Реферат: Характеристика діяльності супермаркета "Абсолют"

Зміст

Вступ

1. Стисла характеристика діяльності супермаркета «Абсолют»

2. Устрій і планування супермаркета

3. Організація торгово-технологічного процесу в супермаркеті

4. Організація обслуговування покупців супермаркету і процес продажу товарів

5. Технічне оснащення супермаркета

6. Формування та аналіз асортименту товарів у супермаркеті

7. Індивідуальне завдання. Визначити глибину та широту асортименту майонезів у супермаркеті

8. Позиціювання супермаркета «Абсолют» на ринку

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури


Вступ

Підприємства, що спеціалізуються на роздрібній торгівлі мають замету доведення товарів безпосередньо до споживачів, використовуючи тавдосконалюючи методи стимулювання збуту. До них відносять: надання сервісногообслуговування, раціоналізацію торгівельно-технологічних операцій, налагодженнярекламно-інформаційної роботи в магазині тощо. Керування багатосторонньоюдіяльністю торгівельного комплексу є доволі складним процесом, тому слід використовуватинайбільш сучасні та прогресивні засоби і методи виконання технологічних,виробничих та інших операцій, а також здійснювати відбір кваліфікованихспеціалістів.

Головним фактором ефективної торгівлі на сьогоднішній день єадекватність та швидкість взаємного обміну інформацією між виробником,продавцем та покупцями. Комунікація дозволяє знаходити найкращі шляхи взаємодіїі підвищувати якість товарів та послуг для безпосереднього споживача.

Відсутність достатнього контролю за веденням торгово-технологічногопроцесу і планування діяльності торгівельного підприємства негативно впливаютьна цей процес в супермаркеті (знижують показники оборотності товару) і, крімтого, на лояльність споживачів до даного супермаркету чи до цілої торгівельноїмережі.

Тому головним фактором ефективної торгівлі на сьогодні є аналіздіяльності торгівельного підприємства в сфері документального забезпечення вмагазинах самообслуговування та розробка методів і способів вдосконалення йогофункціонування.

Супермаркет, або універсам, – це великий магазинсамообслуговування всередині жилої зони міста, що має більше ніж 5000 позиційасортиментного переліку найменувань як продовольчих, так і непродовольчихтоварів, і відрізняється від інших суб’єктів торгівлі за ознаками капітальностіспоруди, торгівельної спеціалізації, широти асортименту тощо.

Організація продажу товарів в магазинах самообслуговування як видцілеспрямованої діяльності протягом останніх років набуває все більшогозначення в умовах зростання конкурентного середовища внаслідок демонополізаціїринку, масштабів обігу товарів, кількості суб’єктів ринкових відносин,налагодження зв’язків з постачальниками національної та імпортованої продукції,вдосконалення сервісного обслуговування як в межах окремих магазинів, так і мережів цілому. На сучасному етапі для стабільного функціонування торгівлі як системинеобхідна раціональна організаційна діяльність в планідокументально-бухгалтерського забезпечення. Виникає гостра необхідністьвивчення і аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду з цього питання,оскільки саме завдяки цьому процесу підприємство може чітко розпланувати своюдіяльність.


1. Стисла характеристика діяльності супермаркета«Абсолют»

Торгівельне підприємство «Ліа» утворює в процесі своєї діяльностісукупність сфер функціонування, яка визначає стратегію діяльності та розвиткупідприємства. До найбільш визначальних юридичних актів, що впливають намеханізм його функціонування, є Закон України «Про підприємства в Україні»,Статут підприємства та колективний договір, узгоджений з чинним законодавством.Закон «Про підприємства в Україні» регламентує діяльність різних видівпідприємств і визначає головні види та форми їх організації, правила створенняі ліквідації.

Фірма «Ліа» має ряд структурних підрозділів функціональногопризначення: магазини «Абсолют» – філії в містах Луганської області.Супермаркет «Абсолют» являє собою стаціонарне роздрібне підприємство торгівлі іє структурним підрозділом мережі супермаркетів луганського об’єднання ТОВ ВКФ«Ліа» ЛТД в м. Рубіжне.

Супермаркет «Абсолют» являє собою стаціонарне роздрібнепідприємство торгівлі і є структурним підрозділом мережі супермаркетівлуганського об’єднання ТОВ ВКФ «Ліа» ЛТД. Був відкритий 24 квітня 2004 рокушляхом розширення торгівельної мережі. Він розташований за адресою: Україна, м.Рубіжне, вул. Леніна, 38.

Супермаркет «Абсолют» є магазином місцевого значення, котрийреалізує товари через спеціалізовані секції та відділи, на які поділенаторгівельна зала, а також виконує ряд додаткових послуг, що включають:зважування, нарізку, пакування товарів, в тому числі, надання консультацій зпитань щодо наявної продукції та методів обслуговування в супермаркеті тощо.Додаткові послуги покупцям надає торгівельний персонал (працівники, кожен зяких закріплений за окремим відділом чи секцією). Для раціонального розподілуобов’язків та якісного прийняття управлінських рішень в магазині застосовуютьлінійно-функціональну (змішану)  організаційну структуру управління. Усупермаркеті «Абсолют» вона, як і будь-яка інша система внутрішнього порядку,забезпечує чітке планування діяльності магазина за рахунок координації роботивсіх його елементів.

Організаційна структура управління змішаного типу – універсальна,оскільки вона є синтезом лінійної структури, характерної для дрібнихпідприємств з послідовною підпорядкованістю, та функціональної, яка забезпечуєбезпосереднє керівництво на всіх рівнях за допомогою існуючих функціональнихпідрозділів, згідно зі схемою.

Схема управління ТОВ ВКФ «Ліа» ЛТД філії «Абсолют»

/>


Керівником є керуючий супермаркету, в м. Рубіжне ним є Силка О.Д.Співвідношення чисельності персоналу по категоріях функціонального розподілупраці:

1)   управлінський персонал (директор, заступник директора,адміністратори, товарознавці, завідуючі відділами, бухгалтери та ін.) – 82 чол.(5%);

2)   основний (торгово-оперативний) персонал (працівники, зайнятіобслуговуванням покупців в торговому залі – продавці, контролери-касири,касири) – 1313 чол. (80%);

3)    допоміжний персонал (забезпечує обслуговування основногоперсоналу, а також підтримуючий належне санітарно-гігієнічний стан супермаркету– робітники, прибиральники, електромонтери, техніки і ін.) – 246 чол. (15%)(рис. 1.1).

У відповідності до санітарних норм, всім працівникам супермаркету,окрім охоронців, видають спецодяг. Для супермаркета «Абсолют» єхарактерною форма зеленого кольору з фірмовою емблемою. До комплекту спецодягувходять:

·    для адміністраторів,менеджерів, комірників – жилетка;

·    для продавців і касирів –сорочка, жилетка, кепка;

·    для працівників кухні –сорочка, штани, фартух, головний убір.

Згідно з регламентом робочий день починається о 8.00 ізакінчується о 22.00. Впродовж дня всі працівники супермаркету«Абсолют» мають дві перерви: перша – о 12-ій годині (30 хвилин) ідруга – о 16-ій годині (20 хвилин).

Супермаркет «Абсолют» будувався саме в розрахунку навеликий відсоток системи самообслуговування покупців. Значний економічний ефектпри самообслуговуванні досягається за рахунок збільшення пропускноїспроможності магазину, зростання його товарообігу і валового доходу, відчутногоскорочення чисельності торгових працівників і підвищення продуктивності їхпраці, зниження рівня витрат обігу. До числа переваг методу самообслуговуванняслід зазначити його універсальність.

В супермаркеті «Абсолют» здійснюється продаж товарів звідкритим викладенням, що забезпечує вільний доступ покупців до всіх товарів.Функції продавця при цьому методі продажу зводяться до консультування покупціві здійснення операцій по відпуску товарів. В порівнянні з продажем  товарівчерез прилавок цей метод зручний тим, що знайомитися з товаром можуть одночаснодекілька покупців. Це прискорює процес продажу і збільшує пропускнуспроможність магазину. Це особливо важливо у передсвяткові дні, коли потокипокупців зростають в десятки разів.

Раціональна організація праці робітників супермаркету не можливабез нормування витрат часу на виконання торгово-технологічних операцій. Робочийдень працівників складається з часу роботи і перерв. Час роботи затрачується навиконання підготовчо-заключних, основних і допоміжних операцій.

Супермаркет «Абсолют» співпрацює з дрібними приватнимипідприємцями, які виконують роль постачальників товарів, а також з великими,представниками яких є торгівельні дома та фірми.

Покупцям в супермаркеті надаються додаткові послуги: нарізка гастрономічнихтоварів, які продаються за вагою, чистка свіжої риби, зважування товарів (овочі,фрукти, напівфабрикати), упаковка куплених товарів.

2.Устрійіплануваннясупермаркета

Центральне місце в складі приміщень супермаркету«Абсолют» мають торговельні приміщення. До них належать торгівельна зала, приміщення для приймання і видачі попередніх замовлень. Вони несуть основнефункціональне навантаження в супермаркеті.

Площу торгового залу поділено на відділи: кулінарія, риба, бакалія,гастрономія, хлібобулочні вироби, молочна продукція, кондитерські вироби, плодиі овочі, алкогольні та безалкогольні напої.

У супермаркеті «Абсолют» є приміщення для приймання товарів, комори для їх зберігання та підготовки до продажу, а також холодильні камери.

Адміністративно-побутові приміщення супермаркету включають кабінетуправляючого, бухгалтерія, кабінети менеджерів, кімнати для відпочинку іприйому їжі, душова, гардероби та кімнати особистої гігієни з туалетами(чоловічі та жіночі).

До технічних приміщень супермаркету«Абсолют» входять: камерикондиціонування повітря, машинне відділення холодильних установок та електрощитова.

Окрім вищезазначених в супермаркеті«Абсолют» також є підсобні приміщення для зберігання господарчого інвентаря.

3.Організаціяторгово-технологічногопроцесув супермаркеті

Торгово-технологічний процес в супермаркеті «Абсолют» являєсобою комплекс взаємопов’язаних операцій, які виконуються в певнійпослідовності і мають за мету реалізацію товарів кінцевому споживачу в широкомуасортименті, належній якості, з урахуванням оптимальних затрат праці і часу, вумовах максимально високого рівня сервісного обслуговування. Цей процес,завдяки методу самообслуговування, створює умови, за яких потенційний покупецьперестає бути пасивним спостерігачем і самостійно виконує огляд товару безнав’язування сторонньої думки.

В результаті багаторічних досліджень і аналізу потоків споживачівв супермаркеті «Абсолют», завдяки методам відеоспостережень задопомогою відеокамер і працівників відповідної кваліфікації, підприємціпомітили певну закономірність, яка полягає в залежності маршруту покупців тарозміщення товарів в торгівельній залі від вірогідності їх придбання.Виявилось, що товари, які складають основні інгредієнти сніданку, потрібнорозміщувати біля входу в супермаркет. Цей тонкий психологічний хід,використаний в політиці супермаркету«Абсолют», дозволяєорганізовувати викладку товарів таким чином, щоб істотно збільшити обсягипродажів товарів даного типу. Крім того у супермаркеті продукція з низькимпопитом розташована на рівні очей споживача, в той час, як товари широкоговжитку розташовані в зонах, частково віддалених від входу.

Власник супермаркета«Абсолют» спрямовує всі сили ікошти на стимулювання збуту, звичайно в межах законодавства, а тому всупермаркеті значну роль відіграє викладка товару. Відповідальність за цейпроцес частково лежить на керуючому супермаркетом.

Окрім продажу товарів і надання послуг супермаркет «Абсолют»здійснює:

·       попередню підготовку товарівдо продажу, яка являє собою сукупність операцій фасування, підсортування тощо;

·       приготування страв зхарчових продуктів. Цим займається кулінарний відділ супермаркету, якийреалізує вироблену продукцію одразу по закінченні процесу приготування.

В процесі організації технологічного процесу беруть участькерівники відділів, в той час як виконанням торгівельно-технологічних операційзаймаються рядові працівники.

4. Організаціяобслуговуванняпокупців супермаркетуіпроцес 

продажу товарів

Не кожний покупець має достатню кількість часу і бажання длявивчення змісту текстового повідомлення упаковки окремих видів товару. В такомувипадку він потребує допомоги. З цією метою в супермаркеті «Абсолют»працюють продавці-консультанти, кожен з яких закріплений за окремим відділомабо секцією.

Перелік додаткових послуг супермаркету «Абсолют» включає:

·          послуги по зважуванню,нарізці та пакуванні товарів, придбаних в магазині;

·          продаж паперових видань –газет і журналів;

·          зберігання власних речейпокупців в спеціально обладнаних камерах схову;

·          організацію аптечного кіоскута відділу банку в приміщенні супермаркету.

Торгівельні послуги, які надаються працівниками супермаркету,виконуються одночасно з продажем товарів і є безкоштовними – покупець сплачуєлише додаткову вартість пакувальних засобів.

Забезпечення збереженості особистих речей покупців під час їхперебування в магазині є неторговою послугою, оскільки вона не відноситьсябезпосередньо до торгівельного процесу супермаркету.

5.Технічнеоснащеннясупермаркета

До технічного оснащення супермаркету відносять: вагове обладнання;холодильне обладнання; апарати для нарізування гастрономічних виробів;контрольно-касове обладнання; камери відеоспостереження.

В торгівельній залі супермаркета «Абсолют» використовуються вагинастільні електронні циферблатні з візуальним місцевим відліком показань тадруком етикеток для фасування продукції (друк штрих-коду, маси, ціни тавартості, дати пакування та кінцевої реалізації). Також у пункті прийманнятовару в супермаркеті є електронні товарні ваги, які використовуються длязважування та контролю продукції, щойно отриманої від постачальника.

У торгівельній залі супермаркета «Абсолют» розташовані середньо температурніхолодильні вітрини відкритого і закритого типу (для охолодження продуктів зкоротким терміном зберігання), а також низькотемпературні холодильники івітрини відкритого і закритого типу (для заморожених продуктів). У складськомуприміщенні є середньо температурні і низькотемпературні холодильні камери (поодній на кожний відділ: м’ясо, риба, гастрономія, овочі) для зберігання продукції.

На відділі гастрономії встановлений апарат для нарізаннягастрономічної продукції і являє собою автоматизований прилад з загостренимметалевим диском.

У вузлах розрахунку супермаркета «Абсолют» розташовані POS-термінали, які включають:конвеєрну смугу, сканер для зчитування штрих-кодів, комп’ютер, крім того надеяких касах встановлені апарати з ультрафіолетовими лампами для перевіркигрошових купюр.

В супермаркеті «Абсолют» здійснюється відеоспостереження запокупцями та робочим персоналом. Торгівельна зала обладнана відеокамерами повсьому периметру. Охоронці за їх допомогою здійснюють контроль за порядком всупермаркеті.

6. Формуваннята аналізасортиментутоваріву супермаркеті

При формуванні асортименту товарів супермаркету «Абсолют» найважливішоювимогою є максимальне задоволення попиту покупців при найменших затратах часуна їх придбання при забезпеченні прибуткової роботи магазину. Але неможливо йекономічно невигідно забезпечувати наявність повного переліку торговельногоасортименту товарів у супермаркеті. Тому для кожного магазину має бутипідібраний оптимальний асортимент товарів, що дозволить максимальнозадовольнити потреби споживачів та забезпечить рентабельність роботи магазину.

Процес формування асортименту товарів в супермаркеті складається зтрьох етапів. На першому етапі визначається груповий асортимент товарів задопомогою маркетингових досліджень, які є основою вибору цільового ринкуспоживачів. На другому встановлюється кількісне співвідношення окремих груптоварів, з урахуванням типу і розміру магазину, його технічної оснащеності,чисельності покупців, умов товаропостачання, кількості та розміщенняконкурентів. На третьому етапі формування асортименту здійснюється підбірконкретних різновидів товарів у межах кожної товарної групи. Керівництвомагазину приймає рішення про широту та глибину асортименту, якість і цінитоварів, відповідно до потреб та фінансового рівня споживачів вибраногоцільового ринку.

В супермаркеті «Абсолют», як і в інших магазинахсамообслуговування, існує певний перелік товарів, – хліб, м’ясо, жири, молоко,цукор, овочі, – які споживаються населенням щодня і характеризуються високоючастотою і постійністю попиту. Тому, для повного задоволення потреб населення,постійна наявність широкого і стійкого асортименту цих товарів в супермаркетісприяє успішному та ритмічному виконанню планів товарообігу, поліпшеннюпоказників його діяльності. Крім того в супермаркеті повинні бути в наявності ітовари, попит на які має періодичний характер (кондитерські вироби,гастрономічні товари, фрукти, вина та інші), що необхідно для широтиасортименту. В умовах стабільної економіки та покращення фінансового станунаселення ці товари поступово переходять в групу товарів постійного попиту.Також в супермаркеті треба задовольняти потреби особливих категорій населення: дітейі людей з різними захворюваннями.

В супермаркеті «Абсолют» попит на більшу частину товарівпіддається коливанням, що пов’язано з сезонністю виробництва чи споживання. В зимовий періодзростає попит на гастрономію, бакалійні товари, жири, у весняно-літній – намолочну продукцію, морозиво, безалкогольні напої, на відміну від овочів іфруктів, попит на які існує постійно. Тому в «Абсолюті» передбачено створеннязапасів цих товарів. На відміну від продовольчих товарів, попит нанепродовольчі цілком залежить від купівельної спроможності населення, томубуває: спеціальний (твердо сформований), альтернативний (попит на вибір) таімпульсивний (попит під впливом пропозиції). Звичайно в супермаркеті дужескладно мати повний асортимент непродовольчих товарів, тому менеджери«Абсолюту» аналізують обсяги продажу товарів і формують постійний асортименттаким чином, щоб одночасно і задовольнити потреби населення, і не отриматинезадоволений попит.

В супермаркеті «Абсолют» спеціалісти здійснюють періодичний аналізреалізації товарів та вносять зміни в існуючий обов’язковий асортиментнийперелік, що сприяє кращому товарообігу та уникненню просрочки товару.

7. Індивідуальнезавдання. Визначитиглибинута широту

асортиментумайонезіву супермаркеті

Майонез являє собою сметаноподібну дрібнодисперсну емульсію типу «маслоу воді», приготовлену з рафінованих дезодорованих рослинних олій з додаваннямбілкових та смакових компонентів і пряностей, який призначений длябезпосереднього вживання в їжу в якості приправи.

В процесі виробництва майонезу в нашій країні використовуєтьсяпереважно соняшникова або оливкова рослинна олія, в якості емульгаторів –знежирене молоко, продукт сухий молочний СМП, які останнім часом дозволенозамінити на білки рослинного походження (білок соєвий харчовий, основа соєвахарчова, концентрат соєвий харчовий).

Існує два способи виготовлення майонезу. Перший, періодичнийспосіб, включає: підготовку окремих компонентів складу; отримання майонезноїпасти (шляхом розчинення окремих компонентів у воді та наступного їх змішуваннядо гомогенного стану); виготовлення грубої емульсії майонезу (з’єднання всіхкомпонентів складу в змішувачах) та гомогенізацію емульсії при певному тиску (длязапобігання її розшарування). Другий спосіб безперервного виробництва майонезуна автоматизованій лінії з використанням теплообмінників складається знаступних операцій: рецептурне дозування всіх компонентів у підготовленомублоці; змішування компонентів та утворення майонезної емульсії протягом 15 хв.та її деаерація; теплова обробка при температурі 53-55°С; охолодження емульсіїдо температури 15-20°С; гомогенізація емульсії в гомогенізаторі; фасування тагерметизація банок; пакування. Фасування майонезу здійснюють переважно в склянутару або полімерну упаковку (п/у). Скляні банки герметизують металевимикришками з лакованої жерсті або алюмінію. Полімерна упаковка на конвеєріавтоматично запаюється.

Маркування споживчої тари має містити:

·          товарний знак;

·          назву підприємства-виробниката його адресу;

·          назву майонезу, датувиготовлення, термін і температуру зберігання, масу нетто, калорійність, вмістжиру, ДСТУ.

Транспортна тара маркується маніпуляційним знаком та маркуванням,що характеризує продукцію (товарний знак, назву підприємства-виробника та йогоадресу, назву майонезу, масу нетто або кількість одиниць фасування, масу неттоодиниці фасовки, дату виробітки, номер партії та ознаку ДСТУ).

Майонез зберігають у складських приміщеннях, охолоджених торговихприміщеннях або холодильниках при температурі не нижче 0°С і не вище 18°С, при відносній вологостіповітря не більше 75%, подалі від прямих сонячних променів.

Гарантійний термін зберігання не перевищує 30 днів при температурівід 0° до 10°С,20 днів – при 10-14°С і 7 днів – при 14-18°С. Термін зберігання майонезу зі зниженим вмістом жирів зменьшуєтьв 1,5 рази.

В залежності від масової частки жиру майонези поділяють нанизькокалорійні (40% і менше ) і висококалорійні (більше 40%).Висококалорійними є майонези з прянощами та консистенцією Провансаля. Донизькокалорійних відносять салатні, пісні та майонези з додаванням кропу.


Таблиця 1 – Асортиментний перелік майонезів супермаркету «Абсолют»

Виробник Назва майонезу Тара Жирність, % Об’єм, мл Ціна, грн. Торчин, ВАТ «Волиньхолдінг» Провансаль домашній п/у 50 500 6,35 Торчин, ВАТ «Волиньхолдінг» Провансаль домашній п/у 50 200 2,91 Торчин, ВАТ «Волиньхолдінг» Європейський п/у 72 500 6,82 Торчин, ВАТ «Волиньхолдінг» Європейський п/у 72 300 4,75 Торчин, ВАТ «Волиньхолдінг» Європейський п/у 72 200 3,60 Торчин, ВАТ «Волиньхолдінг» Делікатесний п/у 30 500 6,75 Торчин, ВАТ «Волиньхолдінг» Делікатесний п/у 30 300 4,45 Торчин, ВАТ «Волиньхолдінг» Делікатесний п/у 30 200 2,74 Торчин, ВАТ «Волиньхолдінг» Провансаль №1 п/у 67 200 3,27 Holiday, ПВКФ «Пані Крістіна» Провансаль банка, скло 67 1500 23,45 Holiday, ПВКФ «Пані Крістіна» Провансаль банка, скло 67 900 9,65 Holiday, ПВКФ «Пані Крістіна» Провансаль банка, скло 67 400 6,25 Holiday, ПВКФ «Пані Крістіна» Провансаль відро, пластик 67 1000 9,35 Holiday, ПВКФ «Пані Крістіна» Провансаль банка, пластик 67 1000 9,50 Holiday, ПВКФ «Пані Крістіна» Провансаль п/у 67 450 5,45 Holiday, ПВКФ «Пані Крістіна» Провансаль п/у 67 400 5,15 Holiday, ПВКФ «Пані Крістіна» Провансаль п/у 67 200 2,50 Оліс, ТОВ фірма «Оліс ЛТД» Провансаль столовий банка, скло 67 1200 22,04 Оліс, ТОВ фірма «Оліс ЛТД» Провансаль столовий банка, скло 67 750 9,98 Оліс, ТОВ фірма «Оліс ЛТД» Провансаль столовий банка, скло 67 400 6,24 Оліс, ТОВ фірма «Оліс ЛТД» Провансаль домашній банка, скло 60 1200 21,64 Оліс, ТОВ фірма «Оліс ЛТД» Провансаль домашній банка, скло 60 750 9,72 Оліс, ТОВ фірма «Оліс ЛТД» Провансаль домашній банка, скло 60 400 6,04 Оліс, ТОВ фірма «Оліс ЛТД» Провансаль чудовий банка, скло 50 1200 21,23 Оліс, ТОВ фірма «Оліс ЛТД» Провансаль чудовий банка, скло 50 750 9,46 Оліс, ТОВ фірма «Оліс ЛТД» Провансаль чудовий банка, скло 50 400 5,98 Оліс, ТОВ фірма «Оліс ЛТД» Провансаль столовий відро, пластик 67 850 7,50 Оліс, ТОВ фірма «Оліс ЛТД» Екстра відро, пластик 40 850 7,35 Оліс, ТОВ фірма «Оліс ЛТД» Провансаль столовий п/у 67 1000 9,04 Оліс, ТОВ фірма «Оліс ЛТД» Провансаль столовий п/у 67 750 7,20 Оліс, ТОВ фірма «Оліс ЛТД» Провансаль столовий п/у 67 500 6,90 Оліс, ТОВ фірма «Оліс ЛТД» Провансаль чудовий п/у 50 1000 8,41 Оліс, ТОВ фірма «Оліс ЛТД» Провансаль чудовий п/у 50 750 7,52 Оліс, ТОВ фірма «Оліс ЛТД» Провансаль чудовий п/у 50 500 6,24 Оліс, ТОВ фірма «Оліс ЛТД» Провансаль домашній п/у 60 500 6,30 Оліс, ТОВ фірма «Оліс ЛТД» Екстра п/у 40 500 5,45 Оліс, ТОВ фірма «Оліс ЛТД» Провансаль столовий п/у 67 400 6,55 Оліс, ТОВ фірма «Оліс ЛТД» Екстра п/у 40 400 5,00 Любава, ТОВ «Любава-Плюс» Класичний відро, пластик 67 1000 9,50 Любава, ТОВ «Любава-Плюс» Класичний відро, пластик 67 500 6,45 Любава, ТОВ «Любава-Плюс» Класичний п/у 67 1000 8,75 Любава, ТОВ «Любава-Плюс» Класичний п/у 67 500 5,70 Любава, ТОВ «Любава-Плюс» Класичний п/у 67 200 3,15 Любава, ТОВ «Любава-Плюс» Оливковий п/у 60 500 5,45 Любава, ТОВ «Любава-Плюс» З лимоном п/у 67 500 5,65 Любава, ТОВ «Любава-Плюс» Чудовий п/у 50 500 5,20 Любава, ТОВ «Любава-Плюс» Чудовий п/у 50 200 2,95 Любава, ТОВ «Любава-Плюс» Провансаль справжній п/у 55 530 5,60 Любава, ТОВ «Любава-Плюс» Провансаль класичний п/у 67 530 5,75 Чумак, ЗАО «Чумак» Справжній легкий п/у 30 400 4,75 Чумак, ЗАО «Чумак» Справжній легкий п/у 30 200 3,24 Чумак, ЗАО «Чумак» Справжній п/у 67 400 4,83 Чумак, ЗАО «Чумак» Справжній п/у 67 200 3,45 Чумак, ЗАО «Чумак» Апетитний п/у 30 400 4,65 Чумак, ЗАО «Чумак» Провансаль п/у 55 200 3,34 Верес, ЗАТ «Агроекопродукт» Провансаль п/у 67 200 2,55 Верес, ЗАТ «Агроекопродукт» Посольський п/у 73 200 2,62 Верес, ЗАТ «Агроекопродукт» Оливковий п/у 67 200 2,45 Верес, ЗАТ «Агроекопродукт» З кропом п/у 30 200 2,35 Верес, ЗАТ «Агроекопродукт» Пісний п/у 25 200 2,24 Норма, ТОВ ВП «Комбінат харчових продуктів» Провансаль банка, скло 67 1500 22,85 Норма, ТОВ ВП «Комбінат харчових продуктів» Провансаль банка, скло 67 900 15,45 Норма, ТОВ ВП «Комбінат харчових продуктів» Провансаль банка, скло 67 500 10,73 Норма, ТОВ ВП «Комбінат харчових продуктів» Преміум банка, скло 55 900 15,24 Норма, ТОВ ВП «Комбінат харчових продуктів» Преміум банка, скло 55 500 10,45 Норма, ТОВ ВП «Комбінат харчових продуктів» Провансаль столовий банка, скло 67 900 15,38 Норма, ТОВ ВП «Комбінат харчових продуктів» Олів’є банка, скло 50 500 10,24 Норма, ТОВ ВП «Комбінат харчових продуктів» Салатний п/у 30 200 2,00 Норма, ТОВ ВП «Комбінат харчових продуктів» Провансаль п/у 67 400 4,89 Calve, ТОВ «Юнілевер Русь» Легкий п/у 25 550 6,45 Calve, ТОВ «Юнілевер Русь» Легкий п/у 25 200 3,50 Calve, ТОВ «Юнілевер Русь» Класичний п/у 55 550 6,85 Calve, ТОВ «Юнілевер Русь» Класичний п/у 55 200 3,65 Calve, ТОВ «Юнілевер Русь» Екстра легкий п/у 20 200 3,20 Calve, ТОВ «Юнілевер Русь» Оливковий п/у 55 200 3,45 Calve, ТОВ «Юнілевер Русь» Французький класичний п/у 68 200 3,95 Три козака, ПП «Соняшник» Провансаль банка, скло 67 1500 13,15 Три козака, ПП «Соняшник» Провансаль столовий відро, пластик 67 1000 9,16 Три козака, ПП «Соняшник» Екстра 3 відро, пластик 40 1000 8,96 Три козака, ПП «Соняшник» Екстра 3 відро, пластик 40 500 6,45 Три козака, ПП «Соняшник» Салатний-3 відро, пластик 33 1000 8,50 Три козака, ПП «Соняшник» Оливковий відро, пластик 40 1000 8,63 Три козака, ПП «Соняшник» Провансаль відро, пластик 67 500 6,86 Три козака, ПП «Соняшник» Чудовий відро, пластик 50 500 6,50 Три козака, ПП «Соняшник» Столовий п/у 67 200 2,30 Три козака, ПП «Соняшник» Салатний-3 п/у 33 400 4,15 Три козака, ПП «Соняшник» Салатний-3 п/у 33 200 2,24 Три козака, ПП «Соняшник» Екстра 3 п/у 40 500 4,76 Три козака, ПП «Соняшник» Оливковий п/у 40 500 4,65 Три козака, ПП «Соняшник» Чудовий п/у 50 500 4,89 Три козака, ПП «Соняшник» Провансаль столовий п/у 67 500 5,15 Королівський смак, ПП «Віктор і К» Королівський банка, скло 67 430 7,35 Королівський смак, ПП «Віктор і К» Чудовий відро, пластик 50 1000 9,75 Королівський смак, ПП «Віктор і К» Чудовий відро, пластик 50 500 6,93 Королівський смак, ПП «Віктор і К» Королівський відро, пластик 67 1000 9,89 Королівський смак, ПП «Віктор і К» Королівський відро, пластик 67 500 7,12 Королівський смак, ПП «Віктор і К» Королівський відро, пластик 67 250 3,25 Королівський смак, ПП «Віктор і К» Ніжний відро, пластик 30 500 6,54 Королівський смак, ПП «Віктор і К» Провансаль відро, пластик 67 250 3,25

Асортимент характеризується такими ознаками, як:

·            широта – кількість товарнихпослуг, підгруп і найменувань;

·            глибина – кількістьрізновидів за кожним найменуванням.

В супермаркеті «Абсолют» найбільш високі показники широти таглибини асортименту майонезів у порівнянні з іншими торгівельнимипідприємствами міста Рубіжне. Цього достатньо, щоб задовольнити вимоги найвибагливіших покупців.


8. Позиціювання супермаркета «Абсолют» на ринку

Система самообслуговування має більш високі економічні і соціальніпоказники: на 25-30% зростає товарообіг на 1м торгової площі і збільшуєтьсяпродуктивність праці, на 30% економиться час покупців на здійснення покупок.

Основними конкурентами супермаркету «Абсолют» в місті Рубіжне є:

·            магазин «Ластівка»,розташований по тій же вулиці, що і «Абсолют»;

·            супермаркет «АТБ», якийзнаходиться ближче до центру міста.

Проте ці магазини мають ряд недоліків, порівняно з «Абсолютом».«Ластівка» – це магазин продовольчих товарів, де розрахунки з покупцямиздійснюються через прилавок, тобто відсутній елемент самообслуговування. Йогорозташування на ринку впливає на зниження попиту, оскільки конкурентнесередовище більш тісне.

Супермаркет «АТБ», не дивлячись на своє більш вигіднерозташування, має істотний недолік – його торгівельна площа є замалою впорівнянні з кількістю вітрин магазину і обсягом товарів на них. Окрім недолікув просторі, магазин має лише два вузли розрахунку, обладнані вагами, щозбільшує час розрахунку з клієнтами. Все це створює певні незручності дляпокупців в святкові дні, коли кількість відвідувачів магазину зростає, авідсутність достатнього простору для здійснення вибору товару та збільшений часрозрахунку за нього викликає незадоволеність покупців.

На відміну від конкурентів «Абсолют» має достатню кількістьпростору для здійснення вибору товарів покупцями, є візочки і кошики длязручності процесу вибору товарів покупцями (в «АТБ» – лише кошики), а також маєбільше вузлів розрахунку, не перевантажених додатковим обладнанням (зважуваннятоварів відбувається безпосередньо на відділах в зонах викладки). Недоліком«Абсолюту» можна вважати лише відсутність контрольних вагів (як в «АТБ»), депокупець може самостійно проконтролювати вагу запропонованої продукції.


Висновки та пропозиції

Для ефективного здійснення торгівельного процесу в супермаркеті«Абсолют» необхідні: організація торгівельних та складських операцій,налагодження зв’язків з постачальниками товарів, організація сервісного іторгівельного обслуговування покупців тощо. Не менш суттєвим є вміння керуватизапасами підприємства, тобто передбачати наявність продукції в потрібномуасортименті, кількості та якості, уникаючи при цьому його відсутності чинадлишку на складі, що призводить відповідно до незадоволеності споживчогопопиту або до псування товарів.

Товарознавці як організатори торгівлі розробляють та впроваджуютьпрогресивні форми торгівлі і товаропросування, механізацію трудомісткихпроцесів, методи зберігання продовольчих товарів та зниження природних втрат наскладах і в торгівельних залах.

Отже саме товарознавцям належить провідна роль в боротьбі за підвищення якості процесу товаропросування в магазині за допомогою налагодження зв’язків з постачальниками та уникнення проблем відсутності або надлишку товарів на полицях супермаркету.

Вся торгівельна робота в супермаркет і«Абсолют» проходить надосить високому рівні. Площа торгівельного залу використовується раціонально,дотримується товарне сусідство при розміщенні товарів з різними споживчимивластивостями. Покупцям надаються додаткові послуги, які також додають стимул ізаохочують їх ще не один раз завітати до супермаркету і придбати товари.

Супермаркет «Абсолют» має добре налагоджені відносини ізпостачальниками товарів та посередниками. Якість товарів висока, що приваблюєбільшу кількість споживачів.

Підприємство проводить хорошу рекламну та сервісну політику.Ефективно проводиться рекламно-інформаційна діяльність у вигляді вивісок,оформлення вітрин, викладки товарів. Також протягом цілого робочого дня порадіо звучить реклама для відвідувачів супермаркету.


Список використаної літератури:

1.   Апопій В.В., Міщук І.П., Ребицький В.М. та ін. Організаціяторгівлі: Підручник; 2-ге вид., перероб. та доп. за ред. В.В. Апопія – Київ:Центр навчальної літератури, 2005 – 616 с.

2.   Бутинець Ф.Ф. «Бухгалтерський облік у громадському харчуванні»,підпис. до друку 26.02.2002р.; Житомир: 431с.

3.   Герасимчук В.Г. Маркетинг: теорія и практика: Навч. посібник. –К.: Вища школа, 1994. – 327с.: іл.

4.   Дашков Л.П., Памбухчиянц В.К. Комерція і технологія торгівлі:Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – 6-те вид., перероб. і доп.– М.: Видавничо-торгівельна корпорація «Дашков і К°», 2005. – 700с., рос.м.

5.   Покропивний С.Ф., Колот В.М. «Підприємництво»: стратегія,організація, ефективність: Навч. пос. – К: КНЕУ, 1998 – 352 с.

6.   Ткаченко Н.М. «Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствахУкраїни» — К: 2001 р. – 694 с.

7.   Єрухимович І.Л. Ціноутворення: Навч.-метод. посібник. – К.: МАУП,1998.— 104с.: іл. – Бібліогр.: с. 101. — Рос.

8.   Яковлєв Ю.П. Економіка торгівлі з використанням інформаційнихтехнологій. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.–376с.

9.   Нормативні правові документи, які регламентують торгівельнудіяльність.

еще рефераты
Еще работы по маркетингу