Реферат: Формування асортименту в роздрібній торгівлі

                                                        Зміст

Вступ. 3

1 Формування асортименту товарів на роздрібних торговихпідприємствах. 5

2 Формування асортименту в магазині ТОВ «Монро» і йогооцінка. 13

2.1 Загальна характеристика підприємства і аналізпоказників ефективності його комерційної роботи. 13

2.2 Особливості формування асортименту товарів в магазиніТОВ «Монро»  16

2.3 Оцінка товарного асортименту магазина. 18

3 Вдосконалення асортименту товарів в магазині ТОВ «Монро». 22

Висновки. 27

Список літератури. 30


Вступ

Роздрібна торгівля — одна з найважливіших сфер забезпечення населення.При її посредстве здійснюється ринкова угода товарноїпропозиції і купівельного попиту. Будучи джерелом надходження грошових коштів,торгівля тим самим формує основи фінансової стабільності держави.

За період ринкових перетворень вона зазнала корінні зміни. У роздрібнійторгівлі, як ні в одній іншій галузі господарської системи, сформувалося багатеконкурентне середовище. Підприємницька і інвестиційна активність в цій сферінайвища.

Сучасний ринок товарів відрізняється щодо високою насиченістю,товарного дефіциту фактично немає. Бюрократична система розподілу товарівповністю замінена відносинами вільної купівлі-продажу. Динамізм об'ємів іструктури реалізації товарів і послуг поступово набуває все більш стійкогохарактеру.

На підприємствах роздрібної торгівлі завершується процес кругообігузасобів, вкладених у виробничі предмети споживання, відбувається перетворення товарноїформи вартості на грошову і створюється економічна основа для відновленнявиробництва товарів. Тут відбуваються постійні кількісні і якісні зміни,викликані застосуванням передової технології, вдосконаленням техніки іустаткування, методів управління, що забезпечують підвищення ефективностіроботи торгових підприємств і підвищення культури торгівлі.

Поняття асортимент товару включає сукупність їх видів, різновидів ісортів, що об'єднаних або поєднуються за певною ознакою.

Товарний асортимент є номенклатурою товарів, що підлягають продажу вроздрібній торговій мережі. Формування асортименту — це процес підбору груп,видів і різновидів товарів відповідно до попиту населення з метою його повногозадоволення.

У сучасних умовах конкуренції ринок визначає необхідний йомуасортимент, тому завданням підприємства є задовольнити попит краще іефективніше, ніж конкуренти. При неоптимальній структурі асортиментувідбувається зниження як потенційного, так і реального рівня прибутку, втратаконкурентних позицій на перспективних споживчих і товарних ринках і, якнаслідок цього, спостерігається зниження економічної стійкості підприємства.Тому формування оптимального асортименту, сприяючого оптимізації прибутку,збереженню бажаного прибутку на тривалий період часу, дуже актуально дляпідприємств, прагнучих бути конкурентоздатними.

Об'єктом дослідження курсової роботи є ТОВ «Монро».

Метою курсової роботи є формування ефективного товарного асортиментуфірми, заснованого на комплексному аналізі його фінансово-економічного стану,на даних показників асортименту і вивчення теоретичних аспектів вибраної теми.Для досягнення мети поставлені  наступні завдання:

-        вивчення теоретичних основ формування товарного асортиментупідприємств роздрібної торгівлі;

-        вивчення процесу формування товарного асортименту в об'єктідослідження;

-        вдосконаленняуправління товарним асортиментом.


1 Формування асортименту товарів нароздрібних торгових підприємствах

Товарний асортимент — це певна сукупність різноманітних товарів,  щовходять до складу торгівлі.

Формування товарного асортименту — це розробка і встановлення в певномупорядку номенклатури товарів, створюючих необхідну сукупність для торгівлі.

До чинників, що впливають на формування асортименту товарів в магазині,відносяться: попит, виробництво, асортиментний профіль магазина; зонадіяльності магазина, стан матеріальний технічної бази. [5, С.147]

Забезпечення необхідного рівня обслуговування покупців і зростанняосновних економічних показників діяльності товарного підприємства в значніймірі залежить від правильного формування асортименту товарів в його магазинах.

Формування асортименту є процес підбору для реалізації в магазинірізних груп товарів, їх видів і різновидів, диференційованих по всіх відмітнихознаках. Процес формування товарного асортименту в магазині повинен виходити зформи його товарної спеціалізації і розміру торгової площі, і бути направленийна задоволення попиту обслуговуваних контингентів покупців і забезпеченнявисокої прибутковості їх діяльності. [8, С.153]

В процесі підбору для магазина необхідного асортименту товарів слідкеруватися поряд загальних принципів.

Найважливішим принципом формування асортименту товарів є забезпеченняйого відповідності характеру попиту, що пред'являється вибраними дляобслуговування контингентами покупців. Оскільки успішне проникнення ізакріплення торгового підприємства на споживчому ринку пов'язане з пошуком іповнотою освоєння тієї або іншої ніші, формуванню конкретного асортиментутоварів, відповідному параметрам цієї ніші, відводиться першорядна роль.

Раціональна побудова асортименту товарів в магазині передбачаєкомплексне задоволення попиту покупців в рамках вибраного сегменту споживчогоринку. Здійснення цього принципу припускає формування асортименту товарів зурахуванням комплексності їх споживання в рамках певних споживчих комплексівабо мікрокомплексів. Такий принцип формування асортименту дозволяє створитивеликі зручності для покупців, полегшує їм процес ознайомлення з пропонованимидо продажу товарами, скорочує витрати часу на здійснення покупок, сприяєздійсненню "імпульсних покупок" [18, С. 241].

Важливим принципом формування асортименту товарів в магазині єзабезпечення достатньої його широти і глибини. Під широтою асортиментурозуміють число товарних груп і підгруп, що входять у формований асортиментнийперелік, а під глибиною — число різновидів товарів по окремих споживчих абоякісних ознаках (фасонам, моделям, розмірам і іншим показникам). Ширина іглибина асортименту товарів в магазині залежить від ряду чинників,найважливішими з яких є форма товарної спеціалізації, розмір торгової площі, атак само перебування пропозиції на споживчому ринку.

Одним з важливих принципів формування асортименту товарів єзабезпечення його стійкості. При реалізації товарів повсякденного попитудотримання цього принципу має першорядне значення.

Стійкий асортимент товарів в магазині обумовлює скорочення витрат часупокупців на пошук товарів, дозволяє стандартизувати всі найважливішіторговий-технологічні процеси і операції, організовувати їх виконання змінімальними витратами трудових, матеріальних і фінансових ресурсів [11, С.183].

І, нарешті, одним з принципів правильного формування асортиментутоварів в магазині є забезпечення умов його рентабельної діяльності. В умовахпереходу до ринкової економіки рентабельність є необхідною умовоюфункціонування будь-якого торгового підприємства. У зв'язку з цим, при побудовіасортименту необхідно враховувати іздержкоємкость і налогоємкость реалізаціїокремих груп товарів, можливі розміри торгових надбавок, оборотність запасів іінші економічні чинники [10, С.118].

Так само автор звертає увагу на оцінку стадії життєвого циклу товарівпри формуванні асортименту і виділяє наступні стадії:

-        впровадження — купуються порівняно невеликі партії товару удобре відомих постачальників;

-        зростання — закупівля великих партій товару різних різновидів,пошук нових постачальників, забезпечення безперервного завезення, зосередженняв магазині великих товарних запасів;

-        зрілість — зниження закупівельних цін, відмова від послугслабких постачальників мінімізація торгових запасів, реклама;

-        застарілі — розпродаж залишків товару.

Процес формування асортименту товарів в магазині здійснюється понаступних етапах [7, С.203]:

1.      Визначається перелік основних груп і підгруп товарів, щореалізовуються в магазинах.

2.      Здійснюється розподіл окремих груп і підгруп товарів в розрізіспоживчих комплексів і мікрокомплексів.

3.      Визначається кількість видів і різновидів товарів в рамкахокремих споживчих комплексів і мікрокомплексів.

4.      Розробляється конкретний асортиментний перелік товарів дляданого магазина, пропонований для реалізації обслуговуваним контингентупокупців.

Перелік основних груп і підгруп товарів, що реалізовуються в магазині,залежить від форми його товарної спеціалізації і специфіки обслуговуваногоконтингенту покупців.

В процесі розподілу окремих груп і підгруп товарів в розрізі споживчихкомплексів і мікрокомплексів в першу чергу визначаються їх кількість інайменування. Особлива увага цьому етапу формування асортименту повинна бутиприділена в універмагах. Обстеження показало, що в універмагах, асортимент якихзгрупований по споживчих комплексах, товарообіг на 1 кв.м. площі торгового залув середньому на 12% вище, а витрати часу покупців на здійснення покупки на 17%менше, ніж на підприємствах, що не практикують цей принцип формування іпропозиції товарів. [5, С.184]

Основним чинником, що визначає кількість комплексів і їх найменування,є розмір торгової площі магазина. Разом з цим слід враховувати структурутоварообігу підприємства, що склалася, розміщення поблизу інших спеціалізованихтипів магазинів по торгівлі окремими групами товарів і деякі інші чинники.

Результати проведеного спеціального дослідження з цього питаннядозволяють рекомендувати наступну зразкову номенклатуру споживчих  комплексівдля універмагів:

-        товари для дітей;

-        товари для жінок;

-        товари для чоловіків;

-        товари для будинку;

-        культура в побуті і організація дозвілля;

-        товари для шиття і в'яже.

Разом з постійними в рамках споживчих комплексів універмагів можутьбути організовані сезонні мікрокомплекси. Вони організовуються, як правило,напередодні свят або період осінньо-зимового або весінньо-літнього сезону зарахунок скорочення площі постійних мікрокомплексів [15, С.164].

В окремих випадках, в рамках споживчого комплексу може бути передбаченаспеціальна площа для організації сезонних мікрокомплексів.

Наступним етапом формування асортименту є кількість реалізованихрізновидів товару по їх відмітних особливостях, тобто його глибини. Основою длявизначення кількості різновидів товарів в магазинах різних форм товарноїспеціалізації є розмір торгової площі торгового залу і стан пропозиції товарівна регіональному споживчому ринку. Кількість різновидів товарів, що рекомендується,для магазинів окремих форм спеціалізації приведена в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 — Кількість різновидів товарів, що рекомендується, длямагазинів самообслуговування окремих форм спеціалізації

Форми спеціалізації магазинів Розміри торгової площі, кв.м. до 250 251-630 631-1000 понад 1000 1. Універсам - до 700 700-1000 1001-1500 2. Кондитерські товары до 300 301-500 - - 3. Товари для дітей - до 1000 1001-1500 понад 1500 4. Товари для молоді - до 800 801-1200 понад 1200 5. Товарс для жінок - до 1000 1001-1500 понад 1500 6. Товари для чоловіків - до 800 801-1200 понад 1200 7. Одяг - до 600 601-1000 понад 1000 8. Взуття до 300 301-500 501-800 понад 800 9. Хозтовары до 500 501-800 801-1200 понад 1200 10.Галантерея до 600 601-900 понад 900 -

Завершальним етапом формування асортименту є розробка конкретногопереліку товарів, що реалізовуються в магазині. Основою для розробкиконкретного асортиментного переліку товарів в рамках окремих їх груп, підгруп іпевної кількості різновидів є матеріали вивчення попиту на товари на даномурегіональному споживчому ринку і результати усередині групового аналізуоборотності товарних запасів.

Разом з правильним формуванням асортименту товарів, важливим завданнямє забезпечення його стійкості. Одним з показників, що характеризують стійкістьасортименту товарів в магазині, є  коефіцієнт стійкості, визначуваний поформулі (1.1).

При зростаннікоефіцієнта стійкості з асортиментного переліку слід виключити товари сезонногопопиту, які в період перевірки не реалізуються [6, С.135].

            Оn

Ку = 1 — — ;             (1.1)

               n x а

де      Ку — коефіцієнт стійкості асортименту товарів в певномуперіоді;

         О1; О2;… Оn — кількість різновидівтоварів відсутніх у продажу у момент перевірок (з передбачених розробленимасортиментним переліком товарів);

         а — кількість різновидів товарів, передбачених розробленимасортиментним переліком;

         n — кількість перевірок.

Оптимальне значення коефіцієнта стійкості асортименту товарів вмагазині впродовж кварталу повинне бути не нижче

-        для універсамів і гастрономів  — 0,90;

-        для універмагів — 0,80;

-        для магазинів взуття і одягу — 0,75;

-        для магазинів з продажу культтоваров,спортивних, господарських, галантерейних товарів — 0,85.

Широкий і стійкий асортимент товарів в магазинах забезпечуєтьсякомплексом заходів в області комерційної діяльності по закупівлі товарів.

Ми вважаємо, що в роздрібній торгівлі формування асортименту єпрерогативою самого торгового підприємства. У основу асортиментних переліків,що діють в магазинах, покладена виробничо-технічна ознака асортименту товарів,який не дозволяє з достатньою повнотою врахувати комплектність попиту, взаємну дополняємость товарів, сезонні особливості розвитку попиту і інші умови.

На нашу думку, для характеристики асортименту роздрібного підприємстваі визначення результативності асортиментної політики, аналіз структуриасортименту, його широта і частково глибина дозволяють охарактеризувати лишефактичну структуру асортименту товарів в магазинах, оскільки відомостей про переважнийасортимент працівники не мають, а вивчення попиту зводиться в основному доелементарного обліку реалізації, причому частіше по груповому асортименту напідприємствах роздрібної торгівлі аналіз асортименту товарів не проводиться.

Фактична повнота асортименту і її динаміка можуть служити свідоцтвомграмотної асортиментної політики. Повнота асортименту залежить не тільки відторгової площі магазина, об'ємів товарообігу. Важливими чинниками, щозабезпечують повноту асортименту, на нашу думку, є фінансова стійкість іавторитет підприємства на ринку товарів і послуг. Великою довірою упостачальників товарів користуються магазини які приймають товар крупнимипартіями, своєчасно проводять розрахунки, мають високий ступінь надійності [12,С.152].

Ми вважаємо, що для підвищення соціального рівня торговогообслуговування торговий-оперативні працівники магазинів повинні приділятиособливу увагу стійкості асортименту. З одного боку, цей показник істотновпливає на показник рівня обслуговування, а з іншої — свідчить про ритмічністьпостачань. Стійкість асортименту — головний орієнтир для покупця.

Для характеристики ефективності комерційної діяльності роздрібногопідприємства, на наш погляд, найбільш важливим показником є ступінь оновленнятоварного асортименту, тобто його поповнення новими продуктами і виробами. Цейпоказник може бути визначений як коефіцієнт оновлення. Він представляєтьсяважливим для роботи з непродовольчими товарами.

Розрахунки стійкості асортименту дозволяють судити про відсутністьперебоїв у продажу окремих товарів. Аналіз стабільності реалізації товару зякістю покупок, що коливається, нерівномірним, протягом дня, допоможе не тількипроаналізувати ефективність організації товаропостачання, але і визначитираціональність асортиментної структури і ефективність асортиментної політикироздрібного підприємства.

Аналіз широти істійкості асортименту необхідно проводити на базі оперативних даних про станпоточних запасів, виділяючи товари із сповільненою товарооборачиваємостью.


2 Формування асортименту в магазиніТОВ «Монро» і його оцінка2.1Загальна характеристика підприємства і аналіз показників ефективності йогокомерційної роботи

Повне найменування товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю«Монро», скорочене найменування ТОВ «Монро».

Предметом діяльності фірми є роздрібна торгівля взуттям і супутнімитоварами.

Товариство має у власності відособлене майно, що враховується на йогосамостійному балансі, може від свого імені набувати і здійснювати майнові іособисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем всуді. Товариство вважається створеним як юридична особа з моменту йогодержавної реєстрації  від 10 квітня 1998 року. ТОВ «Монро» має свій фірмовийстиль, товарний знак, круглий друк, що містить його повне фірмове найменуванняросійською мовою.

Товариство здійснює свою діяльність, керуючись Статутом, Конституцією України,господарчим кодексом України та іншими нормативними документами.

Генеральна мета підприємства — забезпечення оптимального функціонуванняторгової системи або виживання організації в складних умовах, досягненняприросту головних економічних показників. Головна мета досягається по засобахдосягнення подцелей: комерційних, економічних, соціальних,господарських. Кожен підрозділ організації забезпечує досягнення системиприватних цілей.

Головний офіс ТОВ «Монро» знаходиться в м. Дніпропетровськ вул. Кірова,16. 

Режим роботи даного підприємства щодня з 10.00 до 20.00 без перерви наобід.

Дамо коротку економічну характеристику діяльності торговогопідприємства в табл. 2.1.

Таблиця 2.1 — Аналіз основних показників торговий-господарськоїдіяльності ТОВ «Монро» за аналізуємий період

Показники 2005 р. 2006р. Відхилення Темп зміни, % А 1 2 3 4 Виручка від продажу товарів 21651 7719 -13932 35,65 Середньорічна вартість товарних запасів 203 15 -188 7,39 Швидкість звернення товарів 106,66 514,60 407,94 482,49 Середньосписочна чисельність працівників, всього 16 15 -1 93,75 Зокрема ТОП 12 11 -1 91,67 Питома вага ТОП в середньоспісочної чисельності працівників 75,00 73,33 -1,67 х Продуктивність праці 1 працівника 1804,25 701,73 -1102,52 38,89 Продуктивність праці 1 ТОП 1804,25 701,73 -1102,52 38,89 Торгова площа 400,2 400,2 100,00 Середньорічне навантаження на 1 кв.м торгової площі 54,10 19,29 -34,81 35,65 Середньорічна вартість основних засобів 997 788 -209 79,04 Фондовіддача 21,72 9,80 -11,92 45,11 Витрати на оплату праці 2299,65 2233,4 -66,25 97,12 Середня заробітна плата 1 працівника 143,73 148,89 5,17 103,59 Комплексний показник ефективності господарювання Х Х Х 150,54

За даними табл. 2.1 можна зробити вивід, що зааналізований період фірма веде успішну економічну діяльність. У звітномуперіоді об'єм товарообігу знизився на 13932 тис.грн. або 64,35% і склав 7719тис.грн. Торгова площа підприємства залишилася незмінною і складає 400,2 м2.

За звітний час на підприємство було прийнято 2 людини, в торговому — оперативний персонал — 2 людини, що скоротило продуктивність праці ТОП на0,48%.

В цілому можна сказати, що підприємство за 2006 рік в порівнянні з 2004роком підвищило ефективність своєї діяльності. Комплексний показникефективності господарювання вище темпу зростання виручки від продажу товарів(150,54% і 35,65% відповідно). За всіма останніми приватними показниками, щовпливають на величину комплексного показника ефективності, даний показник такожвище за їх значення.

Спостерігається зростання коефіцієнтів ефективності використанняосновних фондів, що позитивно для фірми.

Результати господарської діяльності роблять безпосередньо вплив нафінансові показники підприємства, загальний аналіз яких проведемо в табл. 2.2.

Таблиця 2.2 — Аналіз основних показників фінансової діяльності по ТОВ«Монро» за 2005-2006 рр.

Показники 2005 р. 2006р. Відхилення Темп зміни, % А 1 2 3 4 Товарообіг без ПДВ 21651 7719 -13932 35,65 Валовий прибуток -сума 1670 267 -1403 15,99 -рівень 7,71 3,46 -4,25 Х Витрати звернення -сума 1670 267 -1403 15,99 -рівень 7,71 3,46 -4,25 Х Прибуток (збиток) від продажів 21 43 22 204,76 -сума 36 111 75 308,33 -рівень 16 2 -14 12,50 Відсотки до отримання 609 268 -341 44,01 Операційні доходи 1062 -67 -1129 -6,31 Операційні витрати Позареалізационні доходи Позареалізационні витрати 25 41 16 164,00 Прибуток (збиток) до оподаткування 1037 -108 -1145 -10,41 -сума 4,79 -1,40 -6,19 Х -у % к товарообігу 21651 7719 -13932 35,65 Чистий прибуток (збиток) звітного року 0,00 0,00 0,00 Х -сума 1670 267 -1403 15,99 -у % к товарообігу 7,71 3,46 -4,25 Х

Аналізуючи формування прибутку торгового підприємства ТОВ «Монро» зазвітний і минулий періоди можна зробити наступні виводи: товарообіг звітногороку по відношенню до минулому року знизився на 13932 тис.грн, спад склав64,35%, у свою чергу зниження валового прибутку склало 84,01%, це пов'язано знизькою собівартістю товару, що купується.

Прибуток від продажу товарів зменшився на 84,01%.

Спостерігається зниження прибутку до оподаткування в звітному періодісумі (1129 тис.грн.). Якщо відхилення прибутку від продажу товарів (робіт,послуг) склало -1403 тис.грн, то прибуток до оподаткування знизився на 1129 тис.грн.Зниження прибутку до оподаткування відбулося в результаті зростання суми позареалізационнихвитрат (341 тис.грн.) і зниження суми позареалізационних доходів (14 тис.грн.).

Зрештою чистий прибуток звітного року залишився у розпорядженні підприємства склав 267 тис.грн., що на 1403 тис.грн. менше, ніж за аналогічнийперіод минулого року.

2.2Особливості формування асортименту товарів в магазині ТОВ «Монро»

В даний час ТОВ «Монро» на основі ділерських договорів здійснюєпросування на взуттєвому ринку м. Дніпропетровськ продукції таких відомих фірм-  виробників взуття,  як «БЕЛВЕСТ» (з 1998 р.),  «Мазко»(з 1998 р.),  «Рокланд» (з 1999 р.),  «Ле-гранд» (з 1999р.),  «Ельче» (з 1999 р.),  «Сивільга» (з 1999 р.),«Подова» (з 2000 р.), «Егле» (з 2001 р.),  «Луганочка»(з 2001 р.),  «Біоніка»  (з 2002 р.),  «Бінеллі» (з 2003р.),  «Піраміда» (з  2003 р.).

Таблиця 2.3 — Основні постачальники взуттю ТОВ «Монро»

Фірма-поставщик Страна-производитель А Б 1. СП «Белвест» Білорусь 2. «Марко» Білорусь

Продовження табл. 2.3

А Б 3. «Ле Гранд» Білорусь 4. «Антилопа» Словаччина-Росія 5. «Эльче» Іспанія-Росія 6. «Бионика» Росія 7. «Баден» Німеччина-Росія 8. «Чевляр» Білорусь 9. «Оліп» Італія-Росія 10. «Інвіто» Італія-Росія 11. «Вигорос» В’єтнам 12. «Луганочка» Україна 13. «Айторг» Туреччина 14. «Евротайм» Росія 15. «Красный Октябрь» Росія 16. «Парижская коммуна» Росія 17. «М-Шуз» Німеччина-Росія

Таблиця 2.4 — Основні постачальники аксесуарів фірми ТОВ «Монро»

Фірма-постачальник Країна-виробник 1. ТОВ «Нексит» Росія 2. «Доплер» Німеччина-Росія 3. «Булладжі» Голландія 4. «Ліберті Стайл» Італія

Таблиця 2.5 — Основні постачальники кожгалантеріїТОВ «Монро»

Фірма-постачальник Країна-виробник 1. ТОВ «Нексит» Росія 2. «Булладжі» Голландія 3. «Ліберті Стайл» Італія

Таблиця 2.6 — Основні постачальники супутніх товарів ТОВ «Монро»

Фірма-постачальник Країна-виробник 1. «Саламандер» Німеччина 2. «Твіст» Росія 3. «Дівідік» Росія

Таблиця 2.7 — Основні постачальники панчішно-шкарпеткових товарів ТОВ«Монро»

Фірма-постачальник Країна-виробник А Б 1. «Леванте Італя 2. «Омса» Італія-Росія

Продовження табл… 2.7

А Б 3. «Ніка» Україна 4. «Гламур» Франція 5. «Голден Леді» Італія

Як ми бачимо з вищенаведених таблиць, ТОВ «Монро» співробітничає з 30постачальниками, з яких 17, — постачальники взуттю, а 13 — постачальники іншійпродукції.

 2.3 Оцінка товарного асортиментумагазина

Асортиментний перелік товарів ТОВ «Монро» представлений в таблиці 2.8.

Одним з показників, що характеризує асортимент товару в магазині єкоефіцієнт стійкості, який показує відповідність наявної в магазині асортиментноїпропозиції оптимальному, встановленому для кожного виду продукції. Длявзуттєвої продукції оптимальним є значення коефіцієнта, рівне 0,75.

Таблиця 2.8 — Оцінка асортименту товарів ТОВ «Монро»

Найменування секції Найменування товару Кількість різновидів товару Період торгівлі 1. Взуття чоботи, черевики, напівчеревики 350 листопад, грудень січень, лютий туфлі, сабо сандалі 410 квітень, травень червень, вересень 2. Кожгалантерея рукавички 40 листопад, грудень сумки 35 12 мес. 3. Аксесуари парасольки 150

березень, квітень,

травень, вересень жовтень

колготки 70 4. Засоби по догляду за взуттям крему, щітки, аерозолі, ложки для взуття губки, растягувачі 47 12 мес.

На підставі даних таблиці 2.8, ми розрахували коефіцієнт стійкостітоварного асортименту ТОВ «Монро».

Таблиця 2.9 — Оцінка стійкості товарного асортименту магазина ТОВ«Монро»

Найменування товару 01.05.07 01.07.07 01.09.07 1. Взуття 0,66 0,71 0,73 2. Аксесуари - 0,83 0,71 3. Супутні 0,6 0,68 0,7 4. Кожгалантерея - 0,71 0,68

При розрахунку коефіцієнта стійкості з асортиментного перелікувиключені товари сезонного попиту.

З даних табл. 2.9 видно, що показник стійкостіасортименту взуття на 01.09.06 р. збільшився на 0,02 пункту, і став близький дооптимального для магазинів взуття значення — 0,75.

Показник стійкості асортименту аксесуарів і кожгалантереї на 01.09.06р. знизився на 0,12 пункту. Це відбулося в слідстві того, що організаціявідмовилася від торгівлі колготками.

Збільшився показник стійкості супутніх товарів на 0,02 пункту зарахунок збільшення переліку даного асортименту.

Одним з показників ефективності товарного асортименту є широта, тобточисло совокупностей товарів в наборі, виділеному за певноюознакою.

Основою для аналізу цієї властивості є класифікаційні угрупування. Забазовий показник ми взяли кількісний склад взуття, параметричний рядрегламентований стандартом, тобто за розміром.

Широта асортименту ТОВ «Монро» по розмірах взуття рівна 0.49 пункту.Цей показник можна вважати близьким до оптимального, оскільки для взуттєвоїпродукції оптимальним вважається значення коефіцієнта рівне 0.50.

Одним з показників ефективності товарного асортименту є його глибина.Як правило, для взуттєвих товарів — це загальне число різновидів моделей.Наочно ми представили глибину асортименту в табл. 2.10.

Таблиця 2.10 — Глибина асортименту взуттєвих моделей ТОВ «Монро»

Фірма Взуттєві асортиментні групи Матеріал Колір Розмір Фактична широта А 1 2 3 4 5 1. «Белвест» 2. «Біонина» 15 4 2 5 0,43 3. «Луганочка» 21 4 4 6 0,55 4. «Вигорос» 22 3 4 11 0,62 5. «Інвіто» 11 1 3 6 0,32 6. «Чевляр» 15 3 5 7 0,51 7. «Баден» 20 4 7 12 0,73 8. «Эльче» 23 6 15 10 0,98 9. «Антилопа» 10 3 7 7 0,39 10. «Ле гранд» 11 2 1 8 0,36 11. «Марко» 13 2 3 12 0,5 12. «Оліп» 9 2 2 12 0,45

Як видно з табл. 2.10 фірма «Ельче» володіє найбільшою глибиною навідміну від інших фірм виробників взуття, оскільки коефіцієнт глибини цієїфірми складає 0,98.

Повнота асортименту взуття в магазині ТОВ «Монро» рівна 0,77, тобтоможна зробити вивід, що асортимент взуття практично дозволяє задовольнятитвердо сформований попит на взуття, він близький до числа різновидів товарів,що рекомендується, для магазинів взуття з площею від 251-650 кв.м, тобто301-500 одиниць. Такі фірми як «Ельче», «Баден», «Белвест», «Луганочка» надаютьрізні можливості для задоволення альтернативного попиту споживачів.

Наступним показником, що характеризує ефективність асортименту товарів,є показник оновлюваної асортименту.

Оновлення відбувається за рахунок поповнення набору товарів новимизразками і виключенням з них застарілих зразків.

Розглянута система показників асортименту в магазині ТОВ «Монро»дозволила зміряти відхилення фактичного стану асортименту від переважного, наоснові цього можна зробити вивід, що незначне 0,07 відхилення говорить прораціональність асортименту товарів в магазині ТОВ «Монро».

Такий принцип формування асортименту дозволяє фірмі створювати великізручності для покупців, полегшує їм процес ознайомлення з пропонованимитоварами, скорочує витрати часу на здійснення покупок, сприяє здійсненнюімпульсних покупок.

На основі аналізу показників асортименту магазина ТОВ «Монро» можназробити наступні виводи: асортимент товарів володіє достатньо високимоновлюваним, задовольняє попит по широті і глибині асортименту взуття,показники свідчать про високу стійкість асортименту.


3 Вдосконалення асортименту товарів вмагазині ТОВ «Монро»

Ми вважаємо, що проблема управління асортиментом є однією зприкордонних областей у сфері менеджменту і маркетингу.

Як відомо, одне з принципових положень науки про управління — управлятиможна тільки тим, що вимірний. Значить, оцінюючи показники асортименту, нимиможна ефективно управляти.

Асортимент в магазині ТОВ «Монро» на сьогоднішній день складається знаступних товарних груп:

-        взуття;

-        засоби по догляду за взуттям;

-        аксесуари;

-        білизна;

-        кожгалантерея.

Відсотки прибутку, що доводиться на кожну товарну групу ми відобразилив табл. 3.1.

Таблиця 3.1 — Відсоток прибутку, що доводиться на кожну товарну групу,%

Найменування секції На 01.05.07 На 01.07.07 На 01.09.07 1. Взуття 98 86 84 2. Засоби по догляду за взуттям 2 5 7 3. Аксесуари - 2 1 4. Білизна - 5,5 6 5. Кожгалантерея - 1,5 2

За даними табл. 3.1 можна зробити вивід, що застаном на 01.09.07 р. на взуттєву товарну групу доводиться 84% всього прибутку,це на 2% менше ніж за станом на 01.07.07 р., на решту всіх товарних групприсутні в магазині ТОВ «Монро» доводиться 16 %.

Збільшення асортименту взуття відбулося за рахунок відкриття 3-госалону взуття. Зниження частки прибутку аксесуарів, кожгалантерєї, білизни відбулося за рахунок відмови від торгівлі ними. Попит на данітовари невеликий за рахунок високих цін, товарообіг цієї товарної групинизький, отже, це може привести надалі, до збитків. У наслідок цього ТОВ«Монро» приділило увагу розширенню асортименту взуття і засобів по догляду завзуттям. Ціни даних асортиментних груп орієнтовані на середній сегмент ринку, аотже присутня збалансованість пропозиції і попиту.

Для оцінки асортиментних видів взуття ми також орієнтувалися наприбуток що приносить кожною групою взуття (табл. 3.2).

Таблиця 3.2 — Відсоток прибутку, що доводиться на кожен вид взуття, %

Види взуття На 01.05.07 На 01.07.07 На 01.09.07 Чоловіча 51 48 48 Жіноча 46 47 46 Дитяча 3 5 6

З табл. 3.2 видно, що чоловіче і жіноче взуттямають практично однаковий відсоток прибутку: 46% — жіноча і 48% — чоловіча. Цевикликано тим, що кількість пар чоловічого і жіночого взуття продаютьсяпрактично в однаковій кількості, але пара чоловічого взуття дорожча за паружіночої. Відсоток прибутку що припадає на частку дитячого взуття складає всього5% зі всього об'єму прибутку. Це є слідством того, що дитяче взуття має низькийрівень широти і глибини асортименту, а так само пара дитячого взуття в 2,8 разівдешевша, ніж пара чоловічого і жіночого взуття.

Аналізуючи списи товарообігу можна відмітити, що підйоми товарообігу вмагазині ТОВ «Монро» співпадають з періодом 30% знижок, а так само в зимовий івесняний сезон. Також літній період відрізняється найбільшим спадом товарообігувсіх секцій комплексу. Ми вважаємо, що необхідно визначити цілі маркетингу іпідібрати альтернативну стратегію.

Такі фірми як «Бел вест», «Біоніка», «Ельфе», «Вігорос», «Баден», «Луганочка»мають найбільший попит у клієнтів магазина ТОВ «Монро». Але на долю таких фірмяк «Біоніка» і «луганочка» доводиться 17% повернень взуття, слідством є браквзуття. На долю фірми «Біоніка» — 11,1% браку, «Луганочка» — 5,9%. Вище занорму в 0,17 разів.

Отже, можна сказати, що принципи формування асортименту товарів вмагазині дозволяють фірмі створювати великі зручності для покупців, полегшує їмпроцес ознайомлення з пропонованими до продажу товарами, скорочує витрати часуна здійснення покупок, сприяє здійсненню "імпульсних покупок".

На основі аналізу показників  асортименту магазина ТОВ «Монро» можназробити наступні виводи: що асортимент товарів володіє достатньо високимоновлюваним, що задовольняє попит широтою і глибиною асортименту взуття, а таксамо показники свідчать про високу стійкість.

Забезпечення необхідного рівня обслуговування покупців і зростанняосновних економічних показників діяльності торгового підприємства залежать відправильного формування асортименту товарів в магазині. У магазині ТОВ «Монро»асортимент жіночою і чоловічою взуттєвих груп володіє достатньою його широтою іглибиною. Увагу заслуговує дитяче взуття, оскільки коефіцієнти свідчать пронизьку оновлювану широті і глибині.

Ми пропонуємо на основі ділерських договорів з такими постачальникамидитячому взуттю як «Паризька комуна», «Марко», «Баден», «Рязаньвест», а так самоз постійними постачальниками – «Антилопа» і «Чевляр» розширити і поглибитиасортимент дитячого взуття, оскільки на неї існує достатньо високий попит надитяче взуття. Ми вважаємо, що слід розширювати асортимент по наступних якіснихознаках:

-        колір;

-        розмір;

-        фасон;

-        модель.

Для цього ми розрахували в таблиці 3.3 коефіцієнт широти. Ми вважаємо,що високе значення цього коефіцієнта свідчить про раціональність асортиментудитячого взуття, отже, оптимальне розширення дитячого взуття дозволить охопитинові групи споживачів і додатково отримати збільшення товарообігу і прибутку, аголовне, придбати постійних клієнтів магазина ТОВ «Монро».

Таблиця 3.3 — Передбачувана широта і глибина дитячого взуття

Фірма Фактична широта Відхилення, +/- Факт. Планируемая «Антилопа» 0,33 0,83 + 0,5 «Чевляр» 0,36 0,70 + 0,34 «Рязаньвест» - 0,39 + 0,39 «Парижская коммуна» - 0,81 + 0,81 «Баден» - 0,59 + 0,59 «Марко» - 0,45 + 0,45 Всього 0,69 3,77 + 3,08

З табл. 3.3 видно, що в порівнянні з фактичнимстаном асортименту дитячого взуття, широту і глибину можна збільшити в 3,08.

Наступною з наших пропозицій є відмова від співпраці з такимипостачальниками взуття як «Біоніка» і «Луганочка», взуття цих фірм не відповідаєстандартам таким, що пред'являється фірмою. Хоча взуття цих фірм має попит, наїх частку браку доводиться дуже великий відсоток — 17. Щоб не знижувати рівеньасортиментних груп, можна збільшити постачання взуттю таких фірм як: «М-шуз» і «Євротайм» — це товар, що знаходиться на стадії зростання, а отже характеризуєтьсяшвидким збільшенням об'єму реалізації, і зростанням прибутку.

Ми вважаємо, що потенційні можливості збуту в магазині ТОВ «Монро»залежать від того, на скільки пропонований асортимент товарів відповідаєзапитам покупців, що формуються під впливом реклами.

Для цього ми пропонуємо приймати замовлення споживачів по каталогах,декілька моделей з каталогів слід показувати у вітрині магазина, використовуючиблік-фанги: яскраві декоративні малюнки, організуючі тему вітрини, рекламнітести і інші ярковираженниє декоративні деталі.

Ефект психологічної дії реклами, тобто ступінь залучення уваги покупцівдо вітрини ми визначили і вона склала 0,32. Отже — це додатково 32% залученьпотенційних клієнтів.

Таким чином, дія реклами реально може принести додатковий товарообіг іприбуток, він склав 27 тис. грн. за тридцять днів рекламного періоду.

Магазин працює по буднях з 10.00 до 20.00 без перерви і вихідних. Мипропонуємо ретельно продумати режим роботи магазина ТОВ «Монро» увесінньо-літній сезон. Враховуючи особливість місцерозташування магазина, мивважаємо, що необхідно збільшити тривалість його роботи  21.00. В цей час навулиці багато потенційних покупців, відвідувачів довколишніх кафе, барів і ресторанів.

Збільшення роботи магазина до 21.00 може сприяти раціональномурозподілу графіка роботи персоналу, тобто у дві зміни: з 10.00 до 17.00 і з14.00 до 21.00. Раціональний розподіл праці дасть значний ефект, при якомузабезпечуватиметься найбільш доцільне використання працівників і підвищенняефективності їх праці.

Так само нами пропонується розподілити приріст товарообігу нерівномірно а прямопропорционально скачкам товарообігу,тобто де вище позитивний пік, там і вище приріст. Ми пропонуємо розподілитибюджет маркетингу головним чином на час напливу покупців.

ТОВ «Монро» отримає можливість розробити ефективніші методи просуваннятовару, а отже, збільшити оновлювання товарного асортименту.


Висновки

Товарний асортимент є номенклатурою товарів, що підлягають продажу вроздрібній торговій мережі. Формування асортименту — це процес підбору груп,видів і різновидів товарів відповідно до попиту населення з метою його повногозадоволення.

На наш погляд, постійна увага в магазинах повинна бути обернена наформування товарного асортименту, як встановлення такої номенклатури товару,яка задовольнила б товарну структуру попиту населення, що розвивається в часіпроцесу.

Формування товарного асортименту — це розробка і встановлення в певномупорядку номенклатури товарів, створюючих необхідну сукупність для торгівлі.

Одним з важливих принципів формування асортименту товарів єзабезпечення його стійкості. При реалізації товарів повсякденного попитудотримання цього принципу має першорядне значення.

В процесі розподілу окремих груп і підгруп товарів в розрізі споживчихкомплексів і мікрокомплексів в першу чергу визначаються їх кількість інайменування. Особлива увага цьому етапу формування асортименту повинна бутиприділена в універмагах.

Основним чинником, що визначає кількість комплексів і їх найменування,є розмір торгової площі магазина. Разом з цим слід враховувати структурутоварообігу підприємства, що склалася, розміщення поблизу інших спеціалізованихтипів магазинів по торгівлі окремими групами товарів і деякі інші чинники.

Особливості формування асортименту для роздрібного торговогопідприємства ми розглянули на прикладі діяльності магазина ТОВ «Монро».

Контингент покупців складається з осіб різного віку, з різним рівнемдоходів. У своїй товарній політиці фірма в основному орієнтується на покупців зсереднім рівнем достатку. Ми вважаємо, що проблема управління асортиментом єоднією з прикордонних областей у сфері менеджменту і маркетингу.

Можна зробити вивід, що за станом на 01.09.07 р. на взуттєву товарнугрупу доводиться 84% всьому прибутку, це на 2% менше, ніж було згідно із станомна 01.07.07 р., на решту всіх товарних груп присутні в магазині ТОВ «Монро»доводиться 16 %.

Зниження частки прибутку аксесуарів, кожгалантерєї,білизни відбулося за рахунок відмови від торгівлі ними. Попит на дані товариневеликий за рахунок високих цін, товарообіг цієї товарної групи низький, отже,це може привести надалі, до збитків. У наслідок цього фірма приділила увагурозширенню асортименту взуття і засобів по догляду за взуттям. Ціни данихасортиментних груп орієнтовані на середній сегмент ринку, а отже присутнязбалансованість пропозиції і попиту.

Підйом об'ємів товарообігу магазина ТОВ «Монро» співпадає з періодом30% знижок, а так само із зимовим і весняному сезонами, літній періодвідрізняється найбільшим спадом товарообігу всіх секцій комплексу.

На основі аналізу показників  асортименту магазина ТОВ «Монро» булизроблені наступні виводи: асортимент товарів володіє достатньо високимоновлюваним, задовольняє попит по широті і глибині асортименту взуття,показники свідчать про високу стійкість асортименту.

Забезпечення необхідного рівня обслуговування покупців і зростанняосновних економічних показників свідчить про правильне формування асортиментутоварів в магазині. У магазині ТОВ «Монро» асортимент жіночою і чоловічоювзуттєвих груп володіє достатньою його широтою і глибиною.

Ми пропонуємо на основі ділерських договорів з такими постачальникамидитячому взуттю як «Паризька комуна», «Марко», «Баден», «Рязаньвест» а так самоз постачальниками з якими співробітничаємо «Антилопа» і «Чевляр» розширити іпоглибити асортимент дитячого взуття, оскільки існує достатньо високий попит надитяче взуття.

Ми вважаємо, що потенційні можливості збуту в магазині ТОВ «Монро»залежать від того, на скільки пропонований асортимент товарів відповідаєзапитам покупців, що формуються під впливом реклами. Для цього ми пропонуємоприймати замовлення споживачів по каталогах. 

Так само ми пропонуємо ретельно продумати режим роботи, тобто збільшититривалість роботи магазина до 21.00 години. Так само нами пропонуєтьсярозподілити приріст товарообігу не рівномірно а прямо пропорціонально скачкамтоварообігу, тобто де вище позитивний пік, там і вище приріст.

Практичне впровадження наших пропозицій дозволить підвищити товарообігі прибуток і додатково привернути постійних клієнтів магазина ТОВ «Монро».


Список літератури

1.   Сборник нормативних документов по регулированию торговкинепродовольственными товарами и бытового обслуживания населения. Ч.2. –Днепропетровск: Издательство «Новая идеология», 200. —        150 с.

2.   Алопій В.В., Бабенко С.Г. Комерційна діяльність на ринку товарів  тапослуг. – Львів: Видавництво ЛКА, 2001. – 450 с.

3.   Бланк И.А. Торговый менеджмент. — К: Украинско — Финский институт менеджмента и бизнеса, 2001. — 408 с.

4.   БланкИ.А.   Управление торговым предприятием. — К: Украинско- Финский институтменеджмента и бизнеса, 2001 – 501 с.

5.   БрагинЛ.А.  Торговое дело — экономика и организация. — М, ИНФРА — М, 2003 – 576 с.

6.   Валевич Р.П., Давыдова Г. А. Экономика торгового предприятия.: учебное пособие. -Минск, 1996. — 294 с.

7.   ВиноградоваС.Н. Коммерческая деятельность. — Мн.: Вышейшая школа, 2006. — 328 с.

8.   Гребнев А.И. Экономика торгового предприятия. Учебник - М: Экономика 2003. — 207 с.

9.   ДашковЛ.П., Памбухчьянц В.К. Коммерция и технология торговли. — М.: ИД Дашков и Ко,2005. — 697 с.

10.           Жукова Т.Н. Коммерческая деятельность. — М.: Вектор, 2006. — 256 с.

11.           Каплина С.А. Организация коммерческой деятельности. — Ростов-на-Дону:Феникс, 2004. — 447с.

12.           Лебедева С. Н. Экономика торгового предприятия: Учебное пособие -Минск: Новое знание. 2001. — 421 с.

13.           Осипова Л.В., Синяева М.В. Основы коммерческой деятельности. Учебник. — М.: Юнити-Дана, 2001. — 381 с.

14.           Основы предпринимательской деятельности: маркетинг / Под.ред. проф. В.М.Власовой. — М.: Финансы и статистика, 2001. — 328с.

15.           Панкратов Ф.Г. Коммерческая деятельность. — М.: ИД Дашков и Ко, 2005. — 504 с.

16.           Поповцева Ф.П. Коммерческая деятельность: Учебник. — М.: Инфра-М, 2005.- 248 с.

17.           Рацкий К.А. Экономика предприятия: М: ИВЦ " Маркетинг ", 2003.- 696с.

18.           Синяева И.М. Коммерческая деятельность в сфере товарного обращения. — М.: ЮНИТИ, 2005. — 367 с.

19.           Фридман А.М. Экономика торговой деятельности потребительского общества:Учебное пособие. - М: Экономика, 1999. — 352 с.

20.           Экономика торговли: Учебник для вузов / авторский коллектив,руководитель Б. А. Соловьев. - М.: Экономика, 2002. – 308 с.

21.           Экономика торгового предприятия: Учебник для торговых вузов - М:Экономика, 2001. — 365 с..

22.           Экономика торгового предприятия: Учебное пособие - Ростов-на-Дону:«Феникс» 2001. — 294 с..

23.           Экономика предприятия: Учебник / Под ред. О. И. Волкова. - М.:ИНФРА-М, 1999. — 371 с.

24.           Экономика и организация деятельности торгового предприятия: Учебноепособие / Под ред. А. И. Соломатина. - М.: ИНФРА-М, 2000. — 426 с.

еще рефераты
Еще работы по маркетингу