Реферат: Що таке маркетинг? (сутність концепції маркетингу)

ТЕМА  1. «ЩО ТАКЕ МАРКЕТИНГ ?

( СУТНІСТЬКОНЦЕПЦІЇ МАРКЕТИНГУ)”


               ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

1.   ВИЗНАЧЕННЯ  МАРКЕТИНГУ

2.   ЕВОЛЮЦІЯ ЗМІСТУ І КОНЦЕПЦІЙ МАРКЕТИНГУ

3.   ФУНКЦІЇ МАРКЕТИНГУ І МОДЕЛЬМАРКЕТИНГОВОЇ              ДІЯЛЬНОСТІ

4.   ВИСНОВКИ


                     Після вивчення теми Ви зможете:

·    Зрозумітисутність маркетингу і його роль в економіці;

·    Проаналізуватиеволюцію маркетингу шляхом порівняння п′яти концепцій, на яких будуютьсявзаємовідносини виробника і споживача

·    З′ясувати функції маркетингу та зміст маркетингової  діяльності

           ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

     Перші формимаркетингової діяльності (цінова політику і рек-ламу) можна зустріти на самомупочатку становлення і розвитку то-варно -грошових відно-син… Інформація  прорекламу товару зуст-річаються як у Древньому Єгипті, так і в державах древньоїМесо-потамії.

     Так, у 1650р.  один із членів японської торгової фірми  „Міцуі“ відкриває вТокіо щось подібне універсальному магазину,  у котро-му він уперше використовуєдеякі з  основних  принципів  марке-тингу, такі, як збір інфорормації пропопит і пропозицію щодо різ-них товарів, попереднє замовлення на виробництвоходових това-рів,  існування гарантійного строку,  протягом  якого покупець маєправо повернути товар і одержати назад свої гроші, реклама.

     Теоретичніоснови маркетингу як самостійної науки, яка  існує на стику   економіки, етики,соціології і психології ті управління, були створені американцем СайресомМаккорміком (1809 — 1844). У історії він більше відомий як конструктор першогокомбайна.  Маючи тільки  технічну освіту,  він    створив такі напрямкимарке-тингу, як вивчення й аналіз ринку, основні засади  і принципи вибо-руціновию політики і сервісу,  що призвело до процвітання його фірми»Інтернешнл Харвестер".

     Поняттямаркетингу виникло в США на початку XX сторіччя. У цей час величезний інтегрованийамериканський ринок після промислової революції потребував нових підходів.

     Маркетингяк дисципліна викладається в американських універ-ситетах із 1902 р.  (Пенсільванськийуніверситет). У Європі перша кафедра маркетингу була відкрита в 1977 р. (Цюрихськийунівер-ситет).     Після кризи  надвиробництва (30-е роки) американські фірми починаютьзвертатися до концепції маркетингу,  цілеспрямо-вані кроки в галузі системногопідходу до маркетингу були зробле-ні в 50-і роки,  у 60-і маркетингперетворився в активний   багато-функціональний засіб рішення  довгострокових комерційних задач,  у 80-і він набув нового соціального звучання.

               1. ВИЗНАЧЕННЯ МАРКЕТИНГУ

Власне  термін«маркетинг» означає:

     market — 1)ринок,  базар, збут, торгівля, ціна,  курс

 американізоване.- продовольчий магазин

              2)привезти на ринок купити, продати  на  ринку, збувати, знаходити ринки збуту

     marketing — діяльність у сфері ринку ( inq-овая форма змістового  дієслова — активна дія)

     marketgetting — оволодіння ринком

     Визначеннямаркетингу

1)    КотлерФ. — Маркетинг — вид людської діяльності, направлений на задоволення потреб  задопомогою обміну;

2)     Маркетинг- це соціальний процес, метою якого є одержання  за допомогою прямого обмінуабо ринку необхідних товарів і послуг як  для  окремих  індивідів  і соціальнихгруп,  так і на рівні підприємства;

3) Маркетинг — це  механізм  забезпечення  нормального рівня життя (для конкретного моментучасу);

4) Маркетинг - система організації всієї діяльності фірми по розробці, виро-бництву і збутутоварів і наданню послуг на основі комплексного вивчення ринку і реальнихзапитів споживачів із метою одержання високого  прибутку;

5) Ж.-Ж.  Ламбен- Маркетинг — це соціальний процес,  спрямо-ваний на задо-волення потреб ібажань людей і організацій шляхом забезпечення вільного конкурентного обмінутоварами і послугами, що надають цінність покупцям;

6) Фірма «Юнилевер»  — Маркетинг — це планування і здійснення всебічноїдіяльності,  пов'язаної з продукцією, із метою здійснення  оптимального впливу  на  споживача для забезпечення макси-мального споживання приоптимальній ціні  й  одержання  в  результаті  цього  довгострокового прибутку;

7)Ф. Котлер  - Маркетинг  — це діяльність по забезпеченню наяв-ності пот-рібних товарів іпослуг для потрібної аудиторії,  у потріб-ному місці, в потрібний  час і попідходящій  ціні, при здійсненні необхідної комунікації .

      Вважають,що маркетинг – це

        ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОЦЕС

        ФІЛОСОФІЯ СУЧАСНОГО БІЗНЕСУ

          ФУНКЦІЯ УПРАВЛІННЯ


       МАРКЕТИНГ ЯК ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОЦЕС

     Маркетингяк економічний процес, забезпечує  контакт вироб-ника іспо-живача, сприяє ефективності обмінів між  ними, що від-буваються на ринку,раціональній орієнтації суспільного виробни-цтва і відтворення.  З цьогопогляду  він є цілеспрямовуючим  по-чатком виробництва, засобом зведення домінімуму невідповідності попиту і пропозиції.

     Уаналізованій  якості маркетинг встановлює і постійно підтри-мує не тількитоварний ,  але й інформаційний  обмін  між потен-ційними учасниками ринковихвідносин. Потреба в ньому тим ви-ще,  чим більше виробників однорідної продукції  протистоїть нужденним у ній суб'єктам.  як правило,  ще дозаключення  угоди. Підприємець старається   детально  досліджувати  найменші н'юанси споживчих  переваг,  а  покупець,  у  свою  чергу,  -експ-луатаційні йекономічні характеристики  запропонованих товарів. По чис-ленних каналахкомунікаційних мереж маркетингу відо-мості про стан попиту і пропозиції стаютьнадбанням обох сторін. Акт купівлі-продажу відбу-вається лише в тому випадку,якщо про-дуцент і покупець домовляються про взаємовигідні  умови  конт-ракту. Результат досягнутої  угоди  -  перехід  від виробника до споживача права навикористання товару в обмін на інший товар або гроші.

     У країнах із розвинутим ринком підприємці тісно  позв'язують перс-пективи  економічного росту  з  ефективністю  маркетингових систем.  У США, по різноманітних оцінках,від 25 до 30 відсотків зайнятого населення трудиться безпосередньо в сферімаркетингу, або в суміжних сферах.  При-близно половина кожного долара,вит-раченого американьцями на покупку,  витрачається на відшкоду-ваннямаркетингових  витрат.

           Маркетингяк філософія бізнесу

     Маркетингяк  філософія бізнесу являє собою засіб мислення,  вихідним пунктом  якого  є  попит на вироби і послуги,  які надає підприємство.  Йогозадоволенню підпорядковані будь-які рішення, прийняті підприємством.

     Вироблятитільки те, і в такій  кількості, що може бути продано,  робити тільки те, щопотребує покупець — це лозунг фірми, що спо-відує концепцію маркетингу.

     Концепціямаркетингу  пропонує постійну боротьбу за покупця,   розширення їхнього кола, затвердження на ринку.  З цією метою підприємство вивчає динаміку споживчихпереваг і акцент у своїй діяльності робить не на випуск вже освоєних  виробів, а  на підго-товку і виробництво таких товарів,  що спроможні задовольнити нові,часто ще не усвідомлені покупцем потреби.

 

МАРКЕТИНГ ЯКФУНКЦІЯ  УПРАВЛІННЯ

     Маркетингтакож розглядається як головна функція управління, що виз-начає ринкову  і  виробничу  стратегії підприємств і засно-вана на знанні споживчогопопиту.  В  даний  час абсолютна  біль-шість  компаній  промисловості, торгівлі,  сфери послуг у США в тій або іншій формі регулярно здійснюютьмаркетинг.

     Маркетингце певна   система  поглядів,    координація різнома-нітних аспектівкомерційної діяльності, комплекс взаємозалежних елементів ділової активності, філософія бізнесу, мета  якої — зм'як-шення криз надвиробництва, нарешті,процес збалансування попи-ту і пропозиції.

     Основнаідея  маркетингу — ідея людських потреб.  З розвитком суспільствазростають  і потреби людей. Люди стикаються з усе більшою кількістю об'єктів,що викликають  їх цікавість, інтерес  і бажання.  Виробники, із свого боку, намагаються сформувати зв'я-зок тим, що вони випускають, і потребами людей. Товар пропаган-дується як засіб задоволення однієї або ряду специфічнихпотреб.  Потреби людей практично безмежні, а от ресурси для їхньогозадо-волення обмежені. Людина буде вибирати ті товари, що дають їй найбільшезадоволення в межах її фінансових  можливостей.

 

    Можнавиділити ТРИГОЛОВНИХ АСПЕКТИмаркетингу

                        Аналітичнийаспект — розуміння ринків

 В цьомуаспекті під маркетингом розуміють  комплекс інст-рументів  аналізу  ринку (таких як методи прогнозування продажів,  імітаційні моделі і дослідження ринку), доступних тільки великим підприємствам, які вони використовують длярозробки перспек-тивного і більш наукового підходу до аналізу потреби і попиту.

                    Активний аспект — проникнення на ринки

В цьомуаспекті під  маркетингом розуміють  рекламу,  стиму-лювання збуту і тиск напокупців,  тобто комплекс найбільше агре-сивних інструментів продажів,використовуваних для захоплення існуючих ринків.

     У цьомузначенні маркетинг розглядається стосовно  ринку ма-сового споживача.

                  Ідеологічний аспект  — образ мислення

В цьому аспектівважають, що маркетинг це  архітектор суспільства  споживання,  тобто  церинкова система,  де продавці комерційно експлуатують споживачів.  Щобпродавати усе більше і більше, не-обхідно постійно створювати нові потреби.

         

          Тобто МАРКЕТИНГ– це водночас і філософія бізнесу, і ак-тивний процес. Як філософіямаркетинг пропонує  певну систему мислення і ідеологічну основу маркетинговоїдіяльності.

          Якактивний процес маркетинг вирішує низку завдань, що ви-никають передпідприємством в реальних ринкових умовах.

        

Рольмаркетингу в економіці

Маркетингз позицій макроекономіки дає змогу формувати потреби кінцевихспоживачів, сприяє ефективнішому вико-ристанню ресурсів, прискорює товарообіг,зменшує товарні запаси.

Зпозицій мікроекономіки маркетинг створює умови, які спри-яютьпристосуванню підприємства до вимог ринку.

Відзапровадження маркетингової діяльності виграє і споживач — завдякизменшенню ризику  при придбанні товарів, розширенню асортименту і доступностітоварів, підвищення їх якості, розширенню кола послуг, гнучкій ціновійполітиці.

Важливозрозуміти  взаємозв′язок маркетинга з іншими функ-ціями бізнесу –фінансами, бухгалтерським обліком, виробництво, науково-дослідними роботами таіншими .

Фінанси важливідля оцінки ефективності маркетингу, від якої залежить прибутковість окремихтоварів. Менеджери, що відпові-дають за товари, повинні складати кошториси,контролювати вит-рати і визначати прибутковість товара.

Бухгалтерськийобліксприяє оцінці ефективності маркетингу, встановлює витрати на товари. Процедурибухгалтерського обліку  визначають розподіл витрат і в результаті безпосередньовпливають  на оцінку прибутковості товарів. Розподіл витрат необхідний також ідля визначення і встановлення цін.

Маркетингтакож тісно координує з виробництвом. Обсяги ви-робництва базуються на маркетинговому прогнозі для нових і існу-ючих товарів. Графікивиробництва розроблюються з метою забез-печення поставки товару до визначеноїдати.  Нездатність належ-ним чином скоординувати маркетинг і виробництво можепривести до катасрофічних наслідків.

Координаціямаркетинга і НІОКР особливо важлива при роз-робці нових товарів.Маркетинг подає в підрозділи НІОКР інфор-мацію про потреби споживачів для того,щоб розробники врахували ці потреби. Підрозділи НІОКР, в свою чергу, повиннінадати від-ділу маркетингу повну і докладну інформацію про новий товар.

Досягнутичіткої взаємодії відділу маркетингу і інших підрозділів не завжли легко іможливо.

 

      2. ЕВОЛЮЦІЯ ЗМІСТУ І КОНЦЕПЦІЙ МАРКЕТИНГУ

     Існує п'ятьальтернативних концепцій маркетингу,  кожна з яких відповідає певному етапустановлення  маркетингу:

     - удосконалення виробництва;

     - удосконалення товару;

     - інтенсифікації збутових зусиль;

     - традиційна концепція маркетингу;

     —  соціально-етичногомаркетингу.

     Загальнатенденція еволюції зазначених концепцій — перенос ак-центу з виробництва товаруна споживача й  усе  більша  орієнтація  на проблеми споживача.

     Узалежності від особливостей фірми -  розміру,  виду  діяль-ності, пер-соналу,відповідно до своїх цілей і завдань і специфіки ринку розробляється концепціямаркетингу, якої фірма дотри-мується в своїй діяльності.  Слід відзначити, щозазвичай важно знайти у чистому вигляді ту чи іншу концепцію, маркетингова кон-цеціяфірми може мати риси  декількох концепцій одночасно, в залежності від специфікипропонованих ними товарів і контрольо-ваних ринків.

      2.1.Виробнича  або  концепція  удосконалювання   виробництва

     Напевно, цесама стара з всіх існуючих концепцій,  яка з успіхом і досить широко і сьогодні  використовується  фірмами.

Цю концепцію  називають  пасивним  маркетингом.  Пасивний маркетинг характерний для економічного середовища, що  має такі характеристики :

     — наявністьдостатньо ємного потенційного ринку при обмеженій про-позиції;

     — невисокі прибутки в значної частини реальних і потенційних споживачів;

     — відсутність  жорсткої  конкуренції  ( іноді конкурентів узагалі немає);

     — потреби відомі  і стабільні,  технологічний прогрес протікає в по-вільному темпі;

     (Періодпісля другої світової війни, що розвиваються країни, країни СНД).

    Пріоритетним для  фірми  при  такій концепції є розвиток вироб-ничихпотужностей, підвищення продуктивності, всемірне підви-щення  ефективності виробництва,  створення продукту з низькими витратами і запропонованогоспоживачу по невисокій, доступній ціні.

      Маркетингпри цьому зводиться до організації потоку зроб-лених товарів до споживача,забезпечення їхньої доступності у всіх можливих торгових  точках,  діяльністьпо просуванню на ринок  відсутня.

     Пасивниймаркетинг  стимулює  розвиток орієнтації на вироб-ництво, зас-нованої нанеявному припущенні,  що фірма знає, що для споживача добре, а останнійрозділяє це переконання.

Фірма,що приймає цю концепцію, зосереджує всі свої зусилля на вдосконаленнівиробництва та підвищенні його ефективності

     Пріоритетвиробництва

 

      2.2.Продуктова або концепція удосконалювання продукту(товару)

     Головнийпринцип концепції — орієнтація більшості споживачів на товари і послуги, що по  своїх  характеристиках  і якостям пере-вершують аналоги і тим самимзабезпечують споживачам  більшу  вигоду. Ця концепція передбачає, що споживачівіддадуть перевагу товарам з високою якістю та надійними експлуатаційнимихарак-теристиками, отже, підприємство зосереджує свою увагу на постій-номуудосконаленню товару.

До тогож, виробник має на увазі, що споживачі зацікавлені у придбанні саме такихтоварів, роблять свій вибір, орієнтуючись на високу якість  і погоджуючисьплатити за нею високу ціну.

        Основа концепції  — задоволення базових потреб,  за допо-могою поліпшених,  більшякісних товарів — або насичення так зва-ного   «базового» абоосновного ядра ринку.  Природним є для ви-робників слідування  «правилубільшості», тобто розробка товару середнього рівня по перефе-рійніпотреби задоволені  не  будуть і відповідній групі споживачів прий-деться пітина компроміс.

     Пріоритеттовару

 

      2.3.Торгова  або концепція інтенсифікації збутових зусиль        (концепціяпродажів)

Цяконцепція стверджує, що споживачі не купуватимутьтовари підприємства в наявнійкількості, якщо не докласти значних зусиль для збуту товару.

        Одержаларозвиток у 50 — і роки. Попит у країнах Західної Єв-ропи швидко зростав, розвивалися  і  виробничі  потужності,  а система  збуту  була  неефективної інепродуктивної.  Підвищенню продуктивності  звичайних збутових систем сприяло впровадження нових форм збуту,  головним чином,  самообслуговування. Крімто-го, у цей  період  бурхливо  відбувалося  розширення  географії  ринків,   іобумовлений  цим фізичний  і психоло-гічний  розрив між виробниками іспоживачами зробив необхідними маркетингові  комунікації.

    Пріоритетною ціллю маркетингу на цьому етапі  є  створення ефективної системизбуту,  тобто виробнику необхідно виявити і організувати ринки для ужевиготовлених товарів.

     Концепціязбуту  передбачає  певний   ступінь комерційної агре-сивності,  в основі якоїлежить припущення, що при достатньому тиску з боку виробника  ринок спроможнийпроковтнути усе,  що завгодно. Передумовами реалізації цієї тези є :

     -   фундаментальне розширення ринку;

     -     слабодиференційовані товари

-      споживачі,недостатньо досвідчені в закупівлях. 

Занадтоенергічне  використання продажів і реклами може при-звести до  манипулятивного або  дикого  маркетингу,  що нама-гається зводити попит до вимог пропозиції.  Удовгостроковій  перспективі такий  маркетинг руйнівний для фірми,  тому що маєістотні обмеження.

     Пріоритет збуту (продажів)

 

      4.Традиційна концепція маркетингу

 Сформуваласяприблизно в середині 50-х років. 

Запорукоюдосягнення цілей підприємства є визначення потреб споживачів і задоволення цихпотреб ефективнішими і продук-тивнішими – по-рівняно з конкурентами — методами.Запроваджуючи цю концепцію, підпри-ємство орієнтується, насам-перед, назадоволення  потреб певної групи спо-живачів, для чого постійно проводитьсядослідження ринку, аналіз і контроль мар-кетингової діяльності.

Концепціямаркетингу – це більш досконала  концепція  під-приємництва, яка є більшдосконалою з попередніми трьома. Якщо основним об′єктом  уваги впопереднії є виробництво, товар, збут – то в традиційній концепції маркетингуосновним об′єктом уваги є потреби цільової групи споживачів. А прибутокпідприємство от-римує завдяки досягненню і підтримці споживацькоїзадоволеності.

 Цюконцепцію називають активний маркетинг.

     Стадіяактивного маркетингу має місце  тоді ,  коли  потреби  ба-зового ринку насиченів результаті того,  що велике число конку-рентів виступають з однаковимипропозиціями.  На  цій  стадії під-приємство  повертається  до ранішевідкинутих вимог споживачів,  і спеціально випускає товари, призначені длязадоволення їхніх потреб.

        Посилка,що лежить  в  основі  концепції  маркетингу  говорить,  що задоволення  потребпокупців є пріоритетною ціллю фірми як найкращий засіб досягнення її  цілей. Головним  принципом є  знання і розуміння потреб і особливостей використаннятоварів потенційними покупцями.

      Активниймаркетинг виявляється тоді, коли потреби базового ринку насичені,  а товарнаполітика усе більше  грунтується  на ана-лізі  потреб  і  тих  благ,  котріспоживачі очікують від викорис-тання товарів.

     Пріоритетспоживача

 

      5. Концепція соціально-етичного маркетингу

(суспільногомаркетинга, екологічного імперитива; інтелектуального споживання)   

       Сформувалася на початку 80-х років і заснована на ідеї, що пріоритет необхіднонадавати загальнолюдським інтересам.  Мар-кетинг зобов'язаний здійснювати баланс між потребами і бажан-нями споживачів, цілями виробників ідовгостроковими  інтересами суспільства .

Цяконцепція виникла під впливом багатьох зовнішніх чин-ників, зокрема погіршенняякості довкілля, обмеженості природних ресурсів, приросту населення.

     Сучаснітенденції  в  економіці  привели до  соціально-культу-рних змін, що сталипричиною модифікації традиційної концепції маркетингу.  Особливе значення вцьому процесі мають два нап-рямки:

             консьюмерізм       consumer-споживач 

       енвіронменталізм environment — навколишнє середовище  

            3.ФУНКЦІЇ МАРКЕТИНГУ І МОДЕЛЬ МАРКЕТИНГОВОЇ              ДІЯЛЬНОСТІ

 

В маркетингової діяльності можна виділити  основні функції, здійсненняяких виконується повністю або частково в залежності від концепції, якоїдодержується підприємство

А.

     1.АНАЛІТИЧНА ФУНКЦІЯ

     1) вивчення ринку як такого

     2) вивчення споживачів

     3) вивчення фірмової структури ринку

     4) вивчення товарної структури ринку

     5)  аналізвнутрішнього середовища підприємства

     2.ВИРОБНИЧА

     1) організація виробництва нових товарів

     2) організація матеріально-технічного постачання

     3) управління якістю і конкурентноздатністю продукції

 

     3. ЗБУТОВАФУНКЦІЯ

     1) організація системи товароруху

     2) проведення цілеспрямованого товарної політики

     3) організація сервісу

     4) проведення цілеспрямованого збутової політики

     4. ФУНКЦІЯУПРАВЛІННЯ  І КОНТРОЛЮ

     1) планування

     2) інформаційне забезпечення

     3) комунікаційне забезпечення управління маркетингом

     4) контроль за допомогою ситуаційного аналізу

Маркетингвикористовується не тільки  для продажу спо-живчих товарів. Маркетинговістратегії розробляються при збуті послуг.  Маркетинг все частіше стаєнеобхідністю для некомер-ційних організацій. Маркетингом займаються якпосередники, так і промислові підприємства.

Приздійсненні маркетингу різноманітними суб′єктами ринку використовуютьсятіж самі принципи, виконуються такі  ж функції, але є і певні особливості взалежності від суб′єкту.

 

Б.   МОДЕЛЬ МАРКЕТИНГОВОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ          

 

Як здійснюється маркетингова діяльність? З чого вона почи-нається? Що становить їїсерцевину? Відповіді на ці та інші пи-тання допоможе знайти розгляд моделімаркетингової діяльності.

Оскількимаркетинг орієгтований на задоволення потреб спо-живачів, то маркетинговадіяльність завжди починається з комплексного дослідження ринку.  У ходідослідження вивчають смаки і потреби споживачів, їх поведінку, споживчіуподобання, мотиви, які спонукають їх приймати рішення щодо купівлі товару.Глибоке розуміння поведінки споживача дає змогу задовольняти їх потреби краще,ніж це роблять конкуренти.

Дослідженняринку також передбачає вивчення і прогнозу-вання попиту на товар, аналіз цін ітоварів конкурентів, визначення місткості ринку і частки підприємства на ньому.Такий аналіз допо-магає оцінити ринкові можливості і визначитипривабливий нап-рям маркетингової діяльності, на якому підприємство може набутиконкурентних переваг.

Водночасведеться пощук своїх потенційнихспоживачів, потре-би яких підприємство прагнезадовольнити. При тому викорис-товують дуже важливий маркетинговий парийом – сегментаціюринку, тобто розподіл споживачів на групм на підставі різниці в їхпотребах, характеристиках та поведінці. При цоьму необхідно пра-вильно вибратисегмент ринку, тгобто знайти свого споживача і своє місце на ринку.

Післятого необхідно зробити позіціонування товару на ринку, тобточітко визначити, чим товар даного підприємства відрізня-тиметься від товарівконкурентів, завддяки яким характеристикам можна здобути конкурентні переваги усвідомості  потенційних споживачів.

Прийнявширішення щодо позіціонування свого товару, під-приємство може почати розробку комплексу маркетингу  (комплекс 4 Р ).

Комплексмаркетингу – це набір засобів маркетингу, сукуп-ність якихпідприємство використовує  для впливу на цільовий ри-нок, маючи на метідомогтися бажаного реагування з його боку.

Комплексмаркетингу охоплює усі заходи, які може запрова-дити фірма для задоволенняпотреб споживачів і активзації попиту на товар. Узагальнено їх можна поділитина счотири групи:

·    Товар– ценабір виробів та послуг, що їх фірма спеціально розробляє для своїх цільовихспоживачів:

·    Цінатовару  належить  визначатиз урахуванням великої кількості факторів і адаптувати до вимог ринку ;

·    Методизбуту (розподілу) – діяльність, завдяки якій товар стаєдоступним для цільових споживачів;

·    Методипросування (маркетингові комунікації) –діяльність,спрямована на поширення фірмою інформації про товар та переконання цільовихспоживачів у доцільності його придбання.

За  всімачотирма складовими комплексу маркетингу прий-мають дуже багато різних рішень,що перетворює кожну з них та-кож на спеціальний комплекс.

Інарешті, необхідне функціональне забезпечення мар-кетингової діяльності  напідприємстві або в організації. Насамперед необхідно створити службумаркетингу.

Успішнамаркетингова дільність підприємства можлива лише за умови доброго інформаційногозабезпечення, постійного моніторінгу ринкового середовища. Длязбирання, обробки та аналізу інформації  необхідно створити спеціальну маркетинговуінформаційну систему (МІС).

Отриманаза допомогою МІС інформація допоможе менеджерам підприємства визначити її діловустратегію.

Післяприйняття керівництвом підприємства стратегічних рішень переходять до плануваннямаркетингу, тобто розробляють плани маркетингу, які стають основою для координації усіх видів діяльності: виробничої, фінансовї, науково-дослідної іт.і.

Колиплани починають втілюватися у життя, виникає чимало несподіванок. Підприємствунеобхідно контролювати свою рин-кову діяльність, щоб бути певним, щойого цілі будуть досягнуті.

 

4.ВИСНОВКИ

1.    В життякожного з нас все активніше входить маркетинг, який можна визначити такимчином:

Маркетинг–це діяльність, спрямована на створення попиту та досягнення цілей підприємчтвачерез максимальне задоволення потреб споживачів

2.    Що жтаке маркетинг ? Вважають, що це-

Економічнийпроцес

          Філософія сучасного бізнесу

           Функція  управління

3.    Можнавиділити три головні  аспекти маркетингу    

                        аналітичний аспект — розуміння ринків

                    активний аспект — проникнення на ринки

                    ідеологічний аспект  — образ мислення

 

4.    Існує п'ятьальтернативних концепцій маркетингу,  кожна з яких     відповідаєпевному етапу становлення  маркетингу:, і на основі яких будуютьсявзаємовідносини виробника і споживача

     -  удосконаленнявиробництва – приіоритет виробництву

     -  удосконаленнятовару – пріоритет товару

     -  інтенсифікаціїзбутових зусиль – пріритет продажам

     - традиційна концепція маркетингу –пріоритет потребам

     -  соціально-етичногомаркетингу – пріоритет сінтересам суспільства.

5.    Виділяютьтакі основні функції маркетингу :

Аналітичну

    Виробничу

     Збутову

     Управління та контролю

6.     Визначившинапрямок маркетингової діяльності, підприємство розробляє комплексмаркетингу — як взаємопоєднаннячотирьох складових :товару, ціни,розподілу, просування

7.    Для здійсненнямаркетингової діяльності підприємство повинно:

-      створитислужбу маркетингу

-      налагодифункціонування маркетингової інформаційної системи

-      визначитистратегію і скласти план маркетингу

-      здійснитимаркетинговий контроль.

еще рефераты
Еще работы по маркетингу