Реферат: Стратегія ефективного використання прибутку на підприємстві

ЗМІСТ

Вступ                                                                                                       4

1. Наукове обґрунтування необхідностівпровадження методів стратегічного аналізу при оцінці виробничої діяльностіпідприємства.                      5

1.1 Стратегічний аналіз танеобхідність його використання у сучасних умовах.                                                                                               5

1.2 Прибуток підприємства і шляхийого використання                      8

1.3 Методи стратегічного аналізу                                                         11

2. Сучасний станекономіко-фінансового розвитку підприємства                16

2.1 Природно-економічнахарактеристика підприємства                    16

2.2 Організаційний устрійпідприємства                                                        17

2.3 Рівень забезпечення та ефективністьвикористання виробничих і фінансових ресурсів на підприємстві                                                 20

2.4 Аналіз формування прибутку напідприємстві                              29

3. Шляхи ефективного використанняприбутку на підприємстві                  31

3.1 Прогнозування прибуткупідприємства на основі методів екстраполяції                                                                                                                       31

3.2 Врахування ризику припрогнозуванні прибутку підприємства 34

3.3 Політика підприємства щодоефективного управління прибутком        37

Висновки і пропозиції                                                                            48

Список літературних джерел                                                                          50

Додатки                                                                                                   52


ВСТУП

Процес створення і впровадження стратегій обговорюється вже багатороків. Стратегічне планування сконцентровано на ринковому середовищі, в якомуздійснює свою діяльність організація.

Сучасний бізнес діє в зовнішньому середовищі, що постійно змінюється, неіснує нічого нерухомого. Складність – найважливіша проблема, з якою стикаєтьсяорганізація.

Для успішного функціонування організації в умовах навколишнього їїсередовища, що постійно змінюється, має сенс вести діяльність по стратегії, щонаперед спланована. Прийняття конкретних рішень спрямовується на подальшезбільшення прибутковості, виявлення причин збитковості, а також забезпеченнястабільності фінансового стану. Саме все це і зумовило актуальність вибраноїтеми.

Метою даної роботи є розроблення політики ефективного використанняприбутку підприємства на основі впровадження ефективної стратегії.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

1) обґрунтуваннянеобхідності впровадження методів стратегічного аналізу при оцінці виробничоїдіяльності підприємства;

2) вивченняметодів стратегічного аналізу;

3) визначити стан економіко-фінансового розвитку підприємства;

4) застосуванняметодів прогнозування прибутку підприємства;

5) виявлення сфер ефективного використанняприбутку підприємства.

Предметом дослідження визначення стратегії шляхів ефективного використання прибутку підприємства.

Об’єктом дослідження є товариство з обмеженоювідповідальністю «СПП ЛАНА» Михайлівського району Запорізької області.

До основних методіваналізу, що використовується в роботі, відносяться внутрішній та зовнішнійаналіз, використана розроблена система показників, які відображають фінансовийстан підприємства та його динаміку. Проводився структурнийта динамічний аналіз показників підприємства. На основі методів екстраполяціїпроводилося прогнозування прибутку підприємства.

У роботі використані наступні інформаційні джерела:

— нормативні документи України;

— навчальні посібники і періодична література;

— річні фінансові звіти та статистичні даніпідприємства.

Роботу викладенопечатним текстом на 50 сторінках.


1.     НАУКОВЕОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДІВ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ ПРИОЦІНЦІ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

1.1 Стратегічнийаналіз та необхідність його використання в сучасних умовах

 

Стратегічнийаналіз – це комплексне дослідження позитивних і негативних факторів, які можутьвплинути на економічне становище підприємства у перспективі, а також шляхівдосягнення стратегічних цілей підприємства. З допомогою стратегічного аналізуготується комплексний стратегічний план розвитку підприємства, здійснюєтьсянауково обґрунтована, всебічна і своєчасна підтримка прийняття стратегічнихуправлінських рішень.

Сутьстратегічного аналізу полягає у тому, що він використовується заради виборуконкретної стратегії із багатьох альтернатив і формування всієї системистратегій. При здійсненні стратегічного аналізу визначається вплив зовнішніх івнутрішніх факторів на критерії конкретних стратегій. Оскільки у системістратегій окремі стратегії взаємопов'язані, то один і той же критерій моженалежати різним стратегіям.[3]

Стратегічнийаналіз може бути розділений на два основні етапи:

1) порівняннянамічених фірмою орієнтирів і реальних можливостей, пропонованих середовищем,аналіз розриву між ними;

2) аналізможливих варіантів майбутнього фірми, визначення стратегічних альтернатив.

Коли стратегічніальтернативи визначені, фірма приступає до завершального етапу розробкистратегії — вибору певного варіанту стратегії і підготовці стратегічного плану.[14]

Стратегічнийаналіз — це засіб перетворення бази даних, отриманих в результаті аналізусередовища, в стратегічний план організації.

Розробкастратегії підприємства починається з визначення основних орієнтирівпідприємницької діяльності, так званої його філософії, яка в поєднанні змотиваційною ідеєю визначає основні напрями розвитку підприємства і встановлюєцілі фірми. Важливим джерелом інформації для формування стратегічних цілей єінформація про внутрішнє і зовнішнє середовище, аналіз якого дозволяє оцінитиреальність поставлених цілей, спрогнозувати можливі зміни і вибрати найбільшефективну стратегію підприємства. Значення стратегічного аналізу в тому що якщозрозуміти конкурентну динаміку галузі, то можна думати про те, які крокиробити, що необхідно поміняти, як використовувати ті або інші можливості,переваги, компетенції. Фірма може або пристосуватися до умов, що змінюються,або протидіяти їм, намагаючись змінити конкурентне середовище. Якщо компаніячастіше, ніж конкуренти, намагається прогнозувати майбутнє те великавірогідність того, що вона швидше буде тримати під контролем майбутню ситуацію,а конкуренти зможуть лише реагувати на неї. Крім прогнозування, задачеюстратегічного аналізу є також виявлення, розвиток і захист від конкурентівчинників стратегічного успіху.[11]

Пошуки чинниківстратегічного успіху давно були основною турботою менеджерів. При цьомувикористовувалися різноманітні шляхи: різного роду звіти, виступи і навітьмемуари менеджерів процвітаючих підприємств; висновки в рамках вивченняконкретних випадків, що носили більш систематичний характер; емпіричнідослідження чинників успіху, підтверджувані з науково-теоретичних позицій.

Емпіричнідослідження показали, що галузева структура дійсно багато в чому визначає успіхпідприємства. У свою чергу можливості вибору принципової фірмової стратегіїкриються в таких областях, як явна перевага у витратах, оперативнадиференціація виробництва, швидке захоплення ринкових ніш. Вдалий вибірстратегії менеджерів може зіграти роль в забезпеченні успіху підприємства.[13]

За умов ринковоїекономіки, самостійність підприємств, їхньої відповідальності за результатидіяльності виникає об’єктивна необхідність визначення тенденцій розвиткуфінансового стану та перспективних фінансових можливостей. На вирішення таких питаньі спрямовано фінансову стратегію підприємства. Розробка фінансової стратегії–це галузь фінансового планування. Як складова частина загальної стратегіїекономічного розвитку, вона має узгоджуватися з цілями та напрямками останньої.У свою чергу, фінансова стратегія справляє суттєвий вплив на загальнуекономічну стратегію підприємства. Зміна ситуації на макрорівні та нафінансовому ринку спричиняє коригування як фінансової так і загальної стратегіїрозвитку підприємства.

Теорія фінансовоїстратегії, досліджуючи об’єктивні економічні закономірності ринкових відносин,розробляє форми та способи виживання й розвитку за нових умов. Фінансовастратегія включає методи та практику формування фінансових ресурсів, їхпланування та забезпечення фінансової стійкості підприємства за ринкових умовгосподарювання. Фінансова стратегія охоплює всі форми фінансової діяльностіпідприємства: оптимізацію основних та оборотних засобів, формування та розподілприбутку, грошові розрахунки та інвестиційну політику.

Всебічновраховуючи фінансові можливості підприємств, об’єктивно оцінюючи характерзовнішніх та внутрішніх факторів, фінансова стратегія забезпечує відповідністьфінансово-економічних можливостей підприємства умовам, які склалися на ринкутоварів. Фінансова стратегія передбачає визначення довгострокових цілейфінансової діяльності та вибір найефективніших способів їх досягнення. Ціліфінансової стратегії мають підпорядковуватися загальній стратегії економічногорозвитку та спрямовуватися на максимізацію прибутку та ринкової вартостіпідприємства. За розробки фінансової стратегії слід ураховувати динамікумакроекономічних процесів, тенденцій розвитку вітчизняних фінансових ринків,можливостей диверсифікації діяльності підприємства. На підставі фінансовоїстратегії визначається фінансова політика підприємства за основними напрямкамифінансової діяльності: податкова, цінова, амортизаційна, дивідендна,інвестиційна. У процесі розробки фінансової стратегії особлива увагаприділяється виробництву конкурентноспроможної продукції, мобілізаціївнутрішніх ресурсів, максимальному зниженню собівартості продукції, формуваннюта розподілу прибутку, ефективному використанню капіталу підприємства тощо.Важливе значення для формування фінансової стратегії має врахування факторів ризику.Фінансова стратегія розробляється з урахуванням ризику неплатежів, інфляційнихколивань, фінансової кризи. В умовах ринку підприємства, організації, фірмистикаються з різними фінансовими проблемами, тобто з цього з¢являється необхідністьпередбачення майбутнього стану підприємства, а це можливо тільки привикористанні фінансової стратегії діяльності підприємства.[18]

1.2 Прибутокпідприємства і шляхи його використання

В умовах ринковоїекономіки прибуток є узагальнюючим показником фінансових результатівгосподарської діяльності підприємств. Прибуток є виробничою, фінансовою іекономічною категорією діяльності підприємств, оскільки показує виробничі,розподільчі, економічні відносини, які складаються у процесі суспільногоагропромислового виробництва.

Поява прибуткубезпосередньо пов’язана з появою категорії «витрати виробництва». Прибуток – цета частина додаткової вартості продукту, що реалізується підприємством, яказалишається після покриття витрат виробництва.

Водночас прибуток– це підсумковий показник, результат фінансово-господарської діяльностіпідприємств як суб’єктів господарювання.

З прийняттямстандарту бухгалтерського обліку №3 «Звіт про фінансові результати»підприємства, в тому числі й аграрні, визначають прибуток на різних стадіяхйого формування, а саме: валовий прибуток, операційний прибуток, прибуток відзвичайної діяльності до оподаткування, прибуток від звичайної діяльності післяоподаткування і чистий прибуток.[9]

Прибуток єкритерієм ефективності виробничо-господарської діяльності, а також джереломформування централізованих і децентралізованих фінансових ресурсів.

Отриманийпідприємством прибуток може бути використаний для задоволення різноманітнихпотреб. По-перше, він спрямовується на формування фінансових ресурсів держави,фінансування бюджетних видатків. Це досягається вилученням у підприємствчастини прибутку в державний бюджет. По-друге, прибуток є джерелом формуванняфінансових ресурсів самих підприємств і використовується ними для забезпеченнягосподарської діяльності.[18]

Отже, отриманийпідприємством прибуток є об’єктом розподілу. У розподілі прибутку можнавиділити два етапи.

Перший етап – церозподіл загального прибутку. На цьому етапі учасниками розподілу є держава іпідприємство. У результаті розподілу кожний з учасників одержує свою часткуприбутку. Пропорція розподілу прибутку між державою і підприємством має важливезначення для забезпечення державних потреб і потреб підприємства.

Пропорціїрозподілу прибутку між державою і підприємством складаються під впливом кількохчинників. Істотне значення при цьому має податкова політика держави щодосуб’єктів господарювання. Ця політика реалізується в сумі податків, щосплачується за рахунок прибутку, у визначені об’єктів оподаткування, ставкахоподаткування, у порядку надання податкових пільг.

Другий етап – церозподіл і використання прибутку, що залишається в розпорядженні підприємствапісля здійснення платежів до бюджету. На цьому етапі можуть створюватися зарахунок прибутку цільові фонди для фінансування відповідних витрат.[10]

Чистий прибутокрозподіляється і використовується відповідно до статуту підприємства іустановчих договорів.

Відповідно допринципових (головних) напрямків використання цей прибуток можна розділити надві частини:

1)     прибуток,що використовується за межі підприємства у вигляді виплат власникам, персоналупідприємства за результатами роботи (як заохочувальний захід), на соціальнупідтримку тощо;

2)     прибуток,що залишився на підприємстві і є фінансовим джерелом його розвитку(нерозподілений прибуток).

Нерозподіленийприбуток спрямовується на створення резервного та інвестиційного фондів.Резервний фонд є фінансовим компенсатором можливих відхилень від нормальногообороту грошових коштів або джерелом покриття додаткової потреби в них. Йогоформування є обов’язковим для господарських товариств, орендних підприємств, кооперативів.[1]

Принципову схемувикористання прибутку підприємства наведено на рисунку 1.1.


/>

 


Рис. 1.1 — Схемавикористання прибутку підприємства

1.3 Методистратегічного аналізу

Стратегічнийаналіз — перетворення бази даних, отриманих у результаті аналізу середовища, настратегічний план підприємства.

До інструментаріюстратегічного аналізу належать:

•формальні моделі й кількісні методи;

• самостійнийтворчий аналіз, що базується на специфіці під­приємства, аналітичних таінтуїтивних здібностях менеджерів і плановиків. [3]

Стратегічнийаналіз можна виконувати у два етапи:

• порівнянняпланових орієнтирів підприємства і реальних мож­ливостей, які пропонує середовище; аналізрозриву між ними;

• аналіз можливихваріантівмайбутнього підприємства; визна­чення стратегічних альтернатив.

При аналізіефективного використання прибутку підприємства важливе значення мають методийого прогнозування.

Методамипрогнозування називають сукупність прийомів та оцінок, які дають змогу наоснові аналізу минулих (ретроспективних) внутрішніх і зовнішніх зв’язків,притаманних об’єкту, а також їхніх змін винести судження певної ймовірностіщодо майбутнього розвитку об'єкта.

Надійний вибірметодів прогнозування залежить від таких факторів:

·         цілейпрогнозу, його завдань;

·         періодуна який формується прогноз;

·         специфікиоб’єкта прогнозування;

·         вірогідностіі повноти вхідної та вихідної інформації;

·         обмежуючихфакторів прогнозування (ресурсів алгоритмів, програм тощо).[13]

Отже має бутиєдина система оптимального вибору методів, яка відповідатиме таким вимогам:

·         використанняспособів апріорної оцінки і методів, які поєднують суб'єктивнуцінність та об'єктивну значимість оцінок;

·         застосуванняоцінок має бути чітким і не допускати різних тлумачень щодо вибору методу;

·         створенняможливостей нарощування інформації для використання різних методівпрогнозування.

Система оцінки івибору методів прогнозування включає блоки аналізу, завдання та об'єктивідповідності придатностіоцінок, вихідноїінформації вибору і попередження. До системи надходить завдання на прогноз що єдокументом, котрий визначає об'єкт прогнозу, його мету, а також використання результатівпрогнозу період, на який він розрахований, та ймовірну ступінь його точності.Виходячи із цілей прогнозного дослідження здійснюється вибір виду прогнозу.

У блоцівідповідності містяться всі типові види прогнозу. До блоку придатності тааналізу об'єкта надходить інформація про види прогнозів. Блок придатності єматрицею рядки якої — групи методів прогнозування, колонки — види прогнозів,перетини рядка з колонками — ймовірність успіху.

У блоці аналізудосліджується об'єкт прогнозування — тут він подається у вигляді ієрархічноїструктури, що має назву дерево. Чим складніший об’єкт, тим розлогіше дерево. Вблоці вихідної інформації визначається можливість використання експертних абофактографічних методів прогнозування шляхом оцінки повноти і достовірностіможливої інформації. В блоці попередження визначається період на якийрозраховано прогноз.

У блоці оцінокмститься інформація про обмеження в розробці прогнозів, рядками якої є групаметодів прогнозування колонками — часові, трудові, матеріальні та фінансовізатрати для розробки прогнозів.

Прогнозуванняповедінки великих систем може бути виправданим лише в межах імовірніснихкатегорій, а тому для очікуваних подій можна визначати лише ймовірність їхнастання, застосовуючи характеристики передніх величин дисперсій коефіцієнтіврепресії тощо. Числова послідовність факторів або показників, що характеризуютьзміни об'єктів дійсності в часі називаються часовим рядом. Методидослідницького прогнозування включають метод екстраполяції, методавтокореляційних функцій, метод прогресивних і кореляційних моделей, метод наоснові функцій з гнучкою структурою.[2]

У курсовій роботіми будемо робити прогнозування прибутку підприємства на наступний робочийперіод за допомогою методів екстраполяції, що в свою чергу дасть можливістьприймати управлінські рішення щодо подальшого розвитку підприємства.

Методекстраполяції — один із основних в прогнозуванні розвитку великих систем. Вінпередбачає, що на основі статистичних даних визначаються закономірності змін івідповідно тенденції зміни даних. Після цього визначаються значенняпрогнозованих величин за межами існуючих емпіричних касових або динамічнихрядів. Застосування методу екстраполяції можливе лише тоді коли встановленобільш або менш точну залежність у часових рядах, а також визначено область наяку розповсюджується екстраполяція, тобто розповсюдження минулих і сучаснихзакономірностей зв'язків і співвідношень на майбутнє.

Прогноз визначаєочікувані варіанти економічною розвитку, виходячи із гіпотези, що основніфактори і тенденції минулого періоду зберігаються на період прогнозу. Такугіпотезу висунуто, виходячи з інерційності економічних явищ і процесів.Інерційність соціально-економічних явищ проявляється двояко: по-перше якінерційність взаємозв’язків, тобто збереження залежності кореляціїпрогнозованої змінної від сукупності факторних ознак, по друге як інерційністьу розвитку окремих сторін явищ — темпів, напрямів, коливання кількіснихпоказників протягом значного періоду. Інерційність розвитку економіки пов’язаназ факторами, які діють тривалий час.

Статистичнийпрогноз передбачає не лише достовірне якісне передбачення, а й достатньо точнийкількісний вимір ймовірних можливостей очікуваних значень ознак. Помилкастатистичного прогнозу буде тим менша, чим довша база і чим менший строкпрогнозу.[6]

Вивестиуніверсальний алгоритм визначення допустимого строку попередження неможливо.Тому обмежимося емпіричним правилом: у більшості випадків строк попередження неповинен перевищувати третьої частини довжини бази прогнозу. Приміром дляпрогнозу на три роки бажано мати ряд динаміки для прогнозу не менше як за 9років

Методекстраполяції ґрунтується на припущенні про незмінність факторів, що визначаютьрозвиток об'єкта, який вивчається, і полягає в розповсюдженні закономірностейрозвитку об'єкта в минулому на його майбутнє. Залежно від особливостей змінирівнів у ряду динаміки прийоми екстраполяції можуть бути простими і складними.

Першу групускладають методи прогнозування, засновані на припущенні щодо постійності вмайбутньому абсолютних значень рівнів, середнього рівня ряду, середньогоабсолютного приросту, середнього темпу росту.

Друга групаметодів екстраполяції ґрунтується на виявленні основної тенденції, тобтозастосуванні статистичних формул, які описують тренд (тенденцію). Цю групуметодів можна поділити на два основних типи: на адаптивні та аналітичні (кривізростання). Адаптивні методи прогнозування базуються на тому, що процес їхньоїреалізації полягає у вирахуванні послідовних в часі значень прогнозованогопоказника з урахуванням ступеню впливу попередніх рівнів. До них належатьметоди власних та експоненціальних середніх, метод гармонійних ваг, методавторегресивних перетворень. В основу аналітичних методів (кривих зростання)прогнозування покладено принцип одержання за допомогою методу найменшихквадратів оцінки детермінованої компоненти ft, що характеризує основнутенденцію.

Основнимиметодами екстраполяції є методи рухомого середнього, експоненційногозгладжування, регресійний аналіз тощо.[13]


2. СУЧАСНИЙ СТАН ЕКОНОМІКО-ФІНАНСОВОГОРОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

2.1Природно-економічна характеристика ТОВ «СПП ЛАНА»

Товариство зобмеженою відповідальністю «СПП ЛАНА» є правонаступником сільськогосподарськоговиробничого підприємства «ЛАНА». Товариство з обмеженою відповідальністю «СППЛАНА» засновано відповідно до рішення загальних зборів засновниківсільськогосподарського виробничого підприємства «ЛАНА», зареєстрованимрозпорядженням Михайлівської районної ради держадміністрації № 427 від 27листопада 1993 року. Товариство є юридичною особою, створеною шляхомреорганізації СПП й ТОВ.

Раціональноорганізованим сільськогосподарським підприємством можна рахувати таке, в якомумаксимально враховані і використані місцеві умови, так важливо дати правильнуоцінку природним умовам і місцеположенню господарства.

Адміністративно-господарськийцентр ТОВ «СПП ЛАНА» розташований в с. Плодородне Михайлівського р-нуЗапорізької області.

Якіснахарактеристика клімату і ґрунтового покриву дозволяє обробляти всі районуючікультури за інтенсивними технологіями.

Територіяземлекористування є рівнинною, яка знаходиться в зоні степової рослинності івідноситься до Михайлівського агрогрунтового району ПівнічногоЛівобережно-дніпровського степу.

За підприємствомзакріплено 2128,5 га землі в постійне користування. З них с/г угідь (рілля) — 2067,5 га і багаторічні насадження — 61 га, а також орендовані землі пайовиків — 1870,82 га орних земель

На територіїземлекористування проходять дороги загального користування з твердим покриттям,що забезпечують під'їзди до сівозмінних масивів.

Транспортні умовиє достатньо сприятливими для здійснення автоперевозок (підприємство знаходитьсяв 4 км від траси  Москва-Сімферополь), але не достатньо вигідні з погляду збутуі постачання, оскільки найближчі пункти промислових центрів знаходяться в 40 км (м. Мелітополь) і в 100 км (м. Запоріжжя) від даного господарства.

Економічновигідні перевезення залізничним транспортом, оскільки через с. Плодоріднепроходить залізниця і є станція Плодорідне, де є майданчики для вантаження івивантаження вагонів.

2.2 Організаційнийустрій ТОВ «СПП ЛАНА»

ТОВ «СПП ЛАНА» єпідприємством, утвореним на засадах угоди громадян, шляхом об’єднання їхмайнових, земельних паїв, власних коштів для підприємницької діяльностівідповідно до чинного законодавства з метою отримання прибутку, нарощуваннявиробництва сільськогосподарської та іншої продукції і товарів. Товариство єюридичною особою і здійснює свою діяльність відповідно до чинногозаконодавства, статуту і установчого договору. Учасники товариства несутьвідповідальність в межах їх вкладів.

ТОВ «СПП ЛАНА» євласником майна, наданого йому учасниками у власність, продукції, виробленої врезультаті господарської діяльності, отриманих доходів, а також іншого майна,набутого на підставах, незаборонених законодавством.

Товариство має власнийбаланс, розрахункові рахунки в національній й іноземній валюті. В 2002 році ТОВ«СПП ЛАНА» товариство — з іноземними інвестиціями.

Підприємствоздійснює свою діяльність на принципах повного госпрозрахунку, самоврядування йсамофінансування, самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність.

Ціль товариства — прискорити впровадження науково-технічних досягнень у сільськогосподарськомувиробництві; благосприяти найбільш повному задоволенню потреб підприємств,організацій, окремих громадян сільськогосподарськими продуктами, продукцієюпереробки, будівельними матеріалами, товарами народного споживання, а такожнадання побутових, торговельних, фінансових, транспортних, посередницькихпослуг; поліпшення технологічних, економічних показників, вивчення споживчогопопиту, забезпечення гнучкого виробництва товарів, послуг, робіт і підвищенняїхньої якості.

Для здійсненняпоставленої мети товариство забезпечує:

·         виробництво,переробку й реалізацію сільськогосподарської продукції /продукціярослинництва/;

·         виробництвой реалізація насіння сільськогосподарських культур;

·         створенняінфраструктурної бази для обслуговування сільгосптехніки, матеріально-технічнезабезпечення технікою, паливно-мастильними матеріалами, запчастинами дляіндивідуальних, фермерських й інших господарств;

·         виробництвой реалізацію будматеріалів, а також виконання пусконалагоджувальних ібудівельних робіт;

·         випуск іреалізація товарів народного споживання;

·         вивченняспоживчого попиту й надання посередницьких, юридичних послуг підприємствам,організаціям, приватним особам;

·         наданнякредиту для стимулювання розвитку фермерських господарств, організаціяпосередницьких фінансових послуг;

·         організаціяторговельних точок;

·         організаціянавчання й стажування керівників і фахівців сільгосппідприємств і фермерськихгосподарств за рубежем; участь у зовнішньоекономічній діяльності, здійсненнявнутрішніх і міжнародних автоперевезень;

·         участь ворганізації міжнародного туристичного обслуговування.

Джереламиформування коштів і майна товариства є:

-          грошовікошти, матеріальні внески;

-          прибуток,отриманий від господарської діяльності;

-          безоплатніабо благочинні внески;

-          іншіджерела незаборонені законодавством.

Учасники товариства мають право:

-          наотримання роботи у товаристві з урахуванням можливостей товариства ікваліфікації учасника;

-          братиучасть у діяльності товариства і в управлінні його справами, обирати і бутиобраним до виборчих органів управління, вносити пропозиції щодо поліпшеннядіяльності товариства, ліквідації наслідків у роботі його службових осіб тощо;

-          наотримання частки прибутку, яка підлягає розподілу між учасниками, відповідно докількості і якості вкладеної ним праці, а також суми внесених паїв;

-          отримуватиінформацію про діяльність товариства, в т. ч. ознайомлюватися з данимибухгалтерського обліку і звітності;

-          та ін.

Учасники товариства зобов’язані:

-        дотримуватись вимог установчих документів, правилвнутрішнього розпорядку, статуту, виконувати рішення і розпорядження директораі зборів;

-        виконувати свої зобов’язання пере товариством;

-        не розголошувати комерційної таємниці товариства.

На підприємстві існує система внутрішнього контролю, яка ефективнопопереджує про виникнення недостовірної інформації та ефективно виявляєнедостовірність у межах обмеженого часу з моменту, коли така інформаціявиникла.

Вищим органом управління товариства є збори засновників, що складаються зучасників товариства. Учасник товариства має право передати повноваження іншомуучаснику. Учасники мають кількість голосів, пропорційну їх розміру часток устатутному фонді.

Організаційну структуру управління товариствазображено на рисунку 2.1.

/>

Рисунок 2.1. — Організаційна структура управління ТОВ«СПП ЛАНА»

2.3 Рівень забезпеченості та ефективністьвикористання виробничих та фінансових ресурсів в ТОВ «СПП ЛАНА»

Для того, щоб зробити оцінку ресурсного потенціалупідприємства, необхідно зробити аналіз земельного фонду господарства,забезпеченість трудовими ресурсами, забезпеченість господарства фондами,забезпеченість фінансовими ресурсами.

Головним засобом виробництва у сільськомугосподарстві є земля. Земля – головне джерело одержання продукції рослинництва,тобто земля посідає особливе місце серед матеріальних умов надійногозабезпечення продуктами харчування і сільськогосподарською сировиною та ін.Забезпеченість ТОВ «СПП ЛАНА» земельними ресурсами можна побачити у таблиці2.1.


Таблиця 2.1

Динаміка складу іструктура земельного фонду ТОВ «СПП ЛАНА»

Показники 2003 рік 2004 рік 2005 рік 2005 рік до 2003 року Площа, га % Площа, га % Площа, га % +;- % Загальна земельна площа 2184 100 2622 100 2997 100 813 137,2 Всього с/г угідь 2184 100 2622 100 2997 100 813 137,2 з них: рілля 2117 96,93 2489 94,93 2909 97,06 792 137,4 сінокоси 6 0,27 72 2,75 27 0,9 2,1 450 Багаторічні насадження 61 2,8 61 2,32 61 2,04 - -

Аналізуючи дані таблиці 2.1 можна побачити, щоземельний фонд підприємства досить великий. Загальна площа у 2005 р. збільшиласьна 813 га (37,2%) порівняно з 2003 р. Це стало можливе за рахунок додатковоїоренди земельних угідь. Як бачимо, що всі землі знаходяться підсільськогосподарськими угіддями, що свідчить про більш повне і ефективневикористання земельної площі господарства. Значну частину земельних угідьзаймає рілля, площа ріллі та сінокосів у 2005 р. збільшилися відповідно на37,4% та 350% порівняно з 2002 роком. Площа, що знаходиться під багаторічниминасадженнями на протязі 3-х років не змінювалась.

Важливим показником господарської діяльності єзабезпеченість підприємства трудовими ресурсами, їх раціональне розміщення,високий рівень продуктивності праці мають велике значення для ефективноїдіяльності підприємства. Забезпеченість товариства трудовими ресурсами таефективність їх використання наведено в таблиці 2.2.


Таблиця2.2

Забезпеченість трудовими ресурсами та ефективність їх використання ТОВ«СПП ЛАНА»

ПОКАЗНИКИ 2003 р. 2004 р. 2005 р. 2005 р до2003 р., % Середньорічна чисельність робітників, чол. 35 43 45 128,57 Витрати праці, тис. люд-год 82 84 97 118,29 Відпрацьовано люд-днів 1 робітником 334,7 279,07 307,9 91,99 Середня тривалість робочого дня, год. 7 7 7 - Вартість валової продукції, тис. грн. 1688,24 1998,64 2123,1 125,76 Виробіток 1 робітника: — середньорічний, тис. грн. 48,23 46,48 47,18 97,82 — середньодобовий, грн. 144,1 166,55 153,23 106,33 — середньогодинний, грн. 20,58 23,79 21,89 106,36 Коефіцієнт використання річного фонду робочого часу 1,34 1,12 1,23 91,79

Аналізуючи таблицю 2.2, бачимо, що середньорічна чисельність робітниківв ТОВ «СПП ЛАНА» збільшилась на 10 чоловік (28,57%). Прямі затрати працізбільшилися у2005 р. порівняно з 2003 р. на 18,29%. Відпрацьованих люд-днів 1робітником зменшилися на 8,01%. Зменшився середньорічний виробіток, збільшивсясередньодобовий та середнього динний відповідно на 2,18%, 6,33%, 6,36%. Знизивсякоефіцієнт використання річного фонду робочого часу на 8,21%.

Показники, що характеризують забезпеченість товариства основними іоборотними фондами наведені в таблиці 2.3.


Таблиця 2.3

Забезпеченість ТОВ «СПП ЛАНА» основними і оборотнимифондами

та ефективність їх використання

ПОКАЗНИКИ 2003 р. 2004 р. 2005 р.

2005 р.

до 2003 р.

+;- % Вартість валової продукції, тис. грн. 1688,24 1998,64 2123,1 434,86 125,76 Середньорічна вартість основних фондів с/г призначення, тис. грн. 1803,28 1947,35 1949,48 146,2 108,99 Площа с/г угідь, га 2184 2622 2997 813 137,2 Середньорічна чисельність робітників, чол. 35 43 45 10 128,57 Прибуток, тис. грн. 1488 2531 1582 94 106,32 Фондовіддача, грн. 0,94 1,02 1,09 0,15 115,96 Фондомісткість, грн. 1,07 0,97 0,92 — 0,15 85,98 Фондоозброєність, тис. грн. 51,54 45,28 43,32 — 8,22 84,05 Фондозабезпеченість, тис. грн. 0,82 0,74 0,65 — 0,17 79,27 Фондорентабельність, % 82,51 129,97 81,15 — 1,36 98,35 Виручка від реалізації, тис грн. 4079 6391 6355,5 2276,5 155,81 Середньорічна вартість оборотних фондів, тис. грн. 4031,5 3784 3876,5 — 155 96,16 Коефіцієнт оборотності 1,01 1,69 1,64 0,63 162,37 Коефіцієнт закріплення 0,99 0,59 0,61 — 0,31 61,61 Тривалість одного обороту, днів 356,4 213 219,5 — 156,9 61,59 Коефіцієнт ефективності обороту оборотних засобів 11,3 17,76 17,66 6,36 156,28

Аналізуючи таблицю 2.3, можна зробити висновок, щосередньорічна вартість основних фондів сільськогосподарського призначення у2005 р. збільшилися на 146,2 тис. грн. або  8,1%, а от вартість оборотнихфондів зменшилась на 155 тис. грн. або 3,84% порівняно з 2003 р. Фондовіддачау2005 р. збільшилася на 15,96%, фондомісткість зменшилась на 14,02% порівняно з2003 р. Фондоозброєність, фондозабезпеченість та фондорентабельність зменшилисьв 2005 р. відповідно на 8,22 тис. грн. (15,95%), 0,17 тис. грн. (20,73%) та на1,65% порівняно з 2003 р. Збільшилися коефіцієнт оборотності, коефіцієнт ефективностіобороту оборотних засобів відповідно на 62,37% та на 56,28%, зменшилися коефіцієнтзакріплення та тривалість одного обороту порівняно з 2003 р. відповідно на38,39% та 136,9 днів (38,41%).

Не менш важливою характеристикою господарства є йогоспеціалізація. Спеціалізацію ТОВ «СПП ЛАНА» можна визначити виходячи з йоготоварної продукції. Товарна продукція – це обсяг готової продукції в грошовомувиразі, виробленої на сільськогосподарських та промислових підприємствах іпідготовленої до реалізації. Динаміку складу і структури товарної продукції втоваристві наведено в таблиці 2.4.

Таблиця 2.4

Динаміка складу і структури товарноїпродукції в ТОВ «СПП ЛАНА»

Види продукції 2003 2004 2005

2005

до 2003,

%

Тис. грн. % Тис. грн. % Тис. грн. % 1 2 3 4 5 6 7 8 Продукція рослинництва Зернові 1349 33,07 2063,1 32,28 1854,9 29,18 137,5 Соняшник 741 18,16 1934,1 30,26 2332,9 36,7 314,8 Плоди кісточкові 12 0,3 17,6 0,27 11,5 0,18 95,83 Інша продукція 268 6,57 747,9 4,7 488,7 7,69 182,35 Разом по рослинництву 2370 58,1 4762,7 74,52 4688 73,76 197,8 Продукція тваринництва Інша продукція 108 2,64 408,8 6,4 248,1 3,9 229,7 Разом по тваринництву 108 2,64 408,8 6,4 248,1 3,9 229,7 Промислова продукція 79 1,94 316,7 4,95 330,8 5,2 418,7 Реалізація іншої продукції 1512 37,31 902,8 14,12 1088,6 17,13 71,52 Всього по підприємству 4079 100 6391 100 6355,5 100 155,81

Аналізуючи таблицю 2.4, можна побачити, що товарнапродукція рослинництва у 2005 році збільшилась в порівнянні з 2003 роком на97,8 %. Така тенденція проявляється майже по всіх видах культур, а от вартістьплодів зменшилась на 4,17 %. Щодо продукції тваринництва, то виручка у 2005році збільшилась на 140,1 % в порівнянні з 2003 роком. Вартість промисловоїпродукції збільшилась на 318,7 %. Виручка від реалізаціїіншої продукціїзменшилась на 28,48 %. Загалом по підприємству виручка у 2005 роцізбільшилась на 55,81 % в порівнянні з 2003 роком.

Виходячи з даних таблиці 2.4, можна побачити, що вструктурі товарної продукції значне місце займають зернові та соняшник. А отже,можна зробити висновок, що виробничий напрям діяльності господарства євиробництво продукції зернових та соняшнику.

Фінансові ресурсипідприємства являють собою усі наявні джерела утворення майна підприємства.Вивчення їх динаміки й структури є необхідною передумовою детального аналізу іпошуку шляхів підвищення виробництва продукції, оскільки без наявних ресурсівмайже неможливо створити сприятливі умови для розвитку виробництва.

Основними джерелами формування фінансових ресурсівпідприємства є власні, залучені та позикові кошти. Забезпеченість ТОВ «СППЛАНА» фінансовими ресурсами наведена в таблиці 2.5.

Таблиця 2.5

Забезпеченість ТОВ «СПП ЛАНА» фінансовими ресурсами

Вид фінансових ресурсів 2003 р. 2004 р. 2005 р.

2005 р. до

2003 р.

тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % Власні 5833 94,8 8364 96,2 8209 95,8 2376 140 з них: статутний капітал; 1884 32,3 1884 22,5 1884 22,9 - - резервний капітал; 1235 21,2 3949 47,2 4743 57,8 3508 384

           нерозподілений

           прибуток

2714 46,5 2531 30,3 1582 19,3 -1132 58,3 Залучені 320 5,2 331 3,8 364 4,2 44 113 з них: кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги; 293 91,5 111 33,5 215 59,0 -78 73,4

поточні зобов’язання

перед бюджетом;

5 1,6 - - 149 40,9 144 2980

поточні зобов’язання

з оплати праці;

6 1,9 - - - - -6 - інші поточні зобов’язання 16 5 220 66,5 - - -16 - Позикові - - - - - - - - Всього 6153 100 8695 100 8573 100 2420 139

Аналізуючи таблицю 2.5, можна сказати, що високупитому вагу на протязі 3-х років в структурі фінансових ресурсів підприємствазаймають власні ресурси. Підприємство для своєї діяльності не залучає позиковіресурси. В 2005 р. порівняно з 2003 р. збільшилися власні ресурси на 2376 тис.грн. (40%), та залучені – на 44 тис. грн. (13%).

За умов переходу економіки України до ринковихвідносин, суттєвого розширення прав підприємств у галузі фінансово-економічноїдіяльності значно зростає роль своєчасного і якісного аналізу фінансового станупідприємств, оцінку їхньої ліквідності, платоспроможності і зміцненняфінансової стабільності.

Фінансовий стан підприємства – це комплекснепоняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів фінансових відносинпідприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів іхарактеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення івикористання фінансових ресурсів. За допомогою низки показників проаналізуємо фінансовий станТОВ «СПП ЛАНА».

Таблиця 2.6 Оцінкафінансового стану ТОВ «СПП ЛАНА»

Показники Орієнтовне значення 2003 р. 2004 р. 2005 р.

2005 р. до

2003 р.

+;- % 1 2 3 4 5 6 7 Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,25-0,5 1,91 2,13 1,98 0,07 103,66 Коефіцієнт загальної ліквідності 1,0-2,0 11,23 19,08 16,95 5,72 150,93 Коефіцієнт фінансової стійкості 0,25-0,5 0,95 0,96 0,96 0,01 101,05 Коефіцієнт структури капіталу 0,5-0,1 0,05 0,04 0,04 -0,01 80 Аналіз ліквідності підприємства Коефіцієнт швидкої  ліквідності 0,6-0,8 3,99 13,33 7,3 3,31 182,96 Чистий оборотний капітал >0, збільшення 3241 5986 5806 2565 179,14 Аналіз платоспроможності підприємства Коефіцієнт платоспроможності >0,5 0,95 0,96 0,96 0,01 101,05 Коефіцієнт фінансування <1, зменшення 0,05 0,04 0,04 -0,01 80 Аналіз ділової активності підприємства Коефіцієнт оборотності активів збільшення 0,75 0,86 0,74 -0,01 98,67 Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості збільшення 5,4 19,6 18,3 12,9 331,89 Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості збільшення 8,2 2,92 2,25 -5,95 27,44 Строк погашення дебіторської заборгованості (днів) зменшення 44 124 160 116 363,63 Продовження таблиці 2.6 1 2 3 4 5 6 7 Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів збільшення 2,1 3,05 2,35 0,25 111,9 Коефіцієнт оборотності основних запасів збільшення 1,9 2,79 2,71 0,81 145,79 Коефіцієнт оборотності власного капіталу збільшення 0,86 0,9 0,77 -0,99 83,53 Аналіз рентабельності підприємства Коефіцієнт рентабельності активів >0, збільшення 0,27 0,34 0,11 -0,09 66,67 Коефіцієнт рентабельності власного капіталу >0, збільшення 0,37 0,35 0,19 -0,18 51,35 Коефіцієнт рентабельності діяльності >0, збільшення 0,67 0,54 0,36 -0,31 53,73 Коефіцієнт рентабельності продукції >0, збільшення 0,46 0,41 0,31 -0,15 67,39

Аналізуючи фінансовий стан ТОВ «СПП ЛАНА» можна зробити такийвисновок:

-    коефіцієнтзагальної ліквідності складає 16,95, що цілком відповідає нормативам тасвідчить про здатність товариства погасити свої поточні зобов’язання, порівняноз 2003 р. він зріс на 50,93%;

-    коефіцієнтшвидкої ліквідності відображає платинні можливості підприємства щодо сплатипоточних зобов’язань за умовипроведення розрахунків з дебіторами, коефіцієнт відповідає нормі і складає 7,3, у 2005 р. порівняно з 2003 р. він зрісна 82,96%;

-    коефіцієнтабсолютної ліквідності складає 1,98, що відповідаєнормі (0,25-0,5). Перевищення обумовлено значними сумами залишків на рахункахта специфікою діяльності;

-    чистий оборотний капітал складає 5806, що відповідає нормі та свідчить про перевищення суми оборотних активів надсумою поточних зобов’язань. Порівняно з 2003 р. він зріс на 79,14%;

-    коефіцієнт платоспроможності складає 0,96, що свідчить про дуже високуроль власного капіталу, порівняно з 2003 р. вінзріс на 1,05%;

-    коефіцієнт фінансування складає 0,04, що відповідає нормі і показує, що товариство фінансується за рахуноквласних коштів, порівняно з 2003 р. він зменшився на 20%;

-    коефіцієнт оборотності активів складає 0,74, порівняно з2003 р. він зменшився на 1,33%, що свідчить про незначне зменшення оборотностіактивів;

-    коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованостіскладає 18,3, порівняно з 2003 р. він зріс на 231,89%, щосвідчить про зменшення суми кредиторської заборгованості;

-    коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованостіскладає 2,25, у 2005р. порівняно з 2003 р. він зменшився на 72,56%, що свідчитьпро незадоволений стан роботи товариства з дебіторами;

-    строк погашення дебіторської заборгованості складає 160днів;

-    строк погашення кредиторської заборгованості складає 15днів;

-    коефіцієнт оборотності матеріальних запасів складає 2,35,що за розглядає мий період оборотності матеріальних запасів збільшився;

-    коефіцієнт оборотності основних запасів складає 2,77, порівняноз 2003 р. він зріс на 45,79%, що свідчить про збільшення суми чистого доходуотриманого від використання основних запасів;

-    коефіцієнт оборотності власного капіталу складає 0,77,порівняно з 2003 р. він зменшився на 10,47%, що свідчить про зменшення чистогодоходу отриманого від використання власного капіталу;

-    коефіцієнт рентабельності активів становить 0,18, щовідповідає нормі, але порівняно з 2003 р. він зменшився на 33,33%;

-    коефіцієнт рентабельності власного капіталу складає 0,19,що відповідає нормі, але порівняно з 2003 р. він зменшився на 48,65%;

-    коефіцієнт рентабельності діяльності складає 0,36, щовідповідає нормі, але порівняно з 2003 р. він зменшився на 46,27%;

-    коефіцієнт рентабельності продукції складає 0,31, щовідповідає нормі, але порівняно з 2003 р. він зменшився на 32,61%.

Результат аналізу діяльності товариства свідчить прозадовільний фінансовий стан. Більшість розрахункових коефіцієнтів відповідаєнормі. Слід зазначити позитивну зміну більшості показників, що свідчить проможливості подальшого розвитку підприємства.

2.4 Формування прибутку в ТОВ «СПП ЛАНА»

На формування прибутку як фінансового показника роботи підприємства, що відображаєтьсяв бухгалтерському обліку, в офіційній звітності підприємства впливаєвстановлений порядок визначення фінансових результатів діяльності, обчисленнясобівартості продукції, загальногосподарських витрат, визначення прибутків(збитків) від різних видів діяльності.

Прибуток в загальному економічному розумінні – це додаткова вартість, щостворюється в процесі виробництва, або іншими словами – це вартість, створена впроцесі підприємницької діяльності, понад вартості виробничо спожитих ресурсіві робочої сили.

З прийняттям стандарту бухгалтерського обліку №3«Звіт про фінансові результати» підприємства, в тому числі й аграрні,визначають прибуток на різних стадіях його формування, а саме: валовийприбуток, операційний прибуток, прибуток від звичайної діяльності дооподаткування, прибуток від звичайної діяльності після оподаткування і чистийприбуток.

Розглянемо процес формування прибутку в ТОВ «СППЛАНА».

Таблиця 2.7 Динаміка формування прибутку ТОВ «СПП ЛАНА»

Показники 2003 р. 2004 р. 2005 р.

2005 р. до

2003 р.,%

Дохід (виручка) від реалізації продукції( робіт, послуг) 4391 7092 7017 159,8 Податок на додану вартість 312 701 662 212,78 Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг) 4079 6391 6355 155,79 Собівартість реалізованої продукції 2199 3756 4402 200,18 Валовий прибуток (збиток) 1880 2635 1953 103,88 Інші операційні доходи 95 495 730 768,42 Адміністративні витрати - 283 119 100 Витрати на збут - - 703 100 Інші операційні витрати 487 316 318 65,29 Прибуток (збиток) від операційної діяльності 1488 2531 1545 103,83 Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 1488 2531 1545 103,83 Податок на прибуток - - 10 100 Прибуток (збиток) від звичайної діяльності після оподаткування 1488 2531 1535 103,16 Надзвичайні доходи - - 47 100 Чистий прибуток (збиток) 1488 2531 1582 106,32

Аналізуючи таблицю 2.7, можна відзначити такі зміни,що відбулися в 2005 р. порівняно з 2003 р.: дохід (виручка) від реалізаціїпродукції (робіт, послуг) зріс на 59,8%, разом з тим зріс податок на доданувартість на 112,78%; зріс чистий дохід (виручка) від реалізації продукції(робіт, послуг) на 55,79%, зросла собівартість на 100,18%; за період 2003-2005р.р. ТОВ «СПП ЛАНА» отримувало прибуток, валовий прибуток зріс на 3,18%, такожзросли інші операційні доходи на 668,42%, у 2003 р. адміністративних витрат небуло  в 2005 р. вони становили 119 тис. грн., також не було витрат на збут і2003 р., а і 2005 р. вони становили 703 тис. грн.; зменшення відбулось по іншимопераційним витратам на 34,71%, прибуток від операційної діяльності зріс на3,83%, податок на прибуток нараховувався лише у 2005 р. – 10 тис. грн., прибуток від звичайної діяльностіпісля оподаткування зріс на 3,16%; у 2005 р. в ТОВ «СПП ЛАНА» були надзвичайнідоходи – 47 тис. грн.; чистий прибуток в ТОВ «СПП ЛАНА» зріс на 6,32%.


3. ШЛЯХИЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

3.1 Прогнозуванняприбутку підприємства на основі методів екстраполяції

При аналізіефективного використання прибутку підприємства важливе значення мають методийого прогнозування.

Більшість методівпрогнозування базується на використанні історичної інформації, представленої увигляді часових рядів, тобто рядів динаміки, які впорядковуються за часовоюознакою. Головна ідея аналізу часових рядів полягає у побудові тренду на основіминулих даних і наступному екстраполюванні цієї лінії у майбутнє. При цьомувикористовуються складні математичні процедури для отримання точного значеннятрендової лінії, визначення будь-яких сезонних або циклічних коливань. Перевагацього методу полягає у тому, що він базується на цифрових даних. Аналіз часовихрядів доцільно використовувати тоді, коли в наявності є достатній обсяг"історичної" інформації, а зовнішнє середовище досить стабільне.Недоліком можна вважати те, що головне припущення, яке приймається призастосуванні аналізу часових рядів, може бути помилковим — майбутнє насправдіможе бути несхожим на минуле.

Під часформування прогнозів з допомогою екстраполяції звичайно спи­раються настатистично обґрунтовані тенденції зміни тих чи інших кількісних характеристикоб'єкта. Екстраполяційні методи є одними з найбільш розповсюджених ірозроблених серед усіх способів економічного про­гнозування.

Вказані методидуже широко застосовуються як менеджерами, так і спеціалістами – аналітиками.

Для того, щоботримати ефективний прогноз, необхідно знати і правильно використовувати всійого елементи.

Елементомуспішного прогнозування є вибір часового ряду. При цьому потрібно керуватися такими правилами:

1) часовий рядвключає результати спостережень, починаючи від першого і до останнього;

2) усі часовіпроміжки між елементами часового ряду повинні мати однакову тривалість — не варто включати в один ряддані за декади і місяці;

3) спостереженняфіксуються в один і той самий момент кожного часового періоду;

4} пропуск данихв часовому ряді не допускається.

Одним із способівотримання прогнозу є метод рухомого середнього.

В разі його використанняпрогноз будь-якою періоду являє собою середнійпоказник декількох результатів спостережень часового ряду. Узагальному вигляді формула рухомого середнього виглядає так:

Ft+1 = (Dt<sub/>+ Dt-1 +…+ Dt-N-1) / N,                             (3.1)

де   Ft+1<sub/> - прогноз длячасового періоду t+1;

Dt<sub/>,…, Dt-N-1 — фактичнізначення показника;

N — кількість періодів у часовомуряді.[13]

Розрахуємопрогноз отримання чистого прибутку в ТОВ «СПП ЛАНА» на 2006 рік за допомогоюцього методу на основі даних наведених в ІІ розділі.

F2006 = (1488+2531+1582) / 3 = 1867 тис. грн.

Отже, як бачимо, що середнє значення прибутку, який можеотримати підприємство у 2006 році, приблизно дорівнюватиме 1867 тис. грн.

Розрахунки за допомогою цього методу достатньо точновідображають зміни основних показників попереднього періоду.Іноді вони навіть ефективніші, ніж методи, основані надовгострокових спостереженнях.

Дещо складнішим,ніж рухоме середнє, є метод експоненційного згладжування, який забезпечуєдосить швидке реагування прогнозу на всі події, що відбуваються протягомперіоду, який охоплюється часовим рядом. Основна ідея цього методу полягає в тому. що кожен новий прогноз досягається шляхом зсування попереднього прогнозу внапрямку, який би давав кращі результати порівняно зі старим прогнозом. Базоверівняння має такий вигляд:

Ft+1 = α* Dt + (l — α)*Ft,                                (3.2)

де   Ft+1 — прогноз дія часового періодуt+1;

Dt фактичне значення показника у момент часу t;

Ft — прогноз, зроблений у момент часу t;

α –константа згладжування (0< α<1).

Константа згладжування є самокоригованою величиною.[13]

Скористаємося методомекспоненційного згладжування для прогнозування значення прибутку в ТОВ «СППЛАНА» на 2006 рік. Для нашого випадку α =0,2. За прогноз на 2003 рік візьмемо фактичне значення показника(чистий прибуток). Далі почергово розрахуємо прогноз прибутку на кожний рік.

Таблиця3.1

Прогнозуваннячистого прибутку в ТОВ «СПП ЛАНА» за допомогою методу експоненційногозгладжування

Рік

Чистий прибуток

(факт), тис. грн.

Прогноз чистого прибутку, тис. грн. 2003 1488 1488 2004 2531 1488 2005 1582 1696,6 2006 ------ 1673,68

F2006 = 0,2 * 1582 + (1-0,2) * 1696,6 =1673,68

Зробивши прогноз задопомогою методу експоненційного згладжування, ми отримали значення прибутку на2006 рік у 1673,68 тис. грн. Як ми бачимо – значення цього прогнозувідрізняється від прогнозу за допомогою методу рухомого середнього (1867тис. грн.). Але в данійситуації, на мою думку, метод експоненційного згладжування більш точновідображає зміни прогнозує мого показника у часі.

3.2 Врахуванняризику при прогнозуванні прибутку підприємства

Підприємство усвоїй діяльності завжди поєднане з невизначеністю, яка виникає, наприклад, утаких випадках:

1.  невизначеність зовнішньогосередовища;

2.  невизначеність економічноїкон'юнктури, яка випливає з невизначеності попиту та пропозиції на товари,гроші, фактори виробництва і т.д.;

3.  невизначеність у багатоваріантностісфер застосування капіталу;

4.  невизначеність у різноманітностікритеріїв надання переваги інвестування коштів;

5.  невизначеність, пов'язана зобмеженням знань про предметну галузь бізнесу і т.п.[5]

Отже ризик єоб'єктивним елементом у прийнятті будь-якого господарського рішення через те,що не­визначеність — неминуча характеристика умов господарювання в сучаснихумовах.

Ризик — цедіяльність, пов'язаназ подоланням невизначе­ності в ситуації неминучого вибору, у процесі якого єможливість кількісно і якісно визначити імовірність досягнення передбачува­ногорезультату, невдачі і відхилення від мети.

Або, ризик — цедія (діяння, вчинок), здійснювана в умовах вибо­ру в надії на сприятливийрезультат, коли у випадку невдачі існує небезпека опинитися в гіршомустановищі, ніж до вибору.

Тепер спробуємоохарактеризувати сутність ризику:

-    можливість відхилення відпередбачуваної мети, заради якої здійснюється обрана альтернатива;

-    імовірність досягненнябажаного результату;

-    відсутність впевненості вдосягненні поставленої мети;

-    можливість матеріальних,моральних та інших втрат, пов'язаних з обраною в умовах невизначеності альтернативою.

Ризик, щовідноситься до чистого прибутку підприємства (після відрахування усіх витрат, утому числі податків), відомий під на­звою ризик недоодержання прибутку.[12]

Прибуток можебути зненацька зменшений під впливом внутрішніх чи зовнішніх факторів,наприклад, змін еко­номічних умов чи змін у законодавстві і регулюванні.

Найбільшрозповсюдженими показниками ризику недо­одержання прибутку є:

-    стандартне відхилення;

-    варіація чистого прибутку після виплатиподатків;

-    прибутковість активів.

Чим більшестандартне відхилення чи варіація прибутку підприємства, тим більше ризикованимвиглядає становище підприємства з по­гляду прибутку. Щоб одержа­ти економічнийприбуток, підприємець повинен свідомо піти на прийняття ризикового рішення,тому що поряд з ризиком втрат існує можливість одержання додаткових доходів.«Хто не ризи­кує, той не виграє». Можна вибрати рішення, що містить меншеризику, при цьому буде отримано і менший прибуток, вищий ри­зик найчастішепов'язаний з одержанням і вищого прибутку.

Принциповерішення про прийняття ризикованого проекту залежить від переваг між прибутковістювкладених коштів у проект і їх надійністю, що, у свою чергу, розуміється якнеризикованість одержання доходів.[5]

Визначити ризикнедоодержання прибутку підприємство може порівнявши фактичні значенняотриманого прибутку з прогнозованим значенням прибутку. Так, користуючисьданими таблиці 3.1 фактичні значення отриманого прибутку і прогнозованізначення прибутку, можемо проаналізувати існування ризику недоодержанняприбутку на протязі 2003-2005 р.р.

R2004<sub/>= 2531 тис. грн. / 1488тис. грн. = 1,7

R2005<sub/>=1582 тис. грн. / 1696,6 тис. грн. = 0,93

Тобто, ми бачимо,що на протязі 2003-2004 р.р. підприємство отримувало постійні прибутки, а от у2005 році підприємство не доотримало прибуток, що був запланований, тобтоіснував ризик (R2005=0,07).

3.3 Політика підприємства щодоефективного управління прибутком

Ефективність політики управлінняприбутком підприємства визначається не тільки результатами її формування,але і характером її розподілу. Розподіл прибутку є процесом формування напрямівїї майбутнього використання відповідно до цілей і задачрозвитку підприємства. Характер розподілу прибутку визначає істотніаспекти діяльності підприємства, роблячи вплив на її результативність.

Висока роль характеру розподілу прибуткув діяльності підприємства визначається наступними основнимиположеннями:

1. Розподілприбутку безпосередньо реалізує головну мету політики управління ним — підвищеннярівня добробуту власників підприємства.

2. Розподіл прибутку є основнимінструментом дії на зростання ринкової вартості підприємства. В прямій формі цядія виявляється в забезпеченні приросту капіталу в процесі капіталізаціїчастини розподіленого прибутку, а побічно воно забезпечується основнимипропорціями цього розподілу.

3. Пропорції розподілу прибуткувизначають темпи реалізації стратегії розвитку підприємства. Ця стратегіяреалізується в процесі інвестиційної діяльності підприємства, обсяги якоївизначаються можливостями формування фінансових ресурсів, в першу чергу, зарахунок внутрішніх джерел. А реінвестований в процесі розподілу прибуток єосновним з цих внутрішніх джерел.

4. Характер розподілу прибутку єнайважливішим індикатором інвестиційної привабливості підприємства.

5. Розподіл прибутку є однією здієвих форм дії на трудову активність персоналу підприємства. Обсяги і формиучасті персоналу в прибутку визначають рівень трудової мотивації працівників,сприяють стабілізації персоналу і зростанню продуктивності праці.

6. Пропорції розподілу прибуткуформують рівень забезпечення додаткової соціальної захищеності працівників. В умовах низькоїдієвості державних форм соціального захисту зайнятих працівників, ця роль розподільногомеханізму прибутку на підприємстві дозволяєдоповнити їх мінімальну соціальну захищеність.

7. Характеррозподілу прибутку робить вплив на рівень поточної платоспроможностіпідприємства. Виплатиприбутку, передбаченого до споживання власникамиі персоналом підприємства, здійснюються, як правило, в грошовій формі, тобто уформі основного активу, що забезпечуєплатоспроможність за невідкладнимифінансовими зобов'язаннями. При великому об'ємі виплат прибутку на цілі споживання, рівень платоспроможностіпідприємства в поточному періоді може істотно знизитися.

Розподіл прибутку здійснюєтьсявідповідно до спеціально розробленої політики, формуванняякої є однією з найбільш складних задач загальноїполітики управління прибутком підприємства. Ця політикапокликана відображати вимоги загальної стратегії розвитку підприємства,забезпечувати підвищення його ринкової вартості, формувати необхідний об'ємінвестиційних ресурсів, забезпечувати матеріальні інтересивласників і персоналу.

Основною метою політики розподілуприбутку, що залишається у розпорядженні підприємства, є оптимізаціяпропорцій між її частинами, що капіталізуються і споживаною, з урахуваннямзабезпечення реалізації стратегії його розвитку і зростання його ринковоївартості.

Виходячи з цієї основної цілі в процесі формуванняполітики розподілу прибутку підприємства розв'язуються наступні задачі:

а)   забезпеченняотримання власниками необхідної норми прибутку на інвестований капітал;

б)   забезпеченняпріоритетних цілей стратегічного розвитку підприємства за рахунок частиниприбутку, що капіталізується;

в)   забезпеченнястимулювання трудової активності і додаткового соціального захисту персоналу;

г)   забезпеченняформування в необхідних розмірах резервного і інших фондів підприємства.[10]

З урахуваннямреалізації цих основних задач здійснюється безпосередній розподіл прибуткупідприємства. В процесі формування політики розподілу прибутку підприємствазабезпечується його використання по основних напрямах (см. рис. 1.1).

За наведеноюсхемою пропонується сформувати пріоритетні напрямки використання прибуткупідприємства на 2006 рік.

Таблиця 3.2

Напрямки використання чистогоприбутку

ТОВ «СПП ЛАНА» на 2006 рік

НАПРЯМИ Сума розподіленого прибутку грн. % Засоби, спрямовані на інвестування виробничого розвитку 1410000 89,13 Засоби, спрямовані на формування резервного та інших страхових фондів 79000 4,99 Засоби, спрямовані на виплату доходів власникам майна 40000 2,53 Засоби, спрямовані на матеріальне стимулювання та соціальний розвиток персоналу 53000 3,35 Всього 1582000 100

Отже, як мибачимо значну частину будуть займати кошти, спрямовані на інвестуваннявиробничого розвитку–1410000 грн. Вони в себе включають:

— кошти,спрямовані для вкладення на депозитний рахунок у банку – 400000 грн., що в своючергу дасть змогу отримати додатковий прибуток;

— кошти, спрямованіна закупівлю виробничої техніки – 1010000 грн., для технічного переозброєнняпідприємства, що в свою чергу дасть змогу ефективно керувати процесомвиробництва з меншими затратами.

Для вкладаннякоштів на депозитний рахунок пропонується взяти передові банки по району тапроаналізувати їхні пропоновані програми по вкладенню коштів на депозитнийрахунок, дати оцінку та обрати найкращій шлях вкладання коштів.

У Михайлівськомурайоні передовими банками є Приват-банк та Райфазен банк Аваль. Ці банки більшимиобсягами займаються кредитуванням юридичних та фізичних осіб, займаютьсязберіганням коштів на рахунках, приймають вклади, пропонуючи найбільш вигідніумови. Проаналізуємо програми та умови вкладення грошових коштів на депозитнірахунки, що пропонують ці банки.

Таблиця3.3

Програми та умови вкладання коштівна депозитні рахунки

ПОКАЗНИКИ Приват-банк проект MAESTRO ENTERPRISE Райфазен банк Аваль вклад підприємницький Переваги в показниках з погляду підприємства Приват-банк Райфазен банк Аваль Мінімальний вклад 5000 (грн., дол. США, євро) 10000 (грн., дол. США, євро) + -

Річні відсоткові ставки по депозиту:

-     грн.

-     дол. США

-     євро

13,5%

9%

8%

13%

6,5%

4,3%

+

+

+

-

-

-

Виплата відсотків по депозиту В кінці терміну В кінці терміну - - Можливість поповнення депозитного вкладу ні ні - -

Отже, ми бачимо,що Приват-банк пропонує більш вигідні умови для вкладання коштів підприємствана депозитний рахунок, про свідчать і процентні ставки по вкладу, і можливістьвкладання меншої суми. Таким чином з пропонуємих програм обираємо проект MAESTRO ENTERPRISE Приват-банку.

Таким чином заобраною програмою можна зробити прогноз отримання прибутку при вкладенні надепозитний рахунок Приват-банку суми у 400000 грн. (обрана національна валюта,так як при перерахунку на іноземну валюту підприємство буде нести додатковівтрати та сума по відсотках при перерахунку буде меншою) на рік під 13,5%річних.

Сума по %-х = Сума вкладу *Ставка депозиту                          (3.3)

Сума по %-х = 400000 грн. *13,5%=54000 грн.

Тобто, при вкладаннісуми у 400000 грн. на депозитний рахунок до Приват-банку за проектом MAESTRO ENTERPRISE підприємство має змогу отриматидодатковий прибуток в сумі 54000 грн.

Наступним крокомсеред шляхів ефективного використання прибутку підприємства є спрямуваннякоштів на закупівлю виробничої техніки для технічного переозброєнняпідприємства, що в свою чергу дасть змогу ефективно здійснювати процесвиробництва з меншими затратами.

Пропонується сумугрошових коштів, що залишається із засобів, спрямованих на інвестуваннявиробничого розвитку, спрямувати на закупівлю техніки для збирання врожаївсільськогосподарських культур, а саме двох комбайнів марки «John Deere 2066».

Цей вибіробумовлений тим, що дане товариство використовує у своїй діяльності длязбирання врожаю застарілу техніку (5 комбайнів марки СК-5 «Нива»), що за своїмихарактеристиками значно поступаються запропонованим маркам та несуть великівтрати врожаю. Вибір щодо комбайнів пропонуємої марки обумовлений тим, що вонивже проявили себе з кращих сторін, переважаючими характеристиками над тоюмаркою, що використовує ТОВ «СПП ЛАНА» та іншими марками. Розглянемо деякіосновні технічні характеристики комбайнів марок СК-5 «Нива» та «John Deere 2066».

Таблиця3.4

Технічні характеристикикомбайнів марок

СК-5 «Нива» та «John Deere 2066»

Показники СК-5 «Нива» «John Deere 2066» Продуктивність по збору врожаю за площею, га за 1 день до 12 до 40 Продуктивність по врожаю, тон за 1 годину до 10 до 20 Витрати палива, л на 1 га 15-18 20-22

Розглянувшиосновні показники можна сказати, що використовуємі сільськогосподарські машинидля збирання врожаю на підприємстві значно поступаються пропонуємим.

Таблиця3.5

Розрахунок суми на закупівлютехніки

Показники Значення Ціна комбайна марки «John Deere 2066», дол. США 100000 Кількість, шт. 2 Курс гривні по відношенню до дол. США 5,05 Сума, дол. США 200000 Сума, грн. 1010000

Отже на закупівлю2-х комбайнів марки «John Deere 2066»необхідна сума у 1010000 грн.

Ефективністьвикористання комбайнів на підприємстві показують отримані доходи та понесенівитрати і як результат — отриманий прибуток.

Розглянемопоказники використання комбайнів у ТОВ «СПП ЛАНА»

Таблиця3.6

Показники використаннякомбайнів марки

СК-5 «Нива» у ТОВ «СПП ЛАНА»

Показники Значення Зібрана площа, га 2221 В т.ч.: зернових 1495 соняшник 726 Валовий збір, ц: зернові 33749 соняшник 9304 Урожайність, ц/га: зернові 22,6 соняшник 12,8 Витрати палива усіма комбайнами, л на 1 га 90 на всю площу 199890 Ціна палива, грн/л 4,0 Витрати палива усіма комбайнами, грн. на 1 га 360 на всю площу 799,560 Кількість днів збору врожаю: зернових 25 соняшник 12 Виручка від реалізації продукції,: а) з 1 ц, грн. зернових 54,9 соняшник 250,7 б) усього, тис. грн. 4187,8 Собівартість реалізованої продукції, тис. грн. 2997,2 Прибуток від реалізації продукції, тис. грн. 1190,6

Отже привикористанні нинішніх комбайнів ТОВ «СПП ЛАНА» отримало за 2005 рік прибутку у1190,6 тис. грн. Але при цьому був дуже розтягнутий період збирання врожаю з-занизької продуктивності машин, що веде за собою незаплановані втрати врожаю,затрати палива, знижується врожайність тощо.

Розглянемо яквплинуло недотримання строків збирання на отриманий врожай (табл. 3.7).

Таблиця3.7

Втрати врожаю залежно відтермінів збирання

Строки збирання з початку обмолоту, днів Зібрана площа, га Валовий збір, ц Урожайність, ц/га Втрати при збиранні, ц Вартість втраченого врожаю, грн. Урожайність планова За даними контрольного обмолоту фактична загальні За рахунок термінів збирання З 1 га Зі всієї площі З 1 га Зі всієї площі Зернові 1-5 324 7614 25 23,5 23,5 - - - - Х 6-10 297 6861 25 23,5 23,1 0,4 118,8 0,4 118,8 Х 11-15 312 7051 25 23,5 22,6 0,9 280,8 0,9 280,8 Х 16-20 273 6006 25 23,5 22 1,5 409,5 1,5 409,5 Х 21-25 289 6217 25 23,5 21,5 2 578 2 578 Х всього 1495 33749 х х 22,6 х 1387,1 х 1387,1 76152 Соняшник 1-6 373 4886 15 13,5 13,1 0,7 261,1 - - Х 7-12 353 4418 15 13,5 12,5 1 353 0,6 211,8 Х всього 726 9304 х х 12,8 х 614,1 х 211,8 53098 Разом х х х х х х х х х 129250

Отже, з-зарозтягнутих термінів збирання, як ми бачимо, знижувалась врожайністьсільськогосподарських культур, що за собою вело додаткові втрати врожаю. Втративрожаю склали: зернових 1378,1 ц або 76152 грн. та соняшнику – 211,8 ц або53098 грн., що в сумі склало близько 129250 грн. недоотриманого доходу.

Використаннянової техніки дозволить знизити ці затрати та збільшити прибуток підприємства.Розглянемо який би був результат якби підприємство використовувало новутехніку, при цьому залишивши ту ж врожайність.

Таблиця3.8

Визначення результатузбирання врожаю

при використанні новоїтехніки

Строки збирання з початку обмолоту, днів Зібрана площа, га Валовий збір за нової техніки, ц Валовий збір за старої техніки, ц Урожайність, ц/га Прибавка врожайності, ц/га Прибавка врожаю, ц Вартість додатково отриманого врожаю, грн. Фактична за нової техніки Фактична за старої техніки Зернові 1-5 395 9282,5 Х 23,5 Х Х Х Х 6-10 395 9124,5 Х 23,1 Х Х Х Х 11-15 395 8927 Х 22,6 Х Х Х Х 16-19 310 6820 Х 22 Х Х Х Х всього 1495 34154 33749 22,8 22,6 0,02 405 22234 Соняшник 1-6 480 6288 Х 13,1 Х Х Х Х 7-12 246 3075 Х 12,5 Х Х Х Х всього 726 9363 9304 12,9 12,8 0,01 59 14791 Разом х х х х х х х 37025 /> /> /> /> /> /> /> /> /> />

Отже, ми бачимо,що при використанні нової техніки ми можемо нести менші втрати, підвищуєтьсяврожайність, а отже і збільшується валовий збір врожаю. При використанні новоїтехніки (при незмінних урожайностях за ти ж самі періоди ) підприємство могло бзбільшити існуючий дохід на 37025 грн.

Від того, що привикористанні нової техніки зменшується період збирання врожаю випливає ізменшення витрат пального, що може вплинути на суму додатково отриманогодоходу. При використанні старої техніки підприємство несло затрати пального у 199890 л або 799560 грн. (табл. 3.6). Розглянемо як вплине використанні нової техніки на витратипального.

Таблиця3.9

Розрахунок економії витратпалива

при використанні новоїтехніки

Показники Значення Витрати палива обома комбайнами, л на 1 га 22*2=44 Витрати палива обома комбайнами на всю площу збору врожаю, л 2221*44=97724 Ціна палива, грн. 4,0 Економія палива, л

199890-97724=

=102166

Вартість зекономленого палива, грн. 102166*4,0=408664

Отже, як мибачимо при використанні нової техніки ми можемо економити 102166 л або 408664 грн.

Підсумовуючирезультати по використанню частини прибутку, що розподіляється, можна звестипідсумки та визначити додатково отримані кошти підприємства (табл… 3.10)

Таблиця3.10

Визначення результату відвикористання прибутку в ТОВ «СПП ЛАНА»

Показник Значення Кошти, отримані від вкладання суми у 400 тис. грн. на депозитний рахунок Приват-банку під 13,5% річних, грн. 54000 Вартість додатково отриманого врожаю при використанні нової техніки, грн. 37025 Економія коштів на паливно-мастильні матеріали при використанні нової техніки, грн. 408664 Всього, грн. 499689

Таким чином, прирозробці політики щодо ефективного використання прибутку, ми визначили, що якби на 2006 рік в ТОВ «СПП ЛАНА» були використанні шляхи, запропоновані в данійроботі, підприємство змогло б додатково отримати 499689 грн.


ВИСНОВКИІ ПРОПОЗИЦІЇ

Отже, в роботі були детально розглянуті принципиформування ринкової стратегії підприємства для розробки шляхів ефективноговикористання прибутку підприємства. Тепер узагальнимо представлений матеріал ізробимо висновки по виконаній роботі.

1. Розглянувши наукове обґрунтування необхідностівпровадження методів стратегічного аналізу при оцінці виробничої діяльностіпідприємства, ми ознайомилися із поняттям стратегічний аналіз, стратегіїпідприємства, необхідності їх використання у його діяльності для досягненняосновної мети – отримання оптимального рівня прибутку.

2. Розглянули поняття прибутку підприємства, йогоформування і шляхи використання. На основі інструментарію стратегічного аналізувизначили методи прогнозування прибутку підприємства.

3. Розглянули стан економіко-фінансового розвитку підприємства івизначили, що:

3.1 ТОВ«СПП ЛАНА» є підприємством, утвореним на засадах угоди громадян, шляхомоб’єднання їх майнових, земельних паїв, власних коштів для підприємницькоїдіяльності відповідно до чинного законодавства з метою отримання прибутку,нарощування виробництва сільськогосподарської та іншої продукції і товарів. ТОВ «СПП ЛАНА» має вигідне розташування, так як економічновигідні перевезення залізничним транспортом, оскільки через с. Плодоріднепроходить залізниця і є станція Плодорідне, де є майданчики для вантаження івивантаження вагонів, транспортні умови є достатньо сприятливими для здійсненняавтоперевозок (підприємство знаходиться в 4 км від траси  Москва-Сімферополь).

3.2 Розглянули рівень забезпечення та ефективністьвикористання виробничих і фінансових ресурсів на підприємстві та відзначили, щовоно добре оснащене усіма необхідними ресурсами, про що свідчить стабільнийфінансовий стан.

3.3 Розглянувши формування прибутку на підприємстві, визначали, що за період 2003-2005 р.р. ТОВ «СППЛАНА» отримувало прибуток, валовий прибуток зріс на 3,18%, прибуток від операційноїдіяльності зріс на 3,83%, податок на прибуток нараховувався лише у 2005 р. – 10тис. грн., прибуток від звичайної діяльності після оподаткування зріс на 3,16%;у 2005 р. в ТОВ «СПП ЛАНА» були надзвичайні доходи – 47 тис. грн.; чистийприбуток у 2005 р. в ТОВ «СПП ЛАНА» зріс на 6,32% і складав 1582 тис. грн.

4. Використавши методи прогнозування (методекстраполяції), ми спланували рівень прибутку на 2006 рік, що склав приблизно 1673,68 тис. грн.

5. Розглянувши основні шляхи використання прибутку,ми розробили політику щодо його ефективного використання:

— засоби, спрямовані на інвестування виробничого розвитку — 1410000 тис.грн. Вони в себевключають:

а) кошти,спрямовані для вкладення на депозитний рахунок у банку – 400000 грн., що в своючергу дасть змогу отримати додатковий прибуток;

б) кошти,спрямовані на закупівлю виробничої техніки – 1010000 грн., для технічногопереозброєння підприємства, що в свою чергу дасть змогу ефективно керуватипроцесом виробництва з меншими затратами;

— засоби, спрямовані на формування резервного таінших страхових фондів — 79000 тис. грн.;

— засоби, спрямовані на виплату доходів власникаммайна — 40000 тис. грн.;

— засоби, спрямовані на матеріальне стимулювання тасоціальний розвиток персоналу — 53000 тис. грн.

Таким чином, використання запропонованих пропозиційприведе підприємство до досягнення потрібної величини прибутку. У підвищенніприбутку та високій рентабельності зацікавленні і підприємство, і держава, зодного боку, це є прямим джерелом виробничого і соціального розвиткупідприємства, а з другого – частина прибутку виплачується у вигляді податків таобов’язкових платежів, забезпечує постійні і зростаючі надходження додержавного бюджету.


СПИСОКЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

1.   Алексюк Л. Формування фінансовихрезультатів в умовах реформування системи бухгалтерського обліку. // Економіка,фінанси, право. – 2001. – № 1. – С. 36-39.

2.  ВасиленкоВ.О., Ткаченко Т.І. Стратегічне управління: Навчальнийпосібник.-К.: ЦУЛ,2003.-396с.

3.  ГоловкоТ. В., Сагова С. В. Стратегічний аналіз: Навчально-методичний посібник длясамостійного вивчення/ За ред. Кружельного – К.: КНЕУ, 2002. – 198 с.

4.  ГордієнкоП. Л. Стратегічний аналіз: Навчальний посібник. – К.: Алерта, 2006. – 404 с.

5.  ДмитренкоГ.А. Стратегический менеджмент: целевое управление персоналом организаций:Учебное пособие.-2-е изд., испр.- К.: МАУП,2002.-192с.

6.   Економічний аналіз: Навч.Посібник/М.А. Болюх, В.В. Бурчевський, М.І. Горбатюк; За ред. Акад.НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. –К.: КНЕУ, -2001.

7.   Закон України “Про господарчітовариства” № 1576- ХІІ.

8.  КовальчукМ. І. Стратегічний аналіз у сільському господарстві: Навчальний посібник. – К.:КНЕУ, 1997. – 224 с.

9.     КорніловаС., Довбиш А. Формування фінансових результатів діяльності підприємства згідноП(С)БО 3. // Бухгалтерія. – 2000. – № 26. – С. 52-56.

10.    Лебедзевич Я.В. Управління прибуткомпідприємства. // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту.Економічні науки. – 2001. – № 14. – С. 142-145.

11.     НаливайкоА. П. Теорія стратегії підприємства. Сучасний стан та напрямки розвитку:Монографія. – К.: КНЕУ, 2001. – 227 с.

12.     Нємцов В.Д., Довгань Л. Е. Стратегічний менеджмент: Навчальний посібник. – К.: ТОВ «УВПК«Екс об», 2001. – 600 с.

13.     ОберемчукВ. Ф. Стратегія підприємства: Короткий курс лекцій.– К.: МАУП, 200. – 128 с.

14.     РедченкоК. І. Стратегічний аналіз у бізнесі. Навчальний посібник. Вид. 2-ге, доп. –Львів, «Новий світ – 2000», «Альтаїр – 2003», 2003. – 272 с.

15.     СаблукП.Т.Основні напрями розроблення стратегії розвитку агропромислового комплексу вУкраїні//Економіка АПК.-2004.-№ 12.-С.3-15.

16.     СавицькаГ. В. Аналіз господарської діяльності підприємств: 4-е вид., перероб. і доп.Мінськ: ТОВ «Нове знання», 1999. – 688 с.

17.     Стратегия итактика антикризисного управления фирмой / под редакцией Градова А.П., КузинаБ.И. — СПб.: Специальная литература,1996. — 510 с: ил

18.     Фінансипідприємств: Підручник/ Под ред. Поддєрьогіна. 3-тє вид., перероб. і  доп. –К.: КНЕУ, 2000. – 460 с.

еще рефераты
Еще работы по маркетингу