Реферат: Цiлi фірми

План:

Вступ. Цiлi фірми.

1. Аналіз ринкових можливостей.

2. Ситуаційний аналіз. Фактори мікро-і макро маркетингового середовища.

3. Мікромаркетингове середовище

4. Макрофактори маркетинговогосередовища

Основні узагальнюючі висновки

Лiтература

Вступ. Цiлi фірми.

Будь-якадіяльність повинна бути цілеспрямованої. Найпоширенішою  помилкою є те, що - єдина мета фірми це одержання прибутку. Дана мета є найбільш типовою длядовгострокового планування діяльності фірми. Однак, у короткостроковомуперіоді  можливі наступнi цiлi фірми:

1.      Одержанняприбутку

2.      Досягненняконкретного обсягу збуту

3.      Рістпродажу

4.      Завоюваннярозташування клієнта й іміджу

5.      Закріпленняна ринку

Таким чином, всіосновні елементи маркетингової діяльності підлеглі мети (див. схему).


1.Аналіз ринкових можливостей.

Будь-яка фірмаповинна вміти виявляти ринкові можливості. Не можна завжди покладатися нанинішні ринки й товари. Фірма повинна керуватися принципом «Mobіl іnmobіle!» (рухливий у рухливому середовищі)

Маркетинговаможливість фірми -  це найбільш привабливий напрямок додатка маркетингових зусиль, задопомогою яких конкретна фірма може домогтися найкращої переваги.

Методи пошукумаркетингових можливостей:

А.  З погляду методичності:

–       час відчасу, залежно від  періодичності появи  проблем (як правило, це підприємствамалого й середнього розміру);

–       систематично(як правило, це представники великого бізнесу, де втрати від неправильнообраної стратегії зв'язані зі значними фінансовими втратами й зачіпає інтересивеликої групи людей).

В. З погляду використовуваних методів:

–       неформальні(відвідування  виставок, читання газет, тематичних журналів і т.);

–       формальні

         Наприклад,у практиці бізнесу дуже часто використається матриця Ансоффа (Іgor Ansoff).

        

Існуючі товари Нові товари Існуючий ринок 1. Більше глибоке проникнення на ринок 3. Розробка товару Нові ринки 2. Розширення границь ринку 4. Диверсифікованість

Рис. МатрицяАнсофа (Ansoff) – виявлення нових ринків за допомогою системи розвитку товару йринку.

Видидиверсифікованості.

 – концентрична (ідентичні товари)

 – горизонтальна( пов'язана з основним виробництвом)

 –конгломеративна ( зовсім інші товари )

2. Ситуаційнийаналіз. Фактори мікро- і макро маркетингового середовища.

                   Маркетинговесередовище фірми — сукупність активних суб'єктів і сил, що діють за межамифірми й впливають на можливості керівництва фірми встановлювати й підтримуватиіз цільовими клієнтами відносини успішного співробітництва.

         Длятакого відображення елементів, використовуваних при ситуаційному аналізі зручновикористати наступну таблицю:

Зовнішні фактори 1) Мікромаркетингового середовища 2) Макромаркетингове середовище

1.      Постачальники

2.      Споживачі

3.      Маркетингові посередники

4.      Конкуренти

5.      Контактні аудиторії

1.      Політико-правові

2.      Економічні

3.      Науково-технічні

4.      Природні

5.      Демографічні

6.      Культурна

7.      Соціальна

Внутрішні фактори 3) Організаційно-правові 4) Ресурси

1.      Форма власності

2.      Форма організації

3.      Організаційні структури

4.      Кадрова політика

5.      Система менеджменту й прийнятий стиль керівництва

1.      Виробничі потужності

2.      Сировина й матеріали, що комплектують і т.п.

3.      Фінансові

4.      Інтелектуальні

5.      Технологічні

6.      Інформаційні

7.      Трудові

3.Мікромаркетингове середовище

         Це тіелементи з оточення фірми, на які вона може безпосередньо впливати  в процесісвоєї роботи на ринку.

Маркетингові посередники — це фірми, що допомагаютькомпанії в просуванні, збуті й поширенні її товарів серед клієнтів.

Маркетинговіпосередники:

а) торговельніпосередники

     дилери,дистриб'ютори, роздрібна торговельна мережа

б) консалтинговіфірми по організації руху товарів (логістичні фірми)

Логістика:

         керуваннязапасами

         складування

         транспортування

         прийом івидача запасів

в) агентства понаданню маркетингових послуг

         маркетинговийконсалтинг

         маркетинговідослідження

         рекламніагентства

г) кредитно-фінансовіустанови

         банки

         кредитнікомпанії

         страховікомпанії

д) аудиторськіфірми

Споживачі

Споживчий ринок ПРОМИСЛОВИЙ РИНОК Ринок кінцевих споживачів Виробник Ринок проміжних продавців Ринок гос. установ Недержавні, некомерційні К          О          М          П          А          Н          И          Я

Конкуренти:

         Насьогоднішній день не існує завдань, які б концептуально не вирішувалися браніше. Наприклад, коли не було комп'ютера використали калькулятори, не булокалькуляторів — використали арифмометри й рахівницю, не було і їх — використалиабак і так далі. Із цього можна зробити висновок, що не буває такої ситуації,що відсутня конкуренція. Існують просто їхні різні види.

– товарно-родові

         конкуренціяміж різними видами товарів, які можуть виконувати подібні функції (більшдокладно -див. Роздягнений «товар з погляду  маркетингу»).Розглядається також конкуренція з боку товарів-субститутів (замінників).

         Прикладтакої конкуренції — конкуренція між  автомобілем і мотоциклом.

–       товарно-видові

Це конкуренціяміж видами товару. Наприклад, між видами мотоциклів, автомобілів. Тут важливогозначення набуває марка товару. Багато в чому, це боротьба між  марками — конкурентами.

Контактніаудиторії -  це групи осіб ( фізичної і юридичних ) не приймаючої особистоїучасті в процесі виробництва, але здатні впливати  на цільові аудиторії.

Це:

а) фінансові кола( банки, інвестиційні компанії, брокерські фірми, акціонери)

б) засобу масовоїінформації

в) державніустанови

г) цивільні групидій

д) широка публіка( імідж фірми )

е) місцевіконтактні аудиторії ( околишні жителі, громади )

ж) внутрішніконтактні аудиторії

5.Макрофактори маркетингового середовища

         Цефактори маркетингового середовища, які мало піддані впливу фірми й носять,багато в чому, форс-мажорний характер.

Виділяютьнаступні основні фактори макромаркетингового середовища.

Демографічні:(народжуваність,старіння, положення родини, міграція, стать, вік, навчання).

Економічні: (доходи, ціни, інфляція, заощадження,доступність кредиту, процентні ставки, спад, підйом).

Природні: (доступність сировини, дефіцит,кліматичні забруднення середовища, енергія, втручання держави в раціональневикористання ресурсів, геодезичні (ландшафт, рельєф)

Науково-технічні:(вiдновленiстьпродукції, вiдновленiсть технологій, їхній рівень, розвиток науки й техніки вцілому, інформаційні можливості, захист інтелектуальної власності).

Політико-правові:(політичнастабільність, законодавчі основи бізнесу, регулювання економіки державою, захистінтересів громадськості з боку груп (суспільство захисту споживачів) ( конс'юмеризм)).

Культурні: (прихильність традиціям, змінав культурних цінностях, субкультури,          мода, побутова культура, релігійність,суспільно-соціальна культура, ідеологія).

Соціальні: (соціальна структурасуспільства, рівень життя ( у широкому змісті ), рівень розвитку соціальноїінфраструктури)

Основніузагальнюючі висновки

1. Визначенняпризначення компанії є відправною крапкою стратегічного менеджменту. Воноутворить контекст, у якому формується стратегія.

2. Визначенняпризначення містить три елементи: визначення бізнесу компанії, целеполаганиекорпорації й визначення корпоративної філософії.

3. Для компанійодиночного бізнесу визначення бізнесу фокусируется на обслуговують группах, що,споживачів, потребах споживачів, які повинні задовольнятися, і технологіях, якіпотрібні для задоволення цих потреб. У сумі це орієнтоване на споживачавизначення бізнесу.

4. Длядиверсифицированной компанії визначення бізнесу включає мети формуванняпортфеля, розмір портфеля й необхідний баланс між сферами бізнесу в портфелі.

5. Головна метакомпанії повинна відбивати необхідність забезпечення добробуту власниківкомпанії — її акціонерів. Максимізація довгострокового прибутку є головноюметою, що включає й максимізацію доходів акціонерів.

6. Щоб уникнутинадмірного фокусування на короткострокових умовах прибутковості, компаніїнеобхідно додати ряд допоміжних цілей, які збалансують короткострокові йдовгострокові умови.

7. Корпоративнафілософія проясняє відношення компанії до бізнесу. Положення цієї філософіївідбивають основні цінності кампанії, її устремління, переконання й філософськіпріоритети.

Лiтература

 

1. Батра Р.,Майерс Дж., Аакер Д. Рекламный менеджмент. — М.; СПб.; К.: Изд. домВильямс", 1999.

2. ГермогеноваЛ.Ю.Эффективная реклама в России. — М.: Рус Партнер Лтд, 1994.

еще рефераты
Еще работы по маркетингу