Реферат: Склад основних розділів бізнес-плану фізкультурно-спортивної організації


БІЗНЕСПЛАН

ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЇОРГАНІЗАЦІЇ


План

1. Загальна характеристика бізнес плануфізкультурно-спортивної організації.

2. Структура бізнес плану фізкультурно-спортивноїорганізації.

3. Зміст бізнес плануфізкультурно-спортивної організації.


1.Загальна характеристика бізнес плану фізкультурно-спортивної організації

Бізнес-план – цекороткий, точний, доступний і зрозумілий опис пропонованої діяльності фізкультурно-спортивноїорганізації.

Основна метарозробки бізнес плану полягає в плануванні господарської та іншої діяльностіфізкультурно-спортивної організації на найближчий та віддалений періоди увідповідності з потребами ринку і можливостями отримання необхідних ресурсівдля організації роботи.

Мета складанняБП конкретизується, як правило, у наступних завданнях:

визначитиконкретні напрямки діяльності, цільові ринки і місце організації на цих ринках;

сформуватидовго- та короткострокові цілі, стратегію і тактику їх досягнення;

вибратиасортимент (номенклатуру) і визначити основні показники товарів чи послуг, якібудуть пропонуватися споживачам;

оцінитивідповідність кадрового складу і умов мотивації праці, матеріальних тафінансових ресурсів організації сформованим цілям;

визначитимаркетингові заходи щодо вивчення ринку, мережі збуту, просування продукції,яка виробляється до споживачів, ціноутворення тощо.

При розробці БПнеобхідно дотримуватися слідуючих принципів:

 Плануванняповинно бути:

гнучким, якепередбачає заходи, що сприяють постійній адаптації до змін зовнішньогосередовища, в якому функціонує організація;

безперервним«слизьким», тобто реалізувати один бп, необхідно переходити до розробки другогона наступний період часу з новими цілями і задачами;

комплексним –передбачати систему різноманітних і різнохарактерних заходів, які дозволятьдосягти сформульованої мети і задач;

творчим, якепередбачає не однократну проробку окремих розділів бп з врахуванням різнихобставин;

багатоваріантним,такого, що враховує структуру продукту, що виробляється та інші специфічніаспекти діяльності організації;

адекватним,зважено оцінюючим можливості організації в досягненні поставленої мети і задач.

При розробці БПнеобхідно враховувати ряд важливих обставин:

По-перше,орієнтований строк розробки БП для середньої організації складає 200людино-днів;

По-друге,структура БП і ступінь деталізації його розділів мають залежати від такихфакторів, як величина організації, тривалість планового горизонту, різновид продукції,що виготовляється (робіт, послуг) та їх специфічні характеристики та ін.

По-третє, БП, якправило, складається на 3-5 і більше років.

2.Структура бізнес плану фізкультурно-спортивної організації

Найбільш повнаструктура БП включає наступні розділи:

Концепціябізнесу (резюме).

Види товарів(послуг).

Ринки збутутоварів (послуг).

Конкуренція наринках збуту товарів (послуг).

План маркетингу.

Планвиробництва.

Організаційнийплан.

Правовезабезпечення діяльності організації.

Оцінка ризиків істрахування.

Фінансовий план.

В залежності відспецифіки фізкультурно-спортивної організації, об’єкту бізнесу та конкретнихобставин, структура БП може змінюватись: різні розділи можуть бути об’єднані (3і 4, 7 і 8). Може бути змінена їх послідовність, окремі розділи можуть бутивиключені зі складу БП як нехарактерні (план виробництва) для управлінськихфізкультурно-спортивних організацій.

3.Зміст бізнес плану фізкультурно-спортивної організації

Розглянемоосновні позиції, які характеризують зміст БП.

Концепціябізнесу (резюме).

Оскільки данийрозділ є скороченим варіантом усього БП, то він складається після всіх розділіві включає наступну інформацію:

Основні цілі БП.

Основні напрямкистратегії організації (асортимент товарів, послуг, ціни, якість, споживачі,персонал, місце розташування, сервісні послуги інш.).

Заходи заокремими напрямками стратегії організації.

Необхідні засобий потенційні джерела їх одержання.

Переваги товарів(послуг), що виробляються.

Прогноз обсягівпродажу товарів (послуг).

Очікувана виручка,чистий прибуток.

Планові витрати.

Рівеньприбутковості інвестицій.

Строк поверненнязалучених засобів.

Характерні(специфічні) умови роботи організації.

Дані простворення і реєстрацію організації.

Ділова біографіякерівника організації.

Контактнаінформація (телефон, факс,e-mail).

Суть концепціїБП американськими спеціалістами сформульована у наступній короткій специфічнійформі: «Я не знаю вашу фірму; я не знаю товарів Вашої фірми; я не знаю клієнтівВашої фірми, я не знаю історії Вашої фірми, я не знаю репутації Вашої фірми, яне знаю досягнень Вашої фірми, так який же товар після всього цього Ви хочетемені запропонувати?».

Види товарів(послуг).

Назва ідетальний опис товарів (послуг).

Нагляднезображення (фотографії, ілюстрації) товарів (послуг).

Потреби, якізадовольняють дані товари (послуги).

Попит на товари(послуги).

Ціни виробництваі реалізації товарів (послуг).

Відповідністьтоварів (послуг) вимогам законодавства.

Життєвий циклтоварів (послуг).

Ринки й способипродажу.

Переваги й недолікитоварів (послуг).

Особливостітехнології виготовлення товарів чи надання послуг (дизайн, упаковка, післяпродажний сервіс, товарний знак).

Патенти(авторське посвідчення).

Ризики збутутоварів (послуг)

Характеристикаринків і їх сегментів (потенційний і реальний ринок, ринокорганізацій-споживачів й кінцевих споживачів).

Фактори впливуна попит (по ринкових сегментах)

Перспективи змінпотреб (по ринках) і можливі варіанти реакції на них.

Результатидослідження попиту і пропозиції.

Близькістьорганізації до ринку (сегменту).

Конкуренція наринках збуту товарів (послуг)

Областьдіяльності і характер змін в ній.

Якісно-кількіснахарактеристика конкурентів (товари, послуги, ціни, канали збуту, просування,сегменти ринку).

Стратегія ітактика діяльності конкурентів.

План маркетингу

Тип маркетингу(конверсійний, стимулюючий, розвиваючий, підтримуючий, протидіючий маркетинг,ремаркетинг, синхромаркетинг, демаркетинг).

Канали збуту(однорівневі, багаторівневі).

Просування(реклама, персональний продаж).

Формуваннясуспільної думки про організацію, її товарах, послугах.

Ціноутворення.

Стимулюванняпродажу (форми стимулювання продавців, покупців, власного персоналу,продажі-ярмарки).

Післяпродажнеобслуговування.

План виробництва

Діюче (зановостворене) виробництво, наявність виробничих приміщень, земельних ділянок,матеріальних ресурсів та додаткова потреба в них.

Місцерозташування (близькість до споживчого ринку, постачальників, транспортнийзв'язок та ін.).

Введеннявиробничих потужностей.

Сировина,матеріали, комплектуючі.

Репутація тадосвід роботи з постачальниками.

Можливості ідосвід виробничої кооперації.

Фактори, якілімітують обсяги виробництва і поставок ресурсів.

Плануваннявиробництва (контроль якості продукції, охорона навколишнього середовища,утилізація відходів, забезпечення безпеки життєдіяльності і т. ін.).

Організаційнийплан

Організаційнаструктура фірми (підрозділи, характер їх взаємодії, координація і контроль їхдіяльності інше).

Робоча сила(кваліфікація, форми залучення до праці, заробітна плата, режим праці,плинність кадрів, потреба в кадрах).

Управлінськийперсонал (функціональні обов’язки, права і повноваження, система стимулювання,рекомендації до самовдосконалення).

Кадроваполітика) принципи підбору і найму, підвищення кваліфікації і перепідготовка,методи і періодичність оцінки якості праці, система просування по службі).

Правовезабезпечення діяльності організації

Дата створення іреєстрації (коли, ким, де).

Установчідокументи.

Форма власності.

Основніпайовики.

Ступіньпідляганню державному контролю.

Копії ліцензій,погоджень і договорів з іншими організаціями.

Можливі зміни узаконодавстві і їх вплив на діяльність організації.

Особливостінормативно-правового регулювання діяльності організації (податкові пільги,техніка безпеки, права споживачів).

Оцінка ризиків істрахування

Перелік можливихризиків (виробничі, комерційні, форс-мажор) з вказівкою ймовірності їхвиникнення й очікуваного потенційного збитку.

Організаційнізаходи для профілактики й нейтралізації можливих ризиків.

Програмастрахування ризиків.

Фінансовий план

Оперативний план(звіт).

План (звіт)доходів і витрат.

План (звіт) рухугрошових засобів.

Балансовий план(звіт).

Необхідні дляреалізації проекту засоби.

Джерела і формиотримання необхідних засобів.

Можливі терміниповернення засобів і обсяги доходів по них.

У підсумкузвернемо увагу на наступні обставини: не існує єдиної встановленої методикирозробки бізнес-плану й форми його викладу, у зв’язку з чим кожен бізнес-план єіндивідуальним.

еще рефераты
Еще работы по маркетингу