Реферат: Суть і зміст ризик-менеджменту

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЭКОНОМІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ

                                                                                   Кафедра экономіки підприємства та менеджменту

ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАУЧНО-ДОСЛІДНЕ

ЗАВДАННЯ

З КУРСУ: «Инвестування»

НА ТЕМУ: «Суть і зміст ризик-менеджменту»

Перевірила:                                                              Виконала:                                                                              

Ипполітова І.Я.                                                        студентка факультету

                                                                             Економіки і права, 

                                                                            спец. 107, III курса,

                                                           4 групи 

                                                                    Саєнко Ірина

                                                                        Володимирівна                                                                               

                                                    Харків, 2006


ЗМІСТ

ВСТУП                                                                                          3

1. Суть і змістризик-менеджменту                                                        4

2. Організаціяризик-менеджменту                                                        7

3. Основні правиларизик-менеджменту                                      8

4. Стратегіяризик-менеджменту                                                           8

5. Прийомиризик-менеджменту                                                            10

ВИСНОВОК                                                                                  13


ВСТУП

Отриманняприбутку завжди ставиться в залежність від ризику. Ризик і прибуток являютьсобою дві взаємопов’язані і взаємообумовлені фінансові категорії.

Під ризикомрозуміють можливу небезпеку втрат, яка витікає з специфіки тих або інших явищприроди і видів діяльності людини.

Ризик – цеімовірність несприятливого результату. Різні інвестиційні проекти мають різнуміру ризику, високоприбутковий варіант вкладення капіталу може виявитисянастільки ризикованим, що, як говорять, ”гра не стоїть свічок”.

Ризик – цеекономічна категорія. Як економічна категорія, він являє собою подію, яка можестатися, або не статися. У разі здійснення такої події можливі три економічнірезультати: негативний (програш, збиток); нульовий; позитивний (виграш, вигода,прибуток).

Звичайно, ризикуможна уникнути або просто відхилитися від заходу, пов’язаного з ризиком. Однакдля підприємця уникнення ризику часто означає відмову від можливого прибутку.

Ризиком можнауправляти, або використати різні заходи, що дозволяють певною міроюпрогнозувати настання певної ризикової події і вживати заходи до зниження міриризику.

У своєму рефератія розгляну суть ризик менеджменту, його організацію, основні правила, стратегіюта прийоми.


1. СУТЬ І ЗМІСТРИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ

Ризик — цефінансова категорія. Тому на міру і величину ризи­ку можна впливати черезфінансовий механізм. Такий вплив здійс­нюється за допомогою прийомівфінансового менеджменту і особ­ливої стратегії. У сукупності стратегія іприйоми утворюють своє­рідний механізм управління ризиком, аборизик-менеджмент.

В основіризик-менеджменту лежать цілеспрямований пошук і організація роботи по зниженнюміри ризику, мистецтво отримання і збільшення доходу (виграшу, прибутку) вневизначеній господар­ській ситуації.

Кінцева метаризик-менеджменту відповідає цільовій функції підприємництва. Вона полягає вотриманні найбільшого прибутку при прийнятному для підприємця співвідношенніприбутку і ризику. Ризик-менеджмент являє собою систему управлінняризиком і економічними відносинами, які виникають у процесі цього управління.

Ризик-менеджментвключає в себе стратегію і тактику управління. Підстратегією управління розуміються напрям і спосіб вико­ристання коштів длядосягнення поставленої мети. Цьому способу відповідає певний набір правил іобмежень для прийняття рішення. Стратегія дозволяє сконцентрувати зусилля наваріантах рішення, які не суперечать прийнятій стратегії. Після досягненняпоставленої мети стратегія як напрям і засіб її досягнення припиняє своє існу­вання,Нові цілі ставлять задачу розробки нової стратегії.

Тактика — цеконкретні методи і прийоми для досягнення поставленої мети в конкретних умовах.Задачею тактики управління є вибір оптимального рішення І найбільш прийнятних вданій госпо­дарській ситуації методів і прийомів управління.

Ризик-менеджментяк система управління складається з двох підсистем: керованої підсистеми(об'єкта управління) і керуючої підсистеми (суб'єкта управління).

Об'єктомуправління в ризику-менеджменті є ризик, ризикові вкладення капіталу іекономічні відносини між господарюючими суб'єктами в процесі реалізації ризику,До цих економічних відно­син відносяться відносини між страхувальником істраховщиком, позичальником і кредитором, між підприємцями (партнерами, кон­курентами)і т.ін.

Суб'єктуправління в ризик-менеджменті — це спеціальна група людей (фінансовийменеджер, фахівець з страхування і інші), яка за допомогою різних прийомів іспособів управлінського впливу здійснює цілеспрямоване функціонування об'єктауправління. Інформаційне забезпечення функціонування ризик-менедж­ментускладається з різного роду і виду інформації: статистичної, економічної,комерційної, фінансової і т.ін.

Ризик-менеджментвиконує певні функції. Розрізняють два типи функцій ризик-менеджменту:

1) функції об'єктауправління;

2) функції суб'єктауправління.

До функційоб'єкта управління в ризик-менеджменті відноситься організація розв'язанняризику, ризикових вкладень капіталу, робо­ти по зниженню величини ризику,процесу страхування ризиків, економічних відносин і зв'язків між суб'єктамигосподарського процесу.

До функційсуб'єкта управління в ризик-менеджменті відно­сяться прогнозування,організація, регулювання, координація, сти­мулювання, контроль.

Прогнозування вризик-менеджменті являє собою розробку на перспективу змін фінансовогостановища об'єкта загалом і його різних частин.

Організація вризик-менеджменті являє собою об'єднання людей, які спільно реалізовуютьпрограму ризикового вкладення капіталу на основі певних правил і процедур.

Регулювання вризик-менеджменті являє собою вплив на об'єкт управління, за допомогою якогодосягається стан стійкості цього об'єкта в разі виникнення відхилення відзаданих параметрів.

Координація вризику-менеджменті являє собою узгодженість роботи всіх ланок системиуправління ризиком, апарату управління і фахівців.

Стимулювання вризик-менеджменті являє собою спонукання фінансових менеджерів і інших фахівцівдо зацікавленості в резуль­татах своєї праці.

Контроль вризик-менеджменті являє собою перевірку органі­зації роботи по зниженню міриризику. Контроль передбачає аналіз результатів заходів щодо зниження міриризику.

еще рефераты
Еще работы по маркетингу