Реферат: Стратегія розвитку підприємства на ринку феросплавів

Зміст

1. Теоретична проблема формування стратегії розвиткупідприємства

2. Аналіз техніко-економічної характеристики підприємства

3. Дослідження стану феросплавного ринку

4. Стратегія розвитку підприємства

Список літератури


1. Теоретична проблема формування стратегії розвиткупідприємства

Під стратегією«зростання» розуміємо розширення масштабів діяльності — обсягів збутута прибутку даного підприємства. Якщо наше підприємство займає стійкі ринковіпозиції, стабільний розвиток і обирає за мету зростання обсягів збуту, ринковоїчастки чи прибутку та розширення масштабів своєї діяльності, то можназапропонувати такий стратегічні напрям досягнення цієї мети, як інтенсифікаціяіснуючих можливостей.

В даній роботі мивирішили обрати маркетингову стратегію зростання. Оскільки маркетинговістратегії зростання розробляються для підприємств, які діють на перспективнихринках збуту, мають певні конкурентні переваги і в змозі ефективно використатинеобхідні фактори успіху, а саме до цього і відноситься підприємство ВАТ «Нікопольськийзавод феросплавів».

Існує три основнівиди маркетингових стратегій зростання: стратегія інтенсивного зростання;стратегія інтегративного зростання; стратегія диверсифікаційного зростання.

Для нашогопідприємства, я так думаю найкраще б було обрати стратегію інтенсивногозростання. Оскільки дана стратегія передбачає такі стратегії, як стратегіяглибокого проникнення на ринок, стратегія розвитку ринку, стратегія розвиткутовару. Стратегія глибокого проникнення на ринок збільшення обсягів збуту таринкової частки даного підприємства без зміни його товарного-ринкових відносин.Дану стратегію можна реалізувати за допомогою такого напряму, як залучення дотоварів нашої організації нових споживачів на існуючому ринку збуту. Цей напрямпередбачає залучення споживачів, які використовують товару конкурентів, дотовару нашого підприємства. Стратегія розвитку ринку означає адаптацію існуючихтоварів чи послуг даної фірми до нових ринків збуту. Ця стратегія може бутиреалізована через залучення нових сегментів ринку до існуючого товару чипослуги ( щоб послуги і товари даної фірми стали доступнішими більшій кількостіспоживачів ), а також шляхом виходу на нові територіальні ринки збуту зіснуючим товаром чи послугою ( заснувати філію ВАТ «Нікопольський заводферосплавів» в місті Дніпропетровськ ). Стратегія розвитку товару означаємодифікацію товару нашого підприємства або його якісних параметрів, а самерозширення асортиментної лінії, створення хорошого іміджу, надання більшоїкількості сервісних послуг для існуючого кола споживачів даної фірми.

Щодо класифікаціїмаркетингових конкурентних стратегій, то з А. Літла про конкурентні позиціїфірми та її можливості щодо їх поліпшення для нашої компанії можна обратистратегію фірм із сильною позицією. Це означає, що ВАТ «Нікопольськийзавод феросплавів» здійснює незалежну ринкову діяльність, не ставлячи підзагрозу довгострокові перспективи. За М. Портером про конкурентні перевагифірми на ринку для нашого підприємства підходить стратегія диференціації, якапередбачає досягнення нашою фірмою певних конкурентних переваг у задоволенніпевних аспектів потреб споживачів. Основна ідея диференціації полягає у тому,що товар чи послуга нашої організації має відрізнятися від товарів чи послугконкурентів і бути дещо неповторними з погляду споживача. Щоб реалізувати цюстратегію необхідно провести дослідження, використовувати матеріально-технічніресурси вищої якості, інтенсивна робота зі споживачами.

 2.Аналіз техніко-економічної характеристики підприємства

Основним показникомекономічної діяльності є визначення обсягу виробництва продукції. Обсягвиробництва продукції у натуральних вимірниках встановлюється на основі обсягупоставок.

Розрахунокпоказника діяльності ВАТ «Нікопольський завод феросплавів» складає100 од.


Таблиця 1 Розрахунок ефективності чинного таудосконаленого економічного стану підприємства

№ з/п Показник Чинний стан Удосконаленний стан Відхилення

 

абсолютне Відносне, %

 

1 Виробнича программа, тонн 2000 2200 200 0.90

 

2 Товарна продукція, грн. 35396.71 38936.38 -3539.67 0.94

 

3 Собівартість товарної продукції, грн. 506.74 547.28 40.53 0.92

 

4 Собівартість І тонни продукції, грн. 272.28 294.06 21.78 0.92 5 Витрати на 1 грн. Товарної продукції, грн. / грн. 45.25 41.90 3.35 0.92 6 Чисельність основних виробничих працівників, осіб 35396.71 38936.38 -3539.67 0.91 7 Чисельність виробничо-промислового персоналу, осіб 150.00 155.00 -5.00 0.97 8 Продуктивність праці основних виробничих працівників, грн. / люд. 450.00 455.00 -5.00 0.99 9 Продуктивність праці виробничо-промислового персоналу, грн./ люд. 416.40 445.55 -29.15 0.93 10 Фондовіддача, грн… / грн. 386.40 415.06 -28.66 0.93 11 Фондоємність, грн… / грн. 0.21 0.18 0.03 1.17 12 Фондоозброєність, грн… / люд. 63.09 66.03 -2.94 0.96 13 Матеріалоємність, грн. / грн. 0.27 0.29 -0.02 0.93 14 Зарплатоємність, грн. / грн. 0.90 0.85 0.05 1.06 15 Рентабельність продукції, % 28.28 30.17 -1.89 0.94 /> /> /> /> /> /> /> />

Термін постачаннявизначається на основі укладених договорів із підприємствами і організаціями, споживачами.Для цього в договорах повинні бути визначені конкретні мови постачання: повнийасортимент, кількість та термін постачання по бажаній ціні, спеціальні вимогидо якості продукції; обсяги партій і періодичність їх постачання та способутранспортування продукції.

Для узагальнюючоїхарактеристики виробничої діяльності підприємства, окремих галузей тапромисловості в цілому визначається обсяг продукції у вартісному вигляді.Основними вихідними даними при цьому є випуск продукції в натуральному виглядіта ціни.

Вартіснимипоказниками виробничої програми є обсяги валової и реалізованої.

До валовоїпродукції (ВП) належить уся продукція у вартісному виразі, незалежно відступеня її готовності. Розрахунок показника діяльності ВАТ «Нікопольськийзавод феросплавів» складає 100 грн.

Реалізованапродукція (РП) — це продукція, яка відвантажується споживачеві, і за якунадійшли кошти на розрахунковий рахунок підприємства-постачальника або маютьнадійти у зазначений термін. Розрахунок показника діяльності ВАТ «Нікопольськийзавод феросплавів» складає 50 од.

Розрахунок обсягуреалізованої продукції ВАТ «Нікопольський завод феросплавів» складає1674 грн.

Таблиця 2.

План продажу(реалізації) продукції та виробнича програма (у вартісному виразі)

Найменування продукції План продажу продукції, тисгрн.

Ціна без

ПДВ,

Тис грн.

ПДВ,

Тис грн.

Виручка з ПДВ, тис. грн. ст2х х (стЗ+ст4) Запаси готової продукції, тис.грн.

Виробнича

Програма

на початок періоду на кінець періоду Тис.грн. ст2-ст6+ст7 тис. грн. стЗ х хст8. Феромарганець 1000 50 10 60,0 10 28 1018 50,9 Феросилікомарганець 1500 20 4 36,0 60 62 1502 30,0 Всього - - - 96,0 - - 80,9

Відповідно доЗакону України «Про оподаткування прибутку підприємств» продажтоварів — це будь-які операції, що здійснюються згідно договорівкупівлі-продажу, поставки та іншими цивільно-правовими договорами, якіпередбачають передачу прав власності на такі товари за плату або компенсацію,незалежно від строків її надання, а також операції з безоплатного наданнятоварів. Не вважаються продажем операції з надання товарів у межах договорівкомісії, схову (відповідального зберігання), доручення, інших цивільно-правовихдоговорів, які не передбачають передачу прав власності на такі товари.

Виробничапрограма — це саме та кількість продукції, яку потрібно виробити в плановомуроці, щоб забезпечити план продажу (план реалізації).

Обсяг чистоїпродукції підприємства (ЧП) складає 1282 тис. грн.

Чиста продукція — вартість однієї одиниці продукції створеної на підприємстві. Чиста продукціяможе бути обчислена як сума основної та додаткової заробітної плати працівниківпідприємства з відрахуваннями на соціальні заходи і прибутку.

Величинанезавершеного виробництва у вартісному вигляді (НЗВ), складає 44,61 тис. грн.

До складунезавершеного виробництва входять заготовки, деталі, комплекти, які знаходятьсяна різних стадіях виробничого процесу та підлягають наступній обробці абоскладанню, а також вироби у складанні та на випробуваннях.

Зміна залишківнезавершеного виробництва в складі валової продукції планується при значномузбільшенні обсягу виробництва в плановому періоді порівняно зі звітним, признятті з виробництва окремих видів продукції, створенні запасу при переході навипуск нових виробів зі значною тривалістю виробничого циклу. Забезпечення безперебійноїта ритмічної роботи підприємства вимагає створення нормативної величининезавершеного виробництва, що обумовлена необхідністю наявності визначеноїкількості напівфабрикатів на кожному робочому місці, в процесі їх переміщення.

Обсяг незавершеноговиробництва впливає на результати роботи підприємства, оскільки він потребуєобігових коштів, а це негативно позначається на економічному станіпідприємства. В той же час, забезпечує нормальний хід виробничого процесу, йогобезперервність і ритмічність. Тому величина незавершеного виробництва повиннапідтримуватись на оптимальному рівні. Величина незавершеного виробництва на початок плановогоперіоду визначається на основі даних про його наявність на кінець звітногоперіоду. В масовому виробництві на величину незавершеного виробництва продукціївпливають наступні фактори: число робочих місць; кількість виробів, щоодночасно знаходяться на одному робочому місці; спосіб передачі деталей зоднієї дільниці на іншу; план виробництва та собівартість одиниці продукції.

Таблиця 3.3. Розрахунок запасів незавершеноговиробництва та валової продукції ВАТ «Нікопольський завод феросплавів»

Найменування продукції Виробнича програма, од Тривалість виробничого циклу, днів Коефіцієнт готовності Величина незавершеного виробництва, од Валова продукція на початок періоду на кінець періоду Од. Грн.. Феромарганець 1018 10 0,5 20 14 1012 50600 Феросилікомарганець 1502 5 0,5 30 10 1482 29640 Всього - - - - - - 80240

Величинанезавершеного виробництва на початок планового періоду визначається на основіданих про її наявність на кінець звітного періоду.

Запаснезавершеного виробництва на кінець планового періоду:

НЗВ1/>=1018*10*0,5/360=14од.

НЗВ2/>=1502*5*0,5/360=10од.

Обсяг валовоїпродукції у натуральному виразі:

ВП1=1018-20+14=1012од.

ВП2=1502-30+10=1482од.


Згідно зпроведених розрахунків ефективність ЗЕД ВАТ «Нікопольський заводферосплавів» в аналізованому періоді склала 23,9193%, що на 14,75686%більше ніж у базовому періоді.

Ефективність ЗЕДзросла за рахунок того, що прибуток від експортно-імпортних операцій зріс впорівнянні з базовим періодом на 8006,183, а витрати експортно-імпортнізнизились на 58606,562 тис. грн., що в порівнянні з базовим роком склало 89%.

Сьогодні Дніпропетровське виробниче об'єднання випускові важких пресіввипускає в рік до 300 важких унікальних машин, що поставляються в усі галузіодного господарства й у 30 країн за рубіж.(табл..4 та 5)

Таблиця 4 Експорт продукції з ВАТ «Нікопольськийзавод феросплавів» (тис.грн)

країна Роки Відхилення 2006 2007 абсолютне Відносне Китай 13000 13500 500 1,04 Індія 8000 9500 1500 1,19 ЄС 20000 24500 4500 1,23 Росія 11000 2500 -8500 0,23 Всього 52000 50000 -2000 0,96

Таблиця 5 Імпорт продукції в ВАТ «Нікопольськийзавод феросплавів»тис.грн)

країна Роки відхилення 2006 2007 абсолютне відносне Китай 6000 5500 -500 0,92 Індія 500 1000 500 2,00 ЄС 8000 10500 2500 1,31 Росія 6500 5000 -1500 0,77 Всього 21000 22000 1000 1,05

Як свідчать таблиці в наслідок різкого погіршення світового ринку металув 2006 році, а саме зменшення експортних цін в наслідок того що на ринкуз’явилися африканські країни що торгують металом по демпінговим цінам, ціни наметал на світовому ринку різко впали.

Тому я вважаю, що для підприємства доцільно більш ефективно розвиватиторгові зв’язки з країнами ЄС та Індії.

3. Дослідження стану феросплавного ринку

Стан і перспективи розвитку будь-якої галузіабо підгалузі промисловості України визначаються насамперед її потенціалом.Промисловий потенціал феросплавного комплексу України в останні роки й дотеперє фундаментним елементом економіки держави. Металургія, феросплавний комплекс (ФК)є донором бюджету, забезпечуючи більше 40% надходжень валюти в країну. Майже30% становить його частину у валовому внутрішньому продукті. На металургійнупромисловість опираються й для неї працюють енергетика, машинобудування,будівництво, фінансова сфера. У галузі зайнято більше півмільйона чоловік.Підприємства ФК забезпечують робочі місця в найбільш густонаселених регіонахкраїни. Ресурсний потенціал феросплавного комплексу України обумовлюєтьсянаявними покладами залізної (четверте місце в світі) та марганцевої руд,вугілля, вапняків, тобто основних сировинних матеріалів для виробництва металу.

Однак за час, що пройшов після знаходженняУкраїною незалежності, її металургія понесла значні втрати. Одним з головнихфакторів промислового спаду феросплавного виробництва в порівнянні з роботою вчаси колишнього Радянського Союзу був неефективний, а в більшості випадківзбитковий для держави процес роздержавлення великих і середніх підприємств.Незважаючи на те, що починаючи з 2005 року приріст обсягів виробництва вметалургії сповільнився, перерахування коштів від підприємств феросплавногокомплексу України в державний бюджет країни в 2005-2006 роках зросло.

Металургійна промисловість об'єднує підприємства, які послідовноздійснюють видобування, збагачення, металургійну переробку руд чорних ікольорових металів та нерудної сировини (т. зв. флюсових і вогнетривкихматеріалів), виробництво феросилікомарганцю, феромарганцю, флюсів, сплавів.Основними споживачами продукції металургійної промисловості є машинобудування,будівництво, транспорт. Металургійна промисловість складається з чорної ікольорової металургії.

Чорна металургія — одна з найбільш розвинених в Україні галузейпромисловості, на яку припадає понад 1/4 всього промислового виробництва. Вонавиробляє чавун, сталь, прокат, феросплави, феросплави та ін. Це — матеріаломістка галузь: для виплавки 1 т феросилікомарганецю потрібно приблизно3 т залізної руди, 1,1 т коксу, 20 т води, а також марганцева руда, вапняк,флюси та ін.

Кольорова металургія, на відміну від чорної, в Україні розвинутапорівняно слабо. Вона має ряд особливостей:

а) у рудах міститься незначна кількість металу, що вимагаєрозміщення багатьох підприємств кольорової металургії поблизу джерел сировини;

б) у рудах кольорових металів міститься багато різних металів, аце вимагає комплексного використання сировини;

в) галузь потребує багато енергії і води, а також згубно впливаєна довкілля.

Таким чином, на її розміщення і розвиток впливають енергетичні таекологічні чинники. У структурі кольорової металургії України провідне місцезаймає алюмінієва промисловість. Вона працює на привізній сировині (бокситах зУгорщини, країн Африки, Росії), її підприємства розміщені біля портів і вмісцях виробництва електроенергії [33].

По виробництву продукції чорної металургіїУкраїна займає п'яте місце у світі після Японії, США, Китаю і Росії, при цьомувипереджаючи такі високорозвинені країни, як Німеччина, Італія, Франція.Металургійний комплекс України займає видне місце серед країн СНД. Питома вагав загальному обсязі виробництва складає: залізної руди — 50%, марганцевої руди- 75%, коксу — 44%, чавуна — 43%, феромарганцю — 36%, прокату — 35% [27].

На ринку металопродукціїУкраїни діють двадцять основних підприємств, лідерами з кількості яких поотриманню прибутку з реалізації своєї продукції є„Криворіжсталь", ММК імені (ім.) Ілліча, «Азовсталь» та ін.(див. табл. 2.1)

Таблиця2.1 –– Рейтинг українських гірничо-металургійних компаній за обсягами валовогодоходу [34]

№ п/п Компанія Дохід, тис. грн. Прибуток, тис. грн. 2005 р. 2006 р. 2005 р. 2006 р. 1 «Криворіжсталь» 5421435 4828036 762959 1099619 2 ММК ім. Ілліча 4895222 5094082 12813 719274 3 «Азовсталь» 3921295 3754516 346374 649294 4 «Запоріжсталь» 3038949 3553992 35293 603358 5 Алчевський МК 1887313 1921603 123872 89821 6 Дніпровський МК ім. Дзержинського 1842403 1792242 72506 -35589 7 Нікопольский ЗФ 1623738 1605326 76836 98742 8 ДМЗ ім. Петровського 1009658 828996 36821 38041 9 Донецький МЗ 953468 984361 57975 70156 10 «Дніпроспецсталь» 913651 965675 19921 111911 11 ЗАлК 883740 961047 23297 110925 12 Макіївський МК 786811 909511 97278 -112430 13 Запоріжський ЗФ 777082 740469 682 65755 14 Єнакіївський МЗ 597629 519858 197879 84510 15 СП «Метален» 476796 219061 121963 32684

16

Миколаївський глиноземний завод 458128 710983 1693 -5884

17

ММЗ "Істіл-Україна" 369238 457704 -40780 -17415 18 «Силур» 280294 256359 -17160 15476 19 Стахановський ЗФ 234545 278842 -15781 26648 20 Запоріжський титаномагневий комбінат 141671 126338 -11528 -151417

Протягомостанніх років провідні металургійні підприємства України мали чітку тенденціюдо щорічного нарощування обсягів виробництва.


/>

Рисунок1 –– Обсяги виробництва феросилікомарганецю, феромарганцю та прокату в Україні,тис.т.

Позитивнітенденції минулих років зберігались як у 2006 році, так і на початку 2007, чомусприяла кон’юнктура світового ринку та стабільна ситуація на внутрішньому ринкуУкраїни. Виробництво основних видів продукції у 2006 році перевищило аналогічніпоказники 2005 року в середньому на 3 — 9%, виробництво металовиробівзбільшилось на 30%.

Аналізосновних чинників нарощування обсягів виробництва в галузі свідчить, щозростанню виробництва основних видів металопродукції у 2006 році сприяли:

— позитивна кон’юнктура на світовому ринку феромарганцю, що супроводжувалосьсвітовим зростанням цін на металопрокат (зростання обсягів українськогоекспорту в натуральному виразі за склало майже 11%, у грошовому виразі – 60%);

— зростання внутрішнього споживання металопрокату. В 2006 році темпи ростувиробництва головних споживачів металургійної галузі – машинобудування (35,8%)та будівництва (23%) перевищили темпи росту виробництва феромарганцю (14%)[35].

Длятого, щоб більш детально розглянути ємність ринку металопродукції проаналізуємообсяги виробництва металургійними підприємствами України найбільш ліквіднихвидів товарів за період з 2003 по 2006 роки (див. рис. 2, рис. 3, рис. 4, рис.5, рис. 6).

/>

Рисунок2 –– Структура середньорічних обсягів виробництва чавуна на Україні за2003-2006 рр.

/>

Рисунок3 –– Структура середньорічних обсягів виробництва киснево-конвертерного феромарганцюна Україні за 2003-2006 рр.


/>

Рисунок4 –– Структура середньорічних обсягів виробництва прокату з нержавіючого феромарганцюна Україні за 2003-2006 рр.

Травневепадіння цін 2006 року на металопродукцію на світових ринках поставилоукраїнські підприємства металургійного комплексу у вкрай невигідне становище,оскільки собівартість виробництва досягла критичної межі. Ще з другого півріччя2005 року постачальники залізорудної сировини підняли ціни на концентрат, рудута окатиші і станом на перший квартал 2006 року, ціни були непропорційновисокими порівняно із зниженими цінами на металопрокат: 40-50 доларів США затону. Ціна на кокс в Україні залишалася досить високою, в травні воназрівнялася з ціною на чавун, що зробило нерентабельним виплавку продукціїпершої переробки.

Негативновплинуло на металургію підвищення Кабінетом міністрів тарифів на вантажніперевозки, — на 50% з квітня 2006 року та політика ревальвації гривні, щопризвело до скорочення доходів від експорту металу на 5%. Окрім цього, хронічненеповернення податку на додану вартість постійно вимиває обігові кошти зпідприємств феросплавного комплексу.

Сукупністьцих факторів призвела до того, що в травні підприємства феросплавного комплексуопинилися у вкрай важкій ситуації, у пошуку виходу з якої їм довелосяскорочувати виробничі потужності. Порівняльні індекси виробництва продукції2005 та 2006 років наведено на рисунку 5.


/>

Рисунок5 –– Індекс виробництва продукції у металургії та обробленні металу у % допопереднього року

Основним чинником погіршення ситуації є різке зниження попиту насвітовому ринку феромарганцю, частка якого в загальному обсязі реалізаціїпродукції України становить майже 80%. Зміна статусу Китаю з імпортера наекспортера порушила баланс на ринку. З початку року зниження світових цін булов середньому 10%, на заготовку — 11%, на сляб — 12%, на сортовий прокат — 3,5%,на товстий лист — 7%. Водночас на роботі металургійних підприємств негативнопозначається постійне зростання заборгованості з відшкодування ПДВ (станом на 1січня 2007 року вона сягала 1,784 млрд. грн.).

Потенціал металургійної промисловості (феросплавногокомплексу) України складається з виробничого (технічних і технологічного),ресурсних, фінансових, інвестиційних, трудових, соціальних, кадрових,інтелектуальних, наукових, управлінського потенціалів окремих підприємствгалузі, а також потенціалу регіональної інфраструктури й держави в цілому.Загальний економічний потенціал вітчизняної металургії перевищує простуарифметичну суму потенціалів окремих підприємств завдяки їхній взаємодії.

За останні 15 років, на жаль, знизилисярівні кадрових, інтелектуальних, наукового потенціалів як окремих підприємств йустанов, так і галузі в цілому. Уже сьогодні ми маємо дефіцит робітників йінженерів вищої кваліфікації. Підготовлені ще в часи СРСР висококваліфікованікадри вибувають, а необхідної їхньої заміни не відбувається насамперед урезультаті руйнування налагодженої системи навчання й підвищення кваліфікаціїперсоналу, погіршення рівня утворення в цілому. Це може стати у швидкомумайбутньому одним з факторів істотного зниження потенціалу українськоїметалургії, оскільки для виправлення ситуації із забезпеченням підприємстввисококваліфікованими кадрами необхідні час і значні фінансові ресурси.

Викликає великий сумнів доцільність переходуУкраїни на Болонську систему підготовки інженерів для феросплавного комплексу.Рівень кваліфікації «болонських» інженерів, підготовлених за чотирироки, не зможе відповідати вимогам металургійної промисловості. Чи свідомо ні,але Болонська дорожня карта в сутності є акцією по підриві й знищенню в нашійкраїні ефективної системи підготовки інженерних кадрів для високотехнологічнихгалузей промисловості.

Зберігаючи й розвиваючи ФК, Україна збільшуєсвої екологічні проблеми. Не зупиняючись на цьому питанні детально, відзначимолише, що обсяги переміщення гірської маси в результаті видобутку залізної рудив XX столітті можна зрівняти із природними геологічними процесами. Видобутокруди на шахтах Кривого Рогу ведеться на глибинах більш ніж 1000 м. Глибинавідкритих кар'єрів уже перевищила 300 м. Накопичено понад 3 млрд. кубометріввідходів гірничорудного виробництва. Рівень наповнення хвістосховищ досягкритичної оцінки, але скидання шламів у них триває. Все це загрожує техногенноюекологічною катастрофою.

Безумовно, одними з головних орієнтирівкорінних змін у функціонуванні ФК на перспективу є екологічність його розвитку,припинення й недопущення в майбутньому хижацького відношення до розробкиродовищ сировини для виробництва металу.

На питання, є чи резерви для значногозбільшення виробництва залізорудної сировини в Україні, відповідь може бутивинятково позитивним.

В останні п'ять років з'явиласязацікавленість ряду потужних іноземних компаній («Миттал Стил», «Металоінвест»й ін.) у придбанні ГЗКОР для його добудування й наступної експлуатації.

4. Стратегія розвитку підприємства

Планування продукту.

Продовженняжиттєвого циклу продукту компанії може забезпечуватися шляхом підвищення якостіпродукту або покращання його окремих техніко-економічних показників. Яквизначалося вище, завод приділяє велику увагу якості своєї продукції. Такзастосування на прошивному стані двохопорних грибоподібних валків ііндивідуального без редукторного приводу на кожен валок забезпечує одержаннягільз високої якості. У два рази підвищена твердість клітей, що забезпечуєпідвищення продуктивності агрегату і якості феросплавів. Оптимальнерозташування основних станів значно скорочує технологічний час проходженнязаготівлі від печі і скорочення відходів. Вперше в практиці виробництвавпроваджена технологія автоматичного регулювання швидкісними режимамиредукування, що забезпечує одержання рівно товщинної стінки виробу. Створення іосвоєння на заводі комплексу устаткування агрегату 140, що містить десяткитехнічних рішень на рівні винаходів, з’явилося якісно новим етапом у розвитку феросплавноговиробництва.

Стратегія щодовикористання торгової марки:

По-перше, торговамарка заводу завжди нагадує споживачу про якісні характеристики продукції,особливо про прочність та довговічність товару, про її низьку ціну, за яку вінпридбав на заводі якісні сплави.

По-друге,придбавши вироби виробництва у споживача виникає вигода у тому, що не будепотрібно через декілька років (3-4) займатися ремонтом або навіть заміною виробу,що треба підкреслити не є без проблемною діяльністю.

По-третє,індивідуальність торгової марки заводу. Завод є лідером у своїй царині, щоповинно підсилюватися особистою торговою маркою.

По-четверте,ціннісні якості продукції ВАТ «Нікопольський завод феросплавів».Сортамент товарів постійно відновлюється і поширюється. Наприклад, зараз заводвиробляє та реалізує більше 30 різновидів феросплавів.

По-п’яте,споживач продукції є визнаним. І виділений цільовий споживач товарів заводу. Цемасштабні підприємства паливно-енергетичного та агропромислового комплексів.

Зараз сплави зторговою маркою заводу постачаються більш, ніж до 50 країн світу іексплуатуються у різних кліматичних умовах.

Планування цінипродукту.

Дуже важливимпунктом у діяльності підприємства є правильне визначення ціни товару, що будепродаватися споживачам. А відповідно і вибір правильної, виграшної і найкращоїцінової політики. ВАТ «Нікопольський завод феросплавів» обрало длясебе найбільш простий метод розрахунку ціни – «середні витрати плюсприбуток». Вибір такого методу визначення ціни визначається тим, щовитрати набагато простіше визначити, ніж попит при виборі маркетинговогометоду.

У ТПЦ-5економістом цеху здійснюється облік витрат, які відносять на даний цех, ікалькуляція собівартості вироблених цехом феросплавів. Однак статистичний ідинамічний аналіз більшості цих витрат не проводиться, часто не з’ясовуютьсяпричини їхнього збільшення чи зменшення (табл. 10).

Таблиця 3.10.Калькуляція собівартості феросплави, що складається в ТПЦ-5

Найменування статті витрат За звітом Кількість, т Ціна, грн./т Сума, грн. Феросплавина заготівля 136344 566 77165044 Відходи 16215 94 1521291 Брак 229 77 17633 Разом задано 119890 656 78703968 Газ природний 8600 310,95 2674015 Електроенергія 26727200 0,10 2672720 Пар 11320 31,71 358957 Вода свіжа 858736 0,08 68699 Вода технічна 44452608 0,03 1333578 Стисле повітря 67758 12,58 852369 Разом енерговитрат 7960364 Допоміжні матеріали 675127 Основна зп. Робітників 1528366 Додаткова заробітна плата робітників 314276 Відрахування на соціальне страхування 671098 Знос інструментів 1612393 Поточн. ремонт і зміст основних засобів 5314733 Амортизація основних засобів 2509412

 

Внутрішнє переміщен. сировини і матер. 137208

 

Інші витрати по цеху 1634597

 

Виробничі витрати, усього 425 826 350965

 

Незавершене виробництво на кінець звітного періоду 418 1291 539772

 

Виробнича собівартість 119897 841 100872736

 

/> /> /> /> /> /> />

В таблиці 11наведемо аналіз собівартості продукції, прибутку, рентабельності.


Таблиці 11 Аналізсобівартості продукції, прибутку, рентабельності

Показники Од. вим. Період, роки 2005-2006 2006-2007 2005 2006 Абс. відх. Відн. відх., % 2006 2007 Абс. відх. Відн. відх., % Товарна продукція тис. грн. 88850 110667 21817 +24,55 110667 123516 12849 +11,6 Реалізація тис. грн. 77345 109535 32190 +41,6 109535 120848 11313 +10,32 Собівартість тис. грн. 68172 100882 32710 +48,0 100882 107569 6687 +6,6 Витрати на 1 грн. продукції коп. 88,15 92,12 4,0 +4,5 92,12 88,92 -3,2 -3,5 Прибуток тис. грн. 9173 8656 -517,0 -5,6 8656 13248 4592 +53,0 Рентабельність % 13,5 8,6 -4,88 86 12,3 3,7

Вибрана методикаціноутворення вважається заводом найбільш правильною і найбільш точно придатноюдля існуючої виробничої ситуації на заводі.

Плануваннярозподілу продукту

Політикарозподілу для стандартизованої продукції мало чим відрізняється від споживчогомаркетингу:

-          організаційнаполітика;

-          логістика.

Специфіка феросплавноїпродукції така, що при виборі каналу розподілу підприємству необхіднорозглядати наступні варіанти:

1.        ТПЦ-5 →Дистриб’ютор → Споживач;

Даний каналпідприємство може використовувати на умовах середньооптової торгівлі. За такихумов як правило ТПЦ-5 здійснює постачання на умовах 100% передплати, що саме пособі дуже вигідно.

2.        ТПЦ-5> Споживач;

Даний каналпідприємств необхідно використовувати в умовах велико-оптової торгівлі. Затаких умов ТПЦ-5 здійснює постачання на умовах 30-80% передплати в залежностівід обсягу замовлення.

Усім споживачампродукції підприємство робить передпродажні і після продажні послуги, з цієюметою на ТПЦ-5 спеціально створений інженерно-економічний відділ. Тому, щопідприємство віддає перевагу якості вище за середній рівень, необхіднозабезпечити усунення інформаційної невизначеності.

Поліпшити роботуканалів розподілу можна шляхом проведення політики стимулювання збуту.

Можливі канали збуту:

-          підприємства,зв’язані з ремонтом і виготовленням залізничного транспорту (у даний час попитперевищує пропозиції);

-          нафтогазовидобувніі переробні підприємства (збут коливається через конкуренцію інших виробників);

-          машинобудівніпідприємства (пропозиція перевищує попит);

Збільшенняобсягів збуту заводської продукції значною мірою залежить від розвитку цихпідприємств у різних регіонах.

Заводськийтранспорт:

Потоковий ібезупинний характер виробництва і велика потужність основних агрегатів заводу вимагаютьпостійного переміщення величезних кількостей різних вантажів. Томувнутрішньозаводський транспорт є необхідною і важливою ланкою підприємства. безчіткої роботи внутрішньозаводського транспорту немислимий безперебійний планвиробничих процесів.

Хоча в даний часосновним видом внутрішньозаводського транспорту є залізничний, роль інших видівтранспорту безупинни зростає. Автомобільний транспорт використовується восновному для доставки на цехи допоміжних матеріалів і дрібного устаткування.

ЖДЦ заводускладається з наступних служб, тісно пов’язаних між собою:

1.   служба руху, безпосередньоорганізуючий перевізний процес. У цю службу входять працівники диспетчерськогоапарату, станцій і посад (чергові по станціях і посадам, оператори, укладачіпотягів, зчіплювачі вагонів, стрілочники й ін.);

2.   локомотивна служба, щозабезпечує експлуатацію і ремонт локомотивів. У неї входять машиністилокомотивів (помічники машиністів, працівники локомотивних депо, майстерень,екіпірувальних пунктів, машиністи-інструктори й ін.);

3.   вагонна служба, покликанапідтримувати в справному стані власні вагони заводу, а також стежити за тим,щоб у цехах і на фронтах навантаження і розвантаження вагони не ушкоджувалися.У складі цієї служби – оглядачі вагонів, працівники вагонних депо і ін.;

4.   служба шляху, відповідальназа справний стан залізничних колій і споруджень;

5.   служба зв’язку, що забезпечуєбезперебійну роботу відповідних пристроїв. У цій службі працюютьелектромеханіки, фахівці з електроніки, радіозв’язку й ін.;

6.   вантажна (комерційна) служба,працівники якої виконують операції, зв’язані з урахуванням прибуття,відправлення і простою вагонів, обміном вагонами з залізницею, забезпечуютьможливість у будь-який час відшукати будь-який вантаж, стежать за правильністюнавантаження і кріплення вантажів у вагонах;

7.   службанавантаження-розвантаження, у котру входять вантажники, машиністивантажно-розвантажувальних механізмів.

Плануванняпросування продукту

1. Розробленняплану реклами з застосуванням правила AIDA

Реклама — цецілеспрямований інформаційний вплив опосередкованого характеру на споживача дляпросування товарів і послуг на ринки збуту.

Реклама має наметі не тільки зародити думку про потребу споживача в якомусь товарі, а йвикликати палке бажання купувати, вдаватися в разі необхідності до послугбанків для отримання кредитів, шукати заробітків. Успіх супроводжує тихпідприємців, яким вдалося знайти найтонші, найгнучкіші методи впливу на розум,почуття і поведінку людей через рекламу. Існують відомості про механізм психологічноговпливу рекламних звернень, в яких останні розглядаються з точки зору їхньоїздатності привернути увагу, викликати інтерес, збудити бажання, спровокуватидію. Відома формула вираження цього механізму: AIDA (А – attention, увага; І-interest, інтерес; D – desire, бажання; Ф – action, дія).

ПП «Акцент»застосовує зовнішню рекламу, а також рекламу своєї продукції через Інтернет.Продукція бере участь у різноманітних виставках-ярмарках, таких як «Нафтаі Газ», «Промтранс» і ін. не залишається без увагиспеціалізована друкована продукція журнали, газети. Також одним із засобівреклами є приміщення самого підприємства. на складі якого виставлені зразкирізних сортаментів феросплави, коліс і бандажів, тобто зацікавлений споживачможе ознайомитись з цими зразками.

2. Політикастимулювання продаж продукції заводу.

Спонсорство –представлення підприємством (спонсором) коштів, матеріальних об’єктів, наданняпослуг визначеним особистостям, групам людей, організаціям (одержувачам) вобмін на право використання у своїй комунікативній політиці дій одержувачів наоснові оформленої домовленості.

Види:

-         спортивне;

-         в областімистецтва;

-         соціальне;

-         екологічне.

Впливздійснюється в два етапи:

-         інформаційнийвплив одержувача;

-         формуванняіміджу спонсора за рахунок встановлення асоціації одержувач-спонсор.

Етапи менеджментуспонсорства:

1.   Визначення мети.

В основномупереслідуються психографічні цілі:

— підвищеннярівня популярності;

— демонстраціяцивільної відповідальності підприємця;

— чи виправленняполіпшення іміджу.

2.   перевірка можливостівикористання спонсорства (треба використовувати чи ні).

3.   визначення в якій області,яких масштабах і формах здійснювати спонсорство:

— загальнівластивості, чим повинен володіти одержувач;

— фактичний іможливий ступінь популярності одержувача;

— іміджодержувача і цільової аудиторії;

— його готовністьдо довгострокового співробітництва;

— попереднійдосвід спонсора;

— комунікативніправа спонсора;

— витрати наспонсорство;

— використаннякомунікативних прав;

— різноманітніризики.

4.   висновок договоруспонсорства: усе попереднє + спосіб популяризації спонсора (4 види):

— маркіруванняпредметів устаткування;

— присутність підчас проведення заходів;

— використанняоголошень, що випереджають (офіційний спонсор матчу);

— оголошенняодержувача після спонсора + тимчасові і змістові рамки використанняпопулярності одержувача.

5.   реалізація заходів.

6.   контроль ефективності.

ТПЦ-5 необхіднопри проведені політики стимулювання збуту використовувати систему знижок узалежності від обсягу продажів.

Практика ринку феросплавівпоказує, що традиційно знижки

-         длясередньо оптових покупців підприємства встановлюють у розмірі 0,8-1,2%;

-         длякрупно оптових покупців підприємства 2-3,5% від ціни угоди.

З огляду наневисокі ціни на продукцію ТПЦ-5, достатнім буде прийняття як стимулюючі методинизьких рівнів знижок:

-         длясередньо оптових покупців підприємства встановлюють у розмірі 0,8%;

-         длякрупно оптових покупців підприємства 2% від ціни угоди.

На підприємствівиробляється найбільш ефективна стратегія і тактика виробничих відносин зпартнерами. З цією метою розширюються торгові зв’язки з далеким зарубіжжям,створюються представництва в різних регіонах Росії і Білорусі. Продукція зторговою маркою заводу поставляється фірмам більш ніж 50 країн світу, країнСНД, що саме по собі є вагомим стимулом збуту.


Список літератури

1.      ГуменюкК.В. Світовий ринок металу: стан та перспективи для України // Економіка іпрогнозування (укр.).- 2001.- № 2.- C.128-139

2.      Інноваційнастратегія українських реформ / Гальчинський А.С., Геєць В.М., Кінах А.К.,Семиноженко В.П. — К.: Знання України, 2002. -326 с.

3.      МарекО.Б. Державне регулювання і стратегія розвитку галузі феросплавів України //Економіка. Фінанси. Право (укр.).- 2002.- № 11.- C.3-7

4.      СірикО.М. Процеси концентрації виробництва сталі в Україні та особливостіконкуренції на українському ринку чорних металів // Формування ринковихвідносин в Україні (укр.).- 2005.- № 11.- C.63-67

5.      СоколенкоС. И. Глобальні ринки XXI століття: Перспективи України. Київ: Логос, 2007… —349с.

еще рефераты
Еще работы по маркетингу