Реферат: Складові PR-кампанії

Зміст

1. Внутрішній корпоративний PR: завдання та методи

2. PR кампанія видатної людини Віталія Кличко

Література


1.Внутрішній корпоративний PR: завдання та методи

Успішнепроведення будь-яких акцій і кампаній — PR поформуванню корпоративної культури ,неможливо без реальних змін всередині власне корпоративних відносин,(структурних, економічних, пропагандистських і ін.), що забезпечують реальнеполіпшення роботи усередині корпорації, пов’язаної з поліпшенням якості товаріві послуг для своїх споживачів.

Для цього необхідні:

розробка відповідних PR- і рекламних кампанійз урахуванням можливостейкорпорації і потреб суспільства;

концептуальнийпідхід до розробки комунікацій на всіх рівнях проведення кампанії;

системно-комплекснийі ситуативний підхід при формуванні корпоративної культури;

обліксоціокультурних особливостей російських організацій і фірм;

узагальненнявітчизняного і зарубіжного досвіду;

розробка івпровадження поліпшуючих інновацій відповідно до вимог ринку і суспільства;

Розробляючиконцепцію PR-кампанії будь-якої корпорації, ще раз слід повернутися до питанняпро те, що PR не можуть обмежуватися локальними діями. Одним із завданьPR-компанії конкретної корпорації є створення у громадськості відчуттяпричетності до створення або відтворення іміджу даної корпорації.

Загальніположення розробки PR-кампанії

Під PR-кампанієюслід розуміти розробку і комплексне багатократне використання PR-засобів, атакож рекламних матеріалів, в рамках єдиної концепції і загального плану дії надумку і відношення цільових груп і громадськості, в цілях формуванняпозитивного образу корпорації, а також її товарів і послуг, діяльності на ринкуі в суспільстві, що проводяться в певний проміжок часу.

PR-компанія готуєдля потенційних партнерів, споживачів, широкої громадськості, що знаходитьсяпоки в пасивному стані (а іноді і в агресивному), сприятливу обстановку дляухвалення рішення на користь певної корпорації.

PR-кампанія полягає в розробці ідей, засобів, методів іпослідовних етапів встановлення комунікації між корпорацією і громадськістю(цільовими групами — потенційними партнерами і споживачами, представниками ЗМІ,державними інститутами, посередниками і ін.).

Вона полягаєтакож в прояві, позиціонуванні зрілої і розвиненої культури підприємництва,певного іміджу корпорації, стилю керівництва, поведінки персоналу.

Цілями PR-кампаніїє: просування товарів і послуг корпорації, шляхом створення позитивного іміджукорпорації в особі внутрішньої громадськості в результаті формуваннякорпоративної культури, а також забезпечення гармонійних, сприятливих зв’язківі відносин і зовнішньою громадськістю.

Збірнийпозитивний образ корпорації, який повинен знайти своє віддзеркалення вгромадській думці, представляється наступними рисами:

— Організація,яка виконує частину функцій суспільства і держави і в певному значенні єобличчям держави.

— Володіє значнимступенем могутності, впливає на найважливіші сфери соціально-економічного іполітичного життя регіону і суспільства в цілому.

— Діїкорпоративного лідера відомі і визнані більшістю суспільства.

— Максимальновраховує інтереси персоналу корпорації, її акціонерів і партнерів.

— Формує умовирозвитку цивільного суспільства.

— Забезпечуємаксимальний рівень задоволення потреб населення в товарах і послугах.

— Швидко реагуєна вимоги ринку, враховує потреби і інтереси споживачів, підвищує рівеньтрадиційних послуг і створює нові.

— Діє на користьнаселення, прагнучи зберегти незмінними тарифи і ціни на товари і послуги.

— Сприяє розвиткунауково-технічного прогресу.

— Здійснює заходипо підтримці екології і збереженню навколишнього середовища.

— Надаєсуспільству добродійну і спонсорську допомогу.

Концепція PR — це система основних ідей іположень, що враховуються при розробці і реалізації PR-кампанії, що складаєтьсяз сукупності:

цілей і завдань PR;

етапівPR-кампанії;

алгоритму (механізму) організації PR-кампанії;

стратегії ітактики розробки PR-звернень;

сукупностівикористовуваних засобів комунікації;

системиочікуваних результатів зміни стану цільових груп.

Розробкаконцепції PR-кампанії грунтується на даних соціологічних, маркетингових і іншихдосліджень про стан корпоративної культури.

Ці дослідження, атакож результати моніторингу ЗМІ, дозволяють виявити думку реальних іпотенційних споживачів, громадськості, і зокрема ЗМІ, про сукупний образ корпорацій.

На основі аналізуцих даних формуються критичні проблеми сприйняття цільовими аудиторіямикорпоративної культури, які являють собою стримуючий чинник формуваннясприятливого іміджу корпорацій.

Вся сукупністьцих критичних проблем представлена наступними групами: недостатня обізнаністьцільових груп про полягання справ в корпорації і елементах корпоративноїкультури, і як наслідок — несформований корпоративний образ; відсутністьінформації про основні якості організаційних культур об’єднаних організацій, інових корпоративних (системообразующих якостях); Роль PR в цій ситуації — сформувати у громадськості стійкий позитивний образ корпорації, а також датирекомендації про можливі шляхи вдосконалення, впровадження інновацій усерединісамої корпорації.

ЗавданняPR-кампанії:

Завдання 1.“Позиціонування”. Це завдання полягає в інформуванні, створенні і підтримцізрозумілого цільовим аудиторіям і громадськості образу корпорації.

По суті, цезавдання полягає в створенні системи позитивних стереотипів у внутрішньої ізовнішньої громадськості щодо корпорації, що робить її обізнаною про найбільшістотні, відмітні якості і функції даної корпорації від інших.

Завдання 2.“Піднесення іміджу”. Це завдання полягає в тому, щоб змінити сталі, можливо,негативні стереотипи представлень громадськості про корпорацію.

Завдання 3.“Відбудова від конкурентів″. Суть цього завдання полягає в позиціонуванніданої корпорації на тлі конкурентів. Для цього при розробці PR-звернень повиннабути приділена особлива увага відмітним якостям і перевагам “нашої” корпораціїі стереотипам представлень цільових аудиторій.

Внутрішні комунікації, корпоративна культура, корпоративніцінності й норми – ці поняття вже не замикаються на РR-службі, а виходять наглобальний рівень. У Європі, США, Японії вже давно формування ефективнихвнутрішніх комунікацій увійшло до розряду обов'язкових умов успішного бізнесу.У наш бізнес також поступово починає приходити розуміння того, що персоналорганізації живе й управляється за тими ж законами, що й будь-яка іншаспільнота, що при взаємодії з ним необхідно враховувати його особливості йкультуру.

Налагодженівнутрішні комунікації, багата корпоративна культура, прозорі системи мотивації- все це працює на підвищення ефективності бізнесу.

Тому розвиток внутрішніхкомунікацій – це інвестиції в сьогоднішню стабільність і майбутню перспективу,інвестиції у зростання нематеріальних активів.

Специфікавнутрішніх комунікацій полягає в тому, що, з одного боку, для співробітниківКомпанії її діяльність є невід'ємною й важливою частиною їхньої власноїдіяльності й тому набуває для них важливого значення. З іншого боку, оскількивони є провідниками цієї діяльності, то вони, як ніхто інший, можуть бачити,наскільки проголошені цінності збігаються з реальними. У результаті вонироблять висновки про те, що, для чого і як робиться в Компанії й на цьому етапівиникає або почуття задоволеності своїм членством у даній організації або,навпаки, незадоволеності роботи в ній.

Залежно відрозміру Компанії, стадії її життєвого циклу й стратегічних цілей розробляютьсяй впроваджуються різні алгоритми внутрішніх корпоративних зв'язків:

— Консультації та програми керування корпоративною культурою (формування,зміцнення, зміна);

— Розробка йвпровадження програм підтримки змін у Компанії (зміна топ-менеджменту,структури, злиття й поглинання), подолання опору співробітників змінам уКомпанії ;

— Підвищенняефективності каналів комунікацій (або створення нових);

— Поліпшення іміджу Компанії для співробітників;

Інструментарійпідбирається тільки після проведення комунікаційного аудиту, а для новихКомпаній після аудиту цілей і бачення :

— Внутрішнійкомунікаційний аудит: глибинні інтерв'ю, анкетування, фокус-групи ;

— КорпоративніЗМІ, інтранет, інформаційні стенди ;

— Зустрічі зтоп-менеджментом, збори, наради;

— Корпоративнийкодекс (Кодекс корпоративної етики), корпоративні стандарти ;

— Тренінги зістворення команди;

— Корпоративнізаходи й акції ;

— Управліннячутками;

Разом з популярниминапрямами, як просування товарів хороших і брендів, дедалі великої вагинабувають РR-проекты, пов'язані з управлінням репутацією, формуваннямкорпоративної культури, філософії, місії компанії та, нарешті, внутрішній PR.Останній напрям сьогодні помітно актуалізується.

При цьомукерівники фірм неохоче звертаються до РR-агентству з пропозицією розробкиРR-стратегии внутрішніх комунікацій. Це відбувається у випадку виникненнясерйозні проблеми (відсутність мотивації персоналу, почуття команди, і, якнаслідок, — зниження ефективності компанії). Не бажаючи " виносити сміттяз хати ", топ-менеджмент компанії, зазвичай, намагається покінчити зпроблемою самостійно, чи доручає розв'язання проблеми РR-менеджеру(працівникові компании).

Зазвичай, що упевному історико-правовому етапі така ж стратегія цілком себе виправдовує. Якпершу допомогу, можна запропонувати наступний алгоритм внутрішньоїінформаційної діятельности:

— розроботка тавпровадження корпоративних правил компанії (місія, філософія, корпоративнакультура);

— проведеннякорпоративних тренінгів (внутрішніх та зовнішніх);

— систематичнеінформування співробітників про досягнення компанії у вигляді внутрішньогобюлетеня чи корпоративної газети;

— налагоджуваннядвостороннього зв'язоку між управлінням і персоналом компанії;

— відзнака участіпрацівників у прийняття рішень;

— наслідування тавиконання корпоративних традицій (день компанії, народження співробітників,номінація і нагородження кращих після закінчення звітного період);

— створеннякорпоративного ролика, який розповідає про досягнення компанії та перспективирозвитку бізнесу; — організація внутрішніх семінарів, конференцій.

Перш ніж братисядо здійсненню будь-якого РR-проекта (байдуже — внутрішнього чи зовнішнього),потрібно краще визначитися з корпоративною індивідуальністю компанії, а разіпотреби — виробити її. Це може статися наступним образом:

Створення вдалоїназви компанії та імені бренду. Причому поки що це має відбуватися майжеодночасно.

Поняття місії,філософії компанії, корпоративних правил.

Саме створенняміцної бази є запорукою довгого та безконфліктного існування компанії.

Отже, передпідприємством постійно постає завдання: свідомо формувати свій іміджроботодавця у власних співробітників та потенційних працівників. Саме цейнапрямок діяльності можна розглядати як рекламу для персоналу, який разом зіншими складовими, включає в себе:

— внутрішній PR,або внутрішнє рекламне просування;

— PR,розрахований на потенційних працівників (формування іміджу підприємства наринку праці), або іншими словами реклама підприємства на ринку праці;

— корпоративнукультуру;

— формування тауправління командним духом.

Формування іміджупідприємства на ринку праці дозволяє залучати співробітників, які вжеознайомлені, та розділяють систему цінностей даного підприємства. ВнутрішнійPR, внутрішня реклама підприємства дозволяє підтримувати, укріплювати тарозвивати цю систему цінностей.

Таким чином,реклама для персоналу, як філософію управління персоналом на підприємстві,можна поділити на складові:

1. кадрова роботата робота з управління персоналом (облік, підбір, атестація персоналу,визначення кадрового потенціалу та потреб підприємства в персоналі,регламентація робочого часу тощо);

2. мотивація тастимулювання персоналу, розвиток персоналу;

3. формуванняіміджу роботодавця, внутрішня PR-робота, корпоративна культура, командний дух.

Згадуються словаодного з голів корпорації “P&G”, які досить влучно характеризуютьособливості внутрішнього корпоративного PR: “ Працівники компанії – ценайперша аудиторія, чиї особисті переконання і цілі можуть зробити компаніюуспішною, або звести нанівець всі її зусилля. Також працівники – безпосередніносії інформації про компанію у зовнішнє середовище через персональні контактиз потенційними клієнтами, ЗМІ, друзями, сім’єю тощо.

Компанії,незалежно від структури та штату, можуть часто стикатися з проблемамивнутрішніх комунікацій, такими як недостатня поінформованість працівників пропоточну діяльність компанії, її візію, місію, цінності та стратегію розвиткуабо незлагодженість інформаційних потоків між окремими департаментами компанії.

Налагодженнявнутрішніх комунікацій третьою стороною – оптимальне рішення у таких випадках,оскільки, крім компетентного погляду збоку та професійних порад, компаніїотримують комплексну модель внутрішніх комунікацій та конкретний план дій звпровадження системи комунікацій у їхній компанії.”

2.PR кампанія видатної людини, спортсмена і політика Віталія Кличко

Об’єкт, мета,завдання PR кампанії.

На роль об’єктанашої PR кампанії ми вибрали видатну людину, спортсмена і політика ВіталіяКличко.

Брати з України(Віталій та Володимир Кличко) написали історію боксу. Їхнє сходження в елітнийклас професійного боксу не має собі рівних. Але й за межами рингу Віталій іВолодимир, що і закінчили своє навчання з науковими титулами, привертаютьдовіру своїм шармом та інтелігентністю.

Вони — рекламнізірки, які мають попит, і використовують свою популярність для підтримки різнихблагодійних проектів.

Дитячі заняттяВіталія різними видами єдиноборств, поступово склалися у досить серйозне захопленнякікбоксингом. За невеликий проміжок часу, Віталій зумів досягти значнихуспіхів, ставши дворазовим чемпіоном світу з кікбоксингу серед аматорів тачотириразовим чемпіоном світу серед професіоналів.

На боксерськомуаматорському ринзі, завзятість та цілеспрямованість Віталія отримали належнуоцінку, у завойованих їм титулах. Віталій, проводячи двобої в суперважкійваговій категорії, тричі ставав чемпіоном України, чемпіоном I Всесвітніх ІгорВійськовослужбовців, а також срібним призером чемпіонату світу.

Перейшовши в рангпрофесіоналів, Віталій зумів досягти стрімкого успіху.

У жовтні 1998року, керівництво Всесвітньої Боксерської Організації назвала Віталія найкращимінтерконтинентальним чемпіоном року. А в листопаді того ж року, ім'я Віталіябуло внесено до «Книги рекордів Гіннеса», як першого чемпіона світу у важкійвазі, що виграв нокаутом підряд 26 двобоїв, затративши на це найменшу кількістьраундів. Цим досягненням Віталій перевершив навіть всесвітньовідомого МайкаТайсона.

У вересні 1999року, указом Президента України Леоніда Кучми, за завоювання титулу чемпіонасвіту за версією WBO та проявлені при цьому мужність, самовідданість і волю доперемоги, Віталія було нагороджено орденом «За мужність» ІІ ступеня.

У лютому 2002року, європейська філія Всесвітньої Боксерської Асоціації, МіжнароднаБоксерська Асоціація назвала Віталія найкращим боксером 2001 року.

У жовтні 2003, наконгресі Всесвітньої Боксерської Ради, Президент WBC Хосе Сулейман вручивВіталію нагороду в категорії «Найвидовищний двобій 2003 року». Таким буввизнаний бій Віталія проти Леннокса Льюіса, що відбувся в Лос-Анджелесі,Каліфорнія, 21 червня 2003 року.

24 квітня 2004року, указом Президента України Леоніда Кучми, за завоювання титулу чемпіонасвіту за версією WBO і виявлені при цьому мужність, самовідданість і волю доперемоги, а також за зміцнення спортивного міжнародного авторитету України,Віталія було нагороджено орденом «За мужність» І ступеня.

31 грудня 2004року, Президент України Леонід Кучма своїм Указом, за значні особистізаслуги перед Україною в розвитку спорту, виняткові спортивні досягнення,підвищення міжнародного авторитету вітчизняного боксу, присвоїв Віталію званняГерой України із врученням ордена Держави.

28 січня 2005року, виконавчий комітет Всесвітньої Боксерської Ради назвав Віталія кращимбійцем 2004 року.

20 грудня 2005,на конгресі Всесвітньої Боксерської Ради Віталію був вручений почесний титул«Emeritus World Champion». Статус Почесного чемпіона світу за версією WBC, даєВіталію право перебувати у позиції офіційного претендента на виборювання титулучемпіона світу за версією цієї організації, проти якого, дійсний власникчемпіонського поясу, повинен провести захист свого чемпіонського пояса у першучергу.

А ще вінсерйозний політик, депутат та багато займається разом з братом благодійнимипроектами і підтримує розвиток дитячого спорту на Україні.

Мета і завданняPR кампанії полягає в залученні голосів виборців на чергових виборах в Київськуміську Раду. Ми хочемо продемонструвати не тільки видатні фізичні досягненняВіталія, а й звернути увагу на його наукову, політичну та благодійнудіяльність.

Галузь нашої PRкампанії не стосується якоїсь однієї грані (скажімо політики), вона допоможезамовнику розрекламувати себе і заявити про себе і в бізнесі і в політиці і якзірці реклами.

Потенціально-цільовааудиторія PR кампанії дуже різноманітна. За даними соціологічних опитуваньВіталій Кличко є кумиром хлопців-підлітків, які теж хочуть бути такими сильнимита відомими.

Але, серед тиххто симпатизує цій людині є й багато людей середнього та старшого віку, причомуне залежно від соціального статусу та освіти.

Елементарніоперації PR кампанії.

Нами буливикористані такі операції PR кампанії:

публікації впресі (інформаційні);

сюжети на радіота телебаченні;

здійсненняпланування та проведення брифінгів, прес-конференцій;

освітлення в ЗМІзаходів клієнта (участь у відкритті виставки, конференції, презентації новихпарфумів);

участь вблагодійних акціях з підтримки вітчизняного дитячого спорту.

Вербальні таневербальні методи впливу на громадскість.

До вербальнихвидів впливу на громадськість ми можемо віднести виступи нашого кандидата нателебаченні та радіо, участь у круглих сттолах та політичних дискусіях.

До невербальнихметодів впливу можна віднести поліграфічну продукцію, яка теж є суттєвимелементом впливу на громадськість. Нами були запропоновані та втілені такіполіграфічні задуми:

розміщенняфотографії Віталія з гаслом його блоку на білбордах міста Києва;

розповсюдженнябезкоштовних календариків з зображенням Віталія;

акція до 1вересня – безкоштовні щоденники для першокласників з зображенням видатногоспортсмена.

Основні складовііміджу політика і спортсмена Віталія Кличко.

Головне на щозазвичай звертають увагу всі ті для кого він є кумиром – це єдність сильногофізично бездоганного тіла та духовна міць. Пройшовши складний спортивний шляхВіталій може бути прикладом цілеспрямованості, витримки та рівноваги. Саме ціякості і є тими, на які ми звернемо увагу в нашій PR кампанії.

Зараз дуже моднозіркам сцени та політики займатися благодійністю. Але не всі, як Віталій,роблять це систематично ці не тільки на Україні. Це також додає позитиву доіміджу нашого кандидата.

Багатьом виборцямтакож симпатизує те, що недивлячись на зайнятість, Віталій є батьком трьохдітей, не був помічений у зрадах та інших скандалах. Позитивний образ люблячогобатька і чоловіка також є обов’язковим для успішного політика.

Види застосованихподієвих PR кампаній.

В частиніелементарні операції PR кампанії ми вже перерахували такі запроваджені нами таздійснені заходи як:

публікації впресі (інформаційні);

сюжети на радіота телебаченні;

здійсненняпланування та проведення брифінгів, прес-конференцій;

освітлення в ЗМІзаходів клієнта (участь у відкритті виставки, конференції, презентації нових парфумів);

участь вблагодійних акціях з підтримки вітчизняного дитячого спорту.

Але для того щобPR кампанія була комплексною і успішною ми використали ще й такі PR заходи:

— професійний копірайт(сценарії, статті, тексти виступів тощо.);

— організація і супроводженняпрес-турів;

— РR-консалтінг зпитань ухвали і аналізу риск-факторов; розробка стратегії стосунків з ЗМІ на«кризових» ситуаціях;

— тематичний моніторингЗМІ і його аналіз;

Особливо гордістюнашої PR кампанії є участь Віталія разом зі спортсменкою Яною Клочковою уВсеукраїнському турі зі збору коштів на підтримку дитячого спорту і відкриттянових басейнів. Саме ті акції в яких приймав участь безпосередньо Віталійдопомогли зібрати великі кошти, що свідчить про довіру людей нашому клієнту.

Характервзаємодій з ЗМІ (аналіз письмових і неписьмових матеріалів).

ЗМІ – цедзеркало, де відбивається комунікаційна робота РR-спеціалістів. Дзеркало, позасумнівом, багатогранне, можливостей відображення – маса – від газет районногомасштабу до центральних телеканалів. Ось у сучасної Україні друкарські виданнячитає далеко не кожна родина, а телевізор є у кожному будинку. І за данимстатистики, рядовий громадянин нашої країни щодня проводить перед телевізійнимекраном від трьох близько трьох із половиною годині. У середньостатистичномуукраїнському домі телевізор працює близько сьоми години щодня (це зовсімозначає, що його постійно дивляться, психологи впевнені, що й фонове мовленняздатне надавати досить сильний вплив на свідомість ). Тому вплив на людей телевізійнихпередач та інтерв’ю є найбільшим.

Після виходудокументального фільму про братів Кличко їх рейтинг возріс на багато пунктів.Людям цікаве їх життя та вчинки, і ще телебачення робить ілюзію особистогоспілкування з людиною.

ЗМІ (газети іжурнали) охоче пишуть про нашого клієнта, тому що він намагається бути еталономі в політиці і в особистому житті. Ось фрагмент статті із газети “День”:

“ Чемпіон IBF іWBO в суперважкій вазі Володимир Кличко спростував чутки про можливий поєдинокпроти свого старшого брата, володаря титулу WBC Віталія Кличка.

Як заявивВолодимир, його слова про розмову з мамою були просто жартом, оскільки обидвабрати вже втомилися серйозно відповідати на питання про проведення поєдинкуодин проти одного, повідомляє allboxing.ru.

«Наші переговориз мамою почнуться після 20 червня. Звичайно, я жартую! А якщо серйозно, нерозумію, чому були так сприйняті мої жартівливі слова про розмову з мамою. Цятема піднімалася не раз. Ми, чесно кажучи, вже втомилися говорити, що ніколи небитимемося один з одним. Для нас нічого дорожчого за мамине серце немає», — розсміявся Кличко.”

Також, зазначимощо у Віталія та Володимира є свій офіційний сайт де вони розміщують новини,архівні матеріали та завжди запрошують представників ЗМІ до співпраці.

Види реклами.

Як видатна і дужепопулярна людина Віталій рекламує чоловічі парфуми та спортивний одяг,знаряддя. З одного боку це дає можливість бути частіше на екранах телевізора ізвертати на себе увагу, а з іншого деякі люди вважають, що це псує його образсерйозного політика. Ми вважаємо, що участь Віталія у рекламних заходах, роликахта кліпах є позитивним моментомдля його кар’єри бо є відсоток виборців, якіголосують тільки тому, що сподобалась зачіска чи посмішка кандидата.

Аналізефективності PR кампанії.

PR кампанію можнавважати досить успішною, бо після її проведення наш Клієнт кандидат у депутатиКиївської міської Ради не тільки зміг набрати відповідну кількість голосів, аще й сформувати блок своєї політичної сили. Комплексні але й не дуже назойливі(бо можна переборщити) PR заходи повисіли інтерес і популярність нашогоклієнта, створили йому позитивний імідж.


Література

1. Алёшина И. В. Паблик Рилейшнз для менеджеров.Учебник. — М.: ИКФ «ЭКМОС», 2007. — 480 с.

2. Капитонов Э. А., Капитонов А. Э. Корпоративнаякультура и PR. — Москва: ИКЦ «Март», Ростов-н/ Д: Издательский центр«Март», 2007. — 416 с.

3. Кондратьев Э.В., Абрамов Р.Н. Связи собщественностью: Учебное пособие для высшей школы / Под общ.ред. С.Д. Резника.- 3-е изд. — М.: Академический проект, 2005. — 432 с. — («Gaudeamus»).

4. Китчен Ф. Паблик рилейшнз: принципы и практика. — М.: Юнити, 2006. — 447с.

5. Маркетинг/ под ред. Проф. Уткина Э.А. -М.:Издательство ЭКМОС, 2007. — 320 с.

6. Ньюсом Даг, Тёрк Джуди ВанСлайк, Крукеберг Дин. Всёо PR. Теория и практика паблик рилейшнз. — 7-е изд.: пер. с англ. — М.:Консалтинговая группа «ИМИДЖ-Контакт»: ИНФРА-М, 2006. — VIII, 628 с.- (Серия «Современные консалтинговые технологии»)

7. Пашенцев Е. Н. Паблик рилейшнз: от бизнеса дополитики. — 2-е изд.-М.: Изд-во «Финпресс», 2006. — 240 с. — (Маркетинг и менеджмент в России и за рубежом).

8. PR-технологии в политике//Маркетинг в России и зарубежом 4(48) — 2007. — стр.37;

9. Тимофеев М.И. Связи с общественностью (Пабликрилейшнз): Учебное пособие. — М.: Издательство РИОР, 2007. — 158с.

10. Чумиков А. Н., Бочаров М. П. Связи собщественностью: теория и практика: Учеб. Пособие. — М..: Дело, 2007. — 496 с.

11. Шарков Ф.И., Родионов А.А. Реклама и связи собщественностью: коммуникативная и интегративная сущность компаний — М.:Академический проект: Трикета, 2005. — 304с. -(«Gaudeamus»)

еще рефераты
Еще работы по маркетингу