 100

Розглянемо тепер економічніфактори. Стабільність або нестабільність економіки має велике значення дляпідприємства, оскільки впливає на його діяльність через фактори прямої дії:споживачів (зменшення або збільшення їх купівельної спроможності),постачальників (зменшення або збільшення цін на насіння, механічну обробкубуряка, які включають витрати на паливо, оплату праці робітників), інфляційніпроцеси в економіці впливають на вартість виготовленої продукції, відповідно іна кількість споживачів і постачальників. Економічні програми, які здійснюютьсячерез законодавчі акти впливають на обсяги виробництва. Для поповнення бюджетузбільшують податкові ставки, які регулюють державні органи, що впливає навартість продукції відповідно і на попит та рівень збуту продукціїдосліджуваного підприємства [34].

В даний момент складаєтьсянегативна макроекономічна ситуація в економіці України. До основнихдестабілізуючих факторів варто віднести суперечливість і нестабільністьподаткового законодавства, нерозвиненість фондового й інвестиційного ринку,досить високий ступінь державного втручання в систему ринкового ціноутворення івідсутність розвинутої законодавчої бази у сфері земельних відносин (недивлячись на прийняття Верховною Радою Закону України «Про землю»). Нестабільнимстав курс гривні і вона швидко девальвується, впали котировки провіднихкомпаній країни, в т.ч. бурякоцукрової галузі [20].

Вплив економічних факторів зведенов таблиці 2.6


 

Таблиця 2.6

Вплив економічного середовища надіяльність компанії

Фактори середовища Важливість для галузі Вплив на компанію Напрямок впливу Ступінь важливості для компанії Загальний рівень економічного розвитку 3 3 -1 -3 Система оподатковування і якість економічного законодавства 3 3 -1 -3 Рівень розвитку конкурентних відносин 2 3 -1 -2 Масштаби урядової підтримки галузі 2 2 +1 4 Загальна кон’юктура національного ринку 2 2 -1 -4 Розміри і темпи зміни розмірів ринку 3 3 +1 9 Розміри і темпи росту сегментів ринку відповідно до інтересів компанії 2 3 +1 6 Ставка банківського відсотка 3 1 -1 -3 Система ціноутворення і рівень централізованого регулювання цін 1 1 +1 1 Вартість землі 2 2 -1 -4

Як видно з приведеної таблиці,фактори економічного середовища роблять негативно і позитивний вплив надіяльність організації. При цьому найбільший позитивний вплив мають наступніфактори:

¾ розміри і темпи зміни розмірів ринку;

¾ розміри і темпи росту сегментів ринкувідповідно до інтересів компанії;

А найбільший негативний впливстановлять фактори:

¾ загальний рівеньекономічного розвитку;

¾ система оподатковування і якість економічногозаконодавства;

¾ рівень розвиткуконкурентних відносин.

Аналіз природно-екологічних факторів. Природно-екологічне середовище несев цілому позитивний вплив вплив на діяльність організації. Родючі ґрунти,сприятливі кліматичні та температурні умови, а також переважно рівниннамісцевість є сприятливими чинниками для вирощування цукрових буряків. Однак, якщо порівняти 2009 р. із 1999-2004 рр., то посівнаплоща цукрових буряків скоротилася більш як удвічі, при незначному зростанніурожайності. Внаслідок цього виробництво бурякового цукру в Україні у 2009 р. становило 79672,5 тонн, абоскоротилося порівняно з 1999 р. втричі. Причини криються вкризовому стані агропромислового виробництва, зниженні купівельної спроможностінаселення, втраті зв’язків на зовнішніх ринках, інфляціїта гіперінфляції [19].

Вплив науково-технічнихфакторів. За роки роботи булопроведено заміну фізично і морально застарілого обладнання:

-В 1998 році– випарний апарат IV – А2ПВВ, концентратор А3ПВВ.

-В2001 році –побудована нова газова піч ІПШ – 100, встановлено лавери Ж7-ПСГ.

-В 2002 році– листові фільтри згущувачі П9 – УФЛ – І сатурації – 6 штук, листові фільтризгущувачі П9 – УФЛ – ІІ сатурації – 4 штуки.

Однак поява такого обладнання якцентрифугиа для утфелю І кристалізації FZHu, центрифугадля утфелю ІІ кристалізації FKNO, центрифуга для утфелю ІІІ кристалізації FKNO у багатьох цукрових заводів України негативно вплинуло на досліджуванепідприємство, оскільки конкурентоспроможність його конкурентів зросла.Споживачі почали більше купувати продукцію конкурентів, так як зменшилася їїсобівартість [18].

Політико-правові фактори чинять найбільш істотний вплив на діяльністьорганізації, особливо в перехідних економіках, якою є економіка України.

На ТОВ «Цукровий завод Козова»законодавче регулювання економічної діяльності здійснюється згідно багатьохзаконів і нормативних актів.

Основним законодавчим актом єЗакон «Про підприємства в Україні» від 27.03.1991 року. Саме цей закон регулює створеннята діяльність підприємств.

Не менш важливим фактором дляподальшого розвитку виробництва в цілому, став прийнятий 31 січня 2001 рокуВерховною Радою України Закон «Про оподаткування прибутку підприємств», якийдозволив відносити на валові витрати затрати підприємства на ремонт,модернізацію виробничого обладнання.

Закон України «Про захист віднедобросовісної конкуренції» від 7 червня 1996 року захищає і відстоює правазаводу перед конкурентами, робить конкурентну боротьбу справедливою і перевагу маєтой, хто випускає якіснішу і дешевшу продукцію. А це є позитивним фактором вдіяльності заводу.

Акт «Про державне регулюваннявиробництва і реалізації цукру» визначає і регулює виробництво цукру тавирощування цукрових буряків, реалізацію цукру, органи, які здійснюютьрегулювання виробництва і реалізації цукру, закупівлю цукру для забезпеченнядержавних потреб; ціноутворення в бурякоцукровому комплексі, відносини міжучасниками бурякоцукрового комплексу.

Розглядаючи суспільні організаціїнашої країни, бачимо що різні організації впливають на діяльність підприємствапо-різному. Організації захисту навколишнього середовища сприяють обмеженнювикидів в повітря, що сприяє діяльності підприємства. Організації зпрацевлаштування сприяють збільшенню доходів громадян і в свою чергу — збільшенню кількості потенційних споживачів підприємства. Асоціація«Укрцукор», яка займається проблемами цукрової галузі, визначаєтенденції розвитку цукрових заводів України, тобто представляє інтереси усіхцукровиків. Обласні державні органи регулюють граничний рівень торговельнихнадбавок на цукор; Санепідемстанція регулює умови виготовлення товару,розраховує ряд санітарних показників, за якими повинний здійснюватисявиробничий процес; Податкова інспекція здійснює оподаткування підприємствавідповідно до діючого законодавства (платежі до бюджету: податок на землю,комунальний податок, фонд захисту інвалідів, охорона навколишнього середовища,геологорозвідка, податок на транспорт, плата за воду, пенсійний фонд, фондбезробіття) [14].

Політико-правове середовище представлене в таблиці 2.7

 

Таблиця 2.7

Вплив політико-правового середовища на діяльністькомпанії

Фактори середовища Важливість для галузі Вплив на компанію Напрямок впливу Ступінь важливості для компанії Відношення держави до власності 2 2 -1 -4 Політична стабільність у державі 3 3 -1 -9 Характер відносини держави до галузі 3 3 -1 -9 Рівень регулювання і контролю з боку держави 3 3 -1 -9 Політика держави в підготовці кадрів для галузі 3 3 +1 9 Закони і нормативні акти 3 3 -1 -9 Ефективність правової системи 2 3 -1 -6 Практична реалізація законодавства 2 3 +1 6 Ступінь ретельності дії всіх правових норм 2 2 -1 -4

Аналіз показує, щополітико-правове середовище має загальний позитивний вплив на діяльністькомпанії.

 


 

Розділ 3.Розробка заходів щодо підвищення ефективності діяльності підприємства зврахуванням впливу факторів макросередовища

 

Удругому розділі даної роботи ми проаналізували вплив факторів макросередовищана діяльність ТОВ «Цукровий завод Козова». В третьому спробуємо відшукати шляхиполіпшення впливу деяких з них, запропонувати ефективні методи аналізумаркетингової інформації.

Отже, серед факторівмакросередовища найбільш вагоме місце займають такі, як політико-правовий,економічний і природно-географічний .

До позитивних чинників діяльностізаводу в макросередовищі можна віднести:

— кількістьпотенційних споживачів і кваліфікаційні характеристики робочої сили.

— впливтрадицій, культурного рівня і рівня освіти;

— розміри і темпи зміни розмірів ринку;

— розміри і темпи росту сегментів ринку відповідно доінтересів компанії;

— Сприятливі природно-кліматичні умови, вдалетериторіальне розміщення заводу;

— забезпеченістьпідприємства сировиною;

— Закон «Про оподаткування прибутку підприємств», якийдозволив відносити на валові витрати затрати підприємства на ремонт,модернізацію виробничого обладнання.

А найбільший негативний впливстановлять фактори:

— загальний рівень економічногорозвитку;

— система оподатковування і якість економічногозаконодавства;

— рівень розвитку конкурентнихвідносин;

— НТП, оскільки конкурентоспроможність конкурентівзросла, а даного заводу залишилась такою самою.

Тому дляпокращення діяльності ТОВ «Цукровий завод Козова» в макросередовищі варто вжити такі заходи:

1.  Реконструювати та модернізацуватизавод, розширити його виробничі потужності до економічно оптимальних меж;

2.  Здійснити середньо- тадовгострокові вкладення в техніку. Впровадження нової техніки, комплекснамеханізація й автоматизація виробничих процесів, удосконалювання технології,упровадження прогресивних видів матеріалів дозволяють значно знизитисобівартість продукції і цим самим підвищити прибуток. Це відбуваєтьсявнаслідок того, що неустаріле (тут мається на увазі морально, хоча цеопосередковано відноситься і до нового обладнання фізично) потребує меншоїкількості обслуговуючих працівників. А це в свою чергу приведе до зниження витрат на оплату праців розрахунку на одиницю продукції – або знизиться кількість працівників принезмінному об’ємі виробництва, або збілишиться обсяг при тій же величиніпрацівників.

3.  Підвищити якість машинного парку. Підвищення рівнямеханізації виробництва на підприємстві шляхом механізації ручних робіт,упровадження засобів малої механізації, комплексної механізації робіт надільницях та в цехах дозволить значно підвищити продуктивність праці, збільшитикінцевий випуск продукції.

4.  Автоматизувати виробництво шляхом впровадженнямверстатів-автоматів, автоматизованого устаткування, автоматичних системвиробництва.

5.  Налагодити діяльність в сфері зв’язків згромадськістю, що дозволить створити позитивний образу підприємства в очахсуспільства, підтримувати позитивний імідж, доброзичливе ставлення до нього тайого роботи. Зокрема встановлювати і підтримувати зв'язки з місцевою пресою:

¾ розсилання у засоби масової інформаціїпрес-релізів (інформаційних повідомлень);

¾ написання статей про підприємство, йоготовари в місцевій газеті «Вільне слово»;

¾ організація інтерв'ю з керівництвом заводу;

¾ публікація щорічних офіційних звітів продіяльність товариства тощо.

6.  Підтримувати тісні зв’язки з наявними постачальникамисировини та залучати до співпраці нових, оскільки від них залежитьзабезпеченість підприємства необхідним ресурсом.

7.  Запровадити виробничо-господарську кооперацію між виробникамита постачальниками цукрових буряків. Зокрема, при цукрових заводах доцільностворювати, наприклад, машинно-технологічні станції. Кожна машинно-технологічнастанція може орендувати чимало ріллі з метою вирощування цукросировини — найбільшого дефіциту для нормального функціонування цукрового заводу. Беручи доуваги участь у виробничому процесі з вирощування потрібної йому сировини, заводзацікавлений, так само як і товаровиробники, у підвищенні врожайності цукровихбуряків, покращенні їх якості. Всі технологічні операції в буряківництвіповинні проводитися під наглядом досвідчених спеціалістів цукрових заводів;

8.  Одним з напрямків виходу з кризової ситуації вбурякоцукровому виробництві є зміна організаційних форм господарювання,докорінна перебудова бурякоцукрового підкомплексу в плані тісної співпраці міжцукровим заводом, постачальниками сировини і бізнесовими структурами.

9.  Впроваджувати сучасні технології вирощування цукровихбуряків, забезпечити достатнє постачання бурякосіючих господарств високоякіснимнасінням, мінеральними добривами і засобами хімічного захисту рослин дляотримання якісної дешевої сировини.

10.  Досягнення низької собівартості білого цукру можливене тільки за рахунок зниження виробничих витрат по всьому циклу вирощування цукровихбуряків, включно з освоєнням схеми закупівлі цукрової сировини за фіксованимицінами, а за рахунок підвищення продуктивності, економічності та якості роботипереробника. Йдеться про пряме виробництво не тільки білого цукру, а й іншихсупутніх йому продуктів: меляси, бурякового жому, цукрового сиропу та ін.Розумне доведення їх до рівня, необхідного споживачеві (меляси — до сухих чипресованих дріжджів; бурякового жому — до гранульованого жому й т.ін.).

11.  Мобілізувати інвестиційні ресурси для підвищенняефективності та модернізації виробництва;

12.  Так як вплив макроекономічних сил та факторівнеможливо контролювати, підприємству необхідно їх постійно прогнозувати тавраховувати. Без дослідженняфакторів маркетингового середовищанеможливе подальше планування його діяльності. Одним із найважливішихінструментів пристосування підприємства до факторів маркетингового середовища єінформація. Саме завдяки ефективному функціонуванню маркетингової інформаційноїсистеми підприємство може впливати на суб’єкти макросередовища, регулюючи своївідносини з партнерами в ринку.

Значний недолікМІС ТОВ «Цукровий завод Козова» — розпорошеність інформації, яка є на заводі.Вона частково знаходиться у бухгалтерії, відділі транспортування та складуванняпродукції та у відділі збуту, частково у відділі кадрів. Вирішити цю проблемуможна, створивши базу даних, яка б містила інформацію про ціни, товари,конкурентів, споживачів. Створена база даних дасть можливість отриманняузагальнюючих характеристик по всьому колу показникiв, застосування засобiв моделювання економiчних процесiв, обробки i врахування експертних оцiнок ринкових ситуацiй для прогнозування i планування маркетингової дiяльностi, оперативного одержання звiтної та аналiтичної інформацiї, графiчного вiдображення отриманих результатiв, розрахункiв.

13.  Також підприємству слід активізувати свою роботу позбору зовнішньої інформації. Збирати зовнішню поточну маркетингову інформаціюможна читаючи книги, газети і спеціалізовані видання, проводячи бесіди зклієнтами, посередниками, й іншими особами, що не відносяться до штатнихробітників фірми, а також обмінюючись даними з іншими керівниками іспівробітниками самої фірми. Як свідчать дослідження, з відкритої преси можнаодержати до 40% інформації, необхідної для успішного управління сучаснимбізнесом. Книги містять інформацію узагальненого характеру — результат аналізу,суму загальноприйнятих положень. Така інформація корисна для прийняттястратегічних рішень. Що стосується наукових часописів, то вони можуть допомогтипри вирішенні окремих проблем: технологічних, економічних, організаційних тощо.Газетна і журнальна інформація має найвищу оперативність. Проте викладені вперіодичній пресі факти, як правило, не можуть бути використані для прийняттяоперативних і тактичних рішень, оскільки потребують додаткового аналізу,переосмислення.

14.  Ще однією проблемою є те, що на підприємстві відсутняєдина служба маркетингу, а витрати на рекламу і стимулювання збуту носятьразовий і безсистемний характер. Тому я пропоную створити спеціальний підрозділкомерційно-маркетингової служби, який буде займатись глобальним маркетингом(регулярним дослідженням та прослідковуванням розвитку ринку цукру України взалежності від розвитку країни та розробленням відповідного прогнозу, а такожвідстежувати кроки конкурентів з метою забезпечення лідируючих позицій вцукровій галузі.);

Достовірним методом збиранняінформації є опитування (інтерв’ю), що проводяться методом анкетування, алейого проведення для ТОВ «Цукровий завод Козова» буде не під силу, оскількинемає кваліфікованого персоналу. Тому для підприємства найоптимальнішимваріантом єопитування клієнтів за допомогою сторонніх фірм.


Висновки

 

У першому розділі курсової роботидано визначення маркетингового середовища фірми, проаналізовано його складові.

Аналіз макросередовища іврахування його факторів в стратегії розвитку – це дуже важливий процес длявиживання організації в сучасних умовах і дуже складний процес якій потребуєпильного відстеження процесів в середовищі, оцінки факторів і встановленнязв'язків між факторами і тими сильними і слабкими сторонами, а такожможливостями і погрозами, що укладені в макрооточенні.

Усі фактори макросередовищазнаходяться в стані сильного взаємовпливу. Зміна одного з факторів обов'язковоприводить до того, що відбувається зміна інших факторів. Тому їхнє вивчення йаналіз повинні вестися не відокремлено, а системно з відстеженням не тількиодного фактора, але і з умовою того, як його зміна позначаться на інших.

В другому розділібуло розглянено господарську та маркетингову діяльність ТОВ «Цукровий заводКозова», а також проаналізовано вплив факторів макросередовища на роботупідприємства. В ході дослідження виявлено ряд проблем, сере яких:

1.  відсутня єдина служба маркетингу;

2.  разовий і безсистемний характервитрат на рекламу і стимулювання збуту;

3.  розпорошеність інформації попідрозділах заводу;

4.  негативний вплив таких факторів макросередовища:

¾ загальний рівеньекономічного розвитку;

¾ система оподатковування і якість економічногозаконодавства;

¾ рівень розвиткуконкурентних відносин;

¾ НТП

Длятого щоб організація могла результативно вивчати стан макрофакторів, повиннабути створена спеціальна система відстеження макросередовища не знаючи і невивчаючи яке організація не зможе існувати.

У третьому розділі наводятьсяпропозиції щодо покращення впливу деяких факторів макросередовищана підприємство. Серед них:

¾ Реконструюватита модернізацувати завод, розширити його виробничі потужності до економічнооптимальних меж;

¾ Здійснитисередньо- та довгострокові вкладення в техніку;

¾ Підвищитиякість машинного парку;

¾ Налагодитидіяльність в сфері зв’язків з громадськістю;

¾ Підтримуватитісні зв’язки з наявними постачал; ьниками сировини та залучати до співпрацінових

¾ Запровадитивиробничо-господарську кооперацію між виробниками та постачальниками цукровихбуряків;

¾ Налагодитироботу МІС на підприємстві;

¾ створитибазу даних, яка б містила інформацію про ціни, товари, конкурентів, споживачівпродукції підприємства;

¾ активізуватисвою роботу по збору зовнішньої інформації;

¾ створитиспеціальний підрозділ комерційно-маркетингової служби, який буде займатисьглобальним маркетингом.


Список використаних джерел

 

1.  Закон України “Про обмеженнямонополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькійдіяльності” від 18 лютого 1992 року// Закон України. Т.3. — К.: Ін-тзаконодавства ВР України. – 47с.

2.  Закон України “Про захист від недобросовісноїконкуренції” від 7 червня 1996 року //Голос України від 02.07.96 р., ВР від 7 червня 1996. – 8.с.

3.  Закон України “Про підприємництво” від 7 лютого 1991р.// Закон України.Т.1. — К.: Ін-т законодавства ВР України. — 1996. – 191с.

4.  Закон України “Про підприємства в України” // ЗаконУкраїни. Т. 1. — К.: Ін-т законодавства Верх. Ради України – 210с.

5.  Закон України “Про захист прав споживачів” від 12вересня 1994 року // Закон України. Т. 1. — К.: Ін-т законодавства Верх. РадиУкраїни. — 1996. – 312с.

6.  Амблер Т. Маркетинг и финансовый результат: Новыеметрики богатства корпорации / Пер. с англ. — М.: Финансы и статистика, 2003.-208 с.

7.  Азарян О.М. Маркетинг: принципи і функції. -Х.:Студцентр, 2002.-320с.

8.  Акимова И.М. Промышленный маркетинг.-К.: Знання,2000.-296 с.

9.  Андрусенко Г.А. Основы маркетинга: учеб. пособие. -Х.:Изд-во ГОС. АГРАР УН-ТА, 2002.-152 с.

10.  Багієв Г. Маркетинг. – М.: Економіка, 2009. – с.784.

11.  Багиев Г.Л. Основы организациимаркетинговой деятельности на предприятии. – Л.: Обл. правл. ВНТОЭ, 2000. – 285 c.

12.  Балабанова Л.В. Маркетинг. — Донецьк, 2002. — 599 с.

13.  Бєлов М.А., Н.М. Євдокимова, В.Є.Москалюк та ін.,Планування діяльності підприємства: Навч.—метод. посіб. для самост. вивч.дисц./ за заг. ред. В.Є. Москалюка. — К.: КНЕУ, 2007. — 252с.;

14.  Голубков Е.П. и др. Маркетинг: выборлучшего решения. – М.: Экономика, 2003. – 402 с.

15.  Ілляшенко С.М. Маркетинг длямагістрів: Навчальний посібник / – 2007. – 358 с.

16.  Ілляшенко С.М. Маркетинг у прикладахі завданнях: Навчальний посібник– 2006. – 503 с.

17.  Ілляшенко С.М Маркетинг:бакалаврський курс: Навчальнийпосібник – 2004.– 530 с.

18.  Інтернет сторінка Національноїасоціації цукровиків України “Укрцукор” www.ukrsugar.kiev.ua

19.  Інтернет сторінка Державногодепартаменту продовольства України www.fooddept.gov.ua

20.  Інтернет сторінка Міжнародногосуспільно-політичного щотижневика “Дзеркало Тижня” zn.kiev.ua

21.  Капінус Л.В… Формування ринковихвідносин, №4. – 2007 – 710 с.

22.  Котлер Ф. Основы маркетинга. /Пер. сангл. В. Б. Боброва; общ. ред. и вступ ст. Е. М. Пеньковой.- М.: Погресс,2002.- 665 с.

23.  Корольчук О.П., Шульгіна Л.М. Маркетинг: Ситуативні,творчі та контрольні завдання / Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2003. — 258с.

24.  Манів З.О., Луцький І.М., Економіка підприємства: Навчпосіб. — К.: «Знання», 2006. — 580с. — (вища освіта ΧΧІ століття);

25.  Мочерний С.В. Бізнес віл «А» до«Я» — Львів: Світ, 2007 200 с.,

26.  Орлов О.О., Планування діяльності промисловогопідприємства. Підручник. К.: «Скарби», 2007. — 336с.;

27.  Полторак В.А. Маркетинговідослідження: Навч. посібник.- 2-ге вид., перероб. і доп.- К.: ЦНЛ, 2008.- 387с;

28.  Ревенко А. Україна: аспекти праці, №2– 2008. – 48 с.

29.  Солонінко К.С… Макроекономіка. — К.,ЦУЛ, 2002 – 208с.

30.  Тєлєтов О.С. Маркетинг упромисловості – 2004; — 303 с.

31.  Чуприн К.С. Математико-статистическиеметоды как инструмент изучения базовых составляющих конъюнктуры рынка сахараУкраины в региональном разрезе // Праці четвертої міжнародної науковоїконференції студентів і молодих учених „Управління розвитком соціально-економічнихсистем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання” 9-12 грудня.Частина 3. – Донецьк: ДонНУ, 2006. — С.375-378 (0,2 д.а.).

32.  Чуприн К.С. Статистичний аналіздинаміки функціонування ринку цукру в Україні // Матеріали Всеукраїнської науковоїконференції студентів, аспірантів і молодих вчених ”Актуальні проблемисоціально-економічного розвитку в умовах ринкових перетворень” 16-17 квітня. –Харків: ХНУ, 2007. – С.36-38 (0,1 д.а.).

33.  Чуприн К.С. Ринок цукру та його проблеми на сучасномуетапі // Вісник ХНУ. — № 575. – 2005. — С.186-189 (0,3 д.а.).

34.  Швайка Л.А., Планування діяльності підприємства: Навч.посіб. — Львів: «Магнолія плюс», 2006. — 268с.;

еще рефераты
Еще работы по маркетингу